Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Економіка підприємства

Експертне дослідження операцій з інвестиційної діяльності підприємства (реферат)

Вступ

1. Стандарт дослідження судово-бухгалтерською експертизоюоперацій з інвестиційної діяльності підприємства

2. Об'єкти судово-бухгалтерської експертизи інвестиційноїдіяльності підприємства

3. Джерела інформації для проведення судово-бухгалтерськоїекспертизи інвестиційної діяльності підприємства

4. Методичні прийоми експертного дослідження операцій зінвестиційної діяльності підприємства

5. Особливості узагальнення і реалізації результатів судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Економічний розвиток будь-якої країни залежить від ефективного використання матеріальних ресурсів і праці людей, тому найважливішим чинником, який сприяє цьому, є добре налагоджена система управління виробництвом, відтак бухгалтерського обліку як її складової.

Однак реальність така, що цього недостатньо, а тому нерідко допускаються зловживання окремими працівниками підприємств, що стають предметом розслідування і судових розглядів.

Такі ситуації можуть бути об`єктивно і на належній правовій основі вирішені лише за умови, що на підприємствах забезпечено належну організацію бухгалтерського обліку відповідно до вимог нормативно-правових актів, які її регулюють, а всі докази ґрунтуються на якісно підготовлених документах. Об`єктивну ж оцінку доказів, які є в бухгалтерських документах, забезпечує судово-бухгалтерська експертиза.

В своїй роботі ми розглянемо питання: експертне дослідження операцій з інвестиціями.І більш детально зупинимося на:

1. Стандарт дослідження судово-бухгалтерською експертизою операцій з інвестиційної діяльності підприємства; 2. Об'єкти судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємства; 3. Джерела інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємства; 4. Методичні прийоми експертного дослідження операцій з

інвестиційної діяльності підприємства; 5. Особливості узагальнення і реалізації результатів судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності.

1. Стандарт дослідження судово-бухгалтерською експертизою операцій з інвестиційної діяльності підприємства

Більшість підприємств має в своєму розпорядженні тимчасово вільні фінансові ресурси, які з метою отримання додаткового прибутку інвестуються в об'єкти різних галузей народного господарства.

Інвестиції (від лат. investire — обкладати) — довгострокові вкладення грошових, майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Потреба у дослідженнях судово-бухгалтерською експертизою вказаних операцій виникає, передусім, при створенні конфліктних ситуацій у сфері інвестиційної діяльності підприємства, пов'язаних., зокрема, із порушенням чинного законодавства України, нормативно-правових актів, зловживаннями в сфері обігу цінних паперів і т.д.

Здійснення судово-бухгалтерської експертизи операцій з інвестиційної діяльності підприємства проводиться на основі попередньо сформованого локального стандарту експертного дослідження (мал. 1), який включає:

 • об'єкти судово-бухгалтерської експертизи операцій з інвестиційної діяльності підприємства;
 • джерела інформації для проведення експертизи;
 • конкретні методичні прийоми дослідження;
 • методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів експертизи операцій з інвестиційної діяльності підприємства.

До об'єктів судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємства належать: інвестиції у майнових цінностях; ноу-хау, авторські права, інші об'єкти інтелектуальної власності; векселі, акції, облігації та інші цінні папери; капітальні інвестиції; бухгалтерський облік інвестицій; правопорушення в інвестиційній діяльності підприємства.

Мал. 1 Модель локального стандарту проведення судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємства.

Джерелами інформації судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємства є законодавство України про інвестиційну діяльність; нормативно-правові акти, що регулюють її здійснення; інструктивні матеріали з обліку інвестиційної діяльності; первинні документи та регістри бухгалтерського обліку; інформація правоохоронних органів.

Методичні прийоми експертного дослідження операцій з інвестиційної діяльності включають розрахунково-аналітичні (економічний аналіз, статистичні розрахунки, аналітичні розрахунки тощо) і документальні (нормативно-правове регулювання, інформаційне моделювання, експертизи різних видів, дослідження документів).

Методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності включають групування результатів експертного дослідження, аналітичне групування доказів, узагальнення результатів дослідження, систематизований виклад висновків, розробку профілактичних заходів, реалізацію результатів судово-бухгалтерської експертизи).

