Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Фінанси

Відповіді на питання з предмету "Фінанси" (шпора)

1. Що є предм фін? Суб'єкти і об'єкти.Приклади віднос

2. Визнач об'єкти і суб'єкти фін віднос мікро-і макрорв.

3. Об'єкти,суб'єкти фін мікро, макро.Відмінності між ними

4. Хар-ка фін як історич категорії, передумови. Розв фін.

5. В чому полягає зв'язок фін з держ і тов-грош віднос?

6. Дайте визнач-я фін.Взаємозв'язок фін з ціна, з\п, кредит

7. Сутн «фін».відмін, зв'язок між фін і ціна та кредит.

8. Сутн «фін». Відмінності та взаємозв'язок між фін і з\п.

9.Фін: визнач-я, ознаки, зв'язок з грошима.

10.Деякі екісти вважають, що фін – це гр. Чи вірним є

11.Обгрунт взаємозв'язок фін і грошей.

12.Назв ф-ї грошей, на яких базується функціон-я фін

13.Фін ресурси держ, їх склад і джерела формуванн.

14.Сутн «фін ресурси». Склад і джерела фін ресурсів держ і суб'єктів підпр діял.

15. Поясн сусп призначення фін, об'єктивна необх-ть

16. Доведіть, що фін пов'язані з ф віднос, ф. ресурси, ф. діял

17. Предмет наукм про фін. Фін категорії на мікро- і макро

18. Фін категорії на макро- і мікрорівнях. Фін на мікрорів.

19. Фін категорії на макро- і мікрорівнях. Фін на макрор. Сутн і призначення держ фін.

20. Фін категорії. Особлив фін категорій на макро- і мікро

21. Дайте визнач-я вихідної категорії держ фін

22. Дайте визнач вихідної категорії фін акціонерних товар

23. Дайте визн фін держ ф, за сутністю та формами прояву

24. За доп яких фін категор здійсн функціон держ бюджу?

25. Ф-ї фін, їх сутнісна характер і взаємозв'язок.

26. Назв загальноприйняті ф-ї фін. Стимулююча,регул

27. Вкажіть загальноприйняті ф-ї фін. Стабілізац, виробнич

28. Обгрунт необхід перерозпод вартості ВВП і фін інструменти його забезпеч.

29. Розкрийте первинного розподілу вартості створ продукт

30. Розкрийте розподільної ф-ї фін. Поясн, якрозподіл безпосер зачіпає інтереси держ, господар суб'єктів.

31. Фін сист:, характер внутр будови. Базову і провідну сферу фін сист.

32. Сутн та структура фін сист У. До якої сфери фін сист можна віднести фін держ установ?

33.В чому полягає сутн фін сист за її організац структурою? Органи управл і фін інстит, які забезп управл фін-ми в У,ф-ї.

34.Ввзаємозв'язок фін ринку зі сферами і ланками фін сист? Його місце в розподільних процесах.

35.Фін методи впливу на соц-екон розв, склад і характер.

36.Фін забезпеч як напрям фін впливу на процес розв, форми

37.Визначте відмінності між фін регулювм і фін стимул-ям.

38.Вплив фін на процеси розв: кільк і якісний взаємозв'язок

39.Як фін вплив на сусп вир-во, їх роль у ек та соц розв держ

40.Обгрунт, як розлад фін сист сприч фін кризу в державі.

41.Обгрунт, як фін вплив на вир-во, розподіл,обмін,спожив-я

42.Обгрунт, як через фін держ може вплив на внутр структуру ціни продажу товар (робіт, послуг).

43.Дох і видатки рабовласн держав.

44.Дох і видатки Стародавнього Риму

45.Фін феодальних міст та їх вплив на розв держ фін.

46. Дох і видатки феодальної держ.

47.Поясн відмінності у формув дох східних рабовласн держав і Стародавньої Греції та Римської імперії.

48. Дох та видатки феодальних міст.

49.Які зміни у сфері под та держ видатків відбул на етапі індустріал розв ек-ки?

50.Визначте проблеми щодо фін забезпеч соц потреб держ в постіндустріальній екіці.

51.Об'єктивна необх-ть створення правового поля для функціон-я фін віднос. Сутн фін права.

52. Поняття фін права, його джерела.

53. Поняття бюдж та под права, їх джерела.

54.Назв основне джерело бюдж права та що конкретно визнач і регул цей акт.

55.Назв джерело под права та що визнач і регул цей акт.

56. Бюдж право.Визначте бюдж права вищих держ органів

57. Сутн фін політики, її складові. Типи фін політики.

58. Фін пол: зміст, завдання. Зв'язок з ек полю держ?

59. Визначте основні завдання фін політики на макрор.

60. Визначте основні завдання фін політики на мікрорів.

61. Визначте завдання фін політики на рівні світ госп.

62.Поняття і завд фін політики, напрями.Ефект-ть ф політ У

63.Поясн зв'язок між ек і фін полю держ.Особлив ф політ У

64.Які існ рівні фін політики та фактори

65.Фін стратег, ф тактика у ф політ, завдан і взаємозв'яз приклад

66.Фін стратегія та фін тактика: завдання і взаємозв'язок.

67. Що слід розуміти під державною фін полю?

68.Дискреційна та недискреційна фін пол: сутнісна характер.

69.Фіскал і монетарна пол, їх взаємозв'язок і суперечності.

70.Розкрийте фіскал політики держ. Який орган її виробляє?

71. Фін безпека: її сутн та складові.

72. Обгрунт свою точку зору щодо суч фін політики У.

73. Под:, ф-ї. Назв форми прояву даної категорії.

74.Поясн відмін між платою, зборами, внесками і податк.

75. Под: об'єктивна необх-ть, сутн і ф-ї. Які основні історичні аспекти розв категорії "податок”?

76. Под: сутн, ф-ї. Дайте характеристику ф-й под.

77. Ф-ї под. Думка щодо стимул та стримуючої ф-й под.

78. Характер фіскал ф-ї под.

79. За якими ознаками класиф под?

80.Класиф-я под. Характер под, виділених у класифікації.

81.Класиф-я под за формою оподаткув: переваги, недоліки.

82.Класиф-я под за ек змістом об'єкта оподаткув. приклади.

83. Прямі под: сутн, переваги і недоліки їх застос-я.

84. Непрямі под: переваги і недоліки їх застос-я.

85. Сутн прямого оподаткув. В чому переваги і недоліки прямих под? Яка роль прямих под в дох бюджу У?

86.Сутн непрям оподаткув. Переваги і недоліки .Роль в дох Держ бюдж У?

87. Обгрунт переваги прямого і непрям оподаткув.

88.Обгрунт, чому непрямі под вваж важкими в соц плані

89.Яка різниця між загальнодерж та місц податк і зборами?

90. Назв і охарактер. елементи сист оподаткув.

91.Обгрун взаємозв'язки між суб'єкт оподатк, об'єкт,джерел

92. Доведіть, що об'єкт та база оподаткув – це не тотожні

93. Покажіть на прикладах різницю між суб'єктом, платником та носієм податку.

94. Елементи под. Характер под ставок.

95. Охарактер. под ставки, наведіть конкретні приклади.

