Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Фінанси

Екзаменаційні питання з предмету "Фінанси" (285 питань) (шпора)

88.Обгрунт, чому непрямі под вваж важкими в соц плані

Под – обов`язкові нормативні платежі в держ або місцевий бюдж, що їх вносять як окремі особи, так і підпр різних форм власності.

Залежно від форми оподаткув под бувають прямі (податок на прибуток підпр та інші) непрямі (ПДВ, акцизний збір, держ мито, плата за землю). ПДВ (ПДВ) – непрямий ПДВ, яка створюється на всіх стадіях вир-ва та обігу. Він включається в ціну у вигляді надбавки до ціни товар у, робіт, послуг і повністю оплачується кінцевим споживачем товар ів, робіт та послуг.
Акцизний збір – один із непрям под, що включається до ціни товар ів. Встановлюється, як правило, на високорентабельні товар и і стягується за ставками, диференційованими за окремими групами товар ів.
Мито – це непрямий податок, який стягується з товар (інш предметів), які переміщуються через митний кордон У, тобто ввозяться, вивозяться чи прямують транзитом. Платниками мита є фіз та юридичні особи, які здійснюють переміщення товар через митний кордон. Об`єктом оподаткув виступ митна вартість товар ів, або їх кількісна оцінка, що залежить від виду встановлених ставок. При непрямому оподаткуванні суб`єктом податку стає продавець товар у, який виступ посередником між державою і платником (споживачем товар у чи послуги).

+ непрям под: надійне джерело дох держ бюджу; широка база оподаткув; рівномірний розподіл под по всій території країни; продуктивність; простота розрахунку і контролю. - непрям под: несправедливі, бо прямо не залеж від доходу.

89.Яка різниця між загальнодерж та місц податк і зборами? приклади

Об'єднання под у систу передбачає можливість класифікувати їх згідно з чинним законодавством на такі види:

- загальнодерж под та інші обов'язк платежі;

- місц под, збори та інші обов'язк платежі.

До загальнодерж под та інш обов'язкових платежів належ: ПДВ; акцизний збір; податок на прибуток підпр; податок на дох фіз осіб; мито; держ мито; податок на нерухоме майно (нерухомість); плата (податок) за землю; рентні платежі; податок з власників транспортних засобів; збір за спеціальне використ прир ресурсів; збір за забруднення навколишнього природного се-редовища; у; плата за торговий патент на деякі види підприєм-ницької діяльн.

Загальнодерж под та збори встановлюються Верховною Радою У і справляються на всій території У.

І. До місцевих под належ: податок з реклами; комунальний податок.

II. До місцевих зборів: готельний збір; збір за припаркування автотранспорту; ринковий збір; збір за видачу ордера на квартиру; курортний збір; збір за участь у бігах на іподромі; збір за виграш на бігах на іподромі; збір за право використ місцевої символіки; збір за право проведення кіно- і телезйомок;

Місц под і збори (обов'язк платежі), механізми справляння та порядок сплати їх встановлюються сільськими, селищними, міськими радами відповідно до пере-ліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених законами У, крім збору за проїзд по території при-кордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон, який встановлюється обласними радами. При цьому збір за припарковку автотранспорту, ринковий збір, збір за ви-дачу ордера на квартиру, збір за видачу дозволу на роз-міщення об'єктів торгівлі та сфери послуг і збір з власників собак є обов'язковими для встановлення сільськими, селищ-ними та міськими радами за наявності об'єктів оподаткуван-ня або умов, з якими пов'язано запровадження цих под і зборів. Суми місцевих под та зборів (обов'язкових платежів) зараховуються до місцевих бюджів у порядку, визначеному сільськими, селищними, міськими радами.

98.Под квота: сутн, необх-ть встановлення.

Под квота — встановлена доля податку в доході платника в абсолютному та відносному виразі. її величина характер допустимий рівень оподаткув. Якщо законодавчо встановити податкову квоту, це означ встановлення граничної величини вилучення доходу платника. Под навантаження є прямо пропорційним подй квоті. Значення податк квоти полягає в тому, що вона характер рівень оподаткув. В У поняття податк квоти сьогодні не застосовується. З позицій соцї справедливості механізм оподаткув обов'язково має включати податкову квоту. Але тоді значно зменшуються под вплив і можливості використ под як фін регуляторів. Тому под квота законодавчо не встановлюється.

90.91.Назв і охарактер. елементи сист оподаткув.

Суб'єкт, або платник податку — це та фіз чи юридична особа, яка безпосер його сплачує. Под робота починається саме з установлення платників, бо под служба держ повинна чітко знати, хто саме вносить той чи інший податок до бюджу, хто відповідає за зобов'язання перед державою.Він не стільки сплачує податок, скільки перераховує до бюджу частину отриманих дох. Реальним платником, або носієм, кожного податку є кінцевий споживач.

Об'єкт оподаткув вказує на те, що саме оподатковується тим чи іншим податком. Об'єкт оподаткув має бути стабільним, піддаватись чіткому обліку, безпосер стосуватися платника, відображати саме його (а не сторонніх юр чи фіз осіб) вплив на даний об'єкт.

Одиниця оподаткув — це одиниця виміру (фізичного чи грош) об'єкта оподаткув. Чим більші розміри об'єкта оподаткув, тим більша одиниця виміру. Грош вимір може бути безпосереднім — при оцінці дох, і опосередкованим — при оцінці тієї ж земельної ділянки (за ринковою чи нормативною ціною), майна

Джерело сплати податку — це дохід платника, з якого він сплачує податок. Джерело сплати може бути безпосер пов'язане з об'єктом оподаткув (коли оподатковується сам дохід або майно, що приносить дохід), а може і не стосуватися об'єкта оподаткув (наприклад, под на майно і землю, які перебув в особистому користуванні й не приносять доходу їх власникам).

Загалом правомірним є пов'язування джерела сплати податку з об'єктом оподаткув. Таке оподаткув є досить справедливим, оскільки тільки дохід є джерелом сплати.

.Под ставка — це законодавчо встановлений розмір податку на одиницю оподаткув. Існ два підходи до встановлення под ставок: універсальний і диференційований. При універсальному підході встановлюється єдина для всіх платників ставка, при диференційованому — кілька. Диференціація ставок може відбуватись у двох напрямах. Перший — відповідно до платників, коли для більшості платників виділяється основна ставка, а також знижені й підвищені ставки для окремих платників. Другий — відповідно до різних характеристик і оцінок об'єкта оподаткув.

Под квота — це частка податку в доході платника. Вона може бути визначена в абсолютному розмірі й у відносному виразі. Значення податк квоти полягає в тому, що вона характер рівень оподаткув. З погляду соцї справедливості механізм оподаткув обов'язково має включати податкову квоту. Однак річ у тім, що тоді значно зменшуються под вплив і можливості використ под як фін регуляторів. Тому в практиці оподаткув под квоти законодавчо не встановлюються.

