Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Державне регулювання

Підготовка та організація перевірок виконання державного та місцевих бюджетів (конспект лекцій)

Зміст

1. Мета і завдання перевірки виконання бюджетів

2. Планування, підготовка до проведення та організація перевірки виконання бюджетів

3. Порядок взаємодії органів державного фінансового контролю в проведенні перевірок виконання бюджетів

4. Проведення перевірки виконання зведеного бюджету території

4.1. Перевірка законності операцій у фінансових органах

4.2. Перевірка законності операцій в органах казначейства

4.3. Перевірка економічної і контрольної роботи фінансових і казначейських органів

5. Основні питання контролю використання державних активів у бюджетній сфері

5.1. Спрямованість перевірки в установах охорони здоров'я

5.2. Спрямованість перевірки в установах соціального захисту населення

5.3. Спрямованість перевірки в установах культури

5.4. Спрямованість перевірки в установах освіти

5.5. Особливості перевірок використання бюджетних коштів на утримання органів влади

6. Основні питання контролю використання державних активів у небюджетній сфері

6.1. Спрямованість перевірки у сфері матеріального виробництва

6.2. Спрямованість перевірки у сфері житлово-комунального господарства

6.3. Спрямованість перевірки у сфері агропромислового комплексу

6.4. Спрямованість перевірки у сфері будівництва та ремонту об'єктів
6.1. Мета і завдання перевірки виконання бюджетів

Правовими підставами для здійснення органами державної контрольно-ревізійної служби контролю за виконанням державного та місцевих бюджетів є Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.1998 № 287 «Про підсумки виконання Державного бюджету України за 1997 рік та завдання щодо забезпечення виконання Державного бюджету України на 1998 рік» і рішення Ради регіонів при Президентові України від 10.03.1998 № 30/98 «Про забезпечення виконання органами виконавчої влади Указу Президента України від 21 січня 1998 року з питань запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, своєчасного наповнення дохідної частини бюджету, досягнення економічної стабілізації в державі», якими, зокрема, замість численних і розрізнених перевірок з окремих питань виконання бюджетів відновлено проведення так званих комплексних перевірок стану їх виконання.

У результаті, наприклад, 2001 року ГоловКРУ із залученням фахівців регіональних КРУ провело перевірки виконання бюджетів у Вінницькій, Полтавській, Житомирській, Запорізькій і Луганській областях, а контрольно-ревізійні управління в АРКрим, областях, місті Києві та Севастополі – виконання бюджетів у 228 районах і містах обласного підпорядкування. Упродовж 2002року перевірено 236 місцевих бюджетів, у тому числі бюджети у Автономній Республіці Крим, Кіровоградській, Львівській, Закарпатській областях і Севастополі.

Потрібно зазначити, що під час таких перевірок здійснюється наступний контроль за використання значних обсягів державних фінансових ресурсів. Якщо 1999 року обсяг перевірених бюджетів становив 6 млрд. грн., 2000 – 8 , то 2001 – майже 10 млрд. грн.

Під час зазначених перевірок у 2001–2002 рр. виявлено порушень фінансово-бюджетної дисципліни на загальну суму 830 та 724 млн. грн. відповідно, що становить близько 8 відсотків обсягів перевірених бюджетів.

Зазначені дані свідчать про актуальність державного фінансового контролю за виконанням бюджетів.

З огляду на це 2003 року, враховуючи вимоги Бюджетного кодексу України, положення п.3.6 – 3.12, п. 3.32.1 Інструкції № 121 (зі змінами) та інших нормативно-правових актів, Управління контролю у сфері органів державної виконавчої влади та оборони ГоловКРУ підготувало «Методичні рекомендації з проведення перевірки формування, виконання бюджетів і використання бюджетних коштів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, містах обласного підпорядкування, районах і районах у містах та достовірності звітності про їх виконання».

У цьому відомчому документі вперше дається визначення, що перевірка бюджетів – це обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, бюджетних установ, інших суб'єктів господарювання автономії, області, району, міста чи району у місті на предмет дотримання учасниками бюджетного процесу визначених законодавством норм складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів, які проводяться органами фінансового контролю в межах покладених на них повноважень.

Метою перевірки виконання бюджетів є комплексна оцінка роботи територіальних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері фінансів, їх спроможність забезпечувати життєдіяльність усього господарства регіону, ощадливо використовуючи наявні фінансові ресурси та вишукуючи додаткові джерела наповнення бюджету.

Тобто особливістю цієї перевірки є те, що всі контрольні дії, зокрема у суб'єктів підприємницької діяльності, здійснюються передусім з метою визначення й оцінки роботи органів виконавчої влади щодо забезпечення формування і виконання бюджетів.

Перед перевіркою виконання бюджетів ставляться такі основні завдання:

1. Встановити, чи забезпечується дотримання чинних законодавчих і нормативних актів щодо формування та виконання бюджетів відповідних рівнів, дотримання фінансово-бюджетної дисципліни учасниками бюджетного процесу, належний стан економічної та контрольної роботи фінансових органів і органів Державного казначейства, здійснення ними заходів для її удосконалення в сучасних умовах, зокрема щодо можливостей збільшення доходів бюджетів і забезпечення економного й раціонального використання бюджетних коштів на основі принципів бюджетної системи України, визначених статтею 7 Бюджетного кодексу.

2. Комплексно відстежити дотримання порядку проходження бюджетних коштів від поточного рахунку місцевого бюджету та рахунків з обліку коштів державного та місцевого бюджетів в органах Державного казначейства через головних розпорядників коштів на фінансування заходів, передбачених показниками видаткової частини відповідного бюджету. З'ясувати, чи за цільовим призначенням, правильно і ефективно витрачались кошти, виділені з бюджетів усіх рівнів.

3. Перевірити правильність формування та використання коштів від надходжень, які мають цільове призначення, зокрема коштів цільових фондів, утворених за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також власних надходжень бюджетних установ.

6.2. Планування, підготовка до проведення та організація перевірки виконання бюджетів

Перевірки бюджетів проводяться органами ДКРС центрального та регіонального рівнів спільно з іншими органами державного фінансового контролю, зазвичай, у плановому порядку відповідно до таких документів:

¾ Основні напрями роботи органів державної контрольно-ревізійної служби на поточний рік, які затверджуються Кабінетом Міністрів України;

¾ План перевірок бюджетів і використання бюджетних коштів у районах, містах обласного значення, районах у містах, які складаються на поточний рік контрольно-ревізійними управліннями в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

¾ План контрольно-ревізійної роботи органу державної контрольно-ревізійної служби на відповідний період.

