Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Економіка підприємства

Сутність інформаційних систем управління та економічної інформації (реферат)

Зміст

1. Сутність та особливості економічної інформації 3

2. Структура та функції інформаційної системи управління 6

3. Стадії розвитку інформаційних систем 11

4. Практичне завдання 13


 

Сутність та особливості економічної інформації

Усі процеси життєдіяльності людського суспільства відбуваються за допомогою інформації, яка є формою зв'язку між об'єктом, що передає повідомлення, і тим, який прийматиме його.

Інформація сукупність відомостей (даних), які сприймають з навколишнього середовища (вхідна інформація), видають у нав­колишнє середовище (вихідна інформація) або зберігають всере­дині певної системи.

Інформація повинна відображати реальний світ, проце­си, явища, використовувати при цьому зрозумілу користу­вачеві мову, бути своєчасною, корисною та необхідною йому.

У теорії автоматизованого оброблення інформації її розглядають як сукупність знань, що є об'єктом нагромад­ження, реєстрації, передачі, збереження, оброблення.

В економічному комплексі функціонують науково-технічна, економічна, правова, адміністративна та інші види інформації.

Економічна інформація один з найбільш масових різновидів інформації, що відображає процеси виробництва, розподілу, об­міну і споживання матеріальних благ та послуг.

Вона чисельно характеризує стан виробничо-господарської та фінансової діяльності об'єкта через систему натуральних і вартісних показників, циркулюючи у виробни­чій та невиробничій сферах, органах управління. За допо­могою економічної інформації можна простежити взає­мозв'язки між ланками народного господарства, напрями його розвитку, налагодити ефективне управління ним. Ці особливості суттєво відрізняють її від економічних даних. В об'єктивній економічній реальності постійно відбу­ваються події, що трактуються як будь-яка зміна стану економічного об'єкта. Ці події породжують повідомлен­ня, що можуть бути відображені на будь-якому носію в будь-якій знаковій системі. Сукупність повідомлень про реальні економічні події, факти, не співвіднесену з мож­ливостями їх використання, називають економічними да­ними.

Економічні дані відображення економічних явищ, не пов'яза­не з конкретним завданням управління і з певним споживачем.

Економічні дані стають інформацією, якщо їх спожи­вач розв'язує певне завдання управління. Іншими слова­ми, економічна інформація — це економічні дані, які ви­користовуються в управлінні.

Економічна інформація розглядається в прагматич­ному, семантичному і синтаксичному аспектах. Прагма­тичний аспект пов'язаний із розглядом цінності, ко­рисності використання економічної інформації для ви­роблення правильного управлінського рішення. Це дає змогу відокремити потрібну інформацію для кожного рівня управління. Семантичний аспект забезпечує вивчення значеннєвого змісту (чи змістового наванта­ження) інформації, визначення зв'язку між її складови­ми частинами. Синтаксичний аспект дас змогу встано­вити параметри інформаційних потоків, розглянути форми подання інформації, її носії, способи кодування.

Економічна інформація є предметом автоматизованого оброблення. Вона мас ряд особливостей, що впливають на способи її збирання, реєстрації та використання. Ці особ­ливості полягають у тому, що, будучи єдиною для всього народного господарства, вона:

— мас тенденцію до постійного збільшення обсягів даних;

— відображає різнобічну діяльність підприємств, ор­ганізацій через систему натуральних, вартісних та інших показників;

— є цифровою, алфавітною та алфавітно-цифровою, мас лінійну форму подання;

— в основній своїй масі дискретна, фіксується на матеріальних носіях;

— характеризується масовістю та великими обсягами, тривалістю збереження і необхідністю накопичення, пов­торюваністю циклів виникнення й оброблення у встанов­лених часових межах;

— має складну структуру.

Інформаційна система не тільки відображає функціо­нування об'єкта управління, а й впливає на нього через органи управління. Вона є сукупністю інформаційних процесів для задоволення потреби в інформації різних рівнів прийняття рішень. її метою є продукування інфор­мації для використання (споживання) управлінським апаратом. Відповідно вона забезпечує нагромадження, передачу, збереження, оброблення та узагальнення ін­формації "знизу вгору", а також конкретизацію інформа­ції "зверху вниз".

