Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Економіка підприємства

Аналіз використання основних фондів і реалізації продукці (курсова робота)

Зміст

1.

Теоретична частина.

Аналіз виробництва і реалізації продукції

3

2.

Практична частина. Варіант 2

14

 

2.1.

Спосіб порівняння.

Аналіз ефективності використання основних фондів

14

2.2.

Спосіб групування.

Визначення рівня виконання плану

16

 

2.3.

Спосіб ланцюгових підстановок.

Визначення впливу середньогодинного виробітку на зміну обсягу товарної продукції

18

 

2.4.

Спосіб різниць.

Розрахунок впливу на відхилення обсягу валової продукції середньозалишкової чисельності працюючих та виробітку на одного працюючого

22

 

2.5.

Індексний метод.

Визначення індексів виконання плану затрат, фактичної зміни затрат, напруженості планового завдання

24

 

2.6.

Балансовий метод.

Складання балансу товарної продукції

26

Список використаної літератури

27

1. Теоретична частина

Аналіз виробництва і реалізації продукції

Обсяг виробництва продукції може бути виражений у натуральних, умовно-натуральних і вартісних вимірниках:

1. вартісні вимірники (гривні, копійки тощо) використовують для узагальнюючої характеристики обсягів виробництва і а реалізації продукції;

2. натуральні вимірники (штуки, метри, тонни тощо) застосовують при аналізі обсягів виробництва та реалізації продукції за окремими видами та групами однорідної продукції;

3. умовно-натуральні вимірники (наприклад, тисячі умовних банок, кількість умовних ремонтів тощо) використовують для узагальнюючої характеристики обсягів виробництва та реалізації продукції, як правило, на підприємствах, де виготовляється однорідна продукція у різній за обсягом тарі. В умовно-натуральних вимірниках можна визначити й обсяг різної продукції шляхом перерахунку її за порівнювальними коефіцієнтами, які визначаються шляхом порівняння споживчої вартості продукції або трудових затрат.

Основними показниками обсягу виробництва є товарна, валова та реалізована продукція.

Валова продукція - це вартість усієї виготовленої продукції, виконаних робіт і наданих послуг, включаючи незавершене виробництво.

Товарна продукція характеризує обсяг виробництва повністю завершених і належних до продажу продукції, робіт, послуг; відрізняється від валової тим, що до неї не включаються залишки незавершеного виробництва та внутрішньогосподарський оборот.

До складу товарної продукції входять:

- вартість готової продукції;

- напівфабрикати власного виробництва, відпущені на сторону, для капітального будівництва та допоміжним господарствам власного підприємства;

- вартість переробки сировини та матеріалів замовника;

- вартість інструменту, штампів, моделей, пристроїв, відпущених на сторону або зарахованих до основних засобів підприємства (продукції допоміжних цехів);

- вартість робіт промислового характеру, виконаних на сторону тощо.

За своїм складом на багатьох підприємствах валова продукція співпадає з товарною, якщо відсутній внутрішньогосподарський оборот і незавершене виробництво.

Обсяг реалізованої продукції визначається за діючими цінами (оптовими, договірними), а для потреб економічного аналізу включається вартість реалізованої продукції відвантаженої і оплаченої покупцями.

Відповідно до рис. 1.1 одним із етапів аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції.

Рис. 1.1. Динаміка обсягів виробництва та реалізації продукції на підприємстві

Даний етап проведення економічного аналізу розпочинається, як правило, з оцінки виконання плану (прогнозу) виробництва та реалізації продукції за звітний період, що проводиться шляхом порівняння фактичних даних з плановими в цілому по підприємству, у розрізі його структурних підрозділів або окремих видів продукції (табл. 1.1). Проведений аналіз продукції дозволяє встановити причини неефективного використання виробничого потенціалу.

За даними таблиці 1.1 план з виробництва товарної продукції перевиконано на 10 тис. грн., що складає 1,3%. Це відбулося за рахунок збільшення обсягів виробництва продукції А на 7 тис. грн., що становий 4,3% від запланованою обсягу, та продукції В - на 3 тис. грн.. або на 1% У порівнянні з минулим періодом обсяги виробництва продукції також збільшилися на 50 тис. грн., що склало 6,9%

Таблиця 1.1

Обсяги виробництва товарної продукції

Показники

Обсяги виробництва продукції, тис. грн.

