Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Економіка підприємства

Аналіз господарської та фінансової діяльності державного підприємства "Ківерцівське ЛГ" (курсова робота)

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………4

І. Загальна характеристика підприємства

1.1. Аналіз та якісна оцінка виробничих ресурсів ……………………………..5

1.2. Організаційна побудова та спеціалізація підприємства…………………..9

ІІ. Аналіз ефективності діяльності підприємства

2.1. Аналіз структури, ефективності відтворення і використання основних фондів ДП "Ківерцівське ЛГ" …………………………………………………12

2.2 Аналіз ефективності використання трудових ресурсів на ДП " Ківерцівське ЛГ"………………………………………………………………..16

2.3. Аналіз собівартості продукції ДП "Ківерцівське ЛГ"……………………20

2.4 Аналіз прибутку ДП "Ківерцівське ЛГ"……………………………………21

ІІІ. Шляхи збільшення обсягів виробництва і зниження собівартості продукції на ДП "Ківерцівське ЛГ". Аналіз балансу ДП "Ківерцівське ЛГ".

3.1. Аналіз чинників, що впливають на зміну обсягу виробництва на ДП "Ківерцівське ЛГ"……………………………………………………………….23

3.2 Резерви зниження собівартості продукції ДП "Ківерцівське ЛГ"………..25

3.3. Аналіз балансу ДП "Ківерцівське ЛГ"……………………………………28

Висновки ………………………………………………………………………..32

Список використаних джерел………………………………………………….33

Вступ

Провідною ланкою ринкової трансформації економіки постсоціалістичних країн є процеси реформування відносин власності, становлення критичної маси самостійних товаровиробників, формування конкурентного середовища. Суттєві економічні перетворення в організації діяльності підприємств висувають їх на передній план як основних рушіїв зростання ефективності суспільного виробництва, підвищення конкурентоспроможності продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках. Дія конкурентних механізмів докорінно змінює ставлення до управління на підприємстві. Пасивний підхід до управління, при якому контролюється значення основних параметрів змінюється на активний. Він реалізується завдяки систематизованій, розгорнутій за всіма операціями проектування і виробництва продукції та послуг управлінської діяльності менеджерів, технологів та всіх інших працівників підприємства.

Об'єктом дослідження є державне підприємство "Ківерцівське лісове господарство".

Предметом дослідження є аналіз фінансової діяльності ДП "Ківерцівське лісове господарство".

Метою курсової роботи є аналіз фінансової діяльності на державному підприємстві "Ківерцівське лісове господарство".

Виходячи з мети роботи ми ставимо такі завдання:

- Розглянути загальний опис підприємства;

- провести аналітичне дослідження фінансового стану на державному підприємстві "Ківерцівське лісове господарство";

- на основі проведеного дослідження висунути пропозиції по усуненню виявлених проблем та досягнення цілей підприємства.

Розділ І. Загальна характеристика підприємства

1.1. Наявність та якісна оцінка виробничих ресурсів.

Державне підприємство «Ківерцівське лісове господарство» створене в 1939 році на базі приватних каземних лісів після возз'єднання західної України з Радянською Україною.

В своїх початкових границях воно проіснувало до 1960 року і називалося «Луцьким лісгоспом», а потім Ківерцівським мехлісгоспом.

В 1960 році Ківерцівський мехлісгосп був реорганізований в ківецівський виробничо показовий лісгосп в складі дев'яти лісництв, який зберігся з незначними змінами до 1991 року, тоді було від'єднано від ДП «Ківерцівське лісове господарство» чотири лісництва. В 2003 році знову було повернуто Луцьке та Торчинське лісництва.

Таким чином площа, яку охоплює ДП «Ківерцівське лісове господарство» тепер складає 33553 га., займаючи території Луцького, Локочинського, Рожищенського, Ківерцівського адміністративних районів. Підприємство засноване на основі Цивільного Кодексу України, Законів України „Про власність”, „Про підприємництво”, „Про підприємства в Україні”, „Про господарські Товариства”, „Про банкрутство”.

Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та всі інші рахунки у банківських установах, печатку (зі своєю назвою), кутовий штамп, товарний знак та інші притаманні юридичній особі реквізити. Підприємство у своїй діяльності керується законодавством України, постановами контролюючих органів, Статутом.

Підприємство створене з метою задоволення потреб споживачів у товарах та отриманя прибутку, а також економічних та соціальних інтересів трудового колективу.

