Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Фінанси

Екзаменаційний іспит з Фінансів (відповіді на 285 питань) (шпаргалка)

233. Фін ресурси суб'єктів госп: склад і структура. Джерела ресурсів новостворюваних підпр.

Фін ресурси — це сума коштів, спрямованих в основні та оборотні засоби

підпр. Фін ресурси класифся: за кругообігом; за використм; за

правом власності. За кругообігом розрізняють початкові фін ресурси, тоб­то ті, з

якими підпр починає свою діяльн і які концентруються у статутному фонді,

і прирощені — отримані підпрм у резі його діяльн у формі чистого

доходу — прибутку.

За характером використ виділяють матеріалізовані фін ресурси — вкладені

в основні засоби, які постійно забезп виробничий процес, і ті, що перебув

в обігу, обслуговуючи окремий виробничий цикл — оборотні кошти. Оскільки

основні засоби постійно зношуються, то для їх оновлення встановлені амортизаційні

відрах-я.

За правом власності фін ресурси поділяють на власні кошти підприємницької

структури (приватний, пайовий чи акціонерний капітал), надані безоплатно державою з

бюджу чи фондів цільового призначення та позичені — отримані кредити.

Конкретними видами фін ресурсів, які перебув у розпорядженні підпр,

є: амортизаційні відрах-я, оборотні кошти, прибуток, бюдж асигнування,

надходж з цільових фондів, надходж з централ. корпоративних фондів, кредити.

Початкові фін ресурси, які формують статутний фонд, спрямовуються в основні та

оборотні фонди. У процесі використ ОФ формується такий вид фін ресурсів,

як амортизаційні відрах-я ­ вдображ перенесену на готову продукцію вартість

основних засобів, їх знос у процесі експлуатації. За ек сутністю амортизаційні

відрах-я мають забезпечити просте відтворення основних засобів. Нараховується

амортиз щомісячно, а використовується відповідно до установлених планів, через

оплату витрат безпосер з поточ рахунку.

Оборотні кошти являють собою ту частину фін ресурсів, яка постійно перебуває

в обігу. Вони спрямовуються на придбання сировини, основних і допоміжних матеріалів,

напівфабрикатів та інш елементів виробничих запасів. До них належ також

залишки грош коштів підпр. Бюдж асигнування можуть надаватися

підпрм (як правило, держ) у таких формах: бюдж інвест; бюдж

кредити; держ дотації; держ субсидії.

Бюдж інвест являють собою виділення коштів на перерозподіл вир-ва,

насамперед у вигляді капітальних вкладень. Вони спрямовуються у пріоритетні галузі й

проекти, які визначають перерозподіл екіки країни загалом.

Бюдж кредити є формою фін допомоги підпрм у разі скрутного

фін стану. Держ дотації — це виділення коштів з бюджу на покриття

збитків підпр. Держ субсидії — це виділення коштів з бюджу суб'єк­там

підприємницької діяльн на вирішення певних завдань у межах різних держ

програм.

Кредити являють собою фін ресурси, які тимчасово перебув у розпорядженні

підпр (як правило, на тимчасові чи сезонні потреби, а також потреби, які

мають циклічний характер). Прибуток є формою фін ресурсів, зароблених

підпрм у резі його господарської діяльн. Він спрямовується насамперед

на перерозподіл вир-ва.

234. Фін ресурси суб'єктів госп: склад та джерела (на рівні підпр структур і бюджних установ).

Фін ресурси – це грош дох та надходж, що знаходяться в розпорядженні СГ і призначені для викон-я його фін зобов'язань, здійсн витрат із розширеного відтворення та матеріального стимул-я працюючих.

Групи фін ресурсів: 1) власні; 2) залучені (викор обмежений термін, передбачають їх поверненість та сплату

За правом власності фін ресурси поділяють на власні кошти підприємницької структури (залежно від форми власності це приватний, пайовий чи акціонерний капітал), надані безоплатно державою з бюджу чи фондів цільового призначення або корпоративними формувми з централіз фондів та позичені — отримані кредити.

До складу власного капіталу (власних фін ресурсів) крім статут (пайового) включають також додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний, нерозподілений прибуток, цільове фінасув та ін.

До складу залучених фін ресурсів включають кредиторську заборгованість за товар и (роботи, послуги), а також всі види поточних зобов'язань підпр за розрахунками.

До складу позикових фін ресурсів входять довго- і короткострокові кредити банків, а також інші довгострокові фін зобов'язання, пов'язані із залученням позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки, та ін.

Джерела формув фін ресурсів різноманітні. Вони залеж від форми власності, на основі якої створюється підпр. Так, при створенні держ підпр фін ресурси форм за рах бюджних коштів, коштів вищих органів управл, інш аналогічних підпр під час їх реорганізації . При створенні колект підпр вони форм за рах пайових (часткових) внесків засновників, добровільних внесків юр і фіз осіб . Усі ці внески (кошти) є статутним (первинним) капіталом і акумулюються у статутному фонді створ підпр.

Достатній обсяг фін ресурсів, їх ефективне використ визначають стійкий фін стан підпр: платоспроможність, фін стійкість, ліквідність. У цьому зв'язку найважливішим завданням підпр є пошук резервів збіл-я власних фін ресурсів і найбільш ефективне їх використ з метою підвищення ефективності роботи підпр загалом.

236.В чому поляг особлив фін віднос на підпрх різних форм власності? вплив галузеві фактори на фін суб'єктів госп?