Призначення ІС полягає в описі економічного об'єкта, його станів, взаємодії, що виражаються через економічні показники. Вона покликана своєчасно подавати органам управління необхідну і достатню інформацію для прий­няття рішень, якість яких забезпечує високоефективну ді­яльність об'єкта управління та його підрозділів. До голов­них її завдань належать:

— виявлення джерел інформації;

— збирання, реєстрація, оброблення та видача ін­формації, що характеризує стан виробництва й управ­ління;

— розподіл інформації між керівниками, підрозділа­ми та виконавцями відповідно до їх участі в управлінні.

Найважливіша властивість ІС — єдність управлінської інформації, що визначає єдине інформаційне забезпе­чення системи управління. Вхідною інформацією користуються всі органи управління. Інші її властивості наведе­но н табл. 1.

Таблиця 1 Властивості вхідної інформації

Вид Властивості

Характеристика

Організаційно-структурна

Відповідає структурі системи управління

Організаційно-економічна

Надійність — ступінь безперебійного фун­кціонування. Потужність — кількість операцій за одиницю часу. Пропускна здатність — обсяг інформації, що прохо­дить за одиницю часу, та обсяг результат­ної інформації, яка видається за одиницю часу. Усталеність — здатність збереження ІС у заданих режимах. Економічність — собівартість операцій оброблення, термін окупності. Ефективність — рівень ком­плексності, рівень автоматизації

Функціональна

Порядок функціонування, змінюваність у зв'язку з розвитком об'єкта управління, надмірність інформації

Споживча

Порядок взаємодії зі споживачами інфор­мації, своєчасність її доставки, взає­мозв'язок і взаємозалежність елементів інформації

Структура та функції інформаційної системи управління

Структурно ІС складається з таких компонентів (дивись Схему 6.)

— власне інформації;

— системи оброблення інформації;

— входу;

— виходу;

— внутрішніх і зовнішніх каналів.

У Державному Стандарті України ДСТУ 2874-94 дано чітке визначення ІС:

Інформаційна система — система, яка організовує пам'ять і маніпулювання інформацією щодо проблемної (ПС).

Характерною рисою ІС є те, що людина виступає ак­тивним учасником інформаційного процесу. Це виявляється в умовах функціонування автоматизованого робочо­го місця (АРМу), коли людина (кінцевий користувач) здійснює введення інформації в систему, підтримує її в ак­туальному стані, обробляє інформацію і використовує здо­буті результати в управлінні. Інформація служить спосо­бом опису взаємодії між джерелом й одержувачем інфор­мації. Те саме повідомлення одному одержувачеві може давати багато інформації, а іншому — мало або нічого.

Потенційні можливості ІС реалізуються через їх фун­кції, до яких належать:

 

обчислювальна — вчасно і якісно виконує оброблення інформації в усіх аспектах, що цікавлять систему управ­ління;

слідкувальна — відстежує і формує всю необхідну для управління зовнішню та внутрішню інформацію;

запам'ятовувальна — забезпечує безупинне накопи­чення, систематизацію, збереження і відновлення всієї не­обхідної інформації;

комунікаційна — забезпечує передачу потрібної ін­формації в задані пункти;

інформаційна — реалізує швидкий доступ, пошук і ви­дачу необхідної інформації;

регулювальна — здійснює інформаційно-керуючий вплив на об'єкт управління і його ланки при відхиленні їхніх параметрів функціонування від заданих значень;

оптимізаційна — забезпечує оптимальні розрахунки в міру зміни цілей, критеріїв та умов функціонування об'єкта управління;

прогнозна — визначає основні тенденції, закономір­ності та показники розвитку об'єкта управління;

аналізаторна — визначає основні показники техні­ко-економічного рівня виробництва і господарської діяльності;

Документальні — забезпечує формування всіх обліково-звітних, планово-розпорядницьких, конструкторсько-технологічних та інших форм документів.

 


 

В умовах автоматизації інформаційний процес є уза­гальненою сукупністю операцій перетворення інформації, що виконуються на АРМах управлінських працівників різних підрозділів підприємства (відділів, служб, цехів,

Об'єднаних в обчислювальну мережу (ОМ). При цьому під інформаційною операцією розуміють частину інформаційного процесу, яка ініціюється на АРМі та забезпечує перед переходом до наступної операції досягнен­ням певної часткової мети при обробленні інформації.

Кожній інформаційній операції, реалізованій прог­рамним модулем, відповідає рядок головного меню АРМу. Програмний модуль, у свою чергу, може мати своє меню (підменю), що задає порядок виконання певних дій підчас оброблення даних. Внутрішні підменю програмних модулів забезпечують певну гнучкість в обробленні даних. Наприклад, внутрішнє підменю може задавати: вигляд повідомлення (МГ, відеокадр (ВК) , ГМД), період (день, декада, місяць, квартал, рік), ступінь охоплення (підпри­ємство, цех, дільниця). Стан інформації на виході інфор­маційного процесу кожного АРМу розглядається як "кінцевий продукт", а інформаційний процес загалом — ці; виробництво цілісних наборів даних, об'єднаних спіль­ним суттєвим змістом.

