Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Економічна теорія

Трудова міграція населення та ринок праці в Закарпатській області (реферат)

Зміст

1. Ринок праці та трудова міграція населення в Закарпатській області

2. Розвитoк ринку праці Закарпатської області в умовах кризової ситуації

Використана література

1. Ринок праці та трудова міграція населення в Закарпатській області

Структурні зміни, що відбуваються в Україні протягом становлення її як демократичної держави, супроводжуються спадними тенденціями в господарському комплексі. Вони посилили напруження в соціальній сфері і негативно вплинули на рівень життя населення всіх регіонів України. Особливо це стосується соціально-економічного становища західних областей держави, до яких належить і Закарпатська область. Структурні зрушення вплинули на формування ринку праці, становлення якого супроводжується посиленням проблем зайнятості та працевлаштування. Таким чином, через доступність вільного перетину кордону наші співгромадяни масово від'їжджають до інших регіонів, держав з метою пошуку роботи.

Реалізація права на зайнятість, скорочення рівня і темпів безробіття, захист прав громадян, що працюють за межами держави – це питання, які через виключну соціально-економічну значимість турбують фахівців різних спеціальностей. Так, дослідженням проблем трудових міграцій та їх впливу на функціонування окремих регіональних ринків праці, соціально-економічних наслідків міграційних процесів присвятили свої публікації багато вченихекономістів: О. Хомра, Н. Запухляк, І. Гнибіденко, Ф. Заставний та інші.

Трудова міграція – процес переміщення населення з метою працевлаштування, який формується внаслідок дії складного комплексу економічних, політичних, професійних та інших мотивів, пов'язаних з неможливістю задоволення відповідних потреб населення. Трудова територіальна мобільність зумовлена не тільки соціально-економічними, а й соціально-психологічними чинниками (особливості історичного розвитку території, традиції і звичаї населення).

У зв'язку з відсутністю в українській статистиці точних даних щодо тимчасового відпливу працівників за межі області або за кордон стає неможливим визначення кількісних характеристик основних потоків міграцій робочої сили. А нерегульоване міграційне скорочення населення призводить до погіршення демографічної ситуації, суттєво деформує вікову структуру населення, посилює соціальне напруження, стає причиною руйнації сімейних цінностей і традицій відносин між поколіннями. Одночасно виникають суттєві відміни між зареєстрованим ринком праці області і реальною ситуацією. Ці неузгодженості утруднюють визначення основних напрямів і створення конкретних механізмів для покращення соціально-економічної ситуації в області. Трудова міграція стає поширеним і доступним процесом для різних соціальних груп населення, що виявляється у зростанні мобільності працездатного населення. Мобільність працездатного населення є однією з характеристик ринку праці і вона полягає в готовності частини працересурсного потенціалу мігрувати з метою працевлаштування на робочі місця з більш привабними умовами. Проте на нинішньому етапі формування ринку праці мобільність населення є вимушеною і, у переважній більшості випадків, має нелегальний характер.

Ринок праці - це складна соціально-економічна система, головною характеристикою для якої є стійке зниження попиту на робочу силу і зростання обсягу пропозиції. Співвідношення попиту і пропозиції на сучасному ринку праці зумовлене багатьма чинниками, серед яких основними є баланс основних макроекономічних пропорцій, галузева структура господарства, ступінь науковотехнічного розвитку, рівень життя населення; ступінь сформованості ринкових відносин (багатоукладність економіки, розвиненість ринків житла, послуг цінних паперів), стан соціальної та виробничої інфраструктури.

Встановлення причинно-наслідкових зв'язків між міграційними процесами та функціонуванням ринку праці потребує уточнення і врахування територіальних аспектів організації залучення працересурсного потенціалу в господарський комплекс. Це можливо здійснити шляхом виявлення впливу трудових міграцій на функціонування регіонального та окремих локальних ринків праці. У цій публікації зроблено спробу простежити вплив міграційного чинника на функціонування регіонального ринку праці та визначити силу і характер його впливу на формування окремих локальних ринків праці на прикладі Закарпатської області виходячи з суспільно-географічних передумов розвитку території.

