Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Економіка підприємства

Фінансовий стан та управління руху грошових коштів на підприємстві (курсова робота)

ЗМІСТ

ВСТУП

1 ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА ВАТ «МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

1.1 Організаційно – правова структура ВАТ «Механічний завод»

1.2 Діагностика ВАТ «Механічний завод» на підставі

фінансової звітності

1.3 Діагностіка ВАТ «Механічний завод» за допомогою

фінансових коєфіцієнтів

1.4 Оцінка впливу державної налогової політики на фінансовий стан

ВАТ «Механічний завод»

1.5 Аналіз потоків капіталу ВАТ «Механічний завод»

2 УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ КАПІТАЛУ ВАТ «МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

2.1 Загальні основи управління рухом капіталу в процессі його обороту

2.2 Забеспечення повного і достовірного обліку потоків капіталу

ВАТ «Механічний завод»

2.3 Оптимізація потоків капіталу ВАТ «Механічний завод»

2.4 Планування потоків капіталу ВАТ «Механічний завод»

3 ПРОГНОЗНО-АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РОЗРОБЛЕНОЇ

ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ РУХОМ КАПІТАЛУ

ВАТ «МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

3.1 Необхідність прогнозування фінансовоїзвітності

3.2 Побудова прогнозних варіантів фінансової звітності

3.3 Аналіз прогнозних варіантів фінансової звітності

3.4 Система автоматизацій розрахункових операцій

4 ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

ВИСНОВКИ

2 УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ КАПІТАЛУ ВАТ «МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

2.1 Загальні основи управління рухом капіталу в процесі його обороту

Здійснення практично усіх видів господарських операцій підприємства генерує визначений рух його капіталу не тільки у виді його надходження і витрати, але і виді трансформації однієї його форми в іншу. Це рух капіталу функціонуючого підприємства, здійснюваний при його постійному обороті, являє собою безупинний у часі процес і визначається поняттям "поток капіталу".

Поток капіталу являє собою сукупність розподілених у часі актів його надходження, видозміни форм функціонування і витрати, генеруємих здійсненням господарської діяльності підприємства.

Дослідження потоку капіталу дозволяє представити весь процес його використання на підприємстві в динаміку, що дає можливість визначити систему заходів щодо оптимізації його обороту і підвищенню ефективності використання.

Концепція потоку капіталу у всіх формах його функціонування на підприємстві як єдиного самостійного об'єкта керування ще не одержала достатнього відображення не тільки у вітчизняної, але і закордонній економічній літературі. Окремі прикладні аспекти керування грошовими потоками капіталу розглядаються в системі фінансового менеджменту (у складі питань керування грошовими активами, формуванням фінансових ресурсів і деяких інших), а матеріальними потоками капіталу – у системі операційного менеджменту (у складі питань матеріально-технічного постачання підприємства і збуту його продукції).

Треба при цьому відзначити, що в останні роки намітилася тенденція до визначеної інтеграції керування як грошовими, так і матеріальними потоками капіталу в рамках зазначених керуючих систем. У системі фінансового менеджменту ця тенденція одержує відображення у впровадженні спеціального обліку, аналізу і планування грошових потоків на основі єдиних міжнародних стандартів, а в системі операційного менеджменту - у використанні методів внутрішньої логістики матеріальних потоків.

Разом з тим, необхідно враховувати, що усі види потоків капіталу тісно взаємозалежні й у значній мірі визначаються видозміною його форм у процесі обороту. Отже, з метою підвищення ефективності використання капіталу його потоки повинні розглядатися як єдиний об'єкт керування, що вимагає поглиблення теоретичних основ і розширення практичних рекомендацій. Це визначається тією роллю, що керування потоками капіталу грає в розвитку підприємства і формуванні кінцевих результатів у його господарській діяльності.

Висока роль ефективного керування потоками капіталу підприємства в процесі його обороту визначається наступними основними положеннями:

1. Потоки капіталу безупинно зв'язані зі здійсненням господарської діяльності підприємства практично у всіх її аспектах. Майже кожна технологічна операція в операційному процесі, усі види інвестиційних чи фінансових операцій генерують ті чи інші вигляди потоків капіталу підприємства, забезпечуючи постійний його оборот. Ці потоки капіталу в процесі його обороту образно можна представити як систему "кровообігу" господарського організму підприємства. Ефективно організовані потоки капіталу підприємства є найважливішим симптомом його "господарського здоров'я" передумовою досягнення високих кінцевих результатів його господарської діяльності в цілому.

2. Ефективне керування потоками капіталу в різних його формах забезпечує як фінансову, так і технологічну рівновагу підприємства в процесі його стратегічного розвитку. Темпи цього розвитку, фінансова стійкість підприємства, збалансованість обсягів постачання і збуту продукції значною мірою визначаються тим, наскільки різні види потоків капіталу синхронізовані між собою по формах, обсягам і в часі. Високий рівень такої синхронізації забезпечує істотне прискорення реалізації стратегічних цілей розвитку підприємства (включаючи стратегічні цілі використання його капіталу).

3. Раціональне формування потоків капіталу у всіх його формах сприяє підвищенню ритмічності операційного процесу підприємства. У рамках операційного циклу підприємства паралельно протікають два його цикли - виробничий цикл, що генерує переважно матеріальні потоки капіталу, і фінансовий цикл, що генерує переважно грошові потоки капіталу. У системі операційного циклу підприємства обидва ці потоки капіталу взаємообумовлені й у комплексі забезпечують необхідну ритмічність його здійснення. Любий збій у грошовому потоці капіталу (здійсненні платежів) негативно позначається на формуванні виробничих запасів сировини і матеріалів, запасів готової продукції і т.п. Аналогічно, будь-який збій у матеріальному потоці капіталу (зв'язаному з випуском і реалізацією готової продукції) негативно позначається на формуванні вхідного потоку грошового капіталу. Тому ефективно організовані потоки капіталу у всіх його формах підвищують ритмічність здійснення операційного процесу, забезпечують ріст обсягу виробництва і реалізації продукції підприємства.