92. Доведіть, що об'єкт та база оподаткув – це не тотожні

Поняття «об'єкт оподаткув» передбачає два підходи: правовий (розширений) і законодавчий (більш вузький). Як правова категорія об'єкт оподаткув являє собою родове визнач-я об'єкта (дох чи їхня частина; майно; вартість ), з яким пов'язане виникн-я обов'язку платника под сплатити податок. У більш вузькому значенні (яке в ос­новному закріплюється в законодавчих актах) об'єкти оподаткув можна визначити як видові форми родового поняття об'єкта оподаткув (дох фіз осіб; майно юр осіб ), що і закріплюються спеціальними податкови­ми законодавчими актами

Об'єктом оподаткув може бути вартість товар (робіт, послуг), доход чи його частина, обороти з реаліз товар (робіт, послуг), використ прир ресурсів. При цьому один об'єкт не може виступати об'єктом оподаткув по кількох податках одного виду. Це, однак, не забороняє вико­ристовувати об'єкт при оподаткуванні податк різного виду. Тому один об'єкт (наприклад прибуток) може використовува­тися як об'єкт оподаткув у кількох випадках. Наприклад, використ доходу як об'єкта при загальнодерж подат­ках не є перешкодою для введення податку з аналогічних об'єктів на місцевому рівні.

Базою оподаткув є конкретна (кількісна, фіз чи інша) характер певного об'єкта оподаткув. Для визнач-я суми податку, яку необх перерахувати в бюдж, об'єкта оподаткув недостатньо. Для цього необх скоригувати відповідно до законодавства кількісні характеристи­ки об'єкта оподаткув. На підставі цього под база істотно відрізнятиметься від кількісних ознак самого об'єкта оподаткув. Вона за своїм змістом є об'єктом оподаткув, скоригованим і підготовленим до застос-я завдаткової ставки, нарахування суми податку, що підлягає сплаті до бюджу.

Под база необхідна саме для нарахування податку, але вона не є безпосер обставиною, що породжує обов'я­зок сплатити податок, тобто об'єктом оподаткув. Наприк­лад, наявність у підакцизних товар ах вартості не є фактом, що зумовлював би зобов'язання сплатити акциз. Реаліз підак­цизних товар у роздрібній торгівлі не породжує под правовіднос. Такі віднос виник у зв'язку з визначе­ними в законі діями платників под: реалізацією підакциз­ного товар у виробниками підакцизних товар на внутрішньо­му ринку, ввозом товар у на митну територію.

93. Покажіть на прикладах різницю між суб'єктом, платником та носієм податку.

суб'єкт ® хто сплачує; об'єкт ® що оподатковується ; джерело ® з чого сплачується

платник податку— юридична чи фіз особа, яка володіє певним майном або отримує відповідні дох і безпосер зобов'язана сплачувати под до бюджів різних рівнів. Платник здебільшого є транзитною, посередницькою ланкою під час проходження дох. Він не стільки сплачує под до бюджу, скільки перераховує туди частину отриманих коштів від покупця;

Суб'єкт оподаткув— один із учасників под процесу, який в межах своєї компетенції здійснює певні под процедури: держ в особі парламенту приймає под закони з питань оподаткув; органи податк служби впроваджують це законодавство у фіскальну практику; платники под вик покладені на них под зобов'язання;

Носій податку— кінцевий споживач матер благ; особа, яка виступила реальним платником нагромаджених на всіх стадіях товар опросування под.

Суб'єктами податку на додану вартість є фіз та юридичні особи, які ведуть підприємн діяльн у сфері вир-ва, торгівлі та послуг. Фактично платником ПДВ є споживач незалежно від того, чи це юридична, чи фіз особа.

На прикладі непрям под ми бачимо:

Платник податку — це виробник або продавець товар у, який згідно із законом виступ як юр платник податку, тобто вносить до бюджу суму податку від реа­лізованого товар у чи надання послуг.

Носій податку — це фіз особа, споживач товар у, в ціні якого міститься непрямий податок. Купуючи товар и, споживач фактично стає платником податку. Таким чином, відбув перекладення под із суб'єкта на носія податку.я:

Субєкт оподаткуван- под орган. До непрям под належ: ПДВ, акцизний збір, мито, держ мито .

99.Поняття под боргу, причини та соц-екон наслідки.

Податко́вий борг — под зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), узгоджене платником под або встановлене судом (господарським судом), але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого под зобов'язання.

Основні причини виникн-я под боргу: неефективний внутр фін менедж платників, умисні дії(ухилення від сплати под). Головним методом досягнення його зменшення вважається адміністрування под.

Наслідки: неможливість вести ефективну, націлену на розширений перерозподіл екічну діяльн через постійну необх-ть повертати даний под борг, втрата можливості отримувати певні заохочувальні програми та допомогу саме через наявність под боргу, необх-ть створення податк застави, що забезпечить повернення боргу, але зменшить можливість використ цього заставленого майна у виробничому процесі суб'єктом, який має його сплатити, можливість стати податковим банкрутом, що може призвести до ліквідації підпр.

94. Елементи под. Характер под ставок.

Елементи под: суб'єкт, об'єкт, ставка, одиниця оподаткув, база оподаткув, джерело сплати і квота. Суб'єкт, або платник податку, — це та фіз чи юридична особа, яка безпосер його сплачує. Критеріями вибору платників під час проведення податк політики є швидкість надходж податку, наявність можливостей контролю за своєчасністю і повнотою його сплати, відсутн шляхів ухилення від оподаткув. Об'єкт оподаткув вказує на те, що саме оподатковується: які операції, товар и, дох, яка власність . Одиниця оподаткувце одиниця виміру (фізичного чи грош) об'єкта. Фізичний вимір, наприклад оцінка земельної ділянки для сплати податку на землю проводиться в гектарах, сотих гектара . Грош вимір — у разі оцінки дох (одиницею оподаткув в даному випадку виступ грошова) — і опосередкованим — під час оцінки кількісних показників у грошй формі (наприклад у процесі оцінки земельної ділянки в грошму виразі). База оподаткув — це розмір об'єкта оподаткув в грошму чи фізичному вимірі. Саме до бази оподаткув застосовуються ставки для визнач-я суми податку.Ставкаце розмір податку на одиницю оподаткув. Залежно від обсягу оподатковуваних операцій ставки можуть бути універсальні (єдині) або диференційовані. Універсальні, або єдині, ставки передбачають створення рівних умов для всіх платників под. Диференціація под ставок може проводитись щодо розміру або виду об'єкта оподаткув (наприклад різні підакцизні товар и оподатковуються акцизним збором за різними ставками) та стосовно статусу і місцезнаходження платників. За будовою ставки поділ на тверді й процентні. Тверді ставки встановлюються для под, щодо яких база оподаткув визначена у фізичному вимірі. У свою чергу тверді ставки поділ на фіксовані, тобто в грошму виразі на одиницю оподаткув, виражену кількісно, і відносні, тобто в частках до встановленої державою величини в грошму виразі на одиницю оподаткув. Процентні ставки встановлюються щодо под, база оподаткув яких визначена у вартісному вимірі (обсяг дох, обсяг продажів ). Вони поділ на пропорційні, тобто став­ка не змінюється в разі зміни обсягів бази оподаткув, прогресивні — ставка збільшується при збільшенні бази оподаткув — та регресивні — ставки зменшуються в разі збіл-я бази оподаткув.