Форма власності – державна. Особливістю цієї форми власності є те, що власником підприємства є держава. Керівником підприємства є особа призначена органом, який контролює його діяльність, в нашому випадку це «державне управління лісового господарства».

Державне підприємство «Ківерцівське лісове господарство» здійснює наступні види діяльності:

- вирощування лісокультур:

- заготівля круглого лісу;

- заготівля лікарських рослин;

- заготівля та консервування березового соку;

- заготівля лісових ягід та грибів;

- вирощування саджанців;

- продаж дров населенню;

- виготовлення паркету;

- виготовлення столярних виробів;

- виготовлення палєтів;

- охорона лісових насаджень від несанкціонованих вирубок;

- комерційна діяльність;

У своїй діяльності підприємство ставить наступні цілі:

1. Ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального використання та відтворення лісів.

2. Охорони, відтворення та раціонального використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування Підприємству.

Для досягнення поставлених цілей підприємство виконує наступні завдання:

1.Проведення заходів з відновлення лісів, підвищення їх продуктивності, створення насаджень із швидкоростучих і технічно ціних порід.

2. Охорона лісів і захисних лісонасаджень від пожеж, здійснення протипожежних заходів, захист лісів від хвороб та шкідників.

3. Виробництво продукції та товарів народного споживання, проведення лісозаготівельних та лісопильно-деревообробних робіт.

4. Ведення мисливського господарства та контроль за дотриманням правил полювання.

5. Організація та проведення полювання, в тому числі й полювання іноземних громадянами, реалізація мисливських тварин та продукції полювання, в тому числі і за кордон.

Поведінка людини мотивована. Менеджери на підприємстві вирішують питання пов'язанні з підвищенням ефективності праці шляхом мотивування працюючих. Для цього використовують теорію мотивації: теорія справедливості Адамса. Суть теорії мотивації полягає в тому що, працівники суб'єктивно зіставляють свої винагороди із затраченими зусиллями та з винагородами інших працівників, які виконують аналогічну роботу. Її застосування можливе тому що, на підприємстві багато груп працівників працюють на однаковому обладнанні, виконують подібні функції. В результаті чого працівники однієї групи отримують однакову зарплату, відмінність виникає лише від розряду працівника. В результаті використання даної теорії мотивації ми отримуємо наступний механізм оплати праці:

1. На підприємстві у 2007 році встановлено мінімальну тарифну ставку робітника І розряду у розмірі 460 грн.

2. Гарантується, що місячний оклад або тарифна ставка працівників, які виконують просту роботу яка не вимагає кваліфікації (прибиральники, сторож, двірник) не можуть мати менший оклад ніж мінімальний.

3. Форми і системи оплати праці, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, норми праці., розцінки, умови виплати премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, встановлюється Підприємством самостійно у колективних договорах з обов'язковим дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та Галузевими угодами.

4. Тарифну сітку та схему посадових окладів Підприємства формують на основі тарифної ставки робітника І розряду та між розрядних , міжпосадових співвідношення.

5. Для працівників виробництв, цехів, дільниць, які виконують, роботи невластиві галузі лісового господарства (за винятком передбачених в Угоді), умови оплати праці встановлюються в колективних договорах з дотриманням норм і гарантій визначених Угодами тих галузей, до яких ці підрозділи відносяться за характером виробництва.

6. Час знаходження у дорозі до місця роботи і назад в т.ч. і час переходу в гірських умовах, для виконання лісогосподарських, лісозаготівельних робіт у лісі, оплачувати працівникам у розмірі не нижче тарифної ставки робітника ІІІ розряду на відповідних роботах. Конкретний розмір та ї умови установлюються у колективному договорі.

7. Працівники направленні для лісогосподарських та лісозаготівельних робіт, при неможливості їх повернення до місця постійного проживання, встановлюється надбавка за роз'їзний характер роботи за кожну добу фактичного знаходження за межами постійного місця проживання. Розмір цієї надбавки установлюється у колективному договорі для різних категорій працівників.

1.2. Організаційна побудова та спеціалізація підприємства.

На ДП «Ківерцівське лісове господарство» , як і в будь-якій організації, існує апарат управління. На даному підприємстві апарат управління побудований за лінійною схемою. Директору, як керівнику вищого рівня управління, підпорядковуються начальники відділів та підрозділів, яким підпорядковуються керівники нижчого рівня управління. Організаційно –управлінська структура підприємства є лінійно – функціональною (рис. 1). Елементами структури є окремі робітники, служби та інші ланки апарату управління, а відношення між ними підтримуються завдяки зв'язкам, що прийнято поділяти на горизонтальні і вертикальні. При цьому функціональні служби лише допомагають директору кваліфіковано обґрунтувати певне управлінське рішення. Діяльність всього персоналу об'єднується у виробничих та управлінських підрозділах. Організаційна структура наведена нижче.