96. Под пільги, їх види та регулююч вплив.

97. Под пільги: переваги і недоліки, види. приклади.

98. Под квота: сутн, необх-ть встановлення.

99. Поняття под боргу, причини та соц-екон наслідки.

100.Под сист: наук (класичні) принцип побудови подат сист.

101.Сутн податк сист. принципи побудови податк сист У?

102. Наук принципи оподаткув.

103. Под пол: визнач-я, принципи побудови.

104.Обгрунт взаємозв'яз між сист оподат, под сист і под пол.

105.Обгрунт, як трансформаційні процеси в подй систі У, вплив на сусп розв.

106.Обгрунт необх-ть розв місц оподаткув в У.

107.Бюдж: форма, матеріальне втілення, ф-ї. специ ознаки

108.Визначте бюдж за його ек змістом, формою і матер втіленням. Відмінності бюдж від інш фін категор

109.Дайте визнач-я бюджу як екічної категорії. Місце бюджу у розподілі ВВП і шляхи його впливу на цей розподіл.

110.Бюдж як основний фін план держ. Показники стану

111.Обгрунт, в чому полягає необх-ть і призначення бюджу.

112. За якими ознаками класиф дох бюджу? В чому полягає екічна необх-ть такої класифікації?

113.Джерела формув дох Держ бюджу. Заг і спец фонди,

114.Поясн відмінн між звед (консолідованим) і держ бюджом.

115.Поясн необх-ть загального і спеціального фондів бюджу.

116.За якими ознаками класиф видатки бюджу?

117.Поясн відмінності між видатками поточ бюджу і видатками бюджу розв.

118.За якими ознаками класиф бюдж видатки? Покажіть взаємозв'язок між держи і бюджи видатками.

119. Склад і структура видатків держ бюджу, їх класиф-я. Поточні видатки і видатки розв.

120. Обгрунт необх-ть та критерії розмежування дох і видатків між ланками бюджної сист.

121.Бюджна сист У: основи побудови і критерії розмежування дох і видатків між ланками

122.Бюджна сист: структура, принципи побудови.

123.Бюджний процес: етапи. Схема Які етапи бюдж процесу є функц вик влади, а які – функцією органів закон?

124.Поясн взаємозв'язок між «бюдж сист» та «бюдж устрій».

125.Поясність відмінності між принцип єдності і самостійнос

126.Бюджний процес: етапи. задіяні органи і їх ф-ї.

127.Бюдж планув: завдання. Характер етапів

128.Обгрунт, чому бюдж планув є основою бюдж процесу.

129.Які завдання розв'яз в бюдж планув? Стадії процедури бюдж планув в У і органи, які задіяні в бюдж процесі

130. Назв переваги казначейської сист касового виконання держ і місцевих бюджів.

131. Бюдж фінасув: сутн поняття, принципи і форми.

132. Поясність відмінності між кошторисним фінасувм і бюдж кредитуванням

133.Поясність відмінності між держи дотаціями, держи субсидіями та бюджи кредитами.

134.Причини виникн-я бюдж дефіциту в У.

135.Сутн бюдж дефіциту профіциту. причини виникн-я і соц-екон наслідки зрост бюдж дефіциту? заходи зменш деф

136. Обгрунт екічну доцільність використ різних джерел фінасув бюдж дефіциту та екон наслідки їх застос-я.

137. Обгрунт, чому держ позики як засіб покриття дефіциту бюджу безпечніші ніж грошова емісія.

138. Поясність відмінності між акт і пас бюдж дефіцитом.

139. Поясн відмінності між поняттями "дефіцит бюджу” і "касовий дефіцит бюджу”.

140. Сутн та необх-ть застос-я секвестру бюджу. До яких статей Держ бюджу У застосовується секвестр?

141.У якому випадку вводиться секвестр бюджу? мета? Захищені статті Держ бюджу У

142.Держ кредит: роль Відмінності між держ і банк кредитом

143.Сутн держ кредиту як фін категорії. Що спільного і в чому відмінності між держ і банк кредитом? Держ кредит(ДК)-

144. Держ кредит: сутн, форми, причини існув-я.

145. Поясн роль держ кредиту у формув фін держ?

146. Ф-ї держ кредиту. Як держ кредит вплив на стан грош обігу, рівень банківської процентної ставки, вир-во і зайнятість насел-я?

147. За якими ознаками класиф держ позики?

148. Класиф-я держ позик. За допомогою яких цінних паперів здійснюється оформлення держ позик?

149. Які причини функціон-я держ кредиту? джерела погашення держ позик?

150.Обгрунт, як держ кредит може вплив на стан грош обігу, процентних банк ставок, на вир-во і зайнятість насел-я.

151. Поняття держ боргу. Поточний і капітальний держ борг. Вплив держ боргу на фін безпеку держ.

152. Держ борг:види. Як держ борг вплив на фін безпеку держ і до яких наслідків може привести його зрост?

153. Зовн і внутр держ борг: сутн, склад, причини виникн-я, наслідки та заходи щодо скорочення.

154. Держ борг: сутн, методи управл. Як регулться гранична величина держ боргу в У?

155. Методи управл держ боргом.

156.Управл держ боргом та його обслуговування. відмінності між рефінасувм і реструктуризацією держ боргу?

157. Управл і обслуговування держ боргом. Як проводиться погашення держ позик?

158.Поясн відмінн між рефінас та реструктуризац держ боргу

159.Поясність відмінності між такими методами управл держ боргом, як конверсія, консолідація та уніфікація.

160.Який зв'язок існує між бюдж дефіцитом, держ кредитом і держ боргом?.

161.Визначте сутн, склад і призначення місцевих фін.У 162.Екічна сутн, форма прояву і матеріальний зміст місцевих бюджів, їх ієрархічна будова.

163.Склад і структура дох місцевих бюджів. Власні і закріплені за місц бюджами дох. проблеми формув дох місцевих бюджів в У?

164.Міжбюдж віднос, необх-ть регулюв. види і форми

165.Міжбюдж віднос: регулюв. Види міжбюджних трансферт

166.Міжбюдж трансферти: видів. міжбюдж трансфертів в У.

167.Поясн, чому функціон-я бюджної сист У передбачає використ міжбюджних трансфертів?

168.Поясн, чому місц бюдж вваж фін основою місц самовряд

169.Поясн, роль місц бюджи у забезпеченні ек та соцго розв адміністративно-територіальних одиниць.

170. Страх: призначення. Ознаки, які хар специфічність

171. Страх: необх-ть, роль. стан та перспективи розв в У.

172.Обгрунт, особлив перерозподільних віднос у сфері страх.

173.Сутн страх. об'єкти страх: майнове, соціальне, особисте, медичне, страх відповідальності і страх підпр ризиків.

174.Сутн і ф-ї страх. Назв. галузі страх віднос.

175. Визначте ф-ї страх.об'єкти і суб'єкти страх віднос.

176. Назв ф-ї страх. Специф особлив категорії "страх”. Як страх пов'язане з ризиками?

177.Об'єктивна необх-ть страх захисту і роль у відтворення.

