Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Фінанси

Іспит з предмету "Фінанси" (відповіді на 285 питань) (шпаргалка)

245. Особлив бюджу Європ Союзу.

Бюдж ЄС формується за рах надходжень від країн Союзу. Усі дох поділ на дві групи: внески країн-членів та дох бюджу ЄС. Внески кожної країни до бюджу визнач залежно від рівня її ек перерозподіл, який відображається у виробленому ВНП. Специфікою бюджу ЄС як ланки міжнар фін є наявність власних дох. До них належ, по-перше, мито і с\г под, якими обкладаються продукти, що імпортуються з країн, які не є членами Союзу. По-друге, важливе місце займає ПДВ, який установлюється за єдиною для всіх країн ставкою відносно уніфікованого в усіх країнах об'єкта оподаткув (ставка податку не може перевищувати 1,4%). Установлено ліміт бюджу ЄС — він не може перевищувати 1,2 % загального обсягу ВНП Союзу.

Видатки бюджу ЄС поділ на адміністративні (» 5%) та операційні (до 95%). Операційні видатки склад з фінасув сільського госп (до 50%), структурних перетворень в екіці країн Союзу, наукових досліджень і освіти, зовнішньої діяльн (реструктуризація екіки країн Центральної і Східної Європи та підготовка їх до вступу в ЄС, надання технічної і гуманітарної допомоги ).

Бюдж ЄС розробляється Європейською комісією і затверджується Європейським парламентом. Виконує бюдж фін управл Європ комісії, яке перебуває під подвійним контролем — з боку Палати аудиторів і Європарламенту. До складу Палати аудиторів входять 15 членів, які перевіряють надходж дох і фінасув видатків.

246. Под пол Європ Союзу.

В межах Європ Союзу країни-члени здебільшого самі несуть відповідальність за проведення податк політики. Водночас перерозподіл європ екічної інтеграції закономірно зумовив перерозподіл концепції міждержавної податк уніфікації та гармонізації. Под уніфікація (зведення до єдиної форми, сист, єдиних нормативів) — введення обов'язкових однакових юр норм і правил у сфері оподаткув і формув на цій основі єдиної податк сист. Натомість под гармонізація (приведення в стан відповідності, злагодженості) — вироблення загальної стратегії держав у сфері под правовіднос на відповідному етапі інтеграційної взаємодії, що передбачає координацію податк політики, систтизацію та уніфікацію окремих под і под сист країн, які входять до міжнар рег угруповань. Відповідно под гармонізація базується на таких принципах:

— забезпеч нейтральності под з позицій умов конкуренції на єдиному ринку, іншими словами, недискримінаційний под режим для всіх його учасників;

— усунення под (митного) контролю на внутр кордонах співтовар иства;

— виключення можливості подвійного оподаткув прибутку компаній, які здійснюють діяльн у двох або більше країнах ЄС;

— зведення до мінімуму можливості ухилення від сплати под;

— існув-я гарантії надходж відповідних дох у бюджи країн-учасниць.

Отже, уніфіковану наднаціональну податкову систу ЄС можна представити у вигляді такої класифікації платежів, що стали основним джерелом фінасув спільного бюджу співтовар иства:

1. С\г под

2. Мита, стягнуті в ЄС, які вик переважно протекціоністську ф-ю і мають дві основні форми: антидемпінгові та компенсаційні мита.

3. ПДВ (відсоткові відрах-я), який є найбільш перспективним з погляду фінасув діяльн ЄС.

4. Прибутковий податок з фіз осіб, які працюють в апараті ЄС.

Разом з тим, незважаючи на посилення інтеграційних тенденцій, под пол країн Євросоюзу досі характер. суттєвими нац особливостями, що не дає підстав сподіватися на проведення повної уніфікації європ оподаткув навіть у дуже віддаленій перспективі.  

247. Охарактер.фін ЄС. Гармонізація под сист країн ЄС?

Бюдж ЄС формується за рах надходжень від країн Союзу. Всі дох поділ на дві групи; внески країн-членів та дох бюджу ЄС. Внески кожної країни до бюджу визнач залежно від рівня її ек перерозподіл, який відображається у виробленому ВВП. Специфікою бюджу ЄС як ланки міжнар фін є наявність власних дох. До них належ, по-перше, мита і с\г под, якими обкладаються продукти, що імпортуються з країн, які не є членами Союзу. По-друге, важливе місце займає ПДВ, який встановлюється за єдиною для всіх країн ставкою по відношенню до уніфікованої в усіх країнах бази оподаткув.
Гармонізація под сист країн ЄС означає вироблення загальної стратегії держав у сфері под правовіднос на відповідному етапі інтеграційної взаємодії, що передбачає координацію податк політики, систтизацію та уніфікацію окремих под і под сист країн, які входять до міжнар рег угруповань. Відповідно под гармонізація передбачає приведення у відповідність структури под сист, порядку стягнення основних видів под у всіх країнах співтовар иства, і базується на таких принципах:
— забезпеч нейтральності под з позицій умов конкуренції на єдиному ринку, іншими словами, недискримінаційний под режим для всіх його учасників;
— усунення под (митного) контролю на внутр кордонах співтовар иства;
— виключення можливості подвійного оподаткув прибутку компаній, які здійснюють діяльн у двох або більше країнах ЄС;
— зведення до мінімуму можливості ухилення від сплати под;
— існув-я гарантії надходж відповідних дох у бюджи країн-учасниць

248. Ф-ї і напрями діяльн Міжнародного валют фонду.

Міжнар валют фонд є провідним світовим фіновим інститутом, який має

статус спеціалізованої установи ООН.

Діяльн МВФ охоплює три основні напрями: кредитування, з метою надання

фін допомоги країнам; регулюв міжнар вал віднос; постійний

нагляд за світовою екікою.

Кредитування включає кредитування для потреб вирівнювання платіжного балансу,

компенсаційне фінасув та допомогу найбіднішим країнам. Фін операції, які

є основним напрямом діяльн, МВФ здійснює тільки з офіційними органами країн —

членів Фонду. Другим основним напрямом діяльн МВФ є регулюв вал

взаємовіднос. При цьому МВФ установлює певні валют обмеж. Так, країни —

члени Фонду не можуть без його згоди вводити обмеж за платежами і переказами

з поточних міжнар операцій, використовувати дискримінаційні валют засоби,

застосовувати систу кількох видів вал курсів. Будучи провідною міжнародною

фін інституцією, МВФ здійснює постійний нагляд і спостереження за світовою

екікою. Він формує значний масив інформації як у цілому по світй екіці, так і

в розрізі окремих країн.

249. Характер бюджу ООН.

Бюдж ООН формується за рах внесків країн. Розмір внесків визнач залежно від рівня ек перерозподіл країни. В основі розрахунків лежить норматив платежів, який залежить від обсягів ВНП даної країни.

