Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Діловодство

Все про діловодство і мову ділових паперів (підручник)

ЗМІСТ

Типові мовні звороти організаційних документів .......................................................

..3

типові мовні звороти розпорядчих документів ............................................................

..7

Типові мовні звороти довідково-інформаційних документів......................................

..8

Типові мовні звороти документації з кадрово-контрактових питань ........................

11

Типові мовні звороти особистих офіційних документів..............................................

13

Типові мовні звороти документів з посередницькою діяльністю...............................

16

Типові мовні звороти документування господарсько-претензійної діяльності ........

22

Типові мовні звороти обліково-фінансових документів..............................................

26

Типові мовні звороти податкової документації............................................................

29

Типові мовні звороти документів з організації зовнішньоекономічної діяльності...

32

Типові мовні звороти ......................................................................................................

35

Типові мовні звороти документів у видавничій діяльності ........................................

37

Типові мовні звороти документального підтвердження операцій .............................

38

Типові мовні звороти дипломатичних

Типові фрази в офертах ..................................................................................................

45

Типові вислови та фрази прохання.................................................................................

47

Типові відповіді на прохання і пропозиції....................................................................

50

Типові фрази листа – нагадування.................................................................................

52

Типові мовні звороти рекламаційних листів і листів-претензій ................................

54

Типові мовні звороти, що вживаються у рекламаціях.................................................

56

Типові мовні звороти відповідей на "сердиті” листи...................................................

58

Типовні мовні звороти вибачення..................................................................................

58

Типові мовні звороти висловлення подяки...................................................................

58

Типові вислови супровідних листів...............................................................................

62

Вітальні звороти ………………………………………………………………………

63

Додаток 1 Назви мешканців населених пунктів України ………………………….

66

Додаток 2 Перелік посад керівників, спеціалістів та службовців ………………...

87

Додаток 3 Перелік графічних скорочень звань і посад…………………………….

97

Додаток 4 Графічні скорочення назв місяців, днів тижня, років…………………..

99

Перелік найпоширеніших графічних скорочень…………………………………….

100

СПРАВОЧИНСТВО (діловодство) — це діяльність, що охоплює питання документування й організації роботи з документами в процесі здійснення управлінських дій.

Основними елементами справочинства є письмові документи та документування, тобто створення документів.

ДОКУМЕНТ — основний вид ділової мови; засіб фіксації пев­ним чином на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об'єктивної дійсності та розумової діяльності людини.

Документи широко використовуються у нашій повсякденній діяль­ності як джерела та носії інформації, вони сприяють удосконаленню внутрішньої організації будь-якого підприємства, закладу чи установи, є підставою для прийняття рішень, узагальнень, довідково-пошукової роботи.

Документи є засобом засвідчення, доведення певних фактів і, отже, мають велике правове значення.

Документ має бути достовірним, переконливим, належним чи­ном відредагованим і оформленим, повинен містити конкретні й змістовні пропозиції та вказівки. Більшість документів має задо­вольняти такі вимоги, як придатність до тривалого зберігання, мак­симальна точність. Щоб документ мав усі перераховані властивості, його слід правильно скласти як за формою, так і за змістом.

Відповідно до цих вимог виділяють такі види документів за озна­ками класифікації та групами.

ОЗНАКИ КЛАСИФІКАЦІЇ

ГРУПИ ДОКУМЕНТІВ

За спеціалізацією

Загальні

З адміністративних питань

Спеціалізовані з фінансових, комерційних питань та ін.

За призначенням

Організаційні

Розпорядчі

Інформаційні

Колегіальних органів

За походженням

Внутрішні

Зовнішні

За напрямом

Вхідні

Вихідні

За джерелами виникнення

Первинні

Вторинні

За формою

Стандартні

Індивідуальні

За технікою відтворення

Рукописні

Відтворені механічним способом

За секретністю

Для службового користування

Секретні

Цілком секретні

За терміном виконання

Звичайні безстрокові

Термінові

Дуже термінові

За складністю

Односкладні

Складні

За стадіями створення

Оригінали

Копії

За терміном зберігання

Постійного зберігання

Тривалого зберігання (понад 10 років)

Тимчасового зберігання (до 10 років)

Складовими частинами справочинства (діловодства) є система документації, документування й організація роботи з документами. Тобто справочинство охоплює сукупність документів, прийомів, способів та форм роботи з ними.

