Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Економіка підприємства

Фінансова діагностика та управління потоками капіталу на ВАТ "Механічний завод" (курсова робота)

ЗМІСТ

ВСТУП 5

1 ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА ВАТ «МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» 7

1.1 Організаційно – правова структура ВАТ «Механічний завод» 7

1.2 Діагностика ВАТ «Механічний завод» на підставі

фінансової звітності 13

1.3 Діагностіка ВАТ «Механічний завод» за допомогою

фінансових коєфіцієнтів 18

1.4 Оцінка впливу державної налогової політики на фінансовий стан

ВАТ «Механічний завод» 22

1.5 Аналіз потоків капіталу ВАТ «Механічний завод» 24

2 УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ КАПІТАЛУ ВАТ «МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» 38

2.1 Загальні основи управління рухом капіталу в процессі його обороту 38

2.2 Забеспечення повного і достовірного обліку потоків капіталу

ВАТ «Механічний завод» 49

2.3 Оптимізація потоків капіталу ВАТ «Механічний завод» 54

2.4 Планування потоків капіталу ВАТ «Механічний завод» 62

3 ПРОГНОЗНО-АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РОЗРОБЛЕНОЇ

ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ РУХОМ КАПІТАЛУ

ВАТ «МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» 71

3.1 Необхідність прогнозування фінансовоїзвітності 71

3.2 Побудова прогнозних варіантів фінансової звітності 72

3.3 Аналіз прогнозних варіантів фінансової звітності 76

3.4 Система автоматизацій розрахункових операцій 80

4 ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА 83

ВИСНОВКИ 92

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАННЬ 94

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Д

Додаток З

Додаток К

Додаток Л

Додаток М


 

ВСТУП

З переходом економіки до ринкових відносин, підвищується самостійність підприємств, їх економічна і юридична відповідальність. Різко зростає значення фінансової стійкості суб'єктів господарювання. Усе це значно збільшує роль аналізу потоків капіталу: наявності, розміщення та використання коштів.

Дослідження потоку капіталу дозволяє представити весь процес його використання на підприємстві в динаміку, що дає можливість визначити систему заходів щодо оптимізації його обороту і підвищенню ефективності використання.

Ефективне керування потоками капіталу дозволяє скоротити потреби підприємства в залученні зовнішніх джерел. Активно керуючи потоками капіталу можна забезпечити зниження запасів як грошових, так і матеріальних активів, використовуваних в операційному процесі. Це дає можливість знизити залежність розвитку підприємства в передбачених темпах від залучення капіталу з зовнішніх джерел..

Конкурентоспроможність підприємству може забезпечити тільки правильне керування рухом фінансових ресурсів і капіталу, що знаходяться в розпорядженні підприємства. У даній економічній ситуації тема «Удосконалення політики керування рухом капіталу в акціонерних товариствах» є актуальною.

Метою дипломної работи є оптимізація руху потоків капітала ВАТ «Механічний завод» за для отримання можливості підвищення прибутковості та конкурентоспроможності підприємства та аналіз запропонованих заходів.

Виходячи з мети, вирішуються задачі:

- здійснюється аналіз майна підприємства;

- аналізується фінансова стійкість підприємства;

- розраховується аналіз платоспроможності;

- аналізується ділова активність підприємства;

- вивчається теорія руху коштів;

- розглядаються грошові потоки за ряд років;

- прогнозуються грошові потоки на 2003 рік;

Джерелом для аналізу фінансових результатів є звітні данні бухгалтерської звітності за 2001 - 2002 р. р.

Джерелами для розрахунку руху коштів і складання прогнозу на майбутній період, служать «Баланс», «Звіт про фінансові результати» і «Звіт про рух грошових коштів».


 

1 ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА ВАТ «Механічний ЗАВОД»

1.1 Організаційно – правова структура ВАТ «Механічний завод»

Відкрите акціонерне товариство «Механічний завод» (далі – Товариство) створено відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області від 30 травня 1995 р. № 498 шляхом перетворення державного підприємства «Краснолучський механічний завод» у відкрите акціонерне товариство згідно Указу Президента України «Про заходи для забезпечення прав громадян на використання майнових сертифікатів» від 26.11.94 р. № 699/94.

Найменування товариства: «Відкрите Акціонерне Товариство Механічний завод, ВАТ «Механічний завод».

Керування товариством здійснюють:

- вищий орган товариства;

- наглядацька рада;

- правління товариства;

- ревізійна комісія.

Додатковими обличчями товариства вважаються Голова і члени виконавчого органа (Правління товариства), Голова ревізійної комісії, Голова і члени Наглядацької ради.

Посадові особи повинні зберігати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію та несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України і цим Статутом.

Посадові особи відповідають за заподіяний ними товариству збиток згідно діючого законодавства України.

Метою діяльності товариства є об'єднання економічних, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів його засновників для здійснення господарської діяльності з метою одержання прибутку. За винятком тієї діяльності, що заборонена чинним законодавством.