За видатками бюдж ООН поділяється на дві частини: адміністративні та накладні витр і програмні видатки. Адміністративні та накладні видатки нині становлять 38%, програмні — 62%. Поставлено завдання скоротити адміністративні витр до 25%, що дасть змогу вивільнені кошти спрямувати на соц-екон програми.

Видатки бюджу ООН плануються в розрізі окремих підрозділів та організацій. При цьому також виділяються адміністративні й накладні витр та кошториси на окремі програми, що викся даним підрозділом. Фінасув з бюджу ООН окремих країн здійсн через реалізацію на їх території відповідних програм, а не у формі прямого виділення коштів. В 2010 році бюдж ООН становив 5 млрд 160 млн $

250. Група Світ банку: склад, завдання, сфери діяльн.

Група Світ банку включає до свого складу чотири міжнар фін інституції: Міжнар банк реконструкції та перерозподіл (МБРР); Міжнародну асоціацію перерозподіл (MAP); Міжнародну фін корпорацію (МФК) та Багатостороннє агентство гарантування інвестицій (БАГІ) і спеціалізовану структуру — Міжнар центр з урегулюв інвестиційних конфліктів (МЦУІК).

Серцевиною групи є МБРР - учасниками банку можуть бути лише країни — члени МВФ. Основною метою діяльн банку є сприяння перерозподіл екіки країн — членів МБРР шляхом надання довгострокових кредитів та гарантування приватних інвестицій.

Напрями діяльн МБРР визнач його завданнями саме як банку реконструкції та перерозподіл. Кредитування здійсн у двох формах — систні позики та інвест кредити.

Систні позики надаються урядам окремих країн під програми макроекічної стабілізації та інституц зміни. Інвест кредити видаються під конкретні інвест проекти. Основними напрямами інвестиційного кредитування є галузі інфраструктури (енергетика, транспорт, зв'язок), а також сільське госп, охорона здоров'я та освіта.. МАР надає безпроцентні кредити найбіднішим країнам світу на термін до 50 років. Кошти МАР форм за рах внесків екічно перерозподілинених країн. Кредити спрямовуються на реалізацію проектів перерозподіл і програм перебудови екіки. МФК надає кредити високорентабельним підпрм країн, що перерозподілив без гарантій урядів відповідних країн. БАГІ було засновано з метою сприяння країнам, що перерозподілив, у залученні іноз інвестицій на основі страх інвесторів від специфічних ризиків. МЦУІК виконує ф-ї з урегулюв спорів між урядами окремих країн та їх інвесторами.

263.Завдання і сфери діяльн Європ центр банк, ЄІБ, ЄБРР

Європ центрбанк (ЄЦБ)— головний елементЄвроп сист центр банків, який якюридична особавиконує основні ф-ї, радить національним держм та наддерж органам щодо господарчої оцінки ухвали законів та інш правових нормЄвроп Союзу, а також висловлює свою думку щодо грошї, цінової політики відповідним органам. Діяльн ЄЦБґрунтуєтьсяна засаді незалежних віднаціональних держав та наддерж органівухвал, що передбачає передусім брак примусувпокриванні їхніх внутр ізовнборгів. Найвищий органЄЦБ— Управлінська рада, до якої входять члени правління ЄЦБ та керівники центр банків країн-учасниць.

Європ інвестбанк (ЄІБ)— держ фіново-кредитна установаЄвроп Союзудля фінасув перерозподіл відсталихєвроп регіоніву формі довготермінових кредитів. Мета надання кредитів для спорудження та реконструкції об'єктів, які становлять інтерес для країн ЄС та асоційованих держав.Керівні органи Європінвестиційного банку —Рада керуючих, Директорат іПравління. До Ради керуючих входятьміністри фін країнЄС. Вона визнач загальну кредитну політику, розглядає і затверджує річні баланси, вносить зміни до статут капіталу. Місцезнаходження Європ інвестиційного банку —Люксембург.

Європ банк реконструкції та перерозподіл (Євробанк, ЄБРР)— міжнар фіново-кредитний інститут, який надає допомогу країнам від Центральної Європи доКожна країна-член представлена у Раді керуючих та Раді директорів Банку.ЄБРР працює лише на комерційних засадах. На відміну відМВФ, надає тільки ціл кредити під конкретні проекти приватним і держ структурам на потреби перерозподіл екіки. 60% позичкових засобів спрямовуються у приватний і 40% - у держ сектор. Крім цільових кредитів ЄБРР здійснює прямі інвест, а також надає технічну допомогу (консультації, курси навчання банкірів та менеджерів, доп в організації сист розподілу продовольства). Спеціальних коштів для надання технічної допомоги ЄБРР не має, а залучає інші ресурси, в тому числі із створених у країнах ЄС спеціальних фондів, міжнар організацій.

264.Валют курс: історія, методи його встановлення.

Валю́тний курс – вираз ціни грошї одиниці однієї країни в грош одиницях іншої. Це співвіднош, за яким одна валюта обмінюється на іншу, або "ціна" грошї одиниці однієї країни, що визначена в грош одиницях інш країн. Він є формою світ ціни кред-паперових грошей. Встановлення курсу називається котируванням валюти. При котируванні валют зазначають курс продавця, за яким банки продають валюту, і курс покупця, за яким вони її купують. Створення міжнар вал сист має свою історію. Її початком слід уважати утворення вал блоків. Утворення вал блоків відбулось на початку 30-х pp. XX ст. Одним із перших (у 1931 р.) виник стерлінговий блок, який очолила Великобританія. У 1933 р. виник доларовий блок, до складу якого ввійшли США, Канада і країни Латинської Америки. Особливе місце займав валют блок, який отримав назву «золотого блоку». Він виник у 1933 р. в складі Франції, Бельгії, Нідерландів, Швейцарії і приєднаних до них дещо пізніше Італії та Польщі. Особливістю цього блоку було те, що в його межах було зроблено спробу зберегти золотомонетний стандарт. На базі цих блоків у кінці 1930-х pp. склались валют зони. Новим етапом у перерозподіл міжнар вал віднос стало підписання в 1944 р. значною кількістю країн валютї угоди, яка отримала назву Бреттон-Вудської.

Розрізняють такі види вал курсів:

Фіксований валют курс - офіційно встановлене співвіднош між нац валютами, засноване на визначених у законодавчому порядку вал паритетах. Курс, який коливається - це валют курс, що вільно змінюється під впливом попиту й пропозиції. Плаваючий курс - різновид валют курсу, що коливається, який вимагає використ ринкового механізму валют регулюв. Цей курс передбачає певну свободу вибору окремими країнами режиму валют курсу.

Фіксація валют курсу здійсн або відповідно до золотого паритету, або за міжнародною угодою. При класичному золотому стандарті, тобто при вільному розміні валют на золото в центральному банку, валют курс встановлювався в пропорціях до їх золотого вмісту.

