Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Економіка підприємства

Економічна характеристика та аналіз зовнішньоекономічної діяльності Чорноморської товарної біржі (курсова робота)

Зміст

Вступ

Розділ 1. Фінансово - економічна характеристика ЧТБ АПК

1.1. Економічна характеристика ЧТБ АПК

1.2. Аналіз фінансового стану ЧТБ АПК

Розділ 2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності

2.1. Аналіз експортних операцій ЧТБ АПК

2.2. Аналіз маркетингової діяльності ЧТБ АПК 

Розділ 3. Облік зовнішньоекономічної діяльності

3.1. Зовнішньоекономічні контракти й особливості відображення інформації в системі бухгалтерського обліку

3.2. Облік посередницьких операцій

Висновок

Додатки

Вступ

Ефективне функціонування сучасного ринку знаходиться в прямої залежності від постійно відтвореного ринкового середовища. Важливим його елементом є ринкова інфраструктура, що представляє собою систему підприємств і організацій, що забезпечують рух товарів, послуг, грошей, цінних паперів, робочої сили. До таких установ належать товарні біржі.

У сучасній економічній літературі товарна біржа розглядається, по-перше, як економічна категорія, що відображає складову частину ринку, специфікою якого є особлива оптова форма торгівлі товарами з визначеними характеристиками: масовість, стандартності, взаємозамінність. По-друге, це господарське об'єднання (суспільство) продавців, покупців і торговців-посередників з метою створення умов для торгівлі, полегшення, прискорення і здешевлення торгових угод і операцій. Такі об'єднання організовуються для поліпшення торгівлі, швидкого забезпечення товаровиробників необхідними товарами, прискорення обороту капіталу. Члени біржі виграють не від її функціонування, а від своєї участі в торгах. Члени товарної біржі, якими можуть бути як посередницькі (брокерські, торгові і т.п.), виробничі фірми, так і банківські установи, інвестиційні компанії, окремі громадяни, відповідно до встановлених біржових правил укладають угоди купівлі-продажу товарів за цінами, що складається безпосередньо в ході торгівлі в залежності від співвідношення попиту і їхньої пропозиції. Це свідчить про те, що біржа являє собою особливий ціноутворюючий механізм. У вільному ціноутворенні також укладається мета біржі. В даному звіті будуть розглянуті питання щодо правових основ функціонування, організаційно-економічна характеристика товарної біржі, особливості зовнішньо економічної діяльністі біржі за сучасних умов. Всі питання будуть стосуватися безпосередньо Чорноморської товарної біржі в АПК в м. Миколаїв.

РОЗДІЛ 1

ФІНАНСОВО - ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧТБ АПК

1.1. Економічна характеристика ЧТБ АПК

Відповідно до статті 1 Закону України «Про товарну біржу», ЧТБ є організацією, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним торговельних операцій.

ЧТБ діє на основі самоврядування, господарської самостійності, є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, власні поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням. Частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002 . ЧТБ не займається комерційним посередництвом і немає на меті одержання прибутку.

Діяльність товарної біржі здійснюється відповідно до цього Закону та чинного законодавства України, статуту біржі, правил біржової торгівлі та біржового арбітражу.

До складу основних функцій товарної біржі повинні входити такі, як розробка стандартів на реалізовану через біржу продукцію, а також пакета типових контрактів по угодах купівлі-продажу, котирування цін, врегулювання виникаючих суперечок і інформаційна діяльність.

Зараз діяльність товарних бірж регулюється Законом України від 10 грудня 1991 р. «Про товарну біржу» із змінами від 26 січня 1993 р. Закон спрямований на врегулювання відношень по створенню і діяльності товарних бірж, біржової торгівлі і забезпечення правових гарантій діяльності на товарних біржах.

ЧТБ виконує функції збалансування попиту і пропозиції шляхом відкритої купівлі-продажу, упорядкування й уніфікації ринку товарних і сировинних ресурсів, стимулювання розвитку ринку, економічного індикатора.

