Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Фінанси

Відповіді на екзаменаційні питання з предмету "Фінанси" (285 питань) (шпора)

119. Склад і структура видатків держ бюджу, їх класиф-я. Поточні видатки і видатки перерозподіл.

Держ витр — це складова частина фін віднос, яка полягає у безперервному цільовому використанні держ грош ресурсів, що накопич у:

— державному бюджі та місцевих бюджах;

— держ і місцевих бюджних та позабюджних фондах;

— власних фондах держ і комунальних підпр, установ та організацій з метою викон-я загальнодерж ф-й, фінасув державної та комунальної соцї і культурної сфер, держ цільових програм, а також фінасув розширення вир-ва окремих держ та комунальних підпр, установ, організацій у відповідності з чинним законодавством держ.

Сук-ть всіх видів видатків держ складає систу держ видатків. В цю систу входять:

— видатки держ, що здійснюються з держ бюджу;

— видатки держ, що здійснюються з місцевих бюджів усіх рівнів;

— видатки держ, що здійснюються з бюджних та позабюджних централіз держ та місцевих фондів;

— видатки держ та комунальних підпр, організацій та установ.

Держ видатки здійснюються шляхом фінасув

Видатки бюджів усіх ланок групуються за предметною ознакою відповідно до бюджної класифікації У. Але визнач функціональний поділ видатків всіх бюджів на поточні видатки і видатки перерозподіл.

Поточні видатки — це витр бюджів на фінасув мережі підпр, установ, організацій і органів, які діють на початок бюдж року, а також на фінасув заходів щодо соцго захисту насел-я та інш заходів, що не належ до видатків перерозподіл. В складі поточних видатків окремо виділяються видатки бюджу, зумовлені зростм мережі вказаних вище об'єктів з зазначенням всіх факторів, які вплинули на обсяг видатків.

До складу видатків перерозподіл належ витр бюджів на фінасув інвестиційної та інноваційної діяльн, зокрема фінасув капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення, фінасув структурної перебудови госп У, субвенції та інші видатки, пов'язані з розширеним відтворенням.

Склад і структура видатків держ і місцевих бюджів визнач багатьма факторами, зокрема їх предметною спрямованістю (в загальному вигляді вона відображена в бюджй класифікації), ек змістом та ін. Але в будь-якому випадку державі при розподілі видатків доводиться вирішувати питання про пріоритетність об'єктів фінасув. Оскільки У, як і будь-якій іншій державі світу, недостатньо грош коштів для фінасув всіх потреб, то процес планув видатків зводиться до проблеми вибору між конкуруючими потребами. В цьому, крім суто юр факторів, велике значення мають екон, які випливають з конкретних умов певного періоду.

120. Обгрунт необх-ть та критерії розмежування дох і видатків між ланками бюджної сист.

Бюдж. с-ма-заснована на екічних відносах і юр нормах сук-ть усіх видів бюджів країни. До складу Б.С. Ук-ни входять Держ. б-т У., республіканський б-т Авт. р-ки Крим і місц б-ти. Дох і видатки між різними ланками бюдж. с-ми розмежовуються різним чином. Дох Держ. б-ту -це ч-на централіз фін. рес-сів дер-ви, які врегульовані відпов. нормативними актами і необхідні для викон-я її ф-й. Дох б-ту вдображ екон. віднос дер-ви з підпрми, установами, орг-ми ,фіз. особами, які виник в процесі стягнення бюдж. платежів. Дох б-ту Ук-ни мають 2 чітких рівні-Держ та місцевий. Головним джерелом дох б-ту є нац. доход. Основними методами ,які використ органами держ. влади для перерозподілу нац. доходу і утвореня бюдж. дох є под, збори, непод платежі, позики, емісія грошей. Як окрема екон. категорія, дох місцевих б-тів виражають сферу екон. віднос сусп-ва, яка пов'язана з форм-ням, розподілом і використм фін. рес-сів регіонального рівня, використовується місц органами влади для забезпеч поточних і перспективних завдань перерозподіл регіону. Дох місцевих б-тів мають певну законодавчу базу- Конст-я У., З-ни У. "Про бюдж. с-му У.", "Про податкову с-му У.", "Про місцеве самоврядування в У."та ін. нормативні акти. Але незважаючи на наявність відпов. нормативної бази, до цього часу не напрацьовано чіткого мех-му перерозподілу бюдж. надходжень як у Держ., так і всередині місцевих б-тів. В з-ні "Про місцеве самоврядування в У."передбачено, що дох місцевих б-тів форм за рах. власних, визначених з-ном, джерел та закріплених у встановленому з-ном порядку загальнодерж. под, зборів та ін. обов'язк. платежів. Дох місцевих б-тів районних у містах рад (у разі їх створення) форм відповідно до обсягу повноважень, що визнач відповідними міськими радами. Видатки б-ту як складова ч-на фін. категорії-б-ту є виразником витрат дер-ви на загальнодерж. рівні, необхідних для викон-я дер-вою своїх ф-й. Витр виражають екон. віднос, на основі яких здійсн процес використ ценралізованих коштів за напрямками, визначеними з-ном. Напрямки використ бюдж. видатків обумовлюються цілим рядом рядом факторів, основними з яких є:-утримання держ. установ;-ф-ї дер-ви;-рівень перерозподіл-ку регіонів дер-ви;-зв'язки видатків із загальнодерж. б-ту і видатками із місцевих б-тів;-інші, які можуть мати вагоме значення в залежності від конкретної екон. і політ. ситуації в дер-ві. Видатки держ. б-ту регламентуються відповідною законодавчою та нормативною базою-З-ми У."Про бюдж. с-му У.", "Про Держ. б-т на поточний рік", Бюдж. класифікацією, поточними постановами ВРУ, Указами Пр-та У.,рішеннями Кабміну У. Ст.18 З-ну У."Про бюдж. с-му У."поділяє всі видатки б-тів всіх рівнів на 2 групи-поточні видатки та видатки перерозподіл. Поточні видатки-це витр б-тів на фінасув мереж підпр, орг-цій, установ та органів, які діють на початок бюдж. року, а також на фінасув заходів щодо соц. захисту н-ня та інш заходів, що не належ до видатків перерозподіл. В склад поточних видатків окремо виділяють вмдатки б-ту, зумовлені зростм мережі перелічених вище об'єктів з зазначенням всіх факторів, які вплинули на обсяг видатків. Видатки перерозподіл-це витр б-тів на фінасув інвестиц. д-ті, зокрема:фінасув капіт. вкладень виробничого-невиробничого призначення;фінасув структурної перебудови нар. госп-ва;субвенції та інші видатки, пов'язані з розширеним відтворенням. Видатки місцевих б-тів вдображ ті ж самі соц.-екон. віднос, що і видатки Держ. б-ту, але на місцевому рівні і з врахуванням рег особливостей. Видатки місцевих б-тів базуються на тих же законодавчих аактах, що і їхні дох.