Основним поняттям, створеним для пояснення вал курсів є паритет купівельної спроможності, для формулювання якого зазвичай привертають так званий закон однієї ціни: ціна товар у в одній країні повинна бути рівна ціні товар у в іншій країні; а оскільки ці ціни виражаються в різних валютах, це співвіднош цін і визнач курс обміну однієї валюти на іншу.

265. Сутн фін менеджу. Охарактер. завдання фін менеджу.

Фін менедж – це процес управл формувм, розподілом і використм фін ресурсів господарюючого суб'єкта та оптимізації обороту його грош коштів. Фін менедж – це сист принципів, засобів та форма організації грош віднос підпр, спрямована на управл його фіново-господарською діяльн, в яку входять:

- розроблення і реаліз фін політики підпр;

- інформаційне забезпеч (складання і аналіз фін звітності підпр);

- оцінка інвестиційних проектів і формув "портфеля” інвестицій;

- поточне фін планув та контроль.

Головною метою фін менеджу є забезпеч максимізації добробуту власників підпр в поточному та перспективному періоді, раціональне використ ресурсів для створення ринкової вартості, здатної покрити всі витр, пов'язані з використм ресурсів, і забезпечити прийнятний рівень дох на умовах, адекватних ризику вкладників капіталу. В процесі реаліз своєї головної мети фін менедж направлений на вирішення наступних основних задач:

1) Забезпеч формув достатнього обсягу фін ресурсів відповідно з задачами перерозподіл підпр в майбутньому періоді.

2) Забезпеч найбільш ефективного використ сформованого обсягу фін ресурсів у розрізі основних напрямків діяльн підпр. 3) Оптимізація грош обігу.

4) Забезпеч максимізації прибутку підпр з найменшим рівнем фін ризику.

5) Забезпеч мінімізації рівня фін ризику при очікуваному рівні прибутку.

6) Забезпеч постійної фін рівноваги підпр в процесі його перерозподіл.

266. Бюджний менедж, його сутн і структурні елементи.

Бюджний менедж — це сук-ть взаємопов'язаних дій (управлінських ф-й), прийомів, методів, що направлені на керування бюджи ресурсами і відносами, які виник в процесі руху бюджних потоків. Бюджний менедж повинен дати відповідь на питання — як ефективно керувати цим рухом і відносами.

можна виділити такі структурні елементи бюдж менеджу:- стратегічне планув. Ф-ї планув реаліз стратегії — поточне бюдж планув та організ викон-я розроблених планів — викон-я бюджу покладаються на органи вик влади і оперативного управл бюджом і викся ними в рамках бюдж процесу.- Організ викон-я бюджу. Викон-я бюджу. Ця стадія бюдж процесу включає заходи з викон-я дохідної і видаткової частин кожного із бюджів, що входять до складу зведеного бюджу. Організ викон-я бюджу, таким чином, одна з найважливіших складових бюдж менеджу.

- Облік викон-я бюджу. Значення обліку для успішного викон-я затвердженого бюджу велике. Місце обліку викон-я бюджу в бюдж менеджі визнач місцем обліку в систі управл. Від прийняття своєчасних і правильних рішень з питань планув і викон-я бюджу залежить ефект-ть управлінської діяльн. Контроль за викон-ям бюджу є одним із основних напрямків фін контролю. Він здійсн на всіх етапах бюдж процесу. В процесі бюдж планув важливу роль відіграє попередній контроль, а також поточний. Вказаний контроль здійснюють абсолютно всі учасники бюдж процесу (органи управл, а також підпр, організації та установи). Поточний контроль здійсн і в процесі викон-я бюджу. Цей контроль здійснюють як органи державної влади та управл, так і спеціалізовані служби фін контролю — Под адміністрація, Контрольно-ревізійна служба, Держ казначейство. Аудиторська палата і аудиторські фірми, Рахункова палата. В країнах з перерозподілинутими ринковими відносами такий контроль здійсн також і безпосер громадянами як в прямій формі, так і в посередній.

267. Бюджетування як сучасна технологія бюдж менеджу.

Бюджетування —це специфічна форма бюдж менеджу, його важлива складова, пов'язана з розробкою та аналізом бюджів, окремих кошторисів і держ програм на основі альтернативних варіантів.На сьогоднішній день вважається, що найсучшою, найбільш прогресивною й ефективною формою бюджування є програмно-цільове бюджування.

Програмно-цільовий метод у бюдж процесі передбачає складання і викон-я бюджу в розрізі бюдж програм.

Необхю умовою ефективного бюджування є запровадження наступних заходів:

1. Розробка чіткої сист держ програмних і прогнозних документів; 2. Здійсн поступових структурних змін, передусім у соц-культурній сфері, з метою забезпеч раціонального використ бюджних коштів;

3. Створення сист оцінювання резивності бюджних програм на основі безпосередніх показників їх викон-я та ефективності діяльн бюджних установ і організацій, що надають бюдж послуги, за кінцевими резами...

268. Под менедж, його сутн і складові

.Под менедж-сук-ть дій, прийомів, методів організації под віднос і руху под надходжень з метою формув доходної частини бюджу та забезпеч впливу под на перерозподіл соц-ек життя суспільства. Складовими под менеджу є: законотворча діяльн, планув под, адміністрування под-діяльн контролюючих органів з організації сплати под і контролю за платежами. В процесі законотворчої діяльн визнач принципи оподаткув, встановлюються види под і обов”язкових платежів та їх елементи (платники, об”єкт, ставки, пільги), розробляється порядок розрахунків з бюджом. Планув под-цей вид діяльн передбачає визнач-я сум под та обов”язкових платежів, які мають надійти щороку до бюджу для фінасув видатків. Контроль за дотриманням под законодавства здійсн шляхом проведення камеральних, документальних та тематичних перевірок. Законотворча діяльн та планув под належ до стратегічного управл в сфері податк діяльн, а под контроль-до оперативного.

Всі складові под менеджу знаходяться у певному взаємозв”язку, наприклад: законотворча діяльн і под контроль: - в законодавстві, дискусійні питання призводять до суперечок між подцями і платниками в процесі проведення перевірок. В резі в одних випадках несправедливо караються платники, а в інш недораховуються належні суми до бюджу. Законотворча діяльн вплив на пошук шляхів з боку платника зниження под тягаря. Це відбув у разі встановлення високого рівня оподаткув. Рівень оподаткув за офіційною статистикою не досягає 30%.

269. Управл фін-ми: об'єкти і суб'єкти . ф-ї органів управл фін-ми загальнодерж рівня.

