Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Економіка підприємства

Задачі з предмету "економічний аналіз" - варіант 3 (лабораторна робота)

Задача 9

Проаналізуйте динаміку браку і оцініть розмір його впливу на обсяг виробництва.

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Фактичний обсяг товарної продукції

18400

18750

Собівартість остаточно забракованих виробів і напівфабрикатів, тис. грн.

13

17

Витрати по виправленню браку, тис. грн.

4

12

Всього витрат, тис. грн.

17

29

Планова собівартість товарної продукції за вирахуванням загальнозаводських витрат

15759

15473

Рішення:

Складемо аналітичну таблицю:

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

+/-

%

Фактичний обсяг товарної продукції

18400

18750

350

1,9

Собівартість остаточно забракованих виробів і напівфабрикатів, тис. грн.

13

17

4

30,8

Витрати по виправленню браку, тис. грн.

4

12

8

200,0

Всього витрат, тис. грн.

17

29

12

70,6

Планова собівартість товарної продукції за вирахуванням загальнозаводських витрат

15759

15473

-286

-1,8

За даними вхідної таблиці собівартість остаточно забракованих виробів та напівфабрикатів у звітному році зросла на 4 тис. грн. або на 30,8%, що призвело до збільшення витрат по виправленню браку на 8 тис. грн. або у три рази. Завдяки збільшенню браку загальна сума витрат у звітному році зросла на 12 тис. грн. або на 70,6% Крім того, що фактичний обсяг товарної продукції у звітному році зріс на 350 тис. грн. або на 1,9% по зрівнянню з минулим роком, спостерігається зменшення планової собівартості товарної продукції на 286 тис. грн. або на 1,8%, що є позитивним у діяльності цього підприємства.

Задача 19

Визначте залежність випуску виробів від їх запуску за допомогою кореляційно-регресивного аналізу

Запуск

Х

18

22

13

20

15

14

Випуск

Y

17,2

20,9

11,6

18,7

14,7

12,9

Рішення:

Складемо розрахункову таблицю:

Запуск (Х)

Випуск

(Y)

ХY

Х2

Y2

(Y-Yх)2

18

17,2

309,6

324,0

295,8

16,8

0,14

22

20,9

459,8

484,0

436,8

20,8

0,02

13

11,6

150,8

169,0

134,6

11,9

0,11

20

18,7

374,0

400,0

349,7

18,8

0,01

15

14,7

220,5

225,0

216,1

13,9

0,66

14

12,9

180,6

196,0

166,4

12,9

0,00

102,0

96,0

1695,3

1798,0

1599,4

95,1

0,93

Визначимо параметри лінійного рівняння регресії:

Отже, лінійне рівняння регресії має вигляд:

Таким чином, при збільшенні запуску на 1 од. випуск збільшується на 0,98 од.

Теоретичні значення Yх визначимо шляхом підстановки у рівняння регресії значень Х, занесемо їх у розрахункову таблицю.

Визначимо середню квадратичну (стандартну) помилку та коефіцієнт апроксимації за формулами:

Для оцінки тісноти взаємозвьязку між ознаками підрахуємо лінійний коефіцієнт кореляції:

Таким чином, між ознаками існує дуже тісний кореляційний зв'язок. Коефіцієнт детермінації показує, що варіація Y на 98,7% зумовлена варіацією Х.

Коефіцієнт еластичності

Отже, при збільшенні запуску на 1% випуск збільшиться на 1,04%

Відповідь: при збільшенні запуску на 1 од. випуск збільшується на 0,98 од.; при збільшенні запуску на 1% випуск збільшиться на 1,04%

Задача 29

Розрахувати величину факторів, що вплинули на середній виробіток робітника. Визначити резерви росту продуктивності праці.

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Середня кількість днів, відпрацьованих одним працівником за рік

228

220

Середня тривалість робочого дня

7,75

7,9

Середньогодинний виробіток одного робочого

10

8

Середньорічний виробіток одного працюючого

17670

13904

Рішення:

Будемо використовувати спосіб ланцюгових підстановок для розрахунку впливу факторів на середній виробіток робітника. Складемо таблицю – вхідні дані для факторного аналізу.

Показник

Од. виміру

Ум. познач.

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

+/-

%

1

Середньорічний виробіток одного робітника

грн.

СРВ

17670

13904

-3766

-21,3

2

Середня кількість днів відпрацьованих одним робітником за рік

дні

Д

228

220

-8

-3,5

3

Середня тривалість робочого дня

год.

Т

7,75

7,9

0,15

1,9

4

Середньогодинний виробіток одного робітника

грн.

ГВ

10

8

-2

-20,0

Результативний показник - середній виробіток робітника. Ставиться мета: дослідити зміну цього показника під впливом відхилень від базового рівня (минулий рік) ряду факторів: кількості відпрацьованих днів, тривалості робочого дня, середньогодинного виробітку.