178. Форми створення страх фондів. + і -

179. Обгрунт, що колективне страх є найбільш ефективною формою створення страх фондів.

180. Обгрунт + і - фондів самострах та колект фондів.

181. Об'єкти страх віднос. Обов'язкове та добровільне

182.Визначте суб'єктів страх. Який зв'язок існує між ними?

183.Необх-ть та призначення держ цільових фондів. Принципи їх організації. Які держ ціл фонди існ в У ?

184.В чому полягає необх-ть та призначення держ цільових фондів. джерела дох і напрями видатків Пенсійного фонду У.

185.Обгрунт необх-ть і призначення держ цільових фондів.

186. Пенсійна реформа в У. Джерела пенсійного фонду.

187.Поясн відмін між солідарною та накопичувал пенс сист

188.Обгрунт необх-ть перерозподіл недерж пенсійного страх

189.Страх ринок: сутн, організаційна структура. Порівняйте його із фіновим ринком.

190.Страх ринок: організаційна структура. Страх послуга

191.Сутн страх ринку. стан і перспективи страх ринку в У?

192.Назв суб'єкти страх ринку, е особлив фін віднос

193. Інституціонал структура страх ринку та її характер.

194.Суб'єкти страх ринку, їх ф-ї. Держ нагляд за страх У.

195. \Обгрунт роль страх у реаліз соцї політики держ.

196. Поясн відмінн між «страх платежем» і «страх відшкодув

197. Проведіть порівняння перестрах і співстрах.

198. Поясн відмінності між страх премією та відшкодув.

199. Розкрийте відмінності між страх полем та портфелем.

200. Фін ринок, призначення та передумови функціон-я.

201. Фін ринок: ф-ї. Місце і роль держ на фіновому ринку.

202. Необх-ть функціон-я сутн фін ринку, сегментація.

203. Обгрунт необх-ть існув-я фін ринку в ринковій екіці.

204. Доведіть, що повноцінне функціон-я фін ринку можливе лише в умовах ринкової екіки.

205. Передумови виникн-я фін ринку, роль уч стан в У.

206. Суб'єкти фін ринку і їх ф-ї. Місце і роль держ на ф р

207. Поясн, чому необхідне держ регулюв фін ринку

208. Ринок грошей і ринок капіталів, їх призначення

209. Інструменти фін ринку, їх склад і характер.

210. Обгр, як Р.Ц.П поєдн держ, інституц та індивід інтереси

211. Класиф-я фонд ринку за характером руху інструментів і за формою його організації. Суб'єкти фонд ринку.

212. Обгрунт, брокерів, дилерів та андеррайтерів

213. Сутн і призначення фонд ринку. Біржовий та позабірж.

214. Визначте призначення фонд ринку. Первинний і вторин

215. Фондова біржа: сутн, ф-ї.

216. Обгрунт, чому фондова біржа вважається центром торгівлі цінними паперами. Суч стан біржового ринку в У.

217. Інструменти фонд ринку, їх склад і характер.

218. Інструменти ринку цінних паперів, їх склад і класиф

219. Інструменти кредго ринку і ринку цінних паперів.

220. Дайте визнач-я цінних паперів. боргові і дольові ц.п..

221. Ц.п.: класиф-я. Види корпоративних цінних паперів.

222. Ц.п.: сутн, класиф-я. Види держ цінних паперів.

223. Які існ види цінних паперів держ? За рахунок яких коштів держ виплачує дох по держ позиках і погашає

224. Фін послуги, їх види та характер.

225. Поясн відмінності між лізинг і факторинг.

226. Обгрунт, чому страх це сегмент ринку фін послуг.

227. Поясн, якдерж регул фін і страх ринок.

228. Сутн фін суб'єктів госп, їх ф-ї та принципи

229. Вн та зовн фін віднос суб'єк госп.Вплив на ф діял підпр

230. Методи організації фін діяльн підпр. Принципи, мета

231. Кошторисне фінасув: сутн, принципами здійсн.

232. Охаракт фін підпр структур та принципи комерц діяльн.

233. Фін ресурси підпр, їх склад і джерела формув.

234. Фін ресурси суб'єктів госп: склад і структура. Джерела ресурсів новостворюваних підпр.

235. Фін ресурси суб'єктів госп: сутн, склад та джерела формув фін ресурсів (на рівні підпр структур і бюджних установ).

236.В чому поляг особлив фін віднос на підпрх різних форм власності? вплив галузеві фактори на фін суб'єктів госп?

237.Особлив організації і функціон-я фін підпр різних форм власності та видів діяльн. Відмінності у джерелах формув фін ресурсів підпр структур і бюджних установ.

238. Особлив фін неприбуткових установ і організацій.

239. Особлив фін установ і організацій соцї сфери.

240.Охарак дох і видатки підпр, ознаки, за якими групуют

241.Джерела формув власних, залучених і запозичених фін ресурсів підпр.Відмінності між залученими і запозиченими

242.Джерела формув статут фонду підпр різних форм власн

243.Порядок розподілу грош надходжень підпр структур від реаліз продукції, робіт і послуг. Відмінності між загальним і чистим прибутком підпр. Вплив держ на цей розподіл.

244.Розподіл грош надходж суб'єкт госп від реаліз продук

245. Сутн та особлив функціон-я корпоративних фін.

246. Капітал корпорації, його ціна і структура.

247. Роль корпорацій на фіновому ринку.

248. Дивідендна пол корпорації, її види.

249. Сутн, склад та передумови виникн-я міжнар фін.

250. Необх-ть та призначення міжнар фін.

251. Охарактер. сутн і особлив руху світ фін потоків.

252. Назв міжн фін потоки. суб'єкти міжнар фін.

253. Призначення та складові міжнародного фін ринку. роль у розв світ екіки.

254. Розкрийте сегмента міжнародного фін ринку.

255. Які причини та наслідки глобалізації світ фін середов

256. Бюдж ЄС: джерела дох і напрями вик бедж коштів.

257. Особлив бюджу Європ Союзу.

258. Под пол Європ Союзу.

259. Охарактер.фін ЄС. Гармонізація под сист країн ЄС?

260. Ф-ї і напрями діяльн Міжнародного валют фонду.

261. Характер бюджу ООН.

262. Група Світ банку: склад, завдання, сфери діяльн.

263.Завдання і сфери діяльн Європ центр банк, ЄІБ, ЄБРР

264.Валют курс: історія, методи його встановлення.

265. Сутн фін менеджу. Охарактер. завдання фін менеджу.

266. Бюджний менедж, його сутн і структурні елементи.

267. Бюджетування як сучасна технологія бюдж менеджу.

268. Под менедж, його сутн і складові

269. Управл фін-ми: об'єкти і суб'єкти . ф-ї органів управл фін-ми загальнодерж рівня.

270. В чому полягає сутн управл фін-ми? Назв органи, які здійснюють заг управл фін-ми в У, ф-ї.

271. В чому полягає сутн управл фін-ми? Назв органи, які здійснюють оперативне управл фін-ми в У, їх ф-ї.

272. Доведіть необх-ть управл фіновими потоками та роль вищих держ органів закон і вик влади

273.Обгр, чому Мін фін У займ центр місце в управл фін дер

274.Фін механізм: елементи. Взаємозв'язок між ф механізмом і ф політикою

275. Сутн та методи фін планув і прогнозування.