Членами ЧТБ є: засновники, вітчизняні й іноземні юридичні особи, а також фізичні особи. Членство на біржі надає право торгувати в її залі. Члени біржі можуть голосувати на зборах і на різноманітних біржових виборах і брати участь у роботі комітетів. Крім цього, члени біржі проходять програми навчання і перепідготовки, одержують всебічну біржову інформацію і можуть користуватися бібліотечним і інформаційним центрами. Організація вважається прийнятою в члени біржі, якщо за це проголосувала кваліфікована більшість засновників і проста більшість підприємств і організацій-претендентів. Голосування проводиться після оцінки фінансового стана претендента. Члени біржі зобов'язані внести вступний внесок, що повертається їм у випадку виходу зі складу біржі. Прийом нових членів біржі здійснюється загальним збори засновників і членів біржі. Члени біржі сплачують щорічний членський внесок, але звільняються від усіх загальних зборів, стягнутих з учасників біржових торгів. Для полегшення своєї роботи членам біржі надане право наймати службовців, яким дозволений доступ у торговий зал у виді клерків або посильних.

Основними внутрішніми документами, що регламентують діяльність ЧТБ, виступають Статут біржі і Правила біржової торгівлі. У Статуті відбиті всі основні положення, що визначають внутрішню структуру біржі, взаємовідносини членів біржі й інших учасників торгів; організаційно-правову форму біржі.

Органи управління біржі включають три основних рівня, що відповідають широті кожного з них.

Вищим органом являються Загальні збори учасників-членів біржі, що виступають деякою мірою законодавчим органом.

Виконавчі функції виконує Біржовий комітет, що володіє правом контролювати діяльність інших служб і розробляти головні напрямки діяльності біржі, встановлювати і коректувати правила біржової торгівлі.

Поточне управління біржею здійснює Контрольно-ревізійна комісія, компетенція і повноваження якої регулюються Статутом товарної біржі.

Політика біржі провадиться в життя комітетами, що складаються з членів біржі, призначуваних Радою директорів. Члени комітетів працюють без відповідної оплати. Вони вносять рекомендації і допомагають Раді директорів, а також виконують конкретні обов'язки по функціонуванню бірж.

В міру діяльності товарних бірж визначилися основні дійові особи - це члени біржі і брокери.

Брокерська контора являється основною операційною ланкою на біржі.

Успішна діяльність ЧТБ знаходиться в прямій залежності від брокерських контор. Брокери одержують прибуток в основному не від членства на біржі, а від власної посередницької діяльності. Чим більше брокер провів операцій, тим більшу одержить комісію.

Кількість і асортимент біржових товарів постійно змінюється. Біржовий товар повинний мати певний набір якостей. По-перше, він повинний відповідати певним стандартам по кількості і якості. По-друге, ціна на товар повинна бути перемінною, коливатися в залежності від погодних або інших умов. По-третє, товар повинен дробитися і бути транспортабельним.

Всі товари, що обертаються на біржі, можна умовно розділити на дві групи: першу складають сільськогосподарські продукти, де велика частина припадає на насіння оліїстих культур. У цю же групу входять зернові, продукція тваринництва, цукор, кава, какао боби, пиломатеріали. До другої групи належить промислова сировина і продукція її переробки. Сюди входять енергоносії, дорогоцінні і кольорові метали. Слід зазначити, що на товарній біржі разом із контрактами на звичайні товари обертаються контракти на цінні папери, у тому числі державні облігації, акції акціонерних банків, акції виробничих акціонерних товариств, депозитні банківські сертифікати.

Таблиця 1.1

Склад і структура товарної продукції в ЧТБ АПК

Вид продукції

2009 р.

