Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Економічна теорія

Завдання з предмету "Економічний аналіз" (розрахункова робота)

Завдання 1. Розрахувати вплив факторів (обсягу реалізації, собівартості та ціни) на прибуток від реалізації продукції, використовуючи методи елімінування. Зробити відповідні аналітичні висновки.

Реалізовано продукції, т

Собівартість 1 т продукції, грн.

Ціна 1 т, грн.

план

фактично

план

фактично

план

фактично

1600

1650

670

690

820

870

Прибуток від ралізації продукції описується наступною залежністю обсягу реалізованиї продукції, собівартості та ціни однієї тони продукції:

Pr = Q*(P – C), де

Q - обсяг реалізованої продукції (т);

P - ціна однієї тони продукції продукції (грн);

C - собівартість однієї тони продукції (грн).

Метод ланцюгових підстановок

Обрахуємо фактичне та планове значення прибутку від реалізації продукції та значення умовних величин.

Prп = 1600*(820 – 670) = 240000 (грн.)

1 ум. вел. = 1650*(820 – 670) = 247500 (грн.)

2 ум. вел. = 1650*(870 – 670) = 330000 (грн.)

Prф = 1650*(870 – 690) = 297000 (грн.)

Визначимо вплив зазначених факторів на прибуток від реалізації продукції.

Обсяг реалізованої продукції:

ΔPrQ = 1 ум. вел. – Pr0 = 247500 – 240000 = 7500 (грн.)

Ціна 1 т. продукції:

ΔPrр = 2 ум. вел. – 1 ум. вел.= 330000 – 247500 = 825000 (грн.)

Собівартість 1 т. продукції:

ΔPrс = Prф – 2 ум. вел. = 297000 – 330000 = -33000 (грн.)

Також для аналізу даної мультиплікативно-адитивної моделі можуть бути використані методи абсолютних та відносних різниць, проте схема розрахунку відрізнятиметься від такої для мультиплікативної моделі. Через відсутність інформації про неї задовольнимося наведеним аналізом.

Висновки:

За рахунок збільшення обсягів реалізації продукції прибуток зріс на 7500 грн., за рахунок зростання ціни прибуток зріс на 825000 грн., а за рахунок зростання собівартості – зменшився на 33000 грн., у підсумку, фактичний прибуток на 57000 грн. перевищив плановий. Загальний вплив факторів полягає у перевищені фактичного паказника над плановим на 57000 грн.

3авдання 2. Проаналізувати виконання плану за асортиментом способами найменшого числа, найменшого відсотка, співвідношення позицій. Розрахувати коефіцієнти оновлення асортименту, додержання планової структури та зробити відповідні аналітичні висновки.Обрахуємо зараховані у виконання плану обсяги продукції (у тис. грн.) загалом та по кожному її виду. Для цього необхідно знайти мінімальне значення із планового та фактичного показника обсягів.

Виконання плану (у %) обрахуємо як часту фактичного та планового обсягів виконання плану (у тис. грн.).

Проаналізуємо виконання плану за асортиментом із застосуванням способів найменшого числа, найменшого відсотка та співвідношення позицій.

Спосіб найменшого числа

Кас = Q зараховано у виконання плану / Q плановий випуск = 4764 / 5000 = 0,953

Спосіб найменшого відсотка

Коефіцієнт виконня плану за асориментом дорівнює найменшому відсотковому коефіцієнту зарахування плану.

Кас = min (Виконання плану, %) = 84,2%

Спосіб співвідношення позицій

Кас = Кількість виробів із повним виконанням плану / Кількість плонавих позицій = 2/6 = 33,3%

Розрахуємо плановий та фактичний коефіцієнти оновлення асортименту.

Kоновлення (плановий) = Qнов (план.) / Qзаг (план.) = 1150/5000 = 0,23 або 23%

Kоновлення (фактичний) = Qнов (факт.) / Qзаг (факт.) = 980/4800 = 0,204 або 20,4%

Обчислимо коефіцієнти додержання плану для кожного виду продукції за формулою:

Kдодержання плану =

Показник

А

Б

В

Г

Д

Нова

Разом

Зараховано у викон. плану, тис. грн

356

1800

488

840

300

980

4764

Фактичний обсяг продукції за плановою структурою, тис. грн.