121.Бюджна сист У: основи побудови і критерії розмежування дох і видатків між ланками Бюджна сист У - сук-ть держ бюджу та місцевих бюджів, побудована з урахуванням екічних віднос, держ і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права.

Бюджна сист У склад з держ бюджу та місцевих бюджів.

Розмежування дох і видатків між бюджами є важливим елементом бюдж устрою. Воно починається з розмежування видатків, яке ґрунтується на розмежуванні ф-й держ між різними рівнями влади і, відповідно, на призначенні того чи іншого бюджу: з центрального бюджу фінуються видатки загальнодерж хар-ру, з відповідних місцевих бюджів — видатки регіонального значення. При цьому може застосовуватись два підходи: розподіл за територіальною ознакою (за місцезнаходженням об'єкта фінасув), та розподіл, виходячи з відомчого підпорядкування (фінасув ведеться з бюджу того рівня, до якого належить орган управл, якому підпорядкований даний об'єкт фінасув).

Розмежування дох є похідним відносно розмежування видатків і може проводитись на основі двох методів. Перший — закріплення дох за кожним бюджом у повній сумі чи за твердо фіксованими нормативами в умовах автономності кожного бюджу. Другий метод полягає у встановленні сист бюдж регулюв в умовах єдності бюджу, тобто у проведенні відрахувань до бюджів нижчих рівнів, виходячи з їхніх потреб. При цьому всі дох поділ на закріплені і регулюючі.

122.Бюджна сист: структура, принципи побудови.

Бюджна систвідображає складові бюджу, тобто це сук-ть усіх бюджів, які форм в даній країні згідно з її бюдж устроєм. Установлено два основні види бюджів — центральні та місц. У країнах з федеральним устроєм існ два різновиди центр бюджів: загальнодерж та центральні для членів федерації. В У центральними є Держ бюдж У і Республіканський бюдж Автономної Республіки Крим. Склад місцевих бюджів відображає територіальний поділ країни: в У — області, райони, поселення. Відповідно місц бюджи поділяють на дві групи: централізовані (регіональні) — обласні, районні, міські та бюджи базового рівня — сіл, селищ, міст, районів у містах.

Принципи побудови бюджної сист є визначальною основою бюдж устрою. Вони визначають характерні ознаки і риси бюджної сист кожної країни. При цьому взаємозв'язок різних ланок бюджної сист може встановлюватися на основі двох принципів:

Принцип єдності означає, що всі ланки бюджу в сукупності становлять єдиний бюдж, який склад і затверджується в загальному обсязі. Принцип єдності забезпечується єдиною дохідною базою всіх бюджів, єдиною систою видатків, а головне — керованістю процесом складання і викон-я бюджу з єдиного центру.

Принцип автономності означає, що кожний бюдж, що входить до складу бюджної сист, є відносно відособленою і самостійною ланкою. Автономність бюджів забезпечується чітким законодавчим розмежуванням дох і видатків між бюджами із забезпечм кожного бюджу досить міцною і стабільною дохідною базою. Кожний бюдж склад, затверджується і виконується відповідними органами влади відособлено і самостійно.

123.Бюджний процес: етапи. Схема Які етапи бюдж процесу є функц вик влади, а які – функцією органів закон?

Бюджний процес — це регламентована нормами права діяльн, пов'язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджів, їх викон-ям і контролем за їх викон-ям, розглядом звітів про викон-я бюджів, що становлять бюджну систу країни. Учасниками бюдж процесу є Президент У, Верховна Рада У, Кабінет Міністрів У, Міністерство фін, Держ казначейство, Нац банк У, Рахункова палата та інші органи.

Можна виділити такі стадії бюдж процесу:

1)складання проектів бюджів;

2)розгляд та прийняття зак про держ бюдж У, рішень про місц бюджи;

3)викон-я бюджу, в тому числі у разі необхсті внесення змін до зак про Держ бюдж У, рішення про місц бюджи;

4)підготовка та розгляд звіту про викон-я бюджу і прийняття рішення щодо нього.

Основою бюдж процесу є бюдж планув, оскіль­ки виконується такий бюдж, який ухвалено. Завдання бюдж планув:

- достовірне визнач-я обсягу та джерел формув дох бюджу;

- оптимальний розподіл видатків за окремими групами і галузями;- збалансування бюджу.

Процедура бюдж планув — послідовність заходів і дій зі складання і розгляду проекту бюджу. Вона визначена Бюдж кодексом У і на державному рівні включає такі етапи

: визнач-я основних напрямів бюджної політики; підготовка й аналіз бюджних запитів; схвалення проекту держ бюджу Кабінетом Міністрів; розгляд та прийняття держ бюджу Верховною Радою.

Викон-я бюджу полягає у мобілізації запланованих дох і фін-і передбач видатків. Організ викон-я бюджу покладається на Кабінет Міністрів, оперативна робота ведеться Міністерством фін, Державною податковою адміністрацією і Держ казначейством. Викон-я бюджу здійсн на підставі розпису дох і видатків. Цей документ склад після затвердження бюджу відповідно до підрозділів бюджної класифікації, яка містить повну деталізацію

На всіх стадіях бюдж процесу здійсн фін контроль і аудит та оцінка ефективності використ бюджних коштів. Усі стадії бюдж процесу ґрунтуються на правових засадах, які повинні гарантувати чітке планув, додержання бюджної дисципліни і постійний контроль за викон-ям усіх видатків.

Всі етапи виконує виконавча влада, крім розгляду проекту Зак про Держ бюдж У та прийняття рішення про затвердження Зак про Держ бюдж У і подання його на підпис Президенту У – це ф-ї органів закон влади (ВР У).

124.Поясн взаємозв'язок між «бюдж сист» та «бюдж устрій».

Бюджна сист є найважливішим ек регулятором. Від того, наскільки правильно побудовано бюджну систу залежить ефективне функціон-я всього народного госп країни,

Бюджна сист – це заснована на екічних відносах та юр нормах сук-ть усіх видів та ланок бюджу країни, які об'єднані на єдиних принципах.

Сук-ть усіх бюджів, що входять до складу бюджної систі У, є зведеним бюджом У. Він використовується для аналізу і визнач-я засад держ регулюв ек і соцго перерозподіл У.

Бюджний устрій – це організ і принципи побудови бюджної сист, її структури, взаємозв'язок між окремими ланками бюджної сист. Він визнач держ устроєм і адміністративно-територіальним поділом країни.Принципи:

єдності бюджу означає існув-я єдиного розрахунку дох і видатків кожної ланки бюджної сист.

повноти полягає у відображенні в бюджі всіх дох і видатків. достовірності – це формув бюджу на основі реальних показників, наук обґрунтованих нормативів та відображення у звіті про викон-я бюджу.

гласності забезпечує висвітлення в засобах масової інформації показників бюджів і звітів про їх викон-я.

