Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Економіка підприємства

Збірник задач з предмету "економіка підприємства" (практична робота)

Задача 1

На механічній дільниці працює 81 робітник, у тому числі 9 чоловік 1 розряду, 15 - 2 розряду, 36 - 3 розряду, 13 - 4 розряду, 8 - 5 розряду. Визначити середній тарифний розряд робітників і середню годинну тарифну ставку на дільниці (869 грн. - мінімальна заробітна плата).

Рішення:

Перед визначенням середнього тарифного розряду робітників необхідно визначити середній тарифний коефіцієнт групи робітників. Він визначається за формулою:

К – тарифний коефіцієнт певного розряду; чp - чисельність робітників того самого розряду; - загальна чисельність робітників.

Згідно умові задачі,

Тоді

Розрахований Кс менший тарифного коефіцієнта 1,23, якому відповідає 3-й розряд, і більший коефіцієнта 1,08, якому відповідає 2-й розряд. Отже, Кс знаходиться між 2 і 3 розрядами.

Визначимо середній тарифний розряд робітників за формулою:

де Рм, – тарифний розряд, який відповідає меншому із двох суміжних тарифних коефіцієнтів тарифної сітки, між якими знаходяться відомий середній тарифний коефіцієнт; Км, Кб – менший і більший між двох суміжних тарифних коефіцієнтів тарифної сітки, між якими знаходиться відомий середній тарифний коефіцієнт.

Тоді

Згідно умові задачі середній тарифний коефіцієнт робітників складає 1,22, тарифна ставка 1 розряду (мінімальна тарифна ставка) дорівнює 869 грн., тоді середня тарифна ставка буде дорівнювати:

Відповідь: середній тарифний розряд – 2,9, середня тарифна ставка – 1060,18 грн.

Задача 2

В минулому році на підприємстві працювало 1500 чол. Фактично кожним робітником відпрацьовано 1870 год. У плановому році фактичний час роботи одного робітника заплановано довести до 1890 год. Питома вага виробничих робітників у загальній чисельності працюючих складає 70% . Крім того у плановому році втрати від браку, що складали 1,5% передбачається скоротити на 50%. Визначити кількість робітників, що буде вивільнено в плановому році.

Рішення:

Складемо розрахункову таблицю

Показники

Значення

1.

Фактична чисельність працівників, чол.

1500

2.

Фактична кількість відпрацьованих годин кожним працівником, год.

1870

3.

Запланована кількість відпрацьованих годин кожним працівником, год.

1890

4.

Питома вага виробничих робітників у складі працівників, %

70

5.

Фактичні втрати від браку, %

1,5

6.

Фактична кількість відпрацьованих годин усіма працівниками, год., р.1 ´ р.2

2805000

7.

Фактична кількість виробничих робітників, чол., (р.1 ´ р.4)/100

1050

8.

Запланована чисельність працівників, чол., р.6 / р.3

1484

9.

Запланована кількість виробничих робітників, чол., (р.8 ´ р.4) / 100

1038

10.

Кількість працівників, що буде вивільнено в плановому році, чол., р.1 – р.8

16

11.

Кількість виробничих робітників, що буде вивільнено в плановому році, чол., р.7 – р.9

12

Відповідь: кількість працівників, що буде вивільнено в плановому році – 16 чол., з них 12 чол. – виробничі робітники

Задача 3

Заповнити таблицю, дати характеристику інвестиційній політиці підприємства.

Показник

Значення коефіцієнта
оновлення

Значення коефіцієнта
вибуття

за
2001

за
2002

за
2003

за
2004

за
2001

за
2002

за
2003

за
2004

Значення коефіцієнта онов­лення (вибуття)

0,16

0,07

?

0,70

0,01

0,023

0,017

?

Вартість основних засобів, що надійшли (вибули) за рік

630,0

287,7

1623,4

12325,5

1,0

94,4

76,3

483,4

Первісна вартість основних засобів, наявних на початок року

100,0

?