4. Ефективне керування потоками капіталу дозволяє скоротити потреби підприємства в залученні зовнішніх джерел. Активно керуючи потоками капіталу можна забезпечити зниження запасів як грошових, так і матеріальних активів, використовуваних в операційному процесі (скорочуючи, у першу чергу, розміри їхньої страхової частини). Це дає можливість знизити залежність розвитку підприємства в передбачених темпах від залучення капіталу з зовнішніх джерел. Особливу актуальність цей аспект керування потоками капіталу набуває для підприємств, що знаходяться на ранніх стадіях свого життєвого циклу, доступ яких до зовнішніх джерел фінансування досить обмежений.

5. Керування потоками капіталу є важливим економічним важелем забезпечення прискорення його обороту. Цьому сприяє скорочення тривалості виробничого і фінансового циклів, що досягається в процесі результативного керування матеріальними і грошовими потоками капіталу, а також зниження сукупного обсягу використання капіталу, обслуговуючого господарську діяльність підприємства, що досягається за рахунок синхронізації різних потоків капіталу по формах, обсягам і в часі. Прискорюючи за рахунок ефективного керування потоками капіталу його обороту підприємство забезпечує ріст суми генеруємого ним прибутку у відповідному періоді часу.

6. Ефективне керування потоками капіталу забезпечує зниження ризику банкрутства підприємства. Навіть у підприємств, що успішно здійснюють господарську діяльність і генеруючих достатню суму прибутку, неплатоспроможність (головна причина виникнення погрози банкрутства) може проявитися як наслідок незбалансованості потоків капіталу по формах чи за часом (зокрема при надлишковому матеріальному потоці капіталу підприємства, його грошовий поток і окремі періоди часу можуть бути недостатніми). Синхронізація усіх форм і видів потоків капіталу, що досягається в процесі керування ними на підприємстві, дозволяє усунути цей фактор ризику банкрутства

7. Активні форми керування потоками капіталу дозволяють підприємству в рамках використовуваного їм обсягу нарощувати інвестиційні ресурси, формовані за рахунок внутрішніх джерел. Прискорюючи оборот капіталу в матеріальній формі, підприємство не тільки підвищує темпи генерування прибутку в операційному процесі, але і знижує операційні витрати по обслуговуванню матеріальних потоків (у першу чергу, за рахунок зниження природного збитку запасів материально-зворотного капіталу). У процесі прискорення обороту капіталу в грошовій формі підприємство не тільки забезпечує його протиінфляційний захист, але і зниження поточного і страхового залишків грошових активів. Вивільнення визначеної частини використовуваного капіталу в операційному процесі дозволяє використовувати його як додатковий інвестиційний ресурс, формований із внутрішніх джерел.[9]

Розглянуті аспекти підтверджують необхідність виділення потоків капіталу в самостійний об'єкт керування його використанням на підприємстві.

Поняття "поток капітала підприємства" є агрегированим, що включає у свій склад численні форми і види цих потоків, що обслуговують сукупний господарський процес. З метою цілеспрямованого керування потоками капіталу, що забезпечує підвищення ефективності його використання на підприємстві, вони вимагають визначеної класифікації. Таку класифікацію потоків капіталу пропонується здійснювати по наступних основних ознаках (Рисунок 2.1)[8]

По масштабах обслуговування господарського процесу:

- грошовий поток по підприємству в цілому. Це найбільше агрегирований вид грошового потоку, що акумулює усі види грошових потоків, що обслуговують господарський процес підприємства в цілому;

- грошовий поток по окремих видах господарської діяльності підприємства. Цей вид грошового потоку характеризує результат диференціації сукупного грошового потоку підприємства в розрізі окремих видів його господарської діяльності;

- грошовий поток по окремих структурних підрозділах підприємства. Визначає його як самостійний об'єкт керування в системі організаційно-господарської побудови підприємства;

- грошовий поток по окремих господарських операціях. Варто розглядати як первинний об'єкт самостійного керування.

По видах господарської діяльності:

- грошовий поток по операційній діяльності. Характеризується грошовими виплатами постачальникам сировини і матеріалів; стороннім виконавцям окремих видів послуг; заробітної плати персоналу; податкові платежі. Одночасно відбиває надходження коштів від покупців продукції; від податкових органів у порядку здійснення перерахування зайво сплачених сум і деякі інші платежі, передбачені міжнародними стандартами обліку;

- грошовий поток по інвестиційній діяльності. Характеризує платежі і надходження коштів, зв'язаних зі здійсненням реального і фінансового інвестування, продажем основних засобів, що вибувають, і нематеріальних активів;

- грошові потоки по фінансовій діяльності. Характеризує надходження і виплати коштів, зв'язаних з залученням додаткового акціонерного і пайового капіталу, одержанням довгострокових і короткострокових кредитів і позик, сплатою в грошовій формі дивідендів і відсоток по вкладах власників і деякі інші грошові потоки;

По спрямованості руху коштів:

- позитивний грошовий поток, що характеризує сукупність надходжень коштів на підприємство від усіх видів господарських операцій («приплив коштів»);

- негативний грошовий поток, що характеризує сукупність виплат коштів підприємством у процесі здійснення усіх видів його господарських операцій («відтік коштів»).

По методу числення обсягу:

- валовий грошовий поток. Характеризує всю сукупність чи надходжень витрати коштів у розглянутому періоді часу в розрізі окремих його інтервалів;

- чистий грошовий поток. Характеризує різницю між позитивним і негативном грошовими потоками (між надходженням і витратою коштів) у розглянутому періоді часу в розрізі окремих його інтервалів. Чистий грошовий поток є найважливішим результатом фінансової діяльності підприємства, багато в чому визначальним фінансову рівновагу і темпи зростання його ринкової вартості.