126.Бюджний процес: етапи. задіяні органи і їх ф-ї.

Бюджний процес — це регламентована нормами права діяльн, пов'язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджів, їх викон-ям і контролем за їх викон-ям, розглядом звітів про викон-я бюджів, що становлять бюджну систу У.

Учасниками бюдж процесу є Президент У, Верховна Рада У, Кабінет Міністрів У, Міністерство фін, Держ казначейство, Нац банк У, Рахункова палата та інші органи.

Можна виділити такі стадії бюдж процесу:

1)складання проектів бюджів;

2)розгляд та прийняття зак про держ бюдж У, рішень про місц бюджи;

3)викон-я бюджу, в тому числі у разі необхсті внесення змін до зак про Держ бюдж У, рішення про місц бюджи;

4)підготовка та розгляд звіту про викон-я бюджу і прийняття рішення щодо нього.

Основою бюдж процесу є бюдж планув, оскіль­ки виконується такий бюдж, який ухвалено. Завдання бюдж планув:

- достовірне визнач-я обсягу та джерел формув дох бюджу;

- оптимальний розподіл видатків за окремими групами і галузями;

- збалансування бюджу.

Процедура бюдж планув — послідовність заходів і дій зі складання і розгляду проекту бюджу. Вона визначена Бюдж кодексом У і на державному рівні включає такі етапи та стадії: визнач-я основних напрямів бюджної політики; підготовка й аналіз бюджних запитів; схвалення проекту держ бюджу Кабінетом Міністрів; розгляд та прийняття держ бюджу Верховною Радою.

Викон-я бюджу полягає у мобілізації запланованих дох і фін-і передбач видатків. Організ викон-я бюджу покладається на Кабінет Міністрів, оперативна робота ведеться Міністерством фін, Державною податковою адміністрацією і Держ казначейством. Викон-я бюджу здійсн на підставі розпису дох і видатків. Цей документ склад після затвердження бюджу відповідно до підрозділів бюджної класифікації, яка містить повну деталізацію

На всіх стадіях бюдж процесу здійсн фін контроль і аудит та оцінка ефективності використ бюджних коштів. Усі стадії бюдж процесу ґрунтуються на правових засадах, які повинні гарантувати чітке планув, додержання бюджної дисципліни і постійний контроль за викон-ям усіх видатків.

125.Поясність відмінності між принцип єдності і самостійнос

Принцип єдності бюджної сист є одним з визначальних принципів унітарного бюдж устрою країни, що забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошю систою, єдиними регулювм бюджних віднос, єдиною бюджною класифікацією, єдністю порядку викон-я бюджів та ведення бухгалтерського обліку і звітності. Єдність бюджної сист виявляється у взаємодії бюджів усіх рівнів з питань формув доходної бази. Взаємодія відбув шляхом розподілу між бюджами регулюючих доходних джерел, утворення і часткового перерозподілу цільових фондів. Єдність бюджної сист дає можливість уряду держ проводити єдину фін та податкову політику.

Принцип самостійності бюджної сист ґрунтується на нормах Конституції У і закріплює самостійність Держ бюджу У та місцевих бюджів. Бюджи затверджуються представницькими органами відповідного рівня, викся органами вик влади в межах відповідної компетенції. Принцип самостійності також розмежовує відповідальність учасників бюджних віднос у сфері фін діяльн. Самостійність бюджів забезпечується закріпленням за ними відповідних джерел дох, правом відповідних органів державної влади та органів місц самоврядування визначати напрями використ коштів відповідно до законодавства У.

127.Бюдж планув: завдання. Характер етапів

Бюдж планув — це своєрідний інструмент сист фін управл, спрямованого на підвищення ефективності, дієвості та прозорості держ сектору, що здійсн шляхом встановлення бюджних цілей не тільки на наступний (плановий) рік, а й на перспективу, зокрема, середньостроко-ву (до трьох років).

Завдання бюдж планув:

1. достовірне визнач-я обсягу та джерел формув дох бюджу;

2. оптимальний розподіл видатків за окремими групами і галузями; 3. збалансування бюджу.

Процедура бюдж планув - послідовність заходів і дій зі складання і розгляду проекту бюджу. Вона визначена Бюдж кодексом У і на державному рівні включає такі етапи та стадії: 1. Складання проекту бюджу:

—направлення Президентом Верховній Раді бюдж послання;

—розроблення Верховною Радою бюджної резолюції, у якій визнач основні напрями бюджної політики на наступний рік;

—розроблення Міністерством фін на підставі основних прогнозних макропоказників ек і соцго перерозподіл прогнозного проекту Держ бюджу;

—узгодження показників прогнозного проекту бюджу з пропозиціями міністерств, відомств та інш органів;

—розроблення Міністерством фін робочого (узгодженого) проекту Держ бюджу і подання його в Кабінет Міністрів;

—розгляд проекту бюджу в Кабінеті Міністрів, прийняття рішення про його схвалення і подання През проекту Зак про бюд

—розгляд проекту Зак про бюдж Президентом і подання до ВР.

2. Розгляд проекту Зак про Держ бюдж У:

—розгляд проекту Зак про Держ бюдж у комісіяхВР;

—обговорення проекту Держ бюджу на засіданні ВР;

—прийняття відповідного рішення про рези розгляду проекту Зак про Держ бюдж:

а) затвердити Закон про Держ бюдж У;

б)схвалити у першому читанні і направити на доопрацювання;

в) відхилити і направити на перероблення.

Викон-я бюджу полягає у мобілізації запланованих дох і фін-і передбач видатків. Організ викон-я бюджу покладається на Кабінет Міністрів, оперативна робота ведеться Міністерством фін, Державною податковою адміністрацією і Держ казначейством. Викон-я бюджу здійсн на підставі розпису дох і видатків. Цей документ склад після затвердження бедж відповідно до підрозділів бюдж класифі,.

Заг засади бюдж планув визнач Конституцією У, а також спеціальним бюдж законодавством — Бюдж кодексом У.

128.Обгрунт, чому бюдж планув є основою бюдж процесу.

Перші три стадії в структурі бюдж процесу, а саме: складання, розгляд і затвердження склад бюдж планув. У систі заходів, спрямованих на успішне перерозподіл'язання з боку держ екічних і соц завдань в умовах ринкових віднос, важливе місце займає бюдж планув. Воно є серцевиною всієї фін роботи в державі. Бюдж планув охоплює всі стадії процесу складання, розгляду і затвердження бюджу як основного фін плану держ на наступний рік щодо використ централізованого фонду грош ресурсів на вирішення соц-екічних проблем.

Бюдж планув являє собою комплекс організаційно-техн, методичних і методологічних заходів із визнач-я дох і видатків бюджів в ході їх складання, розгляду та затвердження.

Тобто,бюдж планув охоплює складання проекту бюджу його розгляд і затвердження.