Предметом діяльності товариства є:

- виготовлення продукції виробничого і спеціального призначення;

- виготовлення товарів народного споживання і їхня реалізація через мережу фірмових магазинів;

- надання транспортно-експедиційних, транспортно-пасажирських і інших послуг;

- сервісне обслуговування і ремонт приладів, обслуговування автомобілів та інших технічних засобів для підприємств і населення;

- побутове обслуговування населення;

- створення підсобних господарств, закупівля у населення сільськогосподарської продукції;

- виробництво і реалізація будівельних матеріалів;

- виконання будівельно-монтажних робіт;

- виготовлення і реалізація запасних частин;

- виробництво і реалізація сільськогосподарських продуктів;

- комерційна діяльність;

- зовнішньоекономічна діяльність.

Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України і дійсним Статутом.

Товариство є правонаступником державного підприємства «Красно-лучський механічний завод».

Майно товариства складається з основних і оборотних коштів, а також цінностей, які передані йому засновником у користування, а також цінностей і майна (об'єкти житлово-комунальної інфраструктури, що не підлягають приватизації), переданого в господарське ведення, вартість яких відбита в балансі товариства.

Товариство є власником:

- майна переданого йому засновником у власність;

- продукції виготовленої Товариством;

- іншого майна придбаного на підставах не забороненим чинним законодавством.

Ризик випадкової загибелі чи ушкодження майна, що є власністю товариства переданого йому в користування, несе товариство.

Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний рахунок інші рахунки в банках, товарний знак, що затверджується правлінням товариства і реєструється в торгово-промисловій палаті, печатка зі своїм найменуванням.

Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в аренду юридичним і фізичним особам засобу та інших матеріальних цінностей, використовувати і відчужувати їх іншим обличчям, якщо це не суперечить чинному законодавству України і дійсному Статуту.

Товариство має право укладати договор (контракти), зокрема договору закупівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, збереження. Здобувати майнові права, нести зобов'язання, виступати в суді.

Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- випускати цінні папери;

- створювати об'єднання і брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності;

- створювати на території України і за її межами свої філії, представництва і дочірні підприємства;

- робити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

Створені товариством філії, представництва і дочірні підприємства можуть наділятися основними й оборотними коштами, що належать товариству. Керівництво їхньою діяльністю здійснюється обличчями, призначеними Правлінням товариства.

У період до ухвалення рішення про продаж акцій Товариства, що знаходяться в державній власності, при рішенні питань оплати праці працівників, формування фонду споживання і відчуження майна, що знаходиться в складі основних фондів Товариства. Товариство користається нормами діючого законодавства, установленими для державних підприємств.

Товариство протягом двох років із дня твердження цього статуту:

- не зменшує кількість робочих місць і чисельність працівників, без відповідного обґрунтування й узгодження;

- не змінює напрямку виробничої діяльності;

- не змінює профіль діяльності об'єктів соцкультбыта і комунальної інфраструктури, що знаходяться на його балансі, забезпечує фінансування їхньої діяльності до передачі у ведення місцевих органів виконавчої влади;

- забезпечує функціонування свого промислового виробництва з дотриманням норм діючого законодавства України, з питань охорони навколишнього середовища;

- приймає і виконує державне замовлення;

- за вимогою Засновника надає необхідні матеріали, документи про виконання покупцем цих умов.

Об'єкт приватизації в цілому, будинку, спорудження, структурні підрозділи, що можуть розглядатися як цілісні майнові комплекси, визначені згідно акта передачі, не підлягає відчуженню до уведення власної національної валюти України.

Засновником відкритого акціонерного товариства є Регіональне відділення фонду державного майна України по Луганській області. Акціонерами Товариства можуть бути: державні органи приватизації, а також фізичної і юридичної особи, що придбали право власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій і на вторинному ринку цінних паперів.

Акціонери мають право:

- на одержання дивідендів з моменту повної оплати за акції;

- брати участь у голосуванні на загальних зборах акціонерів особисто, чи через своїх представників;

- обирати і бути обраними в Органи Керування Товариством, що визначені цим Статутом;

- брати участь у розподілі прибутку товариства;

- одержувати інформацію про діяльність товариства;

- вільно розпоряджатися акціями, що належать їм у порядку, визначеному чинним законодавством і цим Статутом.

Всі акціонери повинні бути внесені до Реєстру акціонерів.

У випадку ліквідації товариства акціонери мають право одержати частину вартості майна товариства. Акціонери можуть також мати також інші права, передбачені чинним законодавством.

Акціонери товариства зобов'язані:

- дотримувати установчі документи товариства, виконувати рішення загальних зборів товариства;

- не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність товариства;

- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

Акціонери відповідають по зобов'язаннях тільки в межах приналежних їм акцій.

Припинення діяльності товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, виділення, перетворення) чи ліквідації. Реорганізація товариства здійснюється за рішенням вищого органа товариства.

При реорганізації товариства вся сукупність його прав і обов'язків переходить до правонаступника.

Товариство може бути ліквідовано:

- за рішенням вищого органа Товариства;

- на підставі рішення суду чи арбітражного суду.

Статутний фонд товариства складає 106019,008 грн.

Статутний фонд товариства складає 4240792 шт. «простих іменних акцій» вартістю 0,25 грн. кожна.

Товариство має право змінювати (збільшувати чи зменшувати) розмір статутного фонду.

Розмір статутного фонду після повної оплати усіх раніше випущених акцій може бути збільшений шляхом:

- випуску нових акцій;

- обміну облігації на акції;

- збільшення номінальної вартості випущених акцій.

