Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Економіка підприємства

Видавнича діяльність та фінансовий аналіз стану ТОВ ВО „Юстініан” (реферат)

Зміст

Вступ. 3

1. Видавнича організація «Юстиніан». 5

1.1. Загальні відомості про видавничу організацію «Юстиніан» 5

1.2. Продукція компанії 9

1.3. Нові проекти компанії 10

1.4. Партнери та співробітники компанії 13

2. Фінансовий аналіз стану ТОВ ВО „Юстініан”. 15

3. Охорона праці на ТОВ ВО „Юстиніан”. 24

3.1. Нормативне забезпечення охорони праці на підприємстві 24

3.2. Організація служби охорони праці на підприємстві та аналіз стану охорони праці 28

Висновки. 41

Список використаних джерел. 43

Вступ

Видавнича справа - сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції.

Складовими частинами видавничої справи є:

- видавнича діяльність - сукупність організаційних, творчих, виробничих заходів, спрямованих на підготовку і випуск у світ видавничої продукції;

- виготовлення видавничої продукції - виробничо-технологічний процес відтворення визначеним тиражем видавничого оригіналу поліграфічними чи іншими технічними засобами;

- розповсюдження видавничої продукції - доведення видавничої продукції до споживача як через торговельну мережу, так і іншими способами.

Видавнича справа спрямована на:

- задоволення потреб особи, суспільства, держави у видавничій продукції та отримання прибутку від цього виду діяльності;

- створення можливостей для самовиявлення громадян як авторів незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;

- забезпечення права на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань;

- сприяння національно-культурному розвитку українського народу шляхом збільшення загальної кількості тиражів, обсягів та розширення тематичного спрямування українського книговидання;

- забезпечення доступу українського суспільства до загальнолюдських цінностей шляхом перекладу державною мовою кращих здобутків світової літератури, науки тощо, налагодження співпраці з іноземними видавництвами, українською діаспорою, укладення відповідних міжнародних угод;

- здійснення книговидання російською мовою для забезпечення культурних потреб російського населення в Україні з урахуванням імпорту друкованої продукції;

- здійснення книговидання мовами інших національних меншин в

Україні;

- збільшення кількості видань іноземними мовами, які поширювали б у світі знання про Україну;

- зміцнення матеріально-технічної бази видавничо-поліграфічного комплексу і мережі розповсюдження видавничої продукції;

- сприяння закордонним українцям у забезпеченні вітчизняними друкованими виданнями. ( Статтю 3 доповнено абзацом згідно із Законом N 2707-IV ( 2707-15 ) від 23.06.2005 ).

В своїй переддипломній практиці я ставлю за мету проаналізувати діяльність ТОВ ВО „Юстиніан”.

1. Видавнича організація «Юстиніан» 1.1. Загальні відомості про видавничу організацію «Юстиніан»

Видавничу організацію «Юстиніан» було засновано заснована 17 грудня 2001 р. Видання фахової монографічної і науково-практичної юридичної літератури та періодичних видань аналітико-практичного спрямування (коментовані кодекси; збірки законодавства, аналітики та судової практики з актуальних проблем правового регулювання; періодичні юридичні видання; монографії найкращих вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань права та економіки; підручники та навчальні посібники.

З липня 2002 року ВО «Юстініан» видає щомісячний часопис для юристів-практиків «Юридичний журнал», а з липня 2003 року започаткувало видання «Юридичної газети»

Продукція видавництва неодноразово відзначалася нагородами на різних професійних форумах і конкурсах. Зокрема: подякою від концерну „Райський уголок”, грамотою ІV Всеукраїнської виставки-форуму „Українська книга на Одещині” за сприяння широкій популяризації української книги у південному регіоні, відродження духовності та культури народу України. ВО є лауреатом конкурсу „Мистецтво книги України”, має почесний диплом Фонду суспільного визнання за високий професійний рівень та вагомий внесок у створення гідного міжнародного іміджу України. „Юридичний журнал” та у номінації періодичні юридичні видання, часописи у конкурсі на краще юридичне видання, що організовувала Спілка юристів України. Згідно з рейтингом Спілки юристів України, видавництво „Юстініан” займає третє місце серед фахових спеціалізованих видавництв України.

Генеральний директор – Омельченко Ірина Костянтинівна.

Шеф-редактор – Максимова Світлана Володимирівна.

