Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Фінанси

Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста (курсова робота)

1. Вступ

Метою курсової роботи «Засоби поліпшення фінансово-господарського стану підприємства» є придбання навички практичного вирішення основних питань вдосконалення діяльності підприємства для поліпшення його фінансових показників на прикладі ВАТ " Чексіл”.

Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції, послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і керування виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи.

У цих умовах керівник підприємства не може розраховувати тільки на свою інтуїцію. Управлінські рішення і дії сьогодні повинні бути засновані на точних розрахунках, глибокому й всебічному економічному аналізі. Вони повинні бути науково обґрунтованими, мотивованими, оптимальними. Жодне організаційний, технічний і технологічний захід не повинний здійснюватися доти, поки не обґрунтована його економічна доцільність.

Важлива роль у реалізації цих задач приділяється аналізу фінансової діяльності підприємств. З його допомогою виробляється стратегія й тактика розвитку підприємства, улаштовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників.

Велика роль приділяється аналізу в справі визначення й використання резервів підвищення ефективності виробництва. Він сприяє ощадливому використанню ресурсів, виявленню і впровадженню передового досвіду, наукової організації праці, нової техніки й технології виробництва, попередженню зайвих витрат, різних недоліків у роботі. У результаті цього зміцнюється економіка підприємства, підвищується ефективність виробництва.

2. Вихідні дані:  

БАЛАНС ПIДПРИЄМСТВА ВАТ " ЧЕКСІЛ "

(тис.грн.)

Актив

Код

На 01.01.96

На 01.01.97

На 01.01.98

рядка

1.Основні засоби та інші позаоборотні активи

Основні засоби:

залишкова вартість

10

79 626,40

77 866

знос(02)

11

88 249,10

91 104

первісна вартість (01)

12

167 875,50

168 970

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

20

5,2

6

знос(02)

21

0,6

2

первісна вартість (04)

22

5,8

8

Незавершені капітальні вкладення (33,35,61)

30

983,3

3 785

Устаткування (07)

35

65,5

145

Довгострокові фінансові вкладення (58)

40

133,4

523

Майно в аренді (11)

50

Інші позаоборотні активи

60

Всього по розділу 1

70

80 813,80

82 325

2. Запаси і затрати

Виробничі запаси (05,06,08,10)

80

3 816,50

5 303

Тварини на вирощуванні і відгодівлі (09)

90

Малоцінні і швидкозношувані предмети:

залишкова вартість

100

938,3

1 229

знос (13)

101

249

407

первісна вартість (12)

102

1 187,30

1 636

Незавершене виробництво (20,21,23,29,30,36,43,44)

110

3 520,10

6 683

Витрати майбутніх періодів (31)

120

2,3

Готова продукція (40)

130

1 622,20

12 227

Товари:

купівельна вартість (41)

140

690

698

торговельна націнка (42)

141

28,2

96

продажна вартість (41)

142

718,2

794

Всього по розділу 2

150

10 589,40

26 140

3. Грошові кошті, розрахунки та інші активи

Товари відвантажені, несплачені в строк (45)

160

26 266,70

462

Розрахунки здебіторами:

за товари, роботи і послуги строк сплати яких не настав (62,76)

170

9 442

за товари, роботи і послуги несплачені в срок (62,76)

180

250,5

66

по векселях одержаних (59)

190

1 614,60

912

з податкових розрахунків (67)

195

33

з бюджетом (68)

200

96,5

183

з персоналом та іншими операціями (73)

210

0,1

по авансах виданих (61)

220

0,1

з учасниками (75)

225

з дочірніми підприємствами (78)

230

23 808,30

2 813

з іншими дебіторами (63,70,71,72,73,76,84)

240

6 623,80

2 569

Короткострокові фінансові вкладення (58)

250

Грошові кошти:

каса (50)

260

0,3

Розрахунковий рахунок (51)

270

16,5

32

валютний рахунок (52)

280

25,2

інші грошові кошти (54,55,56)

290

108,6

19

Використання позикових коштів (82)

300

Інші оборотні активи

310

12 501,10

4

Всього по розділу 3

320

71 312,30

16 535

БАЛАНС (сума рядків 070,150,320)

330

162 715,50

125 000

Пасив

Код рядка

На 01.01.97

На 01.01.98

1. Джерела власних та прирівнених до ніх коштів

Статуний фонд (капитал) (85)

400

1 899,00

1 899

1899

Додатковий капитал (88)

405

86 712,40

88 835

88657

Резервний фонд (88)

410

494

Фінансування капітальних вкладень (93,94)

420

97

295

Розрахунки за майно (76)

425

Спеціальні фонди і цільове фінансування (87,88,96)