За рівнем достатності обсягу:

- надлишковий грошовий поток, характеризує поток, при якому надходження коштів істотно перевищує реальну потребу підприємства в цілеспрямованій їхній витраті;

- дефіцитний грошовий поток, характеризує поток, при якому надходження коштів істотно нижче реальних потреб підприємства в цілеспрямованій їхній витраті. Навіть при позитивному значенні суми чистого грошового потоку він може характеризуватися як дефіцитний, якщо ця сума не забезпечує планову потребу у витраті коштів по всіх передбачених напрямках господарської діяльності підприємства. Негативне ж значення суми чистого грошового потоку автоматично робить цей поток дефіцитним;

КЛАСИФІКАЦІЯ ПОТОКІВ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

По масштабах обслуговування господарського процесу:

- Поток капіталу по підприємству в цілому

- Поток капіталу по структурних підрозділах підприємства

- Поток капіталу по окремим господарським операціям

- Поток капіталу по окремих видах господарської діяльності підприємства

По видах господарської діяльності:

- Поток капіталу по операційній діяльності

- Поток капіталу по інвестиційній діяльності

- Поток капіталу по фінансовой діяльності

По спрямованості руху коштів:

- Позитивний поток капіталу

- Негативний поток капіталу

По методу числення обсягу:

- Валовий поток капіталу

- Чистий поток капіталу

За рівнем достатності обсягу:

- Надлишковий поток капіталу

- Дефіцитнийпоток капіталу

По методу вартісної оцінки в часі

- Поток капіталу в дійсній вартості

- Поток капітал в майбутней вартості

-

По безперервності формування в розглянутому періоді:

- Регулярний поток капіталу

- Дискретний поток капіталу

По стабільності тимчасових інтервалів формування:

- Регулярний поток капиталу з равномірними тимчасовими інтервалами

- Регулярний поток капиталу з нерівномірними тимчасовими інтервалами


 

Рисунок 2.1 – Класифікація потоків капіталу підприемства

По методу вартісної оцінки в часі:

- дійсний грошовий поток, характеризує поток як єдину порівнянну його величину, приведену по вартості на сучасний момент часу;

- майбутній грошовий поток, характеризує поток як єдину порівнянну його величину, приведену по вартості до конкретного майбутнього моменту часу.

По безперервності формування в розглянутому періоді:

- регулярний грошовий поток, характеризує надходження і витрату коштів по окремих господарських операціях (грошовим потокам одного виду), що у розглянутому періоді часу здійснюється постійно по окремих інтервалах цього періоду. Потоки, зв'язані з обслуговуванням фінансового кредиту у всіх його формах; грошові потоки, що забезпечують реалізацію довгострокових реальних інвестиційних проектів.

- дискретний грошовий поток, характеризує надходження чи витрату коштів, зв'язану зі здійсненням одиничних господарських операцій підприємства в розглянутому періоді часу.

Вони розрізняються лише в рамках конкретного тимчасового інтервалу.

По стабільності тимчасових інтервалів формування:

- регулярний грошовий поток з рівномірними тимчасовими інтервалами в рамках розглянутого періоду;

- регулярний грошовий поток з нерівномірними тимчасовими інтервалами в рамках розглянутого періоду. Графік лізингових платежів за орендоване майно з погодженими сторонами нерівномірними інтервалами часу.

Концепція дослідження грошових потоків підприємства:

- ідентифікацію грошових потоків підприємства по окремих їхніх видах;

- визначення загального обсягу грошових потоків окремих видів у розглянутому періоді часу.

Система основних показників, що характеризують обсяг формованих грошових потоків підприємства містить у собі: обсяг надходжень коштів; обсяг витрати коштів; обсяг залишків коштів на початок і кінець розглянутого періоду; обсяг чистого грошового потоку; розподіл загального обсягу грошових потоків окремих видів по окремих інтервалах розглянутого періоду; оцінка факторів внутрішнього і зовнішнього характеру, що впливають на формування грошових потоків підприємства.

Керування потоками капіталу підприємства є важливою складовою частиною загальної системи керування його використанням. Воно дозволяє вирішувати різноманітні задачі цієї загальної системи керування і підлегає його головній меті.

Процес керування потоками капіталу підприємства базується на визначених принципах, основними з яких є (рис. 2.2).

Принцип інформативної вірогідності

Принцип забезпечення збалансованості

Принцип керування потоками капіталу підприємства

Принцип забезпечення ліквідності

Принцип забезпечення ефективності


 

Рисунок 2.2 – Основні принципи керування потоками капіталу підприємства.

1. Принцип інформативної вірогідності. Як і кожна керуюча система, керування потоками капіталу підприємства повинне бути забезпечене необхідною інформаційною базою. Створення такої інформаційної бази представляє деякі труднощі, тому що пряма фінансова звітність, що базується на єдиних методичних принципах бухгалтерського обліку, відсутня. У частині грошових потоків капіталу визначені міжнародні стандарти формування такої звітності почали розроблятися тільки з 1971 року і на думку багатьох фахівців ще далекі від завершення (хоча загальні параметри таких стандартів уже затверджені, вони допускають варіативність методів визначення окремих показників прийнятої системи звітності). Що стосується матеріальних потоків капіталу, то стандарти такої звітності ще не розроблені і кожне підприємство вводить систему необхідних облікових показників при організації управленського обліку. У цих умовах забезпечення принципу інформативної вірогідності зв'язано зі здійсненням складних обчислень, що вимагають уніфікації методичних підходів.

2. Принцип забезпечення збалансованості. Керування потоками капіталу підприємства є справою з багатьма їх видами і різновидами, розглянутими в процесі їхньої класифікації. Їхня підпорядкованість єдиним цілям і задачам керування вимагає забезпечення збалансованості потоків капіталу підприємства по видах, обсягах, тимчасовим інтервалам і іншим істотним характеристикам. Реалізація цього принципу зв'язана з оптимізацією потоків капіталу підприємства в процесі керування ними.