У видавництві працює понад 20 чоловік. Це – команда професіоналів, у доробку яких майже десятирічний досвід роботи в юридичній періодиці. З нами співпрацюють практикуючі юристи, провідні науковці, працівники державних органів, викладачі, адвокати та аудитори. Перевагами продукції є якість, оперативність та практична спрямованість. Видання розраховані не лише на юристів, а й на всіх, кого цікавить правова тематика.

Видавництво „Юстиніан” є платником наступних податків та зборів:

1. Податок на обов'язкове державне Пенсійне страхування.

2. Податок на випадок безробіття.

3. Податок на випадок тимчасової втрати працездатності.

4. Податок до фонду соціального страхування на випадок непрацездатності.

5. Податок на прибуток.

6. Податок на забруднення навколишнього середовища.

7. Податок з власників транспортних засобів.

8. Плата за землю.

9. Податок на додану вартість.

Відповідно до Господарського кодексу України майном підприємства визнається сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб'єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих суб'єктів.

Залежно від економічної форми, якої набуває майно у процесі здійснення господарської діяльності, майнові цінності належать до основних фондів, оборотних засобів, коштів, товарів.

Основними фондами виробничого і невиробничого призначення

є будинки, споруди, машини та устаткування, обладнання, інструмент, виробничий інвентар і приладдя, господарський інвентар та інше майно тривалого використання, що віднесено законодавством до основних фондів.

Оборотними засобами є сировина, паливо, матеріали, малоцінні предмети та предмети, що швидко зношуються, інше майно виробничого і невиробничого призначення, що віднесено законодавством до оборотних засобів.

Коштами у складі майна суб'єктів господарювання є гроші у національній та іноземній валюті, призначені для здійснення товарних відносин цих суб'єктів з іншими суб'єктами, а також фінансових відносин відповідно до законодавства.

Товарами у складі майна суб'єктів господарювання визнаються вироблена продукція (товарні запаси), виконані роботи та послуги.

Особливим видом майна суб'єктів господарювання є цінні папери..

Джерелами формування майна суб'єктів господарювання є:

1. Грошові та матеріальні внески засновників.

2. Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг).

3. Доходи від цінних паперів.

4. Капітальні вкладення і дотації з бюджетів.

5. Надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів

(комплексів), що належать їм, придбання майна інших суб'єктів.

6. Кредити банків та інших кредиторів.

7. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян.

8. Інші джерела, не заборонені законом.

Таблиця 1.1

Аналіз структури й динаміки майна ТОВ ВО „Юстиніан”

Майно компанії

2005 рік

2006 рік

Відхилення

тис. грн.

%

тис. грн.

%

+,-

%

1

2

3

4

5

6

7

Необоротні активи:

12871,2

100

13009,5

100

138,3

1,07

незавершене будівництво

627,4

4,87

945,1

7,26

317,7

50,64

основні засоби

10277,3

79,8

9962,3

76,58

-315

-3,07

фінансові інвестиції

1953,8

15,18

2102,1

16,16

148,3

7,59

інші необоротні активи

12,7

0,10

0

0,00

-12,7

-100

Оборотні активи:

7375,5

100

1941,40

100

-5434,1

-73,68

виробничі запаси

1167,7

15,83

1010,00

52,02

-157,7

-13,51

незавершене виробництво

1137,8

15,43

127,5

6,57

-1010,3

-88,79

готова продукція

872,5

11,83

83,00

4,28

-789,5

-90,49

товари

108,9

1,48

103,6

5,34

-5,3

-4,87

дебіторська заборгован.

4030,8

54,65

358,40

18,46

-3672,4

-91,11

фінансові інвестиції

5,6

0,08

0

0,00

-5,6

-100

грошові кошти у нац. валюті

52,2

0,71

82,80

4,26

30,6

58,62

інші оборотні активи

0

0,00

176,1

9,07

176,1

0,00

1.2. Продукція компанії

Компанія „Юстиніан” видає наступну продукцію:

- коментовані кодекси;

- збірки законодавства, аналітики та судової практики з актуальних проблем правового регулювання;

- періодичні юридичні видання;

- підручники та навчальні посібники;

- монографії провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців.

«Юридичний журнал»

«Юридичний журнал» - періодичне юридичне видання, яке не має аналогів в Україні. Часопис аналітико-практичного спрямування, який має на меті поширення правової інформації для юристів та всіх, кого цікавить правова тематика. Коментарі нормативно-правових актів; перспективне законодавство; судова практика з коментарями відомих фахівців; аналітичні матеріали з широкого спектру правових питань; економічні огляди; думки експертів; інформаційні технології; події в юридичному житті юридичних фірм та держави; корисна інформація для роботи та відпочинку; дозвілля юриста.

