Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Економічна теорія

Практичні завдання з економічного аналізу (контрольна робота)

Задачі.

Задача №1. Використовуючи данні додатка 1: - виконати групування заводів за видом сировини, перша група – зернові, друга група – мелясні; - визначити по кожному підприємству, по кожній групі і по всіх заводах витрати на 1 грн. продукції і продуктивність праці; - зробити висновок про вплив виду сировини на рівень цих показників.

Розв'язання.

Показники господарської діяльності підприємств галузі

Заводи

Сиро-вина

Вироб-нича потуж-ність дал/добу

Обсяг продукції, тис. грн

Собівар-тість продукції, тис. грн

Чисель-ність персона-лу основної діяльнос-ті, осіб

Вартість основних засобів, тис. грн

Середні залишки оборотних коштів, тис. грн

в порівняних цінах

в дію-чих цінах

1. Барський

Меляса

4,55

16828

18103

15316

278

12384

4954

2. Бджілянянський

Зерно

1,8

2983

3156

2805

121

4160

1581

3. Бершадський

Зерно

2,5

5063

5260

4266

129

6857

2743

4. Вінницький

Зерно

1,9

2880

3026

2731

103

3262

1240

5. Гайсинський

Меляса

3

9615

9940

8547

167

7708

2698

6. Мартинівський

Зерно

3,1

5327

5740

4991

120

8125

3216

7. Немирівський

Зерно

3,15

9797

10120

6908

195

11340

3650

8. Овечачський

Зерно

1,8

2769

2950

2379

92

4172

1627

9. Тростянецький

Меляса

6

13904

14185

11762

252

11548

4042

10. Уладівський

Зерно

3,1

5604

5930

4782

130

4835

1813

11. Чечельницький

Зерно

2,2

4961

5183

4252

133

4588

1514

12. Юрковецький

Меляса

2,1

3534

3925

3523

105

4639

1902

13. Ганнопільський

Зерно

1,9

2479

2670

2414

117

3967

1567

14. Маниковецький

Зерно

1,6

2342

2494

2178

99

4755

22823

 

1.1Групування по групам:

Показники господарської діяльності зернових підприємств галузі

Заводи

Сиро-вина

Вироб-нича потуж-ність дал/добу

Обсяг продукції, тис. грн

Собівар-тість продукції, тис. грн

Чисель-ність персона-лу основної діяльнос-ті, осіб

Витрати на 1 грн. продукції

Продуктивність праці, грн./особу

в порівня-них цінах

в дію-чих цінах

1. Бджілянянський

Зерно

1,8

2983

3156

2805

121

88,89

24653

2. Бершадський

Зерно

2,5

5063

5260

4266

129

81,1

39248

3. Вінницький

Зерно

1,9

2880

3026

2731

103

90,25

27961

4. Мартинівський

Зерно

3,1

5327

5740

4991

120

86,95

44392

5. Немирівський

Зерно

3,15

9797

10120

6908

195

68,26

50241

6. Овечачський

Зерно

1,8

2769

2950

2379

92

80,64

30098

7. Уладівський

Зерно

3,1

5604

5930

4782

130

80,64

43108

8. Чечельницький

Зерно

2,2

4961

5183

4252

133

82,04

37301

9. Ганнопільський

Зерно

1,9

2479

2670

2414

117

90,41

21189

10. Маниковецький

Зерно

1,6

2342

2494

2178

99

87,33

23657

Всього

83,65

34182

Показники господарської діяльності мелясних підприємств галузі

Заводи

Сиро-вина

Вироб-нича потуж-ність дал/добу

Обсяг продукції, тис. грн

Собівар-тість продукції, тис. грн

Чисель-ність персона-лу основної діяльнос-ті, осіб

Витрати на 1 грн. продукції

Продуктивність праці, грн./особу

в порівняних цінах

в дію-чих цінах

1. Барський

Мелясна

4,55

16828

18103

15316

278

84,61

60532

2. Гайсинський

Мелясна

3

9615

9940

8547

167

85,99

57575

3. Тростянецький

Мелясна

6

13904

14185

11762

252

82,92

55175

4. Юрковецький

Мелясна

2,1

3534

3925

3523

105

89,76

33657

Всього

84,74

51733


Витрати на 1 грн. продукції.

Витрати на 1 грн. = Зернові заводи:

Бджілянянський завод = 2805/3156 = 88,89 коп.

Бершадський завод = 4266/5260 = 81,10 коп.

Вінницький завод = 2731/3026 = 90,25 коп.

Мартинівський завод = 4991/5740 = 86,95 коп.

Немирівський завод = 6908/10120 = 68,26 коп.

Овечачський завод = 2379/2950 = 80,64 коп.

Уладівський завод = 4782/5930 = 80,64 коп.

Чечельницький завод = 4252/5183 = 82,04 коп.