Регіони України, внаслідок об'єктивно існуючих територіальних відмінностей у рівні та спеціалізації господарської діяльності характеризуються певними особливостями організації працересурсного потенціалу та розвитку сфери прикладання праці. Закарпатська область – складова західного регіону України, є невід'ємною частиною національного ринку праці.

На відміну від інших регіонів України, Закарпатська область вже починаючи з 2006 р. характеризується сталим природним приростом населення. Навіть при від'ємному сальдо міграції населення, кількість працездатного населення в області має тенденцію до збільшення. Це створює умови для повнішого використання трудового потенціалу, підвищує загальний рівень економічної активності населення. Економічно активне населення Закарпатської області (особи віком 15-70 рр.) у 2009 р. становило 582600 осіб.

Але через перевищення пропозиції робочої сили над попитом на неї, недостатній рівень розвитку сфери прикладання праці в Закарпатській області, і в той же час через наявність попиту за межами регіону або держави населення області мігрує на великі відстані з метою пошуку роботи.

Для Закарпатської області характерна висока питома вага сільського населення, низька землезабезпеченість. Так, в області тільки 471 тис. га припадає на землі сільськогосподарського призначення. Цей чинник зумовлює праценадлишковість регіону. Особливо яскраво це виявляється в гірських населених пунктах (близько 80 % території області - гірська), де земельні ресурси незначні і тому ресурс праці використовується неповністю, а робочі місця не можуть повністю забезпечити все працездатне населення. Такі фактори зумовлюють розвиток трудової міграції населення, які набувають масового характеру.

Необхідно зазначити, що важливими причинами виїзду закарпатців за межі регіону або країни є високий рівень безробіття та низький рівень життя. Кількість безробітних серед економічно активного населення Закарпатської області у 2009 р. була розрахована за методологією Міжнародної організації праці і становила 57900 осіб, у порівнянні з 2008 роком цей показник збільшився на 20100 осіб.

Високим є показник навантаження на одне робоче місце. У 2010 р. 19 осіб претендувало на 1 робоче місце.

Таким чином, низька землезабезпеченість регіону, високий рівень безробіття, низький рівень доходів населення прямо впливають на ситуацію на ринку праці. Такий стан речей в економіці області обертається для неї не тільки збитками, падінням рівня життя, а є також і джерелом криміналізації. Одночасно через нестачу робочих місць і через низький рівень заробітків посилюється інтенсивність трудових міграційних процесів.

Отже, на нинішньому етапі формуванні ринку праці Закарпатської області міграційний чинник має значний вплив на його функціонування. Він визначає специфіку його функціонування, послаблюючи прояви наслідків процесів хронічного безробіття як в області в цілому, так і на окремих локальних ринках праці зокрема.

В умовах реформування господарства трудові міграційні процеси є глибоко суперечливими. Міграційні переміщення працездатного населення дозволяють згладжувати деякі з поточних економічних труднощів і суперечностей економічного розвитку, але водночас накопичується багато суперечностей, пов'язаних з переважно нелегальним характером трудових міграцій. Великомасштабна міграція, особливо кваліфікованих кадрів, є причиною значних втрат інтелектуального потенціалу.

Особливо гостро відчувається негативний вплив трудових міграцій на локальному рівні у розрізі окремих населених пунктів, де у зв'язку з високим рівнем безробіття і слаборозвиненою сферою прикладання праці досить значним є міграційний відтік. І ще породжує цілий ряд негативних явищ, що виявляються у деформуванні вікової структури, високому показнику навантаження на одного працюючого, зростанні незареєстрованого сегмента ринку праці.