Об'єм

Сума

ц

%

ц

%

Борошно

10315,50

0,04

1967,70

0,06

Горох

157000,00

0,56

27277,33

0,80

Кукурудза

8412500,00

29,81

997255,81

29,24

Насіння гірчиці

1400,00

0,0

514,36

0,02

Насіння ріпаку

157500,00

0,56

41383,01

1,21

Насіння соняшнику

1865076,40

6,61

365991,33

10,73

Нут

960,00

0,00

73,92

0,00

Просо

2800,00

0,01

258,43

0,01

Пшениця

13421210,00

47,56

1562579,51

45,81

Соєві боби

 

0,01

763,61

0,02

Сорго

1180000,00

4,18

109017,74

3,20

Соя

85788,30

0,30

24144,30

0,71

Ядро соняшника

2060,50

0,01

1406,88

0,04

Ячмінь

2920100,00

10,35

278211,91

8,16

Всього

28219343,50

100,00

3410845,84

100,00

Аналізуючи дані таблиці 1.1 можна зробити висновок : що найбільшу питому вагу, як об'єму так і суми структури товарної продукції в 2009р. Займає пшениця – відповідно 47,56% та 45,81%, що в абсолютному виражені складає 13421210 ц та 1562579,51 тис.грн.. Також досить високу питому вагу займає кукурудза – відповідно 29,81% та 29,24%. Найменшу питому вагу у структурі товарної продукції займають: насіння гірчиці, нут, просо та ядро соняшника вони складають кожен по 0 – 0,01% об'єму та суми товарної продукції.

1.2. Аналіз фінансового стану ЧТБ АПК

Чорноморська Товарна Біржа АПК як і будь – яка товарна біржа України Відповідає таким правилам в своїй діяльності :

1. Біржа самостійно веде свою господарську діяльність на принципах повного господарського розрахунку, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності, за виконання взятих на себе зобов'язань перед трудовим колективом і партнерами по укладеним договорам перед держбюджетом і банками згідно законодавству.

2. Грошові кошти Біржі зберігаються на розрахункових та шнших рахунках в установах банків України і інших держав у відповідності з законодавством України.

3. Біржа здійснює у встановленому порядку оперативний бухгалтерський облік своєї господарської діяльночті, веде статистичну звітність. Господарчий рік Біржі встановлюється з 1 січня по 31 грудня календарного року включно. По закінченню кожного року складається баланс що підлягає затвердженню в порядку, передбаченому цим Статутом.

4. Біржа здійснює розрахунки по своїм забов'язанням з юридичними і фізичними особами як через установи банків, так і за готівковий розрахунок .

5. Біржа не несе відповідальності перед своїми членами і третіми особами за результати біржових операцій, я кщо вони зареєстровані в встановленому порядку і відповідають сукупності означених нижче умов :

- якщо вони являють собою купівлю, продаж, постачання і обмін товарів, допущених до обороту на Біржі;

- якщо їхніми учасниками є Біржі;

- якщо угода про біржовий договір представлена до реєстрації і зареєстрована на Біржі не пізніше наступного дня, після укладення угоди.

6. Повну фінансову і майнову відповідальність за виконання угод, що зареєструвалися, в тому числі і перед Біржею в межах комісійного збору і штрафів, несуть в такому випадку сторони що укладали Біржову угоду.

7. Біржа може нести фінансову відповідальність спільно з учасниками угоди в межах штрафних санкцій, обумовлених в біржових угодах тільки при порушенні умов їхньої реєстрації.

Фінансовий стан підприємства виражають у співвідношенні і структур йогоактів і пасивів, тобто засобів підприємства і їх джерел. Основні завдання аналізу фінансового стану визначення якості фінансового стану,вивчення причин його поліпшення або погіршення за певний період, підго-товка рекомендацій для підвищення фінансової стійкості і платоспромож-ності підприємства. Ці завдання вирішують на основі дослідження динаміки абсолютних та відносних фінансових показників і розподіляють на такі аналітичні блоки:

- структурний аналіз активів і пасивів;

- аналіз фінансової стійкості;

- аналіз платоспроможності здатності (ліквідності);

- аналіз необхідного приросту власного капіталу.

Інформаційними джерелами для розрахунку показників і проведення аналізує річна і квартальна бухгалтерська звітність: форма 7 "Бухгалтерськийбаланс", форма 8 "Звіт про фінансові результати", форма 9 "Звіт провласний капітал", форма 10 "Звіт про рух грошових коштів", форма 11"Примітки до річної фінансової звітності", а також дані бухгалтерськогообліку і необхідні аналітичні розшифрування руху і залишків за

синтетичними рахунками.