384

1728

480

816

288

1104

4800

Коефіцієнт додержання планової структури

0,93

1,04

1,02

1,03

1,04

0,89

0,99

Висновки:

Виконання плану за сортністю на підприємстві є доволі непоганим і складає 95,3% (способом найменшого числа). Найбільш недовиконаним є план по Новому товару (84,2%). Також недовиконано план за товарами А, В та Г. Таким чином, виконання плану за асортиментністю складає 33,3%. Поряд із запланованими 23% фактично 20,4% продукції було введено у даному році. Коефіцієнт додержання планової структури перебуває у межах норми по всіх видах продукції, окрім А та Нової.

Завдання 3. Проаналізувати ритмічність випуску про­дукції. Розрахувати коефіцієнти ритмічності, аритмічності, варіації. За результатами аналізу зробити висновки.

 

(тис. грн.)

 

1 декада

2 декада

3 декада

Усього

За планом

360

390

450

1200

Фактично

200

300

500

1000

Зараховано у виконання плану

200

300

450

950

Коефіцієнт ритмічності = Сума фактичної частки випуску продукції за кожен період = (200 + 300 + 450)/1200 = 950/1200 = 0,79.

Коефіцієнт аритмічності = Сума додадних та відємних відхилень у випуску продукції від плану за певний період = |200/360 – 1| + |300/390 – 1| + |500/450 – 1| = 0,44 + 0, 23 + 0,11 = 0,78.

Знайдемо коефіцієнт варіації (відношення середньоквадратичного відхилення від планового завдання до середньодобового планового випуску продукції) за формулою:

= 1200/3 = 400 - середні планові обсяги випуску продукції.

Таким чином,

Коефіцієнт варіації = = 0,354

Висновки:

Випуск продукції на підприємстві здійснюється не надто ритмічно (коеф. ритмічності = 0,79). В той же час, дуже високе значення коефіцієнту аритмічності (0,78) свідчить про значні відхилення від планового виробництва, як у бік зменшення, так і збільшення. Значення коефіцієнта варіації (0,354) відображає доволі значні відхилення фактичного випуску продукції від середнього, передбаченого планом.

3авдання 4. Проаналізувати виконання плану підприємством за сортністю способами першосортних одиниць, порівняння середньозважених цін, порівняння відсотків виконання плану у вартісному та натуральному вираженні. За результатами аналізу зробити висновки.

Сорт

Ціна за одиницю продукції

За планом

Фактично

кількість виробів, тис. од.

питома вага, %

сума, тис грн.

кількість виробів, тис. од.

питома вага, %

сума, тис грн.

1

20

310,00

90,02

6 200

312,50

87,89

6 250

2

18

25,00

7,26

450

30,56

8,59

550

3

16

9,38

2,72

150

12,50

3,52

200

Усього

-

344,38

100,00

6 800

355,56

100,00

7 000

Спосіб першосортних одиниць

Спосіб першосортних одиниця є найбільш універсальним методом аналізу виконання плану за сортністю, оскільки він практично виключає вплив зміни асортименту продукції.

Kсортності =

Kсортності (план) = = 1,017

Kсортності (факт) = = 0,984

Таким чином, 1,017 > 0,984, звідки Kсортності (план) > Kсортності (факт), що свідчить про невиконання плану за сортністю підприємством.

 

 

Спосіб порівняння

середньозважених цін

Спосіб полягає у порівнянні планової та фактичної середньохважених цін.

Рсередньозв. (план) = = 20,336

Рсередньозв. (факт) = = 19,687

Таким чином, 20,336 > 19,687, тобто Рсередньозв. (план) > Рсередньозв. (факт).

Отож, підприємство не виконало план за сортністю.

 

Спосіб порівняння відсотків виконання плану

у вартісному та натуральному вираженні

 

 

За планом

Фактично

Коефіцієнт (відношення факт. значення до план.)

Кількість виробів, тис. од.

344,38

355,56

1,032

Вартість, тис грн.

6800

7000

1,029

Таким чином, Kнатур. = 1,032, а Kварт. = 1,029.

Оскільки 1,032 > 1,029, маємо Kнатур. > Kварт.

Отже, базуючись на вказаному вище способі розрахунку, можна стверджувати, що підприємство не виконало план за сортністю.