3. Принцип забезпечення ефективності. Потоки капіталу підприємства характеризуються істотною нерівномірністю надходження і витрати окремих його форм і видів у розрізі окремих тимчасових інтервалів. Це приводить до формування значних обсягів залишків грошових і матеріальних активів в окремі періоди. Приклад формування таких залишків може бути проілюстрований графічно (рис. 2.3).

Тимчасово вільні залишки коштів власне кажучи носять характер непродуктивних активів (до моменту їхнього використання в господарському процесі), що утрачають свою вартість у часі, від інфляції і з інших причин. Реалізація принципу ефективності в процесі керування грошовими потоками капіталу полягає в забезпеченні ефективного їхнього використання шляхом здійснення фінансових інвестицій підприємства.

Що стосується забезпечення принципу ефективності в процесі керування матеріальними потоками капіталу, то він забезпечується цілою системою заходів щодо мінімізації витрат по їхньому русі на підприємстві, організації пунктів збереження запасів, обслуговуванню запасів у процесі їхнього збереження і т.п.

Об'єм грошового

потоку капіталу

Тимчасово вільні рештки грошових коштів

 

Надходження грошових коштів


 

Витрата грошових коштів

Тимчасовий дефіцит грошових коштів


 

Часові інтервали

Рисунок 2.3 – Нерівномірність окремих видів грошових потоків капіталу підприємства в часі.

4. Принцип забезпечення ліквідності. У системі керування матеріальними потоками капіталу він означає необхідність своєчасного використання сукупного запасу активів, що формують ці потоки, шляхом залученні в операційний чи інвестиційний процес. У системі керування грошовими потоками забезпечення ліквідності означає підтримка необхідної платоспроможності підприємства протягом усього розглянутого періоду, не допускаючи утворення дефіциту коштів (рис. 2.3). Реалізація цього принципу і даному випадку забезпечується шляхом відповідної синхронізації позитивного і негативного грошових потоків у розрізі кожного тимчасового інтервалу розглянутого періоду.

З урахуванням розглянутих принципів організується конкретний процес керування потоками капіталу підприємства.

Основною метою керування потоками капіталу є забезпечення фінансової і технологічної рівноваги підприємства в процесі його розвитку шляхом балансування обсягів надходження і витрати капіталу в різних його формах і їхній синхронізації в часі.[7]

Процес керування потоками капіталу підприємства послідовно охоплює наступні основні етапи (рис. 2.4).[9]

Етапи керування потоками капіталу

1.Забеспечення повного та достовірного обліку потоків капіталу підприємства та формування необхідної звітності

3. Оптимізація потоків капіталу підприємства

4. Планування потоків капіталу підприємства в розрізі різних їх видів

5. Забезпечення ефективного контролю потоків капіталу

2. Аналіз потоків капіталу підприємства в попередньому періоді


 

Рисунок 2.4 – Основні етапи керування потоками капіталу підприємства.

2.2 Забеспечення повного та достовірного обліку потоків капіталу ВАТ «Механічний завод»

Забеспечення повного та достовірного обліку потоків капіталу покликане реалізовати принцип його інформаційної вірогідності. У процесі здійснення цього етапу керування потоками капіталу забезпечується координація функцій і задач служб бухгалтерського обліку, фінансового й операційного менеджменту підприємства.

Основною метою організації обліку і формування відповідної звітності, що характеризує потоки капіталу підприємства різних видів, є забезпечення менеджерів необхідною інформацією для проведення всебічного їхнього аналізу, планування і контролю.

Облік потоків капіталу ведеться роздільно в розрізі грошової і матеріальної форм.

В основі обліку грошових потоків капіталу лежать міжнародні стандарти підготовки звітності про рух коштів. Відповідно до цих стандартів при підготовці такої звітності використовуються два основних методи - непрямий і прямий. Ці методи розрізняються між собою повнотою представлення даних про грошові потоки підприємства, вихідною інформацією для розробки звітності й інших параметрів.

Непрямий метод спрямований на одержання даних, що характеризують чистий грошовий поток підприємства в звітному періоді. Джерелом інформації для розробки звітності про рух коштів підприємства цим методом є звітний баланс і звіт про фінансові результати. Розрахунок чистого грошового потоку підприємства непрямим методом здійснюється по видах господарської діяльності і підприємству в цілому.

По операційній діяльності базовим елементом розрахунку чистого грошового потоку підприємства непрямим методом виступає його чистий прибуток, отриманий в звітом періоді. Шляхом внесення відповідних коректив чистий прибуток перетвориться потім і показник чистого грошового потоку. Принципова формула, по якій здійснюється розрахунок цього показника по операційній діяльності, має наступний вид:

ЧДПо = НП + Аос + Ана ± ДЗ + 3тм ± КЗ ± Р, (2.1)

де ЧДПо - сума чистого грошового потоку підприємства по операційній діяльності в розглянутому періоді;

НП - сума чистого прибутку підприємства;

Аос - сума амортизації основних засобів;

Ана - сума амортизації нематеріальних активів;

ДЗ - приріст (зниження) суми дебіторської заборгованості;

3тм - приріст (зниження) суми запасів товарно-матеріальних цінностей, що входять до складу оборотних активів;

КЗ - приріст (зниження) суми кредиторської заборгованості;

Р - приріст (зниження) суми резервного й інших страхових фондів.

Розрахуємо даний показник за результатами діяльності ВАТ «Механічний завод» за 2002 рік.

ЧДПо = - 288,9 + 123,5 – 88,1 + 250,5 = -3,0 тис. грн.

