Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Фінанси

285 питань з предмету "Фінанси" (шпора)

52. Поняття фін права, його джерела.

Фін право-це самостійна галузь права, яка регул суспільні віднос з приводу формув, розподілу, використ централіз та децентраліз фондів грош коштів з метою забезпеч реаліз завдань та цілей держ. Фін право-сук-ть юр норм, які регламентують фін віднос з приводу формув, розподілу, використ централіз та децентраліз фондів грош коштів з метою забезпеч реаліз завдань та цілей держ. Фін право є самостійною галуззю єдиної правової сист держ. Воно тісно пов'язане з іншими галузями права:конституційне, цивільне, адміністративне. Фін законодавство- це сист упорядкованих певним чином нормативно-правових актів, які регулюють фін віднос. Фін законодавство є зовнішньою формою фін права. Джерела фін права в У: 1)Конституція У – головне джерело (ст.67,85,92, 98-100, 118,119,116,141-143);2) правові акти органів закон та вик влади й місц самоврядування, в яких містяться норми фін права;3)Под Кодекс У, вiд 02.12.2010р, набрання чинності 1.01.2011.4) Бюжетний кодекс У від 08.07.2010,набрання чинності 1.01.2011. 5) ЗУ «Про місцеве самоврядування» вiд 21.05.1997. 6) ЗУ «Про оподаткув прибутку підпр» вiд 28.12.1994, втратить чинність 01.01.2013р.7) ЗУ« Про Держ бюдж У» на відповідний рік; 8) ЗУ «Про Національну депозитарну систу та особлив електронного обігу цінних паперів в У» вiд 10.12.1997; 9) ЗУ «Про ц.п. та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 та інші. Більшість законів, які містять норми фін права мають комплексний характер.

53. Поняття бюдж та под права, їх джерела.

Бюдж право У являє собою сук-ть фіново-правових норм, що регулюють суспільні віднос, які склад в процесі формув і викон-я держ бюджу.

Базовим джерелом бюдж права є Конституція У. Бюджний кодекс У є основним джерелом бюдж права У, яким регулюються віднос, що виник у процесі складання бюджів, розгляду звітів про їх викон-я, а також контролю за викон-ям бюджів. Джерелом бюдж права є також щорічний Закон У "Про держ бюдж У", яким визнач заг обсяг бюджу на рік, розміри асигнувань за напрямками діяльн держ, розміри відрахувань у місц бюджи від загальнодерж дох і под.
Джерелами бюдж права є й інші нормативні акти, які регулюють віднос в сфері накопичення і витрачання бюджних коштів.

Под право як фіново-правовий інститут являє собою сук-ть норм, що регулюють суспільні віднос у сфері справляння под та обов'язкових платежів до бюджів та держ цільових фондів, встановлюючи при цьому права, обов'язки та відповідальність сторін.

Інститут под права є відокремленим комплексом юр норм, що забезп цільове регулюв віднос, пов'язаних з надходжм до бюджів под та зборів. Под право —- відносно самостійний сектор фін права і займає автономне становище щодо інш інститутів цієї галузі.

Джерелами под права У є Конституція У, Под кодекс У, закони У та підзаконні акти що стосуються оподаткув, а також міжнар договори У (наприклад, договори про уникнення подвійного оподаткув.)

56. Бюдж право.Визначте бюдж права вищих держ органів

Бюдж право – це сук-ть правових інститутів, які містять фіново-правові норми, що регулюють віднос, які виник, змінюються і припиняються у зв'язку з бюджною діяльн.

Бюдж право - це сук-ть юр норм, що регулюють діяльн органів державної влади і управл по складанню, розгляду, затвердженню та виконанню бюджу. Бюджно-правовий статус держ і місцевих органів влади узагно становить сук-ть таких прав:

- право на власний бюдж;

- право на отримання бюджних дох;

- право на використ бюджних коштів на потреби держ;

- право розподілу бюджних дох між бюджами даної території;

- право утворення і використ в межах бюджу цільових або резервних фондів.

Місце кожного з суб'єктів у систі адміністративно-територіального поділу вплив на конкретний перелік наданих їм бюджних прав. Бюдж права органів державної влади та управл розподілені наступним чином:

Верховна Рада У як найвищий орган закон влади приймає закони, в т. ч. з фін питань, приймає Основні напрями бюджної політики на наступний бюджний період, затверджує Держ бюдж та вносить зміни до нього, здійснює контроль за викон-ям Держ бюджу, визнач перелік под і зборів, а також засади внутр і зовнішньої політики У. Президент У як глава держ створює у межах коштів, передбач Держ бюджом, для здійсн своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби, підписує закони, прийняті Верховною Радою, має право вето щодо прийнятих Верховною Радою законів

із наступним поверненням їх на повторний розгляд у Верховну Раду. Рахункова Палата ВР У здійснює:

- контроль за своєчасним викон-ям Держ бюджу, фінасувм загальнодерж програм,

- контроль за використм золотого запасу, запасу дорогоцінних металів та каменів;

Кабінет міністрів У організ розробку проекту зак про Держ бюдж на відповідний рік і забезпечує його викон-я; .

Міністерство фін країни як центр орган вик влади, підвідомчий КМУ- складає проект Держ бюджу;- організ викон-я Держ бюдж

Держ контрольно-ревізійна служба здійснює контроль за витрачанням коштів і матер цінностей, а також здійснює розробку пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у майбутньому.

Держ казначейство здійснює:- організацію касового викон-я Держ бюджу та контроль за цим процесом;

- управляє наявними коштами Держ бюджу

Держ под адміністрація здійснює:- контроль за дотриманням под законодавства, - розробку пропозицій щодо вдосконалення под законодавства,- формує та веде Держ реєстр платників под

Органи місц самоврядування : самостійно розробляють, затверджують і вик відповідні місц бюджи;

57. Сутн фін політики, її складові. Типи фін політики.

Фін пол — комплекс дій і заходів, що здійснюються державою в межах наданих їй ф-й та повноважень у сфері фін діяльн суб'єктів госп та фін інституцій, громадян і безпосер держ з метою вирішення певних завдань і досягнення поставл цілей.

Складові фін політики. Фін пол розглядається у широкому і вузькому розумінні. У широкому розумінні вона відображає усі сторони функціон-я фін і охоплює монетарну (грош-кредитну) та фіскальну політики.

Монетарна пол являє собою комплекс дій та заходів у сфері грош ринку. Її механізм засновується на пропозиції грошей та їх вартості як фін ресурсів.

Фіскал пол характер дії держ щодо централізації частини виробленого ВВП та її сусп використ. Вона здійсн шляхом упровадження різноманітних методів мобілізації держ дох та розподілу цих коштів за окремими напрямами держ видатків. Саме фіскал пол становить основу фін політики у її вузькому розумінні. Водночас ця пол ширша, оскільки включає також політику у сферах фонд і страх ринків та міжнар фін. Фіскальну політику дещо умовно можна поділити за двома напрямами — на податкову і бюджну.