ГоловКРУ за погодженням з Міністерством фінансів, Державним казначейством і Державною податковою адміністрацією планує перевірки бюджетів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і вносить їх до основних напрямів роботи органів державної контрольно-ревізійної служби на наступний рік, який до 1 грудня подається на затвердження до Кабінету Міністрів України.

Затверджені Кабінетом Міністрів України у Плані основних напрямів роботи перевірки бюджетів органи державного фінансового контролю вносять до своїх планів роботи на відповідний період (зазвичай на півріччя).

Контрольно-ревізійні управління в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі за погодженням з іншими територіальними органами фінансового контролю складають план проведення перевірок бюджетів на наступний рік і до листопада подають його на затвердження Раді Міністрів АР Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям.

Затверджені плани перевірок бюджетів у районах, містах обласного значення, районах у містах направляються до Управління контролю у сфері органів державної виконавчої влади та оборони ГоловКРУ для контролю за їх виконанням.

Проведенню перевірки бюджетів повинна передувати відповідна підготовка, яка містить ознайомлення контрольно-ревізійних працівників з матеріалами попередньої ревізії (перевірки), вивчення інформацій і матеріалів фінансових органів, органів Державного казначейства, правоохоронних, митних, а також інших органів, зокрема установи банків, з питань фінансів і бюджетів території.

Порядок надання казначейськими органами інформації про обсяги коштів державного та місцевих бюджетів, виділених головним розпорядникам бюджетних коштів та установам, організаціям і підприємствам, затверджено наказом ГоловКРУ та Державного казначейства від 11.06.2002 № 141/105. Інформацію від інших органів потрібно отримувати за завчасним письмовим зверненням органу ДКРС, яке має містити повну інформацію щодо її структури та змісту.

На основі вивчення зазначених матеріалів керівник перевірки бюджетів розробляє програму її проведення, в якій визначає період перевірки, її мету та основні питання, на яких потрібно зосередити увагу. Програму перевірки бюджетів АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя затверджує Голова ГоловКРУ або його заступник, на якого покладено обов'язки супроводження перевірок бюджетів.

Програму перевірки бюджетів районів, міст обласного підпорядкування, районів у містах затверджує начальник контрольно-ревізійного управління в АР Крим, області, місті Києві чи Севастополі або його заступник, на якого покладено обов'язки супроводження таких перевірок.

Супроводжуючий перевірку бюджетів перевіряє підготовленість учасників до проведення ревізій (перевірок) і дає їм необхідні інструктивні вказівки. На основі затвердженої програми керівник перевірки складає план її проведення з визначенням конкретних завдань, об'єктів перевірки, виконавців, термінів виконання. У період перевірки за необхідності до програми і плану її проведення вносять зміни та доповнення.

Ревізії та перевірки, які здійснюються в під час перевірки бюджетів в установах, організаціях і на підприємства, проводяться за окремими індивідуальними програмами. Програму таких ревізій (перевірок) затверджує керівництво відповідного структурного підрозділу ДКРС, яке перевіряє підготовленість учасників до проведення ревізії (перевірки) і дає їм необхідні інструктивні вказівки.

Робочий план за кожним об'єктом затверджує керівник перевірки бюджетів, якому також надається право вносити в разі необхідності зміни до індивідуальної програми ревізії (перевірки).

На проведення кожної перевірки бюджетів видається наказ керівника контрольно-ревізійного органу.

Терміни проведення перевірки та склад ревізійних груп визначають з урахуванням обсягу роботи, якого потребує вирішення конкретних питань її програми. Зазвичай, термін перевірки бюджетів – 30 робочих днів, за винятком окремих випадків, коли він може бути продовжений керівником контрольно-ревізійного органу.

Перевірку бюджетів очолює керівник, який має достатній досвід контрольно-ревізійної роботи та досвід роботи на керівних посадах. Права та обов'язки керівника перевірки бюджетів визначено Порядком координації діяльності органів державного фінансового контролю у проведенні перевірок формування, виконання бюджетів усіх рівнів і достовірності звітності про їх виконання, затвердженого Головою ГоловКРУ України 29 травня 2003 року.

Залежно від визначеного кола об'єктів перевірки бюджетів, органи ДКРС створюють групи з проведення ревізій (перевірок), які очолюють керівники груп. Зазвичай, керівництво групами з проведення ревізій і перевірок здійснюють працівники органу ДКРС. У разі проведення перевірки на об'єкті силами одного працівника на нього покладаються обов'язки керівника групи, а саме: якісне ревізування (перевірка) питань програми ревізії (перевірки), дотримання робочого плану, звітування про проміжні результати ревізійних дій, узагальнення ревізійних матеріалів, складання та підписання акта за результатами ревізії (перевірки), подання керівнику перевірки бюджетів узагальненої довідки про результати ревізії (перевірки) з наведенням в ній виявлених фінансових порушень, винних посадових осіб, наявності складених протоколів про адміністративні правопорушення, вжитих під час перевірки заходів щодо відшкодування збитків, усунення фінансових порушень тощо.

Формування груп з проведення перевірок у розпорядників та одержувачів коштів бюджетів повинно здійснюватися таким чином, щоб забезпечити ревізування основної частини грошових потоків, які виділялися з відповідного бюджету, та коштів, що направлялися на підставі окремих розпорядчих документів органів влади.

Під час перевірки бюджетів в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, зазвичай, згідно з цими рекомендаціями здійснюються також перевірки 2–3 бюджетів районного або міського (міст обласного підпорядкування) рівнів. Вибору зазначених бюджетів для внесення до плану проведення перевірки виконання бюджетів території має передувати попередній аналіз стану виконання всіх бюджетів такого рівня, встановлення наявності проблемних питань, які треба дослідити першочергово, а також періодичність їх охоплення перевірками, що проводяться органами державної контрольно-ревізійної служби в регіонах.

У встановленому порядку в проведенні перевірок бюджетів беруть участь інші органи державного фінансового контролю. Докладно про порядок їх залучення до контрольних заходів йдеться в наступному параграфі підручника.