Відхилення фактичного випуску продукції за звітний період

Минулий період

Звітний період

від плану

від минулого періоду

план

факт

+/-

%

+/-

%

Товарна продукція

720

760

770

+10

+1,3

+50

+6,9

А

170

163

170

+7

+4,3

-

-

Б

226

307

310

+3

+1,0

+84

+37,2

В

324

290

290

-

-

-34

-10,5

Цех №1

435

465

468

+3

+0,6

+33

+7,6

Цех №2

180

180

186

+6

+3,3

+6

+3,3

Цех №3

105

115

116

+1

+0,9

+11

+10,5

Щодо роботи цехів, то у порівнянні з минулим періодом найкраще працював цех №1: фактичний обсяг виробництва продукції збільшився на 33 тис. грн., що становить 7,6% Значно покращилася робота цеху №3 у порівнянні з минулим періодом: фактичний випуск продукції у звітному періоді збільшився на 10,5 %. або на 11 тис. грн., що є досить позитивним для роботи всього підприємства.

Аналіз динаміки обсягу виробництв та реалізації продукції проводиться за допомогою наступних показників:

1) базисних темпів зростання і приросту:

2) ланцюгових темпів зростання і приросту;

3) середньорічних темпів зростання (приросту).

Об'єктами аналізу при цьому є валова, товарна, реалізована продукція, оцінена у вартісних вимірниках (як у поточних, так і в порівнюваних цінах); обсяг виробництва в натуральних (умовно-натуральних) вимірниках, що нейтралізує вплив інфляції.

Приклад аналіз) динаміки виробництва та реалізації продукції наведено є таблиці 1.2.

Заданими таблиці 1.2 найбільший темп зростання обсягу виробництва продукції спостерігається у ІІ-му кварталі і становить 116,9%. На кінець звітного періоду діяльність підприємства щодо виробництва продукції дещо погіршилася, порівняно з І-м кварталом (про що свідчить показник темпу зростання в IV кварталі, який становить 105,4%). Причиною зниження темпу зростання може бути невикористання усіх виробничих потужностей підприємства.

Таблиця 1.2

Динаміка виробництва та реалізації продукції підприємства

Квартал

Обсяг виробництва, тис. грн.

Темпи зростання, %

Обсяг реалізації, тис. грн.

Темпи зростання, %

базисні

ланцюгові

+/-

базисні

ланцюгові

+/-

I

130

-

-

-

93

-

-

-

II

152

116,9

116,9

-

137

147,3

147,3

-

III

140

107,7

92,1

-15,6

120

129,0

87,6

-41,4

IV

137

105,4

97,9

-7,5

121

130,1

100,8

-29,3

Разом

559

-

-

-

471

-

-

-

Проте, порівнюючи показники обсягу виробництва продукції з попереднім кварталом, слід зазначиш, що найгірший показник у ІІІ-му кварталі. який складає 92,1%.

Якщо розглядати наведені в табл. 1.2 обсяги реалізації продукції, то слід відмітній, що найбільші темпи зростання спостерігаються у ІІ-му кварталі, які становлять І47,3%, що є причиною збільшення обсягів виробництва у цьому кварталі.

Зменшення обсягів реалізації порівняно з попереднім кварталом відбулося у ІІІ-му кварталі, оскільки у порівнянні з ІІ-м кварталом темп зростання становить 87,6%. Це може бути зумовлено наявністю залишків нереалізованої продукції, дебіторської заборгованості тощо.

Середньорічний (середньоквартальний) темп зростання можна розрахувати за середньою геометричною або середньою арифметичною зваженою. Застосуємо для розрахунку формулу середньої геометричної:

де, n - кількість періодів; Т - темп зростання.

Для розрахунку використаємо дані таблиці 1.2:

а) темп зростання обсягів виробництва:

або 101,8%

б) темп зростання обсягів реалізації:

або 109,2%

За наведеними даними середньоквартальний темп приросту обсягів виробництва склав 1,8%, а реалізації – 9,2%. Це свідчить про загальну тенденцію зменшення залишків нереалізованої продукції на складах підприємства.

Аналізуючи динаміку обсягів виробництва, потрібно обов'язково визначити, які фактори спричинили таку тенденцію розвитку та відокремити зовнішні й внутрішні.