Це серцевина бюдж процесу - виконується той бюдж, який прийнято. Завдання бюдж планув визнач необхідністю вирішення триєдиного завдання формув бюджу: 1) достовірне визнач-я обсягу та джерел формув дох бюджу; 2) оптимальний розподіл видатків за окремими групами й галузями; 3) збалансування бюджу.
Слід зауважити, що бюдж планув є важливішою складовою фін планув, підпорядкованою вимогам фін політики держ. В ході бюдж планув фін активно вплив на основні екон та якісні показники держ програм перерозподіл країни та виявлення резервів ефективного використ прир, матер, трудових, фін ресурсів. До принципів бюдж планув можна віднести: а) регулюв бюджних питань єдиними правовими нормами; б) адресний і цільовий характер спрямування бюджних коштів; в) безперервність планув річного бюджу; г) стабільність фін показників (норм, под ставок, кошторисів); д) балансовий метод.
Бюдж планув включає бюджний процес як порядок складання і викон-я бюджів різного рівня, його нормативно-правову базу і організаційну основу, а також питання теорії і методологію складання бюджів країни. Основи бюдж планув визначають Конституція У, Бюджний кодекс, закони У та рішення органів місц самоврядування

134.Причини виникн-я бюдж дефіциту в У.

Бюджний дефіцит виникає в резі незбалансованості екіки, зниження дох і ліквідувати дефіцит бюджу, якщо не будуть вжиті дійові заходи щодо різкого зрост видатків, викликаних безгосподарністю. Ринкова екон не може стабілізації екіки й вирівнювання видатків з доходами, а це потребує жорсткого режиму екії коштів, який повинні провадити всі владні і управлінські структури.

Виникає тоді, коли державі необх зробити витр на більшу суму, ніж можлива величина його дох.– перевищення витрат уряду над його доходами. А накопичена сума дефіцитів і бюджних лишків являє собою держ борг.

Наслідки залеж від багатьох чинників, і насамперед від наявності продуманої політики, керованості бюджу і бюдж процесу. Наявність хронічних бюджних дефіцитів у світй практиці свідчить про Існув-я певного причинно-наслідкового механізму. Причинно-наслідкова діалектика бюджних дефіцитів така. ДЕФ вплив на скорочення обсягу заощаджень у загальнонаціональному масштабі, яке зумовлює зрост відсоткової ставки, меншу доступність кред ресурсів для приватного сектору. У резі підвищується обмінний курс національної валюти, що спричиняє зменшення обсягів інвестицій та експорту, збіл-я імпорту. Такий стан зумовлює дефіцит зовнішньоторгового балансу, внаслідок чого виникає дефіцит платіжного балансу. (1992—1999 рр.) характер. тенденцією до скорочення бюдж дефіциту ВВП. Цей період пов'язаний з глибокою ек кризою і негативним її впливом на обсяги дефіциту, з одного боку, та негативним впливом бюдж дефіциту на соц-екон процеси у суспільстві, з іншого боку. (2000—2002 рр.) характер. зведенням Держ бюджу У з профіцитом, що позитивно відобразилося на усіх показниках соц-ек перерозподіл країни. (2003—2004 рр.)проголошення політики пріоритетного соцго перерозподіл та реаліз соц програм, внаслідок чого спостерігається тенденція до зрост обсягів дефіциту бюджу та його частки у ВВП (2005—2006 рр.) обсяги та частка бюдж дефіциту у ВВП скоротилися. Одночасно кількісні і якісні показники соц-ек перерозподіл держ зросли, що свідчить про позитивні зрушення в екіці та соцй сфері.

129.Які завдання перерозподіл'яз в бюдж планув? Стадії процедури бюдж планув в У і органи, які задіяні в процесі

Ст. 2 Бюдж кодексу Бюджний процес - регламентований бюдж законодавством процес складання, розгляду, затвердження, викон-я бюджів, звітування про їх викон-я, а також контролю за дотриманням бюдж законодавства. Учасниками бюдж процесу є Президент У, ВРУ, КМУ, Міністерство фін, Держ казначейство, НБУ, Рахункова палата, головні розпорядники і розпорядники бюджних коштів та інші органи, на які законодавством У покладені бюдж, под та інші повноваження. Бюджний процес склад з 2 частин: бюдж планув, викон-я бюджу. Основою бюдж процесу є бюдж планув(охоплює складання проекту бюджу, його розгяд, затвердження), оскільки виконується такий бюдж, який ухвалено. Завдання бюдж планув:· достовірне визнач-я обсягу та джерел формув дох бюджу;· оптимальний розподіл видатків за окремими групами і галузями;· збалансування бюджу. Бюдж планув починається з визнач-я можливого обсягу дох. Обґрунтованість їх планув забезпечує реальність усього бюдж процесу. Оптимальність розподілу видатків визнач ефективністю використ бюджних коштів із позицій забезпеч ек зрост та соцї гармонії у суспільстві. Збалансування бюджу найскладніше завдання, оскільки, як правило, потреби у видатках перевищують реальні можливості у формув дох. Процедура бюдж планув — послідовність заходів дій зі складання і розгляду проекту бюджу. Вона визначена Бюдж кодексом У і на державному рівні включає такі етапи та стадії: визнач-я основних напрямів бюджної політики; підготовка й аналіз бюджних запитів; схвалення проекту держ бюджу Кабінетом Міністрів; розгляд та прийняття держ бюджу Верховною Радою. 1.Складання проекту Держ бюджу:—направлення Президентом Верховній Раді бюдж послання;—розроблення Верховною Радою бюджної резолюції, у якій визнач основні напрями бюджної політики на наступний рік;—розроблення Міністерством фін на підставі основних прогнозних макропоказників ек і соцго перерозподіл прогнозного проекту Держ бюджу;—узгодження показників прогнозного проекту бюджу з пропозиціями міністерств, відомств та інш органів;—розроблення Міністерством фін робочого (узгодженого) проекту Держ бюджу і подання його в Кабінет Міністрів;—розгляд проекту бюджу в Кабінеті Міністрів, прийняття рішення про його схвалення і подання Президенту проекту Зак про бюдж;—розгляд проекту Зак про бюдж Президентом і подання його до ВР.2. Розгляд проекту Зак про Держ бюдж У:—розгляд проекту Зак про Держ бюдж у комісіях і комітетах ВР;—доповідь Міністра фін на засіданні ВР та співдоповідь голови комітету з питань бюджу;—обговорення проекту Держ бюджу на засіданні ВР;—прийняття відповідного рішення про рези розгляду проекту Зак про Держ бюдж:а) затвердити Закон про Держ бюдж У;б)схвалити у першому читанні і направити на доопрацювання;в) відхилити і направити на перероблення.

130. Назв + казначейської сист касового викон-я держ і місцевих бюджів.

Касове викон-я бюджу (зарахування коштів на рахунки бюджу та перерахування з них) може здійсн за двома систми: банківською і казначейською. За банківської сист рахунки бюджу відкриваються в установах банківської сист, за казначейської — створюється спеціальна структура — Держ казначейство, яке веде рахунки бюджу, мобілізує кошти і фінує видатки.