По інвестиційній діяльності сума чистого грошового потоку визначається як різниця між сумою реалізації окремих видів необоротних активів і сумою їхнього придбання в звітному періоді. Принципова формула, по якій здійснюється розрахунок цього показника по інвестиційній діяльності, має наступний вид:

ЧПДи = Ріс + Рна + Рдфи + Рса + Дп – Пос – НКС – Пна – Пдфи – Вса, (2.2)

де ЧПДи - сума чистого грошового потоку підприємства по інвестиційній діяльності в розглянутому періоді;

Ріс – сума реалізації вибулих основних засобів;

Рна – сума реалізації вибулих нематеріальних активів;

Рдфи – сума реалізації довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфеля підприємства;

Рса – сума повторної реалізації раніше викуплених власних акцій підприємства;

Дп – сума дивідендів (відсотків), отриманих підприємством по довгострокових фінансових інструментах фінансового портфеля;

Пос – сума придбаних основних засобів;

НКС – сума приросту незавершеного капітального будівництва;

Пна – сума придбання нематеріальних активів;

Пдфи – сума придбання довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфеля;

Вса – сума викуплених власних акцій підприємства.

Розрахуємо даний показник за результатами діяльності ВАТ «Механічний завод» за 2002 рік.

ЧПДи = 3+0+0-0-0 = 3 тис. грн.

По фінансовій діяльності сума чистого грошового потоку визначається як різниця між сумою фінансових ресурсів, притягнутих із зовнішніх джерел, і сумою основного боргу, а також дивідендів (відсотків), виплачених власникам підприємства. Принципова формула, по якій здійснюється розрахунок цього показника по фінансовій діяльності, має наступний вид:

ЧДПФ= Пск + Пдк + Пкк + БЦФ - Вдк - Вкк - Ду , (2.3)

де ЧДПф – сума чистого грошового потоку підприємства по фінансової

діяльності в розглянутому періоді;

Пск – сума додатково притягнутого з зовнішніх джерел власного акціонерного чи пайового капіталу;

Пдк – сума додатково притягнутих довгострокових кредитів і позик;

Пкк – сума додатково притягнутих короткострокових кредитів і позик;

БЦФ – сума засобів, що надійшли в порядку безоплатного цільового фінансування підприємства;

Вдк – сума виплати (погашення) основного боргу по довгострокових кредитах і позикам;

Вкк – сума виплати (погашення) основного боргу по короткострокових кредитах і позикам;

Ду – сума дивідендів (відсотків) сплачених власникам підприємства (акціонерам) на вкладений капітал (акції, паї і т.п.).

Розрахуємо даний показник за результатами діяльності ВАТ «Механічний завод» за 2002 рік.

ЧДПФ= 20 – 20 = 0.

Результати розрахунку суми чистого грошового потоку по операційній, інвестиційній і фінансовій діяльності дозволяють визначити його загальний розмір по підприємству в звітному періоді. Цей показник розраховується по наступній формулі:

ЧДПп = ЧДПо + ЧДПи + ЧДПф , (2.4)

де ЧДПП – загальна сума чистого грошового потоку підприємства в розглянутому періоді;

ЧДПо – сума чистого грошового потоку підприємства по операційній діяльності;

ЧДПи – сума чистого грошового потоку підприємства по інвестиційній діяльності;

ЧДПф – сума чистого грошового потоку підприємства по фінансовій діяльності.

ЧДПп = -3 + 3 + 0 = 0 тис. грн.

Використання непрямого методу розрахунку руху коштів дозволяє визначити потенціал формування підприємством основного внутрішнього джерела фінансування свого розвитку – чистого грошового потоку по операційній і інвестиційній діяльності, а також виявити динаміку усіх факторів, що впливають на його формування. Крім того, слід зазначити відносно низьку трудомісткість формування звітності про рух коштів, тому що переважна більшість необхідних для розрахунку непрямим методом показників міститься в інших формах діючої фінансової звітності підприємства.

Прямий метод спрямований на одержання даних, що характеризують як валовий, так і чистий грошовий поток підприємства в звітному періоді. Він покликаний відбивати весь обсяг надходження і витрати коштів у розрізі окремих видів господарської діяльності і по підприємству в цілому. Розходження отриманих результатів розрахунку грошових потоків прямим і непрямим методом відносяться тільки до операційної діяльності підприємства. При використанні прямого методу розрахунку грошових потоків використовуються безпосередні дані бухгалтерського обліку, що характеризують усі види надходження і витрати коштів.[8]

2.3 Оптимізація потоків капіталу ВАТ «Механічний завод»

У системі керування грошовими потоками капіталу найбільш важлива роль приділяється процесу їхньої оптимізації.

Оптимізація грошових потоків капіталу являє собою процес вибору найкращих форм їхньої організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його господарської діяльності.

Основними цілями оптимізації грошових потоків капіталу підприємства є:

- забезпечення збалансованості обсягів грошових потоків;

- забезпечення синхронності формування грошових потоків у часі;

- забезпечення росту чистого грошового потоку підприємства.

Основними об'єктами оптимізації виступають:

- позитивний грошовий поток;

- негативний грошовий поток;

- залишок грошових активів;

- чистий грошовий поток.

Найважливішою передумовою здійснення оптимізації грошових потоків є вивчення факторів, що впливають на їхні обсяги і характер формування в часі. Ці фактори можна підрозділити на зовнішні і внутрішні. Система основних факторів, що впливають на формування грошових потоків підприємства, приведена на рисунку 2.4.[9]

На грошові потоки підприємства «Механічний завод» впливають наступні фактори:

- кон'юнктура товарного ринку;

- система оподатковування;

- сформована практика кредитування постачальників і споживачів продукції;

- тривалість операційного циклу;

- амортизаційна політика.

Характер впливу розглянутих факторів використовується в процесі оптимізації грошових потоків капіталу підприємства.

Основу оптимізації грошових потоків капіталу підприємства складає забезпечення збалансованості обсягів позитивного і негативного їхніх видів. На результати господарської діяльності підприємства негативний вплив роблять як дефіцитний, так і надлишковий грошові потоки.

Негативні наслідки дефіцитного грошового потоку виявляються в зниженні ліквідності і рівні платоспроможності підприємства, росту простроченої кредиторської заборгованості постачальникам сировини і матеріалів, підвищенні частки простроченої заборгованості по отриманих фінансових кредитах, затримках виплати заробітної плати (з відповідним зниженням рівню продуктивності праці персоналу), росту тривалості фінансового циклу, а в кінцевому рахунку — у зниженні рентабельності використання власного капіталу й активів підприємства.