При функціонуванні фін господар суб'єктів встановлюються відповідні екон віднос та взаємозв'язки. Фін віднос виражають суть фін як віднос, що обслуговують рух вартості валового внутрішнього продукту. Характер фін віднос на підпрі пов'язана з виділенням їх об'єктів та суб'єктів.
Об'єктом фін віднос на підпрі є вартість виготовленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг, які формують виручку, а в процесі розподілу - фонди спожив-я, відшкодування витрат і прибуток, що є необхю умовою забезпеч безперервності вир-ва. Окрім того, об'єктом фін віднос на підпрі є всі грош надходж та нагромадження, тобто фін ресурси підпр.
Суб'єктами фін віднос підпр виступ держ, саме підпр, його робітники та службовці, власники та акціонери (учасники), інвестори, фіново-банк установи, інші підпр та інші контрагенти. При цьому всі фін віднос підпр можна згрупувати на зовн та внутр.
Сфера зовн фін віднос підпр включає віднос:

 між підпрм і державою - з приводу перерозподілу власних фін ресурсів в рамках законодавства про оподаткув, соцго страх, формув загальнодерж цільових та позабюджних фондів; з приводу використ наданих держ фондів грош коштів, викон-я держ інвестиційних програм ;

 між підпрм і його акціонерами- з приводу використ отриманого прибутку, нарахування та виплати дивідендів, реінвест прибутку, напрямків вкладення капіталу ;

 між підпрм і його постачальниками та покупцями - з приводу викон-я господарських договорів та зобов'язань, реаліз продукції (робіт, послуг), отримання виручки, здійсн платіжних розрахунків ;

 між підпрм і фіново-кредитними установами - з приводу обслуговування своїх платежів, отримання та повернення кредитів, сплати процентів за корист-я ними, депозитарної діяльн, страх платежів та отримання страх відшкодувань у разі настання страх випадку, інвестиційних вкладень і отримання дох по ним .
Сист внутр фін віднос підпр включає наступні віднос:

 між підпрм і його засновниками (власниками)- з приводу формув Статут капіталу, його використ, отримання частини прибутку на вкладений капітал, напрямків виробничого та іншого вкладення фін ресурсів підпр ;

 між підпрм і його структурними підрозділами— з приводу розподілу фін ресурсів на фінасув формув необоротних і оборотних активів;

 усередині самого підпр - з приводу розподілу прибутку, що залишається в його розпорядженні, напрямків його використ;

 між підпрм і його працівниками - з приводу формув фонду оплати праці, матеріального заохочення та стимул-я, використ частини фін ресурсів на виплату матеріальної допомоги, фінасув соц-культурних заходів .
В умовах ринку з'явились принципово нова група фін віднос. А саме:

 віднос, що пов'язані з банкрутством підпр та призупиненням його поточних платежів;

 віднос, що виник при злитті та поглинанні, а також розподілі самого підпр.
Необх підкреслити, що фін віднос на підпрі мають суперечливий характер. А саме, кожний їх суб'єкт прагне отримати якомога більше від розподілу фін ресурсів, що можливе тільки за рах інш суб'єктів. Для вирішення цього протиріччя необх збалансування інтересів суб'єктів фін віднос на базі збіл-я дох та оптимізації розподілу фін ресурсів, ефективного їх використ.

237.Особлив організації і функціон-я фін підпр різних форм власності та видів діяльн. Відмінності у джерелах формув фін ресурсів підпр структур і бюджних установ.

В основі фін діяльн підпр лежить здійсн витрат і формув дох. Витр забезпся за рах фін ресурсів, які перебув у розпорядженні підпр. Підсумки фін діяльн відображ у фін резах— прибутках чи збитках. У такий спосіб формується ланцюг, що відображає механізм фін діяльн підпр: фін ресурси ® витр ® дох ® фін рези ® збіл-я (зменшення) фін ресурсів.

Фін ресурси форм за рах власних та зовн джерел. Власні ресурси концентруються у статутному фонді. Джерела утворення статут фонду залеж від форми власності:

приватна

власний капітал підприємця;

акціонерна

акціонерний капітал;

колективна (спільна)

внески засновників;

держ

асигнування з бюджу та з

централіз фондів.

Зовнми джерелами фін ресурсів підпр є кошти, що надходять з бюджу, цільових та централіз корпоративних фондів, як правило, на безповоротній основі, а також кредити, що надаються банками за плату на поворотній основі.

238. Особлив фін неприбуткових установ і організацій.

Добровільні громадські формув, що об'єднують громадян на основі єдності інтересів, уподобань є некомерційними організми.

Дох громадських організацій форм здебільшого за рах вступних та членських внесків, надходжень від належних їм комерційних структур, від проведення платних заходів, добровільних та спонсорських пожертвувань фіз та юр осіб.

Добровільні пожертвування надаються неприбутковим організм, дох яких форм виключно з добровільних пожертвувань чи з бюджних асигнувань. Ставиться вимога цільового використ пожертвувань лише на проведення екологічної, оздоровчої, аматорської, культурної, освітньої, релігійної, наукї та благодійної діяльн. Політичним партіям заборонено отримувати кошти і майно від:-іноз держав, міжнар організацій, іноз громадян і осіб без громадянства;-держ органів і підпр (крім випадків, передбач законодавством);-підпр, створених на основі змішаної форми власності, в яких частка держ або іноземного учасника є більшою 20%;-нелегалізованих об'єднань громадян;-анонімних пожертвувачів.

Видатки громадських формувань пов'язані із необхідністю фінасув витрат згідно статутної діяльн та її перерозподіл, витрат на оплату праці штатного управлінського апарату, адміністративно-господарських витрат, проведенням культурно-масових заходів .