Управл фін-ми – це сук-ть форм і методів цілеспрямованого впливу держ на формув і використ централіз і децентраліз фін. ресурсів, що знаходяться в розпорядженні держ органів управл.Об'єкт-централізовані і децентралізовані фонди фін ресурсів, що створ і використ в усіх ланках фін сист. Суб'єкт — держ (в особі законодавчих і виконавчих, у тому числі фін, органів), фін служби підпр, організацій, установ, міністерств і відомств. Міністерство фін(заг керівництво всією фін систою країни). Ф-їми:вироблення основ і напрямів фін політики держ;організ бюдж процесу; здійсн заходів з мобілізації коштів через систу держ кредиту та управл держ боргом;організ функціон-я ринку держ цінних паперів. Держ контрольно-ревізійна служба спеціалізується на здійсненні фін контролю.Держ казначейство створено з метою забезпеч повного і своєчасного викон-я Держ бюджу. Держ под адміністрація.Ф-ї:розроблення проектів под законодавства; облік платників под та надходжень їх до бюджу. Рахункова палата У створена з метою здійсн позавідомчого контролю за складанням і викон-ям бюджу держ, аналізу бюджної політики держ, контролю у сфері держ кредиту. Аудиторська палата, хоча і не є фіновим органом, організ незалежний фін контроль. Вона видає ліцензії юридичним і фізичним особам на право здійсн аудиторської діяльн НБУ- він здійснює емісію грошей, які є інструментом фін віднос, і регул грош обіг у країні. Проводить реєстрацію комерційних банків і видає ліцензії на окремі види банк операцій. Держ комісія з цінних паперів та фонд ринку організ функціон-я ринку цінних паперів. Проводить реєстрацію випуску цінних паперів та регул їх кругообіг. Пенсійний фонд виконує ф-ї нарахування пенсій і здійсн їх виплат. Має відповідні повноваження з контролю за повнотою і своєчасністю сплати внесків підпр до фонду. Фонди соцго страх та У держ інноваційна компанія вик аналогічні ф-ї відносно відповідних цільових фондів.

270. В чому полягає сутн управл фін-ми? Назв органи, які здійснюють заг управл фін-ми в У, ф-ї.

Управл фін-ми – це сук-ть форм і методів цілеспрямованого впливу держ на формув і використ централіз і децентраліз фін. ресурсів, що знаходяться в розпорядженні держ органів управл.

Органи вик влади, що здійснюють управл фін-ми, поділяють на:

1) органи управл загальної компетенції (Кааб.Мін, місц держ адміністрації, органи місц самоврядування);

2) органи управл спеціальної (галузевої) компетенції: - для яких фін діяльн є основною і які створені спеціально для здійсн фін діяльн (Міністерство фін, Держ под адміністрація та ін.).

Значними повноваженнями в галузі управл фін-ми наділений Кабінет Міністрів У. Він забезпечує: проведення фін, цінової, інвестиційної і податк політики; розроблення проекту Зак про Держ бюдж У; викон-я затвердженого Держ бюджу У; надання звіту про викон-я Держ бюджу У.

На Міністерство фін в У покладені завдання загального керівництва всією систою фін країни. Основними його ф-їми є:

 розробка напрямків фін політики держ та заходів щодо їх реаліз;

 організ бюдж процесу;

 управл держ боргом;

 регулюв фін діяльн суб'єктів госп;

 організ функціон-я ринку цінних паперів;

 забезпеч перерозподіл міжнар фін віднос.

До складу Міністерства фін входять два відокремлених підрозділи: Контрольно-ревізійна служба і Держ казначейство, на яких покладено ф-ї контролю.

Рахункова палата, Комітет нагляду за страх діяльн, також здійснюють переважно ф-ї контролю.

Нац банк У. Він здійснює:

 емісію грошей

 регулюв грош обігу в У;

 організацію ефективного функціон-я кредї сист;

 проведення міжбанк розрахунків;

 організацію касового викон-я бюджу;

 проведення міжнар розрахунків держ;

 валютне регулюв і встановлення офіційного курсу валют.

Пенсійний фонд та Фонд соцго страх- Вони створені з метою фін забезпеч реаліз соц гарантій в У.

271. В чому полягає сутн управл фін-ми? Назв органи, які здійснюють оперативне управл фін-ми в У, їх ф-ї.

Управл фін-ми, як і будь-якою іншою систою, включає дві основні складові: органи управл та форми і методи управлінської діяльн. У світй теорії і практиці широкого визнання набув фін менедж як наука про управл фін діяльн. Зміст фін менеджу визнач ф-їми управл: розроблення стратегії, планув тактики реаліз стратегії, організ викон-я розроблених планів, облік і контроль.

Основним завданням органів управл фін систою є забезпеч злагодженості у функціонуванні окремих сфер і ланок фін віднос. Це досягається чітким розмежуванням ф-й і повноважень між фіновими органами та інституціями.

Розрізняють стратегічне (або заг) і оперативне управл фін-ми.

Оперативне управл фін-ми здійснюють Міністерство фін У, дирекції позабюджних фондів, страх організацій, фін служби міністерств, підпр та організацій і т.п.

Міністерство фін бере участь у розробленні балансу фін ресурсів, організ роботу зі складання проекту держ бюджу, контролює випуск і обіг цінних паперів, бере участь у роботі органів управл фондових бірж. У систі Міністерства фін функціон держ контрольно-ревізійна служба і Держ под адміністрація У, їх очолюють голови, які затверджуються Кабінетом Міністрів У. Основне завдання контрольно-ревізійної служби - здійсн держ контролю за використм коштів і матер цінностей, їхнім збереженням, станом та достовірністю бухгалтерського обліку і звітності. Держ под адміністрація головним завданням вважає забезпеч відповідності законодавства про под, повний облік усіх платників под, здійсн контролю і забезпеч правильності розрахунку й сплати под, контроль за законністю здійсн вал операцій.

Держ казначейство здійснює оперативне управл видатками держ бюджу. Казначейство також збирає, обробляє й аналізує інформацію про стан держ фін, надає найвищим законодавчим і виконавчим органам державної влади звітність про фін операції уряду і стан бюджної сист.

272. Доведіть необх-ть управл фіновими потоками та роль вищих держ органів закон і вик влади

Фін забезпеч покриття потреби підпр у капіталі, а також дотримання своєчасності викон-я поточних зобов'язань суб'єкта госп залежить від його можливості та спроможності формувати у визначений момент часу необх фонд грош коштів із заданою абсолютною величиною, кількісним вираженням такої характеристики підпр є рівень його ліквідності (як можливість швидкого формув фонду грош коштів без значних фін втрат) та платоспроможності (як можливість своєчасного та повного погашення зобов'язань).

Із вище сказаного випливає, що підтримання належного рівня платоспроможності та ліквідності суб'єкта госп досягається шляхом відповідної організації руху грош потоків у часі та просторі - управлм грошовими потоками підпр. Сук-ть методів та форм, що використ суб'єктом госп для організації руху грош коштів у часі та просторі відповідно до визначених критеріїв та цілей, будемо називати модель управл грошовими потоками підпр.