Система документації — це сукупність документів, взаємопо­в'язаних між собою, що взаємодіють та створюють цілісні утворен­ня із певними специфічними рисами. Систем документації багато. Найчисленнішою є система управлінських (адміністративних, загальних) документів. Специфіку різних сфер діяльності суспільства відтворюють специфічні (галузеві) документаційні системи, як-от: банківська, дипломатична, зовнішньоекономічна, юридична тощо.

ДІЛОВІ ДОКУМЕНТИ ТА ПРАВОВІ ПАПЕРИ

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ

(ПОЛОЖЕННЯ, СТАТУТ, ІНСТРУКЦІЯ, ПРАВИЛА ТА ІН.)

аппарат управления

— апарат управління

арендные отношения

— орендні відносини

брать обязательства

— брати зобов'язання

в зависимости от оснований

— залежно від підстав

в порядке, принятом общим собранием

— у порядку, ухваленому загальними зборами

в порядке, установленном для...

— у порядку, встановленому для…

в пределах своих полномочий

— у межах своїх повноважень

в пределах собственных средств

— у межах власних коштів

в связи с (тем, что, этим)

— у зв'язку з (тим, що, цим)

в случае досрочного выбытия

— при достроковому вибутті

в случае необходимости

— за необхідності

в соответствии с (действующим законодательством)

— згідно з (чинним законодавством)

в сроки

— у строки (терміни)

ввести в состав

— ввести до складу

внеочередной созыв

— позачергове скликання

возместить ущерб, который...

— відшкодувати збитки, яких...

возмещение ущерба

— відшкодування збитків

вопрос относительно...

— питання щодо

временно отстраненный (уволенный) член

— тимчасово усунений (звільнений) член

граждане, достигшие (16-летнего) возраста

— громадяни, які досягли (16-річного) віку

гражданское законодательство

— цивільне законодавство

грубое нарушение

— грубе порушення (прав, зобов'язань..-)

(прав, обязательств..-)

— чинне законодавство

действующее законодательство

— дисциплінарне стягнення

дисциплинарное взыскание

— для розгляду інших суперечок

для рассмотрения других споров

— договір внутрішньогосподарський

договор внутрихозяйственный

— договір трудовий

договор трудовой

— договір цивільно-правовий

договор гражданско-правовой подрядный

— підрядний

договорное обязательство

— договірне зобов'язання

дополнительное соглашение

— додаткова угода

досрочное выбытие члена...

— дострокове вибуття члена...

дочернее предприятие

— дочірнє підприємство

если право не предусмотрено

— якщо право не передбачене

заинтересованный член предприятия

— зацікавлений член підприємства

злоупотребления служебных лиц

— зловживання службових осіб

злоупотреблять служебным положением

— зловживати службовим становищем

иметь преимущественное право

— мати переважне право

инструкция по составлению

— інструкція для складання

исключительное право

— виняткове право

исчисленная (вычисленная) плата

— обчислена (нарахована) платня

как указывалось выше

— як зазначалося вище

лица не в состоянии (неспособные)

— особи неспроможні

на основе контракта

— на підставі контракту

на основе положения о...

— на підставі положення про...

наем и освобождение работника

— наймання й звільнення працівника

наложение взысканий

— накладання стягнень

нанести ущерб (урон)

— завдати шкоди

не меньше чем одной третьей арендаторов

— не менше ніж однією третиною орендарів

необходимо учитывать

— треба враховувати

неоплачиваемые поступления

— безоплатні надходження

нести ответственность

— нести відповідальність

обращаться в соответствующую организацию

— звертатися до відповідної організації

насчитывать не меньше чем... работников

— налічувати не менше ніж... працівників

обязанности, возложенные на...

— обов'язки, покладені на...