Рішення про збільшення статутного фонду приймається вищим органом товариства.

Розмір статутного фонду може бути зменшений шляхом:

- зменшення номінальної вартості випущених акцій;

- зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їхніх власників з метою анулювання цих акцій.

Зменшення статутного фонду приймається вищим органом товариства. Зменшення статутного фонду при наявності заперечень кредиторів товариства не допускається.

Рішення про зміну розмірів статутного фонду набирає сили з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

Керування підприємством здійснюється на базі визначеної організаційної структури. Структура підприємства і його підрозділів визначається підприємством самостійно.

ВАТ «Механічний завод» має наступну структуру підприємства.

Головний інженер

Зам. Директора по организації виробництва

Зам. директора по комерції

ВМТП

відділ сбуту

транспортний вучасток

відділ бух. обліку та звітности

касир

АСУП

відділ кадрів

відділ

гол. енергетика

відділ

гол. механика

виробн. відділ

диспетч. відділ

віробн. цехи,

виробн. од-ці

Директор

Головний бухгалтер

відділ

гол. тєхнолога

відділ техн. контроля

відділ. конструктора

ремонтно-інструмент. відділ


Рисунок. 1.1 - Структура керування підприємством

На даному підприємстві застосовується лінійно-функціональна (змішана) структура керування.

Змішана структура найбільш застосовувана. При ній функціональні підрозділи діють на правах штабу при лінійних керівниках, допомагаючи їм у рішенні окремих управлінських задач.

1.2 Діагностика ВАТ «Механічний завод» на підставі фінансової звітності

Діагностика на підставі фінансової звітності проводиться за допомогою двох методів фінансового аналізу – вертикального і горизонтального аналізу. У даній роботі для проведення аналізу на підставі фінансової звітності розраховується порівняно аналітичний баланс, що включає себе вертикальний і горизонтальний аналіз.

У порівняно аналітичний баланс включаються основні групи статей його активу і пасиву. Він характеризує як структуру даної форми звітності, так і динаміку її показників.[10]

Для проведення порівняльного аналізу використовується версія Microsoft office Excel, розрахунок наданий у таблиці 1.1.

Загальна вартість майна підприємства, за даними балансу, що аналізує, зменшилася на 50 тис. грн. (2892,9-2942,9) чи на 1,7%.

Вартість іммобілізованого майна в розглянутому балансі, вартість необоротних активів зменшилася на 138,1 тис. грн. (1298,5 -1436,6) чи на 9,61%.

Вартість матеріально-виробничих запасів (сировини і матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції, товарів), їх величина по акціонерному товариству, зменшилася на 63,5 тис. грн.(992,4- 1055,9) чи на 6,01%.

Обсяг власного капіталу підприємства за звітний рік зменшився на 288,9 тис. грн. (1686,2-1975,1) чи на 14,62%, зменшення обсягу власного капіталу відбулося за рахунок збільшення нерозподіленого збитку на 288,9 тис. грн.

Обсяг власних засобів в обороті на початок звітного періоду склав 605,9 тис. грн (1506,3-900,4), а на кінець звітного періоду – 387,7 тис. грн (1594,4 – 1206,7), зменшення показника на 108,6 тис.грн., свідчить про погіршення фінансового положення акціонерного товариства.


 

1.3 Діагностіка ВАТ «Механічний завод» за допомогою фінансових коєфіцієнтів

За допомогою аналізу фінансових показників визначається фінансовий стан за визначені періоди. Для розрахунку фінансових показників використовується версія Microsoft office Excel.

Таблиця 1.3 – Показнки платоспроможності

№ з/п

Показники

Алгоритм розрахунку

Напрям використання

Розрахунок

2000

2001

2002

1

2

3

4

5

6

7

3.1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Грошові кошти, їх еквиваленти,поточні фінансові інвестиції / Поточні пасиви

Оцінка можливостей розрахунку за короткостроковими зобов'язаннями найближчим часом; оцінка ефективності використання вільних грошових коштів. Оптимальна межа – 0,2 – 1.

0

0

0

3.2

Коефіцієнт поточної ліквідності

Обігові активи / Поточні пасиви

Загальна оцінка ліквідності підприємства, його можливостей покриття короткострокових зобов'язань за рахунок усіх обігових коштів протягом року, оцінка кредитоспроможності підприємства. Оптимальна межа – 1 – 3.

1,75

1,67

1,32

3.3

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Обігові активи – товарно-матеріальні запаси / Поточні пасиви

Оцінка ступеня покриття короткострокових зобов'язань лише за рахунок грошових котів та дебіторської заборгованості. Оптимальна межа – 0,6 – 0,8.

0,76

0,78

0,77

3.4

Рівень операційної платоспроможності

Грошові кошти та їз еквіваленти, поточні фінансові інвестиції / Середньоденний обсяг витрат на здійснення діяльності

Оцінка достатності грошових активів для покриття поточних витрат на здійснення господарсько-фінансової діяльності.