Важливою складовою фін політики є боргова пол держ.

Фін пол залежно від тривалості періоду, на який вона розрахована, і хар-ру завдань, що вирішуються, включає фін стратегію і тактику.

Залежно від ступеня законодавчого регламентування фін віднос, який характер. тією часткою доходу, що розподіляється і споживається відповідно до чинних законів чи адміністративних рішень, розрізняють три типи фін політики:— жорстка регламентація(полягає у тому, що переважна частина фін віднос регулться державою.);— помірна регламентація(здійсн у законодавчій формі та охоплює обмежену частину фін віднос — взаємовіднос з державою, окремі елементи взаємовіднос на кредму, фондовому, валютму та страх ринках.);— пол мінімальних обмежень.(спрямована на формув максимальної заінтересованості суб'єктів підприємницької діяльн та громадян в ефективному господарюванні.)

67. Що слід розуміти під державною фін політикою?

Метою державної фін політики є забезпеч істотного підвищення рівня життя громадян нашої країни.

Держ фін пол спрямовується на викон-я цілого комплексу завдань. У першу чергу, це забезпеч ек зрост, що відображається в динаміці показників приросту ВВП. Втім, досягнення високих темпів ВВП уряд не розглядає як кінцеву мету. Не менш важливим є раціональне використ досягнутих резів. Збіл-я дох. як наслідок забезпеч високого приросту ВВП, має спрямовува­тись на зміцнення фін потенціалу вітчизняного бізнесу, підвищення йо­го конкурентоспроможності та ефективності, забезпеч зрост оплати праці зайнятих. Причому такі рези повинні сприяти нарощуванню дох держ та місцевих бюджів, що дасть змогу забезпечити соц випла­ти з боку органів держ управл в розширених обсягах

58.Фін пол: зміст, завдання. Зв'язокз ек політикою держ?

Фін пол держ це досить складна сфера діяльн закон і вик влади, яка включає заходи, методи і форми організації та використ фін для забезпеч її ек і соцго перерозподіл. Своє кон­кретне вираження фін пол знаходить в чинній систі мобілізації фін ресурсів та їх використ для задоволення різноманітних потреб держ, підпр структур і насел-я. Головне завдання фін політики держ — забезпеч реаліз тієї чи іншої державної програми необхідними фіновими ресурсами.

Ек полі́тика — сист заходів, здійснюваних державою та її владними структурами або іншими особами, спрямованих на регулюв екічних процесів. Екічна пол включає постановку тих або інш цілей і визнач-я шляхів та методів їх досягнення.

Екічна пол поділяється на дві галузі: конституючу екічну політику та регулівну екічну політику.

Сутн конституючої екічної політики: становлення та закріплення на тривалий час типових умов госп.

Сутн регулівної екічної політики: поточне регулюв господарських процесів в межах існуючих типових умов госп.

Фін пол — комплекс дій і заходів, що здій­снюються державою в межах наданих їй ф-й та по­вноважень у сфері фін діяльн суб'єктів госп та фін інституцій, громадян і безпосер держ з метою вирішення певних за­вдань і досягнення поставл цілей.

Метою державно фiнансової полiтики є забезпеч iстотного пiдвищення рiвня життя громадян нашої країни. Його показники слiд орiєнтувати на рiвень добробуту насел-я, досягнутий у перерозподілинених країнах. Перерозподілязання такого завдання передбачає прийняття вiдповiдних программ на довгострокову перспективу, конкретизованих на кожний визначений перiод. При цьому слiд усвiдомлювати: таких резiв можна досягнути лише за умов, що У за рiвнем екiчного перерозподіл досягне потенцiалу перерозподілин держав

59. Визначте основні завдання фін політики на макрор.

На макроек рівні мета фін політики полягає в оптимальному розподілі і перерозподілі ВВПміж галузями народного госп, соціальними групами насел-я, територіями. Задачі залеж на макроек рівні - від ф-й та природи держ: підвищення обсягів й- ефективності використ фін ресурсів - відмова від рішення цієї задачі може призвести до розпорошення коштів, скорочення джерел задоволення постійно зростаючих екічних і соц потреб суспільства; оздоровлення і структурна перебудова екіки - рішення цієї задачі дозволить підвищити в загальному обсязі вир-ва питому вагу галузей другої групи, зменшити витр на вир-во продукції, впорядкувати грош обіг; досягнення більш високого рівня життя насел-я на основі перерозподіл галузей промисловості й сільського госп-соціальна направленість фін політики свідчить про те, що рівень життя насел-я виступ показником, який визнач перерозподіл вир-ва, напрямки і структуру використ фін ресурсів. Головне завдання фін політики держ — забезпеч реаліз тієї чи іншої державної програми необхідними фіновими ресурсами. Відповідно держ фін пол сприяє вирішенню таких стратегічних завдань:— формув максимально можливого обсягу фін ресурсів, що надходять у розпорядження держ;- забезпеч раціонального розподілу фін ресурсів між галузями і сферами екіки та регіонами;— концентрація фін ресурсів на найважливіших напрямах ек і соцго перерозподіл;— створення ефективної сист управл фін-ми держ та інш суб'єктів екічних віднос. складові фін політики держ 1. Бюджна.2. Под 3. Грош-кредитна (емісійна, цінова, валютна кредитна).4. Митна. 5. Боргова.

60. Визначте основні завдання фін політики на мікрорів.

фін пол — це визнач-я цілей, завдань, на вирішення яких спрямовується процес формув, розподілу та перерозподілу фін ресурсів.

Залежно від рівня екічної сист виділяють:

— фін політику держ (макрорівень);

— фін політику суб'єктів госп — підпр, установ, організацій та домогосподарств (мікрорів);

— фін політику міжн організацій і фін інстит (рівень світ госп)

фін політику - цілеспрямовану діяльн держ та інш суб'єктів госп у сфері формув, розподілу і використ фін ресурсів задля досягнення поставленої мети.

Головна мета -у підвищенні рівня сусп добробуту шляхом оптимального розподілу ВВП між галузями національної екіки, соціальними групами насел-я та окремими територіями. Фін пол суб'єктів госп — сист заходів, форм і методів, які використ для фін забезпеч їхньої діяльн та досягнення поставл завдань.

Основні завдання фін політики суб'єктів госп такі:

— забезпеч фін стійкості;

— оптимізація грош обігу і підтримка постійної платоспроможності;

— максимізація чистого прибутку;

— мінімізація фін ризиків;

— зрост ринкової вартості суб'єкта госп та максимізації добробуту власників його капіталу.

61. Визначте завдання фін політики на рівні світ госп.