Основними методами аналізу фінансового стану є горизонтальний,вертикальний, трендовий, коефіцієнтний і чинник У ході горизонтальногоаналізу визначають абсолюти відносні зміни величин різних статей балансуза певний період. Мета вертикального аналізу - обчислення питомої вагиокремих статей у підсумку балансу, тобто визначення структури, активів іпасивів на певну дату. Трендовий аналіз - полягає зіставленні величинбалан-сових статей за кілька років (або інших суміжних звітних періодів)для виявлення тенденцій, що переважають у динаміці показників.

Коефіцієнтний аналіз - зводиться до вивчення рівнів і динаміки відноснихпоказників фінансового стану, які вираховують, як співвідношення величинбалансових статей, або інших абсолютних показників одержаних на основізвітності і даних бухгалтерського обліку При аналізі фінансовихкоефіцієнтів їх значення зіставляють з базовими величинами, а такожвивчають динаміку за звітний період і за кілька суміжних звітнихперіодів. Як базові величини використовують:

- теоретично обґрунтовані й одержані в результаті експертних опитуваньвеличини відносних показників, що характеризують оптимальні і критичнізначення з точки зору стійкості фінансового стану підприємства;

- посередні за тимчасовим рядом значення показників данного підприємства, що належать до минулих сприятливих стосовно фінансовогостану періодів;

- значення показників, розраховані за даними звітності найуспішнішогоконкурента;

- середньогалузеві значення показників.

Крім фінансових коефіцієнтів, в аналізі фінансового стану велику роль відіграють абсолютні показники, розраховані на основі звітності. До нихналежать: чисті активи (реальний власний капітал), власні оборотніактиви, показники забезпеченості запасів власними обіговими коштами.Дані показники є критеріальними, бо з їх допомогою формулюють критерії,що дають змогу визначити якість фінансового стану.Для визначення причин зміни абсолютних і відносних фінансовихпоказників, а також рівня впливу різних причин на величину змінипоказника застосовують чинниковий аналіз, прийоми детально висвітлені успеціальній літературі.

 

Аналізуючи дані таблиці 1.2 можемо зробити такі висновки : що загалом необоротні активи у 2009 р. у % до 2008 р. зменшилась на 7,68%. Оборотні активи у 2009 р. у % до 2008 р. зменшилась на 29,45%. Власний капітал у 2009 р. у % до 2008 р. зменшився на 3,34%. Зниження усіх цих показників є негативним для біржі. Поточні зобов'язання зросли на 39,54%, що також є дуже негативним для їхньої діяльності.

Далі проведемо аналіз фінансової незалежності за допомогою

таблиці 1.3

Таблиця 1.3

Показники фінансової незалежності в ЧТБ АПК

Коєфіцієнти

Норматив

На кінець 2008 року

На кінець 2009 року

Відхилення(+,-)

Фінансування

<1.0

0.5

0.4

-0.1

Автономності (незалежності)

>0.5

0.7

0.7

0.0

Отже можемо зробити висновок, що коефіцієнт фінансування у 2009 р., у порівнянні з 2008 р. зменшився на 0.1, що є досить непогано для умов економічної кризи, а коефіцієнт незалежності зовсім не змінився, він є досить високим.

Далі проведемо аналіз ліквідності за допомогою таблиці 1.4

Таблиця 1.4

Показники ліквідності в ЧТБ АПК

Коєфіцієнти

Норматив

На кінець 2008 року

На кінець 2009 року

Відхилення(+,-)

Швидкої ліквідності

1.0

0.8

1.6

0.8

Покриття

1.0-2.0

0.8

1.6

0.8

Аналізуючи дані таблиці 1.4, можемо зробити висновки : що коефіцієнт швидкої ліквідності у 2009 р., у порівнянні з 2008 р. збільшився на 0,8, що є досить добре для умов економічної кризи, а коефіцієнт покриття у 2009 р., у порівнянні з 2008 р. також збільшився на 0,8, що також є дуже добре для біржі.