Державне підприємство «Ківерцівське лісове господарство» виготовляє понад 50 вид продукції які умовно можна поділити на 3 асортиментні групи:

1. пиломатеріали

2. столярні вироби

3. консервні вироби.

Основну частину асортименту підприємства складають:

ПИЛОМАТЕРІАЛИ:

Ø дуб обрізний

Ø дуб н/обрізний

Ø пиломатеріал н/о дав.

Ø пиломатеріал дав.

Ø пиломатеріал хв. зрощений дав.

Ø хвойні обрізні

Ø хвойні не обрізні

Ø мягколистяні обрізні

Ø мягколистяні необрізні

Ø Заготовка експортна дуб

Ø Заготовка мозаїчна (фриза)

Ø Фриза товарна

Ø Палета

Ø Пачета 2с.____

Ø Паркет штучний дав.. 15мм

Ø Паркет штучний 15 мм

Ø Паркет штучний 22 мм

Ø Щит "Стає" дав.

Ø Щит "Стає"

Ø Щит "Міла"

СТОЛЯРНІ ВИРОБИ:

Ø начічниік хвойний зрощений

Ø вагонка хвойна

Ø вагонка мягколистяна

Ø вагонка дуб, ясен

Ø вагонка дав.

КОНСЕРВНІ ВИРОБИ:

Ø Сік березовий з цукром 1-82

Ø Сік березовий з цукром 3-43

Ø Сік березово-яблучний 1-82

Ø Сік березовий "Бадьорість" 1-82-3000

Ø Сік березово-чорн.-горобиновий 1-82-3

Ø Щавель консервований

Для виробництва продукції підприємство використовує власну сировину, яку заготовляє на лісових насадженнях які є власністю підприємства. У своїй роботі підприємство також використовує давальницьку сировину.

Під час проходження практики на ДП «Ківерцівське лісове господарство я ознайомився з роботою виробничого підрозділу «Нижній склад». Це є первина ланка в обробці заготовленої деревини оскільки саме в цьому виробничому підрозділі здійснюється розкрижування деревини (поділ стовбурів дерев на менші за розміром). Вся продукція яка випускається на «нижньому складі» поділяється на 3 види це: ділові сортименти, спецсортименти, паливні дрова. Даний цех має тісні зв'язки з іншими виробничими підрозділами (окрім консервного цеху), оскільки є постачальником сировини для них.


 Система показників, яка характеризує ефективність використання основних фондів, охоплює два блоки: І – показники ефективності відтворення окремих видів і всієї сукупності основних фондів; ІІ – показники рівня використання основних фондів загалом та окремих їх видів. У зв'язку з відсутністю даних про рух основних фондів на підприємстві, визначимо лише показник їх технічного стану, що відноситься до першого блоку.

Коефіцієнт спрацювання (зносу) основних фондів визначається як відношення суми спрацювання (амортизації) до їх початкової вартості:

Кспр. 2004 = А 2004 / К поч. 2004 = 3986,3 / 4994,8 = 0,79;

Кспр. 2005 = А 2005 / К поч. 2005 = 4176,6 / 5297,3 = 0,78;

Кспр. 2006 = А 2006 / К поч. 2006 = 4286,5 / 5980,4 = 0,72.

Частка фізично спрацьованого обладнання зменшилася, що свідчить про постійне оновлення основних фондів.

Показниками що характеризуються ефективність використання основних виробничих фондів підприємства є:

1. Фондовіддача – випуск продукції, що припадає на 1 грн. виробничих основних фондів:

Фондовіддача = виручка від реалізації / виробничі основні фонди.

Фвід.2004 = 5853,1 / 4994,4 = 1,17 грн.

Фвід.2005 = 8627,3 / 5297,3 = 1,62 грн.

Фвід.2006 = 11399 / 5980,4 = 1,9 грн.

Збільшення фондовіддачі за останні роки є позитивним явищем і свідчить про поліпшення ефективності використання основних фондів підприємства.