В сучасних умовах поняття фін політики пов'язується не тільки зі сферою держ, а й з окремим галузями екіки, з підприємницькими структурами, з рештою -насел-ям, в залежності від рівня задач, які вирішує фін пол. В найбільш загальному вигляді можна дати таке визнач-я фін політики - це спосіб організації і використ фін віднос. При чому, фін політику доцільно розглядати н; слідуючи рівнях:

світовому;

макроек;

мікроек.

Кожному рівню фін політики відповідає своя мета. Міжнародна фін пол держ має базуватися на наукових концепціях у цій галузі, аналізі попередньої практики та вимог поточ і стратегічного соц-ек перерозподіл як окремої країни, так і всього світу.

Формами реаліз міжнародної фін політики є планув, укладання міжнар угод, видання нормативних актів, оперативне керівництво та контроль з боку компетентних держ органів. У міру зрост кризових явищ спостерігається посилення держ регулюв у всіх формах.

Міжнародна фін пол за характером заходів і рекомендацій, а також їх наслідків може бути поділена на довгострокову (структурну) та поточну.

Довгострокова пол передбачає структурні зміни міжнародного фін механізму. Тобто суттєві зміни у систі міжнар розрахунків; режимі вал паритетів і курсів; ролі золота в міжнар відносах; наборі резервних (ринкових) валют; міжнар розрахункових і платіжних засобах; завданнях міжнар і рег фін організацій; методах сальдування та вирівнювання платіжних балансів; перегляді пріоритетів податк та кредї політики .

Поточна пол — це щоденне оперативне регулюв кон'юнктури вал ринків і ринків капіталу, міжнародної інвестиційної діяльн, под. Здійсн таке регулюв з метою підтримки рівноваги платіжного балансу та забезпеч стабільності й чіткого функціон-я національної, світ та рег вал сист. Складовими поточної міжнародної фін політики є:

— валютна пол, яка включає дисконтну та девізну політику; девальвацію та ревальвацію національної валюти, політику вал обмежень, диверсифікації вал резервів ;

— под пол;— кредитна пол.

62.Поняття і завд фін політики, напрями.Ефект-ть ф політ У

Фін пол - це особлива сфера екічної діяльн держ, спрямованої на мобілізацію фін ресурсів, їх раціональний розподіл і використ для викон-я завдань і цілей держ. Це сист заходів у фінй сфері з метою цілеспрямованого впливу держ на перерозподіл фіново-кредї сист та національної екіки взагалі.

Основні завдання фін політики: 1)знаходження наукобгрунтованих концепцій перерозподіл фін; 2)визнач-я основних шляхів використ фін на перспективу та на сучасному етапі; 3)здійсн практичних дій, спрямованих на досягнення поставл цілей. Фін пол як особлива сфера екічної діяльн держ направлена на мобілізацію фін ресурсів, їх раціональний розподіл і використ для забезпеч ф-й держ.

З допомогою фін політики в У здійсн радикальний перерозподіл фін ресурсів. В У поряд з головним завданням фін політики держ - фіновим забезпечм здійснюваних перетворень в країні - не менш гостро по-стали завдання запобігти соц вибуху в суспільстві, максимально полегшити труднощі переходу від однієї сист сусп віднос до іншої.

63.Поясн зв'язок між ек і фін політикою держ.Особлив ф політ У

Ек полі́тика — сист заходів, здійснюваних державою та її владними структурами або іншими особами, спрямованих на регулюв екічних процесів. Екічна пол включає постановку тих або інш цілей і визнач-я шляхів та методів їх досягнення.

Екічна пол поділяється на дві галузі: конституючу екічну політику та регулівну екічну політику.

Сутн конституючої екічної політики: становлення та закріплення на тривалий час типових умов госп.

Сутн регулівної екічної політики: поточне регулюв господарських процесів в межах існуючих типових умов госп.

Фін пол — комплекс дій і заходів, що здій­снюються державою в межах наданих їй ф-й та по­вноважень у сфері фін діяльн суб'єктів госп та фін інституцій, громадян і безпосер держ з метою вирішення певних за­вдань і досягнення поставл цілей.

Метою державно фiнансової полiтики є забезпеч iстотного пiдвищення рiвня життя громадян нашої країни. Його показники слiд орiєнтувати на рiвень добробуту насел-я, досягнутий у перерозподілинених країнах. Перерозподілязання такого завдання передбачає прийняття вiдповiдних программ на довгострокову перспективу, конкретизованих на кожний визначений перiод. При цьому слiд усвiдомлювати: таких резiв можна досягнути лише за умов, що У за рiвнем екiчного перерозподіл досягне потенцiалу перерозподілин держав

64.Які існ рівні фін політики та фактори

фін пол - це спосіб організації і використ фін віднос. При чому, фін політику доцільно розглядати на слідуючи рівнях:
світовому;макроек;мікроек.
Кожному рівню фін політики відповідає своя мета. Так, на макроек рівні мета фін політики полягає в оптимальному розподілі і перерозподілі ВВПміж галузями народного госп, соціальними групами насел-я, територіями. На мікроек рівні - в оптимальному розподілі і перерозподілі грош коштів і фін ресурсів. Задачі фін політики залеж в першу чергу:
на світовому рівні - від фін, екічних та політичних процесів, що відбуваються у світі;
на макроек рівні - від ф-й та природи держ;
на мікроек - від мети функціон-я та форми власності підпр.
На цій основі до задач макроек рівня можна віднести:
підвищення обсягів й- ефективності використ фін ресурсів - відмова від рішення цієї задачі може призвести до розпорошення коштів, скорочення джерел задоволення постійно зростаючих екічних і соц потреб суспільства;
оздоровлення і структурна перебудова екіки - рішення цієї задачі дозволить підвищити в загальному обсязі вир-ва питому вагу галузей другої групи, зменшити витр на вир-во продукції, впорядкувати грош обіг;
досягнення більш високого рівня життя насел-я на основі перерозподіл галузей промисловості й сільського госп-соціальна направленість фін політики свідчить про те, що рівень життя насел-я виступ показником, який визнач перерозподіл вир-ва, напрямки і структуру використ фін ресурсів.
До задач фін політики мікроек рівня можна віднести:
максимізація прибутку підпр;
оптимізація структури капіталу підпр і забезпеч його фін стійкості;
досягнення прозорого фіново-ек стану підпр для власників, інвесторів, кредиторів;
забезпеч інвестиційної привабливості підпр;
створення ефективного механізму управл підпрм;
використ підпрм ринкового механізму в залученні фін ресурсів.

65.66.Фін стратег, ф тактика у ф політ, завдан і взаємозв'яз

Фін пол держ, стратегія і тактика підпр повинні ґрунтуватися на реальних можливостях. Водночас у процесі планув необх відшукувати резерви зрост дох, якщо існуючі їх обсяги недостатні для вирішення поставл завдань.

