Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Економіка підприємства

Аналітична оцінка управління рухом капіталу та цивільна оборона на підприємстві (дипломна робота)

ЗМІСТ

ВСТУП

1 ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА ВАТ «МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

1.1 Організаційно – правова структура ВАТ «Механічний завод»

1.2 Діагностика ВАТ «Механічний завод» на підставі

фінансової звітності

1.3 Діагностіка ВАТ «Механічний завод» за допомогою

фінансових коєфіцієнтів

1.4 Оцінка впливу державної налогової політики на фінансовий стан

ВАТ «Механічний завод»

1.5 Аналіз потоків капіталу ВАТ «Механічний завод»

2 УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ КАПІТАЛУ ВАТ «МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

2.1 Загальні основи управління рухом капіталу в процессі його обороту

2.2 Забеспечення повного і достовірного обліку потоків капіталу

ВАТ «Механічний завод»

2.3 Оптимізація потоків капіталу ВАТ «Механічний завод»

2.4 Планування потоків капіталу ВАТ «Механічний завод»

3 ПРОГНОЗНО-АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РОЗРОБЛЕНОЇ

ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ РУХОМ КАПІТАЛУ

ВАТ «МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

3.1 Необхідність прогнозування фінансовоїзвітності

3.2 Побудова прогнозних варіантів фінансової звітності

3.3 Аналіз прогнозних варіантів фінансової звітності

3.4 Система автоматизацій розрахункових операцій

4 ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

ВИСНОВКИ

3 ПРОГНОЗНО-АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РОЗРОБЛЕНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ РУХОМ КАПІТАЛУ ВАТ «Механічний ЗАВОД»

3.1 Необхідність прогнозування фінансової звітности

Фінансове прогнозування являє собою основу для фінансового планування і фінансового бюджетіровання.

Фінансове планування являє собою процес прогнозування складу фінансів підприємства на перспективний період і розробки шляхів оптимізації фінансового стану у відповідності зі стратегічними цілями і задачами підприємства.

Прогноз – це ймовірне, науково обґрунтоване судження про перспективи можливих станів, того чи іншого явища в майбутньому і про альтернативні шляхи і терміни їхнього здійснення.

Існує два підходи до прогнозування:

1. Генетичний підхід (генезис – походження). При цьому підході виходячи з виявлених тенденцій прогнозуються майбутні результати.

2. Цільовий (нормативний) підхід. Характеризується як відшукання раціональних шляхів впливу на ті чи інші умови руху об'єкта для досягнення заздалегідь поставлених цілей. У цьому випадку прогнозне дослідження ведеться від майбутнього до сьогодення виходячи з бажаних результатів розвитку прогнозуються засоби їхнього досягнення.

Для того щоб визначити фінансові потреби підприємства будується гіпотетичний чи прогнозний варіант фінансової звітності. Прогнозний варіант фінансової звітності показує, як буде виглядати дійсні форми звітності, якщо реалізуються прийняті в ньому умови.

Для розробки гіпотетичної форми звітності використовується кілька методів. У даній роботі буде застосований метод пропорційної залежності показників від обсягу реалізації (чи метод частки від обсягу продаж).

Процедура методу частки від обсягу продаж заснована на двох допущеннях:

- зміна всіх статей активу і деяких статей пасиву пропорційно зміні обсягу реалізації;

- сформовані до дійсного моменту значення більшості балансових статей є оптимальними для поточного обсягу реалізації.[4]

3.2 Побудова прогнозних варіантів фінансової звітности

Підприємство в 2003 році планує збільшити виторг від реалізації продукції до 552,832 тис.грн.; скоротити адміністративні витрати на 26 %, погасити креди­торську заборгованість на суму 207,1 тис.грн., реалізувати необоротних активів на суму 15 тис.грн.

Підприємство має контрактну угоду з власниками своїх акцій:

1. Загальна заборгованість не повинна перевищувати 40% всіх активів.

2. Коефіцієнт поточної ліквідності повинний бути на рівні 1,36 і більш.

Темп приросту – 150% (552,832-221,7/221,7).