2. Фондоємність є оберненим показником до фондовіддачі, який відображає величину виробничих основних фондів, які припадають на 1 грн. виготовленої продукції:

Фємн.2004 = 1 / 1,17 = 0,85 грн.

Фємн.2004 = 1 / 1,62 = 0,61 грн.

Фємн.2004 = 1 / 1,9 = 0,52 грн.

3. Рентабельність основних фондів визначається відношенням балансового прибутку до вартості основних виробничих фондів:

Рвф2004 = 1112,2 / 4994,4 * 100% = 22%

Рвф2005 = 1272,2 / 5297,3 * 100% = 24%

Рвф2006 = 990,6 / 5980,4 * 100% = 16,5%

Значення рентабельності основних фондів є низьким, що свідчить про неефективність використання основних фондів на ДП " Ківерцівське ЛГ".

2.2 Аналіз ефективності використання трудових ресурсів на ДП " Ківерцівське ЛГ".

Ефективне використання трудових ресурсів на підприємстві має дуже важливе значення, адже це сприяє збільшенню обсягів виробництва, ефективному використанню обладнання, механізмів, зниження собівартості та зростання прибутку.

Загалом усі працівники ДП " Ківерцівське ЛГ" за характером участі у виробничому процесі поділяються на працівників основної ділянки (робітники, інженерно-технічний персонал, службовці), які безпосередньо зайняті виробництвом продукції, і невиробничий персонал, що зайнятий в обслуговуючих і інших господарствах.

Дані, що характеризують забезпеченість підприємства трудовими ресурсами, наведені у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Оцінка забезпечення підприємства трудовими ресурсами

Показник

Фактично за 2005р.

За 2006 р

Відхилення

План

фактично

+ /-

%

До плану

До 2005р

До плану

До 2005р

Всього персоналу, осіб, в.т.ч.

268

269

270

+1

+2

+0,37

+0,74

Працівники осн. д-ті з них:

221

221

225

+4

+4

+0,2

+0,2

а) робітники

195

196

199

+3

+4

+0,15

0,2

б) службовці, з них:

26

26

24

-2

-2

-7,7

-7,7

- керівники

5

5

5

0

0

0

- спеціалісти

21

21

19

-2

-2

-9,5

-9,5

Невиробничий персонал

47

47

45

-2

-2

-4,3

-4,3

Обсяг тов. продукції

(тис грн.)

3742964,51

3807560

4029292,3

221732,3

286327,8

5,8

7,6

Отже, як свідчать дані таблиці 2.3 чисельність персоналу ДП "Ківерцівське ЛГ" зросла на 2 чол. (або 0,74%). Зростання робітників склало 0,2% або 4 особи, і в свою чергу відбулося зменшення службовців на 2 особи (або 7,7%) порівняно з минулим роком і планом.

Аналізуючи обсяг товарної продукції можна сказати, що план з виробництва продукції перевиконаний на 221732,3грн. що склало 5,8%, а в порівнянні з 2005р. обсяг товарної продукції зріс на 7,6% (або 286327,8грн.). отже можна сказати, що скорочення персоналу зокрема службовців та зростання кількості працівників дало позитивний ефект і це свідчить про ефективне використання виробничих ресурсів.

Для вивчення руху робочої сили розраховуються коефіцієнти обороту з найму, зі звільнення, коефіцієнт загального обороту, і коефіцієнт плинності кадрів.

У 2005 році кількість прийнятих на роботу на ДП "Ківерцівське ЛГ" склала 10 чол., кількість звільнених у 2005 році склала 6 чол., з них за власним бажанням 2 чол., за порушення трудової дисципліни 3 чол., також 1 працівник пішов на пенсію. У 2006 році кількість прийнятих працівників склала 9 чол., звільнилося за рік 8 чол. (з них 6 чол. у зв'язку з виходом на пенсію, 1 за власним бажанням, 1 за порушення трудової дисципліни).