Негативні наслідки надлишкового грошового потоку виявляються у втраті реальної вартості тимчасово невикористовуваних коштів від інфляції, утраті потенційного доходу від невикористовуваної частини грошових активів у сфері короткострокового їхнього інвестування, що в остаточному підсумку також

фактори що впливають на формування грошових потоків підприємства

ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ

Кон'юнктура товарного ринку

Кон'юнктура фінансового ринку

Система оподаткування підприємства

Система здійснення розрахункових операцій хазяйських суб'єктів

Доступність фінансового кредиту

Можливість привертання коштів безоплатного цільового финансування

Складена практика кредитування по­стачальників та покупців продукції

ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ

Життєвий цикл підприємства

Тривалість операційного циклу

Невідкладність инвестиційних програм

Амортизаційна політика підприємства

Сезонність виробництва та реалівзація продукції

Коефіціент операційного левериджа

Фінансовий менталітет власників та менеджерів підприємства


 

Рисунок 2.6 – Система основних факторів, що впливають на формування грошових потоків підприємства

негативно позначається на рівні рентабельності активів і власного капіталу підприємства.

У системі оптимізації грошових потоків підприємства важливе місце належить їхньої збалансованості в часі. Це зв'язано з тим, що незбалансованість позитивного і негативного грошових потоків у часі створює для підприємства ряд фінансових проблем. Досвід показує, що результатом такої незбалансованості навіть при високому рівні формування чистого грошового потоку є низька ліквідність цього потоку (а відповідно і низький рівень абсолютної платоспроможності підприємства) в окремі періоди часу. При досить високій тривалості таких періодів для підприємства виникає серйозна погроза банкрутства.

У процесі оптимізації грошових потоків підприємства в часі вони попередньо класифікуються по наступним ознаках:

1) за рівнем «нейтралізації» (термін, що означає здатність грошового потоку визначеного виду змінюватися вчасно) грошові потоки підрозділяються на що піддаються і непіддаються зміні. Прикладом грошового потоку першого виду на підприємстві «Механічний завод» є лізингові платежі, період яких може бути встановлений за узгодженням сторін. Прикладом грошового потоку другого виду є податкові платежі, термін сплати яких не може бути підприємством порушений;

2) за рівнем передбачуваності грошові потоки підрозділяються на цілком передбачувані і недостатньо передбачувані (абсолютно непередбачувані грошові потоки в системі їхньої оптимізації не розглядаються). До передбачуваних грошових потоків ВАТ «Механічний завод» можна віднести: збільшення виторгу від реалізації, зниження собівартості, а до недостатньо передбачуваних виторг від реалізації необоротних активів.

Об'єктом оптимізації виступають передбачувані грошові потоки, що піддаються зміні в часі. У процесі оптимізації грошових потоків за часом використовуються два основних методи – вирівнювання і синхронізація.

Вирівнювання грошових потоків спрямовано на згладжування їхніх обсягів у розрізі окремих інтервалів розглянутого періоду часу. Цей метод оптимізації дозволяє усунути у визначеній мері сезонні і циклічні розходження у формуванні грошових потоків (як позитивних, так і негативних), оптимизуя паралельно середні залишки коштів і підвищуючи рівень абсолютної ліквідності. Результати цього методу оптимізації грошових потоків у часі оцінюються за допомогою середнеквадратичного чи відхилення коефіцієнта варіації, що у процесі оптимізації повинні знижуватися.

Синхронізація грошових потоків заснована на ковариації позитивного і негативного їхніх видів. У процесі синхронізації повинне бути забезпечене підвищення рівня кореляції між цими двома видами грошових потоків. Результати цього методу оптимізації грошових потоків, у часі оцінюються за допомогою коефіцієнта кореляції, що у процесі оптимізації повинний прагнути до значення " + 1".

Коефіцієнт кореляції позитивного і негативного грошових потоків у часі розраховується по наступній формулі:

ККдп

=

ΣРво

*

 

ПДПi - ПДП

 

*

 

ОДПi - ОДП

,

(2.6)

СКОпдп

СКОодп

де Ккдп – коефіцієнт кореляції позитивного і негативного грошових потоків у часі;

ΣРв – прогнозовані імовірності відхилення грошових потоків від їхнього середнього значення в плановому періоді;

Пдпі – варіанти сум позитивного грошового потоку в окремих інтервалах планового періоду;

ПДП – середня сума позитивного грошового потоку в одному інтервалі планового періоду;

Одпі – варіанти сум негативного грошового потоку в окремих інтервалах планового періоду;

ОДП – середня сума негативного грошового потоку в одному інтервалі планового періоду;

СКОпдп, СКОодп – грошових потоків (відповідно – позитивного і негативного).

Результати оптимізації грошових потоків капіталу оцінюються рядом показників, основними з яких є:[9]

Коефіцієнт достатності чистого грошового потоку капіталу підприємства. Він розраховується по наступній формулі:

КДчдп

=

ЧДП

,

(2.7)

ОД + Зтм + Ду

де Кдчдп – коефіцієнт достатності чистого грошового потоку капіталу підприємства в розглянутому періоді;

ЧДП – сума чистого грошового потоку капіталу підприємства в розглянутому періоді;

ОД – сума виплат основного боргу по довго- і короткострокових кредитах і позикам підприємства;

Зтм – сума приросту запасів товарно-матеріальних цінностей у складі оборотних активів підприємства;

Ду – сума дивідендів (відсотків), виплачених власниками підприємства (акціонерами) на вкладений капітал (акції, паї і т.п.).

Коефіцієнт ліквідності грошового потоку капіталу підприємства. Його розрахунок здійснюється по наступній формулі:

КЛдп

=

ПДП

,

(2.8)

ОДП

де КЛдп – коефіцієнт ліквідності грошового потоку капіталу підприємства в розглянутому періоді;

ПДП —сума валового позитивного грошового потоку капіталу підприємства в розглянутому періоді;

ОДП —сума валового негативного грошового потоку капіталу підприємства в розглянутому періоді.