 

 


 

Рис. 6.1. Схема комплексної перевірки виконання бюджету району (міста)

6.3. Порядок взаємодії органів державного фінансового контролю в проведенні перевірок виконання бюджетів

У процесі перевірок виконання бюджетів передусім повинні взаємодіяти такі органи державного фінансового контролю, як Міністерство фінансів, місцеві фінансові органи, органи державної контрольно-ревізійної і податкової служб та Державного казначейства.

Відповідно до узгоджених планів кожний орган державного фінансового контролю, який дав згоду на участь у контрольних заходах, створює групу (групи) з числа їхніх працівників для перевірки одного або кількох визначених питань, що належать до компетенції цього органу, і визначаю керівників таких груп.

Працівники органів державного фінансового контролю під час перевірки діють у межах власних службових повноважень у порядку, визначеному законодавством.

Керівник перевірки бюджетів – відповідальна посадова особа органу державної контрольно-ревізійної служби, на яку покладено обов'язки з підготовки, організації, координації та загального керівництва роботою всіх груп, які представляють органи фінансового контролю, узагальнення матеріалів перевірки та їх реалізації, – зобов'язаний:

¾ розглядати звернення керівників окремих груп з питань, вирішення яких потребує залучення фахівців інших органів державного фінансового контролю;

¾ координувати роботу окремих груп, у разі потреби організовувати надання організаційної та методичної допомоги фахівцям;

¾ вживати організаційних заходів впливу у разі неналежного виконання окремими групами робочого плану перевірки;

¾ розглядати усні звернення керівництва підприємств, установ і організацій, в яких проводяться контрольні заходи, щодо організації проведення перевірок;

¾ у разі виявлення на об'єкті контролю суттєвих порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів держави, порушувати питання перед органом державного фінансового контролю про доцільність передачі матеріалів перевірок до правоохоронних органів для розслідування, притягнення до відповідальності винних посадових осіб, забезпечення відшкодування збитків;

¾ за матеріалами, поданими керівниками груп, узагальнювати результати контрольних заходів, проведених під час перевірки, та складати акт перевірки бюджетів.

Водночас керівник перевірки бюджетів має право:

¾ ініціювати перед відповідним органом державного фінансового контролю під час проведення перевірки бюджетів зміну раніше визначеного об'єкта контролю;

¾ вимагати і розглядати оперативну інформацію про хід роботи окремих груп;

¾ давати доручення керівникам окремих груп з питань, що належать до їхньої компетенції;

¾ визначати структуру акта перевірки бюджетів і суть питань, які в ньому висвітлюються;

¾ у разі неналежного виконання окремими групами робочого плану перевірки ставити питання перед керівництвом відповідних органів державного фінансового контролю про заміну керівника групи або її складу.

За один робочий день до завершення роботи кожною окремою групою її керівник зобов'язаний надати керівнику перевірки бюджетів загальну (зведену) інформацію (довідку) про результати роботи групи, а за необхідності – копії інших матеріалів перевірки.

Участь Міністерства фінансів, місцевих фінансових органів, органів державної контрольно-ревізійної служби під час проведення перевірок бюджетів у регіонах є обов'язковою. Але якщо один з органів фінансового контролю не бере з об'єктивних причин участі в перевірці бюджетів, його керівник зобов'язаний організувати надання необхідної допомоги іншим органам державного фінансового контролю.

З цією метою він зобов'язаний до початку перевірки бюджетів визначити відповідального працівника органу такого ж регіонального (територіального) рівня, виконання бюджетів на якому підлягає перевірці (надалі – відповідального працівника), та повідомити органам державного фінансового контролю, які братимуть участь у перевірці бюджетів, його персоналії, посаду, номер телефону.

Керівник перевірки бюджетів координує роботу окремих груп органів державного фінансового контролю з органом державного фінансового контролю, який не бере участі в перевірці, через відповідального працівника.

Взаємодія з відповідальним працівником може здійснюватись у таких формах:

¾ надання інформації, необхідної для виконання групами органів державного фінансового контролю покладених на них завдань;

¾ виділення фахівців для участі у проведенні контрольних заходів окремими групами;

¾ проведення окремих контрольних заходів з питань, погоджених керівником перевірки бюджетів і відповідальним працівником.

До участі в ревізіях і перевірках, які проводяться працівниками державної контрольно-ревізійної служби під час перевірки виконання бюджетів, можуть залучатися представники внутрішнього фінансового контролю та на договірних засадах – спеціалісти відповідних міністерств та інших органів виконавчої влади, органів державного управління, економічних, бухгалтерських та інших структурних підрозділів підприємств, установ і організацій.

Підрозділи внутрішнього фінансового контролю міністерств, їхніх територіальних структур і місцевих органів влади під час перевірок бюджетів за попереднім письмовим зверненням органу ДКРС забезпечують проведення обстежень і перевірок питань, які не охоплені сформованими ДКРС групами, а також надання інформації про здійснені за відповідний період контрольні заходи та їхні результати.

Участь працівників внутрішнього фінансового контролю у перевірках бюджетів необхідно передбачати в процесі складання та погодження з органами ДКРС планів роботи відповідних органів, згідно з п. 3 Порядку здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2002 № 685.

6.4. Проведення перевірки виконання зведеного бюджету території

Зазначеною перевіркою охоплюється весь обсяг роботи місцевих органів державної влади, зокрема фінансових і казначейських органів, та місцевого самоврядування щодо складання і виконання бюджетів. На основі її даних належить дати об'єктивну оцінку стану виконання бюджетів регіону (міста, району) та внести пропозиції щодо усунення і попередження вад у діяльності органів державної влади та підпорядкованих їм установ, підприємств та організацій.

Питаннями, що підлягають обов'язковому контролю, є встановлення:

¾ наявності та правильності розрахунків доходів і видатків бюджетів;

¾ законності, обґрунтованості і правильності внесення уточнень до бюджетних призначень у процесі виконання бюджетів;

¾ дотримання нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів та інших платежів між рівнями бюджетів;

¾ правильності розмежування доходів між бюджетами, розподілу платежів до відповідних фондів бюджету та асигнувань з цих фондів бюджету;

¾ дотримання порядку перерахування коштів з державного бюджету місцевим бюджетам і розподілу їх між бюджетами територіальних громад;

¾ правильності розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів;

¾ законності та ефективності використання бюджетних коштів, державного і комунального майна.