Джерело сплати — це дохід платника, з якого він сплачує податок. Квота — це частка податку в дох платника.

95. Охарактер. под ставки, наведіть конкретні приклади.

Под ставка — це законодавчо встановлений розмір податку на одиницю оподаткув. Підходи до встановлення под ставок: універсальний (встановлюється єдина для всіх платників ставка) і диференційований(кілька; Диференціація ставок може відбуватись у напрямах.— відповідно до платників, коли для більшості платників виділяється основна ставка,і знижені й підвищені ставки для окремих платників. — відповідно до різних характеристик і оцінок об'єкта оподаткув.

Установлення под ставок є найважливішою і найскладнішою проблемою оподаткув. Саме недосконалість ставок може порушити як фіскальну значущість, так і регулюючу дію того чи іншого податку. Установлення ставок под може базуватись на емпіричному методі й екіко-математичному моделюванні.ВИДИ:

Тверді ставки встановлюються в грошму виразі на одиницю оподаткув в натуральному обчисленні. Вони можуть бути двох видів: фіксовані — установлені в конкретних сумах, відносні — визначені відносно певної величини (наприклад, у процентах до мінімальної заробітної плати). Приклад — ставки земел податку.

Процентні ставки встановлюються тільки щодо об'єкта оподаткув, який має грош вираз (адже сума податку має тільки грош вираз, за винятком натуральних под). Вони поділ на три види: пропорційні, прогресивні й регресивні.

Пропорційні — це єдині ставки, що не залеж від розміру об'єкта оподаткув. Вони спрощують податкову роботу, найбільшою мірою відповідають принципу рівності платників. Приклад — ставка податку з дох фіз осіб.

Прогресивні — це такі ставки, розмір яких зростає в міру збіл-я обсягів об'єкта оподаткув. Приклад — ставки прибуткового податку з громадян, який діяв до 2003 року.

Регресивні, зменшуються в міру зрост об'єкта оподаткув. Вони необхідні тоді, коли держ намагається стимул подібне зрост.

96.97.Под пільги, їх види та регулююч вплив.

Под пільги — це звільнення від под згідно з чинним законодавством. Форми надання:– встановлення мінімуму, який не оподатковується;– вилучення з оподаткув певних елементів об'єкта оподаткув;– звільнення від оподаткув окремих осіб

– зменшення ставок;– застос-я цільових пільг,

поділ на основі віднесення пільг на прибуток або витр платника, впливу на елементи под механізму: 1)Вилучення (відрах-я) – вид податк пільги, при якій відбув вилучення окремих складових частин із загальної бази оподаткув з метою її зменшення. Механізм надання такого виду пільг безпосер проектується на об'єкт оподаткув, який зменшується. Подібні зменшення можна класифікувати наступним чином:– за видами платників: повні (надаються всім платникам) або часткові (надаються визначеним категоріям платників);– за термінами дії: постійні (які діють постійно протягом тривалого часу) або тимчасові (які діють протягом визначеного заздалегідь, обмеженого періоду);– за видами об'єкта: майнові (відрах-я визначеної частини майна, що оподатковується) та прибуткові відрах-я (застосовуються до частини прибутку платника);– за видами діяльн.

2(Знижка – це вид податк пільги, яка зменшує податкову базу або суму податку на визначені розміри. Величина цієї знижки визнач сумою витрат платника, які законодавчо виводяться з-під оподаткув шляхом зменшення на еквівалентну величину податк бази. Шляхом надання такого виду пільг держ стимулює перерозподіл пріоритетних для суспільства напрямів діяльн господар суб'єктів. Виділяються такі види знижок:– лімітовані, розмір яких прямо обмежений;– нелімітовані, при яких підсумкова база оподаткув може зменшуватися на всю суму витрат платника под.

3)Под кредит – вид пільг, при якому звільнення стосується загальної суми под платежу, нарахованого для сплати. За формами надання:– зниження ставки податку;

– скорочення оподатковуваної суми;– перенесення терміну сплати або сплата податку частинами;

– повернення раніше сплаченого податку ;– зарахування раніше сплаченого податку в рах майбутніх платежів.

В У под кредит застосовується у вигляді перенесення терміну сплати под платежу суб'єкта госп до бюджу відповідного рівня, наданого органом податк служби у формі кредї угоди, за умови використ платником под звільнених коштів на законодавчо визначені цілі. Под пільги є дієвим інструментом реаліз регулюючої (стимул) ф-ї податк політики держ, який застосовується урядами з метою стимул-я накопичення капіталу, інвестиційної активності, інноваційної діяльн, підвищення конкурентоспроможності національної продукції, перерозподіл окремих галузей екіки, розширення експорту, збіл-я зайнятості

Надання под пільг без їх систного обґрунтування призводить до: викривлення конкурентного середовища, збереження неефективних та неприбуткових суб'єктів у структурі народного госп, отримання збитків, пов'язаних із демпінговою політикою, нерівномірний розподіл под тягаря Використовуючи под пільги, держ регул певні екон процеси і забезпечує соціальний захист окремих видів діяльн та груп насел-я.

100.Под сист: наук (класичні) принцип побудови подат сист.

Под сист - це сук-ть под, зборів, інш обов`язкових платежів і внесків до бюджу і держ цільових фондів, які діють у встановленому законом порядку. Сутн, структура і роль сист оподаткув визнач податковою політикою, що є виключним правом держ, яка проводить її в країні самостійно, виходячи із завдань соц-ек перерозподіл. Через под, пільги і фін санкції, а також і відповідальність, які виступ невід'ємною частиною сист оподаткув, держ ставить єдині вимоги до ефективного ведення госп в країні. До принципів оподаткув Адам Сміт відніс такі:

- под повинні платити всі у відповідності зі своїм доходом;

- розмір податку повинен бути точно визначений заздалегідь;

- способи справляння і терміни сплати податку повинні бути зручними для платника, а не для держ;

- справляння под та їх організ повинні здійсн з мін витратами.