З 2003 року – 136 сторінок. Виходить щомісячно.

«Юридична газета»

«Юридична газета» - професійне видання практичного спрямування для юристів, підприємців та всіх, хто цікавиться ефективним вирішенням правових проблем у бізнесі. Аналітичні та актуальні матеріали з правової тематики; судові рішення та узагальнення судової практики; моніторинг законодавства та аналіз нових законопроектів; новини юридичного світу; економічні огляди та консультації; податки; фондовий ринок та цінні папери; поради бухгалтера; рейтинги та детальний аналіз ринку юридичних послуг - все це та багато іншого ви зможете знайти у нашому виданні.

Кількість сторінок - 24. Мова - українська. Виходить двічі на місяць.

1.3. Нові проекти компанії

1. Альтернативні способи вирішення конфліктів

Pеституційне правосуддя

Мабуть, немає такого правника, якому невідомий термін "реституція", тоді як словосполучення "реституційне правосуддя" є досить новим для вітчизняної правової доктрини. Реституційне або, як його ще називають, відновлювальне, громадське правосуддя (від англ. Restorative Justice) - це поняття, що сформувалося наприкінці минулого століття і вилилося в світовий рух. Він має на меті сприяння гуманізації правосуддя, кримінального процесу та створення такої системи правосуддя, за якої існуватиме й діятиме принцип адекватності покарання правопорушенню (злочину); реабілітації потерпілих, жертв злочинів та правопорушників. Кінцевою метою, яку ставлять перед собою учасники руху, є гуманізація кримінального процесу й перехід до вирішення певних ситуацій (а саме, правопорушень, скоєних неповнолітніми й нетяжких злочинів) відновлювальним, реституційним способом. За такої ситуації жертва злочину уникає "подвійної віктимізації" - від скоєного злочину та від самого процесу здійснення правосуддя, при якому жертва злочину не отримує ніякої матеріальної та моральної компенсації, або така компенсація є мізерною порівняно з наслідками. Натомість правопорушник взмозі хоча б частково виправити наслідки скоєного шляхом компенсації жертві збитків, а також уникнути при цьому тавра злочинця й отримати можливість виправитися та успішно подолати процес реінтеграції в суспільство.

Всі ці питання обговорювали учасники міжнародного семінару "Перспективи розвитку ідей реституційного правосуддя в Україні та досвід провадження і організації програм реституційного правосуддя в Росії", що пройшов у м. Запоріжжя на о. Хортиця 27 лютого - 1 березня ц.р. В роботі семінару взяли участь професор Канадського інституту Гуманітарної юстиції Отто Дріджер, директор МЦК по країнах СНД Стівен Ширк, представники центру "Судово-правова реформа" Рустем Максудов, Михайло Флямер та Антон Коновалов, голова Кримської регіональної групи медіації Лариса Суровська, голова Київської групи медіації, адвокат Андрій Загура, голова Харківської обласної групи медіації Олексій Черепухін, голова ради Одеської обласної групи медіації Інна Терещенко; представники громадських організацій Росії та України - Дніпропетровського відділення всеукраїнського комітету захисту дітей, Харківської обласної спілки арбітрів, Ukrainian Centre for Common Ground, Української асоціації молодих юристів, ОГОССР "Нове покоління" (м. Дніпропетровськ); представники слідчих органів та системи виконання покарань, а також провідні науковці в галузі кримінально-процесуального права.

В червні ц.р. ВО "Юстініан", Київська група медіації, "Юридичний клуб" та Українська асоціація молодих юристів планують провести міжнародну наукову конференцію, присвячену впровадженню реституційного правосуддя в Україні. До участі запрошуються всі, хто цікавиться даною проблематикою. Пропозиції щодо участі просимо надсилати на адресу журналу.

2. Спецвипуски «Юридичної газети»

3. Журнал «Порівняльне правознавство»

Науковий журнал «Порівняльне правознавство»

Засновники: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Київський університет права; ВО ТОВ "Юстініан"

Рубрики:

Теорія та методологія порівняльного правознавства

Історія науки порівняльного правознавства

Міжнародне право та правові системи країн (або Міжнародне право та порівняльне право)

Право ЄС та Ради Європи

Право держав-учасників СНД: порівняльний аналіз

Порівняльне право (трудове, цивільне, конституційне, кримінальне тощо).