Фін стратегія — це пол, що розрахована на довготермінову перспективу і вирішення глобалзавдань соц-ек перерозподіл. Спрямованість фін стратегії визнач конкретними завданнями перерозподіл суспільства на певному історичному етапі перерозподіл. В умовах екічної кризи головним завданням є фін забезпеч макроекічної стабілізації, в умовах ек перерозподіл — досягнення оптимальних темпів зрост ВВП. Водночас за будь-яких умов основою фін стратегії є надійне забезпеч потреб екіки фіновими ресурсами і створення достатніх стимулів для ефективної діяльн суб'єктів госп. Фін стратегія зорієнтована на певну модель фін віднос у суспільстві. Прикладом стратегiчних завдань i вiдповiдно їх фiнансового забезпеч є: впровадження власної грошї одиницi, проведення приватизацiї, подолання iнфляцiї i спаду вир-ва.

Фін тактика являє собою поточну політику, спрямовану на вирішення конкретних завдань відповідного періоду, що випливають із розробленої фін стратегії. Вона здійсн через переорієнтацію фін ресурсів та змін в організації фін діяльн. Фін тактика більш мобільна, оскільки полягає у вчасному реагуванні на екон проблеми і диспропорції. Її головне завдання — досягнення стратегічних цілей перерозподіл. Яскравим прикладом фiнансової тактики є удосконалення сист оподаткув, надання пiльг окремим платникам, територiальний перерозподiл фiнансових ресурсiв через бюджну систу. Фін тактика більш мобільна, оскільки полягає у вчасному реагуванні на екон проблеми і диспропорції. Її головне завдання — досягнення стратегічних цілей перерозподіл.

68.Дискреційна та недискреційна фін пол: сутнісна характер.

За способом реаліз фін пол буває двох типів:
Дискреційна фін пол - це пол, що проводиться безпосер урядом країни і здійсн за допомогою органів сист управл фін-ми. Такий тип фін Політики недостатньо враховує можливості фін регулюв. Основними засобами дискреційної політики є:

- соц програми; -держ закупки; -держ інвест; -зміна трансфертних видатків пєрерозподільчого типу; -громадські роботи, що пов'язані з видатками; - управл податковим тягарем.
Під нєдискреційною фін політикою розуміють здатність податк сист до самостійної стабілізації. Тобто, вона повинна мати такі особлив, які дозволять їй - регулювати фіново-екічну діяльн в країні без безпосерго втручання будь-яких органів управл. Дані особлив податк сист називаються убудованими стабілізаторами. Крім под існ ще ряд - важливих убудованих стабілізаторів, що у своїй сукупності сприяють еконй рівновазі в країні. Серед них можна виділити наступні: -соц виплати, включаючи допомоги по безробіттю; - благодійні допомоги поза рамками сист соцго страх; -програми екічної допомоги; -ефект надійності компаній (наприклад, акціонерні товар иства створюють ілюзію стабільності доходу не змінюючи рівень виплати дивідендів);-інертність схильності до спожив-я (тобто, підтримуючи звичайний рівень життя, індивід повільно пристосовується до зміни рівня свого життя).

69.Фіскал і монетарна пол, їх взаємозв'язок і суперечності.

Фіскал пол характер дії держ щодо централізації частини виробленого ВВП та її сусп використ. Вона здійсн шляхом упровадження різноманітних методів мобілізації держ дох та розподілу цих коштів за окремими напрямами держ видатків. Координує фіскальну політику Міністерство Фін.

Монетарна пол являє собою комплекс дій та заходів у сфері грош ринку. Її механізм засновується на пропозиції грошей та їх вартості як фін ресурсів. Розробляє засади монетарної політики та забезпечує її втілення Центр банк.

Взаємозв'язок методів фіскал та монетарної політики виявляється передусім у спільності цілей окремих їхніх груп. Так, пожвавлення ринкової кон'юнктури через збіл-я сукупного попиту може бути забезпечене двома методами монетарної політики (зниженням облікової ставки та збіл-ям пропозиції грошей) і двома методами фіскал політики (зростм бюджних видатків та скороченням под). Стримування ринкової кон'юнктури досягається зменшенням сукупного попиту під впливом тих самих чотирьох методів (по два з кожного боку), але протилежного спрямування. Крім спільності цілей, взаємозв'язок між методами фіскал та монетарної політики виявляється також у зв'язках механізмів їхньої дії. Так, зниження облікової ставки у складі монетарної політики зумовлює відносне зрост дохідності держ цінних паперів та збіл-я надходжень до бюджу від їх реаліз. Це, у свою чергу, сприяє зростанню бюджних видатків або ж скороченню рівня оподаткув як факторів впливу на ринкову кон'юнктуру з боку фіскал політики.

70.Розкрийте фіскал політики держ. Який орган її виробляє?

Фіскал пол зумовлює використ можливостей уряду формувати под і витрачати кошти держ бюджу для регулюв рівня ділової активності і разв'язання різноманітних соц проблем, тобто це сист регулюв, пов'язана з урядовими видатками і податк. Основним важелем фіскал політики держ є зміна структури под і, насамперед зміна под ставок згідно з метою уряду. Проведення фіскал політики - прерогатива законодавчих органів влади країни, оскільки якраз вони контролюють оподаткув і витр коштів з нього.Склад з так званої дискреційної фіскал політики та автоматичної. Під дискреційною політикою розуміють свідоме регулюв державою оподаткув і держ витрат з метою впливу на реал обсяг ВВП, зайнятість, інфляцію, екон ріст. Як правило, дискреційну фіскальну політику можна прогнозувати в різні періоди ек циклу.

Автоматична фіскал пол заснована на систі вбудованих стабілізаторів. Це екон механізм, який автоматично реагує на зміну ек стану без необхсті рийняття певних рішень з боку уряду, здійсн ним певних проектів.

71. Фін безпека: її сутн та складові.

Фін безпека - це такий стан бюджної, грошкредї, банківської, валютї сист та фін ринків, який характер. збалансованістю, стійкістю до внутр і зовн негатиФін безпека (нормативне визнач-я) вних загроз, здатністю забезпечити ефективне функціон-я національної екічної сист та екон зрост.

Головна мета фін безпеки підпр -- гарантувати його стабільне та максимально ефективне функціон-я сьогодні та

високий потенціал перерозподіл в майбутньому.

Усі джерела фін небезпеки підпр можна поділити на дві

групи: об`єктивні і суб`єктивні Фін безпека досягається шляхом проведення виваженої фін політики відповідно до прийнятих в установленому порядку доктрин, концепцій, стратегій і програм у політичній, еконй, соцй, інформаційній і власне фінй сферах.