У праці піддавався критиці податок на з/п, Сміт вважав його безглуздим і руйнівним.Був противниками непрям под: на сіль, шкіру, мило і свічки; їх оподаткув, на думку Сміта, підвищувало ціну праці, що призводить до зрост витрат вир-ва. Стосовно бюджу, класик дотримувався теорії «здорових фін», тобто збалансованості дох і видатків. При цьому зверталась увага на тенденцію до посилення рівня бюдж централізації ВВП у зв'язку з розширенням ф-цій держ (закон Вагнера).

101.Сутн податк сист. принципи побудови податк сист У?

Под сист(ПС)-це сук-ть встановлених в державі под, зборів та обов'язкових платежів, принципів і методів оподаткув, контроль за дотриманням под законодавства та організації податк служби. принципи побудови ПС:У:1) загсть оподаткув - кожна особа зобов'язана сплачувати встановлені под та збори; 2)рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податк дискримінації - забезпеч однакового підходу до всіх платників под незалежно від соцї, расової, національної, релігійної приналежності; 3)невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі порушення под законодавства;; 4)фіскал достатність - встановлення под та зборів з урахуванням необхсті досягнення збалансованості витрат бюджу з його надходжми; 5)соціальна справедливість - установлення под та зборів відповідно до платоспроможності платників под; 6)еконсть оподаткув - установлення под та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджу значно перевищує витр на їх адміністрування; 7)нейтральність оподаткув - установлення под та зборів у спосіб, який не вплив на збіл-я або зменшення конкурентоздатності платника под; 8)стабільність - зміни до будь-яких елементів под та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюдж періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки; 9)рівномірність та зручність сплати - установлення строків сплати под та зборів, виходячи із необхсті забезпеч своєчасного надходж коштів до бюджів для здійсн витрат бюджу та зручності їх сплати платниками; 10)єдиний підхід до встановлення под та зборів - визнач-я на законодавчому рівні усіх обов'язкових елементів податку. 11) сплаті підлягають лише загальнодерж, місц под та збори

102. Наук принципи оподаткув.

Теорія оподаткув почала формуватись в останню третину ХVIII ст. Чи не вперше наук обґрунтовану характеристику под дали представники англ. класичної політекії А.Сміт та Д. Рікардо. Вони чітко сформулювали основні принципи оподаткув. Суть цих принципів полягає у такому:

1. Піддані держ мусять брати участь у її підтримці відповідно до своєї платіжної спроможності

2. Податок має бути чітко визначеним, а не довільним.

3. Под повинні стягуватись у найвигідніший час і найвигіднішим способом для особи, що його сплачує.

4. Кожний податок має бути так побудований, щоб він брав із кишень насел-я якомога менше понад те, що він приносить до скарбниці держ.

Принципи оподаткув можна визначити як узагні і систтизовані погляди та ідеї, пов'язані з оподаткувм. У сучй екіці домінують ідеї американських екістів, які визначають такі принципи оподаткув: Под сист повинна-

не спотворювати оптимального розміщ-я виробничих факторів на ефективних ринках;

бути справедливою; бути гнучким автоматичним стабілізатором; бути чіткою, прозорою і незмінною; забезпечувати мінімум витрат на стягнення под.

У ХVIIIст. головним напрямом було дотримання справедливості— тобто ліквідація привілеїв. Сьогодні основна увага приділяється ступеню прогресивності, або платоспроможності. Принципи оподаткув можна розділити на такі, що визначають справедливість податк сист, і такі, що визначають її ефект-ть.

Принцип платоспроможності стосується збирання надходжень бюджу і зосереджений на розподільній природі оподаткув. Цей принцип декларує, що тягар оподаткув повинен розподілятись згідно з платоспроможністю платника податку.

103. Под пол: визнач-я, принципи побудови.

Под пол являє собою діяльн держ у сфері встановлення і стягнення под. Головними критеріями податк політики є екічна ефект-ть і соціальна справедливість.

Под пол держ є складовою частиною екічної політики, яка базується на сукупності юр актів, що встановлюють види под, зборів та обов'язкових платежів, а також порядок їх стягнення та регулюв.ПРИНЦИПИ:

1)справедливості та соцї направленості : держ встановлює таку систу оподаткув, яка враховує всі фактори діяльн юр і фіз осіб - дох і спожив-я, майно і приріст грош капіталу, ресурсну забезпеченість і віддачу вкладених коштів та ін. Кожний вид податку більш влаштовує одні верстви насел-я і настільки ж не підходить іншим. 2)соцї справедливості реалізується не через пошук і впровадження найбільш "справедливого" податку, а шляхом поступового встановлення оптимальної структури та рівня оподаткув, яка мають максимально задовольняти всі верстви насел-я, господарюючі суб'єкти. 3)рівнонапруженості: зобов'язання перед бюджом установлюються для всіх платників згідно з їхніми можливостями і резами діяльн. Саме поєднання потенційних можливостей і досягнутих резів може забезпечити рівнонапруженість.4)вигідності або екічної зацікавленості - як для держ так і для платника податку. Сутн цього принципу полягає в тому, що платник податку має отримати максимум благ чи послуг, яка б задовольняла його уяву про їх вартість.5)стабільності : под пол повинна неодмінно дотримуватися визначених на певний час орієнтирів у перерозподіл суспільства, змінсь поступово, еволюційним шляхом. Стабільність податк політики:

по-перше, дає змогу всім суб'єктам фін віднос мати сталі інтереси і виходячи з них вести перспективну фін політику.

по-друге, стабільність податк політики забезпечує високій рівень податк роботи, оскільки под служба теж повинна мати певний час на освоєння механізму стягнення податку.

Принцип екічної ефективності.: забезпеч повноти і своєчасності сплати под, максимальне виключення можливості ухилення від под, мінімальність затрат пов'язаних з обліком платників і збирання под, порівняно з надходжми від цих под.

Гнучкість податк політики. відображає регулюючу ф-ю под і характер використ под, зборів як фін інструм впливу на екон.

104.Обгрунт взаємозв'яз між сист оподат, под сист і под пол.

Под сист — це сук-ть установлених у країні под і обов'язкових платежів под хар-ру та механізму їх справляння. Паралельно з поняттям «под сист» досить часто використовується термін «сист оподаткув». Їх слід розрізняти, оскільки под сист — це сук-ть под, а оподаткув — це процес установлення і справляння под. Тобто сист оподаткув характер. її елементами — платник, об'єкт оподаткув, ставка — та механізмом обчислення і сплати под. Принципи формув податк сист визначають фундаментальні домінанти відносно встановлення кожного податку окремо та їх сукупності. Принципи оподаткув вдображ засади справляння под державою.