1. Коефіцієнт обороту з найму – відношення кількості всіх прийнятих робітників до середньої чисельності працюючих:

Коб. найму 2005 = 10 / 268 * 100% = 3,7%

Коб. найму 2006 = 9 / 270 * 100% = 3,34%

2. Коефіцієнт обороту зі звільнення – відношення кількості звільнених до середньої чисельності працюючих:

Коб. зв. 2005 = 6 / 268 * 100% = 2,23%
Коб. зв. 2006 = 8 / 270 * 100% = 2,96%

3. Коефіцієнт загального обороту – відношення прийнятих і звільнених до середньоспискової чисельності працюючих:

Кзаг. об. . 2005 = (6 + 10) / 268 * 100% = 5,97%

Кзаг. об. . 2005 = (9 + 9) / 270 * 100% = 6,67%

4. Коефіцієнт плинності кадрів – відношення кількості звільнених за власним бажанням і за порушення трудової дисципліни до середньоспискової чисельності6

К пл. 2005 = (2 + 3) / 268 * 100% = 1,86%

К пл. 2005 = (1 + 1) / 270 * 100% = 0,74%

Отже з розрахунків можна зробити висновок, що коефіцієнт з найму, зі звільнення працівників у 2006 році в порівняні з 2005 роком зменшився і склали 1,68% і 0,74% відповідно. Спостерігається тенденція зменшення плинності кадрів і якщо вона збережеться то це може позитивно вплинути на ефективність діяльності ДП " Ківерцівське ЛГ", адже висока плинність знижує продуктивність праці.

Одним із основних факторів, що впливають на продуктивність праці є використання робочого часу. Зменшення витрат робочого часу і нераціональне його втрат веде до зростання продуктивності праці, кращого використання трудових ресурсів без додаткових заходів і витрат. Аналіз балансу робочого часу на ДП "Ківерцівське ЛГ" проведено у таблиці 2.4. Аналіз планового і фактичного балансу робочого часу показує, що цілоденні втрати робочого вищі за планові на 5днів. Це сталося за рахунок збільшення простоїв, прогулів, невиходів з дозволу адміністрації, а також невиходів через тимчасову не працездатність.

Таблиця 2.4

Аналіз балансу робочого часу

Показники

На одного робітника

відхилення

План

Фактично

На 1 робітника

На всіх робітників(270)

Календарний фонд робочого часу

у т. ч. – святкові

- вихідні

Кількість робочих днів

365

9

104

252

365

9

104

252

-

-

-

-

-

-

-

-

Невиходи на роботу (дн.)

в т.ч. з поважних причин

- чергові відпустки

- відпустки на навчання

- хвороби

- виконання громадських обов'язків

33

33

26

2

3

2

42

37

25

3

8

3

+9

+4

-1

+1

+5

+1

+2430

+1080

-270

+270

+1350

+270

Втрати робочого часу (дн.)

у т.ч. – простої

- прогули

- невиходи з дозволу адміністрації

- страйки

-

-

-

-

-

5

2

2

1

0

+5

+2

+2

+1

0

+1350

+540

+540

+270

0

Відпрацьовано (днів)

Тривалість рою. дн. (год.)

Усього тривалість робочого часу (год.)

Надурочно відпрацьований час (год.)

Невиробничі втрати часу (год.)

219

8

1752

-

-

210

7,6

1596

3,6

104,4

-9

-0,4

-156

+3,6

+104,5

-243

-108

-42120

+972

28188

Дані таблиці 2.4 свідчать, що на збільшення цілоденних втрат робочого часу вплинули:

1. відпустки на навчання :+1 дн.

2. хвороби : + 5 дн.

3. виконання громадських обов'язків: +1 дн.

4. простої : +2 дн.

5. прогули : +2 дн.

6. невиходи з дозволу адміністрації : +1дн.

Разом цілоденні втрати робочого часу склали 12 днів. Але ці втрати було частково компенсовано за рахунок скорочення тривалості чергових відпусток (1 день).

Отже загалом цілоденні втрати робочого часу склали 12 +(-1) = 11 днів. У зв'язку погіршення фактичних показників проти планових на ДП "Ківерцівське ЛГ" було втрачено понад 42120 години робочого часу, що є негативним аспектом роботи підприємства.

2.3. Аналіз собівартості продукції ДП "Ківерцівське ЛГ"

Для досягнення конкурентоспроможності ДП "Ківерцівське ЛГ" змушене постійно планувати собівартості продукції. Адже проблема собівартості є дуже суттєвою в період переходу до ринкових відносин. Від рівня рентабельності залежить фінансовий стан товариства, матеріальний і культурний рівень життя його працівників, виконання надходжень до бюджету країни.

Оскільки підприємство виробляє велику кількість виробів, то на підприємстві планується і підраховується собівартість одиниці продукції для кожної сортиментної позиції окремо.

 

Таблиця 2.5

Аналіз собівартості продукції ДП "Ківерцівське ЛГ"

Вид продукції

Собівартість одиниці грн.

Відхилення

2005р.

План 2006р.

Факт. 2006р.

Від 2005 р.