6.4.1. Перевірка законності операцій у фінансових органах

На основі наявних у фінансовому органі регіону (міста, району) даних – розрахунків, обґрунтувань, рішень органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, звітності про виконання низових бюджетів тощо – належить з'ясувати:

1. Стан роботи Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів відповідних рад щодо забезпечення виконання відповідних місцевих бюджетів, а також стан роботи місцевих фінансових органів щодо організації та управління виконанням відповідного місцевого бюджету.

2. Річні обсяги дохідної та видаткової частини бюджетів, які входять до складу бюджету території.

3. Рівень виконання дохідної частини бюджетів і причини їх невиконання.

4. Вплив невиконання дохідної частини бюджетів на виконання бюджетів за видатками; чи забезпечувалося своєчасне корегування видаткової частини за постійного відставання виконання плану за доходами.

5. Дотримання контрольних показників дохідної частини бюджету території, доведених Міністерством фінансів, у визначенні аналогічних показників для бюджетів нижчого рівня.

6. Підстави для використання показників, застосованих у визначенні обсягу надходження на відповідній території доходів до бюджетів і в затвердженні обсягу міжбюджетних трансфертів. У разі виявлення неправомірного їх застосування встановити причини цього. Чи не вплинуло неправильне визначення показників на отримання додаткових коштів з Державного бюджету чи місцевого бюджету вищого рівня, або ж навпаки – вилучення коштів місцевого бюджету. Встановити, з вини яких органів і посадових осіб відбулося надання недостовірної інформації.

7. Чи за всіма джерелами фактичних надходжень було передбачено відповідні планові показники. З яких причин відбулося надходження доходів за тими видами, які не планувалися (непередбачувана ситуація, прорахунок на етапі формування бюджету, умисне заниження бази оподаткування, вжиті додаткові заходи в процесі виконання бюджету тощо).

8. Причини, що призвели до значних відхилень у виконанні бюджету за окремими видами доходів.

9. Виконання вимог ст. 64–69 Бюджетного кодексу щодо визначення джерел доходів місцевих бюджетів і на етапі планування, і за фактичним виконанням бюджетів.

10. Чи досягнуто принципів економічної доцільності у розподілі резерву коштів місцевих бюджетів, який не розподілено за формульним розрахунком.

11. Як здійснено розрахунки видаткової частини бюджетів. Чи належним чином обґрунтовано ці показники та чи не допущено неправильного визначення їх обсягів внаслідок неправильних підрахунків. Чи дотримано розмежування видатків між рівнями бюджетів згідно зі ст. 87–91 Бюджетного кодексу.

12. Чи забезпечено дотримання Порядку перерахування дотації вирівнювання, додаткової дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ і субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами.

13. Які загальнорегіональні (районні, міські) програми, що потребували виділення коштів з бюджетів різних рівнів, прийнято місцевими радами. Як забезпечувався контроль за повнотою виконання заходів за цими програмами. Чи було визначено орган, який мав координувати діяльність установ та організацій у рамках певної програми. Чи розглядалися радами звіти про стан виконання програм. За даними зазначених звітів встановити, скільки бюджетних коштів було виділено на ці цілі та чи досягнуто результативних показників, визначених рішеннями ради.

14. Встановити, чи існують факти передачі видатків на виконання власних повноважень між місцевими бюджетами, а також передачі видатків на виконання делегованих державних повноважень; чи є в наявності відповідні угоди, наскільки своєчасно їх укладено; своєчасність і повноту перерахування відповідними бюджетами коштів на проведення зазначених видатків.

15. Стан дебіторської та кредиторської заборгованостей установ, які фінансуються з бюджетів. Встановити тенденцію змін заборгованостей на звітні дати, виокремивши заборгованості із заробітної плати і соціальних виплат. Чи не мало місце зростання кредиторської заборгованості для забезпечення виконання або перевиконання дохідної частини бюджетів.

16. Обсяг пільг з оподаткування, які надано за рішеннями органів місцевого самоврядування, а також їх відсоткове співвідношення до обсягу доходів, отриманих бюджетами. Як вплинуло надання пільг на загальний стан виконання бюджетів за доходами та видатками.

17. Стан роботи органів державної податкової служби, виконавчих органів відповідних рад щодо погашення недоплати з платежів до бюджету.

18. Стан роботи фінансових органів Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст Києва і Севастополя з питань формування і реалізації інвестиційних програм у республіці, області, районі, містах Києві і Севастополі, приватизації об'єктів державної і комунальної власності, створення ринку цінних паперів, підготовки пропозицій щодо випуску в обіг для розміщення місцевих грошових, грошово-речових і речових лотерей.

19. Як Міністерство фінансів АР Крим, обласні, Київське і Севастопольське міські фінансові управління, фінансові управління районних державних адміністрацій та відповідні органи Державного казначейства розглядали звіти й інші документи про виконання бюджетів районів, міст республіканського і обласного підпорядкування, сіл, селищ і міст районого підпорядкування. Чи подавалися за результатами цього розгляду відповідні пропозиції Уряду, обласним і районним (міським) державним адміністраціям, виконавчим органам міських рад для відповідного реагування. Наскільки глибоко і всебічно зроблено ці аналізи та пропозиції щодо поліпшення стану виконання бюджету.

20. Які заходи розробляли і здійснювали фінансові органи Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст Києва і Севастополя щодо скорочення дефіциту бюджету за рахунок суворого режиму економії у витрачанні бюджетних коштів, скорочення витрат, які суттєво не впливають на діяльність установ і організацій регіону й не знижують життєвого рівня малозабезпечених верств населення.

21. Інші показники щодо формування та виконання бюджетів з питань, віднесених до компетенції фінансового та казначейського органів.

Під час ревізії (перевірки) законності операцій за рахунками бюджету основного рівня території (обласного, районного, міського) необхідно здійснити перевірку планово-фінансових, звітних та інших документів щодо виконання цього бюджету, а також суцільну перевірку банківських операцій за рахунками, на яких фінансовими органами обліковувалися кошти цього бюджету.