Оскільки громадські організації - це некомерційні організації, вони не сплачують податку на прибуток. Діяльн зазначених організацій регламентується виключно їх статутом.

Професійні спілки - найчисельніші самодіяльні громадські організації, метою діяльн яких є захист інтересів та прав громадян, що об'єднуються за професійною ознакою. Діяльн профспілкових організацій забезпечується за рах:

-вступних і членських внесків її членів;

-дох від господарської, комерц та іншої діяльн належних їм підпр і організацій;

-благодійних внесків;

-- коштів, що надходять від підпр за колективними договорами.

Профспілкові організації мають право зберігати вільні кошти у банках, мати власність у вигляді будинків, готелів, обладнання та іншого майна.

Кошти, що надходять первинним профспілковим організм, витрачаються згідно з кошторисом на:культурно-виховну роботу; фізичну культуру і спорт;матеріальну допомогу членам профспілок; адміністративно-госп та організаційні витр; преміювання профактиву.

Професійні спілки не сплачують под, а підпорядковані їм комерційні організації сплачують їх на загальних умовах.

Особливість фін доброчинних фондів в тому, що у джерелах формув коштів переважають добровільні пожертвування та спонсорські внески. Держ може надавати допомогу та додаткові пільги.

Дох доброчинних фондів форм за рах:

-внесків членів фондів;

-благодійних внесків і пожертвувань фіз та юр осіб;

-коштів, що передаються на договірних засадах фізичними та юридичними особами для фінасув конкретних програм, які відповідають завданням фонду;

-кредитів та інш позик;

-частини дох від діяльн створених благодійними фондами суб'єктів підприємництва в межах, передбач їхніми установчими документами.

Кошти доброчинних фондів витрачаються: на благодійницьку діяльн згідно статуту (виділення стипендій обдарованим дітям, організацію спортивних змагань, олімпійських та параолімпійських ігор ); оплату праці штатним працівникам;адміністративно-госп та інші видатки.

239. Особлив фін установ і організацій соцї сфери.

Установи, які фінуються з бюджу (школи, лікарні, поліклініки, установи культури, дитячі дошкільні установи, держ органи влади й управл ), називаються бюджи. Їх фін діяльн пов'язана з кошторисним фінасувм, що полягає у забезпеченні витрат за рах зовнішнього фінасув. Кошторисне фінасув застосовується у тих сферах, де важко забезпечити самоокупність і прибутковість. В окремих випадках у межах одного підпр чи організації може застосовуватись одночасно кошторисне фінасув і комерційна діяльн. Некомерційними організми є також добровільні громадські формув, що об'єднують громадян на основі єдності інтересів, уподобань . Вони поділ на дві групи:

1) політичні партії;

2) громадські організації.

Громадські організації та політичні партії володіють майном і коштами, необхідними для здійсн їхньої статутної діяльн. Майно і кошти можуть надаватися засновниками, учасниками, державою, підпрми й організми. Об'єднання громадян мають можливість проводити необхідну господарську та іншу комерційну діяльн через створення комерційних установ і організацій зі статусом юридичної особи, виступати засновниками підпр.

Дох політичних партій та громадських організацій форм за рах вступних та членських внесків, надходжень від належних їм комерційних структур, від проведення платних заходів, добровільних та спонсорських пожертвувань фіз та юр осіб.

Видатки громадських формувань пов'язані із необхідністю фінасув витрат на статутну діяльн та її перерозподіл, оплату праці штатного управлінського апарату, адміністративно-госп затрати, проведення культурно-масових заходів .

Оскільки громадські організації та політичні партії — це некомерційні організації, вони не сплачують податку на прибуток.

Діяльн профспілкових організацій забезпечується за рах:

вступних і членських внесків її членів; дох від господарської, комерц та іншої діяльн належних їм підпр і організацій; благодійних внесків; коштів, що надходять їм від власників або уповноважених ними органів за колективними договорами.

Кошти, що надходять первинним профспілковим організм, витрачаються згідно з кошторисом на: культурно-виховну роботу; фізичну культуру і спорт; матеріальну допомогу членам профспілок; адміністративно-госп та організаційні витр; преміювання профактиву.

Доброчинні фонди, можуть ма­ти у власності кошти, майно, майнові права, необхідні для здійсн статутної діяльн.

Фін доброчинних фондів мають особлив організації, що зумовлені відсутністю держ втручання, надання допомоги і додаткових пільг, переважання добровільних пожертвувань спонсорських внесків у джерелах формув коштів.

Дох доброчинних фондів: внесків членів фондів; благодійних внесків і пожертвувань фіз та юр осіб; коштів, що передаються на договірних засадах фізичними та юридичними особами для фінасув конкретних програм, які відповідають завданням фонду; кредитів та інш позик; дох від діяльн фондів; частини дох, від діяльн створених благодійними фондами суб'єктів підприємництва в межах, передбач їхніми установчими документами.

240.Охарак дох і видатки підпр, ознаки, за якими групуют

Витр підпр - фін категорія, що характер в грошй та матерй формах оцінку господарської діяльн (підготовка, організ й здійсн процесів вир-ва та реаліз продукції, товар ів), фін й соцї діяльн.

За напрямами фінасув витр можна поділити на:

- вир-во і реалізацію продукції;

- відтворення основних засобів;

- операційні заходи;

- соц цілі.

За джерелами фінасув витр поділ на:

- забезпечені власними фіновими ресурсами;

- покриті позиченими коштами;

- здійснені за рах залучених коштів.