Від плану

+/-

%

+/-

%

Пиломатеріали

470

510

515

+45

+9,5

+5

0,98

Сік березовий

4,75

4,81

4,86

+0,11

+2,3

+0,05

+1,03

Дані таблиці 2.5 свідчить, що планом передбачалося певне зростання цін на продукцію підприємства, зокрема пиломатеріали мали подорожчати на 40 грн., а банка березового соку на 0,06 грн. Але ДП " Ківерцівське ЛГ" не змогло дотриматися заданого плану. Зокрема пиломатеріали подорожчали на 9,5% (або 45 грн.) в порівняні з 2005р., а відхилення від плану на 2006р. склало 0,98% (або 5 грн.). Відхилення від запланованої собівартості банки березового соку склало 1,03% ( або 0,05 грн.), а в порівнянні з 2005р. на 2,3% що у грошовому виразі склало 0,11 грн.

2.4 Аналіз прибутку ДП "Ківерцівське ЛГ"

Кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства характеризується валовим прибутком, аналіз і оцінка якого здійснюється як порівняння показників за 2004 – 2006 роки.

До низ відносять:

- прибуток (збиток) від реалізації;

- прибуток (збиток) від фінансово-господарської діяльності;

- прибуток (збиток) звітного періоду;

- нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду.

Необхідні дані візьмемо з форми №2 "Звіт про фінансові результати", та сформуємо їх у таблицю 2.6.

 

Таблиця 2.6

Динаміка валового прибутку ДП "Ківерцівське ЛГ"

Показник

Значення., тис. грн.

Відхилення

2004р.

2005р.

2006р.

За 2004р.

За 2005р.

+/-

%

+/-

%

Валовий прибуток

1112,2

1272,2

990,6

-221,6

-10,93

-281,6

-22,13

Виручка від реалізації

5853,1

8607,3

11399

+5545,9

+94,75

+2791,7

+32,43

За даними таблиці, можна сказати, що в порівнянні з 2004р. валовий прибуток зменшився на 10,93% (221,6 тис. грн.), а в порівнянні з 2005р. на 281,6 тис. грн. (22,13%), що свідчить про погіршення фінансового стану підприємства.

Згідно з даними таблиці визначимо вплив на зміну суми валового прибутку двох факторів: зміни обсягу реалізації продукції і зміни прибутковості реалізованої продукції.

1. Вплив зміни обсягу реалізації продукції при незмінному асортименті продукції, що припадає на одну грошову одиницю реалізованої продукції становить:

Р = П / Т реал.

Р04 = 1112,2 / 5853,1 = 0,19;

Р05 = 1272,2 / 8607,3 = 0,147;

Р06 = 990,6 / 11399 = 0,086.

Отже, величина зміни обсягу реалізації продукції становить:

реал.06 - Т реал.04) * Р04 = (11399 – 5853,1) * 0,19 = 1053,7 тис. грн.

реал.06 - Т реал.05) * Р05 = (11399 – 8607,3) * 0,147 = 410,4 тис. грн.

2. Вплив зміни рівня прибутковості реалізованої продукції визначається так:

06 - Р04) * Т реал.06 = (0,086 – 0,19) * 11399 = -1185,5 тис. грн.

06 - Р04) * Т реал.06 = (0,086 – 0,147) * 11399 = - 695,3 тис. грн.

На основі отриманих даних будуємо таблицю 2.7. З таблиці можна зробити висновок, що зміна валового прибутку у 2006 році у порівняні з 2005р. відбулася за рахунок значного зниження рівня прибутковості продукції при зростанні виручки від реалізації.

Фактори

Значення факторів

2004р. тис грн..

2005р. тис грн.

збільшення (зменшення) обсягів реалізації продукції

1053,7

410,4

збільшення (зменшення) рівня прибутковості реалізованої продукції

-1185,5

-695,3

Зміна валового прибутку

-121,6

-281,6

ІІІ. Шляхи збільшення обсягів виробництва і зниження собівартості продукції на ДП "Ківерцівське ЛГ". Аналіз балансу ДП "Ківерцівське ЛГ".

3.1. Аналіз чинників, що впливають на зміну обсягу виробництва на ДП "Ківерцівське ЛГ".

Оскільки на ДП "Ківерцівське ЛГ" працює лише на 40% від своєї загальної потужності і на перспективу планує збільшити свою частку на ринку пиломатеріалів, одним із шляхів такого збільшення є збільшення обсягів виробництва продукції.

