Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Економіка підприємства

Задачі з економіки підприємства (практична робота)

Варіант №9

Задача № 1

Власні засоби АТ «Гравіс» збільшились за рік на 800000 грн.(з 25000 до 25800 грн.), а загальна сума джерел збільшилась на 700 000 грн. (з 26000 до 26700 грн.).

Розрахувати суму залучених та позичених засобів на початок і кінець року, коефіцієнти автономії та фінансової стійкості і зробити висновок стосовно зміни фінансової стійкості АТ «Гравіс» протягом року.

Рішення

Для розрахунку суми залучених та позичених засобів на початок і кінець року, коефіцієнтів автономії та фінансової стійкості складемо аналітичну таблицю 1.1.

Таблиця 1.1

Показник

На початок року

На кінець року

Зміна

+/-

%

1. Власний капітал

25000,0

25800,0

800,0

3,2

2. Валюта балансу (загальна вартість майна)

26000,0

26700,0

700,0

2,7

3. Позичковий капітал та залучені засоби (р.2 – р.1)

1000,0

900,0

-100,0

-10,0

Коефіцієнт автономії, (р.1/р.2)

0,961

0,966

0,005

0,5

Коефіцієнт фінансової стабільності, (р.1/р.3)

25,0

28,6

3,6

14,4

Коефіцієнт фінансової залежності (ряд.2/ряд.1)

1,04

1,03

-0,1

-9,6

Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу (ряд.3/ряд.1)

0,04

0,03

-0,1

-9,6

Коефіцієнт концентрації залученого (позикового) капіталу (ряд.3/ряд.2)

0,038

0,033

-0,05

-31,5

За даними таблиці 1.1 встановлено, що підприємство на протязі року поліпшило свою фінансову стійкість за рахунок зменшення позичкового капіталу на 100 грн. з 1000 грн. на початку року до 900 грн. наприкінці року, що аналізується.

Коефіцієнт автономії на протязі року мав позитивну тенденцію до зростання, він зріс по зрівнянню з початком року на 0,005 або на 0,5% і складав на кінець року 0,966, що значно більше контрольного (> 0,5). Підприємство як на початку року так і на кінець року мало можливості виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних коштів.

Коефіцієнт фінансової стабільності як на початку так і наприкінці року також більше контрольного, що свідчить про значну фінансову стійкість підприємства та забезпеченість заборгованості власними коштами, він зріс протягом року на 14,4% або на 3,6.

Коефіцієнт фінансової залежності є величиною, оберненою до коефіцієнта автономії, на протязі року зменшився на 9,6%, його значення як на початку так і на кінець року позитивно менше норми (<2,0), відповідно підприємство мало змогу покривати свої витрати за рахунок власних коштів, практично відсутня залежність від зовнішніх джерел фінансування.

Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу підтверджує висновки стовно показника фінансової стабільності стосовно збільшення вагомої ваги власного капіталу по відношенню до позикового капіталу.

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу мав позитивну знижку у розмірі 31,5% і на кінець року складав 0,033, що позитивно менше 0,5, це ще раз підтверджує незалежність підприємства від інвесторів та кредиторів.

Задача № 2

Використовуючи наступні дані, розрахувати: показник поточної платоспроможності, коефіцієнт покриття та показник забезпеченості власними оборотними засобами та зробити висновок відносно присутності ознак фіктивного банкрутства підприємства.

Показник

Сума, тис. грн.

Початок звітного

періоду

Кінець звітного

періоду

Всього за розділом І активу балансу,

1960

2500

в т.ч.: довгострокові фінансові інвестиції:

740

950

в т.ч. ті, що обліковуються методом участі в капіталі інших підприємств

345

870

інші фінансові інвестиції

395

80

Всього за розділом II активу балансу,

2300

2750

в т.ч.:

 

 

поточні фінансові інвестиції

350

340

грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

40

40

грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті

5

6

Всього за розділом III активу балансу

118

135

Поточні зобов'язання

2394

3604

Рентабельність, %

0,02

-8

Власний капітал

2202

2645

Рішення

Для розрахунку складемо аналітичну таблицю 2.1.