В У застосовується казначейська форма обслуговування Держ і місцевих бюджів, яка передбачає здійсн Держ казначейством через єдиний казначейський рах: операцій з коштами держ і місцевих бюджів;

розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджних коштів;

контролю бюджних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів; бухгалтерського обліку та складання звітності про викон-я бюджу. Значення держ бюджу обумовлено не лише обсягом коштів, які зосереджені в ньому. У безпосерму зв'язку з бюджом і під його впливом функціон усі інші ланки фін сист. Фін ресурси Держ бюджу перебув у розпоряд­женні центр органів влади і використ для фінасув заходів загальнодерж значення. До них належ держ управл, нац оборона, забезпеч охорони правопоряд­ку та інші заходи. За рах Держ бюджу переважно фінуються соц блага і послуги. За характером організації Держ бюдж є центральною лан­кою фін сист У. З його допомогою забезпечується розподіл і перерозподіл ВВПміж окреми­ми ланками бюджної сист та окремими суб´єктами суспільства.

Місц бюджи — це фонди грош коштів, призначені для реаліз завдань і ф-й, покладених на органи самоврядування. За рах фондів грош коштів місцевих бюджів — складової бюджної сист держ і фін бази діяльн органів са­моврядування — забезпечується фінасув заходів ек і соцго перерозподіл на відповідній території Структурна будова місцевих бюджів включає бюдж Авт. Респуб. Крим, обласні, районні бюджи, бюджи тери­торіальних сіл, селищ, міст та їх об´єднань

131. Бюдж фінасув: сутн поняття, принципи і форми.

Принцип плановості витр з держ бюджу визнач законом про держ бюдж У на кожний рік. Обсяг витрат та цільове спрямування коштів місцевих бюджів ухвалюються рішенням сесій відповідних місцевих рад народних депутатів. Витр з децентраліз фондів грош коштів відображ у фін планах і кошторисах витрат установ, балансах дох і витрат підпр, об'єднань, міністерств і відомств.

цільового спрямування коштів полягає у тому, що кошти плануються, відпускаються та використ на суворо визначені цілі та заходи відповідно до затверджених фін планів.

безповоротності та безвідплатності фінасув держ витрат — це надання коштів без прямого їх відшкодування (непряме ж відшкодування полягає в матеріальному прирості основних фондів для вир та невир сфери, перспективна підготовка кадрів

ефективного використ коштів має на меті одержання сусп необхго резу за мінімальних витрат фін ресурсів. Практичне здійсн цього принципу супроводжується вдосконаленням форм і методів оперативного управл виробничою та фін діяльн, розробкою додаткових важелів і стимулів, спрямованих на скорочення витрат та інтенсифікацію вир-ва.

поєднання власних, кред та бюджних джерел :під час визнач-я обсягу фінасув як держ, так і вищестоящі органи враховують наявність власних коштів, можливості одержання банківського кредиту і лише тоді, коли неможливо покрити витр з зазначених джерел, вирішується питання про бюдж або відомче фінасув. п здійсн постійного контролю наявний за усіх виробничих, господарських і фін операцій у фін-і держ витрат. Контроль викон-я дає можливість викрити - й помилки у фінй діяльн, вжити заходів до їх усунення, а також надає зустрічну інформацію для перспективного й поточ планув держ витрат як під час визнач-я цільового спрямування коштів, так і під час визнач-я їхнього обсягу.

форми бюдж фінасув: 1)Кошторисне— забезпеч держи грошовими коштами установ і організацій соц-культурної сфери, оборони, органів держ управл.2)Держ фінасув інвестицій. Відповідно до бюджної класифікації видатків фінасув будівництва об'єднано в одну групу разом з архітектурою і вміщує в собі держ інвест на основні об'єкти ек і соцго перерозподіл У за ринкових умов.3)Позики з бюджу держ підпрм — це фін підтримка держ та інш підпр, у яких понад 50% майна є державною власністю. Здійсн вона з бюджних асигнувань, як правило, на поворотній основі під затверджені проекти використ коштів, що надаються як держ підтримка. Фін підтримку як бюджну позику надає Міністерство фін на договірних засадах.4)Держ дотації. застосовується при фін-і планово-збиткових підпр, організації! і установ, які надають послуги або виробляють необхідні товар и, витр на вир-во яких перевищує ціну продажу.

132. Поясність відмінності між кошторисним фінасувм і бюдж кредитуванням

Кошторисне фінасув, як одна із форм бюдж фінасув, передбачає фінасув установ за рах коштів бюджу на основі кошторису за такими принципами: плановість (фінасув здійсн на підставі і в межах установленого плану - кошторису.); цільовий характер виділених коштів (виділені кошти можуть бути спрямовані тільки на цілі, передбачені кошторисом); виділення коштів залежно від фактичних показників діяльн установи; підзвітність (передбачає обов'язкову звітність організацій і установ, які перебув на кошторисному фін-і). Кошторисне фінасув застосовується в тих сферах, де важко забезпечити самоокупність і прибутковість; насамперед, це установи соцї сфери, які надають безоплатні послуги, тобто оплата здійсн не отримувачем послуг, а державою.

Бюдж кредити по суті є фін підтримкою держ та інш підпр, у яких понад 50% майна складає держ власність. Бюдж кредитування повинно здійснюватися з бюджних асигнувань на поворотній і, як правило, платній основі під затверджені проекти використ коштів, що надаються підпрм як держ підтримка. Метою надання фін підтримки підпрм з бюджних асигнувань на поворотній або безповоротній основі є запобігання їх банкрутству, відновлення платоспроможності, оздоровлення фін стану, підвищення конкурентоспроможності продукції, робіт чи послуг. Фін підтримку як бюджну позику в У надає Міністерство фін на договірних засадах; за строками вона може мати коротко- або довгостроковий характер.