Висновки:

Підприємство не виконало план за сортністю за звітний період за всіма критеріями.

3авдання 5. Дати оцінку затрат матеріалів, роз­рахувати вплив факторів (ціни матеріалу та норми затрат матеріалу) на відхилення від плану та резерви зниження собівартості.

Матеріал

За планом

Фактично

Відхилення, грн

За рахунок

Норма

затрат

на 1 виріб (Q),

кг

Сума (S),

грн

Ціна (P),

грн

Норма

затрат

на 1 виріб (Q),

кг

Сума (S),

грн

Ціна (P),

грн

норм

цін

А

150

3750

25

140

4200

30

450

–250

700

Б

60

1200

20

70

1260

18

60

200

140

Разом

 

4950

 

 

5460

 

510

–50

840

Для аналізу скористаємося методом ланцюгових підстановок.

Матеріал А:

SА (план) = QА (план)А (план) = 150*25 = 3750

1 ум. вел. = QА (факт)А (план) = 140*25 = 3500

SА (факт) = QА (факт)А (факт) = 140*30 = 4200

Вплив зміни норми затрат на відхилення від плану:

ΔSА (Q) = 1 ум. вел. – SА (план) = 3500 – 3750 = – 250

Вплив зміни ціни на відхилення від плану:

ΔSА (P)­ = SА (факт) –1 ум. вел. = 4200 – 3500 = 700

Загальна зміна А= ΔSQ + ΔSP = – 250 + 700 = 450

Аналогічно, загальна зміна А = SА (факт) – SА (план) = 4200 – 3750 = 450

Матеріал Б:

SБ (план) = QБ (план)Б (план) = 60*20 = 1200

1 ум. вел. = QБ (факт)Б (план) = 70*20 = 1400

SБ (факт) = QБ (факт)Б (факт) = 70*18 = 1260

Вплив зміни норми затрат:

ΔSБ (Q) = 1 ум. вел. – SБ (план) = 1400 – 1200 = 200

Вплив зміни ціни на відхилення від плану:

ΔS Б (P) = SБ (факт) –1 ум. вел. = 1260 – 1400 = – 140

Загальна зміна Б = ΔSБ (Q) + ΔS Б (P) = 200 – 140 = 60

Аналогічно, загальна зміна Б = SБ (факт) – SБ (план) = 1260 – 1200 = 60

Висновки:

Через зменшення норм затрат для матеріалу А витрати зменшились на 250 грн., завдяки зростанню ціни – ззросли на 700 грн., у сумі зросли на 450 грн. Для матеріалу Б витрати зросли на 200 грн. завдяки зростанню норм затрат, але зменшились на 140 грн. через зниження цін. Сумарні витрати на матеріал Б зросли на 60 грн.

 

 

 

 

 

3авдання 6. Підрахувати резерви збільшення вало­вого прибутку на підставі таких даних:

Резерви

зростання обсягу реалізації, тис. грн.

Резерви

зниження собівартості продукції, тис. грн.

Інші збитки,тис. грн.

Сума уцінки реалізованої продукції, тис. грн.

Дебіторська заборгованість, не сплачена в строк, тис. грн.

Рентабельність продукції, %

820

75

60

150

640

64

 

Резерв збільшення валового прибутку =

= ((820 + 75 + 60 + 150)*64)/(100 + 64 ) = 431,21 (тис. грн.)

Висновки: резерв в зростання валового прибутку становить 431,21 тис. грн.

 

Завдання 7. Який валовий прибуток може бути у підприємства за наведеними даними? Визначте необхід­ну кількість продукції до продажу, яка забезпечить по­ліпшення фінансового результату на 400 тис. грн.

Обсяг реалізації товарної продукції, тис. грн.

Кількість реалізації продукції, тис. т.

Собівартість

1 т. реалізованої продукції,

тис. грн.

У т.ч. змінна частина собівартості

1 т. продукції, тис. грн.

Загальна сума постійних витрат підприємства, тис. грн.

Фактичний валовий прибуток (збиток), тис. грн.

TR

Q

ATC

AVC

FC

Pr

629

17

40

20

340

289

Загальні витрати (TC) підриємства складають:

TC = Q*АТС = 17*40 = 680 (тис. грн.)

FC = TC – VC = TC – Q*AVC = 680 – 17*20 = 340 (тис. грн.)