Под пол здійсн за певними напрямами і принципами. Напрями податк політики визнач завданнями соц-ек перерозподіл і можуть мати стимулюючу чи стримуючу спрямованість. Вона являє собою діяльн органів державної влади та місц самоврядування у сфері встановлення та збирання под і зборів (обов'язкових платежів), яка реалізується через визнач-я платників под та інш обов'язкових платежів, об'єктів оподаткув і ставок под; видів под, зборів та інш обов'язкових платежів, що справляються на території країни, місцевих под, зборів та інш обов'язкових платежів; основних принципів надання пільг та звільнення від оподаткув.

105.Обгрунт, як трансформаційні процеси в подй систі У, вплив на сусп перерозподіл. З 1.01.2011 набрав чинності новий Под кодекс У. В ухваленій редакції відсутні норми, що регулюють спрощену систу оподаткув.Для юр та фіз осіб-підприємців залишили єдиний податок, ставки і граничний об'єм виручки. Єдиний податок сплачується в розмірі 6 і 10 % для юр осіб. Крім того, окремо стягується єдиний внесок на соціальне страх. Разом з тим без змін залишилася заборона на включення до складу валових витрат, сплачених фіз. особі-підприємцю, що знаходиться на спрощеній систі оподаткув, в зв'язку з придбанням товар ів, робіт та послуг. Це призведе до того, що підпрм на загй систі оподаткув буде невигідно працювати з фіз. особами: адже сплачувати їх товар и та послуги підпр зможе лише з власного прибутку. Це значно знизить прибутки малого бізнесу, так як частиш за все саме дрібні підприємці є фізичними особами.

Із 2011 року в У зменшилася кількість под. Замість 29 загальнодерж та 14 місцевих под та зборів, згідно з ПКУ справлятимуть тільки 18 загальнодерж та 5 місцевих под і зборів. В Податковому кодексі передбачене зниження ставок основних под. Ставка податку на прибуток, яка становить сьогодні 25%, буде знижена в 2011 році до 23%,

Крім того, ПДВ з 2014 року також буде зменшено до 17% з нинішніх 20%.. На платників ПДВ чекає близьке знайомство з Єдиним реєстром под накладних. Щорічний податок з власників транспортних засобів та інш самохідних машин і механізмів замінить збір за першу реєстрацію транспортного засобу. Обов'язок вносити до бюджу екологічний податок за викиди пересувними джерелам (екс-збір за забруднення навколишнього природного середовища) покладуть на плечі агентів - оптових та роздрібних продавців палива.

Впроваджена дворівнева сист адміністративного (апеляційного) оскарження рішень контролюючих органів, замість трирівневої, що була. Така зміна сприятиме скороченню строків адміністративного оскарження рішень контролюючих органів

.

107.Бюдж: форма, матеріальне втілення, ф-ї. специ ознаки

Бюдж, як екічна категорія виражає екон категорії, що виник у розподільчому процесі і пов'язані із формувм і використм централізованого фонду грошей у процесі розподілу і перерозподілу ВВП. За формою прояву є основним фіновим планом, в якому відображається діяльн держ та місцевих органів влади й управл. Як фін план бюдж являє собою баланс дох і видатків. Водночас це не просто розпис дох і видатків держ — це віддзеркалення її екічної і соцї, міжнародної та оборонної, а головне фін (в усіх її напрямах) політики. За матер змістом бюдж являє собою централізований грош фонд держ. Обсяг бюджу — це річна сума коштів, що проходять через цей фонд. Він перебуває у постійному русі: практично щоденно до нього надходять кошти і здійсн фінасув видатків.Ф-ї

1) Розподільча дозволяє сконцентрувати в руках держ та використовувати на викон-я завдань і для задоволення сусп проблем фін ресурсів. Обєктом виступ нац дохід і частково національне багацтво. 2) Контрольна дозволяє визначити:

- наскільки часто і в повному обсязі надходять ресурси в бюдж фонди; - чи відповідають сформовані обсяги ресурсів потребам в цих ресурсах. 3) Наскільки ефективно ми використовуємо бюдж кошти. Обєктом контролю є рух бюджних коштів.

Особлив Б. :1) Виник у розподільчому процесі учасником якого є держ 2)Мають перерозподільчий характер 3)Мають всеохоплюючий характер 4)Повязані з викон-ям завдань і ф-й держ в контексті формув і використ централіз фондів держ. 5)Регулться чиним законодавством

106.Обгрунт необх-ть перерозподіл місц оподаткув в У.

Із 2011 року в У зменшилась кількість под. Замість 14 місцевих под та зборів, згідно з ПКУ справлятимуть тільки 5 місцевих под і зборів. Ст. 10 нового Под кодексу: До місцевих под:

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

2. єдиний податок. До місцевих зборів: 1. збір за провадження деяких видів підприємницької діяльн; 2. збір за місця для паркування транспортних засобів; 3. туристичний збір.

Відмінності між курортними і туристичними зборами поляг в тому, що перший прив'язувався до неоподатковуваного мінімуму дох громадян (до 10%), а туристичний збір прив'язаний до вартості тимчасового мешкання (становлячи від 0,5% до 1% вартості мешкання). РАНІШЕ не існувало оподаткув нерухомості, відмінної від земельних ділянок. Об'єктом оподаткув є виключно нерухомість житлового призначення в межах села, селища чи міста, проте без залежності від того, знаходиться вона у власності фіз чи юр осіб(1). Якщо об'єкт нерухомості перебуває у спільній власності кількох осіб, застосовуються такі положення:- при спільній частковій власності – кожен співвласник вважається окремим платником податку та відповідає за його сплату в ідеальній частці відповідно до частки у праві власності;- при спільній сумісній власності (без виділення в натурі) – співвласники за взаємною згодою визначають особу, яка буде вважатися платником;- при спільній сумісній власності (з виділенням часток у натурі) – застосовується правило про спільну часткову власність. Варто зазначити, що, з-поміж іншого, до об'єктів оподаткув не належ:- житло, належне державі або органам місц самоврядування(2);- садовий або дачний будинок, проте не більше одного для одного платника податку(3);- об'єкти, які належ багатодітним сім'ям(4) та прийомним сім'ям, у яких виховується троє та більше дітей, проте не більше одного об'єкта на всю сім'ю;- гуртожитки;- . Базою оподаткув є житлова (а не загальна) площа об'єкту.

Оподаткуванню підлягає не сукупна житлова площа всіх належних платнику об'єктів, а кожен об'єкт окремо.

місц под все ж таки залишаються малим джерелом доходу місцевих органів самоврядування, що вимагає необх-ть подальшого перерозподіл місц оподаткув в У.