Перед початком ревізії (перевірки) обов'язково отримати від фінансового органу або установи банку довідку про відкриті рахунки для виконання відповідного бюджету, реєстр розпорядників бюджетних коштів, які фінансуються з бюджету, та засвідчені копії рішень і розпоряджень відповідного місцевого органу державної виконавчої влади чи місцевого самоврядування, що стосуються формування та виконання бюджету.

Доцільним є здійснення поглибленого аналізу та вивчення документів, які Рада міністрів АР Крим, місцеві державні адміністрації чи виконавчі органи відповідної ради разом з проектом рішення про місцевий бюджет подавали на розгляд органу місцевого самоврядування за переліком згідно зі ст. 76 Бюджетного кодексу.

Отриману інформацію щодо виділення бюджетних коштів, надання позик і пільг з податків і зборв, про утворення цільових фондів, затвердження, внесення змін до бюджету тощо, які стосуються відповідних галузей (освіта, культура, охорона здоров'я, соцзахист, АПК, житлово-комунальне господарство, державна адміністрація, рада та ін.), треба узагальнити і надати керівникам галузевих груп для проведення перевірок цільового використання державних (комунальних) коштів і майна.

Під час здійснення контрольних заходів щодо законності операцій за рахунками бюджету основного рівня потрібно з'ясувати:

1. Виконання фінансовими органами чинних нормативних актів щодо бюджету, фінансів і контролю, зокрема Бюджетного кодексу, законів про Державний бюджет за період, що перевіряється, нормативно-правових актів з питань ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання місцевих бюджетів, рішень органів місцевого самоврядування про затвердження відповідних місцевих бюджетів та інших чинних нормативних актів у частині, що стосується цих ділянок роботи фінансових органів.

2. Достовірність і неперервність банківських операцій, наявність відповідних додатків, що засвідчують здійснення банківських операцій; відповідність оборотів і залишків за виписками банку даним аналітичного обліку; правильність надходження доходів та їх зарахування до відповідних місцевих бюджетів, за кодами бюджетної класифікації, звернувши особливу увагу на «інші доходи».

3. Стан контролю, що здійснюється фінансовими органами та органами Державного казначейства, за дотриманням банківськими установами правил касового виконання бюджету та своєчасністю і правильністю оплати ними відсотків за користування тимчасово вільними залишками бюджетних коштів.

4. Виконання вимог Кабінету Міністрів та Державного казначейства щодо регламентування касового виконання місцевих бюджетів у частині визначення органами місцевого самоврядування комерційних банків, у яких належить відкривати рахунки відповідних місцевих бюджетів і розмірів плати за готівкове осбслуговування.

5. Своєчасність виконання платіжних документів щодо зарахування та списання коштів з рахунків обліку коштів місцевого бюджету. Чи не траплялися випадки затримки проведення цих операцій з вини комерційних банків або через неналежне виконання службових обов'язків працівниками фінансового чи казначейського органів.

6. Чи було на час здійснення операцій з коштами на рахунках місцевого бюджету визначено нормативно-правовими актами підстави (залишок невикористаних асигнувань на відповідний період, взяті зобов'язання за видатками, висновки податкових чи інших уповноважених органів та інші документи), за наявності яких можливе здійснення перерахування коштів бюджетів чи здійснення інших операцій, які підлягають відображенню у дохідній чи видатковій частинах бюджетів.

7. Дотримання встановленого порядку складання, розгляду і затвердження проекту бюджету, який регулюється відповідними законодавчими і нормативними актами. Виконання вимог Бюджетного кодексу щодо змісту та структури рішення про бюджет території. Наявність затвердженого бюджету, розпису доходів і видатків бюджету, бюджетного розпису за місяцями у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів, затверджених кошторисів і штатних розписів, планів використання бюджетних коштів підприємствами і організаціями, які є їх одержувачами.

8.Дотримання термінів ухвалення рішення про місцевий бюджет. У разі несвоєчасного його затвердження встановити, чи не здійснювалося в періоді до затвердження бюджету фінансування в обсязі понад 1/12 обсягу видатків, визначеного на відповідний період попереднього бюджетного року, та чи не перераховувалися кошти для здійснення капітальних видатків, обмеження щодо яких встановлено ст. 79 Бюджетного кодексу.

9. Відповідність визначених під час затвердження місцевого бюджету джерел наповнення їх дохідної частини переліку платежів, визначених ст. 64–69 Бюджетного кодексу. Чи не допускалося внесення та зарахування до нього коштів, які належать Державному бюджету або іншому місцевому бюджету. Чи повернуто зазначені кошти за призначенням, якщо ні – встановити, на які цілі їх спрямовано.

10. Чи виконано вимоги законодавства щодо визначення головними розпорядниками бюджетних коштів органів, зазначених у ст. 22 Бюджетного кодексу.

11. Правильність визначення в складі бюджету загального і спеціального фондів. Чи не внесено до спеціального фонду доходів, які належить зараховувати до загального фонду або навпаки. Водночас треба врахувати, що підставою для внесення відповідних джерел наповнення спеціального фонду є винятково закони України, а формування спеціального фонду місцевих бюджетів можливе лише в разі, якщо це передбачено законом про державний бюджет.

12. Як збалансовано доходи і видатки в рішенні про затвердження бюджету. Чи не допущено прийняття бюджету з дефіцитом за відсутності джерела його покриття – наявних призначень з бюджету розвитку (для бюджетів АР Крим і міст). Водночас треба врахувати, що затвердження обласних, районних і районних у містах бюджетів з дефіцитом не допускається. У разі встановлення випадків затвердження дефіцитних бюджетів встановити наслідки цього (зростання бюджетної заборгованості тощо).

13. Проаналізувати структуру видаткової частини бюджету. Чи не допускалося внесення до неї витрат, не віднесених до відповідного місцевого бюджету, або ж витрат, які фінансуються з іншого бюджету. У разі виявлення невідповідностей встановити суму проведеного всупереч ст. 86 Бюджетного кодексу фінансування та внести пропозиції щодо невідкладного відновлення нецільових видатків.

Перевіряючи це питання, треба врахувати, що листом Міністерства фінансів і Державного казначейства від 02.06.2003 №03200-05/153/07-06/1097-4827 надано роз'яснення про виконання розпорядниками коштів Державного бюджету функцій щодо місцевих бюджетних програм. Якщо такі програми не містять видатків, пов'язаних з утриманням бюджетних установ з основної діяльності, перелік яких вказано у зазначеному листі (заробітна плата, нарахування на неї та ін.), витрачання коштів місцевого бюджету установою, яка фінансується з Державного бюджету, не вважається бюджетним правопорушенням.