Валовий прибуток становить:

Pr = TR – TC = 629 – 680 = - 51 (тис. грн.)

Визначимо обсяги продажу (Q'), що дозволять поліпшити фінансовий стан на 400 тис. грн.

P = TR/Q = 629/17 = 37 (тис. грн.) – ціна однієї тони продукції.

Q' = Q + Q”,

де Q” - додаткові обсяги продажу, що принесуть прибуток 400 тис. грн.

Для Q” постійні витрати (FC) дорівнюють 0, оскільки вони не залежать від обсягів виробництва і є вже врахованими для Q.

Таким чином, додатковий прибуток 400 тис. грн. може бути поданий у вигляді

Pr” = TR” – TC” = P*Q” – (FC” + VC”) = P*Q” – Q”*AVC = Q”(P – AVC);

Звідси, Q” = Pr”/(P – AVC) = 400/(37 – 20) = 23,53 (т.)

Q' = Q + Q” = 17 +23,53 = 40,53 (т.)

Аналогічно, розрахунки можна було здійснити на основі вже виведеної формули:

Q' = 17 + 400/(37-20) = 40,53 (т.)

Висновки:

Валовий збиток підприємства становить 51 тис. грн. Для того, щоб покращити фінансовий результат на 400 тис. грн. потрібно виробляти 40,53 т. продукції.

Завдання 8. Розрахувати критичну точку обсягу ви­робництва продукції, за якого забезпечується беззбит­ковість роботи підприємства.

3агальна сума постійних витрат підприємства, тис. грн.

Ціна виробу, грн.

Собівартість одиниці продукції, грн.

3мінна частина собівартості одиниці продукції, грн.

Точка беззбитковості роботи підприємства, тис. одиниць

Кількість виробленої продукції, тис. одиниць

FC

P

ATС = TC/Q

AVC

Qкрит. = FC/(P-AVC)

Q = FC/(ATC-AVC)

840

80

88

72

105

52,5

Критичний обсяг виробництва (Qкрит) (обсяг, який забезпечує беззбитковість діяльності підприємства) досягається тоді, коли виручка від реалізації продукції дорівнює повній собівартості (TR = TC). Прибуток у цьому разі є нулевим (Pr = 0).

TR = TC

P*Q крит. = FC + VC,

P*Q крит. = FC + Qкрит.*AVC,

Звідси, Q крит. = FC/(P - AVC) = 840 000/(80 – 72) = 105 (тис. од.)

Для розрахунку кількості виробленої продукції скористаємося її залежністю із постійними витратами та середніми постійними витратами:

FC = AFC*Q = (ATC – AVC)*Q,

Маємо, Q = FC/(ATC – AVC) = 840 000/(88 – 72) = 52,5 (тис. од.)

Наразі обсяги виробленої на підприємстві продукції є нижчими, ніж обсяг беззитковості. Таким чином, його діяльність є збитковою.

Розрахуємо обсяги прибутків підприємства:

PR = TR – TC = P*Q – ATC*Q = (P – ATC)*Q = (80 - 88)*52 500= - 420 (тис. грн.)

 

Висновки:

Критичний рівень обсягу виробницва продукції, за якого забезпечується беззбит­ковість роботи підприємства становить 105 тис. од. Обсяг виробленої продукції складає 52500 тис. од. За такого рівня виробництва підприємство отримує збиток у розмірі 420 тис. грн.

Завдання 9. 3а наведеними даними проаналізуйте прибуток підприємства, вкажіть фактори, які змінили чистий прибуток, та оцініть їх вплив, використовуючи методи елімінування. Чи є резерви збільшення прибутку?

Показники

Реалізовано продукції

Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн.

Валовий прибуток підприємства, тис. грн.

Інші прибутки (збитки), тис. грн.

Чистий прибуток, тис. грн.

Сума, тис. грн.

Тонн

Фактичні

3648

7600

390

681

- 480

201

Планові

4000

8000

400

800

-500

300

Відхилення від плану

Абсолютне

- 352

- 400

- 10

- 119

20

- 99

Відоносне, %

-8,8

- 5

-2,5

- 14, 875

- 4

- 33

Виконання плану, %

91,2

95

97,5

85,125

96

67

Валовий прибуток підприємства складає:

Prвал.факт. = Чистий доход (виручка) від реалізації продукції - Собівартість реалізованої продукції = 3 648000 – 390*7600 = 681 (тис. грн.)