133.Поясність відмінності між держи дотаціями, держи субсидіями та бюджи кредитами. Всі 3 поняття це методи бюдж фінасув, але держ субсидії та дотації відносяться до групи держ трансферти (це невідплатні і безповоротні платежі з бюджу юридичним і фізичним особам, які не призначені для придбання товар чи послуг; держи трансфертами є держ субсидіювання (держ субсидії, держ субвенції, держ дотації) і держ доп населенню). Бюдж кредити — надання коштів з бюджу суб'єктам підприємництва на поворотній і платній основі, вони відрізняються від банк кредитів порівняно нижчим рівнем процентних ставок та наданням на більш пільгових умовах. Держ дотації — це форма бюдж фінасув планово-збиткових підпр, організацій і установ, які надають послуги або виробляють необхідні товар и, витр на вир-во яких перевищують ціну продажу. До субсидій у вузькому значенні належ трансферти підпрм з боку держ (у грошй формі або у вигляді послуг, що мають грош оцінку) на фінасув поточних витрат. До субсидій у широкому значенні відносять всі форми втручання держ в екічну діяльн, унаслідок яких змінюються ціни на товар и або фактори вир-ва, а отже і умови конкуренції на користь окремих підпр або сфер екічної діяльн. Держ субсидії – всі невідплатні поточні бюдж виплати підпрм та громадянам, які не передбачають компенсації у вигляді обумовлених виплат або поставки товар чи надання послуг в обмін на проведені платежі

135.Сутн бюдж дефіциту профіциту. причини виникн-я і соц-екон наслідки зрост бюдж дефіциту? заходи зменш деф

Перевищення дох над видатками або профіцит загалом відображає стабільну фін ситуацію. Перевищення видатків над доходами, тобто бюджний дефіцит, є найбільш складним явищем. Насамперед, дефіцит не означає незбалансованості бюджу, адже це перевищення видатків тільки над постійними доходами бюджу. Перевищення дох над видатками може виникати внаслідок надмірної дохідної бази окремих бюджів. У програму конкретних заходів щодо скорочення бюдж дефіциту варто включити і послідовно проводити такі заходи, що стимулювали б приплив коштів у бюджний фонд країни, та- сприяли скороченню держ витрат. Сюди відносяться:

• зміна напрямків інвест бюджних засобів у галузі народного госп з метою значного підвищення фін віддачі від кожної гривни;

• зниження воєнних витрат;

• зберігання фінасув лише найважливіших соц програм; мораторій на прийняття нових соц програм, що потребують значного бюдж фінасув;

• заборона Центральному банку країни надавати кредити урядовим структурам будь-якого рівня без належного оформлення заборгованості держи цінними паперами.

Крім цього, варто враховувати, що у світй практиці для зниження бюдж дефіциту широко використовується така форма, як залучення в країну іноземного капіталу.

136. Обгрунт екічну доцільність використ різних джерел фінасув бюдж дефіциту та екон наслідки їх застос-я.

Джерела фін. бюдж.дефіциту класиф за:

За способом залучення поділяють на емісійні джерела пов'язані з додатковим залученням грошї маси для покриття держ видатків і супроводжуються емісією грошей. неемісійні джерела вдображ взаємовіднос між державою як позичальником і юридичними та фізичними особами, урядами інш країн та міжнародними фін. організми як кредиторами.

За характером впливу на інфляційні процеси бувають: інфляційні- джерелом виступ монетизація дефіциту, яка відбув за надання урядові позик центрального банку, купівля центральним банком держ цінних паперів, а також завдяки додатковій емісії грошей. неінфляційні суттєво не вплив на інфляційні процеси і включають запозичення на внутр і зовн фін ринках, залишки бюджних коштів, трансферти, накопичення заборгованості .За рівнями управл розрізняють центральні — це емісійні і неемісійні джерела, які використ урядом для покриття дефіциту держ бюджу. Місц -вваж неемісійні джерела, які використ органами місц самоврядування для фінасув дефіцитів місцевих бюджів.

Наслідки.Фінасув дефіциту через центр банк безпосер вплив на грош базу та розмір грошї маси. При монетизації дефіциту держ отримує доход від друкування грошей, який виникає в умовах перевищення приросту грошї маси над приростом реального ВВП, наслідком чого є зрост середнього рівня цін. Боргове фінасув дефіциту бюджу веде до накопичення держ боргу, який потрібно обслуговувати. За певних умов він може перетворитися на фактор стримування перерозподіл екіки та нагромадження соц проблем. Наслідком може стати також нарощування держ боргу в обсягах і структурі, які спричиняють руйнівний вплив на екон перерозподіл. Різке збіл-я соц виплат за рах коштів бюджу, який балансується шляхом збіл-я дефіциту, нерідко призводить до активізації інфляційних процесів і послаблення стійкості національної валюти. Ще однією проблемою може стати погіршення інвестиційної привабливості вітчизняного бізнесу та зниження його конкурентоспроможності.

137. Обгрунт, чому держ позики як засіб покриття дефіциту бюджу безпечніші ніж грошова емісія.

ля фінасув дефіциту бюджу використовується як інфляційні, так і неінфляційні джерела. Зменшити дефіцит бюджу уряд може і шляхом накопичення заборгованості – прострочування платежів по боргах або за куплені товар и, а також за рах підвищення под. Ці заходи теж мають неінфляційний характер.
Інфляційним джерелом фінасув бюдж дефіциту є монетизація дефіциту, яка відбув в резі позик центрального банку урядові та купівлі центральним банком держ цінних паперів.
Дефіцит бюджу часто покривають додатковою емісією грошей. Внаслідок такої емісії перерозподілив неконтрольована інфляція, підриваються стимули для інвестицій, знецінюються заощадження насел-я, відтворюється бюджний дефіцит. Емісійний банк не зобов'язаний фінувати уряд, таким чином ставиться заслін інфляційному вибуху, який би мав місце у випадку, якби гр друкувались на замовлення уряду.

Держ позики як засіб покриття дефіциту бюджу безпечніші, ніж емісія, проте вони також певною мірою негативно вплив на екіку країни. 1.при певних умовах уряд вдається до примусового розміщ-я держ цінних паперів і порушує ринкову мотивацію діяльн приватних фін інститутів. 2. якщо навіть уряд створює достатні стимули для купівлі юридичними і фізичними особами цінних паперів уряду, то держ позики, мобілізуючи вільні кошти на ринку позикового капіталу, обмежують можливості одержання кредиту приватними фірмами. Особливо складними є наслідки зовн позик.

138. Поясність відмінності між акт і пас бюдж дефіцитом.

За напрямами дефіцитного фінасув розрізняють активний і пасивний бюджний дефіцит. У цілому різниця між цими видами дефіциту полягає у тому, що активний дефіцит дає змогу підштовхнути, активізувати подальший перерозподіл екіки і зрост капіталу, а пасивний — підкоряється законам інфляції.

Активний бюджний дефіцит пов'язаний із нестачею бюджних ресурсів для фінасув капітальних видатків (інвестицій). Дефіцитне фінасув інвестицій у цілому можна вважати позитивним явищем, оскільки воно передбачає активний вплив бюджу на екон процеси у суспільстві. Теоретичні засади дефіцитного фінасув інвестицій базуються на кейнсіанстві, зокрема на його постулатах "бюдж мультиплікатора". Пасивний бюджний дефіцит характер. спрямуванням дефіцитних коштів на фінасув поточних видатків, зокрема на соціальний захист насел-я, соц-культурні заходи, оборону, управл. Таке витрачання коштів означає їхнє поглинання, що відображає пасивне реагування держ на складне фін становище у суспільстві.

139. Поясн відмінності між поняттями "дефіцит бюджу” і "касовий дефіцит бюджу”.

Бюджний дефіцит – це явище коли видатки бюджу перевищують дох.

