Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Економіка підприємства

Аналіз беззбитковості проекту (реферат)

План

1. Структура витрат проекту та її управління.

2. Розрахунок точки беззбитковості та методи оцінки ефективності проектів.

3. Критерії ефективності проектів (чиста теперішня вартість; внутрішня норма рентабельності; коефіцієнт вигід/витрат).


- податки й збори, які не пов'язані з за­ро­бітною пла­тою і відносяться до вало­вих витрат

- витрати фінансування

- виплата процентів по боргових зобов'язаннях

- лізингові витрати

- маркетингові витрати, із т.ч.

- витрати на обслуговування виробни­чого процесу

- витрати, пов'язані з природоохоронними заходами

- адміністративні витрати, в т.ч.

- позавиробничі витрати

- списання витрат наступних періодів

Витрати за проектом

інвестиційні

поточні

- інвестиції до основного капіталу

- передвиробничі витрати

- обіговий капітал

- витрати на випуск продукції

прямі

непрямі

змінні

постійні

Поточні витрати

матеріальні витрати

витрати на персонал

калькуляційні витрати

оплата послуг сторонніх організації

- основні й допоміжні матеріали;

- паливо та енергія;

- куповані напівфабрикати й комплектуючі вироби.

- почасову й відрядну зарплату;

- надбавки й доплати;

- відрахування на соці­альне страхування та до пенсійного фонду;

- оплату відпусток, матеріальної допомоги.

- амортизаційні відрахування;

- витрати на страхування;

- лізингові витрати;

- витрати на виплату % по боргових зобов'язаннях.

При розрахунках поточних витрат окремо плануються поточні грошові витрати та поточні витрати в матеріальній і нематеріальній формі.

Структура поточних витрат

1. прямі матеріальні витрати

2. прямі трудові витрати

3. операційні витрати

4. амортизація

- сировина й матеріали

- роботи й послуги виробничого характеру

- паливо та енергія на технологічні цілі

- втрати від недостач у межах норм природного збитку

- заробітна плата

- додаткові виплати в рахунок оплати праці

- збори на страхування

- збори на обов'язкове державне пенсійне страхування

- амортизація основних фондів;

- амортизація нематеріальних активів

прямі витрати (1+2)

валові витрати (1+2+3)

непрямі витрати (3+4)

поточні витрати (1+2+3+4)

При управлінні структурою поточних витрат слід враховувати ефект виробничого важеля.

Виробничий важіль – це залежність прибутку від структури витрат, яка обумовлена зміною обсягу виробництва; він показує на скільки % збільшиться прибуток від збільшення виручки на 1 %.

Ефект виробничого важеля à при збільшенні обсягів в-цтва і реалізації à питомі постійні витрати зменшуються à прибуток росте. 

2.

Мета аналізу беззбитковості à визначення обсягу продукції, для якого обсяг виручки від продажів дорівнює - витратам.

Аналіз беззбитковості передбачає такі допущення:

• не враховуються зміни виробничих запасів з періоду в пе­ріод (обсяг виробництва дорівнює обсягові продажів);

• постійні операційні витрати однакові для будь-якого об­сягу виробництва;

• змінні цитрати змінюються пропорційно обсягу вироб­ництва, а отже, загальний обсяг витрат також змінюється про­порційно обсягу виробництва;

• ціна продукту вважається постійною величиною протягом циклу проекту;

• частка продажу продукту в обсязі виручки не змінюється;

• незмінні витрати вважаються постійними.

Точка беззбитковості = Постійні витрати

(в натуральних одиницях) Маржинальний доход

Маржинальний доход на одиницю продукції це різниця між ціною одиниці продукції та середніми змінними витратами.

Коефіцієнт маржинального доходу – це відношення маржинального доходу від реалізації продукції до її ціни.

Для визначення впливу на прибуток зниження обсягу реалізації продукції використовують:

запас міцності – це величина, на яку фактичний обсяг реалізації перевищує критичний обсяг реалізації.

Приклад.

Фірма виробляє один вид продукції, яку реалізує за ціною 50 грн.

змінні витрати на одиницю – 20 грн.

загальні постійні витрати – 2400 грн.