Коефіцієнт росту – 2,5.

Таблица 3.1 – Прогнозування «Звіту про фінансові результати», тис.грн.

 

На кінец 2002 р.

Прогноз на кінец 2003 р

тис.грн.

% к виручке

1- приближення

2- приближення

3-приближення

1

2

3

4

5

6

Дохід (виручка) від реалізації продукції

221,7

100

552,832

552,832

552,832

Податок на додану вартість

44,3

16,67

92,138

92,138

92,138

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

177,4

80,02

460,694

460,694

460,694

Собівартість реалізованної продукції

126

N

196,4

196,4

196,4

Валови: прибуток

51,4

N

264,29

264,29

264,29

Інші операційні доходи

21,5

N

24,3

24,3

24,3

Адміністративні витрати

346,4

N

256

256

256


Продовження таблиці 3.1

1

2

3

4

5

6

Витрати на сбут

 

N

6,55

6,55

6,55

Інші операційні витрати

15,4

N

12,5

12,5

12,5

Фінансові результати від операційной діяльності:

 

96,69

 

 

 

прибуток

 

 

13,544

 

13,544

збуток

288,9

 

 

 

 

Фінансові витрати

 

 

 

7,245

8,309

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

 

 

прибуток

 

 

13,544

6,299

5,235

збуток

288,9

 

 

 

 

Податок на прибуток

 

 

4,0632

1,8897

1,571

Чистий :

 

 

 

 

 

прибуток

 

 

9,481

4,409

3,665

збуток

288,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.2 – Прогнозування «Баланса» на 2003 рік, тис.грн.

Статті

На кінец 2002 р.

Прогноз на кінец 2003 р

тис.грн.

% к виручке

1-приближення

2-приближення

3-приближення

1

2

3

4

5

6

Актив

1. Необоротні активи

1298,5

N

1283,5

1283,5

1283,5

2. Оборотні активи

 

 

 

 

 

Запаси

992,4

N

992,4

992,4

992,4

Дебіторська заборгованність за товари, роботи, послуги

328,7

N

263,1

263,1

263,1

Дебіторська заборгованність за розрахунками:

з бюджетом

0,5

N

0,5

0,5

0,5

Інша поточна дебіторська заборгованість

272,6

N

272,6

272,6

272,6

Грошові кошти

 

 

 

 

 

Інші оборотні активи

0,2

0,001

0,50

0,50

0,50

Усього за розділом 2

1594,4

N

1529,099

1529,1

1529,1

Баланс

2892,9

1304,87

2812,60

2812,60

2812,60

Пасив

1. Власний капітал

 

 

 

 

 

Статутний капітал

1060,2

N

1060,2

1060,2

1060,2

Додатково вкладеній капітал

2070

N

2070

2070

2070

Нерозподілений прибуток (збуток)

-1444

N

-1434,52

-1439,5907

-1440,34

Усього за розділом 1

1686,2

N

1695,681

1690,6093

1689,865


Продовження таблиці 3.2

1

2

3

4

5

6

3. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

 

 

Довгострокові кредити банка

 

 

 

 

 

Усього за розділом 3

 

 

 

 

 

4. Поточні зобов'язання

 

 

 

 

 

Кроткострокові кредити банка

 

 

 

34,5

39,57

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

142,2

N

71,02

71,02

71,02

Поточні зобов'язання за розрахунками

1054,3

N

995,8

995,8

995,8

Інші поточні зобов'язання

10,2

3

15,6

15,6

15,6

Усьго за розділом 4

1206,7

N

1082,42

1116,92

1121,99

Средства в наличии

2892,9

1304,87

2778,10

2807,53

2811,85

Дополнительно необходимые средства

-

 

34,50

5,07

0,74

Баланс

2892,9

1304,87

2812,60

2812,60

2812,60

У результаті виконання прогнозування в першому наближенні підприємству не вистачає власних засобів для здійснення діяльності. Підприємству необхідні додаткові засоби, вони визначаються як різниця між прогнозом активу і прогнозом забезпечення фінансування.