2. Розвитoк ринку праці Закарпатської області в умовах кризової ситуації

Рівень розвитку ринку праці забезпечує соціальний, економічний і культурний розвиток регіону, області чи країни загалом. У сучасних умовах зменшення рівня зайнятості населення проблема безробіття все частіше стає предметом дослідження вітчизняних і зарубіжних учених. Сучас-ний розвиток ринку праці характеризується такими показниками: попитом і пропозицією робочої сили на ринку; рівнем працевлаштування населення; чисельністю незайнятих громадян; рівнем вимушеної неповної зайнятості ре-гіону.

Проблемами розвитку ринку праці, визначенням основних показників та їх аналізом на регіональному рівні займаються такі вчені, як М.І. Андрушко, С.І. Бандур, П.Ю. Буряк, В.І. Герасимчук, О.А. Грішанова, Б.М. Данилишин, М.М. Єрмошенко, С.А. Єрохін, Г.Т. Завіновська, С.Ф. Покропивний, В.І. Приймак та інші.

Зазначимо, що вітчизняні вчені велику увагу приділяють вивченню питань ринку праці України загалом. Зазначену проблему варто розглянути в регіональному розрізі, зокрема, на прикладі Закарпатської області, оскільки ця область межує з чотирма країнами (з Польщею (довжина кордону складає 33,4 км), Словаччиною (довжина кордону – 98,5 км), Угорщиною (довжина кордону – 130 км) та Румунією (довжина кордону – 205,4 км)) та повинна була б забезпечувати собі належний рівень працевлаштування населення. Проте на ринку праці Закарпатської області залишається складною ситуація з працевлаштуванням громадян і виникають проблеми, які потребують державного втручання та негайного вирішення.

Ринок праці – це система суспільних відносин, пов'язаних з наймом і пропозицією праці, тобто з купівлею і продажем послуг праці. Це також економічний простір – сфера працевлаштування, в якій взаємодіють покупці й продавці праці; механізм, що забезпечує узгодження ціни і умов праці між роботодавцями та найманими працівниками, регулює її попит і пропозицію. Слід підкреслити, що ринок праці не вичерпується працевлаштуванням безробітних і заповненням вакансій, а охоплює всю сферу найманої праці. Це положення має не лише теоретичне, але й важливе практичне значення, оскільки з нього випливає, що об'єктом політики ринку праці повинно бути широке коло трудових відносин і все економічно активне населення. Сюди відносять проблеми оплати і умов праці, обсягу й інтенсивності виконуваної роботи, стабілізації і гарантій зайнятості, трудової мотивації, підготовки і перепідготовки робочої сили. Таке трактування предмета ринку праці називається розширеним. Звужене поняття, на відміну від розширеного, відносить до проблем ринку праці лише сферу обігу, а до суб'єктів ринку праці – лише людей, які безпосередньо в даний момент активно шукають роботу та вакантні робочі місця. Звужене трактування ринку праці веде до підміни всієї сукупності проблем у сфері трудових відносин однією проблемою безробіття, яка хоча і є дуже важливою, однак не може розглядатися як єдина.

Ринок праці – складна система економічних відносин з обміну індивідуальної здатності до праці на фонд життєвих благ, необхідних для відтворення робочої сили та розміщення працівника в системі суспільного поділу праці за законами товарного виробництва та обігу.

Елементами ринку праці є попит на робочу силу та її пропозиція. Попит на робочу силу – це суспільна платоспроможна потреба в робочій силі. Він визначається обсягом і структурою суспільного виробництва, рівнем продуктивності праці, кон'юнктурою ринків капіталу, товарів і послуг, ціною робочої сили, а також правовими нормами, які регламентують її використання тощо.

Пропозиція робочої сили – це контингент працездатного населення, яке пропонує роботодавцю свою здатність до праці в обмін на фонд життєвих благ. На неї впливають: демографічна ситуація, характер і зміст праці, інтенсивність вивільнення робочої сили, ефективність функціонування системи підготовки та перепідготовки кадрів, системи оплати праці, кон'юнктури ринків капіталу, товарів і послуг тощо.

Предметом практичного дослідження обрано розвиток ринку праці Закарпатської обл.