276. Обгрунт, чому фін планув і прогнозування посідають центр місце у фіновому менеджі.

277Види фін планів. Які розробляют на загальнодерж рівні?

278.Поясн відмінності між кошторис дох і видатків бюджних установ і баланс дох і витрат підпр.

279. Фін стимули: їх види і роль.

280. Обгрунт необх-ть фін санкцій. Які існ їх види?

281. Фін контроль:призначення. об'єкти і

282. Суб'єкти держ фін контролю в У, їх ф-ї.

283. Характер видів, форм і методів фін контролю.

284.Незал (аудиторський) контроль: відмін від держ ф контр

285.Поясн відмінності між держ фіновим контролем та аудитор перевіркою. Як здійсн обов'язковий фін контроль?

 

1. Що є предм фін? Суб'єкти і об'єкти.Приклади віднос Фін —сук-ть грош віднос, пов'я­заних з формуван, мобілізацією і розміщ-м фін ресурсів та з обміном, розпод і перерозпод вартості створ на основі їх використ ВВП і нац багатства.

Предм - сук-ть фін віднос на різних рівнях ек сист: фін. відносини, які виник на всіх рівнях господарювання. А саме: 1. загальнодерж.-макрорівень – фін. відносини виник в процесі форм-я та викор-ня д-вою загальнодерж. централіз грош. фондів: бюджет і спец. фонди (пенсійний, соц. страх). 2.регіональний –рівень амін.-терит. одиниць (місц органи) – виник в процесі форм-я та викор-ня регіональних фондів: місц бюджети всіх рівнів та спец. позабюджетні фонди. 3.мікрорів – рівень суб'єктів господарювання – виник в процесі викор-ня та форм-я ДФР, тих що створені на рівні п-ва. (амортизаційний Ф, Ф перерозподілитку п-ва, Ф матер. заохочення). 4.міжнар. рівень – міжнар. суб'єкти госп-ня, фін. інститути – виник в процесі форм-я та викор-я ЦФР на світовому рівні: перерозподільно-обмінні віднос

Об'єктами є нац багатство(для формув дох використ те, що створ поперед поколіннями або дане природою) і вироблений ВВП. (характер нормальну фін ситуацію: сусп розподіляє і відповідно споживає чи нагромаджує те, що воно створює)

Суб'єктами -під-ва, громадські організації, держ органи управ, держ в цілому й насел країни. Вони забезпечі рух відповідної грош маси від низових ланок вир-ва до центру й навпаки.

2. Визнач об'єкти і суб'єкти фін віднос мікро-і макрорв.

Фін — сук-ть ек віднос, пов'язаних з формуван, розподілом і використ центр. і децентр. фондів гр. коштів з метою викон-я ф-й й завдань держ та забезпеч умов розширеного відтвор. Предм -фін віднос, які виник на всіх рівнях господарюв: Загально-держ (мікрорів) Регіонал (рівень адмін - територ одиниць)- місц органи Макрор (рівень суб‘єктів господарюв) Міжнар рівні- міжнар суб'єкти господаюв: інститути і уряди. Макрорівень – сфера ек віднос, що пов'язана з формув, розподілом, використ централіз фондів грош коштів в держ. Мікрорів – грош віднос, що пов'язані з формув, розподілом та використ децентраліз фондів грош коштів суб'єктів господар та домогос

Об'єктами на мікрорів є нац багатство (вартість нагромаджених у країні матер цінностей та залучених у вироб прир ресурсів) і вироблений ВВП (додана вартість вироблена у країні товаровироб товарів, робіт, послугу поточ році) на макрор. Розподіл ВВП є необх-ю передумовою забезпеч безперервності вироб. Фін вик роль сполучної ланки між кількома вироб циклами, без них неможливе відтворення вироб — ні просте, ні розширене. Тому, з одного боку, розподіл ВВП є закономірною необхідністю. З ін боку, саме ВВП як об'єкт фін віднос характер нормальну фін ситуацію: сусп розподіляє і відповідно споживає чи нагромаджує те, що воно створює.

За умов, коли об'єктом фін віднос є нац багатство, для формув дох використовується те, що створене попередніми поколіннями або дане природою:коли існ зайві матер ресурси, які не використ, а також коли є значні запаси прир ресурсів, що перевищують потреби даної країни. В ін випадках розпродаж нац багатства означ звичайне «проїдання» ресурсів. Це може бути викликане ек кризою. Суб'єктами на мікро рівні виступ підприємці, робітники і службовці,а на макрор - держ. Права підприємців та робітників вдображ їх незаперечні права власності на вироблений ВВП. У рамках держ сектора ек такі самі права власності належ держ, яка виступ звич підприємц

3. Об'єкти,суб'єкти фін мікро, макро.Відмінності між ними

Сфери фіна віднос: 1) макрорівень – сфера ек віднос, що пов'язана з формувм, розподілом та використм централіз фондів грош коштів (ЦФГК). ЦФГК- це фонди грош коштів, які утворюються і використ органами держ влади з метою забезпеч викон-я завдань та ф-й держ (до ЦФГК відносять держ бюдж, Держпенсійний фонд У, Фонд держ страх, Фонд соц страх на випадок безроб). Обєкти макрорівня: держ дох являють собою ту частину грош віднос з приводу розподілу і перерозподілу ВВП, котра пов'язана з формув дох одного з головних суб'єктів розподільних віднос держ. За матер змістом держ дох — це сума коштів, що мобілізується держ на забезпеч своєї діял. Залежно від рівня розміщ-я виділяють централіз і децентраліз держ дох. До централізов дох належ кошти, призначені на формув централіз грош фондів — держа та місцевих бюджів, держав цільових фондів. Децентраліз дох — це, дох держ під-в, установ, організацій, що форм переважно за рах їхнього прибутку і використ за місцем їх створення. 2) мікрорів – екон грош віднос, що пов'язані з формувм, розподілом, використм децентраліз фондів грош коштів суб'єктів господарюв (ДФГК) – це фонди грош коштів, що утворюються та використ суб'єктами господарюв та насел-ям в процесі здійсн ними фін-ек дія. Cуб'єктами на мікрорів: під-ва, установи, організації вир та невироб сфери, банк установи і страх компанії, інвест фонди, аудиторські організації і т.д. У фінй літературі усіх учасників зазначають поняттям- суб'єкти госп (СГ). Коли ми говорим про під-ва, то говорим про СГ, які функціон у вироб сфері. Фін СГ- це сист ек віднос, які виник в процесі формув, розподілу, використ фін ресурсів в процесі здійсн фін діяльн СГ. Специфіка фін СГ -вони реаліз на макрор і призначені для забезпеч процесів вироб та реаліз продукції, робіт, послуг. Об'єктом розподіл віднос, які вин в госп діял під-ва виступ виручка від реаліз товарів

висновок, що відносини мікрорівня – це фін відносини що торкаються лише окремого ек суб'єкта. Такі відносини є лише маленькою частиною всіх відносин країни, мають незначний вплив у такому маштабі. В той самий час фінові відносини макрорівня значно вплив на стан справ держ, бо стосуються глобалек процесів, що вплив на всіх суб'єктів

4. Хар-ка фін як історич категорії, передумови. Перерозподіл фін.