На вибір джерел у зовнішньому фінансування впливають наступні обмеження:

- коефіцієнт заборгованості (не більш 40%);

- коефіцієнт поточної ліквідності (1,36 і більш).

Застосуємо ці обмеження для прогнозування потреби підприємства в зовнішнім фінансуванні.

Таблиця 3.3 – Обмеження суми додаткової заборгованості, тис.грн

Показники

Сума

Максимальна сума дозволенного борга

1125,04

Вже передбаченно:

 

поточні зобов'язання

1082,42

довгострокові зобов'язання

-

Максимальна додаткова заборгованість

42,62

Таблиця 3.4 – Обмеження суми поточних зобов'язань, тис.грн.

Показники

Сума

Максимальна сума дозволеної поточної заборгованості

1124,33

Вже передусмотрено прогнозом

1082,42

Максимальная сума додаткової поточної заборгованості

41,97

Таблиця 3.5 – Прогнозування «Звіту про рух грошових коштів» на 2003 рік, тис.грн.

Стаття

На кінець 2002 року

Прогноз на кінец 2003року

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

1. Рух коштів у результаті операційної діяльності Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

 

288,9

5,235

 

Коригування на: амортизацію необоротних активів

123,5

Х

135,90

 

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистихоборотних активах

 

165,4

141,14

 

Зменшення (збільшення): оборотних активів

 

88,1

65,30

 

Збільшення (зменшення): поточних зобов'язань

250,5

 

 

84,71

Грошові кошти від операційної діяльності

 

3

121,73

 

Сплачені: відсотки

х

 

 

8,309

податки на прибуток

х

 

1,571

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

 

3

111,85

 

2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

 

Реалізація: фінансових інвестицій

3

Х

15,00

 

необоротних активів

 

Х

 

 

майнових комплексів

 

Х

 

 

Інші платежи

 

 

Х

85,5

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3

 

 

70,50

3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

 

Надходження власного капіталу

 

Х

 

 

Отримані позики

20

Х

39,57

х

Інші надходження

 

Х

 

х


Продовження таблиці 3.5

1

2

3

4

5

Погащення позики

х

20

Х

39,57

Інші платежи

 

 

Х

41,35

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

-

-

 

41,35

Чистий рух коштів за звітній період

-

-

-

-

Залишок коштів на початок року

-

-

-

-

Залишок коштів на кінець року

-

-

-

-

Необхідну суму коштів у розмірі 39,57тис.грн. підприємство планує одержати за рахунок короткострокового кредиту банку під 21% річних.

3.3. Аналіз прогнозних варіантів фінансової звітности

Після прогнозування «Балансу» і «Звіту про фінансові результати», «Звіту про рух грошових коштів» на 2003 рік, проведемо аналіз фінансових показників для визначення планового фінансового стану підприємства. Аналіз буде проведений за допомогою розрахунку показників ліквідності, коефіцієнтів фінансової стійкості, показників рентабельності.

Таблица 3.6 – Розрахунок показників ліквідності

№ з/п

Показники

Алгоритм розрахунку

Напрям використання

Розрахунок

2002

2003

1

2

3

4

6

7

6.1

Коефіцієнт поточної ліквідності

Оборотные активы / Текущие пассивы

Загальна оцінка ліквідності підприємства, його можливостей покриття короткострокових зобов'язань за рахунок усіх обігових коштів протягом року, оцінка кредитоспроможності підприємства. Оптимальна межа – 1 – 3.

1,32

1,36


Продовження таблиці 3.6

1

2

3

4

5

6

6.2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Обігові активи – товарно-матеріальні запаси / Поточні пасиви

Оцінка ступеня покриття короткострокових зобов'язань лише за рахунок грошових котів та дебіторської заборгованості. Оптимальна межа – 0,6 – 0,8.