2. Об'єкти судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємства

До об'єктів судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємства належать:

 • інвестиції у майнових цінностях (експертиза досліджує конфліктні ситуації, пов'язані з порушенням прав інвесторів щодо використання грошових засобів, пайових внесків, прав користування землею, іншими природними ресурсами);
 • ноу-хау, авторські права та інші об'єкти інтелектуальної власності ( експертиза досліджує конфліктні питання, що стосуються продуктів інтелектуальної творчої праці. Ноу-хау (від англ. know-how — знаю як) — сукупність технічних знань виробничого, комерційного та іншого досвіду, необхідного для виготовлення певної продукції, відтворення виробничого процесу і т.д. Ноу-хау включає технічну і комерційну інформацію, яка застосовується в ліцензійних угодах, домовленостях про технічне співробітництво тощо. Ноу-хау вважається власністю фірми);
 • векселі, сертифікати, акції, облігації та інші цінні папери (експертизою встановлюються факти нераціонального використання, наявності порушень та зловживань в системі обігу цінних паперів, обґрунтовується розмір завданих збитків);
 • бухгалтерський облік та звітність інвестиційної діяльності підприємства (експертизою досліджується весь комплекс облікової документації та звітних форм підприємства, пов'язаний з безпосереднім відображенням інвестиційної діяльності господарюючого суб'кта);
 • правопорушення у сфері інвестиційної діяльності фірми, виявлені ревізією, що призвели до збитків (судово-бухгалтерська експертиза встановлює достовірність інформації актів ревізії, пов'язаних із фактами зловживань, обґрунтовує розмір збитку і встановлює матеріальну відповідальність осіб, безпосередньо або частково винних у скоєнні правопорушення).

Об'єктом судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємства є також капітальні інвестиції — сукупність витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів, поліпшення якісного стану основних засобів.

До складу капітальних інвестицій відносять:

 • капітальне будівництво;
 • придбання (виготовлення) основних засобів;
 • придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів;
 • придбання (створення) нематеріальних активів;
 • формування основного стада (в сільському господарстві).

Детальному експертному дослідженню підлягають обсяги витрат будівельних матеріалів і праці на окремі об'єкти капітального будівництва, їх загальна собівартість, обсяги незавершеного будівництва, приписки обсягів виконаних робіт, нестачі будівельних й інших матеріалів, витрати на придбання і монтаж основних засобів тощо, а також бухгалтерські документи і регістри аналітичного та синтетичного обліку капітальних інвестицій.

3. Джерела інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємства

Джерела інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємства поділяють в розрізі нормативно-правових і фактографічних.

До нормативне-правових належать: Закон України "Про інвестиційну діяльність", Закон України "Про цінні папери і фондову біржу", Закон України "Про підприємництво", Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталів, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Інвестиції" тощо.

Фактографічна інформація для проведення судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності міститься, переважно, в системі бухгалтерського обліку підприємства, зокрема, первинній документації, яка підтверджує факти здійснення фінансових операцій з інвестиційної діяльності господарюючого суб'єкта (виписка банку з поточного рахунка підприємства, довідка бухгалтерії на різницю між номінальною і ринковою вартістю цінних паперів, акт приймання-передачі основних засобів при бартерному обміні, акт контрольних обмірів виконаних будівельно-монтажних робіт тощо).

Важливим джерелом фактографічної інформації експертного дослідження є регістри аналітичного та синтетичного обліку інвестиційної діяльності підприємства, зокрема, реєстр придбаних цінних паперів, книга обліку цінних паперів і т.д. Акти ревізій і перевірок операцій, пов'язаних з інвестиційною діяльністю підприємств та інформація правоохоронних органів щодо досліджуваного питання використовуються судово-бухгалтерською експертизою поряд з іншими джерелами фактографічної інформації з метою встановлення реального обсягу завданих підприємству збитків та конкретизації міри відподальності за скоєне правопорушення (зловживання) серед матеріально відповідальних та службових осіб господарства.

4. Методичні прийоми експертного дослідження операцій з інвестиційноїдіяльності підприємства

Використовуючи комплекс джерел нормативно-довідкової та фактографічної інформації, експерт-бухгалтер за допомогою певних методичних прийомів експертного дослідження (розрахунково-аналітичних і документальних) здійснює процедуру судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємств (згідно завдань правоохоронних органів).

Розрахункиво-аналітичні методичні прийоми судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємств (економічний аналіз, аналітичні розрахунки, статистичні розрахунки, економіко-математичні методи) застосовуються, переважно, для виявлення нецільового використанння інвестицій.