Аналогічно,

Prвал.план.= 4000 000 – 400*8000 = 800 (тис. грн.)

Чистий прибуток підприємства:

Prчист.факт. = Prвал.факт. + Інші прибутки (збитки) = 681000 – 480000 = 201 (тис. грн.)

Prчист.план. = 800000 – 500000 = 300 (тис. грн.)

Ціни складають:

Рфакт. = 3 648000/7600 = 480 (грн.)

Рплан. = 4 000 000/8000 = 500 (грн.)

Проведемо факторний аналіз чистого прибутку (Pr) методом ланцюгових підстановок.

До факторів, що впливають на чистий прибуток підприємства належать: обсяг реалізації (Q), ціна (P), собівартість тони продукції (C), інші прибутки (збитки) (Pri).

Pr = P*Q – C*Q + Pri = Q*(P – C) + Pri

Pr0 = 8000*(500 – 400) + (-500 000) = 300 000 (грн.)

Зміна обсягів реалізації:

1 ум. вел. = 7600*(500 – 400) + (-500 000) = 260 000 (грн.)

Зміна ціни:

2 ум. вел. = 7600*(480 – 400) + (-500 000) = 108 000 (грн.)

Зміна собівартості:

3 ум. вел. = 7600*(480 – 390) + (-500 000) = 184 000 (грн.)

Зміна інших прибутків:

Pr1 = 7600*(480 – 390) + (- 480 000) = 204000 (грн.)

Визначимо вплив зазначених факторів на чистий прибуток підприємства:

Зміна обсягів реалізації:

ΔPrQ = 260 000 – 300000 = - 40 000 (грн.);

Зміна ціни продукції:

ΔPrp = 108000 – 260 000 = - 152 000 (грн.);

Зміна собівартості продукції:

ΔPrC = 184000 – 108000 = 76 000 (грн.);

Зміна інших прибутків (збитків):

ΔPrPri = 204000 – 184000 = 20 000 (грн.).

Загальна зміна чистого прибутку підприємства склала:

Pr1 – Pr0 = 204000 - 300000 = - 96000 (грн.), аналогічно

ΔPrQ + ΔPrp + ΔPrC + ΔPrPri = - 40000 - 152000 + 76000 +20000 = - 96000 (грн.).

Висновки:

Чистий прибуток підприємства зменшився за рахунок зниження обсягів продажу на 40 тис. грн. та за рахунок зниження ціни продукції на 152тис. грн. Зростання чистого прибутку на 76 тис. грн. відбулося за рахунок зниження собівартості продукції та на 20 тис. грн. за рахунок зниження інших операційних збитків.

Резерв зростання чистого прибутку полягає у збільшенні обсягів реалізації продукції до планового рівня (40 тис. грн.) та зростанні ціни до рівня планової (152тис. грн.). Сумарний резерв збільшення прибутку становить 192 тис. грн.

 

Завдання 10. 3а наведеними даними дайте оцінку ви­конання плану за прибутком. Які фактори вплинули на чистий прибуток, оцініть їх вплив. Чи є резерви зростання прибутку?

Показники

Обсяг реалізованої продукції,

тис. грн.

Валовий прибуток, тис. грн..

Чистий прибуток,

тис. грн..

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

4400

4488

485

490

120

122

Відхилення фактичного значення від планового

Абсол. (+/-)

Відносне

%

Абсол. (+/-)

Відносне

%

Абсол. (+/-)

Відносне

%

88

2

5

1,03

2

1,67

Виконання плану, %

102

101,03

101,67

План виконано за усіма показниками, тобто обсягом реалізованої продукції, за валовим та чистим прибутками.

Обсяг реалізації зріс на 2%, а валовий прибуток лише на 1,03%, що свідчить про нижчий тепм зростання останнього. Причиною цьому може бути зростання відрахувань ПДВ, акцизного збору та інші вирахування з доходу (рядки 015-030 Ф№2) та (або) підвищення собівартості реалізованої продукції (рядок 040 Ф №2).