14.Дотримання вимог Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» в частині розподілу між бюджетами або між бюджетами і суб'єктами господарювання витрат, пов'язаних з утриманням об'єктів соціальної сфери, переданих у комунальну власність.

Треба враховувати те, що згідно зі ст. 4–2 цього закону видатки місцевих бюджетів, пов'язані з утриманням і капітальним ремонтом об'єктів соціальної інфраструктури, переданих у комунальну власність, упродовж бюджетного року, в якому здійснено передачу, фінансуються з бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за рахунок трансфертів, передбачених у державному бюджеті на ці цілі, та пайової участі підприємств, створених у процесі приватизації, у розмірі 30 відсотків суми їхніх витрат на утримання об'єктів соціальної інфраструктури за відповідний період минулого року;

15. Забезпечення дотримання затверджених Верховною Радою України нормативів відрахувань від загальнодержавних податків, зборів та інших платежів до місцевих бюджетів, правильність розмежування доходів між рівнями бюджетів. Чи враховано при цьому сезонність надходження окремих платежів, правильність поквартального розподілу платежів до бюджету та асигнувань з бюджету.

16. Чи використано місцевими органами виконавчої влади і самоврядування, відповідними фінансовими органами наявні резерви надходження коштів до дохідної частини бюджету, такі як планування ринкового збору в максимальному розмірі, встановлення ставок орендної плати наближених до ринкових, збільшення контингенту місць паркування автотранспорту, встановлення рішеннями органів місцевого самоврядування орендної плати за землю для суб'єктів підприємницької діяльності, які сплачують єдиний податок. Яку роботу проведено з вишукування додаткових джерел наповнення доходів місцевих бюджетів і заходи з підвищення ефективності цієї роботи. Скільки звернень і пропозицій уповноважених органів щодо можливостей поліпшення стану наповнення бюджетів розглянуто за ревізійний період; стан їх врахування та результати цього.

17. Дотримання законності та обґрунтованість надання окремим категоріям платників пільг з податків і зборів, які надходять до основного бюджету території. Чи визначено напрями спрямування коштів, вивільнених у результаті надання пільг.

Шляхом вибіркових перевірок встановити, чи використано ці кошти за призначенням.

18. Як використано додатково оотимані під час виконання бюджету доходи. Чи не спрямовано їх на фінансування непершочергових видатків за наявності потреби в здійсненні видатків за захищеними статтями, зокрема з погашення кредиторської заборгованості. Аналізується і на рівні фінансового органу, і у відповідному галузевому управлінні, як було забезпечено у формуванні та затвердженні бюджету потребу в натуральних і вартісних показниках для здійснення першочергових видатків (придбання медикаментів, продуктів харчування, оплату енергоносіїв і комунальних послуг тощо).

19. На підставі яких документів відображалося надходження доходів до бюджету. Чи не було врахування в доходах місцевих бюджетів надходжень, які акумулювалися на рахунках органів стягнення та використовувалися ними самостійно – на порушення п.5 ст. 78 Бюджетного кодексу.

20. Чи здійснено заходи з увідповіднення мережі, штатів і контингентів установ, що фінансуються з бюджетів, до бюджетних призначень; їх ефективність.

21. Законність і обґрунтованість надання з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міст Києва і Севастополя бюджетів субвенцій, субсидій і дотацій. Стан контролю за правильністю їх витрачання. Чи не допускалося витрачання субвенцій з Державного бюджету на фінансування пільг, передбачених місцевими програмами соціального захисту населення. Провести зустрічні перевірки в установах та організаціях, яким за рахунок субвенцій з Державного бюджету відшкодовуються витрати з надання послуг пільговим категоріям населення.

22. Стан міжбюджетних розрахунків і причини їх виникнення. Чи не допускалося надання позичок з одного бюджету іншому, всупереч вимогам ст. 73 Бюджетного кодексу, або ж безпідставне вилучення коштів з бюджету нижчого рівня.

23. Правильність і повнота врахування у складі відповідного бюджету спеціальних фондів, утворених за рішенням державної адміністрації (ради) регіону. Чи не перераховувалися до цих фондів кошти, які є доходами загального фонду бюджету, зокрема суми процентів, що сплачуються установами банків за користування тимчасово вільними коштами бюджету, а також інші кошти, які відповідно до чинного законодавства не можуть спрямовуватися до спеціальних фондів.

24. Стан контролю фінансових органів за правильністю використання коштів спеціальних фондів на підприємствах, в установах і організаціях, яким вони виділялись.

25. Законність, обґрунтованість і правильність внесення уточнень до бюджетних призначень у процесі виконання бюджету. Чи належним чином при цьому виконано вимоги ст. 78 Бюджетного кодексу щодо внесення змін до місцевих бюджетів за перевиконання або недовиконання дохідної частини на 15 відсотків за платежами, які враховано в розписах місцевого бюджету на відповідний період. Чи не допущено «штучне» перевиконання дохідної частини, зокрема за рахунок диспропорцій під час складання розпису бюджету, врахування надмірно сплачених платежів, які в подальшому повернуто платниками, тощо. Проаналізувати наслідки зазначеного та його вплив на загальний стан виконання бюджету.

26. Чи не існували факти затвердження уповноваженими органами невідповідних законодавству планово-фінансових документів і перерахування на підставі цих документів коштів з рахунків бюджету організаціям, що не фінансуються з цього місцевого бюджету чи фінансуються з бюджету іншого рівня або ж у більших розмірах, ніж передбачено бюджетом. Це питання аналізується з використанням документів, які є підставою для отримання установами, організаціями та підприємствами коштів з бюджету: рішень про бюджет, розпису асигнувань, кошторисів, планів використання бюджетних коштів, планів асигнувань, штатних розписів.

27. Чи дотримано рівномірність фінансування видатків бюджету залежно від наповнення дохідної частини та першочергове фінансування заробітної плати, інших соціальних виплат і видатків за захищеними статтями. Чи враховано при фінансуванні установ наявність невикористаних залишків бюджетних коштів на початок року.