обязанность по контракту

— обов'язок за контрактом

определять порядок

— визначати порядок

определять размеры

— визначати розміри

органы самоуправления

— органи самоврядування

основание для освобождения от...

— підстава для звільнення від...

основания для прекращения контракта

— підстави припинення контракту

отдавать предпочтение

— віддавати перевагу

открывать счет в банке

— відкривати рахунок у банку

перераспределять требования

— перерозподіляти вимоги

платить неустойку по вине

— сплачувати недотримку (неустойку) з вини

по вопросам коммерческой торговли

— з питань комерційної торгівлі

по договоренности

— за домовленістю

по закону

— згідно із законом

по инициативе

— з ініціативи

по необходимости

— за необхідності

по окончании действия контракта

— після закінчення дії контракту

по определенным обстоятельствам

— з певних обставин

по поручению

— за дорученням

по собственной инициативе

— за власною ініціативою

по собственному усмотрению

— на власний розсуд

по согласию сторон

— за згодою сторін

по требованию

— на вимогу

по указанию

— за вказівкою

повод для отказа

— привід для відмови

подрядный коллектив

— підрядний колектив

пожертвования организаций

— пожертви організацій

полномочия по найму

— повноваження із найму

порядок применения

— порядок застосування

порядок разрешения споров

— порядок розв'язання суперечок

порядок расходования фонда оплаты труда

— порядок видаткування фонду оплати праці

потребляемые средства

— споживчі кошти

право, данное юридическому лицу

— право, надане юридичній особі

право на составление контракта

— право з укладання контракту

право на разрыв контракта

— право з розірвання контракту

полномочное собрание

— повноважні збори

предприятие считает возможным

— підприємство вважає за можливе

предоставить возможность

— надати можливість

предоставить права

— наділити правами

предоставленные льготы

— надані пільги

при осмотре

— при обстеженні

при уходе с должности

— при залишенні посади

привлечение к материальной ответственности

— притягнення до матеріальної відповідальності

приказ о приеме на работу

— наказ про прийняття на роботу

принимать участие

— брати участь

принять во внимание

— взяти до уваги

производственные отношения

— виробничі відносини

противоположная сторона

— протилежна сторона

решающий голос

— ухвальний голос

решение опросом

— ухвала опитуванням

решение по рассмотренным вопросам

— ухвала з розглянутих питань

решение, принятое при отсутствии участника

— ухвала, прийнята за відсутності учасника

с наступлением условия

— з настанням умови

с нехваткой мест

— за браком місць

с целью предотвратить

— з метою запобігти

система найма

— система найму

система оплаты труда

— система оплати праці

служебная оплата

— службова платня

собственное имущество и средства

— власне майно і кошти

совещательный голос

— дорадчий голос

совместное предприятие

— спільне підприємство

социальное страхование

— соціальне страхування

спорный случай

— спірний випадок

споры по вопросу

— суперечки з питання

споры по контракту

— суперечки за контрактом

срок действия

— термін дії

становиться действующим (дееспособным) с даты начала действия

— набирати чинності з дати початку дії

степень ответственности

— ступінь відповідальності

сторона, которая нанимает

— сторона, яка наймає

товары народного потребления

— товари народного споживання

трудовые отношения

— трудові відносини

убытки, нанесенные предприятию

— збитки, завдані підприємству

удовлетворять требования

— задовольняти вимоги

уставной фонд

— статутний фонд

установленным порядком

— установленим порядком

установленный срок

— встановлений термін

утверждение отчета

— затвердження звіту

хозяйственный партнер

— господарський партнер

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ РОЗПОРЯДЧИХ ДОКУМЕНТІВ

(ПОСТАНОВА, УХВАЛА, РОЗПОРЯДЖЕННЯ, НАКАЗИ, ВКАЗІВКИ)

ввести в действие

— ввести в дію


ввиду вышеизложенного

— зважаючи на викладене вище;

з огляду на викладене вище

ввиду того, что

— через те, що; зважаючи на те, що; з огляду на те, що

внесение изменений в

— внесення змін до

вовлекать в работу

— залучати до роботи

возложить на...

— покласти на...