Фін виникли у період зародження рабовласниц віднос і пов'язані з виникн-ям держ її інститутів з перерозподілитком товар но-грош віднос і забезп потреби держ у фін ресурсах.

Кожному конкретному сусп ладу відповідає певна сук-ть ек віднос між людьми в процесі вироб розподілу, обміну та спожив, що формують єдину систу сусп віднос. Фін виникли в 14-15 ст. історичний характер фін віднос полягає в тому, що виникн-я фін пов'язане з 2-ома сусп-ек передумовами:

1. Виникн-я держ і перерозподіл державності 2. Перерозподіл ТГВ. Передумовою виникн-я фін є наявність товар ного вироб, товар но-грош віднос, сусп розподілу праці, дії ек категорій та законів, а також наявність держ.Джерела фін: Контрибуції(здобич), натуральні повинності, под надходженя.

Рим і Греція. В основі багатства – заовювання і захоплення ін територій. Простий римлян под не сплачував, лише за проханням держ. Види под: політикоюдний, поземельний, податок на худобу, торгове мито. Греція: кожне місто республіка, держ встановлення цін. Обов'язок громадян-сплачувати под.Фін феодальних держав. Дох феод держав: політикоюдний податок, поземельний податок, фіскал монополія, мито. Всі фін нововведення йшли від Англії. 1215р.- (Жодного податку без походження з парламенту) основа дох феод держав – земля. Період первісного накопич капіталу 16-17ст. перерозподіл тов вироб, промисловості. Всі под стали грош, змінився склад платників под, остаточне відокремлення казни под від казни держ. Фін індустріальних екік ріст вироб, зростає роль держ, змінюється структура под. 1822р. англія вводить прибутковий податок на дох фіз.осіб. Встановюються універс. непрямі под(на спожив) Загострюються соц. проблеми (бідність) 1883р. Бісмарк вводить страх на випадок хвороби. В под почали включати податок на соц. страх. Бюдж став законним але дефіцитним., З'являється термін держ борг. Сформувалася фін сист держав. Фін в постіндустріальній екіці Розширення світ господарств; Поглиблення міграції; Глобалізація; Інформаційна революція і перерозподіл інновацій. Зрост ролі фін ринку, і ТНК; ріст фін ризиків; Поява нових видатків держ. Фін як істор категорія перерозподілив як кількісно так і якісно. На початковому етапі перерозподіл держ фін включали лише один бюдж, а потім стали формувати соц фонди. Якісний перерозподіл фін це виникн-я нових форм фін віднос. З'являются нові под, платежі.

5. В чому полягає зв'язок фін з держ і тов-грош віднос?

Сутн фін, закономірн їхнього перерозподіл, сфера охоплюваних ними тов-грош віднос і роль у процесі сусп відтворення визнач ек ладом сусп, природою і ф-ями держ.

Фін з'явилися одночасно з виникн-ям держ при розподілі сусп на класи. В часи первіснообщинного ладу не було класів, не було й держ. Перший великий розподіл сусп на класи це розподіл на рабовласників і рабів, а перша держ рабовласницька. Перехід від рабовласн сусп-ек формації до феодальної призвів до утворення феодальних держа.З розкладанням феодалізму й поступовим перерозподілитком у його надрах капіталістичного способу вироб все більшого значення стали набувати грош дох і витр держ; частка натуральних зборів і повинностей різко скорот.

В умовах капіталізму, коли товар -грош віднос набувають всеохоплюючого хар-ру, фін виражають ек віднос в зв'язку з утворен, розподілом і використан фондів коштів у процесі розподілу і перерозподілу нац доходу. Основні засоби капіталістичних держ стали концентрув в держ бюджі.

Фін виражають грош віднос, що виник між 1) під-вами в процесі придбання товар -матер цінностей, реаліз продукції і послуг; 2)під-вами й вищими організми при створенні централіз фондів коштів і їхньому розподілі;3) держ й під-вами при сплаті ними под у бюджну систу і фін-і витрат;4) держ й громадянами при внесенні ними под і добровільних платежів;5) під-вами, громадянами й позабюджи фондами при внесенні платежів і одержанні ресурсів; окремими ланками бюджної сист;

6)органами майнового та особ страх, під-вами й насел-ям при сплаті страх внесків і відшкод-і збитку при страх випадку

Фін віднос не містять у собі обслуговування особ спожив. Роль фін залеж від того, яке місце грош віднос займ в ек відносах.

6. Дайте визнач-я фін.Взаємозв'язок фін з ціна, з\п, кредит

Особливість фін як істор категорії визнач тим, що кожному конкретному сусп ладу відповідає певна сук-ть екічних віднос між людьми в процесі вироб, розподілу, обміну та спожив-я, що формують єдину систу сусп віднос.Фін -сук-ть грош віднос, пов'язаних з формув, мобілізацією і розміщ фін ресурсів та з обміном, розподілом і перерозпод вартості створ на основі їх використ ВВП, а за певних умов і нац багатства.

Фін і ціна. Фін мають більш широкий діапазон розподілу, ніж ціна. Вони забезпеч не лише первинний розподіл вартості ВВП на рівні вироб структури, а й подальший перерозподіл через бюджну систу. Ціни можуть регулюватися за допом дотацій і виплат із бюджу різниці в цінах. Держ, використовуючи різноманітні фін важелі вплив на рівень цін. Зокрема, введення нових под або зміна існуючих ставок може призвести до зменш чи збільш абсолютної величини ціни. А через норми амортиз, відрах-я в держ ціл фонди держ може змін структуру ціни

Фін і з\п. Взаємозв'язок фін і з\п проявляється у тому, що держ регул величину з\п через под, створюючи загальнодерж фонди фін ресурсів. Одночасно держ за допом дотацій, субсидій, субвенцій може стимул перерозподіл окремих видів діял. Разом з тим, з\п є лише частиною вартісного розподілу ВВП, яка стосується саме фонду оплати праці. З\п пов'язана з таким фактором вироб як роб сила, а фін вплив на використ всіх факторів вироб(предмети праці,знаряддя праці)

Фін та кредит. Спільним для фін і кредиту є те, що вони використов в кругообігу коштів і сприяють підвищ ефективності виробн. При нестачі фінан ресурсів під-во залучає банк ресурси, а при надлишку фін ресурсів під-во може тимчасово вільні кошти надавати в кредит іншій установі (банку, під-ву). Відмінності :фінам притаманний односторонній рух вартості, так як при фінув кошти надаються на безповоротній основі. Банк віднос характериз двостороннім рухом вартості, оскільки кредитування здійсн за принципами платності, строковості, поверненості і забезпеченості.

7. Сутн «фін».відмін, зв'язок між фін і ціна та кредит.