Одним з важливих напрямів аналізу обсягу виробництва продукції є вивчення його в асортиментно-структурному розрізі.

Асортимент є однією з умов досягнення запланованого обсягу реалізації. Під асортиментом розуміють перелік найменувань продукції із зазначенням обсягу її виробництва за кожним видом. Він буває повний, груповий і внутрішньо груповий.

Розробка асортиментної політики потребує постійної уваги до продукту з точки зору його життєвого циклу та прийняття своєчасних рішень щодо впровадження нової продукції, модернізації та удосконалення традиційних видів продукції, зняття застарілих з виробництва.

Основна мета асортиментної політики полягає у тому, щоб спрямувати підприємство на випуск продукції, яка за своєю структурою, споживчими властивостями та якістю найбільше відповідає погребам покупців. Товаровиробник зайнятий не просто створенням і виробництвом, й формуванням клієнтури. Формування асортименту та структури випуску продукції повинно враховувати й ефективне використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, наявних у розпорядженні підприємства.

Номенклатура - перелік найменувань виробів і їх кодів, встановлених для відповідних видів продукції у загальному класифікаторі промислової продукції (ЗКПП).

Структура - співвідношення окремих виробів у загальному обсязі виробництва, виражене, як правило, у відсотках. Зміна асортименту в порівнянні з планом призводить до асортиментних зрушень, зміна структури виробництва - структурних зрушень. Ці явища тісно пов'язані між собою, що зумовлює появу асортиментно-структурних зрушень у випуску продукції.

Оцінка виконання плану за асортиментом базується на порівнянні фактичного та планового випуску продукції, включеними у номенклатуру (див. табл. 1.3). Виконання асортименту передбачає виконання плану в натуральних одиницях виміру за кожною складовою частиною цього асортименту. При ньому перевиконання плану за окремими об'єктами в розрахунок не приймають. Не зараховуються у виконання асортименту й об'єкти, які не були передбачені бізнес-планом. Показник виконання асортименту не може бути більшим за 100 %. Невиконання плану хоча б за одним об'єктом спричиняє невиконання плану в цілому за асортиментом.

У табл. 1.3 наведено дат про виконання плану за асортиментом.

Таблиця 1.3

Дані про виконання плану за асортиментом

Продукція

Обсяг виробництва, тис. грн.

Структура, %

Виконання плану, %

Відхилення пунктів структури

Зараховується у виконання плану, тис. грн.

план

факт

план

факт

А

20

27

12,9

16,3

135,0

+3,4

20

Б

70

40

45,2

24,1

57,1

-12,1

40

В

60

67

38,7

40,4

111,7

+1,7

60

Г

-

29

-

17,4

-

-

-

Д

5

3

3,2

1,8

60,0

-1,4

3

Разом

155

166

100,0

100,0

107,1

-

123

Г – застарілий вид продукції

Д – новий вид продукції

План виробництва продукції в цілому виконаний на 107,1%, що свідчить про покращання діяльності підприємства. Разом з цим ступінь виконання плану за різними видами продукції відрізняється. Так по продукції Б план за асортиментом виконаний лише на 57,1%, а по продукції А та В значно перевиконаний - відповідно, на 35,0 та 11,7%. При цьому збільшилася питома вага продукції А та B y загальному обсязі виробництва, відповідно на 3,4 та 1,7 пунктів структури. Можливими причинами невиконання плану є порушення графіку та обсягів постачання сировини, матеріалів, комплектуючих, недоліки в організації виробництва, помилки у плануванні тощо.

Оцінка виконання плану за асортиментом проводиться трьома способами:

1. за способом найменшого відсотку, (як загальний відсоток виконання плану за асортиментом приймається найменший відсоток виконання плану серед усіх виробів (за наведеними даними - 57,1%)

2. за питомою вагою у загальному переліку найменувань виробів, зa якими виконаний план випуску продукції (необхідно знайти співвідношення кількості виробів з повним виконанням плану та кількості планових пошти. Цей показник пов'язаний з номенклатурою продукції і має назву "коефіцієнт номенклатурності"

3. за допомогою середнього відсотка виконання плану за асортиментом (розраховується як відношення загального фактичного випуску продукції в межах плану (продукція, виготовлена понадпланово або не передбачена планом, не зараховується до виконання плану за асортиментом) на загальний плановий обсяг продукції. За цією методикою план за асортиментом продукції виконаний на 79,4% = 123 / 155 ´ 100 Недовиконання завдання за асортиментом складає 20,6 % = 100 - 79,4).