Тепер проведемо аналіз фінансових результатів та розрахуємо рівень рентабельності за допомогою таблиці 1.5

Таблиця 1.5

Динаміка показників фінансових результатів в ЧТБ АПК

Показники

2008р.

2009р.

Відхилення (+,-)

Чистий прибуток (+), збиток (-), тис.грн.

55,60

-92,90

-148,50

Рівень рентабельності активів, %

1,40

-2,34

-3,74

Рівень рентабельності власного капіталу, %

2,04

-3,40

-5,44

Рівень рентабельності продаж, %

34,84

-7,19

-42,03

Аналізуючи дані таблиці 1.5 можна зробити такі висновки : що у 2009 р. до 2008 р. відхилення по чистому прибутку, збитку становить – 148.5 тис. грн. відповідно по рівню рентабельності активів - 3.75%, по рівню рентабельності власного капіталу – 5.44% та по рівню рентабельності продаж – 42.03% відповідно. Усі ці показники є від'ємними та дуже змінилися за останній рік що свідчить про неефективність діяльності біржі взагалі, її становище на ринку значно погіршилось, що спричинено тяжкою економічною та політичною кризою.

РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Аналіз експортних операцій ЧТБ АПК

Під торгово-посередницькими операціями у Зовнішньоекономічній діяльності розуміють операції, пов'язані з купівлею-продажем товарів, що здійснюються за дорученням експортера чи імпортера незалежним посередником на основі спеціальних угод чи окремих доручень. Посередники - це особи, що з'єднують сторони, які бажають укласти угоду. Самостійна торгівля на зовнішніх ринках часто буває не під силу самим виробникам, тому вони й використовують посередників. В ролі таких можуть виступати біржі.

Функції, які виконує ЧТБ при здійснені операцій в ЗЕД, різноманітні. Вони пов'язані не тільки зі збутом і покупкою товару, але й охоплюють широке коло операцій і послуг, частково такі:

-пошук іноземних партнерів;

-вивчення ринку збуту;

-транспортування і страхування;

-кредитно-фінансове обслуговування учасників угоди;

-оформлення документів при укладенні угод;

-виконання митних формальностей і т.д

Однією з основ здійснення відносин з іноземними суб'єктами на ЧТБ АПК є укладення від свого імені договорів про співпрацю в межах прав чинного законодавства, зокрема укладання угод про експорт товарів, призначених для здійснення діяльності біржі неправа виставлення цих товарів на біржові торги.

Договори куплі- продажу товарів на ЧТБ АПК є традиційною і найбільш розповсюдженою формою здійснення відносин між продавцем і покупцем.

На Біржі здійснюються наступні види операцій:

- Спотова операція з наявним товаром ( спотовий контракт) – це угода з купівлі – продажу, яка передбачає придбання брокером наявного товару, який знаходиться на заощадженні біржових складів . або може бути поставлений на біржові склади і переданий покупцеві на його вимогу після оплати, але не пізніше за десять робочих днів з моменту укладання біржового кнтракту.

- Форвардна операція- це операція купівлі – продажу, яка передбачає постачання біржового товару в передбачений біржовим контрактом термін в майбутньому за цвною, яка формується на момент укладання форвардної обрудки. Форвардна операція оформляється форвардним біржовим контрактом.

Питання щодо інших видів контрактів та правил торгівлі по ним вирішується за рішенням загальних Зборів Членів Біржі.

Тепер розглянемо динаміку експортних операцій ЧТБ АПК за допомогою таблиці 2.1

Таблиця 2.1

Динаміка експортних операцій в ЧТБ АПК

Показники

2008 р.

2009 р.

2009 р. у % до 2008 р.

Виручка від реалізації, тис. грн.

1292,40

159,60

12,35

Дохід від експортних операцій, тис. грн.