Проблема адаптації законодавства України до міжнародного права

Проблеми викладання курсу порівняльного правознавства

Дискусії та обговорення

Персоналії

Рецензії та огляди нових видань з проблем порівняльного правознавства

Важливі міжнародно-правові документи, модельні закони, національні закони тощо.

Склад редколегії: Голова - Шемшученко Ю.С., відповідальний секретар - Сєрова І.І., Бабкін В.Д. (Україна), Батлер У. (Велика Британія), Бистров Г.Ю. (Росія), Бошицький Ю.Л. (Україна), Буроменський М.В. (Україна), Гіленшмідт М. (Франція), Губерський Л.В. (Україна), Денисов В.Н. (Україна), Довгерт А.С. (Україна), Екштайн К. (Швейцарія), Журавський, (Україна), Забігайло В.К. (Україна), Заєць А.П. (Україна), Зайчук О.В. (Україна), Кресін О.В. (Україна), Кубко Є.Б. (Україна), Лопатка А. (Польща), Максимова С.В. (Україна), Маляренко В.Т. (Україна), Мартиненко П.Ф. (Україна), Омельченко І.К. (Україна), Погорілко В.Ф. (Україна), Притика П.М. (Україна), Рабінович П.М. (Україна), Регіци Г. (Італія), Римаренко Ю.І. (Україна), Скакун О.Ф. (Україна), Сторожев М.В. (Біларусь), Тихомиров Ю.А. (Росія), Цвєтков В.В. (Україна), Чалий О.О. (Україна), Черниш В.М. (Україна).

Періодичність - 1 раз на квартал

Мова - російська - з 2 півріччя 2003 р.; російська, українська - з 1 півріччя 2004 р. До кожної статті - анотації англійською та німецькою (французькою, польською) мовами.

Обсяг - 112 стор. Наклад - 500 прим.

Спосіб розповсюдження - передплата, продаж, безкоштовне розповсюдження.

1.4. Партнери та персонал компанії

Партнери:

- Інформаційно-аналітичний центр «Ліга»

- Консалтингова фірма «Вертан»

- Компанія «Дінай»

- Сайт «Полемика»

- Журнал «Offshore»

- Золоті торгові марки

- Журнал «Праця і закон»

- Журнал «Отдел кадров»

- Третейський суд при Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати

- Украинская Ассоциация Издателей Периодической Пресс.

Персонал підприємства - це провідний мобілізуючий фактор виробництва. Його творчий талант і практична робітнича майстерність особливо виразно проявляється в умовах ринкових відносин, де постійно присутня підприємницька конкуренція. Так, інженерна діяльність працівників підприємства має вирішальне значення у виявленні і оцінці попиту, створенні високоякісної продукції, виборі прогресивних технологій, раціональній організації виробництва в цілому, тобто в ефективному поєднанні всіх складових факторів виробництва. В той же час кожне таке мистецьке рішення може залишитися лише побажанням на папері, якщо не буде фахово завершене робітниками у вигляді матеріалізованої продукції.

Саме така, цілеспрямована, гармонійна діяльність колективу забезпечує економічний поступ підприємства.

Співробітники компанії:

Гуцалова Кристина Миколаївна - Головний редактор «Юридичного журналу», начальник відділу аналітики та PR видавничої організації "Юстініан" , Задворний Сергій Васильович – верстальник, Максимова Світлана Володимирівна - шеф-редактор видавництва «Юстініан», Мацун Ірина Володимирівна - відповідальний редактор видавництва «Юстініан», Омельченко Ірина Костянтинівна - Генеральний директор видавництва «Юстініан», Осмоловська Олена Олексіївна - начальник комерційного відділу.

Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх (характер продукції, технології та організації виробництва) і зовнішніх (демографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства, характер ринку праці тощо) факторів. Вплив зовнішніх факторів конкретизується в таких параметрах макроекономічного характеру: кількість активного (працездатного) населення, загальноосвітній його рівень, пропонування робочої сили, рівень зайнятості, потенційний резерв робочої сили. У свою чергу ці показники зумовлюють кількісні та якісні параметри трудових ресурсів. Трудові ресурси - це частина працездатного населення, що за своїми віковими, фізичними, освітніми даними відповідає певній сфері діяльності. Розрізняють реальні трудові ресурси (люди, які вже працюють) та потенційні.

2. Фінансовий аналіз стану ТОВ ВО „Юстініан”

Формування ринкових відносин вимагає від кожного учасника підприємницької діяльності вміння вірно аналізувати економічну інформацію і приймати виважені рішення щодо інвестування своїх ресурсів в суб'єктів господарювання з метою одержання доходу. Одним із інструментів з'ясування конкурентоздатності підприємства є фінансовий аналіз.