430

3 603,10

7 762

7635

Амортизаційний фонд на повне відновлення (86)

440

Відстрочена податкова заборгованість (95)

450

Доходи майбутніх періодів (83)

455

Резерви наступних витрат і платежів (89)

460

0,2

3

2

Реструкторизований борг (60)

465

Нерозподілений прибуток минулих років (98)

470

Заборгованість за майно в аренді (99)

475

Прибуток:

Нерозподілений звітного року (80)

480

використаний у звітному році (81)

481

6 179

звітного року (80)

482

6 179

Збитки :

минулих років (98)

485

15 134,30

23 388

23388

звітного року (80)

490

17513

Всього по розділу 1

495

77 080,40

75 208

58081

2. Довгострокові пасиви

Кредити банків (92)

500

22 393,80

16 665

26854

Позикові кошти (95)

510

Інші довгострокові пасиви

520

Всьго по розділу 2

530

22 393,80

16 665

26854

3. Розрахунки та інші короткострокові пасиви

Кредити банків (90)

600

1 452,20

789

Позикові кошти (95)

610

1 306,30

2 538

3962

Кредити та позики, що не погашені в строк

620

Розрахунки з кредиторами:

за товари, роботи і послуги строк сплати яких не настав (60,76)

630

13 990,20

17 007

22823

за товари, роботи і послуги несплачені в строк (60,76)

640

10 732,60

1

по векселях виданих (66)

650

1 318,20

314

по авансах одержанх (61)

660

4,5

2

з податкових розрахунків (67)

665

749

з бюджетом (68)

670

654,9

3 744

3428

по забюджетних платежах (65)

680

739,1

684

1575

по страхуванню (69)

690

493,1

1 335

581

по оплаті праці (70)

700

875,9

1 254

2001

з дочірніми підприємствами (78)

710

31 304,30

2 060

2093

з учасниками

715

111,10

250

227

з іншими кредиторами (71,76)

720

258,9

2 715

1678

Позики для працівників (97)

730

Інші короткострокові пасиви

740

Всьго по розділу 3

750

63 241,30

33 127

38689

БАЛАНС (сума рядків 495,530,750)

760

162 715,50

125 000

123624

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

1.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника

Код рядка

ПРИБУТКИ

ЗБИТКИ

Виручка (валовий дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

83650

Державне регулювання цін

011

Податок на добавлену вартість

015

12318,10

Акцизний збір

020

Дороги

025

030

Затрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг)

040

65949

Комерційні витрати

045

Результат від реалізації

050

5382,90

Інші операційні доходи і витрати

060

20,7

Доходи від володіння корпоративними правами

070

5,8

Прибутки до одержання

080

Інші позареалізаційні доходи і витрати

085

777,70

8,6

Всього прибутків і збитків

090

6187,1

8,6

Балансовий прибуток або збиток

100

6178,5

Податок на прибуток

105

1018,1

Інше використання прибутку

110

5160,4

Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) звітного року

120

3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА І ВИЯВЛЕННЯ РЕЗЕРВІВ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ.

Для проведення аналізу фінансово-господарського стану підприємства використовуються такі основні документи і матеріали:

- бухгалтерський баланс підприємства на початок і кінець року;

- оцінка вартості майна підприємства (вартості основних засобів, нематеріальних активів, вартості незавершеного будівництва, вартості оборотних засобів);

- розшифровка дебіторської і кредиторської заборгованості;

- наявність коштів на рахунках, в тому числі валютних;

- аналіз ринків збуту та конкурентоспроможності продукції. В необхідних випадках можна використовувати також іншу

потрібну інформацію.

Аналіз починається з оцінки основних показників діяльності та

майново-фінансового стану підприємства. Для цього використовується

насамперед бухгалтерський баланс.

В бухгалтерському балансі знаходять відображення поняття акти­ву і пасиву відповідно до умов ринкової економіки.

Активи - це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується,, приведе до надхо­дження економічних вигод у майбутньому. Пасиви - це обов'язки під­приємства за позичками і кредиторською заборгованістю, погашення яких приведе до зменшення вартості майна або доходів, що надходять. Перевищення вартості активів над пасивами складає вартість власних активів підприємства, яку відображають у пасиві звітного балансу в розділі власного капіталу.

У першому розділі активу балансу відображена вартість необоро­тних активів: нематеріальних активів, основних засобів, довгострокових фінансових інвестицій, довгострокової дебіторської заборгованості, від­строчених податкових активів та інших необоротних активів.

У другому розділі активу балансу розміщені дані про оборотні ак­тиви, що знаходяться у розпорядженні підприємства: запаси, товари, ве­кселі одержані, дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, дебіторська заборгованість за розрахунками, інша поточна дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх екві­валенти, інші оборотні активи.