Коефіцієнт ефективності грошового потоку капіталу підприємства. Для його розрахунку використовується наступна формула:

КЭдп

=

ЧДП

,

(2.9)

ОДП

де Кэдп – коефіцієнт ефективності грошового потоку підприємства в розглянутому періоді;

ЧДП – сума чистого грошового потоку підприємства в розглянутому періоді;

ОДП – сума валового негативного грошового потоку підприємства у розглянутому періоді.

Коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку підприємства. Цей показник розраховується по наступній формулі:

КРчдп

=

ЧДП - Ду

,

(2.10)

РИ + ФИд

де Крчдп – коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку в розглянутому періоді;

ЧДП – сума чистого грошового потоку підприємства в розглянутому періоді;

Ду – сума дивідендів (відсотків), сплачених власникам підприємства (акціонерам) на вкладений капітал (акції, паї і т.п.);

РИ – сума приросту реальних інвестицій підприємства (у всіх їхніх формах) у розглянутому періоді;

Фид – сума приросту довгострокових фінансових інвестицій підприємства в розглянутому періоді.

Расчитаем дані коефіцієнти за результатами діяльності підприємства за 2002 рік.

КДчдп

=

0

=

0

20 –63,5 + 0

КЛдп

=

177,4+21,5

=

0,47

126+346,4+15,4

КЭдп

=

0

=

0

487,8

КРчдп

=

0

=

0

3

З результатів розрахованих коефіцієнтів видно, що на підприємстві немає коштів, негативні грошові потоки перевищують позитивні. Тобто підприємству не вистачає коштів.

Для одержання коштів підприємству необхідно скоротити негативний поток капіталу і збільшити позитивний поток.

Знизити негативний поток капіталу можна за рахунок:

- зменшення адміністративних витрат, шляхом скорочення адміністративного штату працівників і господарських витрат;

- зниження собівартості продукції, шляхом скорочення перемінних і постійних витрат і загальвиробничих витрат.

Збільшити позитивні потоки капіталу можна за рахунок:

- продажу, здачі в оренду основних фондів (будинків, устаткування не затребуваного у виробництві зараз);

- продажу частини товарно-матеріальних цінностей;

- збільшення виторгу від реалізації зробленої продукції.

Результати оптимізації грошових потоків капіталу одержують своє відображення в системі планів формування і використання коштів у майбутньому періоді.

2.4 Планування потоків капіталу ВАТ «Механічний завод»

Планування грошових потоків капіталу охоплює два основних його види – поточне планування, у процесі якого розробляється план надходження і витрати коштів, і оперативне планування в процесі якого розробляється система платіжних календарів по відповідних видах руху коштів.

План надходження і витрати коштів розробляється на майбутній рік у помісячному розрізі для того, щоб забезпечити облік сезонних коливань грошових потоків підприємства. Він складається по окремих видах господарської діяльності і по підприємству в цілому. З огляду на те, що ряд вихідних передумов розробки цього плану носять слабкопрогнозований характер, він складається звичайно у варіантах – «оптимістичному» і «песимістичному». Крім того, розробка цього плану носить різноманітний характер і по використовуваних методах розрахунку окремих його показників (таблиця 2.1).

Основною метою розробки плану надходження і витрати коштів є прогнозування в часі валового і чистого грошових потоків підприємства в розрізі окремих видів його господарської діяльності і забезпечення постійної платоспроможності на всіх етапах планового періоду.

Таблиця 2.1 План надходження і витрати коштів за рік, грн.

 

Оптимістичний

Песимістичний

Позитивні потоки капиталу

1

2

3

Продаж основних засобів

25000

15000

Продаж товарно-матеріальних цінностей

4000

3000

Реалізація готової продукції

350000

300000

Оренда помешкань, обладнання

12000

9500

Негативні потоки капиталу

Адміністративні витрати

120000

180000

Собівартість продукції

180000

200000

Витрати на сбут

700

1000

Інщі операційні витрати

50000

58000

Прогнозування надходження і витрати коштів по операційній діяльності підприємства здійснюється двома основними способами: 1) виходячи з планованого обсягу реалізації продукції; 2) виходячи з планованої суми чистого прибутку.[8]

Прогнозування надходження і витрати коштів підприємства ВАТ «Механічний завод» буде розраховуватися виходячи з планованого об'єма реалізації продукції.

Базовим показником розрахунку планової суми реалізації продукції виступає в цьому випадку планований обсяг виробництва товарної продукції. Модель розрахунку планового обсягу реалізації продукції має наступний вид:

ОРп = ЗГПн + ПТП – ЗГПк, (2.11)

де ОРП – плановий обсяг реалізації продукції в розглянутому періоді;

ЗГПн – сума запасів готової продукції на початок планованого періоду;

ПТП – сумарний обсяг виробництва готової товарної продукції в розглянутому плановому періоді;

ЗГПК – сума запасів готової продукції на кінець розглянутого періоду.

Орп = 430 + 280 – 400 = 300 тис. грн.

Плановий обсяг реалізації продукції диференціюється в розрізі реалізації за готівку і з наданням товарного (комерційного) кредиту з обліком сформованої господарської практики.

Виходячи з проведеного фінансового аналізу інкасація дебіторської заборгованості в 2002 році здійснювалася за 83 дня, це негативно впливає на діяльність підприємства, тому в 2003 році відділ збуту буде проводити диференційований підхід до кожного партнера, для зменшення дебіторської заборгованості.