28. Чи в повному обсязі від потреби заплановано видатки за захищеними статтями, зокрема на заробітну плату та інші соціальні виплати, продукти харчування та медикаменти, електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ. Як враховано періодичність здійснення видатків за захищеними статтями бюджету в бюджетному розписі. Чи не допущено прорахунків, коли за недостатності планових показників наповнення дохідної частини бюджету в окремих періодах здійснення видатків (зокрема непершочергові) передбачалося в більшій сумі, в тому числі таких, що не віднесені до захищених. Як у такому разі дотримано черговість перерахування коштів. Чи не стало зазначене підставою для залучення кредитних коштів комерційних банків і невиправданих додаткових витрат місцевого бюджету.

29. Чи дотримано вимоги Бюджетного кодексу щодо надання бюджетних коштів одержувачам винятково через розпорядників бюджетних коштів. Чи не трапляються випадки перерахування коштів одержувачам безпосередньо з поточного рахунку бюджету.

30. Чи залучалися місцевим бюджетом позички та запозичення; як забезпечено дотримання у їх здійсненні вимог ст. 73, 74 Бюджетного кодексу та інших нормативно-правових актів, зокрема щодо: погодження отримання позичок на покриття касових розривів із Міністерством фінансів; повернення позичок в межах бюджетного року; здійснення видатків з обслуговування боргу місцевого бюджету в межах 10 відсотків його обсягу; дотримання графіка погашення основної суми боргу; заборони щодо здійснення запозичень до обласних, районних і районних у містах бюджетів.

31. В якому обсязі у складі бюджету створено резервний фонд; чи не перевищує він одного відсотка обсягу видатків загального фонду відповідного бюджету, що обмежено ст. 24 Бюджетного кодексу. Треба також врахувати, що до складу видатків не включаються кошти на погашення основної суми боргу. Як розподілялися і використовувалися зазначені кошти. Чи використовувалися вони на цілі, фінансування яких можна було передбачити в бюджеті, або спрямовувалися на видатки, не пов'язані з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного характеру в обсязі понад 20 відсотків річного обсягу резервного фонду.

32. Стан виконання розпоряджень, рішення органів місцевого самоврядування та виконавчих органів щодо здійснення видатків за рахунок коштів резервного фонду.

32. Чи виконано вимоги нормативно-правових актів щодо зарахування з 01.01.2002 доходів місцевих бюджетів на рахунки в органах Державного казначейства та обслуговування в цих органах видатків місцевих бюджетів за графіком, який встановлено згідно з Указом Президента України від 05.12.2002 № 1133/2002.

6.4.2. Перевірка законності операцій в органах казначейства

Перевірка операцій за рахунками з обліку коштів державного та місцевих бюджетів починається в органі Держказначейства в регіоні і здійснюється за питаннями, визначеними Тимчасовими методичними рекомендаціями з проведення перевірки законності операцій на рахунках з обліку коштів державного і місцевих бюджетів в органах Державного казначейства України, затверджених наказом ГоловКРУ від 17.07.2002 № 155, з урахуванням особливостей, визначених Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів, який затверджено наказом Держказначейства від 04.11.2002 № 205.

Зокрема у процесі перевірки дотримання органами Держказначейства порядку виконання державного бюджету та місцевих бюджетів за доходами необхідно зосередити увагу на перевірці таких питань:

¾ дотримання порядку відкриття рахунків і зарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів; обґрунтованість відкриття реєстраційних спеціальних рахунків бюджетним установам і правильність зарахування на них коштів;

¾ правильність ведення бухгалтерського обліку доходів бюджету відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 № 119, у розрізі кодів бюджетної класифікації доходів і типів операцій;

¾ розподіл, повнота і своєчасність перерахування платежів до державного та місцевих бюджетів відповідно до нормативів відрахувань, затверджених законом України про Державний бюджет на відповідний рік і рішеннями про місцеві бюджети регіону;

¾ перерахування інших платежів у розмірах, визначених законодавством, що зараховуються на розподільчі рахунки та перераховуються за належністю;

¾ повнота надходження до бюджету коштів за рахунок платежів невизначених законодавством як обов'язкові, зокрема коштів за приватизоване майно, адміністративних штрафів тощо;

¾ стан обліку заборгованості за бюджетними позичками, повнота вжиття заходів щодо своєчасного їх повернення та правильність стягнення і зарахування до бюджету;

¾ правильність повернення надмірно або помилково сплачених платежів до бюджету. Наявність підтвердних документів, що є підставою для повернення платежів (висновки органів державної податкової служби, рішення судових органів та інших органів, що здійснюють контроль за нарахуванням і сплатою платежів);

¾ організація та стан роботи з проведення взаємозвірок з надходження платежів та інших надходжень до бюджетів з фінорганами та органами податкової служби, дотримання періодичності проведення таких взаємозвірок і правильність регулювання виявлених розбіжностей;

¾ дотримання черговості у проведенні операцій з обробки платежів.

Здійснення органами ДКРС контролю за надходженнями платежів до загального фонду державного та місцевих бюджетів полягає в такому.

На основі затвердженого переліку доходів державного бюджету, за рахунок яких проводиться перерахування дотацій місцевим бюджетам, встановлюється правильність зарахування коштів на відповідні рахунки.

Під час перевірки повноти надходження доходів до бюджетів доцільно визначити, які підприємства, установи та організації здійснюють акумулювання або приймають рішення про стягнення до бюджетів коштів, невизначених законодавством як обов'язкові платежі (адміністративні штрафи, кошти від приватизації, від реалізації конфіскованого майна тощо). Провести аналіз фактичних надходжень до бюджетів таких коштів і в разі потреби провести на таких підприємствах, в установах і організаціях перевірки повноти перерахування зібраних коштів, правильності визначення рахунків, на які фізичні та юридичні особи повинні самостійно сплачувати такі кошти.

Під час перевірки операцій за надходженнями до спеціального фонду державного та місцевих бюджетів органи ДКРС повинні проаналізувати первинні банківські документи щодо руху коштів на рахунках обліку доходів спеціальних фондів бюджетів і встановити, чи дотримано у зарахуванні окремих платежів цільове призначення коштів, чи не існують факти зарахування коштів спеціального фонду на інші розділи бюджетної класифікації, ніж передбачено законодавством, чи в повному обсязі та своєчасно вони перераховані за належністю після обробки платежів і зараховані на окремі рахунки обліку доходів державного бюджету або на поточні (реєстраційні) рахунки місцевих бюджетів.

