Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Економічна теорія

Задачі з предмету "економічний аналіз" - варіант 2 (практичне заняття)

Задача 1

Проаналізувати динаміку випуску товарної продукції за п'ять років. Визначити абсолютну і відносні прирости та темпи зростання (базисні та ланцюгові). Які були середні темпи зростання обсягу продукції на підприємстві, що аналізується? Наскільки вони відрізняються від темпів розвитку галузі?

На підставі розрахунків побудуйте власну таблицю даних і зробіть аналітичні висновки.

Таблиця 1.1

Динаміка випуску товарної продукції (тис. грн.)

Варіант

Рік

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

В галузі

40000

40000

44000

46000

50000

4

2000

2050

1960

2200

2180

Виробнича потужність підприємства

4000

Рішення:

Для аналізу динаміки випуску товарної продукції за п'ять років створимо аналітичну таблицю 1.2. Для розрахунку складових даної таблиці будемо використовувати наступні формули:

1) Абсолютний приріст:

- ланцюговий: , де ТПt – обсяг товарної продукції у звітному році; ТПt-1 - обсяг товарної продукції у попередньому році

- базисний: , де ТП0 - обсяг товарної продукції у базисному році ( у нашому випадку – 1-й рік).

2) Відносний приріст (відносна величина динаміки):

де ТПt – обсяг товарної продукції у звітному році; ТПt-1 - обсяг товарної продукції у попередньому році

3) Абсолютний темп зростання:

- ланцюговий: , де ТПt – обсяг товарної продукції у звітному році; ТПt-1 - обсяг товарної продукції у попередньому році

- базисний: , де ТП0 - обсяг товарної продукції у базисному році ( у нашому випадку – 1-й рік).

4) Середній темп зростання обсягу продукції:

Таблиця 1.2 Аналіз динаміки випуску товарної продукції (тис. грн.)

Роки

Випуск продукції

Абсолютний приріст

Відносний приріст (рази)

Абсолютний темп зростання, %

Середній темп зростання, %

ланцюговий

базисний

ланцюговий

базисний

Досліджуване підприємство

1

2000

-

-

-

-

-

103,1

2

2050

50

50

1,025

102,5

102,5

3

1960

- 90

- 40

0,95

95,6

98,0

4

2200

240

200

1,12

112,2

110,0

5

2180

- 20

180

0,99

99,0

109,0

В галузі

1

40000

-

-

-

-

-

112,1

2

40000

0

0

0

100,0

100,0

3

44000

4000

4000

1,1

110,0

110,0

4

46000

2000

6000

1,04

104,5

115,0

5

50000

4000

10000

1,08

108,6

125,0

За даними таблиці 1.2 обсяг випуску товарної продукції на протязі п'яти років зросло на 180 тис. грн., або на 8,2% порівняно з першим роком. Дане досліджуване підприємство працює не ритмічно. Якщо у другому та четвертому роках можливо спостерігати абсолютний приріст випуску товарної продукції на 50 тис. грн. порівняно з першим роком та 240 тис грн. порівняно з третім роком (абсолютний темп зростання 102,5 та 112,2% відповідно). У третьому та п'ятому роках можливо спостерігати абсолютне зменшення випуску товарної продукції на 90 тис. грн. порівняно з другим роком та 20 тис. грн. порівняно з четвертим роком (абсолютний темп зростання 95,8 та 99,0% відповідно). Але завдяки тому, що на протязі п'яти років дане підприємство збільшило обсяг випуску товарної продукції середній темп зростання за ці роки склав 103,1%, але це менше аніж галузевий середній темп зростання (112,1%). Задача 2

Проаналізуйте виконання плану за асортиментом. Розрахуйте коефіцієнти асортиментності, асортиментного оновлення асортименту і зробіть відповідні аналітичні висновки.

Таблиця 2.1 Виконання плану за асортиментом (тис. грн.)

Варіант

Вид продукції

а

Б

В

Г

Д

Інша

Разом

4

380

1780

510

910

340

1030

4950

Планові показники

400

1800

500

850

300

1150

5000

Минулий рік

-

1600

480

900

400

1300

4780

Рішення:

Складемо наступну аналітичну таблицю 2.2

Таблиця 2.2 Виконання плану за асортиментом у минулому та звітному році

Вид продукції

Обсяг виробництва, тис. грн.