0,77

0,88

Таблица 3.7 – Расчет ккоэффициентов финансовой устойчивости

№ з/п

Показники

Алгоритм розрахунку

Напрям використання

Розрахунок

2002

2003

1

2

3

4

6

7

7.1

Коефіцієнт автономії

КА = СК / К

Показує, у якому ступені об'єм використовуваних підприємством активів сформований за рахунок власного капіталу і наскільки воно незалежно від зовнішніх джерел фінансування

0,58

0,601

7.2

Коефіцієнт загальної заборгованості

КЗ = ЗК / К

Показує частку позикового капіталу у загальній використовуваній його сумі

0,42

0,39

7.3

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

КМск = СОА / СК

Показує, яку частку займає вла­сний капітал, інвестований в оборотні активи, у загальній сумі власного капіталу

0,95

0,905

В таблиці 3.7 використовуються наступні скорочення:

СК - сума власного капіталу підприємства на визначену дату;

К - загальна сума капіталу підприємства на визначену дату;

ЗК - сума притягнутого підприємством позикового капіталу на визначенудату;

СОА - сума власних оборотних активів;

У даній дипломній роботі для спрощення розрахунків використовувалася операційна оболонка WINDOWS 97 - EXCEL.

EXCEL – могутній додаток до WINDOWS, що дозволяє керувати елементами даних у EXCEL – цифрами і текстом, спрямований на використання формул, функцій, а також на підготовку даних для відображення в таблицях і на діаграмах. Колосальний набір аналітичних інструментів EXCEL дозволяє вирішити задачі із статистики. Знання EXCEL і уміння працювати в ньому значно спростить і автоматизує оформлення бухгалтерських, економічних, а також статистичних розрахунків, звітів, побудові діаграм.

У EXCEL таблиці називаються робочими аркушами, чи просто аркушами. У файлі EXCEL міститься робоча книга, що складається з робочих аркушів. Нова робоча книга містить три листи – Лист 1, Лист 2, Лист 3. Їхня назва видна на ярликах у нижній частині екрана. Їх можна перегортати, як аркуші паперу у швидкозшивачі. Аркуші можна видаляти чи вставляти нові. Можна скоротити книгу до одного листа чи збільшити її до неймовірних розмірів.

Як і в будь-якій програмі WINDOWS – у EXCEL можна використовувати кілька вікон, переміщати вікна і змінювати їхній розмір.

Для швидкого набору повторюваного тексту в програмі використовується Автоввод. При задачі декількох букв, що повторюють попередні, Автоввод самостійно введе ті що залишилися. При натисканні кнопки «Enter» чи клавіші керування курсором, Автоввод розставить прописні букви в імені і прізвищі так само, як вони зустрічалися вище. Так само в програмі використовується Автозаповнення, його використовують для дублювання значень, продовження чи серій розширення списків. Цей засіб працює з числами, днями тижня, місяцями і датами.

Для швидкого аналізу чисел використовується Автообчислювання. Це особливо зручно, якщо потрібно перевірити, як зміна значень впливає на загальний підсумок.

EXCEL – це програма яка швидко виконує будь-які арифметичні чи фінансові обчислення. У формулах EXCEL компонентами є значення, а інструментами – операції. Значення у формулі – числа, дати, час, текст задається в таблицях. Операції – множення, ділення, додавання і вирахування. Незалежно від конкретного виду формули, один елемент є обов'язковим, формула завжди починається зі знака рівності.

Перш ніж приступити до написання формули в EXCEL, потрібно клацнути на кнопці Змінити формулу, розташованої поруч з рядком формул. Це приведе до активації рядка формул і автоматичній уставці знака рівності в потрібному місці.


У роботі для розрахунку використовувалися прості формули (додавання, вирахування, розподіл). Деякі з формул для проведення розрахунків зображені на нижчеподаних малюнках.

Рисунок 3.1 – Розрахунок показниуів платоспроможності


Рисунок 3.2 – Розрахунок «Звіту про фінансові результати» на 2003 рік

Фактично за допомогою MS Excel створюються універсальні шаблони, що з успіхом можуть створюватися на різних фірмах за допомогою пакета електронних таблиць.