3,96

4,22

106,44

Питома вага експорту, %

0,31

2,64

61,91

Аналізуючи дані таблиці 2.1 можемо зробити такі висновки : що виручка від реалізації у 2009 р. у % до 2008 р. становить 12,35 %, тобто знизилася на 87,65 %, що є дуже негативно для підприємства, дохід від експортних операцій у 2009 р. у % до 2008 р. зріс на 6,44 %, але ми бачимо, що це зростання не зачне, питома вага експорту у 2009 р. у % до 2008 р. зросла аж у 8,6 разів, що означає що у 2009 р. майже усі операції були з експорту.

Розглянемо динаміку експортних операцій на ЧТБ АПК за країнами та продукцією.

Таблиця 2.2

Виконання контрактів по експортних операціях в ЧТБ АПК

Назва товару

Основні покупці данного товару

Загальний обсяг реалізації

Швейцарія

Франція

Німеччина

Сума реалізації , тис. грн.

Питома вага, %

Сума реалізації, тис.грн

Питома вага,

%

Сума реалізації тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

100%

Кукурудза

452521,01

38,13

153968,80

72,14

331677,50

47,18

997255,81

94,07

Насіння соняшника

1458,88

0,12

409,02

0,19

295633,08

42,06

365991,33

81,29

Пшениця

617340,40

52,02

11907,80

5,58

2451,99

0,35

1562579,51

40,43

Ячмінь

115408,15

9,72

47147,20

22,09

73200,60

10,41

278211,91

84,74

Всього

1186728,4

100,00

213432,81

100,00

702963,17

100,00

3204038,57

65,64

 

 

 

 

 

 

 

Аналізуючи дані таблиці 2.2 ми бачимо, що головними країнами з якими співпрацює ЧТБ АПК є Швейцарія, Франція і Німеччина. Тобто обсяг реалізації у ці країни по кукурудзі становить 94,07 % усього обсягу реалізації кукурудзи взагалі. Відповідно обсяг реалізації у ці країни соняшнику становить 81,29 % усього обсягу реалізації соняшнику; пшениці – 40,43 %, ячменю – 84,74 % відповідно. Загалом весь обсяг реалізації у ці країни становить 65,64 % повного обсягу реалізації.

Тепер визначимо вплив факторів на зміну суми експорту.

Таблиця 2.3

Вихідні дані для визначення впливу факторів на зміну суми експорту в ЧТБ АПК

Показники

2008 р.

2009р.

Факторні

Середня сума одного експортного контракту, тис. грн.

25973,05

13753,41

Кількість іноземних покупців, чол.

46

39

Середня кількість експортних контрактів, що припадає на одного покупця, шт.

5

6

Результативний

Сума експортних операцій, тис. грн.

6051720,76

3410845,84

Продовження таблиці 2.3

Умовний І

Х

3204544,68

Умовний ІІ

Х

2716896,58

Відхилення всього

Х

-2640874,91

в т. ч. за рахунок :

 

 

середньої суми одного експортного контракту

Х

-2847176,07

кількості іноземних покупців

Х

-487648,10

середньої кількості експортних контрактів, що припадає на одного покупця

Х

693949,26

Така зміна результативного показника зумовлена впливом факторних показників. За рахунок середньої суми одного експортного контракту зменшився на 2847176,07 тис. грн. та за рахунок кількості іноземних покупців зменшився на 487648,10 тис. грн. та за рахунок середньої кількості експортних контрактів, що припадає на одного покупця частково нейтралізував дію перших двох факторів на 693949,26 тис. грн.

2.2. Аналіз маркетингової діяльності ЧТБ АПК

Служба маркетингу ЧТБ АПК розглядається як мозковий центр, як джерело обґрунтованої інформації і рекомендацій з багатьом питанням поточної і перспективної діяльності біржі.

Центральною фігурою біржового ринку стає клієнт, інтересами і потребами якого в посередницьких операціях і біржових послугах визначається діяльність біржі і її служби маркетингу.

Аналіз ринкової діяльності найбільших бірж за рубежем показує, що цілий ряд напрямків і функцій маркетингу є загальним у діяльності різних бірж. До них відносяться орієнтація бірж на кон'юнктуру ринку, максимальне пристосування розроблювальних умов окремих видів операцій і послуг до незадоволених і потенційних біржових інтересів.