Структура, %

(ОВі´100)/ОВS

Виконання плану, %

(ОВФ´100)/ОВП

Відхилення пунктів структури, -/+

Сф – СП

Зараховується у виконання плану, тис. грн.

план

факт

план

факт

Звітний рік

А

400

380

8,0

7,6

95,0

- 0,4

380

Б

1800

1780

36,0

35,9

98,8

- 0,1

1780

В

500

510

10,0

10,3

102,2

+ 0,3

500

Г

850

910

17,0

18,4

107,0

+ 1,4

850

Д

300

340

6,0

6,8

113,3

+ 0,8

300

Інша

1150

1030

23,0

21,0

89,5

- 2,0

1030

Разом

5000

4950

100,0

100,0

99,0

-

4840

Минулий рік

А

400

-

8,0

0,0

0,0

- 8,0

0

Б

1800

1600

36,0

33,4

88,8

- 2,6

1600

В

500

480

10,0

10,0

96,0

0

480

Г

850

900

17,0

18,8

105,8

+ 1,8

850

Д

300

400

6,0

8,3

133,3

2,3

300

Інша

1150

1300

23,0

29,5

113,0

+6,5

1150

Разом

5000

4780

100,0

100,0

95,6

-

4380

За даними таблиці 2.2 план виробництва продукції за асортиментом невиконаний як у минулому (95,6%), так і в звітному році (99,0%), але збільшення відсотку виконання плану за асортиментом у звітному році на 3,4% свідчить про покращення діяльності підприємства. Разом з тим ступінь виконання плану за різними видами продукції відрізняється. Так по продукції А, Б та іншої у звітному році план за асортиментом виконаний лише на 95,0, 98,8 та 89,5% відповідно, у минулому році недовиконання плану за асортиментом склало: по продукції А на 100%, по Б - на 11,2%, по В – на 4%, але при цьому план по іншої продукції було перевиконано на 13%. Також у минулому році спостерігалося перевиконання плану по продукції Г на 5,8%, по продукції Д – на 33,3%. У звітному році перевиконано план по продукції В на 2,2%, по продукції Г – на 13,3% та про продукції Д – на 13,3%

При цьому спостерігається збільшення питомої ваги продукції Б, Г та Д у загальному обсязі виробництва, відповідно на 0,3, 1,4 та 0,8 пунктів структури. У минулому році збільшення питомої ваги продукції у загальному обсязі виробництва спостерігалася по двом позиціям – продукція Г (+1,8) та інша (+6,3).

Оцінку виконання плану за асортиментом проведемо трьома способами:

1. За способом найменшого відсотку: найменший відсоток виконання плану серед усіх виробів у минулому році – 0,0% (продукт А), у звітному році – 89,5% (інша продукція).

2. За питому вагою у загальному переліку найменувань виробів, за якими виконаний план випуску продукції.

або 50%

або 50%

Як у минулому, так і в звітному році лише за половиною асортиментної продукції було виконано асортиментний план.

3. За допомогою середнього відсотку виконання плану за асортиментом.

План за асортиментом продукції у минулому році було виконано:

Недовиконане завдання за асортиментом у минулому році:

План за асортиментом продукції у звітному році було виконано:

Недовиконане завдання за асортиментом у звітному році:

Таким чином, як у минулому, так і у звітному році план за асортиментом було невиконане – на 12,4 та 3,2% відповідно, по 50% позиціям продукції це підприємство не виконує план за асортиментом продукції вже на протязі двох років. Загальний відсоток виконання плану серед усіх виробів у минулому році складав 0,0%, у звітному році цей показник значно зріс до 89,5%

Оновлення асортименту – це процес зміни застарілих зразків продукції на більш сучасні та технічно досконалі, або випуск нової продукції.

За даними таблиці на протязі двох останніх років на підприємстві оновлення асортименту не відбувалося.

Задача 3

Проаналізуйте ритмічність випуску продукції. Розрахуйте коефіцієнти ритмічності на підставі наступних вхідних даних.

Таблиця 3.1

Вхідні дані (тис. грн.)

Варіант

І декада

ІІ декада

ІІІ декада

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

4

200

150

230

200

230

340

Рішення:

За вирішення цього завдання складемо аналітичну таблицю 3.2.