Класифікацію чинників, що впливають на зміну обсягу виробництва продукції і на резерви її додаткового випуску, подано на рис 3.1.

Зміна обсягу виробництва продукції

Зміна середньої ціни під впливом структурного зрушення асортименту продукції

Зміна величини браку

Зміна величини кооперова- них поставок

Зміна фізичного обсягу виробництва

Зміна ступеня використання виробничих потужностей

Зміна часу відпрацьованого робітниками

Зміна середньої продуктивності праці

Невикористані резерви зростання виробництва продукції

Потенційні резерви зростання виробництва продукції

Фактичний обсяг продукції

Загальний обсяг резервів збільшення випуску продукції

Потенційно можливий обсяг випуску продукції

Рис. 3.1.класифікація чинників, що впливають на зміну обсягу виробництва продукції і на резерви її додаткового випуску

Одним із шляхів, що дозволить збільшити кількість виготовленої продукції є завершення модернізації виробничих потужностей підприємства. Вже на даний час власними силами і за допомогою підрядних організацій підприємство запустило і ввело в експлуатацію один виробничий цех, придбано два нових лісовози, придбано нове обладнання для консервації березового соку. Проведено навчання персоналу підприємства, що дозволить випускати продукцію за світовими показниками якості. До кінця 2007 планується провести оптимізацію асортименту, для зняття з виробництва не рентабельних виробів. За підрахунками спеціалістів це дасть змогу збільшити зайнятість потужностей до 55%.

3.2 Резерви зниження собівартості продукції ДП "Ківерцівське ЛГ"

Керівництво ДП "Ківерцівське ЛГ" постійно планує і обліковує зниження собівартості продукції.

Найбільш важливим фактором зниження собівартості продукції є застосування прогресивних норм витрат матеріалів і трудових нормативів, що у свою чергу, залежить від своєчасності й повноти проведення організаційно – технічних заходів, запровадження нової техніки і технологій, механізації та автоматизації виробництва і праці. Зниження витрат залежить від таких факторів, як: оптові ціни на продукцію структура і асортимент випущеної продукції, рівень собівартості окремих виробів. У свою чергу, зниження собівартості за статтями витрат залежить від зміни ціни на сировину, матеріали, паливо, покупні вироби та напівфабрикати, тарифів на енергію тощо.

Класифікація чинників, що впливають на зміну витрат на 1 грошову одиницю продукції, показано на рис 3.2; схему зміни повної собівартості за статтями витрат 3.3.

Зміна витрат на 1 грош. од. товарної продукції

Зміна оптових цін

Структурні зрушення асортименту продукції

Зміна власне витрат

Удосконалення організації вир-ва та і праці

Зростання обсягу виробництва

Зміна галузевих та інш. чинників

Підвищення тех. рівня виробництва

Рис 3.2. класифікація чинників, що впливають на зміну показника витрат на 1 грошову одиницю товарної продукції

Для того, щоб зайняти заплановану частку ринку ДП "Ківерцівське ЛГ" повинно досягнути певних конкурсних переваг, а саме якість продукту, порівняно низька ціна, налагоджена та оптимізована система доставки товару. Цього можна досягти шляхом виконання певних пунктів, а саме:

1. після завершення реконструкції витрати на електроенергію, воду, газ, будуть меншими, за рахунок сучасного ресурсозберігаючого обладнання.

2. оскільки, така сировина як березовий сік, збирається тільки один раз в рік, то підприємство планує закупити нове обладнання для зберігання, що дасть змогу за нижчою собівартістю зберігати сировину для подальшої переробки.

3. ввести практику сезонних працівників при різких збільшення обсягів навантаження, що дасть змогу зекономити на фонді заробітної плати.

4. розробити збутову логістику підприємства, що дасть змогу зменшити витрати на перевезення і доставку продукції до споживачів.

Згідно таблиці 3.1 можна зробити висновок, що загальний баланс ДП "Ківерцівське ЛГ" за 2006р. зменшився 0,02% (або 221 тис. грн.). Відбулося скорочення необоротних активів, а саме на 0,13% (або 862,9 тис грн.). В загальному за баланс підприємства зменшився, однак зросли оборотні активи за рахунок зростання дебіторської заборгованості на 1025,1 тис грн.. та поточні зобов'язання.