108.Визначте бюдж за його ек змістом, формою і матер втіленням. Відмінності бюдж від інш фін категор

За ек змістом бюдж являє собою сук-ть грош віднос між державою, з одного боку, і юридичними та фізичними особами, з іншого боку, з приводу формув і використ централізованого фонду грош коштів, призначеного для забезпеч викон-я державою її ф-й. За формою прояву бюдж є основним фіновим планом, в якому відображається діяльн держ та місцевих органів влади й управл. Як фін план бюдж являє собою баланс дох і видатків. За матер змістом бюдж являє собою централізований грош фонд держ. Обсяг бюджу — це річна сума коштів, що проходять через цей фонд. Специфічними ознаками бюджних віднос є їх перерозподільний, усеохоплюючий та законодавчо регламентований характер. Перерозподільнийхарактер полягає у перерозподілі через бюдж дох юр і фіз осіб. Бюджний перерозподіл здійсн між галузями екіки і соцї сфери, між окремими регіонами та між соціальними верствами насел-я. При цьому саме бюдж завдяки розгалуженій бюджй систі, що охоплює усі регіональні формув та населені пункти, є основним інструментом перерозподілу і реаліз на цій основі екічної, фін та соцї політики. Усеохоплюючийхарактер бюджних віднос виявляється у тому, що вони охоплюють абсолютно всіх. При цьому, як правило, бюдж віднос мають двосторонній характер — платежі до бюджу та асигнування з нього. Оскільки на цій основі здійсн перерозподіл дох, то взаємовіднос з бюджом є ключовими інструментами фін регулюв діяльн суспільства. Бюдж віднос регламентуються у законодавчій формі (відповідними законами про побудову бюджу і бюджної сист, в яких визнач склад дох і видатків бюджу, склад бюджної сист і принципи її побудови; законами, що регламентують формув дох і фінасув видатків; по-третє, на основі прийняття щорічних законів про бюдж на поточний рік, в якому затверджується обсяг дох і видатків бюджу поточ року, джерела їх формув і напрями фінасув, стан бюджу.

109.Дайте визнач-я бюджу як екічної категорії. Місце бюджу у розподілі ВВП і шляхи його впливу на цей розподіл.

Як екічна категорія бюдж являє собою екон віднос, що виник у розподільчому процесі і пов'язані з формувм і використм централізованого фонду грош коштів в процесі розподілу та перерозподілу ВВП.

Сутн бюджу як екічної категорії реалізується через розподільну (перерозподільну) і контрольну ф-ї. Завдяки розподільній ф-ї відбув концентрація грош коштів у руках держ і їх використ з метою задоволення загальносусп потреб. Зміст розподільної ф-ї бюджу визнач процесами перерозподілу фін ресурсів між різними підрозділами сусп вир-ва. Бюдж в основному відображає вторин перерозподіл, тобто після первинного розподілу ВВПна основні його складові здійсн вторин перерозподіл за допомогою под і надання за рах бюджу громадянам сусп благ і послуг. До таких благ належ оборона країни, нац безпека й правопорядок, благоустрій, захист довкілля, освіта, охорона здоров'я, наука, культура . Жодна інша ланка фін сист не здійснює такого різноманітного і багаторівневого перерозподілу коштів, як бюдж. Сфера дії розподільної ф-ї бюджу визнач тим, що у віднос з бюджом вступають майже всі учасники сусп вир-ва.

Контрольна ф-ї дає змогу дізнатися, наскільки своєчасно і повно фін ресурси надходять у розпорядження держ, як фактично склад пропорції в розподілі бюджних коштів, чи ефективно вони використ. Основу контрольної ф-ї становить рух бюджних ресурсів, який відображається у відповідних показниках бюджних надходжень і видатків. Специфіка контрольної ф-ї бюджу полягає в тому, що бюдж об'єктивно — через формув і використ фонду грош коштів держ — відображає екон процеси, які відбуваються в структурних ланках екіки.

Належне викон-я своїх ф-й зумовлює вирішення передбач завдань у процесі формув бюджу, зокрема таких, як: визнач-я реальних обсягів його дох, встановлення оптимальної структури видатків бюджу на основі забезпеч максимального зрост ВВП та збалансування бюджу у всіх ланках бюджної сист держ.

110.Бюдж як основний фін план держ. Показники стану

Правова характер бюджу пов'язана з розглядом його як фін плану, що являє собою розпис дох і видатків основного централізованого фонду грош коштів держ. Він відображає загальнодерж потреби в грош коштах, джерела їх формув, розподіл і перерозподіл. Саме Держ бюдж насамперед характер екічну й соціальну політику держ. Бюдж як фін план відіграє дуже важливу роль у діяльн держ. Він визнач можливості і пріоритети держ, її роль і форми реаліз закріплених за нею ф-й. Це документ, що спрямовує діяльн держ, робить її конкретною і фіново забезпеченою. Особливістю держ бюджу як основного плану держ є те, що він єдиний має силу зак.

Стан бюджу як фін плану характер. 3 показниками:

1)Урівноваженість дох і видатків є найбільш природним та доцільним станом, що випливає зі схеми фін діяльн держ: дох - видатки. При цьому фін рез діяльн держ не визнач, адже, з одного боку, держ має збирати стільки дох, скільки їй потрібно для забезпеч видатків бюджу, а з іншого — вона може профінувати стільки видатків, скільки збирає дох.

2)Перевищення дох над видатками загалом відображає стабільну фін ситуацію, хоча і не є метою діяльн держ. Перевищення дох над видатками (позитивне сальдо балансу, тобто профіцит) вважається позитивним явищем. Воно відображує стабільну фін ситуацію у державі. Основною метою затвердження запланованого перевищення дох над видатками є погашення певних обсягів боргових зобов´язань держ. Водночас перевищення дох над видатками може використовуватися на фінасув заходів, непередбач видатками бюджу у поточному році. Обсяг фактично отриманого перевищення дох над видатками бюджу переходить у дох наступного року.

3)Перевищення видатків над доходами, тобто бюджний дефіцит, є найбільш складним явищем. Насамперед, дефіцит зовсім не означає незбалансованості бюджу, адже це перевищення видатків тільки над постійними доходами бюджу. Крім того, дефіцит бюджу треба оцінювати з позицій як окремо держ, так і фін сист у цілому. Для держ це завжди небажане і досить часто негативне явище.

111.Обгрунт, в чому полягає необх-ть і призначення бюджу.

Бюдж являє собою екон віднос між державою, з одного боку, і юридичними та фізичними особами, з іншого боку, з приводу розподілу і перерозподілу ВВП (частково і національного багатства) з метою формув і використ бюдж фонду, призначеного для забезпеч викон-я державою її ф-й.