Роль вищих держ органів закон і вик влади. Верховна Рада У затверджує Держ бюдж У та здійснює контроль за його викон-ям в особі Рахункової палати, визнач засади внутр і зовнішньої політики в сфері фін. Кабінет Міністрів У забезпечує проведення фін, інвестиційної та податк політики, політики у сферах праці і зайнятості насел-я, соцго захисту, освіти, науки, культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокорист-я. Міністерство фін У здійснює управл держ внутрм і зовнм боргом; здійснює контроль за випуском і обігом цінних паперів бере участь в роботі керівних органів фондових бірж. Головним завданням Державної податк адміністрації є: здійсн контролю за додержанням под законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати под і зборів. Головним завданням Державної контрольно-ревізійної служби є: здійсн держ контролю за витрачанням коштів і матер цінностей в міністерствах, відомствах, держ комітетах, держ фондах, бюджних установах, а також на підпрх і організх, які отримують кошти з бюджів усіх рівнів. Основними завданнями Держ казначейства є: організ викон-я Держ та місцевих бюджів У і здійсн контролю за ними; управл наявними коштами Держ бюджу У, у тому числі, в інозй валюті, та коштами держ позабюджних фондів у межах видатків, визначених на відповідний період; фінасув видатків Держ бюджу У; облік та касове викон-я Держ бюджу У та місцевих бюджів; здійсн управл держ внутрм і зовнм боргом відповідно до чинного законодавства; розподіл відрахувань від загальнодерж под, зборів та обов'язкових платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою У, між різними рівнями бюджної сист; здійсн контролю за надходжми та використм коштів держ позабюджних фондів. Основним завданням Рахункової палати є: надання кредитів та здійсн операцій з розміщ-я золотого резерву і резерву в інозй валюті.

273.Обгр, чому Мін фін У займ центр місце в управл фін дер

Міністерство фін У (Мінфін) є центральним органом вик влади, діяльн якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів У.

Мінфін є головним органом у систі центр органів вик влади із забезпеч реаліз єдиної державної фін, бюджної, податк, митної політики, політики у сфері держ внутрішнього фін контролю, випуску та проведення лотерей, розроблення та вир-во голографічних захисних елементів.

Основними завданнями Мінфіну є:

1.забезпеч реаліз єдиної державної фін, бюджної, податк, митної політики, політики у сфері держ внутрішнього фін контролю та здійсн контролю за її проведенням Державною податковою адміністрацією, Держмитслужбою, ГоловКРУ, Держ казначейством;

2.забезпеч концентрації фін ресурсів на пріоритетних напрямах соц-ек перерозподіл У;

3.здійсн заходів з підвищення ефективності управл держи фін-ми;

4.проведення разом з іншими органами вик влади аналізу фіново-ек становища держ, перспектив її подальшого перерозподіл;

5.підготовка проекту Основних напрямів бюджної політики на наступний бюджний період;

6.розроблення в установленому порядку проекту Зак про Держ бюдж У на відповідний рік, прогнозних показників зведеного бюджу У, організ роботи, пов'язаної із складенням та викон-ям Держ бюджу У, координація діяльн учасників бюдж процесу;

7.удосконалення міжбюджних віднос;

8.здійсн в межах своїх повноважень контролю за дотриманням бюдж законодавства;

9.розроблення стратегії фінасув держ бюджу;

10.забезпеч здійсн держ запозичень, надання держ гарантій, погашення та обслуговування держ боргу;

11.удосконалення методів фін і бюдж планув;

12.здійсн держ регулюв бухгалтерського обліку та фін звітності в У, розроблення стратегії перерозподіл національної сист бухгалтерського обліку, визнач-я єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та складення фін звітності, обов'язкових для всіх юр осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування (крім банків та бюджних установ), а також фіз осіб - підприємців;

274.Фін механізм: елементи. Взаємозв'язок між ф механізмом і ф політикою

Фін механізм — сук-ть фін ме­тодів і форм, інструментів та важелів впливу на соц-екон перерозподіл суспільства.

Структурна побудова фін механізму:

Фін забезпеч реалізується на основі відповідної сист фінасув, яке може здійсн у трьох формах: самофінасув, кредитування, зовнішнє фінасув. Різні форми фін забезпеч використ на практиці одночасно через установлення оптимального для даного етапу перерозподіл суспільства співвіднош між ними.

Самофінасув являє собою забезпеч потреб простого і розширеного відтворення вир-во за рах власних кош­тів юр і фіз осіб.

Кредитування як форма фін забезпеч полягає у тимчасовому використанні позичених ресурсів. Якщо самофінасув — це вихідна форма фін забезпеч, то кре­дитування, особливо в умовах ринкової екіки, є головною, провідною формою

Зовнішнє фінасув. Воно полягає у виділенні коштів певним суб'єктам на без­поворотній і безоплатній основі. Це може бути держ фінасув з бюджу чи держ фондів цільового призначення, надходж коштів від громадських та доброчинних фондів і організацій даної країни та з-за кордону, гранти від міжнар організацій .

Фін регулюв полягас у регламентуванні розподіль­них віднос у суспільстві й на окремих підпрх. Оскільки фін являють собою розподільні й перерозподільні віднос, то фін методи регулюв, по суті, є методами розподілу. Існ два методи розподілу дох: сальдовий і нормативний.

У будь-якому механізмі управл ґрунтується на використанні відповідних важелів. Сук-ть важелів становить систу управлінн я фіновим механізмом

Фін пол - це комплекс держ за­ходів, що забезп ефективне функціон-я фін і фін сист.

Це, у свою чергу, стимулює перерозподіл матеріального вир-во і створює екон грунт для здійсн державою покладених на неї ф-й і завдань.

Фін пол охоплює широкий комплекс заходів:

- розробку загальної концепції фін політики, визнач-я її основних напрямів, цілей і головних завдань;

- створення адекватного фін механізму;

-управл фін діяльн держ та суб'єктів госп.

Фін пол є складовою частиною екічної політики держ. В ній конкретизуються головні напрями перерозподіл екіки; визнач заг обсяг фін ресурсів, їхні джерела, шляхи використ; розробляються механізми регулюв і стимул-я соц-екічних процесів фіновими методами.

Фін пол - відносно самостійна сфера діяльн Держ. При її розробці варто виходити з конкретних особли­востей історичного перерозподіл суспільства, враховувати специфіку внутрішнього і міжнародного становища, реальні екон і фін можливості країни. При проведенні фін полі­тики особливо важливим є забезпеч її взаємозв'язку з іншими складовими частинами екічної політики - кредю, ціно­вою, грошю.

Головними цілями фін політики є мобілізація й ефек­тивне використ фін ресурсів, регулюв екічних і соц процесів, стимул-я провідних напрямів перерозподіл продуктивних сил.

275. Сутн та методи фін планув і прогнозування.