0

0

0


Таблица 1.4 – Показники стану та структури капітала

№ з/п

Показники

Алгоритм розрахунку

Напрям використання

Розрахунок

2000

2001

2002

1

2

3

4

5

6

7

4.1

Коефіцієнт забеспеченості власними коштами

Власні обігові кошти / Усі обігові кошти

Оцінка структури обіговіх коштів за джерелами формування – за ріхунок власного капіталу чи заборгованості. Оптимальне значення не нижче 0,3 – 0,4.

0,43

0,36

0,24

4.2

Коефіцієнт фінансової автономії (стабільності)

Власний капітал / Загальний обсяг капіталу

Оцінка рівня фінансування діяльності за рахунок власних коштів. Оптимальне значення < 0,5.

0,72

0,67

0,58

4.3

Коефіцієнт заборгованості

Позиковий капітал / Загальний обсяг капіталу

Оцінка рівня заботгованості підприємства в загальному осязі капіталу підприємства. Оптимальне значення > 0,5.

0,28

0,33

0,42

4.4

Коефіцієнт фінансового левериджу

Позиковий капітал / Власний капітал

Оцінка наявності власних коштів на одиницю позикових, що забезпечує при необхідності їх повернення кредиторам. Оптимальне значення < 1 - 1,5.

0,39

0,49

0,72

4.5

Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості

Кредиторська заборгованість / Дебіторська заборгованість

Оцінка ступеня перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською. Оптимальне значення – 1.

1,20

1,28

1,30

Таблиця 1.5 – Показники ділової активності

№ з/п

Показники

Алгоритм розрахунку

Напрям використання

Розрахунок

2000

2001

2002

1

2

3

4

5

6

7

5.1

Оборотність обігових коштів

Чиста виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) / Середній обсяг обігових активів

Оцінка швидкості обороту всіх обігових коштів підприємства. Оптимальний напрямок – прискорення.

0,121

0,123

0,111


Продовження таблиці 1.5

1

2

3

4

5

6

7

5.2

Оборотність товарно-матеріальних запасів

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) / Середній обсяг товарно-матеріальних запасів

Оцінка швидкості обороту товарно-матеріальних запасів. Оптимально –пискорення обіговості товарно-матеріальних запасів, але за умови достатнього обсягу товарних запасів для нормальної господарської діяльності.

1,01

0,82

0,51

5.3

Оборотність дебіторської заборгованості

Чиста виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, по­слуг) без ПДВ / Се­редній обсяг дебіторської забор­гованості

Оцінка швидкості обороту дебіторської заборгова­ності. Оптимально – при­скорення обіговості.

1,29

1,24

0,88

 

5.4

Тривалість операційного циклу (дні)

Середній період обороту запасів + середній період погашення дебіторської заборгованості

Оцінка довжини операційного циклу, тобто періоду з моменту вкладоння коштів у товарні запаси до отримання виручки від їх продажу. Оптимально – зменшення довжини операційного циклу.

644,97

741,80

1131,44

 

5.5

Оборотність кредиторської заборгованості

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) / Середній обсяг кредиторської заборгованості

Оцінка середнього періоду погашення кредиторської заборгованості, тобто часу, на який кредитується підприємства з боку своїх господарських партнерів.

2,06

1,44

0,63

 

5.6

Тривалість фінансового циклу (ДНІ)

Середній період обороту запасів + середній період погашення дебіторської заборгованості – середній період погашення кредиторської заборгованості

Оцінка довжини обороту грошових коштів підприємства, тобто періоду за який вивільняються грошові кошти.

647,04

743,23

1132,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1.6- Коефіцієнти фінансової стійкості

№ з/п

Показники

Алгоритм розрахунку

Напрям використання

Розрахунок

2000

2001

2002

1

2

3

4

5

6

7

6.1

Коефіцієнт

авто­номії

КА = СК / К

Показує, у якому ступені об'єм використовуваних підприємст­вом активів сформований за ра­хунок власного капіталу і наскі­льки воно незалежно від зовні­шніх джерел фінансування

0,72

0,67

0,58

6.2

Коефіцієнт по­точної заборго­ваності

КТЗ = ЗКк / К

Характеризує частку коротко­строкового позикового капіталу в загальній використовуваній його сумі

0,26

0,31

0,42

6.3

Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності

КДН = (СК+ЗКд)/К

Показує в якому ступені загаль­ний обсяг використовуваних активів сформований за рахунок власного і довгострокового по­зикового капіталу підприємства

0,74

0,69

0,58

6.4

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

КМск = СОА / СК

Показує, яку частку займає вла­сний капітал, інвестований в оборотні активи, у загальній сумі власного капіталу

0,68

0,76

0,95

В таблиці 1.6 використовуються наступні скорочення:

СК - сума власного капіталу підприємства на визначену дату;

К - загальна сума капіталу підприємства на визначену дату;

ЗК - сума притягнутого підприємством позикового капіталу на визначенудату;

ЗКк - сума притягнутого підприємством короткострокового позикового капіталу на визначену дату;

ЗКд - сума притягнутого підприємством довгострокового позикового капіталу на визначену дату;

СОА - сума власних оборотних активів;

ДЗКв - сума довгострокового позикового капіталу, використовуваного для фінансування необоротних активів підприємства.

1.4 Оцінка впливу державної налогової політики на фінансовий стан

ВАТ «Механічний завод»

Для визначення впливу податкової політики держави на фінансовий стан підприємства проведемо аналіз податкових платежів за три роки.