Цей спосіб розрахунку може бути застосований у тому випадку на тих підприємствах, де номенклатура продукції невелика.

Виконання плану за асортиментом означає виробництво продукції у певному речовому складі. Коефіцієнт асортиментності може розглядатися лише як специфічний індикатор - чим ближче його значення до 1, тим в більше підприємство зберегло натурально-речовий склад, що передбачався раніше.

Отже, відповідно до всіх способів, за даними табл. 1.3 план за асортиментом суттєво невиконано.

При проведенні аналізу необхідно звернути увагу на розширення та оновлення асортименту.

Особливу увагу приділяють вивченню виконанню плану випуску нових видів продукції, які вперше випускаються підприємством. Такі види продукції часто вимагають великих витрат, відповідних додаткових умов.

Оновлення асортименту - це процес заміни застарілих зразків продукції на більш сучасні та технічно досконалі, або випуск принципово нової продукції. Коефіцієнт оновлення асортименту розраховується як:

- відношення кількості нових виробів до загальної кількості продукції;

- частка вироблених нових видів продукції (у грошовому виразі) до загальної вартості продукції.

У наведеному прикладі планувалося оновлення асортименту на 3,2% (5 / 155 ´ 100%), але фактично обсяг оновленої продукції з урахуванням обсягів випуску становив менше 1,8% (3 / 166 ´ 100 %). Суттєвим недоліком є те, то підприємство продовжувало виробляти застарілу продукцію.

Порушення планового асортименту є іноді результатом випуску в першу чергу виробів, які погребують менших трудових затрат. У деяких випадках невиконання плану за асортиментом пояснюється прагненням з меншими зусиллями виконати та перевиконати план з собівартості за рахунок виробів, витрати на виробництво яких мінімальні. Порушення планової структури асортименту в окремих ситуаціях пояснюються також прагненням підвищити рентабельність виробництва за рахунок випуску більш рентабельних видів продукції.

Оцінка виконання завдання за асортиментом передбачає виявлення причин недовиконання плану за асортиментом і розробку відповідних управлінських рішень. Причини, що впливають на данин показник, можна розділити на дві групи:

- зовнішні причини (кон'юнктура ринку, зміна платоспроможного попиту на окремі види продукції (визначення величини попиту на товар є досить складною проблемою, для вирішення якої необхідні спеціальні маркетингові дослідження), активізація конкурентів, стан матеріально-технічного забезпечення, несвоєчасне введення у дію виробничих потужностей підприємства за незалежних від нього причин);

- внутрішні причини (недоліки в організації виробництва, незадовільний технічний стан обладнання, простої, аварії, нестача електроенергії, низька культура виробництва, недоліки в системі управління і матеріального стимулювання).

Взагалі, внутрішні фактори визначаються можливостями даного підприємства та його виробничим потенціалом.

Нерівномірність виконання плану за окремими видами продукції призводить до зміни її структури, тобто співвідношення окремих виробів у загальному обсязі їх виробництва. Виконані план за структурою - означає зберегти у фактичному випуску продукції заплановані співвідношення окремих її видів.

Зміни в структурі виробництва спричиняють значній вплив на всі економічні показники: обсяг виробництва у вартісній оцінці, матеріаломісткість, трудомісткість, собівартість товарної продукції, прибуток, рівень рентабельності. Якщо збільшується питома вага більш рентабельної продукції, то обсяг її випуску у вартісному вираженні, а отже, й валовий прибуток збільшується, і навпаки.

Звичайно, у ринкових умовах виробнича програма може змінюватися, при цьому відповідні зміни повинні бути обґрунтованими.

Для розрахунку впливу структурних зрушень і усунення їх впливу їм економічні показники використовуються наступні способи:

1. Спосіб прямого розрахунку за всіма виробами з урахуванням зміни питомої ваги кожного виробу в загальному обсязі виробництва:

або

де ВП - випуск продукції у вартісному вираженні;

ОВ - випуск продукції у натуральному вираженні;

ПВ - питома вага і-го найменування;

Ц - ціна за одиницю.