вынести благодарность

— скласти подяку

данный приказ

— цей наказ

для выполнения требований

— для виконання вимог

для предоставления

— для надання

до начала действия нового закона

— поки новий закон не набув чинності

заведующий (отделом, канцелярией)

— завідувач (відділу, канцелярії)

заместитель директора

— заступник директора

заслуживать внимания

— заслуговувати на увагу (бути вартим уваги)

имеет силу наравне с...

— має силу нарівні з...

исполнительная дисциплина

— виконавська дисципліна

исходящая бумага

— вихідний папір

комиссия по...

— комісія з...

контроль за исполнением

— контроль за виконанням

контроль поручить

— контроль доручити

которые следуют из...

— що випливають із...

на время отсутствия

— за відсутності (на момент відсутності)

назначить на должность

— призначити на посаду

нарушения выявлены

— порушення виявлено

начальник обязан

— начальник зобов'язаний

об изменении в личном составе

— про зміни в особовому складі

обеспечить разработку

— забезпечити розробку

обращаться в министерство

— звертатися до міністерства

организовать проведение

— організувати проведення

основание для...

— підстава для...

оставить за собой

— залишити за собою

ответственным за... назначить

— відповідальним за... призначити

перевести на должность

— перевести на посаду

по всем вопросам

— з усіх питань

предоставить

— надати

принять к руководству

— прийняти до виконання

при подведении итогов

— при підбитті підсумків

привести решение...

— привести рішення...

в соответствие с...

— відповідно до...

признать действительным

— визнати дійсним

принести вред

— завдати шкоди

провести необходимую работу

— провести необхідну роботу

проект приказа внести

— проект наказу внести

проект приказа согласован

— проект наказу погоджено

ранее разработанная инструкция

— раніше (попередньо) розроблена інструкція

раньше изданный приказ

— раніше виданий наказ

распределение обязанностей

— розподіл обов'язків

решили...

— ухвалили...

руководствуясь «Положением в..»

— керуючись «Положениям про...»

согласующая организация

— узгоджувальна (погоджувальна) організація

со дня его публикации

— з дня його опублікування

с целью

— з метою

с целью надлежащей организации руководства

— з метою належної організації керівництва

согласовать с...

— узгодити (погодити) з...

сроком на... года (месяца)

— строком (терміном) на... роки (місяці) або: (рік, місяць)

серьезные недочеты

— серйозні недоліки

только при наличии

— лише за наявності

указания на выполнение

— вказівки щодо виконання

управленческий персонал

— управлінський персонал

управляющий отделением

— керуючий відділенням

установленные задания по...

— встановлені завдання з...

устранить недочеты в работе

— усунути недоліки в роботі

утвердить план (решение)

— затвердити план (ухвалу)

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ

(АКТИ, ВІДГУКИ, ДОВІДКИ, ДОПОВІДІ, ДОПОВІДНІ ТА ПОЯСНЮВАЛЬНІ ЗАПИСКИ, ЗВІТИ, ОГЛЯДИ, ОГОЛОШЕНЯ, ПЛАНИ РОБІТ, ПОДАННЯ, КЛОПОТАННЯ, ПРОТОКОЛИ, ВИТЯГИ З ПРОТОКОЛІВ, СЛУЖБОВІ ЛИСТИ, СЛУЖБОВІ ТЕЛЕГРАМИ, ФАКСИ, ТЕЛЕФОНОГРАМИ)бывший (директор)

— колишній (директор)

в 2 (3—4) раза

— у 2 (3—4) рази

в количестве... штук

—у кількості... штук

внимательно рассмотрев...

— уважно розглянувши...

предложения

— пропозиції

в порядке исключения

— як виняток

в порядке обмена опытом

— для (у порядку) обміну досвідом

в порядке предоставления технической помощи

— для (у порядку) надання технічної допомоги

все желающие

— усі охочі (усі, хто бажає)

в следующем году

— у наступному році

в случае неуплаты... суммы

— при несплаті... суми

в соответствии с

— відповідно до

в состав

— до складу

вследствие этого (таких фактов)

— унаслідок цього (таких фактів)

выдано для представления в...