З погляду економічної теорії, формування попиту - це цілеспрямований вплив на потенційних покупців із метою підвищення існуючого рівня попиту до бажаного рівня, що наближається до рівня пропозиції даною біржею.З погляду маркетингу, стосовно до біржового ринку, ця функція, у першу чергу, містить у собі цілий ряд заходів щодо залучення клієнтури як потенційних клієнтів до послуг даної біржі. Дана функція знаходить реалізацію у використанні ряду методів і засобів впливу на потенційних клієнтів:

- вплив і переконання за допомогою цілеспрямованої реклами;

- широкий комплекс організаційних заходів щодо укладання договорів обслуговування;

- диференціація тарифів на біржові послуги;

- сполучення біржових послуг із різними формами торгового і юридичного обслуговування.

Задача планування стратегії і тактики маркетингу складається не тільки в тім, щоб заволодіти біржовим ринком, але й у здійсненні постійного контролю за формуванням попиту, щоб у потрібний момент перебудувати стратегічні програми і тактику конкурентної боротьби у відповідному напрямку.

Друга основна функція маркетингу полягає в задоволенні біржових інтересів. Реалізація цієї функції за допомогою високої культури біржового обслуговування - застава нового попиту на біржові послуги й операції. Біржі витрачають великі кошти на удосконалювання організації укладання договорів на обслуговування, поліпшення обслуговування клієнтів і підтримку свого іміджу.

Оформлення укладеного договору обслуговування є початком формальних відносин між біржею (брокером) і клієнтом. Укладення договору обслуговування означає появу довгострокових відносин між біржею і клієнтом. Цим формальним відносинам передує велика підготовча робота біржі з метою укладання договору обслуговування, тому що потенційний клієнт ще не є клієнтом даної біржі. Від того, як його зустрінуть у представництві чи філії біржі, яке враження зробить на нього оформлення інтер'єрів і ділова обстановка в офісі, яким буде поводження і відношення до нього персоналу біржі, часто залежить, чи стане даний відвідувач клієнтом цієї біржі або піде до біржі-конкурента і скористається її біржовими послугами. Тому кваліфікований і досвідчений персонал враховує психологічний фактор при роботі з визначеними соціальними групами клієнтури в прояві знаків уваги до відвідувачів, художньому дизайні документів і договорів і інших документів (квитанцій, сертифікатів), що вручаються клієнту при укладанні договору.

Біржі додержуються принципу: будь-який відвідувач - потенційний клієнт. Йому дадуть вичерпну інформацію, зроблять кваліфіковані консультації, допоможуть швидко оформити необхідні документи.

Біржове обслуговування клієнтури - одне з основних функції задоволення і біржових інтересів. Рівень біржового обслуговування прямо впливає на попит. Чим вище рівень сервісу, що робиться даною біржею, тим більше попит на її біржові послуги. Однак підвищення рівня сервісу і його мотивація вимагають збільшення витрат. Тому керівництво біржі повинне знайти оптимальне співвідношення між рівнем обслуговування й економічними факторами, зв'язаними з обслуговуванням.

Задача служби маркетингу біржі складається у визначенні закономірності співвідношення економічних факторів обслуговування і попиту на біржові послуги. Критерієм якості обслуговування клієнтів прийнято вважати відсутність скарг із їх боку.

Якщо попит на біржові послуги починає падати, керівництво служби маркетингу біржі повинне виявити причини падіння і ужити відповідних заходів, спрямовані на їх усунення. Такими конкретними мірами можуть бути поліпшення іміджу біржі, підвищення якості обслуговування, перегляд тарифів і т.д.

Маркетинг ЧТБ АПК містить у собі наступні основні елементи:

- вивчення потенційних клієнтів;

- вивчення мотивів потенційного клієнта при укладання договору обслуговування;

- аналіз власне ринку біржі;

- дослідження продукту (виду біржових послуг і операцій);

- аналіз форм і каналів просування біржових послуг від біржі до потенційного клієнта;

- вивчення конкурентів, визначення форм і рівня конкуренції;

- дослідження рекламної діяльності;

- визначення найбільш ефективних способів просування біржових послуг від біржі до потенційного клієнта.