2. Спосіб прямого розрахунку за всіма виробами, враховуючи відсоток виконання плану. Базується на тому, що при незмінній структурі виробництва обсяг виробництва за кожним видом продукції збільшується пропорційно загальному обсягу:

де % ПЗАГ - відсоток виконання плану.

3. Спосіб середніх цін. Передбачає визначення середньозважених цін при плановій і фактичній структурах:

Розглянемо приклад застосування наведених способів (див. табл. 1.4). При розрахунку впливу структурних зрушень на обсяг продукції у вартісному вираженні передбачаються незмінними (на плановому рівні) ціна зa одиницю продукції та обсяг виробництва в натуральному вираженні.

Таблиця 1.4

Аналіз впливу структурних зрушень на обсяг випуску продукції у вартісному вираженні

Продукція

Планова ціна, грн.

Обсяг виробництва, шт.

Структура обсягу виробництва, %

Виконання плану, %

Структурні зрушення

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

А

60

1 900

1 950

49,1

49,5

102,6

+0,4

Б

34

1 340

1 300

34,6

33,0

97,0

-1,6

В

72

630

690

16,3

17,5

109,5

+1,2

Разом

-

3 870

3 940

100,0

100,0

101,8

-

Продовження таблиці 1.4

Продукція

Товарна продукція, тис. грн.

Зміна середньої ціни за рахунок зміни структури, грн.

Зміна товарної продукції за рахунок зміни структури, тис. грн.

 

Факт

при плановій структурі

при планових цінах

1

9

10

11

12

13

А

114,0

116,0

117,0

+0,240

-

Б

45,6

46,4

44,2

-0,544

-

В

45,4

46,2

49,7

+0,864

-

Разом

205,0

208,6

210,9

+0,560

0,56 ´ 3940 = 2,3

За даними таблиці 1.4 можна зробити висновок, що фактичний обсяг виробництва фактичний був у 1,8 % більший, ніж плановий.

Для розрахунку впливу структурних зрушень у табл. 1.4 визначено:

1) обсяг товарної продукції при фактичному обсязі виробництва, плановій структурі, плановій ціні - дані стовпчика 10 – 208,6 тис. грн.;

2) обсяг товарної продукції при фактичному обсязі виробництва, фактичній структурі і плановій ціні - дані стовпчика 11 - 210,9 тис. грн.

За даними табл. 1.4 загальна зміна обсягу товарної продукції складає:

210,9 – 205,0 = 5.9 тис. грн.,

а зміна обсягу товарної продукції за рахунок зміни обсягу виробництва:

208,6 – 205,0 = 3.6 тис. грн.

Вплив структурних зрушень на обсяг товарної продукції складає:

210,9 – 208,6 = 2,3 тис. грн.

Якби план виробництва був рівномірно перевиконаний на 101,8% за всіма видами продукції і не порушено запланованої структури, то загальний обсяг виробництва в планових цінах склав би 208,6 тис. грн. При фактичній структурі він вищий на 2,3 тис. грн.. тобі збільшилася частка більш дорогої продукції у загальному обсязі виробництва.

У результаті структурних зрушень середня ціна одиниці продукції зросла на 0,56 грн. Якщо отриманий результат помножити на фактичний обсяг виробництва продукції, що дорівнює 3940 шт., отримаємо зміну товарної продукції за рахунок структурних зрушень в асортименті (2,3 тис. грн.).

Порівнюючи фактичну структуру продукції з плановою, потрібно розмежовувати причини змін у структурі. Зміни, які спричинені погребами покупців, технічним прогресом і економічними розрахунками, можуть бути оцінені позитивно, на відміну від змін, пов'язаних з неорганізованістю у роботі, недоліками у постачанні та оперативному плануванні тощо.

2. Практична частина

2.1. Спосіб порівняння

Аналіз ефективності використання основних фондів

На основі даних табл.2.1 проаналізувати:

- на якому із досліджуваних підприємств найвища ефективність використання основних фондів у звітному році?

- чи підвищилась ефективність використання основних фондів на досліджуваному підприємстві в порівнянні з планом і минулим роком?

Таблиця 2.1

Показник

Дані аналізованого підприємства

Дані

передового

підприємства

Дані

аналогічного

підприємства

галузі

Попередній

рік

Звітний рік

План

Факт

Фондовіддача промислово-виробничих

фондів, грн.