Таблиця 3.2 Аналіз ритмічності виробництва

Декада місяця

Обсяг виробництва, тис. грн.

Питома вага, %

Виконання плану, %

Зараховується в рахунок виконання плану

(ВП´100) / ОВSПл

план

факт

план

факт

грн.

%

1

200

150

30,4

21,7

75,0

150

22,7

2

230

200

34,8

29,0

86,9

200

30,3

3

230

340

34,8

49,3

147,8

230

34,8

Разом

660

690

100,0

100,0

104,5

580

87,8

За даними таблиці 3.2 фактичний обсяг виробництва був більший за плановий на 4,5%, що склало 30 тис. грн. При цьому фактична структура виробництва за декадами місяця значно змінилася у порівнянні з плановою. Так у 1-й та 2-й декадах план недовиконане на 8,7 та 5,8%, за 3-тю декаду значне перевиконання плану на 14,5% За рахунок цього у виконання плану зараховано лише 87,8% від загального обсягу виробництва.

1. За даними цієї таблиці розрахуємо коефіцієнт ритмічності за формулою:

Цей коефіцієнт свідчить про те, що в строки, встановлені планом підприємство було в змозі випустити 87,8% продукції.

2. Визначимо коефіцієнт варіації за формулою:

Це означає, що випуск продукції за декадами відхиляється від графіку в середньому на 19,2%

3. Визначимо коефіцієнт аритмічності:

Чим більше цей коефіцієнт тим краще ритмічність підприємства.

Задача 4

Визначте, чи виконано підприємством план за сортністю продукції за звітний рік.

Таблиця 4.1

Вхідні дані (тис. грн.)

Варіант

І сорт

ІІ сорт

ІІІ сорт

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

4

1000

900

400

500

100

-

Ціна одиниці продукції (грн.)

20

18

16

Рішення:

Для проведення аналізу виконання підприємством плану за сортністю складемо аналітичну таблицю 4.2.

Таблиця 4.2 Дані обсягу виробництва продукції за сортами

Сорт

Ціна за одиницю продукції, грн.

Обсяг виробництва, тис. грн.

Вартість обсягу виробництва, тис. грн.

ОВ ´ ЦОП

план

факт

план

факт

за ціною 1 сорту

план

факт

І

20

1000

900

20000

18000

20000

18000

ІІ

18

400

500

7200

9000

8000

10000

ІІІ

16

100

0

1600

0

2000

0

Разом

-

1500

1400

28800

27000

30000

28000

Розрахуємо наступні показники.

1. Середній коефіцієнт сортності за формулою:

де SВО – сумарна вартість обсягу виробництва, SВОІС – сумарна вартість обсягу виробництва за ціною першого сорту.

2. Середньозважену ціну за формулою:

де SВО – сумарна вартість обсягу виробництва; SОВ – сумарний обсяг виробництва.

грн.

грн.

3. Виконання плану:

Отже, за даними таблиці, 4.2 фактичний коефіцієнт сортності трохи більший за плановий на 0,004. Відповідно план виконано на 100,4%. Середньозважена ціна за планом склала 19,2 грн., що на 8 копійок менше середньозваженої ціни фактичної.

Задача 5

Дайте оцінку витрат матеріалів і розрахуйте вплив видів факторів на відхилення від плану.

Таблиця 5.1

Вхідні дані

Матеріал

За планом

Фактично

норма затрат на 1 виріб, кг

сума, грн.

норма затрат на 1 виріб, кг

сума, грн.

4

А

18

360

20

380

Б

6

420

7,5

600

Рішення:

За вхідними даними видно, що для виготовлення виробу використовують два матеріали А і Б. Можна використовуючи фактори "ціна” і "норма” розрахувати вплив цих факторів на відхилення від плану.

Складемо аналітичну таблицю 5.2.

Таблиця 5.2 Матеріальні витрати на виготовлення виробу

Матеріал

За планом

Фактично

Відхилення суми

Норма затрат на 1 виріб, кг

Ціна, грн.

Сума, грн.

Норма затрат на 1 виріб, кг

Ціна, грн.

Сума, грн.