Документальні методичні прийоми є більш доказовими, відповідно вони формують основу експертного дослідження. Кожен з них має свою специфіку, зокрема:

 • нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності — експертизою встановлюються відхилення нормативно-правового характеру щодо встановлених нормативів і стандартів здійснення й обліку інвестиційних операцій;
 • інформаційне моделювання — встановлення повного спектру нормативно-довідкової та фактографічної інформації щодо досліджуваного експертизою питання;
 • експертизи різних видів — переважно застосовують для вивчення неякісне підготовлених документів (підроблені виписки банків з поточного рахунка, фіктивні довідки бухгалтерії на різницю між номінальною і ринковою вартістю цінних паперів, фальсифікації в реєстрах надходження цінних паперів тощо), а також при встановленні обсягів і якості виконаних робіт;
 • дослідження документів — вивчення достовірності, доцільності та обґрунтованості зафіксованих у них господарських операцій (формальна перевірка бланків цінних паперів, логічна та аналітична перевірка доходності інвестицій, зустрічна перевірка в установах банків, взаємний контроль документів і операцій).

5. Особливості узагальнення і реалізаціїрезультатів судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності

Методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємств практично не відрізняються від методики, викладеної у попередніх розділах (особливістю є лише те, що при аналітичному групуванні доказів необхідно складати окремі відомості за видами інвестицій).

Експерт-бухгалтер на основі проведеного дослідження узагальнює результати його здійснення в журналі судово-бухгалтерської експертизи. При цьому фіксують зміст конкретного питання, винесеного на розгляд судово-бухгалтерської експертизи, вказують перелік нормативно-правової та фактографічної інформації, що стосується безпосередньо досліджуваного питання, формулюють зміст недоліків і правопорушень, виявлених ревізією, наводять суму збитку та вказують посадову особу, яка відповідає за правопорушення. Далі наводиться зміст інформації, встановлений, власне, судово-бухгалтерською експертизою, зокрема конкретні недоліки і правопорушення, сума збитку, матеріально відповідальні та службові особи, безпосередньо або частково винні у скоєнні злочину.

На основі записів у журналі судово-бухгалтерської експертизи експерт-бухгалтер використовуючи методичні прийоми аналітичного групування доказів правопорушень у сфері інвестиційної діяльності, у спеціальних аналітичних таблицях формує зведений результат експертного дослідження.

На підставі наведених вище матеріалів експерт-бухгалтер складає узагальнюючий висновок судово-бухгалтерської експертизи, який разом з журналом та аналітичними таблицями передається правоохоронному органу, що призначив експертизу. Реалізація результатів експертного дослідження відбувається у суді чи арбітражі на основі висновку експерта-бухгалтера, а також в органах управління на основі переданих їм пропозицій щодо профілактики виявлених зловживань і недопущення їх в майбутньому.

Висновки

Потреба у дослідженнях судово-бухгалтерською експертизою вказаних операцій виникає, передусім, при створенні конфліктних ситуацій у сфері інвестиційної діяльності підприємства, пов'язаних., зокрема, із порушенням чинного законодавства України, нормативно-правових актів, зловживаннями в сфері обігу цінних паперів і т.д.

Здійснення судово-бухгалтерської експертизи операцій з інвестиційної діяльності підприємства проводиться на основі попередньо сформованого локального стандарту експертного дослідження , який включає:

 • об'єкти судово-бухгалтерської експертизи операцій з інвестиційної діяльності підприємства;
 • джерела інформації для проведення експертизи;
 • конкретні методичні прийоми дослідження;
 • методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів експертизи операцій з інвестиційної діяльності підприємства.

При підготовці проведення судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємства" необхідно, передусім, з'ясувати структуру і специфіку локального стандарту експертного дослідження, вивчити об'єкти судово-бухгалтерської експертизи, встановити перелік джерел інформаційного забезпечення експертного дослідження, засвоїти особливості застосування методичних прийомів судово-бухгалтерської експертизи.

Основну увагу слід зосередити на з'ясуванні типових варіантів поєднання розрахунково-аналітичних і документальних методичних прийомів експертного дослідження в процесі здійснення судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємств.

Список використаної літератури

 1. Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза: Підручник для студентів вузів.-К.: Воля, 2004. -653 с.
 2. Рудницький В. С. Судово-бухгалтерська експертиза економічних правопорушень: (Опорний конспект для самостійного вивчення дисципліни): Навчальний посібник.- М-во науки та освіти України. -Київ: ВД "Професіонал", 2004. -303 с.
 3. Усач Б.Ф. Аудит і судово-бухгалтерська експертиза; Під загальн. ред. Б.Ф.Усача. -Львів: Каменяр, 1998. -132 с.
 4. Мумінова-Савіна Г.Г. Судово-бухгалтерська експертиза: Навчальний посібник; М-во освіти і науки України, Київський нац. екон. ун-т. -К.: КНЕУ, 2003. -202 с.
 5. Атанесян Г.А. Судебная бухгалтерия -М.: Юрид. лит., 1989. -350 с.
Реферат на тему: Експертне дослідження операцій з інвестиційної діяльності підприємства (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.