З точки зору фін діяльн до витрат належ усі реально понесені витр. З позиції оподаткув витр поділ на ті, що відносяться на собівартість, і ті, що здійснюються за рах прибутку. Із цих позицій до валових витрат відносять лише ті витр підпр, без яких процес вир-ва й реаліз неможливий.

Дох підпр можна поділити на такі групи:

Від основної (операційної) діяльн - виручка від реаліз продукції, товар ів, робіт, послуг;

Прибуток - найважливіша фін категорія, що відображає позитивний фін рез господарської діяльн підпр, характер ефект-ть вир-ва і в кінцевому рахунку свідчить про обсяг та якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Він є джерелом не лише забезпеч внутрішньогосподарських потреб підпр, а й формув бюджних ресурсів держ.

Оскільки одержаний прибуток (збиток) є інтегральним показником, то на нього мають вплив різні фактори:

1. Макроекон (зовн):

природні умови; держ регулюв цін, тарифів, відсотків, под ставок і пільг;

ринкова кон'юнктура.

2. Мікроекон (внутр):

- обсяги вир-ва; - собівартість продукції; - рівень ефективності використ виробничих ресурсів підпр; - якість продукції; - рівень організації праці;

- ефект-ть використ фін ресурсів. При здійсненні фіново-господарської діяльн ці- фактори перебув у тісному взаємозв'язку та взаємозалежності.

Такий фактор впливу, як собівартість залежить, у свою чергу, від двох основних факторів: структури складових витрат; цін на ресурси.

Ціни на продукцію, послуги, роботи підпр залеж від таких складових:

собівартості вир-ва; якості продукції; цін конкурентів; каналу просування на ринок.

241.Джерела формув власних, залучених і запозичених фін ресурсів підпр.Відмінності між залученими і запозиченими

За правом власності фін ресурси поділяють на:власні кошти підприємницької структури(власні фін ресурси);залучені кошти;позикові фін ресурси (запозичені фін ресурси). Первісне формув фін ресурсів відбув під час створення господарських суб'єктів. Утворення власного фін капіталу може відбуватися за рах зовн і внутр джерел власних коштів. До зовн джерел належ кошти, що форм за рах особистих внесків і за рах можливостей фін ринку. Це кошти засновників, що вкладаються у статутний капітал, кошти, що надходять за рах випуску акцій і пайові внески учасників. Також до зовн джерел належ кошти, що форм у порядку розподілу та перерозподілу фін ресурсів у масштабах екічної сист держ - це страх відшкодування, фін ресурси держ і місцевих бюджів, що використ на безповоротній основі та інша безплатна фін доп. До внутр джерел відносяться фін ресурси, які форм в процесі виробничо-фін діяльн підпр - це прибуток та амортизаційні відрах-я. У процесі своєї діяльн підпр може додатково залучати фін ресурси через випуск і розміщ-я акцій і облігацій, з бюджу чи держ фондів цільового призначення, з централіз корпоративних фондів, через отримання страх сум за умови настання відповідного страх випадку. Залучені фін ресурси за характером використ подібні власним, оскільки після їх надходж вони переходять у розпорядження підпр. Разом з тим існ певні обмеж у їх використанні, адже такі кошти мають здебільшого цільовий характер, (передбачають їхнє повернення та сплату дох інвестора).Бюдж асигнування можуть надаватися підпрм (як правило, держ) у таких формах 1)Бюдж інвест-виділення коштів на перерозподіл вир-ва, насамперед у вигляді капітальних вкладень. Вони спрямовуються у пріоритетні галузі й проекти, які визначають перерозподіл екіки країни в цілому.2)Держ дотації — це виділення коштів з бюджу на покриття збитків підпр, як правило, у тому разі, коли збитковість є наслідком певної політики держ, наприклад цінової.3)Держ субсидії — це виділення коштів з бюджу суб'єктам підприємницької діяльн на вирішення певних завдань у рамках різного роду держ програм. Надходж з держ цільових фондів за своїм змістом ідентичні бюдж асигнуванням. Вони здійснюються у формі держ інвестицій і субсидій. Ці надані ресурси мають цільовий характер, що вплив із сутності даних фондів. Позичковий капітал також формується із зовн і внутр джерел. До зовн позикових коштів належ кредити банків, облігаційні позики, позики небанк кред установ. До внутр джерел створення позикового капіталу відносяться заборгованість за майно в оренді, реструктуризований борг за кредити, відстрочена под заборгованість, кредити не сплачені у строк, кредиторська заборгованість строк сплати якої ще не настав, прострочена кредиторська заборгованість. Позикові кошти залучаються на певний час і на поворотній основі.До позикових фін ресурсів відносять: 1) банк кредит. Його необх-ть визнач характером кругообігу основних і оборотних засобів. 2) бюджний кредит, який діє на тих самих принципах, що й банк. 3) комерційний кредит — це придбання товар чи отримання послуг з відстрочення оплати. Подібна угода оформляється спеціальним борговим зобов'язанням— комерційним векселем. Кредитування на відміну від бюджних асигнувань здійсн з дотриманням принципів поворотності, строковості, платності, забезпеченості.

242.Джерела формув статут фонду підпр різних форм власн

Фіново-господарська діяльн підпр будь-якої організаційно-правової форми і власності розпочинається з формув статут фонду.

Статутний фонд це виділені підпру або залучені ним фін ресурси у вигляді грош коштів, матер цінності, нематер активи, ц.п.. За рах статут фонду підпр формує свої власні (основні та оборотні) кошти.