Визначити точку беззбитковості у грошовому і натуральному показниках.

Рішення: маржинальний доход на одиницю: 50-20=30 грн.

Точка беззбитковості у натуральних одиницях: 2400:30=800 (одиниць).

Коефіцієнт маржинального доходу: 30:50=0,6

Точка беззбитковості у грошових одиницях: 2400:0,6=4000 грн.

Методи оцінки ефективності проектів

формальні методи

неформальні методи

використання математичного апарату для розрахунку

показники ефективності:

• показники комерційної ефективності, які враховують фі­нансові наслідки реалізації проекту для його безпосередніх учасників;

• показники економічної ефективності, які враховують народногосподар­ські вигоди й витрати проекту, включаючи оцінку екологічних та соціальних наслідків, і допускають грошовий вимір;

• показники бюджетної ефективності

найпростіші показники ефективності:

• капіталовіддача;

• оборотність товарних запасів;

• трудовіддача.

використання евристичних підходів

неформальні критерії оцінки:

• рейтинг країни щодо інвестиційного клімату;

• рівень здібностей управлінського персоналу до реалізації проекту;

• рівень розвитку інфраструктури, що забезпечує реалізацію проекту (транспорт, зв'язок).


 

3.

Вибір кон­кретного критерію для висновку про ефек­тивність проекту залежить від певних чинників — наявної рин­кової перспективи, існування обмежень на ресурси для фінансування проекту, коливань грошових потоків та можливості одержання прибутку.

Чиста теперішня вартість – NPV - поточна вартість доходів або вигід від зроблених інвестицій).

NPV = (майбутня вартість очікуваних вигід – поточна вартість нинішніх і наступних витрат).

Для розрахунку NPV проекту необхідно визначити ставку дисконту,

Ставка дисконту являє собою закладену вартість ка­піталу, тобто прибуток, який міг би бути одержаний при інвес­туванні найприбутко­віших альтернативних проектів.

Розрахунок NPV робиться за такими формулами:

NPV = ,

NPV =

де Вt вигоди проекту в рік t,

Сt — витрати на проект у рік t,

і — ставка дисконту;

n — тривалість (строк життя) проекту.

NPV

+

рекомендовано до фінансування

0

лише відновиться вкладений капітал

-

проект не приймається

NPV

переваги

- всі розрахунки проводяться на основі грошових потоків, а не чистих доходів;

- ефективність головного проекту можна оцінити шляхом підсумування.

вади

- розрахунок вимагає детального прогнозу грошових потоків на строк життя проекту;

- робиться припущення про постійність ставки дисконту.

Правила роботи з критерієм NPV

- проекти приймаються коли NPV більша нуля;

- за наявності бюджетних обмежень обирається такий проект, який максимізує NPV.

Внутрішня норма рентабельності (IRR)

IRR є ставкою дисконту, при якій NPV проекту дорівнює нулю.

ІRR дорівнює максимальному проценту за позиками, який можна платити за використання необхідних ресурсів, залиша­ючись при цьому на беззбитковому рівні.

Розрахунок IRR проводиться за формулою: = 0

На практиці визначення IRR проводиться за допомогою такої

формули: ,

де А — величина ставки дисконту, при якій NPV позитивна;

В — величина ставки дисконту, при якій NPV негативна;

авеличина позитивної NPV, при ставці А;

ввеличина негативної NPV, при ставці В.


 

Проект рекомендується до фінансування:

- якщо значення ІRR проекту для приватних інвесторів більше за існуючу ставку рефінансування банків;

- а для держави — за нормативну ставку дисконту;

- і більше за ІRR альтерна­тивних проектів з урахуванням ступеня ризику,

Викорис­тання ІRR завжди веде до використання одного й того самого проекту, натомість вибір за NPV залежить від вибраної ставки дисконту.

Труднощі при застосування IRR:

- неможливо дати однозначну оцінку IRR проектів, у яких зміна знака NPV відбувається більше одного разу.

- при аналізі про­ектів різного масштабу ІRR не завжди уз­годжу­ється з NPV.

- застосування ІRR немо­жли­ве для вибору альтерна­тивних проектів відмінного масштабу, різної тривалості та не­однакових часових проміжків.