Вихідна трьохфакторна мультиплікативна модель:

СРВ = Д ´ Т ´ ГВ

Базисний рівень результативного показника:

СРВ0 = Д0 ´ Т0 ´ ГВ0 = 228 ´ 7,75 ´ 10 = 17670 грн.

Розрахуємо умовні результативні показники:

СРВум1 = Д1 ´ Т0 ´ ГВ0 = 220 ´ 7,75 ´ 10 = 17050 грн.

СРВум2 = Д1 ´ Т1 ´ ГВ0 = 220 ´ 7,9 ´ 10 = 17380 грн.

СРВ1 = Д1 ´ Т1 ´ ГВ1 = 220 ´ 7,9 ´ 8 = 13904 грн.

Розрахунок впливу зміни факторних показників показав наступне:

1. Зміна середньої кількості днів, відпрацьованих одним робітником:

DСРВД = СРВум1 - СРВ0 = 17050 – 17670 = - 620 грн.

За рахунок зменшення середньої кількості днів, відпрацьованих одним робітником на 8 днів, або на 3.5% середній виробіток робітника зменшився на 620 грн.

2. Зміна тривалості робочого дня:

DСРВТ = СРВум2 – СРВум1 = 17380 – 17050 = 330 грн.

За рахунок збільшення середньої тривалості робочого дня на 0,15 год., або на 1,9% середній виробіток робітника збільшився на 330 грн.

3. Зміна середньогодинного виробітку:

DСРВГВ = СРВ1 – СРВум2 = 13904 – 17380 = - 3476 грн.

За рахунок зменшення середньогодинного виробітку на 2 грн., або на 20% середній виробіток робітника зменшився на 3476 грн.

Складемо баланс відхилень:

СРВ1 - СРВ0 = DСРВД + DСРВТ + DСРВГВ

13904 – 17670 = - 620 + 330 - 3476

-3766 = -3766

Відповідь: Основними резервами збільшення продуктивності праці є збільшення середньої кількості днів, відпрацьованих одним робітником, збільшення середньогодинного виробітку, зменшення часу простою та, відповідно, збільшення середньої тривалості робочого дня.

Задача 39

Визначте фактори, що вплинули на валовий прибуток, розрахуйте їх вплив інтегральним методом.

Показники

Минулий рік

Звітний рік

1.Валовий прибуток, тис. грн.

3600

3420

2.Обсяг продаж тис. грн.

18000

24000

3.Коефіцієнт прибутковості (гр.1/гр.2)

0,2

0,14

Рішення:

Будемо використовувати інтегральний метод для розрахунку впливу факторів на валовий прибуток. Складемо таблицю – вхідні дані для аналізу.

Показник

Од. виміру

Ум. познач.

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

+/-

%

1

Валовий прибуток, тис. грн.

грн.

ВП

3600

3420

-180

-5,0

2

Обсяг продаж тис. грн.

дні

ОП

18000

24000

6000

33,3

3

Коефіцієнт прибутковості

год.

КП

0,2

0,14

-0,06

-

Основними формулами для нашої двох факторної моделі є:

Загальний вплив факторів [-996].

Ситуація 9

Необхідно: пояснити роль фінансової звітності в сучасних умовах господарювання та з точки зору здійснення аналізу господарської діяльності.

Пояснюю:

Зміни в економічних відносинах, що відбуваються в Україні, породжують потребу накопичення і ефективного застосування досвіду господарювання за нових обставин. В сучасних умовах для результативної діяльності кожному господарюючому суб'єкту потрібна інформація про економічних партнерів, заінтересованих в налагодженні сталих господарських зв'язків. Фінансове забезпечення підприємства створює умови стабільності його економіки і є основою для розвитку, зростання прибутку, підтримання платоспроможності, ліквідності, кредитоспроможності і рентабельності при мінімальному рівні ризику. Воно впливає на фінансовий стан підприємства і його потенціал в діловому співробітництві. Стабільне фінансове забезпечення є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів усіх учасників фінансових відносин. Виняткова роль фінансового забезпечення в організації процесів відтворення спричинила високу потребу в бухгалтерській фінансовій звітності.

Поточний бухгалтерський облік містить розрізнену інформацію про діяльність товариства. Для одержання інформації про результати такої діяльності дані поточного обліку необхідно узагальнити в певній системі показників. Це досягається складанням фінансової звітності, яка є завершальним етапом бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність є складовою частиною бухгалтерської звітності, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів товариства за звітний період. Вона розрахована насамперед на таких користувачів інформації, як інвестори, кредитори та інших, які не можуть вимагати звітів з урахуванням їх конкретних потреб.

Вимога повноти звітності означає повне висвітлення всіх напрямів діяльності підприємства. Проте звітність має містити тільки корисну інформацію, без зайвої деталізації. Зайва деталізація ускладнює складання звітності й аналіз її показників, використання в управлінні.