Фін безпека містить такі складові:

-бюджна безпека - це стан забезпеч платоспроможності держ з урахуванням балансу дох і видатків держ й місцевих бюджів та ефективності використ бюджних коштів;

-валютна безпека - це такий стан курсоутворення, який створює оптимальні умови для поступального перерозподіл вітчизняного експорту, безперешкодного припливу в країну іноз інвестицій, інтеграції У до світ екічної сист, а також максимально захищає від потрясінь на міжнар вал ринках;

-грош-кредитна безпека - стабільністю грошї одиниці, доступністю кред ресурсів та таким рівнем інфляції, що забезпечує екон зрост та підвищення реальних дох насел-я;

-боргова безпека - це такий рівень внутр та зовнішньої достатній для вирішення нагальних соц-екічних потреб, що не загрожує втратою суверенітету і руйнуванням вітчизняної фін сист;

-безпека страх ринку - це такий рівень забезпеченості страх компаній фіновими ресурсами, який дав би їм змогу в разі потреби відшкодувати обумовлені в договорах страх збитки їх клієнтів і забезпечити ефективне функціон-я;

-безпека фонд ринку - це оптимальний обсяг капіталізації ринку (з огляду на представлені на ньому ц.п., їх структуру та рівень ліквідності), здатний забезпечити стійкий фін стан емітентів, власників, покупців, організаторів торгівлі, торгівців, інститутів спільного інвест, посередників (брокерів), консультантів, реєстраторів, депозитаріїв, зберігачів та держ в цілому .

72. Обгрунт свою точку зору щодо суч фін політики У.

Реаліз суч фін політики характер. тяга­рем не зовсім тривкої стабілізації в країні, помірним пожвавленням екіки, стабілізації матеріально-фін балансу та поступо­вою ліквідацією великої заборгованості перед внутрми та зовнми кредиторами. В У розроблена і прийнята Конституція. У ній накреслені основні напрями фін стратегії уряду. Головними напрямами фін політики сучасного періоду вваж:
- сприяння завершенню роздержавлення і приватизації ;
- завершення земельної реформи;
- демонополізація екіки;
- забезпеч соцго захисту насел-я;
- удосконалення зовнішньоекічної діяльн з метою
зміцнення позиції У на світовому ринку;
- вступ У до світ організації торгівлі;
- захист і оздоровлення екологічного середовища;
- проведення адміністративної та пенсійної реформ.
Перерозподіл'язання завдань, передбач фін політикою, ви­
магає значних фін ресурсів. А для реаліз окремих з них
необхідна доп світ співтовар иства . Водночас екон становище в країні стабілізується. Спостерігається стабілізація націо­нальної валюти, передбачається зменшення под тиску за рах зниження окремих ставок податку на прибуток з 30% до 25%, зменшення под обкладання фіз осіб прибутковим подат­ком, дискусійним є питання зниження ставок інш под. Одночас­но передбачається розширення бази оподаткув за рах змен­шення кількості пільг та введення нових под, зокрема податку на нерухомість. Загалом забезпеч фіновими ресурсами потреб суспільства вимагає ефективного і раціонального ведення господарсь­кої діяльн незалежно від форми власності та виду діяльн.  

74.Поясн відмін між платою, зборами, внесками і податк.

податок— це обов'язковий платіж, який надходить у бюджний фонд у визначених законом розмірах і встановлені строки. Под визнач як примусові внески окремих господарств або приватних осіб для покриття сусп витрат держ. При цьому наголошується на тому, що податк слід вважати примусові збори на користь держ або общини без будь-якого еквівалента з боку держ.

Плата — це відплатний платіж до бюджу за надання державою платнику певних ресурсів, прав чи послуг, передбачає певну еквівалентність віднос платника з державою. Значною мірою частина їх має відшкодувальний характер: вони є платою за послуги, які надаються державою, платою за отримання дозволу за якусь діяльн . Плата вноситься за рах як собівартості, так і прибутку, що визнач механізмом її вилучення. Приклад, плата за землю, плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльн.Внески — це платежі безповоротного, безвідплатного хар-ру в ціл фонди.Відрах-я - це безвідплатний, безповоротний платіж компенсаційного хар-ру з метою фін забезпеч певних витрат бюджу. Використ цих коштів може бути певним або частковим за призначенням. Збори — це платежі разового, найчастіше випадкового хар-ру, які є незначними за обсягом. Сам термін указує на те, що їх збирають на місці (наприклад, за припаркування автотранспорту), тоді як под та обов'язк платежі перераховують до держ бюджу. Збори як вид платежів більш характерні для дох місцевих бюджів.

73. Под:, ф-ї. Назв форми прояву даної категорії.

Под- Це обов'язк внески юр. та фіз. осіб до бюджної сист залежно від вартості майна, розміру дох та обсягів спожив-я.

Фіскал ф-ї спрямована на поповнення доходної частини бюджу шляхом залучення под платежів, тобто є методом централізації ВВП у бюджі на загальносуспільні потреби. Регулююч ф-ї полягає у використанні державою под механізму (пільг, ставок), щоб зацікавити платника податку в здійсненні певної діяльн, виконанні робіт чи навпаки, зробити для нього невигідним зайняття ними (наприклад, шляхом встановлення високих под ставок). Застосовуючи под пільги, держ заохочує благодійність, захищає малозабезпечені верстви насел-я.

Для податку характерні такі ознаки: адресність до бюджу, обов 'язковість платежу; перехід права власності при сплаті податку; індивідуальна безоплатність; регулярність стягнення.

Адресність до бюджу полягає в тому, що податок, на відміну від інш обов'язкових платежів, може бути сплачений лише до бюджу, а не до іншого грош централізованого або децентралізованого фонду.

Обов'язксть податку виражається в тому, що за порушення встановленого строку сплати, розміру платежу, ухилення від сплати, передбачена відповідальність платника. Обов'язксть передбачає можливість примусового викон-я платежу.

При сплаті под платежу відбув перехід частини коштів із власності окремих платників у власність усієї держ. Такі платежі будуть податк лише за формою, а не за змістом.

Індивідуальна безоплатність податку виражається в тому, що при його стягненні держ не бере на себе обов'язків з надання кожному окремому платнику певного еквіваленту, рівного їх платежу.

Податок як регулярний платіж вноситься періодично, в чітко встановлені законодавством строки.

75. Под: об'єктивна необх-ть, сутн і ф-ї. Які основні історичні аспекти перерозподіл категорії "податок”?

Под - це обов'язк платежі в бюдж, які збирає держ з юр і фіз ос

Безпосер под як джерело дох держ бюджу в їх сучасному розумінні налічують кілька сотень років. Податкам властиві такі риси як. обов'язксть платежу, переважно перехід права власності при сплаті податку, індивідуальна безоплатність, регулярність стягнення.