Фін планув являє собою процес розроблення і затвердження фін планів як засобу збалансування фін потреб і можливостей. Фін план того чи іншого суб'єкта відображає його фін діяльн, тобто про­цес формув дох і здійсн витрат. У фін плануванні використовується балансовий метод.( для кожної статті витрат зазначаються конкретні джерела покриття.) Суть нормативного способу полягає в тім, що на основі встановлених фін норм та техніко-екічних нормативів розраховується потреба суб'єкта підприємницької діяльн у фін ресурсах та визнач джерела цих ресурсів. За використ розрахунково-аналітичного методу планові показники розраховуються на підставі аналізу фактичних фін показників, які беруться за базу, та їх зміни в плановому періоді.

Прогноз же по самій своїй суті має альтернативний, варіантний зміст. Розробка прогнозів грунтується на прогностичних методах, а планув спирається на більш строгі і точні методи балансових та інш розрахунків. Мета фін прогнозування- оптимізація розподілу і використ сусп продукту, а в кінцевому підсумку – підвищення ефективності вир-во.

Групи методів прогнозування: суб'єктивні (експертні) методи визнач-я прогнозних показників; каузальне прогнозування; методи екстраполяції.

Каузальний (причинний) метод прогнозування побудований на визначенні майбутніх планових показників на основі оцінки причинно-наслідкових зв'язків з іншими показниками. Наприклад, прогнозний обсяг дебіторської заборгованості визнач на основі даних про строки оплати готової продукції; прогноз вир-во робиться виходячи з інформації про обсяги реаліз, прогнозна величина затрат — від обсягів вир-во .

екстраполяція — поширення кількісних (статистичних) висновків щодо існуючих тенденцій, одержаних у резі вивчення впливу минулих подій на майбутні (прогнозні) періоди.

Методи екстраполяції використовують за відносно стабільного перерозподіл підпр (чи окремих показників його діяльн) або за наявності сезонних чи циклічних коливань з чітко вираженим трендом. Під трендом (від англ. trend — напрям, тенденція) розуміють тривалу тенденцію зміни екічних показників в ек прогнозуванні.

До основних методологічних прийомів, що використ за суб'єктивного методу прогнозування, належ такі: індивід опитування; мозкова атака; розробка сценаріїв.

276. Обгрунт, чому фін планув і прогнозування посідають центр місце у фін менеджі.

Фін планув являє собою процес розроблення і затвердження фін планів як засобу збалансування фін потреб і можливостей. Фін план того чи іншого суб'єкта відображає його фін діяльн, тобто про­цес формув дох і здійсн витрат. Першим завданням за послідовністю і значущістю є визнач-я реальних обсягів дох. Другим важливим завданням фін планув є оптимізація витрат. Третім завданням є збалансування дох і видатків. Фін план і за формою, і за змістом є балансом дох та видатків. Зміст координуючої ролі плану полягає у наявності добре деталізованих і взаємопов'язаних цільових установок, що дисциплінують оперативну перспективну діяльн підпр.

Фін прогнозування допомагає визначити імовірний обсяг реаліз, собівартість продукції загалом і по важливих статтях, потребу в джерелах фінасув, грош потоки . Прогнозування, як один із методів управл не повинен зводитися тільки до розрахунку орієнтирів, що мають кількісне вираження. Під ним також потрібно розуміти метод пошуку оптимальних дій для підпр. У цьому значенні прогнозування тісно пов'язано з перспективним аналізом, оскільки остаточний варіант дій вибирається після розгляду та приймається після порівняльного аналізу різних варіантів, зокрема і альтернативних.

Мета фін прогнозування - оптимізація розподілу і використ сусп продукту, а в кінцевому підсумку – підвищення ефективності вир-во.

277Види фін планів. Які розробляют на загальнодерж рівні?

Фін план — це план формув і використ фін ресурсів.

всі фін плани поділ на дві великі групи — зведені та індивід. У свою чергу, зведені фін плани поділ на загальнодерж, плани окре­мих господарських об'єднань (промислово-фін груп, концернів, асоціацій ) і територіальні. Індивід — це фін плани окремих підпр структур. За тривалістю дії розрізняють:-перспективні фін плани (на період понад один рік);-поточні (на один рік);-оперативні (на квартал, місяць).

Розглянемо детальніше деякі види фін планів.

Баланс дох і витрат підпр — це індивідуальний поточний фін план, розраховується на рік з розбивкою по кварталах. Індивід фін плани різняться між собою залежно від форм власності, видів діяльн, типу організацій, методів управл.

Платіжний календар — це оперативний фін план. Головна мета його складання — спрогнозувати фін стан підпр на певну дату, на відміну від балансу дох і ви­датків, який склад на певний період.

Бізнес-план — план реаліз певного проекту або угоди. Це не суто фін план, але він містить розділи, в яких наводи­ться розрах фін показників, таких як затрати, прибу­ток, рентабельність, термін окупності затрат.

Бюджи, як фін плани на рівні держ або її окремих територіальних підрозділів, завжди мають дві частини — дохідну і видаткову. Фін планув зводиться до розробки, затвердження та викон-я лише річних бюджів, а на загальнодержавному рівні - до розробки балансу фін ресурсів країни, проекту зведеного бюджу У та деяких інш показників.

278.Поясн відмінності між кошторис дох і видатків бюджних установ і баланс дох і витрат підпр.

Кошторис дох і видатків бюджної установи, організації - є основним плановим документом, який підтверджує повноваження щодо отримання дох та здійсн видатків, визнач обсяг і спрямування коштів для викон-я нею своїх ф-й та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджних призначень. Кошторис бюджних установ має такі складові частини: заг фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду бюджу та розподіл видатків за повною ек класифікацією видатків на викон-я бюджною установою основних ф-й або розподіл надання кредитів з бюджу за класифікацією кредитування бюджу;

спец фонд, який містить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджу на конкретну мету та їх розподіл за повною ек класифікацією видатків на здійсн відповідних видатків згідно із законодавством, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з викон-ям установою основних ф-й, або розподіл надання кредитів з бюджу згідно із законодавством за класифікацією кредитування бюджу. Форма кошторису затверджується Мінфіном.

Баланс дох і витрат підпр – це фін план підпр, служить для прогнозування фін віднос, формув і використ грош дох . Склад з наступних розділів : дох і надходж засобів , витр і відрах-я засобів , банк взаємини, взаємини з бюджом і позабюджи фондами.

279. Фін стимули: їх види і роль.

Фін стимули передбачають застос-я як матеріаль­ного заохочення, так і екічних санкцій. До стимулів належ: бюдж фінасув ефективних напрямів перерозподіл народного госп (в тому числі дотації підпрм, діяльн яких має важливе значення для екіки), фінасув підготовки і перепідготовки кадрів, спеці­альні фін пільги (пільги щодо под та можливість про­ведення прискореної амортиз). Взагалі, у широкому розумінні стимули вклю­чають і санкції. Розмежування цих понять має на меті розрізнити напрями дії важелів. Стимули матеріалізують фін заохо­чення, а санкції— покарання. Фін санк­ції - особливі форми організації фін віднос, покликані посилити матеріальну відповідальність суб'єктів госп щодо викон-я взятих зобов'язань (договірних умов, сплати под і зборів ). В умовах ринку роль фін санкцій значно зростає. Найбільш поширеними серед них є штраф і пеня.