Дані звітності про нараховані податкові платежі в 2000-2002 роках представлені в таблиці 1.7.

Таблиця 1.7 -Податкові платежи, грн.

Види податків

01.01.2001 р.

01.01.2002 р.

01.01.2003 р.

Податок на прибуток

7980

3,4%

-

0%

-

0

Податок на додану вартість

90615,85

38,90%

18922,51

12%

64179,55

24,02%

Прибутковий податок

75876,61

32,58%

98038,21

62%

115576,5

43,26%

Податок на землю

18917,92

8,12%

31410,69

20%

73954,3

27,68%

Штраф до госбюджету

340

0,15%

340

0,22%

340

0,13%

Сбір за забруднення навколишнього середовища

361,32

0,16%

361,32

0,23%

361,32

0,14%

Усього

232922,15

100%

156891,3

100%

267150,7

100%

Як видно з таблиці 1.7 структура податкових платежів протягом трьох років мінялася в зв'язку зі зміною фінансового положення підприємства. Податок на прибуток зменшився до нульового значення, зростаеє частка прибуткового податку 32,58%,62%,43,26%. Частка податку на додаткову вартість зменшується в зв'язку зі зменшенням виторгу від реалізації 38,9%, 12%, 24,02%.

У практиці фінансового менеджменту застосовуються різні показники, що характеризують вплив податкових платежів на діяльність підприємства і їх здатність оптимізувати податковий прес, характеристика деяких з них приведена в таблиці 1.8.

Таблиця 1.8 - Показники, що характеризують рівень податкового тиску.

Показники

Значення

Формула

Рекомен-дуєме значення

01.01.01

01.01.02

01.01.03

1

2

3

4

5

6

7

Податкова місткість реализованной продукції

Показує, яку частину займають податки в доході від реа­лізації

Податкові платежі / дохід від реа­лізації

Чим меньше тим краще

107%

70%

121%

Коефіціент оподаткування доходів

Показує, яку частку в виручці займають побічні податки, які вхо­дять до ціни про­дукції

Сума побічних податків / дохід от реализации

Чим меньше тим краще

76%

52%

81%

Як видно з таблиці за 3 роки, значно зросла податкоємність реалізованої продукції, що досягла значения 121% у порівнянні з 107-70% у 2000-2001 роках.

Рівень оподатковування доходів змінюється. Так у 2000 році він склав 76%, а в 2001 році він зменшився до 52%,а в 2002 р. збільшився до 81%.

За результатами аналізу вплив податкового преса на діяльність підприємства можна зробити висновок про те, що рівень оподатковування доходів є одним з головних факторів погіршення фінансового положення підприємства. Звичайно, на підприємстві приділяється мало уваги оптимізації податкового тягара, однак коли мова йде про те, що значна частина виторгу від реалізації продукції вилучається зі звертання в бюджет, говорити про оперативну профілактику оподатковування на підприємстві для зниження податкового тягара не приходиться . В умовах, коли підприємство зазнає збитків, рівень оподатковування збільшується. Ледве менше половини загальних податкових платежів складають нарахування на заробітну плату.

У такій ситуації основний фактор - негативний вплив оподатковування на життєдіяльність підприємства.


 

1.5 Аналіз потоків капіталу ВАТ «Механічний завод»

Основною метою цього аналізу є виявлення рівня достатності формування окремих форм і видів потоків капіталу, їхня ефективність, а також збалансованості позитивного і негативного потоків капіталу підприємства по обсязі і у часі. Аналіз потоків підприємства проводиться по підприємству в цілому, у розрізі основних видів його господарської діяльності.

Даний аналіз буде проводиться за допомогою наступних методів аналізу:

- порівняльний аналіз;

- коефіцієнтний аналіз;

- трендовий аналіз.

Порівняльний аналіз складається з порівняння показників бухгалтерської звітності з показниками попередніх періодів.[10] У даній роботі проводиться горизонтальний аналіз форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів» за 2002 рік.

Таблиця 1.9 – Порівняльний аналіз «Звіту про рух грошових коштів» за 2002 р., тис. грн.

З таблиці 1.9 видно, що за 2002 рік збиток виріс на 45,3 тис. грн., амортизація необоротних активів знизилася на 8,2 тис. грн., збиток від операційної діяльності виріс на 53,5 тис. грн., прибуток від реалізації необоротних активів склав 3 тис.грн. Залишок коштів на кінець аналізованого періоду дорівнює нулю. З проведеного аналізу можна зробити висновок, про те, що підприємство не має коштів для здійснення операційної діяльності.

Горизонтальний (трендовий) аналіз базується на вивченні динаміки окремих фінансових показників фінансової звітності за ряд періодів і визначає загальні тенденції їхньої зміни (чи тренду).

Таблиця 1.10 – Показники власного капіталу

Показники

Періоди

1999г.

2000г.

2001г.

2002г.