 

4 ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

На підприємствах Цивільна оборона (ЦО) організовується з метою завчасної підготовки їх до захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, зниження втрат, створення умов для підвищення стійкості роботи об'єктів та своєчасного проведення рятувальних та інших невідкладних робіт (PIHP).

Відповідальність за організацію та стан Цивільної оборони, за постійну готовність її сил i засобів до проведення PIHP несе начальник цивільної оборони (НЦО) об'єкта — керівник підприємства, установи та організації.

Начальник ЦО об'єкта підпорядковується відповідним посадовим особам міністерства (відомства), у підпорядкуванні якого знаходиться об'єкт, а також начальнику ЦО міста (району), на території якого розташований об'єкт. На допомогу начальнику ЦО об'єкта призначається заступник, або декілька. Як правило, призначаються заступники з: інженерно-технічної частини, евакуації, матеріально-технічного постачання.

Заступник начальника ЦО з евакуаційних заходів керує розробленням плану евакуації на кожну можливу надзвичайну ситуацію, організовує підготовку місць для розміщення евакуйованих; керує службою охорони громадського порядку i організовує перевезення робітників та службовців в райони розселення i до місця праці (на об'єкті).

Заступник начальника ЦО з інженерно-технічної частини — головний (інженер об'єкта — керує розробленням плану переведення підприємства на особливий режим роботи, здійснює заходи щодо підвищення стійкості роботи підприємства в умовах надзвичайних ситуацій, керує аварійно-технічною, протипожежною службами та службою сховищ i укриттів. Biн же здійснює технічне керівництво рятувальними та невідкладними аварійно-ввдновлювальними роботами в районі лиха, аварії, в осередку ураження.

Заступник начальника ЦО з матеріально-технічного постачання — заступник або помічник директора з постачання — забезпечує накопичення та збереження спеціального майна, техніки, інструментів, засобів захисту i транспорту. На нього покладається матеріально-технічне забезпечення: будівництва (пристосування) укриттів, евакозаходів проведення PIHP та інші заходи.

В склад керівництва Цивільної оборони об'єкта входять також керівники громадських організацій.

При начальникові ЦО об'єкта створюється штаб ЦО — орган управління начальника Цивільної оборони. Склад штабу залежить від значення підприємства. Штаб ЦО комплектується як штатними працівниками ЦО, так i за рахунок посадових осіб, не звільнених від виконання основних обов'язків, та складається iз начальників штабу, його заступників (помічників) з оперативно-розвідувальної роботи, бойової підготовки, а також інших спеціалістів (виходячи із специфіки виробництва чи обстановки).

Робота штабу організовується на підставі наказів, розпоряджень та вказівок начальника ЦО об'єкта, старшого штабу та рішень місцевої державної адміністрації (органу виконавчої влади). Начальник штабу є першим заступником начальника ЦО об'єкта. Йому надається право від імені начальника ЦО віддавати накази та розпорядження з питань Цивільної оборони на об'єкті.

Штаб Цивільної оборони здійснює заходи щодо захисту робітників i службовців та забезпечує своєчасне оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій. Організовує i забезпечує безперервне управління Цивільної оборони. Розробляє план дій органів управління i сил ЦО об'єкта з запобігання та ліквідації надзвичайної ситуації, періодично коригує та організовує його виконання. Організовує та контролює навчання робітників, службовців з Цивільної оборони та підготовки невоєнізованих формувань об'єкта.

На об'єкті залежно від характеру його виробничої діяльності створюються служби ЦО: оповіщення i зв'язку; медична; радіаційного та хімічного захисту; охорони громадського порядку; протипожежна; енергопостачання та світломаскування; аварійно-технічна; сховищі укриттів; транспортна; матеріально-технічного постачання та інші. На них покладаються виконання спеціальних заходів i забезпечення дій формувань при проведенні PIHP.

Керівництво службами здійснюють їх начальники, які призначаються наказом начальника ЦО об'єкта, з числа начальників відділів, цехів, на базі яких вони створені. Начальники служб зобов'язані підтримувати в постійній готовності сили та засоби служби, знати політичні, моральні i ділові якості підлеглих i проводити з ними виховну роботу, заняття та навчання. Начальники служб беруть участь у розробленні плану дій органів управління i сил із запобігання i ліквідації НС та самостійно розробляють необхідні документи служб. На них покладається своєчасне забезпечення підлеглих формувань спеціальним майном i технікою.