У сучасних умовах бюдж — це складне екон і багатогранне явище, без якого не може існувати жодна держ. Об'єктивна необх-ть бюджу зумовлена діяльн держ, необхідністю перерозподілу ВВП між сферами діяльн, територіями країни внаслідок нерівномірності їхнього перерозподіл, між окремими верствами насел-я для забезпеч найбільш вразливих його категорій фіновими ресурсами.

Б. являє собою основну екічну форму планомірного утворення і використ централізованого фонду фін ресурсів для забезпеч соц-ек перерозподіл суспільства. Бюдж служить сферою зіткнення екіки і політики та невід'ємною складовою соц-ек перерозподіл суспільства. У бюджі сконцентровані інтереси держ, суб'єктів госп та насел-я. Тому головне призначення бюджу полягає у зрівноваженні інтересів усіх суб'єктів суспільства. Відповідно до визначеної фін політики за допомогою бюджу відбув розподіл і перерозподіл ВВПза підрозділами вир-ва, галузями екіки, адміністративно-територіальними одиницями суспільства та верствами насел-я. Звідси можна зробити висновки про специфічне сусп призначення бюджу — забезпечити розподіл і перерозподіл ВВПміж галузями екіки, верствами насел-я й територіями з метою підвищення ефективності екіки та добробуту громадян.

112. За якими ознаками класиф дох бюджу? В чому полягає екічна необх-ть такої класифікації?

Держ дох охоплюють ту частину фін віднос, яка пов'язана з формувм фін ресурсів у розпорядженні держ і держ підпр. Формою прояву категорії дох бюджу служать різні види платежів підпр, організацій і насел-я в бюдж, а їх матер втіленням— грош кошти, які мобілізуються в бюдж. Отже, доходами бюджу є ті грош кошти, що надходять у розпорядження держ на безвідплатній і безповоротній основі згідно з чинним бюдж і податковим законодавством.

Дох бюджу класиф за різними ознаками. Залежно від методів залучення коштів дох бюджу поділяють на под та непод. Країни з ринковою екікою дох своїх бюджів формують, в основному, за рах под. У дох центр бюджів перерозподілин країн вони досягають 80—90%, а в США — більше 95%. Под надходж формують основну частину дох бюджу У :

- под на дох, под на прибуток, под на збіл-я ринкової вартості;

- збори на спец використ прир ресурсів;

- внутр под на товар и та послуги;

- под на міжнародну торгівлю та зовн операції

Неподатковими доходами бюджу є:

- дох від використ майна, що перебув у держй власності

- дох від продажу майна, що перебув у держй та комунал власн

- проценти і дивіденди, нараховані на частку майна, що належить державі в майні господарських товар иств;

- дох від платних послуг що надаються органами державної влади та органами місц самоврядування,

- кошти, отримані в резі застос-я заходів громадянсько-правової, адміністративної і кримінальної відповідальності

Дох бюджу залежно від:

- держ устрою держ розрізняють: а)в унітарній державі— дох центрального (держ) бюджу і дох місцевих бюджів; б)в федеративній державі— дох федерального бюджу, дох бюджів членів федерації і дох місцевих бюджів;

- рівня бюджної сист, власні і регулюючі;

- джерел надходж дох, що надходять від юр осіб і від насел-я;

- громадянства суб'єктів оподаткув — сплачувані резидентами або нерезидентами.

113.Джерела формув дох Держ бюджу. Заг і спец фонди,

Формув дох бюджу здійсн за рах внутр і зовн джерел на основі використ різноманітних методів. Внутрми джерелами є вироблений у країні ВВП та національне багатство. Зовн джерела — це надходж дох до бюджу на основі міжнародного перерозподілу дох і фін ресурсів.

У процесі формув дох бюджу держ може використовувати як заг методи, притаманні всім суб'єктам фін віднос (від продуктивної діяльн, від майна та держ угідь, запозичення), так і специфічні, властиві тільки їй, методи (под, емісійний)

Кожен бюдж має свої власні джерела дох. Джерелами дох держ бюджу є податок на прибуток підпр, об'єднань і організацій; ПДВ; акцизні збори; дох від зовнішньоекічної діяльн; прибутковий податок з громадян та ін., згідно з нормативами, що визнач законодавчими актами. Дох місцевих бюджів форм за рах різних місцевих под та стягнень.

Доходом держ від підприємницької діяльн є прибуток держ підпр. Дох від держ послуг надходять до бюджу у вигляді держ мита — плати за нотаріальні послуги, видачу дозволів, патентів, документів . Дох від держ майна і майнових прав можуть надходити на постійній та разовій основі. Постійними доходами є орендна плата— від передання держ майна в оренду, та дивіденди від акцій, що вдображ корпоративні права держ на частку майна акціонерних товар иств, якою володіє держ.

Дох від держ угідь пов'язані із загальнонародною, по суті державною, власністю на землю та, відповідно, на угіддя, що на ній знаходяться, і надра землі.

Основою формув дох бюджу держ є под метод, а головним джерелом — ВВП.

Спец фонд бюджу - складова бюджу, яка включає надходж до бюджу, призначені для спрямування на конкретні заходи, та витр з бюджу на реалізацію цих заходів, які провадяться за рах відповідних надходжень.

Заг фонд бюджу - складова бюджу, яка включає надходж до бюджу, визначені законом про бюдж для забезпеч фіновими ресурсами загальних витрат з бюджу, здійсн яких передбачається за рах надходжень до загального фонду бюджу.

114.Поясн відмінн між звед (консолідованим) і держ бюджом.

Зведений бюдж У - сук-ть усіх бюджів, що входять до складу бюджної сист У. Зведений бюдж У включає держ бюдж У, бюдж Автономної Республіки Крим і місц бюджи. Державному бюджу належить центр місце в систі держ фін. Він охоплює всі сфери екічно діяльн держ.

Держа́вний бюдже́т Уаї́ни— план утворення і використ фін ресурсів для забезпеч ф-й, що здійснюються органами державної влади У, органами влади Автономної Республіки Крим та місц Радами народних депутатів.

Зведений бюдж Автономної Республіки Крим включає показники бюджу Автономної Республіки Крим, зведених бюджів її районів та бюджів міст республіканського значення.
Зведений бюдж області включає показники обласного бюджу, зведених бюджів районів і бюджів міст обласн значення цієї обл
Зведений бюдж району включає показники районних бюджів, бюджів міст районного значення, селищних бюджів цього район
Зведений бюдж міста з районним поділом включає показники міського бюджу та бюджів районів, що входять до його складу. У разі, коли місту або району у місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села, зведений бюдж міста або району в місті включає показники бюджів цих міст, селищ

За січень-квітень 2010 р. зведений бюдж виконано з дефіцитом на суму 1 млрд 819,6 млн грн. Держ бюдж за січень-квітень 2010 р. виконано з дефіцитом на суму 3 млрд 764,6 млн грн, у тому числі заг фонд виконано з дефіцитом у 3 млрд 875,1 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фін.