Статутний капітал

1060,2

1060,2

1060,2

1060,2

Додатковий вкладений капітал

2288,5

2074

2070

2070

Нерозподілений прибуток (збиток)

- 498,6

- 911,5

-1155,1

-1444

Усього

2850,1

2222,7

1975,1

1686,2


Рисунок 1.1 - Графічне представлення результату горизонтального (трендового) аналізу суми капіталу підприємства

З проведеного аналізу видно, що сума власного капіталу даного підприємства з кожним роком зменшується. Зменшення суми власного капіталу відбувається за рахунок росту нерозподіленого збитку, так за 2000 рік нерозподілений збиток збільшився на 412,9 тис. грн., за 2001 р. збільшився на 243,6 тис. грн., за 2002 р. збільшився на 288,9 тис. грн.

Коефіцієнти оцінки капіталовітдачі характеризують продуктивність окремих видів і всієї сукупності капіталу, задіяного в операційній діяльності підприємства. Для проведення такої оцінки використовуються наступні основні показники (таблиця 1.11).[9]

Таблиця 1.11 – Коефіціенти оцінки капіталовідачі

В таблиці 1.12 використовуються наступні скорочення:

К – середня сума усього використовуваного капіталу підприємства в розглянутому періоді (розраховується як середня хронологічна);

Оро – одноденний обсяг реалізації продукції в розглянутому періоді;

Скод – середня сума власного капіталу підприємства в розглянутому періоді (розраховується як середня хронологічна);

ОбК – середня сума оборотного капіталу підприємства в розглянутому періоді (розраховується як середня хронологічна);

ТК – середня сума притягнутого товарного кредиту в розглянутому періоді (розраховується як середня хронологічна).

Період обороту усього використовуваного капіталу підприємства в днях, у 2002 році складає 4771,655 дня. Період обороту за рік зменшився на 269,761 дня за рахунок зменшення капіталу.

Період обороту оборотного капіталу, у 2002 році складає 2552,448 дня. Період обороту за рік виріс на 90,088 дня за рахунок збільшення оборотного капіталу.

Період обороту власного капіталу в днях, у 2002 році складає 3013,925 дня. Період обороту за рік зменшився на, 418,416 дня за рахунок зменшення власного капіталу.

Період обороту притягнутого товарного кредиту в днях, у 2002 році складає 202,092 дня. Період обороту за рік виріс на 73,802 дня за рахунок збільшення товарного кредиту.

Для оцінки використовуваного капіталу й оцінки фінансової стійкості у фінансовому менеджменті використовується ряд показників, основні з яких представлені в таблиці 1.13.[9]

Оборотний капітал з кожним роком зменшується за рахунок росту поточних активів, так у 2000 р. він склав 712,7 тис. грн., у 2001 р. – 605,9 тис. грн., 387,7 тис. грн.

Коефіцієнт відволікання оборотних коштів у запаси показує питому вагу запасів в оборотних коштах. Так питома вага запасів в оборотних коштах у 2000 р. склав 72%, у 2001 р. – 70%, у 2002 р. – 62% з них частка готової продукції складає 30%,29%,27% відповідно.

Аналіз оборотності сукупних активів, товаро-матеріальних цінностей показує зменшення періодів обороту, це свідчить про поліпшення роботи підприємства.

Середній період інкасації дебіторської заборгованості росте, так у 2000 р. він складав 59,26 дня, у 2001 р. – 61,35 дня, у 2002 р. – 82,57 дня.

Знос основних фондів складає за станом на 1.01.2003 - 79%. Відновлення основних фондів з 2000 р. не відбувалося.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнює нулю. Це свідчить про те, що підприємство не здатне в за короткий період часу розрахуватися по своїх короткострокових зобов'язаннях коштами, тому що в підприємства немає вільних коштів.

Коефіцієнт поточної ліквідності задовольняє нормативному значенню. Це свідчить про те, що якщо на покриття платіжних зобов'язань мобілізувати всі оборотні активи, то на кінець періоду платіжні засоби покриють поточні зобов'язання підприємства. Розрахункове значення цього коефіцієнта свідчить про те, що в 2001 р. на покриття 1грн. поточних зобов'язань підприємство має 1,67грн. оборотних активів, а на кінець 2002 р. – 1,32 грн. Коефіцієнт поточної ліквідності за 2001 рік зменшився на 0,07 (1,75 –1,67), а за 2002 рік зменшився на 0,35 (1,32 – 1,67).

Коефіцієнт швидкої ліквідності задовольняє нормативному значенню. Це свідчить про те, що якщо на покриття платіжних зобов'язань мобілізувати тільки ліквідні активи, то на кінець періоду платіжні засоби покриють поточні зобов'язання підприємства. Розрахункове значення цього коефіцієнта свідчить про те, що в 2001 р.на покриття 1грн. поточних зобов'язань підприємство має 0,78грн. ліквідних активів, а в 2002 р. - 0,77 грн. Коефіцієнт швидкої ліквідності за 2001 р. збільшився на 0,02 (0,76 – 0,78), а за 2002 р. зменшився на 0,01 (0,77 – 0,78).

Рівень операційної платоспроможності дорівнює нулю. Це свідчить про те, що на підприємстві не вистачає грошових активів для покриття витрат на здійснення господарсько-фінансової діяльності.