Штраф — це засіб матеріального впливу на винних у пору­шенні законодавства, угод або чинних правил. Накладається, як правило, в твердій грошй сумі.

Пеня — застосовується у разі несвоєчасного викон-я грош зобов'язань і нараховується за кожен день прострочення. Розмір пені встановлюється в процентах від суми простроченого платежу.

280. Обгрунт необх-ть фін санкцій. Які існ їх види?

Фін санкції – це засоби держ примусу, передбачені фіново-правововими нормами, що покладають на правопорушників додаткові обтягнення у вигляді впливу на їх фін стан. поділ на:

- правовідновлювальні, реаліз яких спрямована на усунення шкоди, заподіяної протиправними діяннями фіновим інтересам держ, примусове викон-я невиконаних фін обов'язків, а також на відновлення порушених фіскальних (бюджних) прав держ.

- каральні (штрафні), реаліз яких спрямована на попередження фін правопорушення, а також на виправлення і перевиховання порушників фін законодавства. Вони встановлюються за фін правопорушення з метою покарання правопорушника, а також попередження нових правопорушень.

Правова природа зазначених санкцій (заходів) потребує додаткового дослідження в контексті виділення специфічних властивостей, що відрізняють або виокремлюють передбачені Бюдж кодексом У санкції (заходи), як спеціальні, в межах фіново-правових. Уявляється можливим виділити наступні їх особлив:

1) Їх завданням є охорона прав та інтересів держ і тому вони можуть бути визначені як правоохоронні санкції.

2) Вони мають односторонній характер. Ці заходи застосовуються уповноваженою особою безпосер в позасудовому порядку і тому, на нашу думку вони мають оперативний характер.

3) Застос-я уповноваженою особою санкцій (заходів) спричиняє невигідні наслідки для розпорядника або одержувача коштів.

4) Санкції (заходи) можуть застосовуватися по відношенню до установ та організацій, які підпорядковані відповідним органам державної вик влади і фінуються за рах держ або місцевих бюджів шляхом перерахування передбач відповідними актами грош сум цим ж уповноваженими органами.

Внаслідок встановлення Бюдж кодексом У певної чисельності санкцій (заходів) за порушення бюдж законодавства їх можна об'єднати у дві групи.

Перша група – санкції (заходи), які пов'язані з викон-ям уповноваженою особою певних дій, наслідком яких не є прямий (безпосередній) вплив на фін стан розпорядника або одержувача бюджних коштів.

281. Фін контроль:призначення. об'єкти і

Фін контроль як одна із ф-й управл фін-ми являє собою особливу діяльн щодо перевірки формув й використ фондів фін ресурсів у процесі створення, розподілу та спожив-я

ВВПз метою оцінювання обґрунтованості й ефективності прийняття рішень і резів їх викон-я.

Об'єктом є процеси формув й використ фондів фін ресурсів. Суб'єкт контролю — це носій контрольних ф-й щодо об'єкта контролю. Він, як правило, визнач законодавством держ, нормативно-правовими актами суб'єк­тів фін діяльн.

Залежно від суб'єктів, які здійснюють контроль, розрізняють такі види фін контролю: загальнодерж, муніципальний, відомчий, внутрішньогосподарський, громадський і ауди­торський.

Суб»єктами загальнодерж контролю є:Верховна Рада ,Рахункова палата ВР У, Президент У , Кабінет Міністрів У

Від уряду фін контроль здійснюють Міністерство фін, Держ контрольно-ревізійна служба, Держ казначейство, а також Держ под адміністрація Мінфіну Держ казначейства Держ под адміністрація

Об'єктом муніципального контролю є місц бюджи, позабюдж фонди, господарсько-фін діяльн підпр і організацій комунальної власності.

Суб'єктами відомчого фін контролю є контрольно-реві­зійні служби галузевих міністерств, відомств та інш вищих органів управл.

Внутрішньогосподарський фін контроль здійсн еки службами підпр, організацій, установ (бухгалтерія, фін відділ ). Об'єкт контролю — господарська і фін діяльн самого підпр та його структурних підрозділів.

Громадський фін контроль здійснюють громадські організації (партії, рухи, профспілкові організації).

282. Суб'єкти держ фін контролю в У, їх ф-ї.

Фін контроль як одна із ф-й управл фін-ми являє собою особливу діяльн щодо перевірки формув й використ фондів фін ресурсів у процесі створення, розподілу та спожив-я

ВВПз метою оцінювання обґрунтованості й ефективності прийняття рішень і резів їх викон-я.

Об'єктом є процеси формув й використ фондів фін ресурсів. Суб'єкт контролю — це носій контрольних ф-й щодо об'єкта контролю. Він, як правило, визнач законодавством держ, нормативно-правовими актами суб'єк­тів фін діяльн.

Залежно від суб'єктів, які здійснюють контроль, розрізняють такі види фін контролю: загальнодерж, муніципальний, відомчий, внутрішньогосподарський, громадський і ауди­торський.

Суб»єктами загальнодерж контролю є:Верховна Рада ,Рахункова палата ВР У, Президент У , Кабінет Міністрів У

Від уряду фін контроль здійснюють Міністерство фін, Держ контрольно-ревізійна служба, Держ казначейство, а також Держ под адміністрація Мінфіну Держ казначейства Держ под адміністрація

Об'єктом муніципального контролю є місц бюджи, позабюдж фонди, господарсько-фін діяльн підпр і організацій комунальної власності.

Суб'єктами відомчого фін контролю є контрольно-реві­зійні служби галузевих міністерств, відомств та інш вищих органів управл.

Внутрішньогосподарський фін контроль здійсн еки службами підпр, організацій, установ (бухгалтерія, фін відділ ). Об'єкт контролю — господарська і фін діяльн самого підпр та його структурних підрозділів. Громадський фін контроль здійснюють громадські організації (партії, рухи, профспілкові організації).

283. Характер видів, форм і методів фін контролю.

Види фін контролю:визначають співвіднош контролюючого і підконтрольного суб'єктів(Залежно від взаємозв'язку об'єкта контролю — фін діяльн, і суб'єкта — органу контролю виділяють). 1. Внутр контроль— контрольно-ревізійні відділи, управл . метою якого є перевірка доцільності та обґрунтованості окремих фін операцій, їх відповідності фінй стратегії і тактиці даного суб'єкта.2. Зовн контроль: Метою цього контролю є перевірка відповідності фін діяльн чинному фін законодавству. Цей контроль за ознакою суб'єктів його здійсн поділяється на держ, відомчий, внутрішньокорпоративний, незалежний і сусп, за ознакою суб'єктів його здійсн зовн контроль поділяється на:1) Держ 2) Відомчий та внутрішньокорпоративний 3) Незалежний 4) Сусп.