Ганнопільський завод = 2414/2670 = 90,41

Маниковецький завод = 2178/2494 = 87,33 коп. В цілому по групі: ∑Витрат на 1 грн./n = =(87,33+90,41+82,04+80,64+80,64+68,26+86,95+90,25+81,10+88,89)/10=83,65 коп.

Мелясні заводи:

Барський завод = 15316/18103 = 84,61 коп.

Гайсинський завод = 8547/9940 = 85,99 коп.

Тростянецький завод = 11762/14185 = 82,92 коп.

Юрковецький завод = 3523/3925 = 89,76 коп.

В цілому по групі: ∑Витрат на 1 грн./n = (84,61+85,99+82,92+89,76)/4 = 85,82 коп. В цілому по всім заводам = (85,82+83,65 )/2 = 84,74 коп.

1.2Продуктивність праці.

ПП =

Зернові заводи:

Бджілянянський завод = 2983/121 = 24653 грн/особу

Бершадський завод = 5063/129 = 39248 грн/особу

Вінницький завод = 2880/103 = 27961 грн/особу

Мартинівський завод = 5327/120 = 44392 грн/особу

Немирівський завод = 9797/195 = 50241 грн/особу

Овечачський завод = 2769/92 = 30098 грн/особу

Уладівський завод = 5604/130 = 43108 грн/особу

Чечельницький завод = 4961/133 = 37301 грн/особу

Ганнопільський завод = 2479/117 = 21189 грн/особу

Маниковецький завод = 2342/99 = 23657 грн/особу В цілому по групі: ∑ПП/n = (24653+39248+27961+44392+50241+30098+43108+37301+21189+

23657)/10= 34185 грн./особу

Мелясні заводи:

Барський завод = 16828/278 = 60532 грн/особу

Гайсинський завод = 9615/167 = 57575 грн/особу

Тростянецький завод = 13904/252 = 55175 грн/особу

Юрковецький завод = 3534/105 = 33657 грн/особу В цілому по групі: ∑ПП/n = (60523+57575+55175+33657)/4 = =51733 грн./особу В цілому по заводам = (51733+34185)/2= 42959 грн./особу

Висновок: 1.Витрати на 1 грн. по мелясним заводам складає в середньому 85,82 коп., а по зерновим заводам - 83,65 коп.. Аналізуючи ці показники можна зробити висновок, що на кожну потрачену гривню приходиться 14,18 коп. прибутку по мелясним заводам і 16,35 коп. по зерновим заводам, тому можна зробити висновок, що зернові заводи більш економічно вигідніші. 2. Продуктивність праці по мелясним заводам складає, в середньому, 51733 грн./особу, а по зерновим – 34185 грн./особу. Дуже велика розбіжність цих показників можна обґрунтувати тим, що вартість продукції по мелясним заводам набагото більша ніж по зерновим, але собівартість продукції по мелясним заводам теж набагото більша ніж по зерновим, тому мелясні заводи мають менший прибуток ніж зернові з кожної потраченої гривні.

 

Практичне завдання №7.

За даними форм звітності: №1 «Баланс», №2 «Звіт про фінансові результати» та ф. 11-03 «Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос) 3а 2005-2006» виконати аналіз рентабельності виробництва, для чого скласти аналітичну табл.7

Табл.7 Аналіз рентабельності виробництва

Показники

Попередній період

Звітний період

Відхилення

абс.

%

1.Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн.

1483,0

1820,0

337

22,73

2.Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

18062,0

19404,0

1342

7,43

3.Середньорічні залишки оборотних коштів, тис. грн

8551,5

8886,0

334,5

3,91

4.Рентабельность виробництва /р.1(р.2+р.3)/100

5,6

6,4

0,8

14,3

 

7.1 Зміна рентабельності за рахунок зміни прибутку:

1820,0/(18062+8551,5)*100 – 5,6= 6,84 - 5,6 = 1,24 % Отже, за рахунок зростання прибутку рівень рентабельності збільшився на 1,24 % відсоткового пункту.

7.2 Зміна рентабельності за рахунок зростання вартості основних засобів:

1820,0/(19404+8551,5)*100 – 6,84 = 6,51 – 6,84 = - 0,33 %

Видно, що зростання вартості основних засобів зменшило рентабельність виробництва на 0,33 % відсоткового пункту.

7.3 Зміна рентабельності за рахунок зростання залишків матеріальних оборотних коштів:

1820,0/(19404+8886,0)*100 – 6,51 = - 0,08 %

Розрахунки показали, що зростання залишків матеріальних оборотних коштів викликало зменшення рентабельності на 0,08 %. Загальний вплив факторів становить + 0,83 % відсоткового пункту (1,24-0,33-0,08).
Реферат на тему: Практичні завдання з економічного аналізу (контрольна робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.