В третьому розділі активу балансу розміщені витрати майбутніх періодів.

В першому розділі пасиву балансу відображена інформація про власний капітал підприємства. Тут розміщені дані про розмір статутного капіталу, пайового капіталу, додаткового вкладеного капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу, нерозподіленого прибутку, неоплаченого капіталу і вилученого капіталу.

У другому розділі пасиву балансу міститься інформація про забез­печення наступних витрат і платежів: забезпечення виплат персоналу, інші забезпечення, цільове фінансування.

В третьому розділі пасиву балансу відображені дані про довго­строкові зобов'язання: довгострокові кредити банків, довгострокові фі­нансові зобов'язання, відстрочені податкові зобов'язання, інші довгострокові зобов'язання.

В четвертому розділі пасиву балансу наведена інформація про по­точні зобов'язання. Тут розміщені дані про короткострокові кредити ба­нків, поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, век­селі видані, кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги, по­точні зобов'язання за розрахунками та інші поточні зобов'язання.

В п'ятому розділі пасиву балансу містяться відомості про доходи майбутніх періодів.

Вертикальний аналіз показує структуру засобів підприємства і їхніх джерел.

Таблиця 1.1 - Вертикальний аналіз балансу.

Показник

На початок 1997року

На початок

1998 року

Зміна

1

2

3

4

АКТИВ

1. Основні засоби та інші внеоборотні активи

Основні засоби

48,9

62,3

+13,4

Інші внеоборотные активи

0,7

3,6

+2,9

РАЗОМ

49,6

65,9

+16,3

2. Оборотні кошти

Запаси і витрати

6,5

20,9

+14,4

Розрахунки з дебіторами

36,1

13,2

-22,9

Кошти та інші активи

7,8

0,0

-7,8

РАЗОМ

50,4

34,1

-16,3

БАЛАНС

100

100

ПАСИВ

1.Власний капітал

Фонди власних засобів

56,7

74,0

+17,3

Прибуток

-9,3

-13,8

-4,5

РАЗОМ

47,4

60,1

+12,8

2.Притягнуті засоби

Довгострокові позички і позики

13,7

13,3

-0,4

Короткострокові позички і позики

1,7

2,7

+1

На підставі результатів, ми спостерігаємо збільшення частки основних засобів, значне збільшення запасів. При різкому зменшенні дебіторської заборгованості частка коштів під кінець року говорить про те, що необхідно звернути особлива увага на раціональність використання коштів.

Власний капітал має велика питома вага. Потрібно прийняти до уваги той факт, що в сучасних умовах наявність фондів не завжди означає фактичну наявність засобів, а лише можливість їхнього використання в зазначених напрямках.

Негативну тенденцію має збільшення частки короткострокових кредитів. Залишається високої частка кредиторської заборгованості.

Горизонтальний аналіз звітності полягає в побудові однієї чи декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні показники доповнюються відносними темпами чи росту зниження .

Вартість основних засобів незначно зменшилася, тобто при амортизації сума придбання основних засобів не значна.

Звертає увагу той факт, що відбулося зменшення суми довгострокових кредитів при одночасному збільшенні суми короткострокових кредитів, відбулося різке зменшення кредиторської заборгованості, тобто змінилася структура кредитного портфеля ОАО «Чексил».

Показники ліквідності на платоспроможності.

Ліквідність – це здатність перетворювати активи в гроші швидко та без втрати його ринкової вартості.

короткотермінову

майбутніхЦі витрати, як очікується, буде повністю списано на протязі одного року. Прикладом

сплачені авансом орендні платежі; сплата страхового полісу; підписка на газети, журнали, періодичні та довідкові видання.

періодів

Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт покриття) дає загальну оцінку ліквідності активів; показує, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на 1 грн. поточні

Оборотні активи (стр.260) + Витрати майбутніх періодів (стр. 270)

Коефіцієнт

поточної ліквідності =

Поточні зобов'язання + Доходи майбутніх (стр. 620) періодів (стр. 630)


Значення коефіцієнту, що дорівнює 2, свідчить про сприятливе становище ліквідності активів підприємства. практикоюТаким чином, якщо вартість активів знизиться наполовину, виручки, що залишиться, буде достатньо для погашення поточної заборгованості.

Значення коефіцієнту поточної ліквідності в межах 1 ... свідчитьКритичним є значення, рівне 1. При значеннях коефіцієнту менше 1 підприємство має неліквідний баланс. характеризує

ліквідності

При його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи (запаси не враховуються).