З урахуванням викладених елементів маркетингу розробляється загальна стратегія маркетингу ЧТБ АПК.

Біржа займається маркетинговою діяльністю взагалі тому проаналізуємо контракти, наприклад по ячменю.

Таблиця 2.4

Насіння ячменю

Показники

2008 р.

2009 р.

Факторні

Кількість заявленої на торгах продукції, ц

129308,44

292010

Рівень товарності, %

98

96

Ціна 1 ц, грн.

114,66

95,20

Результативний

Загальна вартість контрактів, тис. грн.

14529,98

365991,33

Умовний І

Х

3281222,927

Умовний ІІ

Х

3214259,194

Відхилення всього

Х

351461,36

в т. ч. за рахунок :

кількості заявленої на торгах продукції

Х

3266692,95

рівня товарності

Х

-66963,73

ціни 1ц

Х

-2848267,86

 

 

 

 

 

Аналізуючи дані таблиці 2.4 можемо зробити висновки : що результативний показник – загальна вартість контрактів зросла у 2009 р. порівняно з 2008 р. на 351461,36 тис. грн., зміна відбулася зокрема за рахунок таких факторів : за рахунок кількості заявленої на торгах продукції на 3266692,95 тис. грн., за рахунок рівня товарності на 66963,73 тис. грн., та за рахунок ціни 1 ц на 2848267,86 тис. грн.

Розділ 3.

Облік зовнішньоекономічної діяльності

3.1. Зовнішньоекономічні контракти й особливості відображення інформації в системі бухгалтерського обліку

Узагальнене поняття зовнішньоекономічного контракту дано в ч. 6 ст. 1 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність": підзовнішньоекономічним договором розуміється матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності.

Наказом Міністерства економіки та з питань економічної інтеграції України № 201 від 06.09.2001 року затверджено Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

Договір (контракт) укладається відповідно до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та інших законів України з урахуванням міжнародних договорів України.

Суб'єкти підприємницької діяльності при складанні тексту договору (контракту) мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо та у виключній формі Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншими законами України.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або його представником у простій письмовій формі, якщо інше не передбачено міжнародним договором України чи законом. Повноваження представника на укладення зовнішньоекономічного договору (контракту) може випливати з доручення, статутних документів, договорів та інших підстав, які не суперечать Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" Дії, які здійснюються від імені іноземного суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України, уповноваженим на це належним чином, уважаються діями цього іноземного суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

Договір (контракт) може бути визнано недійсним у судовому порядку, якщо він не відповідає вимогам законів України або міжнародних договорів України.

Права та обов'язки сторін зовнішньоекономічної угоди визначаються матеріальним та процесуальним правом місця її укладання, якщо сторони не погодили інше, і відображаються в умовах договору (контракту).

До умов, які повинні бути передбачені в договорі (контракті), якщо сторони такого договору (контракту) не погодилися про інше щодо викладення умов договору і така домовленість не позбавляє договір предмета, об'єкта, мети та інших істотних умов, без погодження яких сторонами договір може вважатися таким, що неукладений, або його може бути визнано недійсним внаслідок недодержання форми згідно з чинним законодавством України, відносяться:

1. Назва, номер договору (контракту), дата та місце його укладення.

2. Преамбула.

У преамбулі зазначається повне найменування сторін - учасників зовнішньоекономічної операції, під якими вони офіційно зареєстровані, із зазначенням країни, скорочене визначення сторін як контрагентів ("Продавець", "Покупець", "Замовник", "Постачальник" тощо), особа, від імені якої укладається зовнішньоекономічний договір (контракт), документів, якими керуються контрагенти договору (контракту) (установчі документи тощо).

3. Предмет договору (контракту).

У цьому розділі визначається, який товар (роботи, послуги) один з контрагентів зобов'язаний поставити (здійснити) іншому із зазначенням точного найменування, марки, сорту або кінцевого результату роботи, що виконується.
Реферат на тему: Економічна характеристика та аналіз зовнішньоекономічної діяльності Чорноморської товарної біржі (курсова робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.