Інформаційний процес є багатоопераційним. Окремі його складові частини (набір інформаційних операцій) ре­алізуються на конкретних АРМах. Сукупність АРМів, що утворюють "ланцюжок", реалізує інформаційний процес управління в умовах функціонування мережної АІС. В АІС виділяються сукупності автоматизованих інформа­ційних процесів, які охоплюють сфери економічної діяль­ності: працю, предмети та засоби праці, продукцію, фінан­си, результати діяльності. Характеристика кожного АРМу н АІС може бути задана тільки в контексті його взаємодії з іншими АРМами.

У процесі створення АІС розробляється певна модель, що відображає розподіл функціональних обов'язків між управлінським персоналом. Стосовно цієї теоретичної мо­делі визначаються склад АРМів та їх інформаційне сумі­щення. Це логічні АРМи, які включають набір програм­них модулів. Фізичні АРМи формуються встановленням (генерацією) на конкретній робочій станції програмних модулів одного або кількох логічних АРМів. При генера­ції відслідковується ланцюжок логічних АРМів, які взає­модіють між собою від зародження економічної інформа­ції до її кінцевих споживачів.

Виділення фізичних АРМів визначається організацій­ною структурою підприємства, можливостями впровад­ження локальної обчислювальної мережі (ЛОМ) певної конфігурації та іншими чинниками.

Наприклад, у сфері економічної діяльності "Засоби праці" інформаційний процес охоплює інформаційні опе­рації, що виконуються на АРМі бухгалтера (АРМБ) з об­ліку капітальних вкладень, АРМБ з обліку основних за­собів, АРМі інженера відділу головного механіка, АРМі економіста-аналітика, АРМі технолога (АРМТ). Інформа­ційні операції, які в сукупності виконано на цих АРМах, утворюють потік економічної інформації як цілісної су­купності даних, сформованих при здійсненні всіх видів функцій управління засобами праці. Сукупність АРМів, об'єднаних в мережу, забезпечує синхронізацію всіх дій управлінських працівників, що є головним чинником підвищення ефективності автоматизації управління.

Успіх управління багато в чому залежить від пра­вильної побудови комунікаційного процесу. АРМ управлінського персоналу розглядається в мережі як комуні­каційна одиниця, що функціонує одночасно як джерело, передавач, приймач і споживач інформації. За допомо­гою ресурсів АРМу управлінський персонал розв'язує свої задачі, а по комунікаційних каналах передає інформацію у відповідні інстанції, в тому числі зовнішні. Обґрунту­ванням для встановлення комунікації с потреба в інфор­мації. Комунікації дають змогу підвищити якісний склад інформації для управління.

Основними концепціями побудови АРМів є:

— децентралізоване оброблення інформації на робочо­му місці управлінського персоналу;

— створення персональних БД;

— створення БЗ;

— створення мереж АРМів;

— інтелектуалізація АРМів.

АРМ управлінського персоналу — це програмно-тех­нічний комплекс, винесений на робоче місце конкретного управлінського працівника, що дає змогу автоматизувати виконувані ним функції керування в інтерактивному ре­жимі "користувач — ПЕОМ". Основний принцип, закла­дений в АРМ, — проблемна орієнтація комплексу, тобто орієнтація на розв'язання певного класу задач, об'єдна­них загальною технологією оброблення інформації, єдніс­тю режимів роботи й експлуатації.

Кожному класу користувачів відповідає певний тип АРМу, орієнтований на задоволення його функціональ­них та інформаційних потреб. У ньому основою автомати­зації формування і прийняття управлінських рішень є персональніІС.

Не вникаючи в конкретний зміст задач, розв'язува­них кожним конкретним користувачем в умовах комп'ю­теризованого управління, в кожній персональній ІС має бути забезпечена можливість для користувача виконува­ти такі дії:

— обробляти текстові документи;

— проводити пошук необхідної інформації в довідко­вих фондах та архівах користувача;

— здійснювати формування документів, відомостей, таблиць;

— обмінюватися документами і даними;

— узгоджувати, уточнювати, модернізувати задачі уп­равління;

— приймати рішення в умовах невизначеності або не­достатності інформації.