А

18

20

360

20

19

380

+20

Б

6

70

420

7,5

80

600

+180

Разом

-

-

780

-

-

980

+200

1. За даними таблиці 5.2 спостерігаються перевитрати матеріалів на загальну суму 200 грн., з них перевитрати матеріалу А – 20 грн., матеріалу Б – 180 грн.

2. Проведемо деталізацію відхилень, використовуючи спосіб абсолютних різниць:

де, МВ – матеріальні витрати, грн.; Н – норма витрат; Ц – ціна, грн.

За матеріалом А:

- фактор "норм”:

- фактор "ціни”:

Разом: 20 грн.

За матеріалом Б:

- фактор "норм”:

- фактор "ціни”:

Разом: 180 грн.

Таким чином встановлено, що найбільший вплив на витрати кінцевого виробу оказує фактор "норм” матеріалу Б, найменший - фактор "ціни” матеріалу А, що є також резервом скорочення витрат.

Задача 6

Підрахуйте резерви збільшення валового прибутку на підставі таких вхідних даних

Таблиця 6.1

Вхідні дані (тис. грн.)

Резерви зростання обсягу реалізації

Резерви зниження собівартості продукції

Інші збитки

Сума уцінки реалізованої продукції

Прострочена дебіторська заборгованість

Рентабельність продукції, %

4

660

85

40

400

620

10

Рішення:

Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Основними джерелами резервів збільшення валового прибутку прибутку є:

1) збільшення обсягу реалізації продукції.

2) зниження собівартості продукції (робіт, послуг).

3) підвищення ціни реалізації при підвищенні якості продукції, продажу на більш вигідних ринках збуту.

Виходячи з цього, резерви збільшення валового прибутку:

Задача 7

Який валовий прибуток може бути у підприємства за наведеними вхідними даними. Визначте необхідну кількість продукції до продажу, яка забезпечить поліпшення фінансового результату на 400 тис. грн.

Таблиця 7.1

Вхідні дані

Обсяг реалізації товарної продукції, тис. грн.

Кількість реалізованої продукції, т

Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн.

У тому числі змінна частина собівартості 1 т продукції, грн.

Загальна сума постійних витрат , тис. грн.

Фактичний валовий прибуток (збиток), тис. грн.

4

5220

90

60

48

?

?

Рішення:

Для розрахунку фактичного та планового валового прибутку складемо аналітичну таблицю 7.2

Таблиця 7.2

Показник

Значення

Розрахунок

1

2

3

4

1

Обсяг реалізації товарної продукції, тис. грн.

5220

-

2

Кількість реалізованої продукції, т

90

-

3

Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн.

60

-

4

У тому числі змінна частина собівартості 1 т продукції, грн.

48

-

5

У тому числі постійна частина собівартості 1 т продукції, грн. (р.3 - р.4)

12

 

6

Собівартість усієї реалізованої продукції, тис. грн. (р.2´р.3)

5,4

 

7

Загальна сума змінних витрат, тис. грн. (р.2´р.4)

4,32

 

8

Загальна сума постійних витрат, тис. грн. (р.6 – р.7) або (р.5´р.2)

1,08

 

9

Фактичний валовий прибуток (збиток), тис. грн. (р.1 – р.6)

5214,6

 

10

Запланований валовий прибуток, тис. грн. (р.9 + 400)

5614,6

 

Продовження таблиці 7.2

1

2

3

4

11

Собівартість реалізованої продукції при запланованому валовому прибутку, тис. грн.

(р.10´р.6) / р.9

5,81

 

12

Кількість реалізованої продукції при запланованому валовому прибутку, т (р.11 / р.3)

96,8

 

Підсумкова таблиця буде мати вигляд (табл. 7.3)

Таблиця 7.3 Підсумкова таблиця

Обсяг реалізації товарної продукції, тис. грн.

Кількість реалізованої продукції, т

Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн.

У тому числі змінна частина собівартості 1 т продукції, грн.

Загальна сума постійних витрат, тис. грн.

Фактичний валовий прибуток (збиток), тис. грн.

Плановий валовий прибуток тис. грн.

Кількість реалізованої продукції при запланованому валовому прибутку, т

5220

90

60

48

1,08

5214,6

5614,6

96,8

Задача 8

Розрахуйте критичну точку обсягу виробництва продукції, за якого забезпечується беззбитковість роботи підприємства.