Под безпосер пов'язані з розподільчою функцією в частині перерозподілу вартості створ ВВП між державою і юридичними та фізичними особами. Водночас вони виступ методом централізації ВВП у бюджі на загальносуспільні потреби, виконуючи таким чином фіскальну ф-ю. ф-й под:

- фіскал - ця ф-ї є визначальною для под і полягає в тому, що под вик своє головне призначення - наповнення доходної частини бюджу, дох держ для задоволення потреб суспільства, фіскал ф-ї є важливою у характеристиці сутності податк сист, вона визнач її сусп призначення. Призначення под полягає у забезпеченні витрат держ, то терміни їх сплати мають бути узгоджені з термінами фінасув видатків бюджу. Стабільність надходжень визнач достатнім рівнем гарантій того, що дох, передбачені Законом про Держ бюдж на поточний рік, будуть отримані у повному обсязі;

- регулююч - через неї здійсн регулюв державою вир-ва та спожив-я, у першу чергу шляхом справляння непрям под, що є податк на спожив-я;

- розподільча - її завданням є наповнення доходної частини бюджної сист країни з метою подальшого розподілу отриманих коштів для здійсн завдань і ф-й держ та муніципальних органів;

- стимулююча - ця ф-ї визнач орієнтири для перерозподіл та розгортання вир діяльн. Шляхом запровадження пільг окремим категоріям платників под або пільгових режимів на певних територіях держ стимулює перерозподіл певних галузей національної екіки або здійснює політику підтримки насел-я;

- контролююча - за її допомогою держ регламентує фіново-господарську діяльн підпр та організацій, отримання дох громадянами, використ ними свого майна та коштів, додержання фін дисципліни .

76. Под: сутн, ф-ї. Дайте характеристику ф-й под.

податок— це обов'язковий платіж, який надходить у бюджний фонд у визначених законом розмірах і встановлені строки. Под визнач як примусові внески окремих господарств або приватних осіб для покриття сусп витрат держ. При цьому наголошується на тому, що податк слід вважати примусові збори на користь держ або общини без будь-якого еквівалента з боку держ.

Ф-ї под як фін категорії випливають з ф-й фін.

Фіскал ф-ї спрямована на поповнення доходної частини бюджу шляхом залучення под платежів, тобто є методом централізації ВВП у бюджі на загальносуспільні потреби. Под надходж мають бути постійними і стабільними й рівномірно розподілятися за регіонами. Постійність означає, що под повинні надходити до бюджу не у вигляді разових платежів з невизначеними термінами, а рівномірно протягом бюдж року в чітко встановлені строки. Стабільність надходжень визнач високим рівнем гарантій того, що передбачені Законом про бюдж на поточний рік дох будуть отримані у повному обсязі. Рівномірність розподілу под за територією необхідна для забезпеч достатніми доходами всіх ланок бюджної сист. Регулююч характер сусп призначення под. Сутн регулюючої ф-ї полягає полягає у використанні державою под механізму (пільг, ставок), щоб зацікавити платника податку в здійсненні певної діяльн, виконанні робіт чи навпаки, зробити для нього невигідним зайняття ними (наприклад, шляхом встановлення високих под ставок). Застосовуючи под пільги, держ заохочує благодійність, захищає малозабезпечені верстви насел-я.

Оскільки регулююч ф-ї под є об'єктивним явищем, то вплив под відбув незалежно від волі держ, яка їх установлює. Разом з тим держ може свідомо використовувати їх з метою регулюв певних пропорцій у соц-ек житті суспільства. Але така цілеспрямована под пол можлива тільки завдяки об'єктивно властивій податкам регулюючій ф-ї

77. Ф-ї под. Думка щодо стимул та стримуючої ф-й под.

До ф-й под можна віднести такі:
- фіскал - под вик своє головне призначення - наповнення доходної частини бюджу, дох держ для задоволення потреб суспільства, фіскал ф-ї є важливою у характеристиці сутності податк сист, вона визнач її сусп призначення. Под надходж мають бути постійними і стабільними. Постійність означає, що под мають надходити до бюджу не у вигляді разових платежів з невизначеними термінами, а рівномірно протягом бюдж року в чітко встановлені строки. Стабільність надходжень визнач достатнім рівнем гарантій того, що дох, передбачені Законом про Держ бюдж на поточний рік, будуть отримані у повному обсязі;
- регулююч - через неї здійсн регулюв державою вир-ва та спожив-я;
- розподільча - її завданням є наповнення доходної частини бюджної сист країни з метою подальшого розподілу отриманих коштів для здійсн завдань і ф-й держ та муніципальних органів;
- стимулююча - ця ф-ї визнач орієнтири для перерозподіл та розгортання вир діяльн. Я вважаю, що шляхом запровадження пільг окремим категоріям платників под або пільгових режимів на певних територіях держ стимулює перерозподіл певних галузей національної екіки або здійснює політику підтримки певних верств насел-я;
- контролююча - за її допомогою держ регламентує фіново-господарську діяльн підпр та організацій, отримання дох громадянами, використ ними свого майна та коштів, додержання фін дисципліни .

Стримуюча підф-ї под, наприклад, може виявлятися через уведення акцизів на тютюнові вироби й алкогольні напої, що збільшують їх ціну. У резі зменшується вживання цих виробів.

-стимулююча – через дану ф-ю держ вплив на процес розширеного відтворення, стимулюючи його перерозподіл, вплив на нагромадження капіталу, держ через цю ф-ю може розширювати платоспроможний попит насел-я, може стимул інвестиційну активність і може створювати додаткові стимули до праці та ін.

78. Характер фіскал ф-ї под.

Ф-ї под як фін категорії випливають з ф-й фін. Фін загалом вик дві ф-ї — розподільну і контрольну. Под безпосер пов'язані з розподільною функцією в частині перерозподілу вартості створ ВВП між державою і юридичними та фізичними особами. Вони є методом централізації ВВП у бюджі на загальносуспільні потреби, виконуючи у такий спосіб фіскальну ф-ю.

Фіскал ф-ї є основною у характеристиці сутності под, вона визнач їх сусп призначення. З огляду на цю ф-ю держ повинна отримувати не тільки достатньо под, а й головне, надійних. Под надходж мають бути постійними і стабільними й рівномірно розподілятися за регіонами.

Постійність означає, що под повинні надходити до бюджу не у вигляді разових платежів з невизначеними термінами, а рівномірно протягом бюдж року в чітко встановлені строки. Оскільки призначення под полягає у забезпеченні витрат держ, то терміни їх сплати мають бути погоджені з термінами фінасув видатків бюджу.

Стабільність надходжень визнач високим рівнем гарантій того, що передбачені Законом про бюдж на поточний рік дох будуть отримані у повному обсязі. Безглуздо встановлювати такі под, які необхідних гарантій не дають, бо в такому разі невизначеною стає вся фін діяльн держ.

Рівномірність розподілу под за територією необхідна для забезпеч достатніми доходами всіх ланок бюджної сист. Без цього виникає потреба в значному перерозподілі коштів між бюджами, що зменшує рівень автономності кожного бюджу, ступінь регіонального самоврядування і самофінасув.