Є однією з основних причин інфляції, спричиняється ек нестабільністю, скороченням надходжень до бюджу, зростм видатків з бюджу. Покриття бюдж дефіциту може здійснюватися шляхом отримання держ позик та емісією грошей. Дефіцит бюджу - це сума, на яку рівень видатків бюджу перевищує рівень надходжень. Причини виникн-я дефіциту: — спад вир-ва; — зниження ефективності функціон-я окремих галузей; — несвоєчасне проведення структурних змін в екіці або її технічного переоснащення; — великі воєнні витр; — інші фактори, що вплив на соц-екон становище країни. Бюджний дефіцит - явище майже постійне в екіці кожної держ. Для насел-я наявність дефіциту має опосередковане значення, але воно бере участь у поверненні залучених для покриття дефіциту коштів шляхом сплати под.

Розрізняють поняття стійкий дефіцит бюджу, який існує в довгостроковому періоді, та тимчасовий дефіцит, що викликається касовими розривами у виконані бюджу. Його ще називають касовим дефіцитом — нестача коштів бюджу в резі незбігу термінів надходж дох і здійсн видатків.

140. Сутн та необх-ть застос-я секвестру бюджу. До яких статей Держ бюджу У застосовується секвестр?

Секвестр бюджу - це рез перегляду бюджних статей у бік скорочення видаткової частини внаслідок оперативно виявленого невикон-я плану по прибутковій частині. Необх-ть секвестру видатків пов'язана, з одного боку, із невикон-ям планів мобілізації дох та суттєвим скороченням надходжень дохідних джерел бюджу, а з іншого — перевищенням граничного рівня дефіциту

Особливістю секвестру є те, що пропорційному скорочення піддаються не всі витратні статті, а тільки незахищені. Захищені статті витрат - це ті витр, які апріорі необхідні для здійсн компанією своєї діяльн та викон-я договірних зобов'язань, тобто тих платежів, які обов'язк незалежно від рівня активності діяльн компанії. Так, до захищених витрат можна віднести оплату под, зборів, мита та інш обов'язкових платежів, орендну плату, оплату послуг телефонного, стільникового зв'язків, послуг каналів зв'язку, оплату охоронних послуг і т. д. Необх здійснити сортування бюджних статей, враховуючи штрафні санкції договірних зобов'язань, критичність отримання послуг або ресурсів від постачальника, максимально можливі відстрочки щодо здійсн оплати. Тобто спочатку слід скоротити витр за незахищеними статтями бюджу, далі по захищених статтях нижчого рівня ієрархії і т. д.

Особливо зауважу, що секвестр не панацея для вирішення всіх проблем, що виникли або касових розривів у компанії і, зрозуміло, він є далеко не найбільш оптимальним інструментом фін управл. Замість нього можна застосувати пошук додаткових джерел покриття дефіциту за рах залучення короткострокових кредитів, продажу частини активів, оптимізації роботи з дебіторсько-кредиторською заборгованістю і т. д. Завдання пошуку альтернативних джерел покриття дефіциту бюджу покладається, перш за все, на бюджний комітет.

141.У якому випадку вводиться секвестр бюджу? мета? Захищені статті Держ бюджу У Секвестр бюджу - це рез перегляду бюджних статей у бік скорочення видаткової частини внаслідок оперативно виявленого невикон-я плану по прибутковій частині. Необх-ть секвестру видатків пов'язана, з одного боку, із невикон-ям планів мобілізації дох та суттєвим скороченням надходжень дохідних джерел бюджу, а з іншого — перевищенням граничного рівня дефіциту. Секвестр бюджу полягає у пропорційному зниженні бюджних видатків за всіма статтями бюджу протягом часу, який залишився до закінчення поточ бюдж року. Не підлягають секвестру захищені статті бюджу, перелік яких в У затверджує Верховна Рада У у законі про Держ бюдж У на поточний бюджний рік. перелік захищених статей видатків загального фонду Держ бюджу У за ек структурою видатків: - оплата праці працівників бюджних установ; - нарахування на заробітну плату; - придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; - забезпеч продуктами харчування; - оплата комунальних послуг та енергоносіїв; - обслуговування держ боргу;

 

поточні трансферти населенню; - поточні трансферти місцевим бюджам.

142.Держ кредит: роль Відмінності між держ і банк кредитом

Держ кредит — важлива складова держ фін. Призначення держ кредиту полягає у забезпеченні держ грошовими коштами, необхідними їй для викон-я екічних, соц і політичних ф-й.

Держ кредит(ДК)- сук-ть екічних віднос, що виник між державою(як кредитором так і позичальником) і фізичною, юридичною особами, урядами інш країн, міжнародними фіново-кредитними установами та організми щодо залучення та використ тимчасово вільних кред ресурсів. ДК за джерелами формув ресурсів:внутр та зовн кредити, що призводить до формув внутрішнього та зовнішнього держ боргу між ДК та банк кредитом, як класичною формою кред віднос, існ суттєві відмінності. Банк позиковий фонд використовується для кредитування підпр з метою забезпеч безперебійності процесу розширеного відтворення і підвищення його ефективності.Кредити можуть одержувати й приватні особи. Відмітною рисою банківського кредитування суб'єктів госп є продуктивне використ позичкового фонду (або з метою перерозподіл соцї інфраструктури виробничих колективів). Використ кред ресурсів як капіталу створює умови для погашення кредиту і виплати процентів за рах збіл-я вартості додаткового продукту. Коли ж мова йде проДК, то отримані через державну позику кошти надходять у розпорядження органів державної влади, перетворюючись в їх додаткові фін ресурси. Вони використ, як правило, на покриття бюдж дефіциту. Джерелом погашення держ позик і виплати процентів за ними виступ кошти бюджу.

143.Сутн держ кредиту як фін категорії. Що спільного і в чому відмінності між держ і банк кредитом? Держ кредит(ДК)- сук-ть екічних віднос, що виник між державою(як кредитором так і позичальником) і фізичною, юридичною особами, урядами інш країн, міжнародними фіново-кредитними установами та організми щодо залучення та використ тимчасово вільних кред ресурсів. ДК може мати дві форми: ощадна справа і держ позики.Ощадна справа належить доДК , якщо залучені кошти спрямовуються в дох бюджу. Держ позики є основною формоюДК. Як екічна категорія ДК поєднує в собі фін та банк віднос. Як ланка фін сист він обслуговує формув і використ централіз грош фондів держ. ДК як фін категорія виконує три ф-ї: розподільну, регулювальну і контрольну. Через розподільну ф-ю ДК забезпечується формув централіз грош фондів держ або їх використ на принципах строковості, платності і повернення. Сутн регулювальної ф-ї ДК виявляється у вступі в банк віднос, держ вплив на стан грош обігу, рівень процентних ставок на ринку грошей і капіталів, на вир-во і зайнятість. Контрольна ф-ї ДК охоплює рух вартості в двосторонньому порядку, оскільки передбачає повернення і відшкодування отриманих коштів;здійсн не тільки фіновими структурами, а й кредитними установами. Разом з тим між ДК та банк кредитом, як класичною формою кред віднос, існ суттєві відмінності. Банк позиковий фонд використовується для кредитування підпр з метою забезпеч безперебійності процесу розширеного відтворення і підвищення його ефективності.Кредити можуть одержувати й приватні особи. Відмітною рисою банківського кредитування суб'єктів госп є продуктивне використ позичкового фонду (або з метою перерозподіл соцї інфраструктури виробничих колективів). Використ кред ресурсів як капіталу створює умови для погашення кредиту і виплати процентів за рах збіл-я вартості додаткового продукту. Коли ж мова йде проДК, то отримані через державну позику кошти надходять у розпорядження органів державної влади, перетворюючись в їх додаткові фін ресурси. Вони використ, як правило, на покриття бюдж дефіциту. Джерелом погашення держ позик і виплати процентів за ними виступ кошти бюджу.