Встановлено, що станом на 01.01.2008 потреба підприємств у працівниках становила 2,1 тис. одиниць, з яких 358 (17%) вільних робочих місць для фахівців з вищою освітою, 579 (28%) посад для осіб, які мають професійно-технічну освіту, та 1162 робочих місця, де роботодавці не висувають вимоги до освіти чи кваліфікації претендентів. Загалом на одну посаду претендувало 9 осіб. За даними підприємств, установ та організацій, базових центрів зайнятості, на сьогодні існує велика кількість запропонованих робочих місць із розміром заробітної плати не нижчим за прожитковий мінімум і лише 4,4% – вищим за середню заробітну плату.

Низький рівень оплати праці не посилює мотивацію безробітних до праці. Середня заробітна плата всіх актуальних вакансій, запропонованих роботодавцем станом на 01.01.2008, складає 706 грн., тоді як середній показник по області за грудень – 1370 грн..

Незважаючи на зростання обсягів та якості надання послуг населенню, яке шукає роботу, протягом 2007 р. на обліку в центрах зайнятості перебувало 44,4 тис. жителів сільської місцевості, або 69,2% від загальної чисельності осіб, які скористалися послугами служби зайнятості. Працевлаштовано за цей період 19,0 тис. мешканців села, що складає 62,9% від загальної кількості. Відповідно рівень працевлаштування нижчий від загального (42,8%). На рис. 1 показано співвідношення звернень незайнятих громадян із працевлаштуванням їх службою зайнятості у 2002–2007 роках.

На рис. 1 видно, що майже половина зареєстрованих громадян у службі зайнятості отримали роботу.

Протягом останніх років на ринку праці області залишається складною ситуація з працевлаштуванням соціально незахищених громадян. Для осіб, які потребують соціального захисту, за рішенням місцевих органів державної виконавчої влади станом на 01.01.2008 було заброньовано 1151 робоче місце.

Протягом року на обліку в службі зайнятості перебувало 10,7 тис. громадян, які відносяться до категорії соціально вразливих верств населення, що у 9 раз перевищує кількість заброньованих місць. Із загальної чисельності цих громадян працевлаштовано 3,4 тис. осіб, у тому числі на заброньовані робочі місця – 910 осіб.

У 2008 р. в області був попит на працівників робітничих професій: швачок, складальників верху взуття, слюсарів різної кваліфікації та спеціальності, продавців, верстатників деревообробних верстатів, монтажників, кухарів, офіціантів, барменів, пекарів, електриків, електрогазозварників, столярів, мулярів, штукатурів, токарів, робітників на лісогосподарських роботах, охоронників, підсобних робітників. У заявленій потребі на фахівців продовжують переважати бухгалтери – 504 од., інженери різних спеціальностей – 283 од., спеціалісти державної служби – 516 од., касири – 357 од., економісти – 94 од., менеджери – 307 од..

З початку 2009 р. припинилось фінансування програми працевлаштування безробітних шляхом надання дотацій роботодавцям. За новим законом, ці кошти мають виділятись із державного фонду соціального страхування на випадок безробіття, але через те що підприємства не працюють, вперше за останні роки не виконано плану надходжень у цей фонд.

За даними за 1 квартал 2008 р., в області, порівняно з відповідним періодом 2007 р. рівень зайнятості економічно активного населення у віці від 15 до 70 років зріс з 58,5 до 59,6%. Рівень безробіття скоротився з 7,6 до 7,1% (по Україні в цілому рівень зайнятості становив 58,6%, рівень безробіття – 7,1%). Чисельність незайнятих громадян, які протягом восьми місяців 2008 р. перебували на обліку в обласній службі зайнятості, зменшилась на 2,3 тис. і становила 47,2 тис. осіб. Середня тривалість перебування незайнятих становила 169 днів.

Серед безробітних, як і у попередні роки, переважає сільське населення: станом на 1 вересня 2008 р. на обліку перебувало 17,0 тис. безробітних (на 1 вересня 2007 р. – 17,5 тис.), з них 11,9 тис. або 70,2 % – мешканці сільської місцевості (2007 р. – 12,2 тис. або 69,6%).