Таблиця 7.1

Вхідні дані

Загальна сума постійних витрат, тис. грн.

Ціна виробу, грн.

Собівартість одиниці продукції, грн.

Зміна частина собівартості одиниці продукції, грн.

Точка беззбитковості, одиниць

Кількість виробленої продукції

4

1200

80

85

60

?

?

Рішення:

Для розрахунку критичної точки обсягу виробництва продукції, за якого забезпечується беззбитковість роботи підприємства (точки беззбитковості) будемо використовувати наступні формули.

1. Для розрахунку точки беззбитковості в натуральних та грошових одиницях:

де ПВ – загальна сума постійних витрат, грн.; Ц – ціна виробу, грн.; ЗВ – зміні витрати на одиницю продукції.

2. Для розрахунку ТБгр.од (при реалізації ТБод на цю суму підприємство отримує нульовий прибуток) використаємо формулу:

Знаємо ціну виробу – 80 грн. Зміні витрати на одиницю – 60 грн., загальні постійні витрати – 1200 тис. грн. або 1200000 грн., тоді точка беззбитковості у натуральних одиницях буде дорівнювати:

Відповідно,

Таким чином, підприємство отримує нульовий прибуток (чистий доход співпадає з витратами) при реалізації 60000 одиниць продукції на суму 4800 тис. грн.

Задача 9

Розрахуйте вплив факторів на прибуток від реалізації одного виду продукції

Таблиця 9.1

Вхідні дані

Варіант

Реалізовано продукції, т

Собівартість 1 т продукції, грн.

Ціна 1 т, грн.

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

4

800

920

120

130

600

620

Рішення:

Для визначення впливу факторів на прибуток від реалізації продукції складемо зминемо таблицю з вхідними даними (табл. 9.2).

Таблиця 9.2 Вхідні дані для факторного аналізу прибутку від реалізації

Показники

Одиниця виміру

Продукція

за планом

фактично

1

Ціна 1 т продукції

грн.

600

620

2

Собівартість 1 т продукції

грн.

120

130

3

Обсяг реалізації продукції (РП ´ р.1)

грн.

480 000

570 400

Для вирішення поставленого завдання складемо наступну аналітичну таблицю 9.3 Таблиця 9.3 Факторний аналіз прибутку від реалізації

Показники

Розрахунок

Результат

1

Чистий плановий дохід, тис. грн.

600´ 480 000 = 288 000 000 грн.

288 000

2

Чистий фактичний дохід, тис. грн.

620 ´ 570 400 = 353 648 000 грн.

353 648

3

Собівартість реалізації за плановий період, тис. грн.

120 ´ 480 000 = 57 600 000 грн.

57 600

4

Собівартість реалізації за фактичний період, тис. грн.

130 ´ 570 400 = 74 152 000 грн.

74 152

5

Чистий фактичний дохід за плановим цінами, тис. грн.

600 ´ 570 400 = 342 240 000 грн.

342 240

6

Собівартість планової реалізації за фактичний період, тис. грн.

120 ´ 570 400 = 68 448 000 грн.

68 448

7

Прибуток від реалізації у плановому періоду, тис. грн. (р.1 – р.3)

288 000 - 57 600 = 230 400

230 400

8

Прибуток від реалізації у фактичному періоді, тис. грн. (р.2 – р.4)

353 648 - 74 152 = 279 496

279 496

9

Прибуток від реалізації як різниця між чистим фактичним доходом за плановим цінами та собівартістю планової реалізації за фактичний період, тис. грн. (р.5 – р.6)

342 240 - 68 448 = 273 792

273 792

10

Зміна прибутку від реалізації під впливом зміни обсягу реалізації, тис. грн. (р.9 – р.7)

273 792 - 230 400 = 43 392

43 392

11

Зміна прибутку від реалізації під впливом цін реалізації, тис. грн. (р.2 – р.6 – р.9)

353 648 - 68 448 – 273 792 = = 285 200 - 273 792 = 11 408

11 408

12

Зміна прибутку від реалізації під впливом зміни собівартості, тис. грн. (р.8 – (р.2 – р.6)