?

?

Первісна вартість основних засобів, наявних на кінець року

?

?

5800

?

Рішення:

Коефіцієнт оновлення - відношення вартості основних засобів, що надійшли, до вартості фондів на кінець року.

Коефіцієнт вибуття - відношення вартості основних засобів, що вибули за рік до їх вартості на початок року.

Для більшої зручності складемо розрахункову таблицю:

Показник

Роки

2001

2002

2003

2004

1.

Значення коефіцієнта оновлення

0,16

0,07

р.3/р.6

0,27

0,7

2.

Значення коефіцієнта вибуття

0,01

0,023

0,017

р.4/р.5

0,083

3.

Вартість основних засобів, що надійшли за рік, тис. грн.

630,0

287,7

1623,4

12325,5

4.

Вартість основних засобів, що вибули за рік, тис. грн.

1,0

94,4

76,3

483,4

5.

Первісна вартість основних засобів, наявних на початок року, тис. грн.

100,0

р.4/р.2

4104,3

р.4/р.2

4488,2

р.6-р.3+р.4

5765,7

6.

Первісна вартість основних засобів, наявних на кінець року, тис. грн.

р.3/р.1

3937,5

р.3/р.1

4110,0

5800,0

р.3/р.1

17607,8

Таким чином отримали таблицю, яка дозволяє оцінити інвестиційну політику підприємства

Показник

Значення коефіцієнта
оновлення

Значення коефіцієнта
вибуття

за
2001

за
2002

за
2003

за
2004

за
2001

за
2002

за
2003

за
2004

Значення коефіцієнта онов­лення (вибуття)

0,16

0,07

0,27

0,70

0,01

0,023

0,017

0,083

Вартість основних засобів, що надійшли (вибули) за рік

630,0

287,7

1623,4

12325,5

1,0

94,4

76,3

483,4

Первісна вартість основних засобів, наявних на початок року

100,0

4104,3

4488,2

5765,7

Первісна вартість основних засобів, наявних на кінець року

3937,5

4110,0

5800,0

17607,8

Згідно цієї таблиці можна стверджувати, що протягом цих чотирьох років підприємство наділяло інвестиційній складовій у своєї діяльності велику увагу.

Так протягом 2001-2004 років вартість основних засобів, що надійшли за рік мали позитивну тенденцію до зростання з 630 тис. грн. в 2001 році до 12325,5 тис. грн. в 2004 році, відповідно значення коефіцієнта оновлення, точніше коефіцієнта надходження, також позитивно зростали з 0,16 до 0,7. Цей показник не дає нам змогу оцінити питому вагу нових основних засобів у складі всіх цих засобів, що надійшли за звітний період. У той же час вартість основних засобів, що вибули за звітний період мали також тенденцію до збільшення з 1 в 2001 році до 483,4 тис. грн., але їх питома вага по відношенню до вартості основних засобів, що надійшли протягом цього звітного періоду значно менша. Про це свідчить позитивне зростання первісної вартості основних засобів, наявних на кінець року з 3937,5 тис. грн. в 2001 році до 17607,8 тис. грн. в 2004 році. Задача 4

У січні 2000 р. підприємство придбало будівлю виробничого призначення вартістю в 426 тис. грн. з очікуваним терміном експлуатації 15 років в прогнозованою ліквідаційною вартістю 78 тис. грн. На початку 2004 р. керівництвом підприємства переглянуто термін корисного використання об'єкта з 15 до 20 років, а ліквідаційну вартість визначено в сум 46 тис. грн. (замість 78 тис. грн.).

Виходячи з наведених даних, необхідно:

1. Розрахувати залишкову вартість будівлі станом на 1 січня 2004 р., зважаючи на те, що амортизація нараховується прямолінійним методом.

2. Визначити щорічну суму амортизації, починаючи з 2004 р., ураховуючи переглянутий термін експлуатації та ліквідаційну вартість об'єкта.