На виконання Програми зайнятості населення Закарпатської області на 2008–2009 рр. обласною службою зайнятості спільно з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, роботодавцями та профспілками забезпечено перевиконання всіх окреслених правлінням Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття завдань у сфері надання соціальних послуг безробітним. За сприяння служби зайнятості працевлаштовано 20,7 тис. незайнятих громадян (рівень працевлаштування зріс на 2,5% і становив 43,9%), з них 905 осіб – на додаткові робочі місця, створені роботодавцями за сприяння дотацій з коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, 377 осіб започаткували власний бізнес після одноразової виплати допомоги з безробіття.

З метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці за сприяння центрів зайнятості проходили професійне навчання 4,1 тис. осіб. При цьому службою зайнятості здійснюється професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації громадян. Так, протягом 2008 р. здобували професію 4979 безробітних, рівень охоплення безробітних професійним навчанням склав 14,2%.

Забезпечено тимчасову зайнятість 5,8 тис. незайнятих громадян на оплачуваних громадських роботах.

Профорієнтаційною роботою охоплено 44,5 тис. незайнятих громадян, або 94,4% їх загальної чисельності на обліку (у січні-серпні 2007 р. – 89,2%).

Зусилля служби зайнятості спрямовані також на підвищення якості обслуговування безробітних і роботодавців, скорочення тривалості безробіття, зменшення терміну укомплектування наявних вакансій і новостворених робочих місць, соціальному захисті осіб, які є неконкурентоспроможними на ринку праці, посилення взаємодії зі сторонами соціального діалогу.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про проведення оплачуваних громадських робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23–27 липня 2008 року» Закарпатський обласний центр зайнятості організував оплачувані громадські роботи з ліквідації наслідків повені у Рахівському, Хустському, Тячівському та Міжгірському районах. З початку року на ринку праці поліпшилося надання відомостей про наявність вільних робочих місць та вакансій.

Станом на 1.09.2008 центрами зайнятості Закарпатської обл. укладено 48 договорів із сільськими та селищними радами про спільну діяльність, спрямовану на впорядкування територій населених пунктів. У результаті, такими роботами охоплено 842 безробітні.

Поряд із позитивними зрушеннями на ринку праці Закарпатської області існують проблеми, які потребують негайного вирішення:

- значна кількість вільних робочих місць, на яких пропонується зарплата від мінімальної до прожиткового мінімуму;

- працевлаштування сільського населення у зв'язку із слабко розвиненою сферою зайнятості на селі;

- професійно-кваліфікаційна невідповідність складу безробітних потребам роботодавців у кадрах.

Вирішення зазначених проблем можливе шляхом:

1) покращення якості робочої сили та її професійно-освітньої підготовки, трудової та виконавчої дисципліни, мобільності та економічної активності в цілому;

2) активізації зусиль щодо умов і наслідків нелегальної трудової діяльності, поширення інформації (рекламно-інформаційні буклети, спеціальні телепередачі, цільові випуски газет) та вдосконалення існуючої системи міждержавних угод про працевлаштування, законодавства України та країн-реципієнтів у сфері трудової міграції та регулювання ринку праці в цілому;

3) підвищення рівня оплати праці в бюджетній сфері, при цьому потрібно передбачити поетапне встановлення міжкваліфікаційної (міжпосадової) диференціації в оплаті праці, побудованої з урахуванням відмінностей.

Використана література:

1. Ковач Т.Ю. Функціонування регіонального ринку праці та трудова міграція населення (на прикладі Закарпатської області)

2. Бочко О.Ю. Розвитoк ринку праці Закарпатської області в умовах кризової ситуації / Актуальні проблеми економіки №2((104)),, 2010, с.180-185
Реферат на тему: Трудова міграція населення та ринок праці в Закарпатській області (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.