115.Поясн необх-ть загального і спеціального фондів бюджу.

Бюджний кодекс передбачає заг підстави структури бюджу (незалежно від його рівня), його вертикальний та горизонтальний розподіл. Так, вертикальний розподіл бюджу дає змогу вирізнити у його складі заг та спец фонди. Складовими частинами загального фонду бюджу є: 1) всі дох бюджу, крім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду бюджу; 2) всі видатки бюджу, що здійснюються за рах надходжень загального фонду бюджу; 3) кредитування бюджу (повернення кредитів до бюджу без визнач-я цільового спрямування та надання кредитів з бюджу, що здійсн за рах надходжень загального фонду бюджу); 4) фінасув загального фонду бюджу. Цей фонд забезпечує фінасув викон-я основних ф-й і завдань держ, територіальних громад, які певною мірою є узагними. Спец фонд передбачає предметно-цільове використ бюджних коштів за бюдж призначенням, яке виступ як повноваження, надане головному розпорядникові бюджних коштів Бюдж кодексом, законом про Держ бюдж У або рішенням про місцевий бюдж, що має кількісні й часові обмеж і дозволяє надавати бюдж асигнування. Останні ще більше коригують мету використ коштів, оскільки означають повноваження, надане розпорядникові бюджних коштів відповідно до бюдж призначення на взяття бюдж зобов'язання та здійсн платежів з конкретною метою в процесі викон-я бюджу. Складовими частинами спеціального фонду бюджу є: 1) дох бюджу (включаючи власні надходж бюджних установ), які мають цільове спрямування;2) видатки бюджу, що здійснюються за рах конкретно визначених надходжень спеціального фонду бюджу (у тому числі власних надходжень бюджних установ); 3) кредитування бюджу (повернення кредитів до бюджу з визнач-ям цільового спрямування та надання кредитів з бюджу, що здійсн за рах конкретно визначених надходжень спеціального фонду бюджу); 4) фінасув спеціального фонду бюджу.

116.За якими ознаками класиф видатки бюджу?

Видатки бюджу — це екон віднос, які виник у зв'язку із розподілом фонду грош коштів держ і його використм за галузевим, цільовим і територіальним призначенням.

Залежно від екічної характеристики операцій, під час проведення яких здійснюються бюдж видатки, вони класифся:

1)в залежності від ролі видатків у суспільному виробницві:
-поточні видатки- пов'язані з наданням бюджних коштів юридичним особам на їх утримання і покриття поточних потреб. -капітаальні видатки- витр на перерозподіл:фінасув капіталовкладень за рах бюджу; інвест субсидії – це довгострокові бюдж позички держ і приватним підпрм,

2) від їх сусп призначення: військові; втручання держ в екіку; утримання держ апарату управл; соц витр;надання субсидій і кредитів іншим держм.

3) за галузями: промисловість, сільське госп, будівництво, транспорт, зв'язок, освіта, охорона здоров'я, культура .
4) із розподілом витрат на ціл держ програми..-екон; -соц; -екологічні; -космічні; -газові, .
5) Відомча— відповідне міністерство, держ комітет, держ відомство або іншу юридичну особу, якій надаються асигнуван

6) За формами фінасув видатків:
-інвест; -бюдж кредити; -держ дотації, субсидії. -виплата і кошторисне фінасув.
7) до цільового призначення: -виплати з/п працівникам бюджних установ; -капітальне вкладення; -капітальний ремонт; .
8) від рівня управл, тобто з урахуванням адміністративно-територіального поділу країни, видатки бюджу в унітарних держх поділ на видатки центрального бюдж і видатки місц бюдж

117.Поясн відмінності між видатками поточ бюджу і видатками бюджу перерозподіл.

Видатки бюджів усіх ланок групуються за предметною ознакою відповідно до бюджної класифікації У. Але визнач функціональний поділ видатків всіх бюджів на поточні видатки і видатки перерозподіл.

Поточні видатки — це витр бюджів на фінасув мережі підпр, установ, організацій і органів, які діють на початок бюдж року, а також на фінасув заходів щодо соцго захисту насел-я та інш заходів, що не належ до видатків перерозподіл. В складі поточних видатків окремо виділяються видатки бюджу, зумовлені зростм мережі вказаних вище об'єктів з зазначенням всіх факторів, які вплинули на обсяг видатків.

До складу видатків перерозподіл належ витр бюджів на фінасув інвестиційної та інноваційної діяльн, зокрема фінасув капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення, фінасув структурної перебудови госп У, субвенції та інші видатки, пов'язані з розширеним відтворенням

Так само як і у загальнодержавному бюджі, у видатковій частині місцевих бюджів окремо передбачаються видатки поточ бюджу і видатки бюджу перерозподіл. Особливістю є те, що кошти бюджу перерозподіл можуть спрямовуватися на реалізацію програм соц-ек перерозподіл відповідної території, пов'язаних із здійснм інвестиційної та інноваційної діяльн.

118.За якими ознаками класиф бюдж видатки? Покажіть взаємозв'язок між держи і бюджи видатками.

Видатки бюджу класифся за такими ознаками:

1) ф-їми, з викон-ям яких пов'язані видатки (функціональна класиф-я видатків);

2) ек характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки (екічна класиф-я видатків);

3) ознакою головного розпорядника бюджних коштів (відомча класиф-я видатків);

4) за бюджи прогрми (програмна класиф-я видатків).

За ек класифікацією видатки бюджу поділ на поточні видатки, капітальні видатки та кредитування за вирахуванням погашення, склад яких визнач Міністром фін У.

Відомча класиф-я видатків бюджу визнач перелік головних розпорядників бюджних коштів. На її основі Держ казначейство У та місц фін органи ведуть реєстр розпорядників бюдж коштів.

Програмна класиф-я видатків бюджу застосовується при формув бюджу за програмно-цільовим методом.

Держ видатки — це грош віднос з приводу розподілу і використ централіз та децентраліз фондів грош ресурсів держ з метою фінасув загальнодерж потреб соц-ек перерозподіл.

Сук-ть всіх видів видатків держ складає систу держ видатків. В цю систу входять:

— видатки держ, що здійснюються з держ бюджу;

—з місцевих бюджів усіх рівнів;

—з бюджних та позабюджних централіз держ та місцевих фондів;— держ та комунальних підпр, організацій та установ.
Реферат на тему: Екзаменаційні питання з предмету "Фінанси" (285 питань) (шпора)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.