Служба оповіщення та зв'язку створюється на базі вузла зв'язку об'єкта (диспетчерського зв'язку, електроцеху). На службу покладається: організація своєчасного оповіщення керівного складу, робітників та службовців, населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій; організація зв'язку та підтримування її у постійній готовності. Крім того, служба усуває аварії на мережах i спорудах зв'язку, що знаходяться в осередках ураження, районах лиха.

Медична служба організовується на базі медсанчастини (поліклініки) об'єкта. Начальник служби — головний лікар. Служба забезпечує комплектування, навчання i підтримування в готовності медичних формувань; накопичення запасів медичного майна та медичних засобів індивідуального захисту; медичну розвідку i санітарно-епідемічне спостереження.

Надає медичну допомогу ураженим та евакуйовує їх у лікарняні! установи, здійснює медичне забезпечення робітників, службовців i членів їх, сімей у місцях розміщення евакуйованих.

Служба радіаційного i хімічного захисту розробляє i здійснює заходи щодо захисту людей, харчоблоків, складів продуктів від дії радіоактивних та отруйних речовин створює i навчає формування i установи радіаційного та хімічного захисту: здійснює робота штабу організовується на підставі наказів, розпоряджень та вказівок начальника ЦО об'єкта, старшого штабу та рішень місцевої державної адміністрації (органу виконавчої влади). Начальник штабу є першим заступником начальника ЦО об'єкта. Йому надається право від імені начальника ЦО віддавати накази та розпорядження з питань Цивільної оборони на об'єкті.

Штаб Цивільної оборони здійснює заходи щодо захисту робітників i службовців та забезпечує своєчасне оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій. Організовує i забезпечує безперервне управління Цивільної оборони. Розробляє план дій органів управління i сил ЦО об'єкта з запобігання та ліквідації надзвичайної ситуації, періодично коригує та організовує його виконання. Організовує та контролює навчання робітників, службовців з Цивільної оборони та підготовки невоєнізованих формувань об'єкта.

На об'єкті залежно від характеру його виробничої діяльності створюються служби ЦО: оповіщення i зв'язку; медична; радіаційного та хімічного захисту; охорони громадського порядку; протипожежна; енергопостачання та світломаскування; аварійно-технічна; сховищі укриттів; транспортна; матеріально-технічного постачання та інші. На них покладаються виконання спеціальних заходів i забезпечення дій формувань при проведенні PIHP.

Керівництво службами здійснюють їх начальники, які призначаються наказом начальника ЦО об'єкта, з числа начальників відділів, цехів, на базі яких вони створені. Начальники служб зобов'язані підтримувати в постійній готовності сили та засоби служби, знати політичні, моральні i ділові якості підлеглих i проводити з ними виховну роботу, заняття та навчання. Начальники служб беруть участь у роздробленні плану дій органів управління i сил із запобігання i ліквідації НС та самостійно розробляють необхідні документи служб. На них покладається своєчасне забезпечення підлеглих формувань спеціальним майном i технікою.

Служба оповіщення та зв'язку створюється на базі вузла зв'язку об'єкта (диспетчерського зв'язку, електроцеху). На службу покладеться: організація своєчасного оповіщення керівного складу, робітників та службовців, населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій; організація зв'язку та підтримування її у постійній готовності. Крім того, служба усуває аварії на мережах i спорудах зв'язку, що знаходяться в осередках ураження, районах лиха.

Медична служба організовується на базі медсанчастини (поліклініки) об'єкта. Начальник служби — головний лікар. Служба забезпечує комплектування, навчання i підтримування в готовності медичних формувань; накопичення запасів медичного майна та медичних засобів індивідуального захисту; медичну розвідку i санітарно-епідемічне спостереження.