Коефіцієнт забезпеченості власними засобами задовольняє нормативному значенню. Цей коефіцієнт показує структуру оборотних коштів по джерелах формування – за рахунок власного капіталу або капіталу заборгованості. Розрахункове значення цього коефіцієнта свідчить про те, що в 2001 р. на 1грн. оборотних коштів приходиться 0,36грн. власних оборотних коштів підприємства, а в 2002 р. – 0,24 грн. Коефіцієнт забезпеченості власними засобами за 2001 рік зменшився на 0,07 (0,43 – 0,36), а за 2002 р. зменшився на 0,12 (0,24 – 0,36).

Коефіцієнт фінансової автономії (стабільності) не задовольняє нормативному значенню. Цей коефіцієнт показує рівень фінансової діяльності за рахунок власних коштів. Розрахункове значення цього коефіцієнта свідчить про те, що в 2001 р. на 1грн. загального обсягу капіталу приходиться 0,67 грн. власного капіталу, а в 2002 р. – 0,58 грн. Коефіцієнт фінансової автономії (стабільності) за 2001 рік зменшився на 0,05 (0,72 – 0,67), а за 2002 р. зменшився на 0,09 (0,58 – 0,67).

Коефіцієнт заборгованості не задовольняє нормативному значенню. Цей коефіцієнт показує, що в 2001 р. на 1грн. загального обсягу капіталу приходиться 0,33грн. позикового капіталу, а в 2002 р. – 0,42 грн. Коефіцієнт заборгованості за 2001 рік збільшився на 0,07 (0,26 – 0,33), а в 2002 р. збільшився на 0,09 (0,42 – 0,33).

Коефіцієнт фінансового левириджу задовольняє нормативному значенню. Цей коефіцієнт показує, що в 2001 р. на 1грн. власного капіталу приходиться 0,49грн. позикових засобів, а в 2002 р. – 0,72 грн. Коефіцієнт фінансового левириджу за 2001р. збільшився на 0,1 (0,49 – 0,39),а за 2002 р. збільшився на 0,23 (0,72 – 0,49).

Коефіцієнт відносини кредиторської і дебіторської заборгованості не задовольняє нормативному значенню. Цей коефіцієнт показує, що в 2001 р. кредиторська заборгованість перевищує дебіторську на 0,28грн., а в 2002 р.- на 0,3грн. Коефіцієнт відносин кредиторської і дебіторської заборгованості за 2001 рік збільшився на 0,08 (1,20 – 1,28), а за 2002 р. на 0,02 (1,3 – 1,28).

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів показує швидкість обороту всіх оборотних коштів підприємства. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів за 2001рік збільшився на 0,0023 (0,1212 – 0,1235), а за 2002р. зменшився на 0,01 (0,11 – 0,1235).

Коефіцієнт оборотності товарно-матеріальних запасів показує швидкість обороту товарно-матеріальних запасів. Коефіцієнт оборотності товарно-матеріальних запасів засобів у 2001 м зменшився на 0,19 (0,82 – 1,01), а в 2002 р. зменшився на 0,31(0,51 – 0,82). Це позитивно впливає на роботу підприємства.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує швидкість обороту дебіторської заборгованості. Коефіцієнт за 2001 рік зменшився на 0,05 (1,24 – 1,29), а в 2002 р. на 0,36(0,88 -1,24).

Період операційного циклу. Цей коефіцієнт показує тривалість періоду з моменту вкладення засобів у запаси до моменту одержання доходу від їхньої реалізації. Коефіцієнт за 2001 рік збільшився на 96,83 (741,8– 644,97), а в 2002 р. – 389,64 (1131,44 – 741,8). Це негативно позначається на роботі підприємства, тому що оптимальне значення – зменшення тривалості операційного циклу.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості показує на який період підприємство кредитується з боку своїх партнерів. Коефіцієнт за 2001 рік зменшився на 0,62 (1,44 – 2,06), а в 2002 р. – на 0,81 (0,63 – 1,44).

Період фінансового циклу показує за який період вивільняються кошти. Розрахункове значення дорівнює в 2000р. –647,04, а в 2001р. – 743,23, у 2002 р. – 1132,06, це значить, що на підприємстві практично відсутній рух коштів. Це свідчить про нестачу на підприємстві власних засобів. Розрахункові значення коефіцієнтів рентабельності (збитковості) активів, продажів менше нуля, що не відповідає нормативному значенню і свідчить, що підприємство збиткове.

Коефіцієнт рівня витрат власного капіталу показує скільки приходиться на 1 грн. власного капіталу непокритих витрат поточних чи минулих періодів. Розрахункове значення менше нуля, це свідчить про те, що підприємство не використовує власний капітал для покриття витрат.

Розрахункове значення коефіцієнта автономії свідчить про те, що при формуванні загального капіталу частка власного капіталу на 2001рік склала 67% , а на 2002 р. – 58%. Коефіцієнт за період з 2000р. по 2001р. зменшився на 5% (72% - 67%), а за 2002 р. зменшився на 9% (58% - 67%), зменшення відбулося за рахунок зменшення частки власних засобів у загальній сумі капіталу.

Коефіцієнт загальної заборгованості підприємства показує, що на 2001рік частка позикового капіталу – 33% у загальній сумі капіталу, а на 2002 р. – 42%. Коефіцієнт за період з 2000р. по 2001р. збільшився на 5% (28% -33%), а за 2002 р. – 9% (42% - 33%), за рахунок збільшення позикових засобів.