Фінансовий аналіз діяльності підприємства - це комплексне вивчення фінансового стану підприємства з метою оцінки досягнутих фінансових результатів, що проводиться за допомогою методів статистичного, економічного і фінансового аналізу за даними трьох потоків інформації: нормативної, планової та фактичної, відображеної в бухгалтерській (фінансовій) звітності підприємства.

Фінансовий стан підприємства визначається сукупністю показників, що відображають наявність, розміщення і використання ресурсів підприємства, його реальні й потенційні фінансові можливості. Він безпосередньо впливає на ефективність підприємницької діяльності господарюючих суб'ктів. В свою чергу фінансовий стан суб'ктів господарювання прямо залежить від результатів їх підприємницької діяльності.

Фінансовий стан підприємства може бути задовільним або незадовільним. Задовільний фінансовий стан підприємства – це стійка ліквідність, платоспроможність та фінансова стійкість підприємства, його забезпеченість власними оборотними засобами та ефективне використання ресурсів підприємства. Незадовільний фінансовий стан підприємства – характеризується неефективним розміщенням ресурсів та неефективним використанням їх, незадовільною платоспроможністю підприємства. Наявністю простроченої заборгованості перед бюджетом, з заробітної плати, недостатньою фінансовою стійкістю у зв'язку з несприятливими тенденціями розвитку виробництва та збуту продукції підприємства.

Проведемо фінансовий аналіз стану підприємства ТОВ ВО „Юстиніан” за допомогою розрахунків економічних показників, використовуючи дані фінансової звітності підприємства за три останні роки (2004 - 2006рр.)

Таблиця 2.1.

Аналіз динаміки та структури основних засобів

Групи основних засобів

2004

2005

2006

Відхилення 2006р. до 2004р.

 

Тис.грн.

%

Тис.грн

%

Тис.грн

%

+, -

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Земельні ділянки

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні витрати на поліпшення земель

-

-

-

-

-

-

-

-

Будинки, споруди та передавальні пристрої

15 992,00

65,26

15 990,00

68,76

10 967,50

71,80

-5 024,50

68,58

Машини та обладнання

7 149,00

29,17

5 901,00

25,37

3 545,90

23,21

-3 603,10

49,60

Транспортні засоби

955,00

3,90

887,00

3,81

573,00

3,75

-382,00

60,00

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

94,00

0,38

168,00

0,72

134,00

0,88

40,00

142,55

Робоча і продуктивна худоба

-

-

-

-

-

-

-

-

Багаторічні насадження

316,00

1,29

-

-

-

-

-316,00

0,00

Інші основні засоби

-

-

310,00

1,33

55,00

0,36

55,00

-

Разом

24 506,00

100,0

23 256,00

100,0

15 275,40

100,0

-9 230,60

62,33

 

Виходячи з аналізу динаміки та структури основних засобів ТОВ ВО „Юстиніан” за 2004-2006 рр. можна зробити наступні висновки: основні засоби підприємства у 2006 році становили 15275,40 тис. грн.., а у 2004 році – 24506,00 тис. грн.., отже у 2006 році основні засоби підприємства зменшились на 9230,60 тис. грн., або на 62,33 % порівняно з 2004 роком. Погіршення структури основних засобів сприяє зниження виробництва продукції, а отже зменшенню в цілому прибутку підприємства. Найбільшу питому вагу в структурі основних засобів займають будинки, споруди та передавальні пристрої так у 2004 році вони складають 65,26 % , а в 2004 році - 71,80 %. На другому місці - машини та обладнання, питома вага яких у 2004 році становила 29,17 %, а в 2006 році – 23,21 %.

Таблиця 2.2. Аналіз динаміки та структури необоротних матеріальних активів ТОВ ВО „Юстиніан”

Групи необоротних матеріальних активів

2004

2005

2006

Відхилення 2006р. до 2004р.

 

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

+, -

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Основні засоби

24506,00

94,37

23256,20

95,16

25215,70

98,79

709,70

2,90

Інші необоротні матеріальні активи

1461,00

5,63

1183,00

4,84

308,80

1,21

-1152,20

-78,86

Разом

25 967,00

100,0

24 439,20

100,0

25 524,50

100,0

-442,50

-1,70

Як видно з таблиці 2.2., на протязі періоду з 2004 по 2006 рік на підприємстві відбулося збільшення основних засобів на 709,70 тис. грн. (2,9 %) та зменшення інших необоротних матеріальних засобів на 1152,20 тис. грн. (78,86 %). Поліпшити структуру необоротних матеріальних активів на підприємстві можна за рахунок їх оновлення та модернізації устаткування, ефективнішого використання виробничих приміщень, ліквідації зайвого і малоефективного обладнання.