79.80. За якими ознаками класиф под? Класиф-я под проводиться за кількома ознаками: за формою оподаткув, за ек змістом об'єкта оподаткув, залежно від рівня держ структур, які їх установлюють, за способом стягнення.

За формою оподаткув всі под поділ на дві групи: прямі й непрямі.Прямі под встановлюються безпосер щодо платників і сплачуються за рах їхніх дох, а сума податку безпосер залежить від розмірів об'єкта оподаткув. Прямі под сприяють такому розподілу под тягаря, за якого більше платять ті члени суспільства, котрі мають вищі дох.

Непрямі под встановлюються в цінах товар та послуг і сплачуються за рах цінової надбавки, а їх розмір для окремого платника прямо не залежить від його дох. Непрямі под включаються в ціни, то їх платить в абсолютному розмірі більше той, хто більше споживає, а більше споживає той, хто має вищі дох.

За ек змістом об'єкта оподаткув под поділ на три групи: под на дох, спожив-я і майно. Под на дох стягуються з дох фіз та юр осіб. Безпосередніми об'єктами оподаткув є заробітна плата та інші дох громадян, прибуток або валовий дохід підпр. Под на спожив-я сплачуються не при отриманні дох, а при їх використанні. Вони справляються у формі непрям под. Под на майно встановлюються щодо рухомого чи нерухомого майна. На відміну від под на спожив-я, які сплачуються тільки один раз— при купівлі, под на майно стягуються постійно, доки майно перебуває у власності. Залежно від рівня держ структур, які встановлюють под, вони поділ на загальнодерж та місц. Загальнодерж под встановлюють вищі органи влади. Їх стягнення є обов'язковим на всій території країни незалежно від того, до якого бюджу (центрального чи місц) вони зараховуються. Згідно з їх розподілом між ланками бюджної сист загальнодерж под поділ на три групи: дох центрального бюджу, дох місцевих бюджів і дох, що розподіл в певних пропорціях між центр та місц бюджами

Місц под встановлюються місц органами влади та управл[1]. Можливі різні варіанти встановлення місцевих под. По-перше, у вигляді надбавок до загальнодерж под. По-друге, введення місцевих под за переліком, що встановлюється вищими органами влади. По-третє, можливе впровадження місцевих под на розсуд місцевих органів без будь-яких обмежень з боку центральної влади.

За способом стягнення розрізняють два види под —розкладні й окладні. Розкладні под спочатку встановлюються в загй сумі відповідно до потреб держ в дох, потім цю суму розкладають на окремі частини за територіальними одиницями, а на низовому рівні — між платниками. Окладні под передбачають установлення спочатку ставок, а відтак і розміру податку для кожного платника окремо. Загальна величина податку формується як сума платежів окремих платників.

81.Класиф-я под за формою оподаткув: +, -.

За формою оподаткув всі под поділ на дві групи: прямі і непрямі або опосередковані. Прямі под встановлюються безпосер щодо платника, який сплачує їх до бюджу держ, і обсяг таких под залежить від розмірів об'єкта оподаткув (податк бази). Прямі под поділяють на дві підгрупи: особисті і реальні. Особисті под - це под, які встановлюються персонально для конкретного платника і залеж від його дох (податок на прибуток, прибутковий податок, податок на промисел). Реальні под - це под, які передбачають оподаткув майна, виходячи із зовн ознак; платниками виступ власники цього майна незалежно від їх дох (податок на землю, податок з власників транспортних засобів, майнові под).

Непрямі под встановлюються в цінах товар і послуг. Формально непрямі под справляються по пропорційних ставках. Кожний фактичний платник податку сплачує при купівлі товар у однакову суму податку, незалежно від отримуваного доходу. До них відносимо: Мито (це непрямий податок, що справляється з товар (інш предметів), що переміщаються через митний кордон, тобто ввозяться, вивозяться або слідують транзитом, і який включається в ціну товар і сплачується за рах кінцевого споживача), може бути протекціоністське, преференційне, зрівнювальне, статистичне, фіскальне, ввізне, вивізне, транзитне.акцизи, які в свою чергу склад з універсального та специфічних акцизів. У подй практиці існ три форми універсальних акцизів: податок з продажів (купівель) у сфері оптової або роздрібної торгівлі, податок з обороту і ПДВ. Податок з обороту також стягується з валового обороту, але вже на всіх ступенях руху товар.Фіскал монополія — це прибуток держ від реаліз монополізованих державою товар ів.

82.Класиф-я под за ек змістом об'єкта оподаткув. приклади.

За ек змістом об'єкта оподаткув под поділ на три групи: под на дох, спожив-я і майно. Под на дох стягуються з дох фіз та юр осіб. Безпосередніми об'єктами оподаткув є заробітна плата та інші дох громадян, прибуток або валовий дохід підпр. Под на спожив-я сплачуються не при отриманні дох, а при їх використанні. Вони справляються у формі непрям под. Под на майно встановлюються щодо рухомого чи нерухомого майна. На відміну від под на спожив-я, які сплачуються тільки один раз— при купівлі, под на майно стягуються постійно, доки майно перебуває у власності.

83. Прямі под: сутн, + і - їх застос-я.

Прямі под встановлюються безпосер щодо платників і сплачуються за рах їхніх дох, а сума податку безпосер залежить від розмірів об'єкта оподаткув. Прямі под сприяють такому розподілу под тягаря, за якого більше платять ті члени суспільства, котрі мають вищі дох. Такий принцип оподаткув більшістю екістів світу визнається найсправедливішим. Разом з тим форма прямого оподаткув потребує і складного механізму стягнення под, бо виник проблеми обліку об'єкта оподаткув й ухилення від сплати. Тому, незважаючи на відносну справедливість прямих под, под сист не може обмежуватися тільки ними. Це був би однобокий підхід, який згубний для будь-якої сист.Первага: сприяють такому розподілу под тягаря, за якого більше платять ті члени суспільства, котрі мають вищі дох. Недолік: потребує і складного механізму стягнення под, бо виник проблеми обліку об'єкта оподаткув й ухилення від сплати.

84. Непрямі под: + і - їх застос-я.

Непрямі под - под на товар и і послуги, що встановлюються у вигляді надбавки до ціни або тарифу, оплачуються покупцями при купівлі товар та отриманні послуг, а в бюдж вносяться продавцями чи рідше виробниками цих товар та послуг.

Непрямі под - под на продаж, з обігу, на додану вартість, на продаж цінних паперів, на переказ коштів за кордон, на дарування і успадкування, на передачу власності, на матеріально-технічні запаси та обладнання, на монопольне право та привілеї, а також акцизи, гербові збори, прикордонні збори та всі інші под (збори), крім прямих под і под з імпорту.