Форми фін контролю: 1)Попередній - здійсн до початку руху грош потоків. мета — перевірити доцільність і надійність даної фін операції, виявити рівень ризику, що пов'язаний з нею, та передбачити конкретні способи його хеджування, з'ясувати відповідність даної операції чинному фін законодавству, інтересам підпр чи фізичної особи.;2) Поточний- здійсн у процесі руху грош потоків. мета — забезпечити реальність проходження грош потоків, реалізацію їх адресності й цільового призначення та дотримання встановлених термінів проведення фін операцій;3) Наступний- проводиться після здійсн фін операцій та за підсумками фін діяльн за певний період. Наступний контроль дає повну і вичерпну інформацію про фін діяльн як кожного суб'єкта, так і суспільства у цілому. Методи фін контролю - це сук-ть прийомів та способів його здійсн: 1)Ревізія- метод комплексного контролю усієї фін і господарської діяльн підпр та організацій стосовно її відповідності чинному законодавству. За змістом види ревізій: Фактична та документальна; За часом проведення види ревізій: Планова та позапланова; Залежно від періоду діяльн, який аналізується: Вибіркова та повна; Залежно від об'єкта діяльн, який перевіряється: Комплексна та тематична.2) Перевірка- це обстеження і вивчення окремих ділянок фіново-господарської діяльн підпр, установ, організацій чи їх підрозділів. 3) Обстеження- ознайомлення з окремими напрямами фін діяльн з метою виявлення проблем та шляхів їх удосконалення, але на відміну від перевірки проводиться по значно ширшому колу показників.4) Інспекція-Це перевірка стану фін підпр на місцях, що періодично здійсн представниками держ та її окремих органів. 5)спостереження - це заг ознайомлення зі станом фін діяльн бюджної установи, підпр, відомства.

284.Незал (аудиторський) контроль: відмін від держ ф контр

- це професійний незалежний фін контроль.

Основне завдання аудиторського контролю - отримання об'єктивної інформації про фін стан суб'єкта, який перевіряють, відповідності його господарської діяльн чинному законодавству. В такому контролі зацікавлені як держ, так і підприємці, він дає змогу поєднувати їх інтереси без додаткового навантаження на бюдж. Аудиторська діяльн в У регулться Законом У "Про аудиторську діяльн". Аудит в У здійснюють як фіз особи (аудитори), так і юридичні особи (аудиторські фірми). Аудиторська перевірка може бути добровільною (ініціативною, проведеною за рішенням самого суб'єкта госп) і обов'язковою.

Держа́вний контро́ль— одна з форм здійсн державної влади, що забезпечує дотримання законів і інш правових актів, що видаються органами держ. Здійсн держ контролю - одна з важливих ф-й держ управл. Його призначення полягає у сприянні реаліз фін політики держ, забезпеченні процесу формув і ефективного використ фін ресурсів у всіх ланках фін сист. Залежно від того, на якому рівні та стосовно чого розглядається, контроль може бути охарактеризований як форма чи вид діяльн, як принцип, як ф-ї. Залежно від критерію, який є визначальним при класифікації, виділяють наступні види контролю: Організаційні взаємозв'язки контролюючого і підконтрольного об'єкту: зовн (парламентський, президентський, судовий), внутр,

За обсягом спостереження, аналізу і перевірки діяльн, обсягу контролю та хар-ру контрольних повноважень: заг, спец. Організаційна підпорядкованість між контролюючого і підконтрольного суб'єктів: відомчий (галузевий, підвідомчий), надвідомчий. Час проведення: попередній, поточний (оперативний), наступний;

Контрольна діяльн здійсн шляхом перевірок, планових і позапланових ревізій, обстежень, витребування звітів, проведення рейдів, оглядів та ін.

285.Поясн відмінності між держ фіновим контролем та аудитор перевіркою. Як здійсн обов'язковий фін контроль?

Держа́вний контро́ль— одна з форм здійсн державної влади, що забезпечує дотримання законів і інш правових актів, що видаються органами держ. Здійсн держ контролю - одна з важливих ф-й держ управл. Його призначення полягає у сприянні реаліз фін політики держ, забезпеченні процесу формув і ефективного використ фін ресурсів у всіх ланках фін сист.

Аудит — це незалежний фін контроль, заснований на комерційних засадах.

Закон визнач аудит як перевірку публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фіново-господарської діяльн суб'єктів госп з метою визнач-я достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

Аудит здійсн незалежними особами — аудиторами або аудиторськими фірмами. Аудиторські перевірки можуть проводитися з ініціативи керівництва або власників, засновників, суб'єкта госп. Крім того, для певного переліку підпр і організацій чинним законодавством установлений обов'язковий аудит, зокрема для банків, інвестиційних фондів, інвестиційних компаній, інш небанк фін установ, які здійснюють залучення коштів громадян або залучення чи торгівлю цінними паперами (крім операцій з випуску (емісії) власних корпоративних прав), бірж, страх компаній, кред спілок, недерж пенсійних фондів.

Крім проведення контрольної роботи, аудиторські послуги можуть надаватися у вигляді консультацій з питань організації бухгалтерського обліку, проведення фіново-господарської діяльн відповідно до чинного законодавства, у тому числі под. Аудиторські фірми — це комерційні організації, і тому всі свої послуги вони вик за плату, розмір якої обумовлюється в договорі між замовником і аудиторською організацією.

Під час проведення перевірок аудитори самостійно визначають форми і методи аудиту на підставі чинного законодавства, існуючих норм і стандартів, умов договору із замовником, професійних знань та досвіду. Аудитори мають право отримувати всі необхідні документи для проведення перевірок, а також пояснення до них. Крім того, можуть перевіряти наявність грош коштів, майна, інш цінностей.

Обов'язковий фін контроль здійсн переважно за участю органів державної або місцевої влади, хоч у деяких випадках може передбачати участь і недерж фін контролерів (особливо у сфері діяльн фіново-кред установ) . Він проводиться на підставі встановлених чинним законодавством вимог та компетенції уповноважених органів (наприклад, органів Державної податк служби або Контрольно-ревізійної служби У, для яких, зокрема, передбачені терміни проведення перевірок та ревізій залежно від обсягів господарської діяльн підконтрольних суб'єктів). Підставою проведення обов'язкового контролю можуть бути і рішення компетентних держ органів (суду, прокуратури, інш органів держ) з метою з'ясувати додержання законності, встановлення істини в ході судового слідства .
Реферат на тему: Іспит з предмету "Фінанси" (відповіді на 285 питань) (шпаргалка)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.