Формув статут фонду держ підпр, що перебуває у загальнодержй або комунальній держй власності, - це сума коштів і вартість матер ресурсів, що безоплатно виділені державою в постійне розпорядження трудового колективу підпр на правах повного господарчого відання. Джерелом формув статут фонду держ підпр є кошти, які належ державі. Вони виділяються або з держ бюджу, або за рах інш держ підпр.

Формув статут фонду акціонерного товар иства. формують свої статутні фонди за рах реаліз акцій шляхом відкритої підписки на них чи куплі-продіжу на фондовій біржі (це стосується відкритих акціонерних товар иств) або шляхом розподілу всіх акцій між засновниками без права розповсюдження акцій через відкриту підписку і купівлю-продіж на біржі (у закритих акціонерних товар иствах)

Акціонерне товар иство збільшує свій статутний фонд за рах:

додаткового випуску акцій

спрямування прибутку на приріст статут фонду шляхом збіл-я номінальної вартості акцій.

Формув статут фонду товар иства з обмеженою відповідальністю, товар иства з додатковою відповідальністю і повного товар иства.

формують статутні фонди з внесків учасників. Ці внески оцінені в національній валюті, визначають частку учасників у статутному фонді, причому у товар иствах з обмеженою відповідальністю сума внеску кожного з учасників являє собою межу його відповідальності за зобов'язаннями товар иства. В товар иствах з додатковою відповідальністю і повних товар иствах учасники відповідають за їхні борги сумою своїх внесків у статутний фонд, а якщо сума статут фонду недостатня для покриття боргів товар иства, то додатково ще й майном, що належить кожному учаснику.

Командитне товар иство.

Командитне товар иство включає учасників, які формують статутний фонд на засадах повного товар иства, а а також вкладників, які відповідають за зобов'язаннями товар иства лише у межах свого вкладу до його статут фонду.

Частина статут фонду підпр будь-якої організаційно-правової форми може формуватися за рах інвестицій іноз юр або фіз ос

243.Порядок розподілу грош надходжень підпр структур від реаліз продукції, робіт і послуг. Відмінності між загальним і чистим прибутком підпр. Вплив держ на цей розподіл.

У процесі вир-ва продукції (робіт, послуг) створюється вартість, величина якої визнач ціною реаліз (продажу). Держ, використовуючи фін, може істотно впливна структуру ціни через зміну норм амортиз, відрахувань до Пенсійного фонду та Фонду соцго страх, регулюв оплати праці. Ціни можуть збільшуватись у зв'язку з введенням акцизного збору, податку на додану вартість (або збіл-ям їх ставок). Під час визнач-я ціни на вироблену продукцію, виконані роботи та надані послуги розраховується розмір прибутку, що закладається в ціну реаліз. Це досить важливий момент як у функціонуванні фін підпр структур, так і фін держ, оскільки розмір прибутку визнач ефект-ть самого процесу вир-ва, можливість його розширення й удосконалення, а для держ — розмір платежів до бюджу.

Резом реаліз продукції (робіт, послуг) є дохід (виручка) підпр.

Виручка від реаліз продукції (робіт, послуг) є основним джерелом відшкодування авансованого у вир-во капіталу, його нагромадження, формув централіз і децентраліз фондів грош коштів.

Важливим етапом у функціонуванні фін підпр структур є розподіл доходу. Із отриманих грош дох відшкодовуються матер затрати на сировину, матеріали, паливо, електроенергію та інші предмети праці. Подальший розподіл доходу пов'язаний із формувм амортизаційного фонду як джерела відтворення основних фондів і нематер активів. Частина грош доходу, що залишилася, являє собою валовий дохід або новостворену вартість, котра використовується на виплату заробітної плати і формув чистого доходу підпр. Частина чистого доходу враховується у собівартості продукції (робіт, послуг) як відрах-я на соц потреби (Пенсійний фонд, Фонд соцго страх, Фонд зайнятості), частина використовується на сплату под та інш платежів до бюджу (крім податку на додану вартість, акцизного збору, мита, податку на прибуток).

Чистий дохід, що залишився, становить заг прибуток підпр, з якого сплачується податок на прибуток і формується чистий прибуток. За рах чистого прибутку підпр створює резервний фонд, виплачує дивіденди, поповнює статутний фонд, стимулює своїх працівників .

Отже, у розподілі прибутку підпр структур можна виділити два етапи. Перший — це розподіл загального прибутку. На цьому етапі учасниками розподілу є держ і підпр. Пропорції розподілу прибутку між державою (бюджом) і підпрм склад під впливом таких чинників, як визнач-я об'єкта оподаткув, ставок податку, надання под пільг. Установлення оптимальних пропорцій розподілу прибутку між державою і підпрм має велике значення для забезпеч потреб підпр і формув фін ресурсів держ, тому воно є одним із центр у фінй політиці кожної країни.

Другий етап — це розподіл і використ прибутку, що перебуває в розпорядженні підпр після здійсн платежів до бюджу. На цьому етапі розподіл прибутку може здійсн через попереднє формув цільових грош фондів або спрямуванням коштів безпосер на фінасув витрат. Згідно з прийнятими в У положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не передбачено формув за рах прибутку ряду цільових фондів, як це мало місце раніше, зокрема фонду нагромадження і фонду спожив-я.

