Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Економіка підприємства

Задачі з предмету "економічний аналіз" - варіант 4 (практичне завдання)

Провести факторний аналіз валового прибутку в залежності від зміни обсягу реалізації продукції в натуральному вимірі, відпускної ціни та собівартості одиниці продукції.

Вихідна інформація: Таблиця 1.1

Варіанти

Реалізація,

т

Відпускна ціна, тис. грн. /т

Собівартість, тис. грн. /т

Чистий дохід від реалізації, тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

Валовий прибуток, тис. грн.

6

План

10800

12320

9740

133056000

105192000

27864000

Факт

10370

12300

9670

127551000

100277900

27273100

За даними таблиці 1.1 бачимо, що валовий прибуток (ВП) залежить від зміни обсягу реалізації продукції (ОРП), відпускної ціни (ВЦ) та собівартості одиниці продукції (СОП).

Для розрахунку впливу факторів способом ланцюгових підстановок складемо таблицю з вихідною інформацією.

Таблиця 1.2

Показник

Од. виміру

Ум. позн.

За планом

Фактично

Відхилення

+/-

%

1

Валовий прибуток

тис. грн.

ВП

27864000

27273100

-590900

-2,1

2

Обсяг реалізації продукції

т

ОРП

10800

10370

-430

-3,9

3

Відпускна ціна

тис. грн. / т

ВЦ

12320

12300

-20

-0,1

4

Собівартість одиниці продукції

тис. грн. / т

СОП

9740

9670

-70

-0,7

Результативний показник – валовий прибуток.

Вихідна трьохфакторна мультиплікативна модель має вигляд:

ВП = (ВЦ ´ ОРП) – (СОП´ ОРП) = ОРП ´ (ВЦ – СОП)

1. Базисний рівень результативного показнику – обсяг валового прибутку дорівнює:

ВП0 = ОРП0 ´ (ВЦ0 – СОП0) = 10800´(12320 - 9740) = 27864000 тис. грн.

2. Розрахунок умовних результативних показників:

ВПум1 = ОРП1 ´ (ВЦ0 – СОП0) = 10370´(12320 - 9740) = 26754600 тис. грн.

ВПум2 = ОРП1 ´ (ВЦ1 – СОП0) = 10370´(12300 - 9740) = 26547200 тис. грн.

ВП1 = ОРП1 ´ (ВЦ1 – СОП1) = 10370´(12300 - 9670) = 27273100 тис. грн.

3. Розрахунок впливу зміни факторних показників:

- Зміна обсягу реалізації продукції:

DВПОРП = ВПум1 – ВП0 = 26754600 – 27864000 = - 1109400 тис. грн.

За рахунок зменшення обсягу реалізації продукції на 430 т або на 3,9% валовий прибуток від реалізації зменшився на 1109400 тис. грн.

- Зміна відпускної ціни:

DВПВЦ = ВПум2 – ВПум1 = 26547200 – 26754600 = - 207400 тис. грн.

За рахунок зменшення відпускної ціни на 20 тис. грн. / т або на 0,1% валовий прибуток від реалізації зменшився на 207400 тис. грн.

- Зміна собівартості одиниці продукції:

DВПСОП = ВП1 – ВПум3 = 27273100 – 26547200 = + 725900 тис. грн.

За рахунок зменшення собівартості одиниці продукції на 70 тис. грн. / т або на 0,7% валовий прибуток від реалізації збільшився на 725900 тис. грн.

4. Баланс відхилень:

ВП1 - ВП0 = DВПОРП + DВПВЦ + DВПСОП

27273100 – 27864000 = - 1109400 – 207400 + 725900

-590900 = -590900

Результати аналізу оформимо в таблицю 1.

Таблиця 1.3

Показники

План

Факт

% виконання плану

Відхилення валового прибутку, тис. грн.

Абсолютне

В т.ч. за рахунок зміни

обсягу

ціни

собівартість одиниці

Чистий дохід від реалізації, тис. грн.

133056000

127551000

95,8

-590900

- 1109400

- 207400

+ 725900

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

105192000

100277900

95,3

 

Реалізація, т

10800

10370

96.1

Валовий прибуток, тис. грн.

27864000

27273100

97,9

Собівартість, тис. грн. /т

9740

9670

99,3

Задача 6

Необхідно визначити та оцінити аналітичні фінансові коефіцієнти за даними статей балансу (таблиця 2.1).

Після визначення аналітичних фінансових коефіцієнтів їх треба порівняти з нормативами, прийнятими в практиці фінансового менеджменту, і зробити висновки про фінансовий рейтинг підприємства.