279 496 – (353 648 - 68 448) = = 279 496 – 285 200 =

-5 704

13

Загальна зміна прибутку від реалізації (р.10 + р.11 + р.12)

43 392 + 11 408 – 5 704 = = 49 096

49 096

За даними таблиці 9.3 відбулося зростання абсолютної суми прибутку від фактичної реалізації на 49 096 тис. грн. Це відбулося завдяки зміні структури та обсягу реалізації, що збільшило прибуток від реалізації на 43 392 тис. грн., а також за рахунок незначного підвищення цін за 1 т продукції (на 20 грн.) – 11 408 тис. грн. Негативно вплинуло на величину прибутку збільшення собівартості продукції, він зменшився на 49 096 тис. грн.

Задача 10

За наведеними даними проаналізуйте прибуток підприємства і вкажіть фактори, які змінили прибуток. Чи є резерви збільшення прибутку?

Таблиця 10.1 Вхідні дані

Реалізовано продукції

Собівартість 1 т реалізо-ваної продукції, грн.

Валовий прибуток, тис. грн.

Інші збитки

Чистий прибуток

Сума, тис. грн.

тонн

4

4455

8250

460

?

560

?

План

4000

8000

400

?

500

?

Рішення:

Використовуючи дані таблиці 10.1

 

Резервами збільшення прибутку досліджуваного підприємства є собівартість реалізованої продукції (собівартість 1 т реалізованої продукції), другим резервом є зменшення інших збитків.

Проаналізуємо випадок, коли собівартість 1 т реалізованої продукції буде зменшена до 420 грн. за тону продукції, величина інших збитків також буде зменшена до 520 тис. грн. (табл. 10.3), при умові незмінних інших показників діяльності.

Таблиця 10.3 Аналіз прибутку- Збільшення інших збитків на 110 тис. грн. При умові запланованих інших збитків у розмірі 2350 тис. грн. та навіть зрослої собівартості підприємство не було б збитковим у звітному році: 2900 – 2350 = 560 тис. грн. – такий чистий прибуток отримало б підприємство у звітному році, це на 110 тис. грн. більш планових показників.

Ці показники (собівартість та інші витрати) є резервами зростання прибутку досліджуваного підприємства.

Задача 12

Розрахуйте оборотність оборотних активів. Чи є місце вивільнення оборотних коштів з обороту внаслідок прискорення їх оборотності.

Таблиця 12.1

Вхідні дані

Фактичний обсяг реалізації (без ПДВ) у звітному році, тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції, грн.

Середньорічні залишки оборотних активів у звітному році, тис. грн.

Тривалість обороту оборотних активів, дні

Відносне вивільнення або залучення коштів, тис. грн.

у минулому році

у звітному році

4

7000

3500

700

70

?

?

Рішення:

Для розрахунку оборотності оборотних активів складемо аналітичну таблицю 12.2.

Таблиця 12.2 Розрахунок оборотності оборотних активів

Показник

Значення

Розрахунок

1

Фактичний обсяг реалізації (без ПДВ) у звітному році, тис. грн.

7 000

-

2

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

3,5

-

3.

Середньорічні залишки оборотних активів у звітному році, тис. грн.

700

-

4

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції у звітному році, тис. грн. (р.1 – р.2)

6 996,5

7000 – 3,5 = 6996,5 тис. грн.

5

Коефіцієнт оборотності оборотних активів у звітному році (обороти) (р.4 / р.3)

9,99

6996,5 / 700 = 9,99

6.

Тривалість обороту у звітному році (днів) (360 / р.5)

36

360 /5 = 36

7.

Тривалість обороту у минулому році (днів)

70

 

8

Коефіцієнт оборотності оборотних активів у минулому році (обороти) (360 / р.7)

5,1

360 / 70 = 5,1

По зрівнянню з минулим роком тривалість обороту оборотних активів у звітному році зменшилася у 1,9 рази (на 34 дні), відповідно коефіцієнт оборотності оборотних активів зріс на 4,8 обороти. Внаслідок зростання цього показника середньорічні залишки оборотних активів зменшилася (у формулі КО = ЧД / ОА величини КО та ОА обернено взаємозалежні – при зростанні КО ОА зменшуються).
Реферат на тему: Задачі з предмету "економічний аналіз" - варіант 2 (практичне заняття)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.