244.Розподіл грош надходж суб'єкт госп від реаліз продук

Виручка від реаліз продукції, робіт і послуг є основним джерелом відшкодування коштів на вир-во і реалізацію продукції, утворення дох і формув фін ресурсів. За ринкової екіки обсягу продажу і виручці приділяється особлива увага. Від величини виручки залежить не тількивнутрішньовиробниче відшкодування витрат і формув прибутку, а й своєчасність і повнота под платежів, погашення банк кредитів, які вплив на рівень виплачених відсотків, що в кінцевому рахунку відбивається на фін резі діяльн підпр.

Виручка від реаліз продукції — це сума коштів, які надійшли на рах підпр за реалізовану продукцію. Вона є основним джерелом грош дох і фін ресурсів підпр. Виручка від реаліз продукції є фін категорією, яка виражає грош віднос між постачальниками і споживачами товар у.

Суб'єкт госп самостійно визнач напрямок використ частини прибутку, яка залишилася в його розпорядженні. При цьому порядок розподілу і використ прибутку на підпрі фіксується в його статуті, визнач положенням, яке розроблюють відповідні екон служби підпр і затверджує його керівництво.

Згідно із статутом підпр можуть використовувати прибуток, який залишився в їх розпорядженні, на поповнення статут капіталу, утворення та поповнення резервного капіталу, а також спрямовувати його на виплату дивідендів та інші цілі. Відрах-я на формув фондів підпр здійснює лише в тому разі, якщо їх створення передбачене установчими документами.

245. Сутн та особлив функціон-я корпоративних фін.

Вивчаючи корпоративні фін, слід виділити вихідну категорію, що розкриває сутн абстрактних фін віднос у даній сфері. Такою категорією є акція— фін клітинка акціонерного товар иства. Акціонерне товар иство є формою підприємництва, капітал якого спочатку формується за рах продажу акцій. Купивши акцію, фіз або юридична особа стає власником акціонерного товар иства відповідно до суми її номіналу. Основною метою корпорації є збіл-я ринкової вартості акції в інтересах її власника.

На базі акції формується акціонерний капітал корпорацій.

Категорії корпоративних фін можна подати такою схемою:

Вихідна категорія – акція


 

Акціонерний капітал

Позичковий капітал

Функціонуючий капітал корпорації

Інвест в активи(реальні, фін)

Прибуток

Сучасна екічна ринкова сист заснована на кред відносах, тобто перерозподіл ф-ї грошей як засобу платежу. Акціонерний капітал корпорації доповнюється борговим капіталом, котрий розглядається як важіль— леверидж, на який спирається корпорація з метою розширення загальної суми капіталу, необхї їй для прибуткового й ефективного функціон-я.

Акціонерний капітал, а також борги корпорації, тобто непогашені зобов'язання, становлять складну категорію — функціонуючий капітал корпорації. Капітал як власність акціонерного товар иства за обсягом менший, ніж його функціонуючий капітал. Отже, капітал як власність відокремлюється від капіталу ф-ї.

Функціонуючий капітал корпорації породжує ще одну складну категорію— інвест як абстракцію екічних віднос із приводу розподілу та використ капіталу. Корпорація вкладає свій капітал у реальні і фін активи відповідно до її поточних і перспективних планів з метою отримання прибутку. Усі розглянуті категорії взаємозалежні і взаємообумовлені та утворюють синтетичну категорію фін корпорації.

246. Капітал корпорації, його ціна і структура.

На базі акції формується акціонерний капітал корпорацій.

Вартість капіталу — це ціна, яку корпорація має платити за залучення коштів інвесторів і кредиторів як джерел фінасув. Вона визнач процентною ставкою, яку необх сплачувати за використ капіталу. З

погляду корпорації це мінімальна ставка доходу, яку мають принести інвест, щоб можна було розрахуватися з інвесторами і кредиторами.

Капітал корпорації утворюється з окремих частин: акціонерного капіталу, що склад з оплачених акцій, нерозподіленого прибутку, резервного капіталу і зобов'язань за випущеними борговими інструментами.

Співвіднош складових капіталу корпорації являє собою його структуру.

Корпорація формує грош фонди, тобто капітал, що є в її розпорядженні, використовуючи внутр резерви та залучаючи зовн фін ресурси.
Капітал корпорації утворюється з окремих частин: акціонерного капіталу, що склад з оплачених акцій, нерозподіленого прибутку, резервного капіталу і зобов'язань за випущеними борговими інструментами.
У корпораціях обчислюється як сьогоднішня, так і майбутня вартість капіталу. Сьогоднішню вартість відбиває рух грош потоків у майбутньому і навпаки, визнач-я майбутньої вартості дох дає змогу обчислити теперішню вартість фін ресурсів. Тобто компаундінг (нарахування складних процентів) може перейти в дисконтування складних процентів і навпаки.
Структуру капіталу корпорації становлять дві частини: сплачений акціонерний капітал та зобов'язання (борги).
Сучасна екічна ринкова сист заснована на кред відносах, тобто перерозподіл ф-ї грошей як засобу платежу. Акціонерний капітал корпорації доповнюється борговим капіталом, котрий розглядається як важіль— леверидж, на який спирається корпорація з метою розширення загальної суми капіталу, необхї їй для прибуткового й ефективного функціон-я.

Акціонерний капітал, а також борги корпорації, тобто непогашені зобов'язання, становлять складну категорію — функціонуючий капітал корпорації. Капітал як власність акціонерного товар иства за обсягом менший, ніж його функціонуючий капітал. Отже, капітал як власність відокремлюється від капіталу ф-ї.