Фін -сук-ть грош віднос, пов'язаних з формув, мобілізацією і розміщ фін ресурсів та з обміном, розподілом і перерозпод вартості створ на основі їх використ ВВП, а за певних умов і нац багатства. Видима сторона фінів проявляється у грошових потоках, які рухаються між суб'єктами фінових відносин. Ці потоки — їх характер і форми, спрямованість і обсяги — виступ предметом практичної діял-ті. Прихована сторона фінів пов'язана з тим, що відображають ті чи інші грошові потоки, а саме — рух вартості створеного у суспільстві валового внутрішнього продукту, тобто обмінні й розподільні відносини. Умовою існув-я фін є наявн грошей. Гр не= фінам

"ціна" - ек інструмент, завдяки якому вартість ВВП набуває грошового виразу та стає об'єктом розподілу Фін мають більш широкий діапазон розподілу, ніж ціна. Вони забезпеч не лише первинний розподіл вартості ВВП на рівні вироб структури, а й подальший перерозподіл через бюджну систу. Ціни можуть регулюватися за допом дотацій і виплат із бюджу різниці в цінах. Держ, використовуючи різноманітні фін важелі вплив на рівень цін. Зокрема, введення нових под або зміна існуючих ставок може призвести до зменш чи збільш абсолютної величини ціни. А через норми амортиз, відрах-я в держ ціл фонди держ може змін структуру ціни.
Фін та кредит. Спільним для фін і кредиту є те, що вони використов в кругообігу коштів і сприяють підвищ ефективності виробн. При нестачі фінан ресурсів під-во залучає банк ресурси, а при надлишку фін ресурсів під-во може тимчасово вільні кошти надавати в кредит іншій установі (банку, під-ву). Відмінності: рух вартості для фінансових відносин – односторонній (безповоротна основа), а для кредиту – двосторонній рух (оскільки на основі платності, строковості, поверненості і забезпеченості). Кредитний перерозподіл вартості пов'язаний з переміщенням грошових коштів між суб'єктами розподільного процесу. Фінанси функціонують і в рамках господарського суб'єкту. До того ж за допомогою фінансів здійсн розподіл і перерозподіл ВВП, а кредит діє лише на стадії перерозподілу тимчасово вільних фін ресурсів.

8. Сутн «фін». Відмінності та взаємозв'язок між фін і з\п.

Фін -сук-ть грош віднос, пов'язаних з формув, мобілізацією і розміщ фін ресурсів та з обміном, розподілом і перерозпод вартості створ на основі їх використ ВВП, а за певних умов і нац багатства. Видима сторона фінів проявляється у грошових потоках, які рухаються між суб'єктами фінових відносин. Ці потоки — їх характер і форми, спрямованість і обсяги — виступ предметом практичної діял-ті. Прихована сторона фінів пов'язана з тим, що відображають ті чи інші грошові потоки, а саме — рух вартості створеного у суспільстві валового внутрішнього продукту, тобто обмінні й розподільні відносини. Умовою існув-я фінів є наявність грошей. Гр не= фінам.

Фін і з\п. 3П" - необхідна для формування доходів конкретних робітників. Вона є складовою частиною загальної сис-ми розподілу. Вона функціонує разом з фінансами і створює умови для наступного задоволення потреб. На відміну від фінансів, 3/П пов'язана з грошовими потоками, що надходять у власність відповідних осіб і вик-ся для задоволення особистих потреб. Фін ресурси знаходяться у розпорядженні суб'єктів госп-ня і дер-ви і використов-ся для задоволення сусп. потреб. Взаємозв'язок фін і з\п проявляється у тому, що держ регул величину з\п через под, створюючи загальнодерж фонди фін ресурсів. Одночасно держ за допом дотацій, субсидій, субвенцій може стимул перерозподіл окремих видів діял. Разом з тим, з\п є лише частиною вартісного розподілу ВВП, яка стосується саме фонду оплати праці. З\п пов'язана з таким фактором вироб як роб сила, а фін вплив на використ всіх факторів вироб(предмети праці,знаряддя праці)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Фін: визнач-я, ознаки, зв'язок з грошима.

Фін -сук-ть грош віднос, пов'язаних з формув, мобілізацією і розміщ фін ресурсів та з обміном, розподілом і перерозпод вартості створ на основі їх використ ВВП, а за певних умов і нац багатства. Зовн сторона фінів проявляється у грошових потоках, які рухаються між суб'єктами фінових відносин. Ці потоки — їх характер і форми, спрямованість і обсяги — виступ предметом практичної діял-ті. Прихована сторона фінів пов'язана з тим, що відображають ті чи інші грошові потоки, а саме — рух вартості створеного у суспільстві валового внутрішнього продукту, тобто обмінні й розподільні відносини.

Ознаки:1)Грош характер 2)наявність держ, як органу управл3)Розподільчий характер 4)Фін віднос пов'язані з формуван грош дох та накопичень, що прийм форму фін ресурс

Фін це не гр, вони використов гр, як один із інструментів

Фінанси це грошові вартісні відносини. Обов'язковою умовою існування фінансів є наявність грошей. Гр не= фінансам. Самі по собі гр не визначають суті фінансів, їх внутрішнього змісту і сусп призначення. Фінансові відносини це частина грошових відносин їх сфера вужча за грошові відносини. Об'єктивною основою фінансів є такі функції грошей:

1. Гр як засіб платежу (ЗП, пенсії, степенд) 2. Г. як засіб нагромадження (створення фондів) Ознаки: 1.Обмінно-розподільчий характер (виражається у відносинах обміну і розподілу між юр. тафіз. особами з приводу куп.-пр.)2.Грошова форма відносин (гр є обов'язковою формою існування фін).3.Еквівалентний(якщо за призначенням) характер обмінута розподілу, нееквівалентний х-р по перерозподілу

З одного боку, фін неможливі без грошей, адже інструментом фін віднос є саме гр. Функціонув грошей без фін багато в чому втрачає сенс і зводиться до суто техн питань обміну.

10.Деякі ек вважають, що фін – це гр. Чи вірним є

Гр є обов'язковою умовою існув-я фін, проте фін це не гр. 1) за змістом:.1. Гр-це загальна ек категорія, виміряюча затрати праці. Фін-це конкретна ек категорія, характериз процес створення й використ фондів грош коштів. 2. Гр в ринковій ек -це загально визнаний абсолютно ліквідний засіб обміну, цінність якого визначаеться довірою до держ. Фін в ринковій ек-це держ-грош віднос між різними учасниками сусп вироб. 2) за ф-їми: Гр вик такі ф-ї: платіжну (рахункову); обміну(обернення); збереження (накопичення); вартісну(маштабу цін); світ грошей. Фін вик такі ф-ї: формув грош фондів (створення дох); перерозподілу цих фондів (використ видатків); контрольну за створенням дох та використ видатків(витрат); стимул-я фін потоків.

За своїм місцем у тов вироб й обігу гр — це специфічний товар , що має властивість обмінюватися на будь-який інший товар , тобто є загальним еквівалентом. Гр — це поняття більш заг. Можна мати гр і водночас не мати жодного стосунку до фін, і навпаки, при відсутності грошей, лише володіючи майном, майновими правами, правами інтелектуальної власності, оцінивши їх вартість, можна здійснювати інвест, бути співзасновником фірми, тобто мати стосунок до фін-господарської діяльн фірми. Функціон-я фін базується на таких ф-їх грошей як засіб платежу, засіб нагромадж, світ гр.