2,36

2,39

2,41

2,35

2,48

Коефіцієнти змінності

1,52

1,47

1,43

1,49

1,41

Ефективність використання основних фондів у даному випадку визначаємо за допомогою показника фондовіддачі, який у свою чергу залежить від багатьох параметрів, у тому числі напряму від коефіцієнта змінності. Наприклад,

, де

де, Д - час роботи одиниці обладнання в днях;

Кзм - коефіцієнт змінності роботи обладнання;

Т - середня тривалість зміни;

ВГ - виробіток продукції за 1 машино-годину;

О - середня вартість одиниці обладнання.

Критерій оцінки ефективності використання основних фондів – фондовіддача: збільшення фондовіддачі у звітному році в порівнянні з плановим періодом та минулим роком говорить про більш ефективне використання основних фондів.

Використовуючи дані таблиці 2.1 можна зробити наступні висновки:

- найвища ефективність використання основних фондів у звітному році спостерігається на аналогічному підприємстві галузі, фондовіддача промислово-виробничих фондів якого у звітному році складала 2,48, при цьому воно ж має найменший коефіцієнт змінності (1,41);

- протягом звітного року спостерігалося збільшення фондовіддачі промислово-виробничих фондів на досліджуваному підприємстві, якщо згідно плану у звітному періоді цей показник мав збільшитися на 0,03 відносно попереднього року або на 1,2%, то згідно факту наприкінці цього періоду він складав 2,41, а це збільшення відносно попереднього року на 0,05 або на 2,1%. Таким чином, на досліджуваному підприємстві отримали понад планове збільшення цього показника на 0,02 або 0,8% Це дає нам право зробити основний висновок – протягом року на досліджуваному підприємстві спостерігалося стійке підвищення ефективності використання основних фондів за рахунок збільшення фондовіддачі промислово-виробничих фондів на 0,03 відносно попереднього року або на 1,2% та зменшення коефіцієнти змінності на 0,09 або на 6,2% відносно цього показника у попередньому році.

2.2. Спосіб групування

Визначення рівня виконання плану

Використавши спосіб групувань, визначити рівень виконання плану по основній продукції і продукції широкого вжитку. Визначити темпи росту випуску продукції, що відповідає і що не відповідає профілю підприємства.

Таблиця 2.2

Випуск продукції, млн. грн.

п/п

Група і вид продукції

Попередній рік

Звітний рік

План

Фактично

План

Фактично

1

Станок А

21300

24100

22900

22200

2

Станок Б

19000

18200

20300

20800

3

Станок В

16200

16900

15100

16300

4

Товари народного

споживання

380

450

300

190

Використовуючи дані таблиці 2.2 отримаємо наступну таблицю

Випуск продукції

Група і вид продукції

Попередній рік, млн. грн.

Звітний рік,

млн. грн.

Рівень виконання плану, %

Темп росту випуску продукції, %

План

Факт

План

Факт

Попередній рік

Звітний рік

Попередній рік

Звітний рік

1.

Основна продукція

56500

59200

58300

59300

104,7

101,7

4,7

1,7

2.

Продукція широкого вжитку

380

450

300

190

118,4

63,3

18,4

-36,7

Рівень виконання плану розраховуємо за формулою:

Темп росту випуску продукції розраховуємо за формулою:

Проводячи аналіз даних цих таблиць встановлено наступне:

- протягом звітного року спостерігалося зменшення усіх аналізованих показників як по основної продукції, так і по продукції, що не відповідає профілю підприємства;

- рівень виконання плану по основної продукції у звітному році складав 101,7%, відповідно темп росту випуску продукції 1,7%, але це значно менше, аніж у попередньому році – на 3%. Основна причина – зменшення випуску основної продукції за рахунок зменшення на 700 млн. грн. випуску продукції "станок 1” та значного зменшення випуску запланованої продукції "станок В” відносно запланованого випуску цієї продукції у попередньому році на 1100 млн. грн.;

- рівень виконання плану по товарам широкого вжитку складав всього 63,3% (план не виконано), спостерігалося відповідно зменшення росту випуску цієї продукції на 36,7%. Навіть зменшення запланованого випуску цієї групи товарів на 800 млн. грн. у звітному році відносно попереднього року не призвело до виконання фактичного випуску цієї продукції (недовиконання плану – 110 млн. грн.)