Надає медичну допомогу ураженим та евакуйовує їх у лікарняні! установи, здійснює медичне забезпечення робітників, службовців i членів їх сімей у місцях розміщення евакуйованих.

Служба радіаційного i хімічного захисту розробляє i здійснює заходи щодо захисту людей, харчоблоків, складів продуктів від дії радіоактивних та отруйних речовин створює i навчає формування i установи радіаційного та хімічного захисту: здійснює

Невоєнізоване формуванняце група робітників i службовців підприємства, які об'єднані в окремий підрозділ i оснащені спеціальною технікою та майном, без звільнення їх від основної роботи i призначені для ведення PІHP під час виникнення надзвичайних ситуацій.

Невоєнізовані формування ЦО створюються в областях, районах, на підприємствах, в установах i організаціях незалежно від форм власності та під-порядкування, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

До невоєнізованих формувань ЦО зараховуються працездатні громадяни України, за винятком жінок, які мають дітей віком до 8 років, жінок з середньою та вищою медичною освітою, які мають дітей віком до 3 років, та осіб, які мають мобілізаційні розпорядження.

Невоєнізовані формування ЦО — складова частина сил Цивільної оборони. Загальна кількість формувань та їх чисельність визначаються на підставі "Методики розрахунків щодо потреби невоєнізованих формувань ЦО" з урахуванням характеру та обсягів завдань ЦО у воєнний час, наявності людських pecypciв, необхідних фахівців, техніки, матеріальних засобів. Базою створення невоєнізованих формувань є підприємства, установи i організації, їх робітники, матеріальні i технічні засоби.

За призначенням формування можуть бути загального призначення та забезпечення, за підпорядкованістю — територіальні та об'єктові.

Невоєнізовані формування загального призначення є основними підрозділами невоєнізовані формування ЦО. Вони створюються в адміністративно-територіальних одиницях, на об'єктах господарської діяльності i призначені для пошуку та рятування потерпілих у районах лиха, надання їм долікарської медичної допомоги, проведення невідкладних робіт, що сприяють рятуванню людей, захисту їхнього життя i здо-ров'я. Організаційно це можуть бути зведені загони, команди, групи.

Невоєнізовані формування забаспечення створюються в адміністративно-територіальних одиницях, на ОГД i призначені для вирішення спеціальних завдань i всебічного забезпечення PIHP у районах стихійного лиха та осередках ураження.

Організаційно це можуть бути загони, команди, колони, бригади, дружини, групи, відділення, ланки, пости, які здатні виконувати такі завдання:

- ведення розвідки;

- забезпечення зв'язком;

- ведення медичної розвідки, надання медичної допомоги, проведення протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів;

- локалізація та гасіння пожеж;

- ведення інженерної розвідки, рятувальних та невідкладних робіт, відновлення та ремонту доріг, дорожніх споруд, підривних робіт;

- ведення аварійно-технічних робіт на мережах i спорудах комунально-енергетичного господарства;

- проведення санітарної та спеціальної обробки людей, техніки, майна , а також територій;

- перевезення людей i матеріальних цінностей;

- підтримування громадського порядку, несення комендантської служби;

- забезпечення гарячим харчуванням, водою, продовольством, одягом, взуттям та іншими видами забезпечення.

Підприємницькі невоєнізовані формування. проведення

На об'єктах з чисельністю працюючих до 100 осіб, школах невоєнізовані формування загального призначення не створюються.

Найбільш повне та організоване виконання заходів ЦО на підприємстві досягається завчасною розробкою плану заходів, які необхідно проводити при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій.

План дій органів управління i сил ЦО (міністерств, відомств, областей, районів, міст, підприємств, установ i організацій) із запобігання i ліквідації надзвичайних ситуацій розробляється на підставі законодавчих, директивних i нормативних документів i призначений для координацiї діяльності центральних i місцевих органів виконавчої влади, керівництва ОГД, а також оперативності їх, реагування на загрозу i виникнення надзвичайних ситуацій, відвернення або зниження можливої загибелі людей, мінімізація матеріальних збитків i втрат та організацію задоволення першочергових потреб населення, яке постраждало.