В той же час, чистий прибуток на підприємстві зріс на 1,67%. Можливими причинами цього є зниження рівня адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (рядки 070-090 Ф №2) та (або) зростаня інших операційних доходів (рядок 060). Вищий темп зростання чистого прибутку порівняно із темпом зростання валового прибутку також може бути наслідком змін інших показників Звіту про фінансові результати підприємства, що йдуть у рядках після рядка 060. Наприклад, зростання прибутку від звичайної діяльності до оподаткування (170, 175 Ф №2), зростання надзвичайних доходів (200 Ф №2), або зниження надзвичайних витрат (205 Ф №2).

Відсутність конкретизованих даних унеможлвює проведення більш детального факторного аналізу, однак дає змогу відслідкувати основні тенденції взаємозв'язку показників.

Всі наведені показники прямопропорційно впливають на зміну чистого прибутку. Як видно із аналізу, фактичне значення кожного із них перевищило плановий рівень, тому в даному випадку резерву зростання чистого прибутку немає.

Завдання 11. Розрахуйте оборотність оборотних ак­тивів. Чи має місце вивільнення оборотних коштів з обороту внаслідок прискорення їх оборотності?

Фактичний обсяг реалізації

(без ПДВ у звітному році), тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

Середньорічні

залишки

оборотних активів

у звітному періоді,

тис. грн.

Тривалість одного обороту оборотних активів, дні

Відносне

вивільнення

або залучення

коштів тис. грн.

у минулому році

у звітному році

11 592

8280

4600

210

200

- 322 (вивільнення)

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів = Обсяг реалізації продукції (без ПДВ у звітному році)/Середні залишки оборотних коштів у звітному періоді =

= 11592/4600 = 2,52

Коефіцієнт завантаження коштів в оборот = 1/Коб = 1/2,52 = 0, 39.

Тривалість обороту оборотних коштів = Д/ Коб = 365/2,52 = 144,84 (днів), де Д – кількість днів у звітному періоді

Ефективність обороту оборотних коштів = (Tзв. пер. – Tпопер. пер.)*РП/Д,

де T – тривалість одного обороту оборотних коштів (днів),

РП – обсяг реалізованої продукції за звітний період (грн.).

Таким чином,

Eo= (200 – 210)*11592/360 = -322,

Eo < 0, тобто відбувається прискорення обороту (економія оборотних коштів) та, відповідно, вивільнення оборотних коштів.

Висновки: оборотність оборотних коштів у звітному періоді становила 2,52. Частка оборотних коштів в 1 грн. реалізованої продукції – 0,39. Тривалість обороту оборотних коштів складає 144,84 дні. Зменшення тривалості одного обороту із 210 до 200 призвело до економії оборотних коштів та вивільнення 322 тис. грн.

Завдання 12. 3а наведеними даними завершіть складання бухгалтерського балансу Проведіть аналіз фінансового стану підприємства, зробіть для цього:

1) порівняльний аналітичний баланс, використовуючи прийоми вертикального та горизонтального аналізу;

2) групування активів підприємства за ступенем їх ліквідності;

3) розрахуйте коефіцієнти ліквідності.
 
Обсяг робочого капіталу за звітний період досить значно підвищився. Його наявність та величина свідчать про спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати подальшу діяльність.

Аналогічно, зросло значення ефективної заборгованості, тобто частини зобов'язань, яку підприємство повинно буде покрити за рахунок подальшої діяльності.

В той же час, для підприємства характерне незначне зниження показника загальної ліківідності. Найчастіше це говорить про загальне погіршення ситуації із забезпеченістю оборотними коштами і про необхідність додаткових заходів для керування ними.

Одночасно, присутнє значне падіння значення коефіцієнта швидкої ліквідності. При цьому, значення коефіцієнта на кінець звітного періода вийшло за межі допустимої норми (> 0,5). Це свідчить про про ріст низьколіквідних елементів (запасів) у структурі поточних активів. Усе це говорить про ріст ризикованості діяльності компанії з погляду неповернення боргів і зниження реального рівня платоспроможності.

За звітний період значно зменшилося значення показника абсолютної ліквідності. При цьому, значення як на початок, так і не кінець періода виходять за допустимі межі норми [0,2; 0,5). Це відображає ще більше зниження і до того низьких платіжних можливостей підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.
Реферат на тему: Завдання з предмету "Економічний аналіз" (розрахункова робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.