Коефіцієнт поточної заборгованості підприємства показує, що на 2001рік частка короткострокового позикового капіталу – 31% у загальній сумі капіталу, 2002 р. – 42%. Коефіцієнт за період з 2000р. по 2001р. збільшився на 5% (26% -31%), за рахунок збільшення поточної заборгованості, а за 2002 р. – 11% (42% – 31%).

Розрахункове значення коефіцієнта довгострокової фінансової незалежності свідчить, що в 2001 р. на 1грн. загальної суми капіталу приходиться 0,69грн. власного і довгострокового позикового капіталу, а в 2002 р. – 0,58 грн. Коефіцієнт за період з 2000р. по 2001р. зменшився на 0,05грн. (0,74 – 0,69), у 2002 р. – 0,11 (0,58 – 0,69),коефіцієнт зменшився за рахунок зменшення власного капіталу.

Розрахункове значення коефіцієнта маневреності власного капіталу показує, що частка власного капіталу інвестованого в оборотні активи в 2001 році склала 76%, у 2002 р. – 95% Коефіцієнт за період з 2000 р. по 2001 р. збільшився на 9% (68% – 76%),а в 2002 р. – 19% (95% - 76%), за рахунок збільшення оборотних коштів.

За результатами аналізу фінансового стану підприємства можна зробити наступні висновки:

- на кінець розглянутого періоду підприємство є фінансово-незалежним, однак, фінансово-хитливим;

- за результатами роботи підприємство зазнає збитків, що відвернули з обороту власні оборотні фонди;

- підприємство не може розплачуватися за своїми обов'язками в термін;

- на підприємстві відбувається відтік власного капіталу внаслідок збитковості виробництва;

- у структурі оборотних коштів високу частку займають запаси готової продукції і виробничі запаси, що користуються невеликим попитом.

Аналізуючи фінансовий стан ВАТ «Механічний завод», розглядалася здатність підприємства формувати і використовувати капітал і доход, а також впливати на рух грошових потоків.

З проведеного аналізу ВАТ «Механічний завод» видно, що неплатоспроможність підприємства викликана недоліком коштів, однак на збільшення платоспроможності впливають цілеспрямовані дії по поліпшенню структури всіх оборотних коштів.

Для цього досить зменшити залишки непотрібних чи зайвих виробничих запасів товарно-матеріальних цінностей шляхом реалізації чи обмеження при звичайному обсязі виробництва.

Також чисті кошти можна одержати шляхом скорочення наднормативних залишків незавершеного виробництва і готової продукції.

На успішну реалізацію готової продукції в цілому можуть уплинути такі заходи: це і прискорене виконання замовлень покупця, і удосконалення оперативного планування виробництва і відвантаження продукції, перегляд ціноутворення і принципів маркетингу підприємства.

Зневажати цими заходами не треба, тому що їхнє своєчасне і масове проведення дає підприємству життєво необхідні кошти.

Тому що підприємство має на кінець 2001 р. дебіторську заборгованість на суму 678,7 тис. грн., 41 % заборгованості є простроченою, а на кінець 2002 р. – 601,8 тис. грн., 44 % заборгованості є простроченою, то необхідно проводити комплекс заходів, починаючи з вибіркового призупинення відвантаження продукції замовникам – боржникам до рішучих вимог повернення засобів у судовому порядку. Наполеглива робота з дебіторами, диференційований підхід до кожного партнера обов'язково спричинить сплату визначених сум коштів, і приведе до збільшення платоспроможності самого підприємства.

Пошук коштів може бути зв'язаний також зі зміною співвідношення основного й оборотного капіталу на користь останнього. При цьому реалізуються найбільш ліквідні види основних фондів (верстати, автомобілі, комп'ютери, окремі будинки), а виторг зараховується на розрахунковий рахунок і використовується як оборотні кошти.

Істотним джерелом надходження коштів може бути здача в оренду виробничих і складських приміщень, виробничих потужностей. Це не впливає на структуру капіталу, однак дає можливість за рахунок вільних потужностей одержувати додаткові грошові надходження на розрахунковий рахунок.

Радикальним засобом для одержання необхідних коштів може бути часткова реалізація підприємства (акції, паї). При цьому з'являються нові власники підприємства, а отримані гроші направляються на збільшення частини оборотних коштів, що поліпшує фінансовий стан підприємства.

Тимчасовим засобом стабілізації фінансового стану є одержання банківських кредитів. Хоча в більшості випадків позикові засоби не вирішують фінансових проблем, а лише відтягають їхню розв'язку в часі. До того ж збільшити грошовий обіг за рахунок цих засобів можна, коли фінансові проблеми незначні і є наслідком випадкових і зовнішніх факторів. Підприємствам, що терплять фінансову кризу, банки вважають краще кредити не давати.

Якщо усі вище перераховані заходи, що переважно мають одноразовий характер, не забезпечать одержання достатньої грошової суми, варто звернути увагу на можливості корінного поліпшення ефективності роботи підприємства. Це відноситься до підвищення рентабельності і якості продукції, упровадженню нової техніки і технології, реорганізації виробництва і керування в цілому.
Реферат на тему: Фінансова діагностика та управління потоками капіталу на ВАТ "Механічний завод" (курсова робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.