Проведемо аналіз та оцінку ліквідності майна підприємства ТОВ ВО „Юстиніан”. Ліквідністю підприємства вважається показник фінансового стану, який показує, як швидко підприємство може безперешкодно продати свої активи, одержати гроші і повернути борги у міру настання строку їх повернення. Вона полягає у можливості підприємства швидко розраховуватись за допомогою наявного на балансі майна (активів) по своїх зобов'язаннях (пасивах). Від рівня ліквідності активів залежить платоспроможність підприємства.

Таблиця 2.3. Показники ліквідності підприємства ТОВ ВО „Юстиніан”

Показники

2004

2005

2006

Відхилення 2006р. до 2004 р.

Загальний коефіцієнт покриття (платоспроможності)

0,58

0,79

0,21

-0,37

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,2

0,44

0,07

-0,13

Коефіцієнт незалежної (забезпеченої) ліквідності

0,18

0,1

0,03

-0,15

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,003

0,006

0,008

0,005

Частка оборотних активів в загальній сумі активів

0,22

0,36

0,13

-0,09

Частка виробничих запасів в оборотних активах

0,37

0,31

0,59

0,22

Загальний коефіцієнт покриття є важливим показником платоспроможності. Він визначається співвідношенням усіх поточних активів до поточних зобов'язань і характеризує достатність оборотних активів підприємства для погашення своїх боргів. Загальний коефіцієнт покриття показує скільки грошових одиниць оборотних активів припадає на кожну грошову одиницю поточних зобов'язань. Критичне значення коефіцієнта покриття дорівнює 1. При коефіцієнті покриття менше одиниці підприємство має неліквідний баланс. Значення коефіцієнта покриття в межах 1-1,5 свідчить про те, що підприємство може своєчасно ліквідувати борги. В нашому випадку коефіцієнт покриття у 2004 становив 0,58; у 2005 році – 0,79; у 2006 році – 0,21 це свідчить про те, що підприємство має неліквідний баланс, а отже не може своєчасно ліквідувати борги.

Таблиця 2.4.

Аналіз технічного стану основних фондів підприємства

ТОВ ВО „Юстиніан”

Показники

2004

2005

2006

Відхилення 2006 р. до 2004 р.

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,57

0,58

0,61

0,04

Коефіцієнт оновлення (надходження) основних засобів

0,01

0,005

0,06

-0,05

Коефіцієнт вибуття основних засобів

0,05

0,07

0,02

-0,03

Коефіцієнт придатності основних засобів

0,42

0,42

0,39

-0,03

Коефіцієнт зносу – це показник, який характеризує долю вартості основних засобів, яка буде списана на затрати наступні періоди. Характеризує стан основних засобів і визначається як відношення зносу основних засобів до первісної вартості. Коефіцієнт зносу на даному підприємстві у 2004 році становив 0,57; у 2005 році - 058; у 2006 році – 0,61. Як видно, знос основних засобів постійно збільшується, а стан основних засобів погіршується.

Коефіцієнт оновлення – за допомогою цього коефіцієнта ми можемо визначити, яку частину на кінець року основних засобів складає нові основні засоби. Визначається , як співвідношення основних фондів, що поступили до первісної вартості основних засобів. На підприємстві ТОВ ВО „Юстиніан” у 2004 році коефіцієнт оновлення дорівнював 0,01; у 2005 році – 0,005; у 2006 році – 0,06. Це свідчить про дуже малу частку нових основних засобів на підприємстві, особливо у 2005 році.

Коефіцієнт вибуття характеризує, яка частина основних засобів вибула у звітному періоді. Визначається, як співвідношення первісної вартості вибувших основних засобів до первісної вартості основних засобів. За даними таблиці бачимо, що у 2005 році вибуло більше основних засобів – 0,07 ніж у 2004 році 0,05; а у 2006 році вибуло найменше – 0,02.

Коефіцієнт придатності визначає, яка частина основних засобів придатна для виробництва і користування. Визначається , як співвідношення різниці первісної вартості основних засобів та зносу до первісної вартості основних засобів. У 2004 - 2005 році коефіцієнт придатності становив 0,42; а у 2006 році–0,39.Частина придатності основних засобів зменшилась.

Таблиця 2.5.