Вихідна інформація:

Таблиця 2.1

Статті балансу

Варіант

VI

Актив

І. Необоротні активи, усього

14200

ІІ. Оборотні активи, усього

21480

В т. ч. запаси

17600

Дебіторська заборгованість

1400

Поточні фінансові інвестиції

0,0

Грошові кошти та їх еквіваленти

2100

Інші оборотні активи

380

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

210

Баланс

35890

Пасив

І. Власний капітал

15500

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

90

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

4000

 

19590

IV. Поточні зобов'язання

16300

V. Доходи майбутніх періодів

-

Баланс

35890

Фінансовий результат

4210

Рентабельність активів, % (фінансовий результат / активи)´100

11,7

Рентабельність власного капіталу, %

(фінансовий результат / власний капітал) ´ 100

27,16

Для розрахунку аналітичних фінансових коефіцієнтів за даними статей балансу складемо аналітичну таблицю 2.2

Таблиця 2.2 Аналітична таблиця

Показник

Значення

Норматив

Порівняння з нормативом, висновки

1

Валюта балансу

35890

-

-

2

Власний капітал

15500

-

-

3

Оборотні активи

21480

-

-

4

Грошові кошти та їх еквіваленти

2100

-

-

5

Поточні зобов'язання

16300

-

-

6

Довгострокові зобов'язання

4000

-

-

7

Необоротні активи

14200

-

-

8

Забезпечення наступних витрат і платежів

90

-

-

9

Довгострокові зобов'язання

4000

-

-

10

Поточні фінансові інвестиції

0,0

-

-

11

Дебіторська заборгованість

1400

-

-

12

Запаси

17600

-

-

13

Фінансовий результат

4210

-

-

Розраховані фінансові коефіцієнти

Коефіцієнт фінансової автономії (незалежності), р.2 / р.1

0,43

> 0,5

Велика залежність від зовнішніх джерел фінансування

Коефіцієнт мобільності, р.4 / р.3

0,09

Збільшення

 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу, (р.3 – р.5) / р.3

0,24

> 0,5

Ступінь мобільності використання власних коштів підприємства невелика

Коефіцієнт фінансової стійкості, р.2 / (р.5 + р.6)

0,76

> 1

Власного капіталу недостатньо для розрахунків з кредиторами

Коефіцієнт стійкості фінансування,

(р.2 + р.8 + р.9) р.1

0,54

> 0,75

На підприємстві недостатньо стійких джерел фінансування

Коефіцієнт абсолютної (грошової) ліквідності, (р.4 + р.10) / р.5

0,12

³ 0,2 – 0,35

Наявних грошових коштів недостатньо, щоб негайно погасити всі поточні зобов'язання

Коефіцієнт розрахункової (поточної) ліквідності, (р.4+р10+р.11) / р.5

0,21

> КАЛ

Лише 21% поточної заборгованості підприємство в змозі погасити за рахунок грошових коштів та дебіторської заборгованості

Коефіцієнт критичної ліквідності, (р.3 – р.12) / р.5

0,23

> 0,8-0,9

Лише 23% поточної заборгованості підприємство в змозі погасити за рахунок грошових коштів та всіх джерел очікуваних фінансових надходжень

Коефіцієнт покриття заборгованості (загальний), р.3 / р.5

1,33

> 2

У підприємства немає реальних можливостей покриття поточних зобов'язань за рахунок його оборотних засобів. На кожну гривню поточних зобов'язань підприємства припадає 1,33 грн. оборотних активів.

Рентабельність власного капіталу, %, (р.13 / р.2) ´ 100

27,16

Збільшення

На 1 грн. власного капіталу припадає 27 коп. прибутку

Рентабельність загальна (активів), %, (р.13 / р.1) ´ 100

11,7

Збільшення

На 1 грн. активів припадає

11,7 коп. прибутку

Ресурсовіддача, р.13 / р.1

0,11

Збільшення

За звітний період капітал, вкладений в активи, обертається 0,11 рази, усього 11 коп. чистого прибутку від реалізації продукції припадає на 1 грн. коштів, інвестованих в активи

Коефіцієнт оборотності оборотних активів, р.13 / р.3

0,19

Не визначено

Підприємство отримало 19 коп. чистого прибутку від реалізації продукції припадає на 1 грн. оборотних активів

Термін обороту оборотних активів, 365 / коеф. оборотності ОА

342,1

Зменшення

342 дні необхідно підприємству для отримання коштів за реалізовану продукцію з моменту витрачання оборотних коштів для її виробництва
Реферат на тему: Задачі з предмету "економічний аналіз" - варіант 4 (практичне завдання)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.