— видано для подання до...

выписка из

— витяг з

выплата ссуды

— сплата позики

выпускаемая продукция

— продукція, що випускається (яку випускають)

выразить благодарность

— висловити подяку

выросло количество (докторов)

— виросла кількість (докторів)

высокоуважаемый господин

— високоповажний пане

глубокоуважаемый господин

— вельмишановний пане

годовой отчет

— річний звіт

довести к сведению

— довести до відома

договор теряет силу

— договір втрачає силу

должностной оклад

— посадовий оклад

если возможно

— якщо можливо

за время, что прошло с...

— за час, що минув з...

занимать общую жилую площадь

— займати загальну житлову площу

исходящая бумага

— вихідний папір

как известно

— як відомо

комиссия по вопросам

— комісія з питань

комиссия по проверке фактов

— комісія з перевірки фактів

комиссия предлагает

— комісія пропонує

конкретное предложение по

— конкретна пропозиція щодо

многоуважаемый господин

— вельмишановний пане

на 1—2 недели

— на 1—2 тижні

на должности

— на посаді

наложенный платеж

— післяплата

направлять взыскание

— спрямувати стягнення

необходимость создания

— необхідність створення

несмотря на неоднократные указания

— незважаючи на неодноразові вказівки

новоназначенный (директор)

— новопризначений (директор)

объявить прием

— оголосити прийом

о порядке подготовки

— про порядок підготовки

обеспечить подготовку

— забезпечити підготовку

одобрить проект

— схвалити проект

основание для

— підстава для

основываясь на анализе

— ґрунтуючись на аналізі

отчет о...

— звіт про...

первичная

— початкова документація

документация по вопросам

— з питань обліку

учета по вопросам

— з питань звітності

отчетности по месту

— за місцем роботи

работы по

— після закінчення

окончании по производственно-финансовой деятельности

— з виробничо-фінансової діяльності

поддержать предложение

— підтримати пропозицію

подтверждать получение

— підтверджувати отримання

подтверждать согласие

— підтверджувати згоду

появится необходимость в...

— виникне необхідність у...

предварительная договоренность

— попередня домовленість

предоставить помощь

— надати допомогу

предоставить услуги

— надати послуги

предприятие (нс) гарантирует

— підприємство (не) гарантує

председатель (собрания)

— голова (зборів)

представленные материалы

— надані матеріали

привлечение специалистов

— залучення спеціалістів (фахівців)

приглашенные члены комиссии

— запрошені члени комісії

примерный план

— приблизний план

принадлежащие (нам) ценности

— цінності, що нам належать

принимая во внимание

— беручи до уваги

принять меры

— вжити заходів

проживать по адресу

— мешкати за адресою

просить... указаний

— просити... вказівок

просить ускорить

— просити прискорити

просьба об освобождении

— прохання про звільнення

рассматривать материалы

— розглядати матеріали

регистрационный список

—реєстраційний список

рекомендовать выбрать

— рекомендувати обрати

с дополнением внесенных изменений

— з доповненням унесених змін

с участием

— за участю

с учетом поправок

— з урахуванням поправок

с ходатайством

— з клопотанням

собственное распоряжение

— власне розпорядження

согласительное совещание

— узгоджувальна нарада

со следующими изменениями

— з такими (наступними) змінами

составление отчета

— складання звіту

сохранять за собой право

— зберігати за собою право

список прилагается

— список додається

срочно направить к нам

— терміново направити до нас

ставить в известность

— доводити до відома

ставить вопрос на рассмотрение

— ставити питання на розгляд (розглядати питання)

считая такое положение …

— вважаючи таке становище...

с целью дальнейшего сотрудничества

— з метою подальшого співробітництва

тщательно проверить

— ретельно перевірити

уважаемый господин

— шановний пане

удовлетворить…просьбу

— задовольнити... прохання

указать на необходимость

— указати на необхідність

утверждение состава (комиссии)

— затвердження складу (комісії)

ходатайство о…

— клопотання про...

экземпляры направлены

— примірники направлено
Реферат на тему: Все про діловодство і мову ділових паперів (підручник)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.