Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Державне регулювання

Регулятивні функції держави та моделі регулювання ринкової економіки (реферат)

Розглядати набір регулятивних функцій держави, тобто напрями ЕПД (в класичній, реальній та перехідній ЕС) необхідно в контексті концепцій регуляторної діяльності держави в РЕ та практичних моделей ЕПД, оскільки регуляторні функції, тобто напрями ЕП держави, залежать від концепції, яка лежить в основі моделі економічного розвитку.

1. Характер моделі економічного розвитку держави (моделі ЕПД) залежить від концепції, що лежить в основі цієї моделі.

2. Оскільки центральним аспектом будь-якої економічної концепції (концепції економічного розвитку) є питання про регулювання і регульованість економічної системи, в тому числі з боку держави, то правомірно ототожнити поняття "концепція економічного розвитку" і "концепція регуляторної функції" або "регуляторної діяльності держави в ЕС".

3. Регуляторні функції держави щодо економіки власне і визначають конкретні напрями її ЕП.

4. Причому, регуляторну модель ми будемо розглядати як сукупність регуляторних функцій держави щодо економіки та механізмів (і насамперед організаційно-економічних) їх здійснення.

В Україні існувала адміністративно-командна регуляторна модель економіки, суть якої полягає в тотальній регламентації господарської діяльності всіх суб'єктів ЕС щодо широкого кола показників. Міра розвитку системи ДРЕ, його мета, інструментарій, інтенсивність значно розрізняються в окремих країнах. Найбільш розвинутий механізм ДРЕ склався в країнах Західної Європи (Франція, Німеччина, Нідерланди, Скандинавія, Австрія, Іспанія), в країнах Азії (Японія) і Латинської Америки. В США, Канаді, Австралії, де не було соціально-економічних потрясінь, таких як Друга світова війна, виникнення табору соціалізму і його розпад, і де приватний капітал володів особливо сильними позиціями, ДРЕ розвивалося слабше. Проте І там воно відігравало і відіграє важливу роль в періоди погіршення ділової кон'юнктури, високих рівнів безробіття та інфляції, у вирішенні структурних проблем.

Практика виробила низку регуляторних моделей ринкової економіки (моделей ДБП), які узагальнені в Національному інституті стратегічних досліджень.

1. Ліберальна модель (використовується в США). В основу покладена концепція саморегульованості РЕ. Вона передбачає втручання держави в економіку за залишковим принципом, тобто втручання в ті процеси, які не в змозі врегулювати ринок відповідно до потреб суспільства: соціальні і економічні аспекти, сприятливі умови для функціонування всіх форм власності. Державні інвестиції спрямовуються здебільшого у капіталомісткі галузі та такі, що не викликають інтересу у приватного сектора.

2. Неоліберальна модель (застосовується в Німеччині) - в її основу також покладена концепція саморегулювання ринкової економіки, але з елементами соціального спрямування дій ринку з боку держави, через підтримку (збоку держави) умов формування соціального ринкового господарства:

- конкуренції;

- економічної безпеки працівників;

- зайнятості;

- вирівнювання доходів населення економічними методами;

- житлове будівництво;

- підтримку рівних можливостей для підприємництва;

- впровадження соціального страхування;

- забезпечення мінімуму оплати праці.

Ця модель орієнтує державне регулювання на усунення перешкод для кон¬куренції, стимулювання дрібного бізнесу, зростання зайнятості та продуктив¬ності праці і соціальне спрямування дії ринку.

3. Європейсько-кейнсіанська модель (використовується в Англії, Франції, Італії, Австрії) передбачає значну роль державного сектора в економіці країни. Державна власність концентрується в електроенергетиці, вугільній і газовій промисловості, машинобудуванні, фінансовій сфері. Бюджет розглядається як засіб впливу на попит і витрачається переважно на інвестиції та структурні зміни. Особливістю цієї моделі є високий рівень узгодженості окремих заходів ДРЕ, що реалізуються.

4. Соціал-демократична (шведська) модель, яка використовується у скандинавських країнах та частково в Португалії, Іспанії та інших країнах, передбачає посилення уваги до соціальної сфери, підвищення рівня зайнятості та соціального забезпечення, трудових відносин та жорстку політику доходів. Головним орієнтиром шведської моделі є забезпечення максимально сприятливих умов для виявлення кожним суб'єктом економіки власної суспільної корисності, активності.

5. Японська модель БП зосереджена не на формуванні цін і зарплати через РМ, а на створенні та розвитку матеріального виробництва через-нарощування інвестицій, підвищення попиту на базі зростання продуктивності праці та якості продукції, а також постійного розширення експорту товарів і капіталу.

Отже, японська модель є кейнсіанською, а її особливістю, тобто ознака ми, є те, що:

1) вона будується шляхом успішного поєднання державних і приватних інтересів на основі корпоративного планування;

2) високий рівень керованості економіки досягається за допомогою об'єднань - корпорацій і рад;

3) особливу роль в управлінні займають фінансово-банківські установи;

4) функції державного управління об'єднані в межах міністерств зовнішньої торгівлі та промисловості;

5) держава фінансує всі витрати, пов'язані з новими розробками;

6) основні фонди держави повністю зосереджені в галузях інфраструктури (що дозволяє створити сприятливі умови для приватного сектора економіки);

7) на основі корпоративного планування створено потужний апарат державного регулювання економічних суб'єктів усіх сфер діяльності за допомогою економічних, адміністративних і організаційних важелів, рекомендацій посередницьких структур.

Особлива увага до японської регуляторної моделі обумовлена тим, що економічну політику було зосереджено не на формуванні цін і зарплат через ринкові відносини, а на створенні та розвитку матеріального виробництва, зокрема, його трудо- і матеріаломістких галузей: судно- і машинобудування, промислових роботів, побутової електротехніки, виробництва сталі й труб. Знижуючи енерго- і матеріаломісткість продукції, виробництво переходило до випуску наукомістких товарів, що забезпечувало вирішення сировинної проблеми (а це дуже актуально для України). Згодом було розроблено низку напрямів НТП: волоконну оптику, "кераміку", біотехнологію, напівпровідникові лазери тощо. І весь цей час економіка Японії розвивалася на основі політики нарощування інвестицій, підвищення попиту на базі зростання продуктивності праці та якості продукції та постійного нарощування експорту.
Реферат на тему: Регулятивні функції держави та моделі регулювання ринкової економіки (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.