Рішення:

За прямолінійним методом витратами поточного періоду впродовж усього строку корисного використання будівлі виробничого призначення визначається завжди однакова частина вартості цієї будівлі.

У нашому прикладі первісна вартість будівлі дорівнює 426 тис. грн. Впродовж 2001-2003 років (3-х років) сума амортизації (амортизаційні відрахування) за рік становили:

Відповідно, розрахуємо залишкову вартість будівлі станом на 1 січня 2004 р.

Показник

Роки

2000

2001

2002

2003

Амортизаційні відрахування за рік, тис. грн.

-

23,2

23,2

23,2

Накопичена амортизація (знос) на кінець року, тис. грн.

-

23,2

46,4

69,6

Залишкова вартість на кінець року, тис. грн.

426,0

402,8

379,6

356,4

Залишкова вартість будівлі станом на 1 січня 2004 р. становить 356,4 тис. грн.

Враховуючи те, що впродовж цих 2001-2003 років нараховувалися амортизаційні відрахування, з моменту переглянутого терміну корисного використання об'єкта з 15 до 20 років та зміни ліквідаційної вартості (з 78 до 46 тис. грн.) первісною вартістю будемо рахувати залишкову вартість на кінець 2003 року, а саме 356,4 тис. грн., термін корисного використання – 17 років. Тоді щорічна сума амортизації, починаючи з 2004 р., ураховуючи переглянутий термін експлуатації та ліквідаційну вартість об'єкта буде становити:

 

Відповідь: Залишкова вартість будівлі станом на 1 січня 2004 р. - 356,4 тис. грн.; щорічна сума амортизації, починаючи з 2004 р. – 18,2 тис. грн.

Задача 5

У першому кварталі підприємство реалізувало продукцію на 585 млн. грн., середньоквартальні залишки оборотних коштів становили 65 млн. грн. У другому квартал обсяг реалізації продукції зменшився на 7%, а час одного обороту оборотних коштів буде скорочено на два дні.

Визначити:

1. коефіцієнт обертання оборотних коштів, тривалість одного обороту в днях за перший квартал;

2. коефіцієнт обертання оборотних коштів, їхню абсолютну величину в другому кварталі ;

3. зміну оборотних коштів у результат зміни тривалості одного обороту оборотних коштів.

Рішення:

Коефіцієнт обертання оборотних коштів показує, скільки оборотів здійснили оборотні кошти за перший квартал, розраховується за формулою:

де РП – вартість реалізованої продукції, млн. грн., ОК – середній залишок оборотних коштів, млн. грн. Відповідно,

Тривалість одного обороту (швидкість обороту) оборотних коштів визначається як співвідношення кількості днів у першому кварталі і коефіцієнта оборотності в цьому кварталі. Відповідно,

За умовами задачі, обсяг реалізації продукції зменшився на 7%, а час одного обороту оборотних коштів скорочено на два дні.

Це значить, що тривалість одного обороту (швидкість обороту) оборотних коштів у другому кварталі буде становити 8 днів. Відповідно, коефіцієнт оборотності в цьому кварталі буде становити:

Відомо, що обсяг реалізації продукції зменшився на 7% або на 585´0,07=40,9 млн., грн. Відповідно, обсяг реалізації продукції у другому кварталі планується у розмірі 585–40,9=544,1 млн. грн. Середньо квартальні залишки оборотних коштів у цьому кварталі плануються у розмірі 544,1/11,3=48,1 млн. грн.

Відповідь: коефіцієнт обертання оборотних коштів у першому кварталі – 9 оборотів, тривалість одного обороту (швидкість обороту) оборотних коштів у першому кварталі – 10 днів, коефіцієнт обертання оборотних коштів у другому кварталі – 11,3 обороту, обсяг реалізації продукції у другому кварталі планується у розмірі 544,1 млн. грн.
Реферат на тему: Збірник задач з предмету "економіка підприємства" (практична робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.