Таблиця 2.1

Показник

Початок звітного періоду

Кінець звітного періоду

Зміна

+/-

%

1. Необоротні активи (всього за розділом І активу балансу)

1960

2500

540

27,6

2. Оборотні активи (всього за розділом II активу балансу), в тому числі:

2300

2750

450

19,6

3. поточні фінансові інвестиції

350

340

-10

-2,9

4. грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

40

40

0,0

0,0

5. грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті

5

6

1

20,0

6. Доходи майбутніх періодів (всього за розділом III активу балансу)

118

135

17

14,4

7. Валюта балансу (р.1 + р.2 + р.6)

4378

5385

1007

23,0

8. Поточні зобов'язання

2394

3604

1210

50,5

9. Рентабельність, %

0,02

-8,0

-8,02

-40100,0

10. Власний капітал

2202

2645

443

20,1

11. Власні обігові кошти (р.10 – р.1)

242

145

-97

-40,1

Чисті оборотні активи (ЧОА), (р.2 – р.8)

-94

-854

-760

808,5

Коефіцієнт абсолютної ліквідності, (р.4 + р.5) / р.8)

0,018

0,012

-0,006

-33,3

Коефіцієнт покриття, (р.2 / р.8)

0,96

0,76

-0,2

-20,8

Коефіцієнт маневрування ЧОА, ((р.2 + р.3) / ЧОА

-28,1

-3,6

24,5

-87,2

Частка оборотних засобів у активах (р.2 / р.7)

0,52

0,51

-0,01

-1,9

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами (р.11 / р.2)

0,1

0,05

-0,05

-50,0

За даними таблиці 2.1 встановлено, що дане підприємство на протязі року є підприємством з невисокою ліквідністю. Протягом року наявних грошових коштів було недостатньо, щоб негайно погасити всі поточні зобов'язання (коефіцієнт абсолютної ліквідності був менше одиниці). Причина – підприємство не мало власних обігових коштів у достатньої кількості

Протягом року всі показники ліквідності мали негативне зниження, їх значення наприкінці року є значне менше нормативних. Підприємство не має можливості своєчасно розрахуватися з усіма боргами, як короткостроковими, так і довгостроковими.

Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності є значно меншим за нормативне – підприємство на протязі року не мало змогу погасити всю поточну заборгованість за рахунок наявних грошових коштів. На протязі року цей показник зменшився на 33,3%

Коефіцієнт покриття на протязі року не відповідає нормативному значенню (> 2), що означає - у підприємства немає реальних можливостей покриття поточних зобов'язань за рахунок його оборотних засобів. Якби всі кредитори забажали отримати свої гроші, то підприємство було б не в змозі за рахунок оборотних коштів погасити всю заборгованість, навіть використовуючи всі високоліквідні кошти (гроші та їх еквіваленти). На кожну гривню поточних зобов'язань підприємства припадало на початку року - 96 коп. оборотних активів, наприкінці року – всього 76 коп. цих активів. Негативне зниження на 20,8%

Коефіцієнт маневрування чистими оборотними активами протягом року був негативний – вартість оборотних активів на протязі року була меншою вартості короткострокових зобов'язань. Темп зростання оборотних активів (119,6%) був значно менший темпу зростання короткострокових зобов'язань (50,5%)

Протягом року спостерігалося зменшення коефіцієнта забезпечення власними оборотними засобами на 50% , його значення на кінець року мало значення всього 0,05, тоді як на початку року – 0,1, а це значить, що власних обігових коштів підприємства при такому темпі зниження (140,1%) буде недостатньо для фінансування оборотних активів у наступному році і для цього буде потрібно залучати позикові кошти.
Реферат на тему: Задачі з економіки підприємства (практична робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.