144. Держ кредит: сутн, форми, причини існув-я.

Держ кредит — важлива складова держ фін. Призначення держ кредиту полягає у забезпеченні держ грошовими коштами, необхідними їй для викон-я екічних, соц і політичних ф-й.

Формами кредиту є чисто кредитна фін операція – позика, а також купівля-продаж у борг або на виплату як протилежність розрахункам без відстрочки платежу. Предм (об'єктом) держ кредиту є, як правило, грош кошти, рідше - матер цінності. Держ кредит обслуговує, загальнодерж, національні інтереси незалежно від того, виступ держ в ролі боржника чи кредитора. Держ як юридична особа може вести по суті безстрокові банк операції, оскільки час кредї дієздатності держ практично необмежений.

Таким чином, необх-ть держ кредиту зумовлена тим, що держ в своїй діяльн здебільшого виходить за межі фіскальних можливостей, забезпечуваних податк. Подолати бар'єр між наявними коштами і додатково необхю потребою в них дає можливість держ кредит, за допомогою якого грош кошти, запозичені на ринку позичкових капіталів, задіюються державою, розширюючи тим самим її фін ресурси.

Держ кредит є також джерелом збіл-я прибутків власників цінних паперів, що досягається через виплату процентів і виграшів за держи позиками.

Держ кредит як фін категорія виконує три ф-ї: розподільну, регулювальну і контрольну.

Внутр держ кредит виступ в таких формах: держ позики, перетворення частини вкладів насел-я в держ позики, запозичення коштів загальнодерж позикового фонду, казначейські позики, гарантовані позики.

145. Поясн роль держ кредиту у формув фін держ?

Держ кредит - складова фін сист держ.

Екон зміст і юридична природа держ кредиту водночас передбачають надходж до держ бюджу, оскільки суми держ позик становлять його доходну частину, та разом з тим ці кошти не дають нових прибутків і повинні погашатися. ознаки добровільності, терміновості, платності і повороткості відмежовують кошти, акумульовані шляхом кредиту, від дох

Держ кредит представляє віднос втор розподілу вартості валового сусп продукту і частини національного багатства. У сферу держкред віднос підпадає тільки частина дох і грош фондів, сформованих на стадії первинного розподілу.

Формув додаткових фін ресурсів держ за рах вільних коштів - це одна сторона держ кред віднос. Другою стороною виступ фін зв'язки, обумовлені зворотністю і оплатністю коштів, додатково мобілізованих державою. Виплата дох кредиторам за рах бюджних надходжень.Доцільність використ держ кредиту для формув додаткових фін ресурсів держ і покриття бюдж дефіциту визнач значно меншими негативними наслідками для держ фін і грош обігу країни в порівнянні з монетарними прийомами балансування дох і витрат уряду. Це досягається на основі переміщення попиту від фіз і юр осіб до урядових структур без збіл-я сукупного попиту і кількості грошей у обігу.

. В насел-я постійно утворяться тимчасово вільні кошти,. Тимчасово вільні фін ресурси в юр осіб можуть утворюватися у видгляді нерівномірності здійсн великих капітальних вкладень у вир-во і соціальну сферу. Тимчасово вільними можуть бути резервні фонди підпр.

З ростом ефективності сусп вир-ва збільшуються і можливості залучення коштів підпр і організацій у сферу держ кредиту

147..За якими ознаками класиф держ позики?

За правовим оформленням: 1держ позики, що надаються на підставі угод. Як правило, угодами оформляються кредити від урядів інш країн, а також кредити від міжнар організацій; 2 держ позики, забезпечені випуском цінних паперів, за допомогою яких мобілізуються кошти на фін ринку.

За місцем розміщ-я: 1. внутр (облігації, казначейські зобов'язання), що розміщуються в певній країні на внутрішньому фін ринку і зазвичай у національній валюті.; 2зовн (облігації), які розміщуються на міжнародному фін ринку переважно в інозй валюті чи безоблігаційні позики, що надаються на підставі угод і надходять ззовні від урядів інш країн, міжнар організацій та нерезидентів.

Залежно від статусу позичальника (емітента)1 держ, що випускаються центральними органами управл (в У Мін.фін.). Кошти, акумульовані від їх розміщ-я, спрямовуються у держ бюдж; 2 місц, що випускаються місц органами управл, а кошти від них спрямовуються у місц бюджи.

Залежно від термінів погашення 1короткострокові (поточні, як правило, до 1 року), середньостро кові (від 1 до 5 років) і довгострокові позики (понад 5 років).

За видами дохідності 1 відсоткові, коли виплата доходу за держи позиками здійсн у вигляді позикового відсотка.2.безвідсоткові (дисконтні), які характерні тим, що держ ц.п. реаліз зі знижкою, а погашаються за номінальною вартістю; 3виграшні, які реаліз без встановлення фіксованих відсотків, а виплата доходу здійсн на підставі проведення тиражів виграшів.

За характером обігу цінних паперів 1ринкові, які вільно купуються і продаються на ринку цінних паперів; 2 неринкові, які мають обмеж щодо купівлі і продажу, або не допускають виходу цінних паперів на ринок, тобто їх власники не можуть їх перепродати.За формою випуску 1готівкові (супроводжуються емісією держ цінних паперів) 2.безготівкові позики (шляхом записів на відповідних рахунках в електронному депозитарії).

За способом погашення позики: 1ординарні (погашення може проходити одночасно для всіх випущених позик); 2серійні (погашення здійсн деякими частинами через певні проміжки часу); 3з достроковим погашенням (до дострокового погашення держ позик держ може вдатися лише за наявності коштів).

За видами забезпеченості:1заставні (забезпся держ майном чи конкретними доходами) 2. беззаставні (не мають конкретного матеріального забезпеч, а їх надійність визнач авторитетом держ)
Реферат на тему: Відповіді на екзаменаційні питання з предмету "Фінанси" (285 питань) (шпора)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.