Оборотні активи (стр.260) – Запаси (стр.100...140) + Витрати майбутніх періодів (стр. 270)

Коефіцієнт

швидкої ліквідності =

Поточні зобов'язання + Доходи майбутніх (стр. 620) періодів (стр. 630)

 

Орієнтовно нижнє значення цього коефіцієнта дорівнює 1. Але, ця оцінка має умовний характер. заборгованості ліквідних активів. Це низький показник для більшості галузей, але в роздрібній торгівлі цей коефіцієнт невеликий тому, що більша частина грошових коштів вкладена в запаси.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина поточних (короткотермінових) зобов'язань може бути погашена негайно.

Грошові кошти та їх еквіваленти (стр.230 + стр.240)

Коефіцієнт

абсолютної ліквідності

Поточні зобов'язання + Доходи майбутніх (стр. 620) періодів (стр. 630)


Теоретичне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності не мен­ше 0,2 ... 0,25.

Чистий робочий капітал підприємства (Р„) — це різниця між пото­чними активами та поточними зобов'язаннями. Наявність Р„ свідчить про те, що підприємство здатне не тільки сплатити поточні борги, воно іце має фінансові ресурси для розширення діяльності та здійснення інве­стицій.

Оптимальний розмір чистого робочого капіталу залежить від сфе­ри діяльності, обсягу реалізації, кон'юнктури ринку.

Аналіз показників ліквідності

Показники

На початок 1996м

На початок 1997м

На початок 1998м

1

2

3

4

3.2.Коефіцієнт поточної ліквідності

2,04

1,30

1,29

3.3.Коефіцієнт швидкої ліквідності

1,57

1,13

0,50

3.4.Коэфициент абсолютної ліквідності

0,046

0,002

0,002

Дані цієї таблиці свідчать про погіршення показників ліквідності підприємства за аналізований період. Так з 1995 по 1997 показник поточної ліквідності з 2,04 зменшився до 1,29, коефіцієнт швидкої ліквідності зменшився в 3 рази, абсолютної ліквідності знизився практично до 0. Що в цілому характеризує фінансовий стан підприємства на 1998р як незадовільне і потребує кардинальних рішень.

Для оцінки достатності чистого робочого капіталу можна провес­ти його порівняння з аналогічним показником інших підприємств цієї галузі.

Рк = [Оборотні активи (стр. 260) + Витрати майбутніх періодів (стр. 270)] -- [Поточні зобов'язання (стр. 620) + Доходи майбутніх періодів (стр. 630)]

Джерелами коштів підприємства є власний та позичений капітал. Співвідношення між цими величинами дає змогу оцінити довгострокову платоспроможність підприємства.

Власний капітал відображено у І розділі пасиву балансу. Величина позиченого капіталу визначається шляхом узагальнення інформації за розділами пасиву: II + III + IV + V.

Коефіцієнт концентрації власного капіталу (коефіцієнт автономії, коефіцієнт незалежності) визначає долю коштів власників підприємства в загальній сумі коштів, що вкладені в майно підприємства. Характери

зує здатність підприємства виконати свої зовнішні зобов'язання за рахунок використання власних коштів, незалежність від позичених коштів.

Позичений капітал (стр. 430 + стр.480 + стр.620 + стр.630)

Коефіцієнт співвідношенн

позиченого капіталу та власного


Власний капітал (стр.380)

Якщо коефіцієнт дорівнює 1, то це означає, що власники повністю фінансують своє підприємство. Стійким є стан підприємства при коефі­цієнті не менше 0,5.

Коефіцієнт концентрації позиченого капіталу є доповненням до попереднього коефіцієнта, їх сума дорівнює 1. позичених


Коефіцієнт концентрації власного капіталу


Власний капітал (стр. 380)

Активи підприємства (стр. 080 + стр.260 + стр. 270)


На Заході вважають, що частка власного капіталу повинна бути досить великою (0,6), натомість, в Японії прагнуть до збільшення частки позиченого капіталу до 0,8. Тому, що в США основний потік інвестицій надходить від населення, а в Японії від банків. коефіцієнтаНездатність отримати кредити в банку є певним застереженням інвесторам та кредиторам.

Коефіцієнт співвідношення позиченого капіталу та власного роз­раховується за формулою:


Коефіцієнт концентрації позиченого капіталу


Позичений капітал (стр. 430 + стр.480 + стр.620 + стр.630)

Активи підприємства (стр. 080 + стр. 260 + стр.270)


Якщо коефіцієнт дорівнює 0,3, то це означає, що на кожну 1 грн. власних коштів, вкладених в активи підприємства, припадає ЗО коп. по­зичених. залежності

рахунокВласники же підприємства (акціонери, інвестори) надають перевагу розумному зростанню в динаміці частки позичених коштів.
Реферат на тему: Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста (курсова робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.