Перевіряється також правильність повернення Держказначейством надмірно та/або помилково сплачених платежів до державного та місцевих бюджетів. Досліджується, чи виконано вимоги нормативно-правових актів щодо наявності та обґрунтованості документів, на підставі яких здійснено повернення платежів; правильність операцій з повернення таких коштів.

Під час перевірки правильності проведення операцій з коштами від повернення бюджетних позичок і кредитів, наданих під державні гарантії, в органах Держказначейства необхідно з'ясувати стан обліку неповернутих позик, перевірити, чи здійснюється контроль за своєчасним поверненням позик (укладання угод з визначенням терміну повернення та розміру штрафних санкцій за несвоєчасне або неповне повернення позик).

Перевірці підлягають операції з платежами, які: розподіляються між загальним і спеціальним фондами державного бюджету або місцевих бюджетів; розподіляються між державним бюджетом і бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя; платежі, які тимчасово віднесено до доходів державного та місцевих бюджетів.

Питанням перевірки в органі Держказначейства є і стан обліку зобов'язань. На основі наявних у відповідному органі Державного казначейства документів і документів у розпорядників коштів треба встановити: чи в повному обсязі відображено зобов'язання за бюджетними видатками та чи відповідають вони затвердженим бюджетним асигнуванням. Порівняти загальний обсяг зобов'язань з обсягами бюджетних зобов'язань, виявити тенденції і стан бюджетних заборгованостей з подальшою перевіркою обґрунтованості планувань бюджетних призначень на наступний період.

Окремої розмови заслуговує перевірка дотримання органами Держказначейства порядку касового виконання бюджетів за видатками.

У відповідному органі Державного казначейства перевіряється насамперед наявність основних документів, на основі яких здійснюється виконання бюджету за видатками, правильність їх оформлення.

Основні питання, які необхідно дослідити під час перевірки дотримання органами Державного казначейства порядку касового виконання бюджету за видатками:

¾ правильність формування мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що безпосередньо обслуговуються у відповідному органі Держказначейства;

¾ обґрунтованість складання бюджетних запитів про виділення асигнувань із державного бюджету;

¾ дотримання встановленого порядку відкриття розпорядникам коштів особових і реєстраційних рахунків, зарахування на ці рахунки коштів та їх перерахування (списання) з цих рахунків;

¾ правильність і своєчасність складання розпису видатків і планів використання бюджетних коштів на основі затверджених лімітів та кошторисів доходів і видатків;

¾ здійснення обліку і контролю за зобов'язаннями розпорядників коштів бюджету, вжиття органами Держказначейства заходів щодо попередження взяття зобов'язань понад бюджетні асигнування та заходів реагування за допущеними фактами таких порушень;

¾ ефективність попереднього і поточного контролю за правильністю здійснення бюджетних видатків, зокрема наявність в органах Державного казначейства документальних підтверджень для оплати рахунків (угод, звітів про процедуру державних закупівель тощо);

¾ дотримання встановленого порядку акумулювання коштів для здійснення грошових виплат і порядку виплати готівки;

¾ законність здійснення операцій з власними надходженнями бюджетних установ;

¾ дотримання встановленого порядку перерахування міжбюджетних трансфертів та інших коштів за міжбюджетними розрахунками.

6.4.3. Перевірка економічної і контрольної роботи фінансових і казначейських органів

Економічна і контрольна робота фінорганів та органів Держказначейства аналізується під час проведення контрольних заходів у всіх галузях бюджетної сфери. Крім того, під час перевірки виконання бюджетів доцільно перевірити:

1. Стан роботи зі здійснення заходів поточного контролю за правильністю планування, зокрема з аналізу бюджетних запитів і використання бюджетних асигнувань; передбачення у планах роботи проведення перевірок правильності й ефективності витрачання бюджетних коштів; виконання планів проведення перевірок, їх спрямованість та якість, час, витрачений на їх проведення; результати перевірок, які заходи вживалися за їх підсумками, ефективність цих заходів, контроль за усуненням виявлених перевірками вад і порушень.

2. Як фінансові органи й органи Державного казначейства здійснювали контроль за витрачанням бюджетних коштів установами, підприємствами та організаціями в межах наданих їм повноважень; скоординованість роботи фінансових органів і органів Державного казначейства з іншими контролюючими органами, вжиття заходів за результатами перевірок, зокрема запобігання незаконному витрачанню коштів і відшкодуванню виявлених перевірками незаконних витрат і збитків.

3. Скільки подань (висновків) щодо виявлених фактів бюджетних правопорушень отримано від інших органів відповідним фінансовим органом та органом Державного казначейства. Стан реагування на ці звернення та вжиття заходів щодо їх усунення згідно з вимогами Бюджетного кодексу та інших нормативно-правових актів. Чи не допускалося зволікання з необ'єктивних причин з прийняттям передбачених законодавством рішень за такими матеріалами або взагалі їх відсутність.

4. Які заходи щодо забезпечення виконання розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України з активізації боротьби з корупцією та організованою злочинністю, державних цільових програм з цих питань розробляли фінансові органи та органи Державного казначейства й подавали на розгляд і затвердження місцевим державним адміністраціям.

5. Якість контролю фінансових органів за станом роботи щодо формування та виконання бюджетів нижчого рівня. Скоординованість цієї роботи з відповідними підрозділами державних контрольно-ревізійної і податкової служб.

6. Наявність планів економічної і контрольної роботи; актуальність заходів, передбачених ними. Чи виконано зазначені плани якісно та в повному обсязі.

7. Стан роботи з кадрами, їх плинність, розстановка, робота з підвищення ділової кваліфікації, трудова дисципліна, укомплектованість штатів, виконання рішень вищих органів і власних рішень.

8. Аналіз впливу контрольно-економічної роботи фінансових і казначейських органів на стан наповнення бюджетів доходами та ефективність витрачання бюджетних коштів.

9. Методологічна, організаційна і контрольна робота щодо поліпшення бухгалтерського обліку в установах, організаціях і на підприємствах.

10. Прийняття звітності про виконання бюджетів і кошторисів видатків установ та організацій, які фінансуються або одержували кошти з бюджету
Реферат на тему: Підготовка та організація перевірок виконання державного та місцевих бюджетів (конспект лекцій)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.