Стадії розвитку інформаційних систем

Інформаційні системи, призначені для розв'язання за­дач управління виробництвом та іншими сферами бізнесу, пройшли три стадії свого розвитку. Кожну з них характе­ризували відповідна структура побудови ІС, а також особ­ливості її окремих елементів. В ІС першого покоління (в США — системи оброблення даних, в Україні — "АСУ по-задачний підхід") для кожної задачі готували окремо дані у вигляді файлових структур, створювали свою (власну) модель. У таких системах відсутня була об'єднана спіль­ною ідеологією БД для підприємства, офісу, установи. Щонайбільше інформаційне забезпечення окремих задач було позадачною БД.

В ІС другого покоління використовується інформацій­не забезпечення — БД. У США такі системи дістали назву управлінських ІС (ІМ8), а в Україні — "ІС концепція БД". У цих системах моделі, як і раніше, створюються для кож­ної задачі окремо. Самі ж задачі різняться досить високою мірою формалізованості.

Третє покоління ІС будується як СППР, для яких в англомовній літературі використовується позначення Б88. Такі системи мають не тільки спільну БД, а й спільну базу моделей для розв'язання задач. Вони орієнтовані не на автоматизацію

функцій ОПР, а на сприяння в пошуку ефективного рі­шення. СППР орієнтовані передусім на розв'язання слабкоформалізованих задач управління підприємствами, що виникають у зв'язку з високим рівнем різноманітних невизначеностей ринкового середовища.

Призначення таких систем полягає не в автоматизації функцій ОПР, а в підтримці її дій у пошуку ефективного рішення. Особ­лива увага в СППР приділяється діалогу та "дружності" її інтерфейсу до ОПР.

Інформаційні системи перших двох поколінь здійсню­вали, як правило, розрахункові, облікові функції, пере­дачу повідомлень, найпростіше оброблення даних. Зрос­тання продуктивності підприємства досягалося завдяки перебуванню в полі зору системи менеджменту великої кількості партнерів, клієнтів, процесів виробництва, то­варів, одиниць зберігання та обліку.


 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

Питання №1

ИСХОДНАЯ ТАБЛИЦА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Название товара

Покупатель

Город

Количество товара

Стоимость

Итого

22.10.2006

Sony DCR 26E

Иванов

Донецк

5

1960,00

9800

13.09.2006

Моб. Тел. Nokia 6280

Резников

Горловка

8

1460,00

11680

22.10.2006

Ноутбук Toshiba

Сидоров

Донецк

2

4250,00

8500

24.11.2006

м\в печь Samsung

Иванов

Торез

4

840,00

3360

22.10.2006

Эл. Чайник Tefal

Плотников

Шахтерск

5

340,00

1700

24.11.2006

Ноутбук Toshiba

Казаков

Донецк

1

4250,00

4250

18.12.2006

Эл. Чайник Tefal

Иванов

Шахтерск

4

340,00

1360

22.10.2006

Ноутбук Toshiba

Сидоров

Донецк

3

4250,00

12750

07.01.2007

Моб. Тел. Nokia 6280

Казаков

Горловка

4

1460,00

5840

18.12.2006

м\в печь Samsung

Сидоров

Торез

3

840,00

2520

13.09.2006

Эл. Чайник Tefal

Сидоров

Шахтерск

4

340,00

1360

03.01.2007

м\в печь Samsung

Плотников

Торез

1

840,00

840

07.01.2007

Sony DCR 26E

Резников

Донецк

10

1960,00

19600

24.11.2006

Эл. Чайник Tefal

Резников

Шахтерск

2

340,00

680

10.11.2006

м\в печь Samsung

Казаков

Торез

2

840,00

1680

07.01.2007

Моб. Тел. Nokia 6280

Иванов

Горловка

5

1460,00

7300

18.12.2006

Sony DCR 26E

Плотников

Донецк

10

1960,00

19600

03.01.2007

Эл. Чайник Tefal

Сидоров

Шахтерск

4

340,00

1360

10.11.2006

м\в печь Samsung

Казаков

Торез

2

840,00

1680

07.01.2007

Моб. Тел. Nokia 6280

Резников

Горловка

8

1460,00

11680

18.12.2006

Ноутбук Toshiba

Казаков

Донецк

1

4250,00

4250

03.01.2007

Sony DCR 26E

Сидоров

Донецк

23

1960,00

45080

 

 

 

 

 

Общ. Итог

176870
Реферат на тему: Сутність інформаційних систем управління та економічної інформації (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.