Коефіцієнт вигід/витрат (BCR)

BCR є відношенням дисконтова них вигід до дисконтованих витрат.

Формула розрахунку має такий вигляд:

Критерій відбору проектів полягає в тому, щоб вибрати всі незалежні проекти з коефіцієнтами BCR, більшими або рівними одиниці.

Недоліки ВСR:

- може давати неправильні ранжирування за перевагою навіть незалежних проектів;

- не годиться для користування при виборі взаємовиключних проектів;

- не показує фактичну величину чистих вигід.

Варіанти розрахунку BCR

1. при жорстких обмеженнях на капітал:

BCR = (В-O)/К,

де: О — поточні витрати;

R — капітальні витрати.

2. за наявності дефіцитних або унікальних ресурсів:

BCR = (В-С)/К,

де: R — вартість дефіцитних ресурсів.

Критерій ВСR. може бути використаний для демонстрації того, наскільки можливе збільшення витрат без перетворення проекту на економічно непривабливий.

Індекс прибутковості (РІ) є відношен­ням суми наведених ефектів (різниця вигід і поточних витрат) до величини інвестицій

РІ > 1 - проект ефективний; РІ < 1 — неефективний.

Модифікована внутрішня норма рентабельності (MIRR) дорівнює ставці дисконту, при якій чиста вартість капітальних витрат дорівнює майбутній вартості вхідних грошових потоків, що реінвестуються за ціною капіталу.

, де Х — значення МВНР, яке потрібно знайти.

Строк окупності проекту (РВР) вказує кількість ро­ків, потрібних для відшкодування капітальних витрат проекту з чистих сумарних доходів проекту. Грошові потоки після строку окупності не враховуються.

Критерій найменших витрат (НВ) - ви­бирають той, який при найменших витратах забезпечує най­кращі результати.

Тести до теми "Аналіз беззбитковості проекту”

1. До якого виду поточних витрат не можуть відноситися витрати на оплату праці:

а) прямих витрат;

б) умовно-змінних витрат;

в) загальнозаводських витрат;

г) загальних витрат;

д) витрат на персонал.

2. Амортизація відноситься до:

а) експлуатаційних витрат;

б) непрямих витрат;

в) матеріальних витрат;

г) операційних витрат.

3. Витрати на сировину становлять 100 одиниць, на оплату праці з відрахуваннями – 60 од., амортизація – 30 од., виплата процентів за борговими зобов'язаннями – 10 од., витрати на рекламу – 40 од., витрати на обслуговування виробничого процесу – 30 од. Непрямі витрати становитимуть:

а) 160;

б) 1104

в) 90;

г) 70;

д) 60.

4. Змінні витрати становлять 16 грн. на одиницю продукції. Ціна – 36 грн. за одиницю. Постійні витрати – 600 тис. грн. Точка беззбитковості дорівнює:

а) 40;

б) 60;

в) 80;

г) 400.

5. З річних поточних витрат фірми $ 3,6 млн. постійні витрати становлять $ 1,6 млн. Продається один вид продукції по ціні $ 100 за тонну. При якому обсязі реалізації (в млн.. дол.) точка беззбитковості дорівнюватиме 80 тис. т.:

а) 8;

б) 10;

в) 16;

г) 36;

д) 80.

6. Найчастіше неуживаними критеріями є:

а) чиста поточна вартість;

б) внутрішня норма рентабельності;

в) коефіцієнт вигід/витрат;

г) критерій прибутку в перший рік експлуатації.

7. Проекти ухвалюються лише, коли NPV:

а) менша нуля;

б) більша нуля;

в) дорівнює нулю;

г) більша одиниці;

д) менша одиниці.


Контрольні запитання

1. Наведіть класифікацію витрат проекту.

2. Як впливає зміна окремих видів витрат на ефективність проекту?

3. Як впливає стабільність попиту, його еластичність та динамічність ціни на величину беззбитковості?

4. Що таке операційний важіль та яка його роль у відборі проектів?

5. Які основні критерії ефективності проектів, їх недоліки та переваги?

6. Порівняйте різні критерії ефективності інвестиційних проектів.
Реферат на тему: Аналіз беззбитковості проекту (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.