2.3. Спосіб ланцюгових підстановок

Визначення впливу середньогодинного виробітку на зміну обсягу товарної продукції

На основі наведених даних потрібно методом ланцюгових підстановок визначити вплив середньогодинного виробітку на зміну обсягу товарної продукції порівняно з планом і минулим роком таких факторів:

- зміни чисельності працюючих;

- зміни кількості відпрацьованих одним працюючим днів;

- зміни тривалості робочого дня;

- зміни середньогодинного виробітку.

Скласти узагальнюючу таблицю і проаналізувати розраховані показники.

Таблиця 2.3

Показник

Попередній рік

Звітний рік

План

Факт

Товарна продукція, тис. грн.

9706,32

9236,30

10567,83

Кількість відпрацьованих одним робітником днів за рік

244,00

240,00

245,00

Середньогодинний виробіток одного робітника, грн.

5,0

4,9

5,2

Чисельність працюючих, чол.

1020

1020

1050

Тривалість робочого дня, год.

7,8

7,7

7,9

Для розрахунку впливу факторів порівняно з планом у звітному році способом ланцюгових підстановок складемо таблицю з вихідною інформацією.

Показник

Од. виміру

Ум. позн.

За планом

Фактично

Відхилення

+/-

%

1

Товарна продукція

тис.грн.

ТП

9236,30

10567,83

1331,53

12,6

2

Кількість відпрацьованих одним робітником днів за рік

днів

ВД

240,00

245,00

5,0

2,1

3

Середньогодинний виробіток робітника

грн.

ГВ

4,9

5,2

0,3

5,8

4

Чисельність працюючих

чол.

КП

1020

1050

30

2,9

5

Тривалість робочого дня

год.

Т

7,7

7,9

0,2

2,6

Результативний показник – товарна продукція. Ставиться мета дослідити зміну цього показника під впливом відхилень від базового рівня (планового рівня) ряду факторів: кількість відпрацьованих одним робітником днів за рік, чисельності працюючих, тривалості робочого дня, середньогодинного виробітку.

Вихідна чотирьохфакторна мультиплікативна модель має вигляд:

ТП = ВД ´ ГВ ´ КП ´ Т

1. Базисний рівень результативного показнику – обсягу товарної продукції дорівнює:

ТП0 = ВД0 ´ ГВ0 ´ КП0 ´ Т0 = 240 ´ 4,9 ´ 1020 ´ 7,7 = 9236,3 тис. грн.

2. Розрахунок умовних результативних показників:

ТПум1 = ВД1 ´ ГВ0 ´ КП0 ´ Т0 = 245 ´ 4,9 ´ 1020 ´ 7,7 = 9428,7 тис. грн.

ТПум2 = ВД1 ´ ГВ1 ´ КП0 ´ Т0 = 245 ´ 5,2 ´ 1020 ´ 7,7 = 10005,9 тис. грн.

ТПум3 = ВД1 ´ ГВ1 ´ КП1 ´ Т0 = 245 ´ 5,2 ´ 1050 ´ 7,7 = 10300,2 тис. грн.

ТП1 = ВД1 ´ ГВ1 ´ КП1 ´ Т1 = 245 ´ 5,2 ´ 1050 ´ 7,9 = 10567,83 тис. грн.

3. Розрахунок впливу зміни факторних показників:

- за рахунок збільшення кількості відпрацьованих одним робітником днів за рік на 5 днів випуск продукції збільшився на:

DТПВД = ТПум1 – ТП0 = 9428,7 – 9236,3 = 192,4 тис.грн.

- за рахунок збільшення середньогодинного виробітку робітника на 0,3 год. випуск продукції збільшився на:

DТПГВ = ТПум2 – ТПум1 = 10005,9 - 9428,7 = 777,2 тис. грн.

- за рахунок збільшення кількості працюючих на 50 чол. випуск продукції збільшився на:

DТПКП = ТПум3 – ТПум2 = 10300,2 - 10005,9 = 294,3 тис. грн.

- за рахунок збільшення тривалості робочого дня на 0,2 год. Випуск продукції збільшився на:

DТПТ = ТП1 – ТПум3 = 10567,83 - 10300,2 = 267,63 тис. грн.
Реферат на тему: Аналіз використання основних фондів і реалізації продукці (курсова робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.