Для прийняття економічних рішень користувачами фінансових звітів необхідна інформація про фінансовий стан, результати діяльності та зміни у фінансовому стані підприємства. Зазначені інформаційні потреби обумовили склад фінансової звітності. За П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», до неї відносяться: баланс; звіт про фінансові результати; звіт про рух грошових коштів; звіт про власний капітал; примітки до річної фінансової звітності звітів, звіт за сегментами.

Останнім часом роль бухгалтерського обліку та звітності значно підвищилась. Це пов'язано зі зміною адресності бухгалтерської фінансової звітності, розширенням кола суб'єктів, які приймають інвестиційні та інші господарські рішення і спираються при цьому на бухгалтерські дані. Відповідно змінюються вимоги до бухгалтерської фінансової звітності. При цьому акцент ставиться на якість звітної інформації, що визначається реальністю, змістовністю, оперативністю даних та забезпечується за рахунок методологічних основ її формування.

Аналітичний процес, який лежить в основі аналізу економічної діяльності, передбачає використання різноманітної інформації та даних. В залежності від тих чи інших потреб та можливостей отримання користувачами інформації, що необхідна для прийняття обґрунтованих рішень, існують різні її джерела. Очевидно, що бухгалтерська фінансова звітність містить найбільший обсяг інформації. Проте досить велика частина інформації реалізується через інші методи бухгалтерського обліку, а також надходить із зовні та характеризує зовнішнє середовище. У загальному, система інформаційного забезпечення обґрунтування та прийняття рішень являє собою безперервний та цілеспрямований добір необхідних інформаційних показників, що використовуються для здійснення оцінки, аналізу, планування, а також підготовки відповідних управлінських рішень за всіма напрямками фінансово-господарської діяльності підприємства. Розуміння ролі і місця бухгалтерської фінансової звітності в даній системі сприяє ефективній її реалізації, а також визначенню структури і змісту звітних форм.

До фінансової інформації довідкового характеру належить система показників, що характеризують кон'юнктуру фінансового ринку і формуються на основі публікацій періодичних комерційних видань та з електронних джерел інформації.

Фінансова інформація регулятивно-інструктивного характеру включає систему показників, що визначають особливості державного регулювання фінансової діяльності товариства. Така інформація формується на основі законодавчо-нормативних актів, затверджених державними органами управління різних рівнів.

Фінансова інформація нормативно-планового характеру – це система, показники якої дозволяють здійснювати поточний та оперативний контроль за фінансовою діяльністю. До складу цього блоку включаються дані фінансових планів, внутрішні нормативи, що регулюють фінансовий розвиток товариства.

Ситуація 19

Необхідно оцінити ситуацію. Розкрити теоретичний зміст показника та його значення у підприємницькій діяльності. Визначити негативні показники та його значення у підприємницькій діяльності. Визначити негативні тенденції в розвитку підприємства, їх причини (Зовнішні/внутрішні) та наслідки. Зробити відповідні висновки.

Коефіцієнт ритмічності роботи ЗАТ "Веселка” у 1 році становив

- І квартал – 0,95

- ІІ квартал – 0,90

- ІІІ квартал – 0,87

- ІV квартал – 0,95

Ритмічність виробництва - це насамперед чітка, стійка й збалансована діяльність підприємства, яка дає змогу рівномірно випускати продукцію і виконувати зобов'язання перед споживачами. Ритмічна робота - це випуск продукції рівними частками за будь-які однакові проміжки робочого часу.

Розрізняють два поняття ритмічності:

- ритмічність випуску продукції (товарної);

- ритмічність виробництва (як завершеного, так і незавершеного).

Аналіз ритмічності проводять шляхом зіставлення фактичних і прогнозних даних про питому вагу випуску за місяцями в цілому по підприємству.

За вхідними даними стосовно ритмічності ЗАТ "Веселка” у звітному році ми можемо стверджувати, що робота даного підприємства була неритмічна, на підприємстві наявні суттєві порушення ритмічності особливо це стосується роботи підприємства у ІІІ кварталі.

Наслідки неритмічності роботи підприємства можуть привести до:

- збільшення кількості браку і відходів сировини та матеріалів;

- погіршання якості продукції;

- підвищення собівартості продукції;

- порушення у ритмі відвантаження, а отже, затримки реалізації продукції;

- посилення плинності кадрів;

- виникнення інших небажаних проблем.

Ритмічність тісно пов'язана з комплектністю виробництва. Це поняття може бути визначене як пропорційність, збалансованість виробництва окремих деталей, вузлів, напівфабрикатів. Комплектне виробництво забезпечує нормальний процес складання готових виробів і запобігає затримкам у зв'язку із відсутністю якихось деталей. Засобом, який забезпечує необхідний темп складальних робіт при деяких неузгодженостях поточного виробництва деталей, є незавершене виробництво.
Реферат на тему: Задачі з предмету "економічний аналіз" - варіант 3 (лабораторна робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.