Функціонуючий капітал корпорації породжує ще одну складну категорію— інвест як абстракцію екічних віднос із приводу розподілу та використ капіталу. Корпорація вкладає свій капітал у реальні і фін активи відповідно до її поточних і перспективних планів з метою отримання прибутку. Усі розглянуті категорії взаємозалежні і взаємообумовлені та утворюють синтетичну категорію фін корпорації.

247. Роль корпорацій на фін ринку.

Корпорації є одним із суб'єктів фін ринку. Вони виступ на ньому як великі емітенти, тобто продавці своїх цінних паперів. Корпорації також є великими інвесторами, які вкладають свої тимчасово вільні кошти у фін активи. Як емітент корпорація виступ на фін ринку в ролі позичальника-дебітора, як інвестор — позичкодавця-кредитора. При цьому загальна ринкова вартість цінних паперів, які емітуються корпорацією, переважає інвест. На фін ринку корпорація функціонує як нетто-позичальник.Корпорація активно діє в усіх сферах і сегментах фін ринку: на грошму і фондовому ринках, на ринку банк позичок, на первинному і вторинному ринках, на біржовому і позабіржовому ринках. Вибір ринку визнач оперативними і стратегічними цілями, які ставлять перед собою фін менеджери корпорацій. На грошму ринку корпорація виступ емітентом короткострокових цінних паперів, на ринку банк позичок— позичальником короткострокового капіталу з метою мобілізації короткострокових фондів для фінасув працюючого (оборотного) капіталу. На фондовому ринку вона емітує дов­гострокові ц.п. з метою фінасув довгострокових проектів перерозподіл.Емісії акцій і облігацій відбуваються на первинному ринку через відкритий продаж або за допомогою інвестиційних банків, що є андеррайтерами, тобто гарантами первинного розміщ-я цінних паперів. На вторинному ринку перебув в обігу раніше випущені ц.п. корпорацій. Безпосерї участі на цьому ринку корпорація не бере, проте фін менеджери постійно одержують інформацію й аналізують її для визнач-я можливості нових емісій, структури капіталу, дивідендної політики та викупу акцій, що перебув в обігу. Вторин ринок цінних паперів організовують фондові біржі, а також позабіржові торговельні сист.

248. Дивідендна пол корпорації, її види.

Дивідендна пол визнач дії корпорації як юридичної особи під час розподілу чистого прибутку між акціонерами і кор­порацією. Залежно від власних стратегічних цілей, акціонерна корпорація може застосовувати наступні види дивідендної політики. 1. Пол «нульового» дивіденду полягає в невиплаті дивідендів взагалі. Це означає, що компанія свідомо попереджає акціонерів про «нульову» дивідендну політику, а акціонери підтверджують свою згоду (чи незгоду) з даною політикою, голосуючи за це фактами купівлі (чи продажу) акцій компанії.

2. Пол «100%» дивіденду - її сутн полягає у виділенні 100% нерозподіленого прибутку на виплату дивідендів. Виділення 100% чистого прибутку на виплату дивідендів фактично означає, що в розпорядження компанії не надходить нерозподілений прибуток, отриманий у даному обліковому періоді. Таким чином, за даної облікової політики не відбув збіл-я власного капіталу компанії. Така пол може бути виправдана виключно для підпр, які обмежені у зростанні специфікою своєї діяльн.

3. Пол фіксованого дивіденду - полягає у виділенні однієї і тієї самої абсолютної величини дивідендів із розрахунку на одну акцію. Оскільки чистий прибуток корпорації має тенденцію становити різну величину в різних облікових періодах, то для збереження фіксованої абсолютної величини дивіденду на одну акцію виділяють адекватну та завжди різну частину на виплату дивідендів. Коли немає чистого прибутку компанії в даному обліковому періоді, на виплату дивідендів можуть скерувати навіть резервний фонд компанії. 4. Пол фіксованого дивіденду з преміальними виплатами - передбачає на додаток до фіксованої частини дивідендів ще і додаткові преміальні виплати в ті періоди, коли керівництво компанією вирішить їх виплатити. Преміальні кошти виплачуються тоді, коли компанія досягає особливо позитивних фін резів. 5. Пол виділення на дивіденди фіксованого відсотка з прибутку - сутн даної дивідендної політики визнач саме методом обчислення дивідендів із розрахунку на одну акцію. Для такого обчислення спочатку вирішують, яку частку чистого прибутку може бути виділено на виплату дивідендів. Потім знаходять абсолютне значення даної частки чистого прибутку. Це і буде сума виділена на виплату дивідендів за акціями.

6. Прогресивна дивідендна пол - передбачає поступове постійне збіл-я дивідендних виплат із розрахунку на одну акцію. В процесі визнач-я величини поточних дивідендних виплат варто: встановити величину дивідендних виплат на одну акцію в аналогічному кварталі минулого року; прийняти рішення стосовно темпу приросту поточних дивідендних виплат порівняно з аналогічним кварталом минулого року; на основі встановленого темпу приросту, визначити поточні дивідендні виплати на одну акцію; визначити, яка сума грошей потрібна для забезпеч даних поточних дивідендних виплат; визначити, який відсоток чистого прибутку становить сума потрібна для забезпеч поточних дивідендних виплат; вирішити остаточно, чи може акціонерна корпорація виділити цю частину прибутку на дивідендні виплати.

7. Регресивна дивідендна пол - передбачає стале та поступове зменшення дивідендних виплат, що еквівалентно їх приросту з від'ємним темпом.

8. Пол негрош виплат - у цьому випадку замість прямих грош дивідендних виплат використовують, як правило, найближчі грош замінники (випуском нових цінних паперів, наприклад, акцій чи облігацій).