План визначає порядок дій i відповідальність керівництва відповідних органів управління підприємств, установ i організацій, а також основні заходи щодо організації i проведення робіт із запобігання i ліквідації надзвичайної ситуації техногенного i природ­ного походження, узгодження термінів їх виконання, фінансові, матеріальні та інші ресурси, які необхідні для цих заходів i робіт. У план дії включаються заходи щодо захисту робітників i службовців, підтримування виробничої діяльності та інші з урахуванням обстановки після виникнення надзвичайної ситуації, передбачається необхідна кількість сил i засобів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

При плануванні використовуються необхідні вихідні дані та довідкові мате-ріали з урахуванням специфіки роботи та особливостей щодо відомчої та регіональної діяльності підприємства, організації чи установи.

Основними вихідними данями при розробці плану дій на об'єкті є рішення та вказівки вищого штабу цивільної оборони, розпоряджень начальника цивільної оборони об'єкта, документів, що характеризують об'єкт (комунально-енергетичні мережі, стан будівель i споруд, вододжерела, дані прогнозування за можливими надзвичайними ситуаціями та ін.).

План дій розробляється на підставі наказу начальника цивільної оборони об'єкта. До розробки документ плану залучається керівний склад i спеціалісти об'єкта.

Планування та облік підготовки з цивільної оборони на підприємстві..

Керівними документами, за якими на підприємстві організовується підготовка з цивільної оборони є:

наказ начальника цивільної оборони району (міста) за підсумками підготовки за минулий рік i завдання на новий навчальний рік;

програмі підготовки та навчання з цивільної оборони;

витяг із плану комплектування курсів цивільної оборони та навчальних закладів підвищення кваліфікації.

Відповідно до цих документів на підприємстві розробляються:

- наказ начальника цивільної оборони об'єкта за підсумками підготовки з цивільної оборони за минулий i завдання на новий навчальний рік. До наказу додаються:

- перелік навчальних груп;

- перелік тем навчань i тренувань з цивільної оборони;

- тематика підготовки з цивільної оборони;

- план підготовки керівного складу, невоєнізованих формувань, робітників та службовців об'єкта;

- розклад занять для кожної навчальної групи. Крім того, на об'єкті можуть розроблятися:

- графік використання об'єктів навчально-матеріальної бази;

- Облік підготовки i навчання з цивільної оборони на підприємстві ведеться постійно. До облікових документів на підприємстві належать:

- журнал обліку занять з цивільної оборони (на кожну групу);

- журнал обліку підготовки керівного i командно-керівного складу на курсах цивільної оборони та навчальних закладах підвищення кваліфікації.

Після вивчення теоретичної частини, необхідно закріпити отримані знання у ході різних тренувань та навчань.

Навчання на підприємстві.. Навчання цивільної оборони є вищою, основною i заключною формою підготовки керівного складу об'єктів, формувань i населення до виконання завдань цивільної оборони. В ході навчань у керівного та командно-начальницького складу напрацьовуються необхідні практичні навички в керівництві підлеглими, а у особового складу невоєнізованих формувань чіткі дії в ході виконання завдань цивільної оборони удосконалюються i відпрацьовуються способи використання техніки, приладів, різних агрегатів та інструментів, відпрацьовуються питання управління, зв'язку, оповіщення.

Навчання цивільної оборони, що проводяться згідно з сучасними вимогами є перевіркою реальності планів цивільної оборони, дають можливість навчати особовий склад невоєнізованих формувань, робітників, службовців i населення дій у надзвичайних ситуаціях.

Залежно від мети, завдань, методів проведення та складу учасників розподіляють кілька видів навчань.[15]

Підприємстві ВАТ «Механічний завод» невеличний об'єкт господарської діяльності, тому служба з цивільної оборони на ньому не існує, її функції при проведенні необхідних заходів виконують структурні орнгани управління підприємства.
Реферат на тему: Аналітична оцінка управління рухом капіталу та цивільна оборона на підприємстві (дипломна робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.