Аналіз стану активів та зобов'язань ТОВ ВО „Юстиніан” за даними фінансової звітності

Показники

2004

2005

2006

Відхил. +,- 2006 до 2004

1. Загальна вартість активів, тис. грн.

18367,5

20246,7

14954,3

-3413,2

2. Вартість необоротних (довгострокових, постійних) активів, тис. грн.

14388,9

12871,2

13009,5

-1379,4

3. Вартість оборотних (мобільних) активів, тис. грн.

3978,6

7375,5

1944,8

-2033,8

4. Вартість матеріальних оборотних активів (запасів), тис. грн.

2641,9

3286,9

1324,1

-1317,8

5. Дебіторська заборгованість, тис. грн.

1002,1

4030,8

358,4

-643,7

6. Грошові кошти, тис. грн.

22,8

52,2

82,8

+60,0

7. Статутний капітал, тис. грн.

750,5

750,5

750,5

0

8. Власний капітал, тис. грн.

10812,3

10291,2

5141,2

-5671,1

9. Залучений капітал, тис. грн.

7555,2

9955,5

9813,1

+2257,9

10. Довгострокові зобов'язання для формування необоротних активів, тис. грн.

458,5

343,2

311,8

-146,7

11. Поточні зобов'язання, тис. грн.

6829,8

9345,9

9407,6

+2577,8

12. Вартість активів (майна) за первинною вартістю, тис. грн.

33354,4

34408,6

30516,5

-2837,9

13. Робочий (чистий) капітал (наявність власних оборотних активів), тис. грн.

- 2851,2

-1970,4

-7462,8

-4611,6

14. Частка власних оборотних активів

-0,72

-0,27

-3,85

-3,11

15. Коефіцієнт надійності дебіторської заборгованості

1

1

1

0

16 Коефіцієнт обмеження права власності на необоротні матеріальні активи

1

1

1

0

17. Коефіцієнт використання необоротні матеріальні активи

1

1

0,99

-0,01

18. Частка повністю амортизованих необоротних активів

0,57

-

0,08

-0,49

19. Частка активних основних засобів

0,33

0,3

0,28

-0,05

20. Коефіцієнт постійності активів

0,78

0,64

0,87

+0,09

21. Коефіцієнт мобільності активів

0,22

0,36

0,13

-0,09

22. Коефіцієнт співвідношення:

- необоротні і оборотні активи

- оборотні і необоротні активи

3,62

0,28

1,75

0,57

6,69

0,15

+3,07

-0,13

 

Актив – це ресурс, контрольований підприємством у результаті минулих подій від якого очікується надходження майбутніх економічних вигід підприємству.

Виходячи з даних фінансової звітності загальна вартість активів у 2006 році зменшилась на 3413,2 тис. грн. в порівнянні з 2004 роком. Це свідчить проте, що у підприємства знизилась можливість здійснювати підприємницьку діяльність.

Аналізуючи данні таблиці вартість необоротних (довгострокових, постійних ) активів у 2006 році становила 13009,5 тис. грн., а у 2004 році - 14388,9 тис. грн., тобто у 2006 році їх вартість зменшилась на 1379,4 тис. грн.

Вартість оборотних ( мобільних) активів зменшилась у 2006 році в порівнянні з 2004 роком на 2033,8 тис. грн.

Вартість матеріальних оборотних активів (запасів)- це товари, готова продукція і виробничі запаси, які можна продати або використати на бартер в погашення заборгованості. Цей показник зменшився на 1317,8 тис. грн. у 2006 році від того який був у 2004 році. Це є негативною тенденцією.

Дебіторська заборгованість є менш ліквідним капіталом, тому що по таких коштах немає впевненості в строках їх надходження. Дебіторська заборгованість у 2006 році зменшилась на 643,7 тис. грн. порівняно з 2004 роком.

Грошові кошти – є високоліквідними і найбільш мобільними активами підприємства у касі та рахунках у банку, тому, що вони у будь-який час можуть бути використані для здійснення всіх господарських операцій. Цей показник збільшився на 60,0 тис. грн. у 2006 році до 2004 року.

Негативним є зменшення робочого капіталу підприємства на 4611,6 тис. грн. у 2003 році до 2001 року. Наявність робочого капіталу забезпечує оперативну самостійність підприємства, а його розмір визначає найоптимальніше формування і використання всього майна, що є неможливим для нашого підприємства. Нестача робочого капіталу веде до порушень і перебоїв процесу підприємницької діяльності.