Ще одним показником, що характеризує фінансовий стан підприємства є загальна оцінка стану майна .(таблиця 3.2)

Таблиця 3.2

Показник

На поч. зв. періоду

На кін. Зв. періоду

відхилення

усього майна

9209,40

8988,40

-221,00

осн.засобт і необоротні активи

6398,20

5535,30

-862,90

% до майна

69,5

61,6

-7,89

оборотні активи

2525,8

3227,3

+701,50

% до майна

27,4

35,9

+8,48

запаси

1141,1

850,7

-290,40

% до обор. Кап

45,2

26,4

-18,82

дебіторська заборгованість

685,4

1414,3

728,90

%до обор. Кап

27,1

43,8

+16,69

кошти і їх еквіваленти

 

 

 

у нац валюті

2,8

390,2

+387,40

у інозем валюті

78,5

87

+8,50

% до обор. Кап

 

 

 

у нац валюті

0,1

12,1

+11,98

у інозем валюті

286,2

242,3

-43,92

поточні фін. Інвест.

0

0

0,00

векселі одержані

0

0

0,00

%до обор. Кап

 

 

 

поточні фін. Інвест.

0

0

0,00

векселі одержані

0

0

0,00

З даних таблиці видно, що на кінець року вартість майна в розпорядженні ДП "Ківерцівське ЛГ" становила 8988,4 тис. грн., тобто за 2006р. майно зменшилося на 221 тис. грн. за рахунок скорочення основних фондів. У загальній вартості майна 69,5% становлять оборотні засоби і необоротні активи які за звітний період зменшилися на 862,9 тис. грн.. і їх питома вага зменшилася на 7,89%. Оборотні активи зросли на8,48%. Частка дебіторської заборгованості також зросла на 16,69%, що позитивно впливає на фінансовий стан підприємства.

Однією із важливих характеристик фінансового стану підприємства є його незалежність від зовнішніх джерел фінансування, тому проводимо аналіз фінансової стійкості підприємства шляхом визначення таких показників:

1. коефіцієнт незалежності.

Кнезалеж = власні засоби / вартість майна

Кнезалеж05 = 6494,9 /9209,4 * 100 = 70,5

Кнезалеж06 = 5468,4 / 8988,4 * 100 = 60,8

Отже, коефіцієнт незалежності свідчить про те, що у 2006р. порівняно з попереднім частка власного капіталу зменшилася, тому підприємство стало менш фінансово стабільним і більш залежним від зовнішніх кредиторів.

2. коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів.

Кспіввід. в/з = залучений капітал (ІІІ розділ ПБ) + короткострокові кредити банків / власний капітал.

Кспіввід. в/з 2005 = (0 + 223,0) / 6494,9 = 0,034

Кспіввід. в/з 2006 = (0 + 200,0) / 5468,4 = 0,036

Значення цього показника також свідчить про збільшення залежності від зовнішніх кредиторів, тобто про зниження фінансової стійкості підприємства.

Висновки

Державне підприємство "Ківерцівське лісове господарство" створене в 1939 році на базі приватних каземних лісів після возз'єднання західної України з Радянською Україною.

Фінансовий стан підприємства є недуже стійким, однак підприємство отримує постійну фінансову підтримку з боку держави. Проблеми з незадовільним фінансовим станом підприємства частково спричинені тим, що підприємство почало переоснащення виробництва. Технічне переозброєння виробництва дасть змогу покращити якість продукції, знизити її собівартість, а відповідно і збільшити конкурентоспроможність. Ці позитивні зміни допоможуть підприємству в майбутньому збільшити частку ринку, збільшити завантаженість виробничих потужностей, покращити фінансовий стан.

Самих виробничих потужностей не достатньо для того щоб подолати проблеми які виникли на підприємстві. Необхідно постійно проводити перепідготовку персоналу, атестацію знань. Також важливим є покращення ефективного використання робочого часу та зменшення його не продуктивних втрат, тому пропонуємо керівництву підприємства провести аналіз втрат робочого часу і вжити заходів по мінімізації простоїв.

На підприємстві є певні проблеми з кадрами це зокрема стосується їх вікової структури. Багато молодих спеціалістів не виявляють бажання працювати на виробництві за порівняно з приватними підприємствами низької оплати праці. Необхідно негайно вжити заходів по покращенню матеріальної винагороди праці, а також умов праці.

Список використаних джерел:

1. Установчі документи підприємства;

2. Звітність підприємства за 2004 – 2006 роки.
Реферат на тему: Аналіз господарської та фінансової діяльності державного підприємства "Ківерцівське ЛГ" (курсова робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.