9. Пол нагромаджених кумулятивних дивідендів - у цьому випадку дивіденди оголошуються, проте виплата їх відкладається до кращих часів.

249. Сутн, склад та передумови виникн-я міжнар фін.

Виникн-я і перерозподіл міжнар фін зумовлено широким перерозподілитком процесів міжнародної екічної інтеграції, що супроводжуються глобалізацією екічних зв'язків, широкомасштабним переміщенням капіталів, об'єднанням фін ресурсів у світовому масштабі. Функціонуючи в міжнарй сфері, фін вплив на екон інтереси учасників міжнар зв'язків, опосередковують міжнар інтеграційний процес, сприяю­чи його перерозподіл і поглибленню.

Міжнар фін - це сук-ть перерозподільних віднос, що виник у зв'язку з формувм і використм на світовому або міжнародному рівнях фондів фін ресурсів. Тобто за допомогою міжнар фін здійсн міждерж перерозподіл фін ресурсів. Глобальною систою акумулювання вільних фін ресурсів та надання їх позичальникам є міжнар фін ринок.

Міжнар фін віднос являють собою досить складну систу руху грош потоків. Вони можуть бути згруповані за такими напрямами:

• взаємовіднос між суб'єктами госп різних країн; держ з юридичними і фізичними особами інш країн, держ з урядами інш країн та міжнародними фіновими організми; держ і суб'єктів госп з міжнародними фіновими інституціями.

У сфері міжнар фін, крім національних суб'єктів - держ, підпр і громадян, виділяються наднаціо­нальні суб'єкти - міжнар організації і міжнар фін інституції. Фін міжнар організацій, міжнар фін інституцій та міжнар фін ринок є складовими міжнар, фін.

У ф-їх міжнар фін відбивається основне їх призначен­ня — ефективно обслуговувати міждерж рух товар і послуг та перерозподіл грош капіталу між конкуруючими агентами світ ри­нку, а також, своєю чергою, вчасно подавати сигнали про стан світ фін кон'юнктури.

250. Необх-ть та призначення міжнар фін.

Міжнар фін - це сук-ть перерозподільних віднос, що виник у зв'язку з формувм і використм на світовому або міжнародному рівнях фондів фін ресурсів. Тобто за допомогою міжнар фін здійсн міждерж перерозподіл фін ресурсів. Глобальною систою акумулювання вільних фін ресурсів та надання їх позичальникам є міжнар фін ринок.

Міжнар фін віднос являють собою досить складну систу руху грош потоків. Вони можуть бути згруповані за такими напрямами:

• взаємовіднос між суб'єктами госп різних країн; держ з юридичними і фізичними особами інш країн, держ з урядами інш країн та міжнародними фіновими організми; держ і суб'єктів госп з міжнародними фіновими інституціями.

У сфері міжнар фін, крім національних суб'єктів - держ, підпр і громадян, виділяються наднаціо­нальні суб'єкти - міжнар організації і міжнар фін інституції. Фін міжнар організацій, міжнар фін інституцій та міжнар фін ринок є складовими міжнар, фін.

Ще одним важливим аспектом екічної категорії міжнар фін є їхня суспільно-екічна роль, або ф-ї, які вони вик при здійсненні міжнародної фін політики. До ф-й міжнар фін належ розподільча та контрольна.

Розподільча ф-ї, її суть полягає у грошму розподілі й перерозподілі світ продукту через механізм міжнар фін. Меха­нізм розподілу й перерозподілу має певні об'єктивні та суб'єктивні зако­номірності.

До об'єктивних закономірностей належ такі:

- капітал обертається відповідно до зак пропорційного перерозподіл;

- потоки грош коштів перебув у русі в пошуку найвищої норми прибутку;

— отримання прибутку завжди пов'язано з ризиком.

Суб'єктивними чинниками, що вплив на механізм розподілу, є політичні й особисті інтереси суб'єктів міжнар фін. Об'єктивні та суб'єктивні закономірності можуть збігатися або бути різноспрямова-ними.

Розподільча ф-ї передбачає дві основні ролі міжнар фін: обмін і перерозподіл вартості між держми. Перша роль викону­ється, коли на противагу грошовим потокам рухається товар . Друга — ко­ли акумулюються і трансформ грош фонди між держми. У поєднанні цих двох ролей і виявляється розподільча ф-ї.

Контрольна ф-ї. Суть її полягає в тому, що у будь-який час і на будь-якому етапі є можливість здійснювати облік й аналіз руху світ сусп продукту в грошй (універсальній, зіставній) формі, оскіль­ки міжнар фін вдображ рух сусп продукту саме в грошй формі. Зібрану під час цього обліку й проаналізовану інформацію можна використовувати як орієнтир для швидкого прийняття подальших адекватних рішень щодо міжнар фін, а також для опрацювання суб'єктами міжнар фін віднос поточної та стратегічної по­літики своєї діяльн. На ефективну реалізацію цієї ф-ї вплив як пол держ, характер і рівень її ек перерозподіл, техн оснащення процесу збирання й обробки інформації, так і міра розуміння можливості практичної реаліз контрольної ф-ї.

У ф-їх міжнар фін відбивається основне їх призначен­ня — ефективно обслуговувати міждерж рух товар і послуг та перерозподіл грош капіталу між конкуруючими агентами світ ри­нку, а також, своєю чергою, вчасно подавати сигнали про стан світ фін кон'юнктури.
Реферат на тему: Екзаменаційний іспит з Фінансів (відповіді на 285 питань) (шпаргалка)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.