Власний капітал підприємства у 2004 році становив 10812,3 тис. грн., а у 2006 році - 5141,2 тис. грн., тобто зменшився на 5671,1 тис. грн. Мета формування власного капіталу підприємства - одержання власником найвищої можливої віддачі від здійснення господарської діяльності.

Залучений капітал збільшився у 2006 році в порівнянні з 2004 роком на 2257,9 тис. грн. Виникнення та функціонування залученого капіталу пов'язане з необхідність забезпечення безперервного процесу відтворення з тимчасовим вивільненням коштів у одних підприємствах і наявною потребою в них у інших.

Поточні зобов'язання підприємства збільшились у 2006 році на 2577,8 тис. грн. у порівнянні з 2004 роком. Наявність поточних зобов'язань свідчить про участь у господарській діяльності підприємства активів інших власників.

Фінансова стабільність підприємства є однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства. Вона залежить від структури зобов'язань підприємства і характеризується співвідношенням власного і залученого капіталу.

Фінансова стійкість – це стан активів підприємства, що гарантує йому постійну платоспроможність.

3. Охорона праці на ТОВ ВО „Юстиніан”

3.1. Нормативне забезпечення охорони праці на підприємстві

ТОВ ВО „Юстиніан” здійснює свою діяльність з охорони праці керуючись законодавством про працю і законодавчими та нормативними актами про охорону праці. Законодавство про охорону праці складається з Закону України „Про охорону праці”, прийнятий Верховною Радою України 14.10.1992 р., Кодексу законів про працю України”, „Основ законодавства України про охорону здоров'я”, Законів „Про пожежну безпеку”, та у відповідності з колективним договором підприємства.

Закон України „Про охорону праці” є основним законом, який визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідних державних органів відносини між власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Даний закон визначає основні принципи державної політики в галузі охорони праці, надає права та гарантії громадянам на охорону праці при укладенні трудового договору та під час роботи на підприємстві, визначає основні положення та принципи організації охорони праці на підприємстві, управління охороною праці та обов'язки власника. В законі також визначається компетенція органів державного управління охороною праці та основні повноваження і права органів державного нагляду за охороною праці.

Крім того для ТОВ ВО „Юстиніан” – є виконання наступних положень: „Типове положення про службу охорони праці”, „Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства”, „ Типове положення про навчання”. Інструктаж і перевірку знань працівників з питань з охорони праці”; Постанова КМУ № 623 від 10.08.1993 р. „Про положення розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях”, Постанова КМУ №472 від 23.06.1993 р. ”Про затвердження Правил відшкодування власником підприємства, установи і організації, або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові пошкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків”.

Чинне трудове законодавство передбачає, що відповідальність за організацію праці в цілому по підприємству несуть директор і головний інженер. По окремим підрозділам така відповідальність покладена на керівників цехів, ділянок, служб тощо. Безпосереднє керівництво організацією охорони праці здійснює головний інженер підприємства.

Нормативні акти підприємства спрямовані на побудову чіткої системи управління охороною праці та забезпечення в кожному структурному підрозділі і на робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці, встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях.

На підприємстві діють правила внутрішнього трудового розпорядку, яких всі працюючі мають дотримуватися. Вони записані у колективному договорі підприємства і мають такий зміст:

1. На підприємстві встановлено 40-годинний робочий день, за таким розпорядком робочого дня:

- виробництво працює в 1 зміну з 8-00 до 16-30 з перервою на обід з 12-00 до 12-30;

- апарат управління працює в 1 зміну з 8-00 до 17-00 з перервою на обід з 12-00 до 13-00;

- пожежно-охоронна служба - сумарний облік робочого часу на квартал згідно законодавства.

2. Правління у випадку особливо складних виробничих умов, пов`язаних з відсутністю матеріально-технічних, енергетичних, фінансових та інших ресурсів, залишає за собою право з метою збереження робочих місць корегувати встановлений на підприємстві режим праці, встановлюючи за погодженням з профкомом на певний строк - неповний робочий тиждень, або неповний робочий день.

3. Для робітників, зайнятих на обслуговуванні виробництва, ремонті, монтажно-розвантажувальних роботах, на транспорті і т.п., черговому персоналу, охороні вихідні дні надаються по окремих графіках, затверджених начальниками дільниць, цехів, відділів, служб. При цьому, вихідні дні можуть надаватися протягом тижня у дні, які не співпадають з режимом відпочинку по графіку підприємства.
Реферат на тему: Видавнича діяльність та фінансовий аналіз стану ТОВ ВО „Юстініан” (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.