фінанси мають грош форму вираження. Отже у суті фінансів відображається не вся сук-ть ек відносин, а лише операції у вартісному вимірі. Тому гроші поняття більш загальне. Можна мати гроші і в той час ніякого відношення до фінансів, та мати фінансові відносини, та не мати грошей.

11.Обгрунт взаємозв'язок фін і грошей.

Фін завжди мають грош форму вираження. Грє обов'язковою умовою існув-я фін. Але не можна ототожнювати гр з фін-ми. Адже, гр - це особливий товар , в якому виражається вартість усіх інш товар ів, а фін — це певні екон віднос, що здійснюються за допомогою грошей. Фін виступ як ек інструмент розподілу та перерозподілу ВВП та нац доходу, як знаряддя контролю за утвор та використ фондів грош коштів. Головне їх призначення в тому, щоб шляхом утворення грош фондів забезпечити не тільки потреби держ та під-в у грош коштах, але й контроль за використм фін ресурсів. А гр – поняття більш заг і в деяких випадках може не мати відношення до фін. Об'єктивною основою фін є такі ф-ї грошей:

1. Гр як засіб платежу (ЗП, пенсії, степенд) 2. Г. як засіб нагромадження (створення фондів) Ознаки: 1.Обмінно-розподільчий характер (виражається у відносинах обміну і розподілу між юр. тафіз. особами з приводу куп.-пр.)2.Грошова форма відносин (гр є обов'язковою формою існування фінансів).3.Еквівалентний(якщо за призначенням) характер обмінута розподілу, нееквівалентний х-р по перерозподілу

12.Назв ф-ї грошей, на яких базується функціон-я фін

1) Ф-ї грошей як міри вартості проявляється через вимір грош вартості (ціни) товар ів. Без кількісної визначеності вартості в ціні товар у неможливе ринкове госп й еквівалентний товар ний зв”язок між товар овиробниками.

Для забезпеч викон-я грошима ф-ї міри вартості держ у законодавчому порядку впроваджує масштаб цін, встановлюючи певну грош одиницю розрахунків – нац валюту. Масштаб цін відіграє технічну роль при виконанні грішми ф-ї міри вартості.

2)Гр як засіб обігу. У цій ф-ї гр відіграють роль тимчасового посередника при обміні товар ів. У сфері тов обігу при купівлі-продажу товар гр обов”язково повинні бути в наявності. Ф-ю засобу обігу вик реальні гр. Акт реаліз товар у на ринку або акт перетворення товар у в гр – центр, найважлив у ринковому госп-ві. Ці дві основні ф-ї найб зумовлюють сутн грошей. Ф-я грошей як засобу обігу допов ф-ю грошей як міри вартості, а ідельна міра вартості перетвор у госп обороті в реал засіб обігу.

3)Ф-я грошей як засобу платежу відображає особлив кредго госп-ва, тобто реалії купівлі-продажу товар у кредит з відстрочкою оплати. Тобто, покупці сплачують гр за придбані товар и лише тоді, коли настає строк платежу.

4)Ф-ї грошей як засобу нагромадження. У цій ф-ї гр вилучаються з товар ного обігу і нагромаджуються на банк рахунках. Такі заощадження є об”єктивною потребою перерозподіл ринкового госп-ва. Банки акумулюють гр як засіб нагромадження і через позику знаходять їм прибуткове застос-я в ін структурних ланках народного госп-ва.

5)Світ гр у функціональному плані вдображ вихід тов-грош обміну за межі нац кордонів. Порівняння купівельної спром. грош одиниць різних країн відбув на міжнар вал ринках. При цьому виникає специфічний інструмент міжнар порівняння нац грошей – валют курс.

13.Фін ресурси держ, їх склад і джерела формуванн.

– це грош фонди, які створ в процесі розподілу, перерозподілу і використ ВВПза певний період Склад фін ресурсів держ:

1) прибуток (обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг; рівень цін і затрат);2) амортизаційні відрах-я (вартість основних фондів, їх структура, норми амортизаційних відрахувань);

3) відрах-я на соц цілі (розмір фонду оплати праці, тарифи відрахувань на соц цілі);4)ПДВ, акцизний збір (обсяги реалізованої продукціі, робіт, послуг, ставки под, пільги);

- податок на прибуток (розмір прибутку, ставки оподаткув, пільги);5)- ресурсні платежі в бюдж (обсяг земельних, лісових, водних та інш ресурсів, що залучаються в господарський оборот, ставки под, пільги);6)дох від зовнішньоекічної діяльн (обсяг зовнішньоторгового обороту, рівень цін і мита);

7)резервні фонди (утворюються згідно законодавства);

8)дох від зовн та внутр позик (умови проведення позик, наявність тимчасово вільних коштів);Джерела:1.заробляти як власник засобів вир-ва;2.отримувати від прир ресурсів, що перебув в її власності;3 мобіліз шляхом перерозподілу дох юр і фіз осіб.

Основними джерелами: под; різного роду збори; так звані неподат джерела (субидї, позички шляхом випуску і реаліз облігацій, дох від лотереї і дох від держ підприєм діяль ) За формами походження фін ресурси держ поділяють на ресурси накопичення та ресурси втор розподілу та перерозподілу. Основним джерелом ресурсів розподілу є под і прибуток.

14.Сутн «фін ресурси». Склад і джерела фін ресурсів держ і суб'єктів підпр діял. Фін ресурси виражають віднос між держ та ін учасниками сусп відтворення з приводу под вилучення частки дох ек суб'єктів, їх трансформації у держ дох і видатки та корист-я останніх держ при виконанні регулюючих ф-й. Фін ресурси – це грош фонди, які створ в процесі розподілу, перерозподілу і використ ВВП за певний період.

Держ фін ресурси накопич на трьох рівнях ек сист. на мікрорів, тобто у межах домашніх господарств - фін ресурси на мікрорів накопич як в резі створення ВВП, так і в резі їх перерозподілу. Тут фін ресурси мають вигляд накопичень, депозитів та вкладів у банк систу. На мезорівні накопич у суб΄єктів підприєм діял і є безпосереднім резом розподілу нового створ ВВП. На макрор є наслідком розподілу, перерозпод та централізації ВВП і мають форму бюджних та позабюдж фондів фін ресурсів . Держ фін склад, 1, із власне держ фін, 2, регіонал фін, 3, місцевих (муніципальних) фін. Основними джерелами: под; різного роду збори; так звані неподат джерела (субидї, позички шляхом випуску і реаліз облігацій, дох від лотереї і дох від держ підприєм діяль ) За формами походження фін ресурси держ поділяють на ресурси накопичення та ресурси втор розподілу та перерозподілу. Основним джерелом ресурсів розподілу є под і прибуток.

Фін ресурси суб'єктів госп - грош кошти, що маються в його розпорядженні. Для здійсн госп діяльн, виготовлення продукції, отримання дох і накопичень під-ва використовують різні види ресурсів: матер, трудові, фін, а також кошти. При цьому матер ресурси є основою вироб процесу. Вони форм, як правило, за рах різних джерел: власних (фінуваня під-ва форм за рах власного капіталу), позичених (форм в основному за рах довго- та короткострок кредитів банку) та залучених(форм за рах усіх видів кредиторської заборгованості.) Це не грош кошти під-в, як це стверджують деякі ек, а джерела під-в, спрямовані на формув активів.