+ та -

Hепрямі под, на відміну від прямих мають свої + і -. Вони ефективніші в фіскальному аспекті, оскільки оподатковують спожив-я, яке в свою чергу є більш стабільною і негнучкою величиною, ніж прибутки. Від них тяжко ухилитись і досить легко контролювати їх сплату. Hепрямі под не вплив на процеси нагромадження, але вони регресивні в соц аспекті і здійснюють досить значний вплив на заг процеси ціноутворення. Крім того, за допомогою специфічних акцизів можна впливна структуру спожив-я. З іншого боку структура спожив-я у різних верств насел-я суттєво відрізняється, тому принцип справедливого оподаткув може бути реалізований через диференційований підхід до встановлення непрям под на окремі товар и, роботи та послуги. Однак тут теж є певні обмеж. Встановлення більш високих под тільки на так звані товар и не першої необхсті й розкоші звужує сферу непрям оподаткув і скорочує надходж дох до бюджу. Навпаки, навіть невисокий рівень непрям оподаткув товар повсякденного попиту забезпечує державі сталі й значні дох, бо сталим і значним у масштабах суспільства є таке спожив-я.

85. Сутн прямого оподаткув. В чому + і - прямих под? Яка роль прямих под в дох бюджу У?

Прямі под встановлюються безпосер щодо платників і сплачуються за рах їхніх дох, а сума податку безпосер залежить від розмірів об'єкта оподаткув.

Первага: сприяють такому розподілу под тягаря, за якого більше платять ті члени суспільства, котрі мають вищі дох.

Недолік: потребує і складного механізму стягнення под, бо виник проблеми обліку об'єкта оподаткув й ухилення від сплати.

В У прямі под:

— податок на прибуток підпр;— податок на дох фіз осіб;

— податок з власників транспортних засобів та інш самохідних машин і механізмів;— податок на нерухоме майно (нерухомість);— плата (податок) за землю;— податок на промисел; Основною формою прямого оподаткув є прибутковий податок. Залежно від платників податку він поділяється на два види: з юр осіб; з фіз осіб.

Прямі под можна поділити на дві підгрупи в залежності від об'єкта оподаткув :

1. Под на дох.

До под на дох, які стягуються в У належ податок на прибуток підпр, податок з дох фіз осіб. Перевагами цих под є: рівень оподаткув прямо залежить від доходу, що створює рівні умови в оподаткуванні; у цих под існ великі можливості для регулюв екіки як на мікро- так і на макрор. -: від них легко ухилитись і приховати; підрах бази оподаткув є досить складним для платника; податковим органам досить непросто контролювати правильність обчислення цих под, об'єкт оподаткув є нестабільним, і його розміри коливаються в процесі циклічного перерозподіл екіки.

Под на власність

Серед под на власність в У стягується земельний податок і податок з власників транспортних засобів та інш самохідних машин і механізмів. +: сталість надходжень, незначні можливості для ухилення і приховання, простота стягнення, соціальна справедливість. -: обмежена регулююч ф-ї, а також нееластичність надходжень.

За допомогою цих под поповнюється держ бюдж У

86.Сутн непрям оподаткув. + і - .Роль в дох Держ бюдж У?

За формою оподаткув розрязняють: прямі под та непрямі под. 

Прямі – встановлюються безпосер щодо платників ї їх розмір залежить від масштабів об'єктів оподаткув:особові;реальні.При особовому – об'єктом оподаткув виступ доход.(з/п) При реальному - об'єктом оподаткув виступ майно:плата на землю;нерухомого майна;транспорт тошо.

Непрямі – встановлюються в ціні товар і послуг ї їх розмір для окремого платника не залежить від розміру його дох.Непрямі под:акцизи;універсальні;специфічні.фіскал монополія (Держ монополія);Мито:ввізне (імпортне);вивізне (експортне).

Зараз переважають прямі под.

+ непрям под:

1.Організаційні – непрямі под прості з точки зору їх сплати і не потребують розширення под апарату.

2.Бюдж + непрям под – вони забезп регулярні надходж до бюдж

3.Непрямі под вплив на сукупне спожив-я шляхом збіл-я ціни на продукцію і тому держ може впливна структуру спожив

Первага прямих под: сприяють такому розподілу под тягаря, за якого більше платять ті члени суспільства, котрі мають вищі дох. - непрям оподаткув:

1.Соц-екон – непрямі под не залеж від дох платників і розподіл непропорційно капіталу доходу.

2.Непрямі под обмежують розмір прибутку підпр структур

Недолік прямого оподаткув: потребує і складного механізму стягнення под, бо виник проблеми обліку об'єкта оподаткув й ухилення від сплати.

87. Обгрунт + прямого і непрям оподаткув.

+ непрям оподаткув (НО):1)непрямі под більш раціональні в умовах унітарних держав. За рах непрям под (у першу чергу,ПДВ) здійсн формув держ бюджу, тоді як майнові, прибуткові под орієнтовані на формув дохідних частин рег або місцевих бюджів.2) сплата непрям под більш непомітна для платників, а при вдалому виборі об'єкта оподатковування, ними забезпечується більше надходж коштів у бюджи, ніж від прямих;3) перевагою непрям под є стійкість, стабільність надходжень у дох держ. Певна зручність цих под пов'язується з тим, що вони сплачуються платниками незначними частками, у міру спожив-я й у такий час, коли в платників є в наявності кошти для придбання предмета, що підпадає під оподатковування;4) кошти від них надходять у бюдж швидше, ніж від прямих под

+ прямого оподаткув (ПО): 1)при ПО,використанні зборів под хар-ру, створюється реальна можливість чітко простежити зв'язок між зібраними за рах цих платежів коштами й профінними завданнями й цілями. В цьому випадку виникає можливість побудови моделі відповідальності за нецільове використ коштів (зібраних, приміром, у пенсійний фонд), що, безумовно, виключено в режимі НО.2) при прямих податках обов'язок сплати податку делегується власникові майна або дох і здійсн за рах його коштів;3) прямі под орієнтовані й ураховують

платоспроможність насел-я 4) Прямі под сприяють такому розподілу под тягаря, за якого більше платять ті члени суспільства, котрі мають вищі дох. Такий принцип оподаткув більшістю екістів світу визнається найсправедливішим.

5) ПО дає можливість державі безпосер впливна інвестиційну активність, накопичення капіталу,ділову активність продавців, та виробників товар ів, робіт, послуг;6)Застос-я ПО дає змогу встановити пряму залежність між доходами платника та його податковими платежами в бюдж, що дозволяє реалізувати принцип справедливості оподаткув за допомогою застос-я прогресивних под шкал.7) прямі под розподіляють под тягар таким чином, що той, хто має високі дох сплачує в бюдж більші суми порівняно з тими хто має нижчі дох.
Реферат на тему: 285 питань з предмету "Фінанси" (шпора)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.