Розрахунок планової суми надходження коштів від реалізації продукції здійснюється по наступній формулі:

Пдсп = Орпн + (Орпк * КИ) + Нопр, (2.12)

де Пдсп – планова сума надходження коштів від реалізації продукції в розглянутому періоді;

Орпн – плановий обсяг реалізації продукції за готівку в розглянутому періоді;

Орпк – обсяг реалізації продукції в кредит у поточному періоді;

КИ – коефіцієнт поточної інкасації дебіторської заборгованості, виражений десятковим дробом;

Нопр – сума раніше неінкасованого залишку дебіторської заборгованості (підлягаючого інкасації в плановому періоді).

Пдсп = 300 +(76,4 * 0,88) +185,6 = 552,832 тис.грн.

Розрахований показник планової суми надходження коштів від реалізації продукції характеризує планований обсяг позитивного грошового потоку підприємства по операційній діяльності.

Визначення планової суми операційних витрат по виробництву і реалізації продукції є одним з найбільш трудомістких етапів прогнозування грошових потоків підприємства. У його основі лежить калькулювання собівартості окремих видів продукції (виробничої і повної). До складу планової собівартості конкретного виду продукції включаються всі прямі і непрямі витрати на її виробництво і реалізацію. У найбільш загальному виді планова сума сукупних операційних витрат підприємства може бути представлена наступним розрахунковим алгоритмом:

ОЗп = Σ (ПЗпi + ОПЗпi) * ОПпi + Σ (ЗРпi * ОРпi )+ ОХЗп, (2.13)

де О3п – планова сума операційних витрат по виробництву і реалізації продукції;

ПЗпi – планова сума прямих витрат на виробництво одиниці продукції;

ОПЗпi – планова сума загальвиробничих (непрямих) витрат на виробництво одиниці продукції;

ОПпi – планований обсяг виробництва конкретних видів продукції в натуральному вираженні;

ΣЗРпi – планова сума витрат на реалізацію одиниці продукції;

ОРпi – планований обсяг реалізації конкретних видів продукції в натуральному вираженні;

ОХЗп — планова сума загальногосподарських витрат підприємства (адміністративно-управлінських витрат по підприємству в цілому).

Озп = (((1,54 +2,038) * 40000) +((0,168 + 0,22) * 60000)))+((0,60 * 40000)+

+(0,1 * 60000)) +256000 = 452,4 тис. грн.

Розрахунок планової суми податкових платежів, що сплачуються за рахунок доходу (що входять у ціну продукції), здійснюється виходячи з планованого обсягу реалізації окремих видів продукції і відповідних ставок податку на додаткову вартість, акцизного збору й інших аналогічних податків.

НПд = 552,832 / 6 = 92,138 тис.грн.

Розрахунок планової суми валового прибутку підприємства по операційній діяльності виробляється по наступній формулі:

Впп = Орп - О3п - НП (2.14)

де Впп – планова сума валового прибутку підприємства але операційної діяльності в розглянутому періоді;

Орп – плановий обсяг реалізації продукції у розглянутому періоді;

О3п -планова сума операційних витрат по виробництву і реалізації продукції;

НПд— планова сума податкових платежів, що сплачуються за рахунок доходу ( щовходять у ціну продукції).

ВПп = 552,832- 452,4 – 92,138 = 8,294 тис.грн.

Розрахунок планової суми податків, що сплачуються за рахунок прибутку здійснюється по наступній формулі:

Нпп = (Впп * Нп) / 100 + Нпп, (2.15)

де Нпп - планова сума податків, що сплачуються за рахунок прибутку;

Впп – планова сума валового прибутку підприємства по операційній діяльності;

Нп – ставка податку на прибуток, у відсотках;

Нпп - сума інших податків і зборів, що сплачуються за рахунок прибутку.

Нпп = (8,264*30) / 100 = 2,4882тис. грн.

Розрахунок планової суми чистого прибутку на підприємстві виробляється по формулі:

Чпп = Впп – Нпп, (2.16)

де Чпп – планова сума чистого прибутку підприємства по операційній діяльності в розглянутому періоді;

Впп – планова сума валового прибутку підприємства по операційній діяльності в розглянутому періоді;

Нпп – планова сума податків, що сплачуються за рахунок прибутку.

Чпп = 8,294 - 2,488 = 5,806 тис.грн.

Розрахунок планової суми витрати коштів по операційній діяльності здійснюється по наступній формулі:

РДСП = ОЗп + НПд + НПП – АОп, (2.17)

де РДСп – планова сума витрати коштів по операційній діяльності в розглянутому періоді;

О3п – планова сума операційних витрат по виробництву і реалізації продукції;

НПд – планова сума податків і зборів, що сплачуються за рахунок доходу (що входять у ціну продукції);

НПп – планова сума податків, що сплачуються за рахунок прибутку;

АОп – планова сума амортизаційних відрахувань від основних засобів і нематеріальних активів.

РДСП = 452,4 + 93,805 + 4,988 - 135,9 = 415,293 тис.грн.

Розрахований показник планової суми витрати коштів характеризує планований обсяг негативного грошового потоку підприємства по операційній діяльності.

Розрахунок планової суми чистого грошового потоку може бути здійснений по наступній формулі:

Чдпп = Пдсп – Рдсп, (2.18)

де Чдпп – планова сума чистого грошового потоку підприємства в розглянутому періоді;

Пдсп – планова сума надходження коштів від реалізації продукції;

Рдсп – планова сума витрати коштів по операційній діяльності.

З метою збільшення позитивного потоку капіталу ВАТ «Механічний завод» планує в 2003 році продати частину основних засобів незадіяних на даний момент у виробництві на суму 15 тис.грн. для одержання додаткових коштів на розвиток виробництва, а так само укласти договір на надання приміщення в оренду на суму 8400 грн. у рік.

Чдпп = (552,832 + 23,4) – (415,293 + 9,52)= 151,419 тис.грн.

Планована сума чистого грошового потоку і підприємства ВАТ «Механічний завод» на 2003 рік буде складати 151,419 тис. грн. Складемо платіжний календар помісячно на 2003 рік.
Реферат на тему: Фінансовий стан та управління руху грошових коштів на підприємстві (курсова робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.