Фін ресурси форм у процесі створення під-в і реаліз їх фін віднос при здійсненні госп-фін діяль. Це виявляється у формув статут капіталу при створенні під-в, а у процесі їх діяльн — у формув відповідних джерел грош коштів.

Джерела формув фін ресурсів різноманітні. Вони залеж від форми власності, на основі якої створюється під-во. при створенні держ під-в фін ресурси форм за рах бюджних коштів. При створенні колект під-в вони форм за рах пайових внесків засновників.

15. Поясн сусп призначення фін, об'єктивна необх-ть

Головним їх призначенням є забезпечен кожної фіз особи, кожного суб'єкта під-цтва, кожної держ структури, а отже і сусп загалом, достатніми для здійсн їх діяль грошовими коштами.Специфічне— забезпечити розподіл і перерозпод вартості ВВП, вираженої в грошй формі, між різними суб'єктами господарюв і напрямами цільового використ, сутн фін проявляється насамперед через розподільну ф-ю.

Фінанси протягом перерозподілитку людства виникли внаслідок перерозподілитку товарно-грошових відносин та потреби у фінансових ресурсах незалежно від діяльності держави, але з часом фінанси почали керуватися централізовано державою.

Фінанси об'єктивно необхідні, так як зумовлені потребами сусп перерозподілитку. Їх функціонування дозволяє сформувати у розпорядженні господар суб'єктів і держави необхідні фін ресурси.Фін за допом розподільної ф-ї обслуговують різні етапи розподілу (первинний розподіл і перерозпод вартості сусп продукту), різні сфери сусп життя — сферу матеріального вироб, сферу обміну і спожив. Фін розподілу притаманні різні види розподілу: внутрішньогоспод, внутрішньогалуз, міжгалуз, міжтериторіальний.Як ек інструмент госп фін здатні кількісно і якісно впливна сусп вироб. Кількісний вплив характериз обсягом і пропонуванням мобілізованих, розподілених і використаних фін ресурсів.Якісний виявляється в інтересах учасників відтворювального процесу через форми організації фін віднос (у який спосіб форм фін ресурси, в яких формах і на яких умовах відбув їх рух і використ). Саме через якісний вплив відбув перетворення фін в ек стимул перерозподіл сусп вироб.

напрями фін впливуна процеси суспільперерозподіл:1) фін забезпеч потреб розширеного відтворення;2) фін регулюв екічних і соц процесів;3) фін стимул-я.

16. Доведіть, що фін пов'язані з ф віднос, ф. ресурси, ф. діял

Фін — сук-ть грош віднос, пов'я­заних з формуван, мобілізацією і розміщ-м фіна ресурсів та з обміном, розпод і перерозпод вартості створ на основі їх використ ВВП, а за певних умов і нац багатстваФін ресурси спрямовуються на формув основних фондів і оборотних коштів. Фін ресурси виражають віднос між держ та ін учасниками сусп відтворення з приводу под вилучення частки дох ек суб'єктів, їх трансформації у держ дох і видатки та корист-я останніх держ при виконанні регулюючих ф-й. Фін ресурси – це грош фонди, які створ в процесі розподілу, перерозподілу і використ ВВП за певний періодЗа рах фін ресурсів здійснюються витр на вироб та реалізацію товар ів, робіт і послуг, а також ін витр. У процесі здійсн витрат виник вихідні грош потоки .Фін є об'єктом фін діяльн. – це діял, яка проявляється у формув дох та здійсненні витрат суб'єктами фін правовіднос.Фін віднос – це віднос, що вдображ рух вартості від одного суб'єкта до ін і характериз розподільчі, перерозподільчі та обмінні процеси і матеріально проявляються у грош потоках.Якщо ф в-ни заверш форм-ям доходів одного при здійсн-і витрат іншим, то ф діял-ть здійсн відособлено: доходи надходять від когось і витрати йдуьб комусь.

17. Предмет наукм про фін. Фін категорії на мікро- і макро

Фін. наука вивчає явища і процеси, які відбуваються у держ при формув та використанні фондів фін ресурсів для забезпеч її соц-ек перерозподіл.Предм фін.науки визначають:

1)діяльн держ, підпр.стрктур та окремих громадян, що пов'язана з формув та використм ФФР.

2)сук-ть фін.віднос на різних рівнях ек.сист, що пов'язана з формувм, розподілом та використм ФФР.

Фін.віднос реаліз на наступних рівнях ек.сист держ:

1-загальнодерж (макрорівень);

2-рег (рівень адм.-терит. одиниць);

3-рівень окремих суб'єктів господ. (мікрорів).

Фін.категорії використ як інструмент наук.пізнання, що дозволяє глибоко розкрити сутн фін, їхню специфіку та особлив функціонув. Вони перерозподілив та функціон у тісній причинно-наслідковій обумовленості та взаємозалежності

21. Макрорівень – атмосфера фін.віднос, що пов'язана з формув., розподілом та викор. централізов фондів грош коштів (фонди, які утв. і викор. органами держ. влади з метою забезпеч викон-я завдань та ф-ій держ).Мікрорів – ек.грош віднос, що пов'язані з формув., розподілом та викор. ДФГК суб'єктів господ. та домогосподарств (насел-я). ДФГК – фонди грош.коштів, що утв. та викор. суб'єктами господ. та насел в процесі здійсн ними фін-ек. Діяльн 

23.Дайте визн фін держ ф, за сутністю та формами прояву

Фін категорії — категорії фін науки, які в абстрактній теоретичній формі хар важливі сторони фін- ек діяль. До Ф. к. належ: под, держ кредит, держ дох, держ витр, бюдж. Вони вдображ стійкі причинно-слідственні зв'язки і залежності, які склад зміст об'єктивних екічних законів. Под являють собою обов'язк платежі юрид і фіз осіб до бюджу. Податок — це плата сусп за викон-я держ її ф-й, це відрах-я частини вартості ВВП на загальносусп потреби, без задоволення яких суч сусп існувати не може. Держ кредит — грош віднос, що виник у держ із юрид та фіз особами у зв'язку із мобілізацією тимчасово вільних грош коштів у розпорядження органів держ влади, які призначені для фінув держ витрат; форма втор перерозподілу ВВП. Д.к. має строк повернення і ціну в формі %. Буває внутр і зовн. Бюдж — ек віднос, що виник у держ із юрид та фізич особами у зв'язку із розподілом і перерозпод ВВП з метою форм. і викорис. бюдж. фонду призначеного для викон-я держ покладених ф-й. Дох Держа бюджу У – фін. віднос, які скл. в держ в процесі форм. бюдж. фонду фін. ресурсів. Держ витр- це фін. віднос які обумовлені використм центр. та децентр. дох держ і направлені на задоволення заг. потреб держ.
Реферат на тему: Відповіді на питання з предмету "Фінанси" (шпора)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.