Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Державне регулювання

Інвестиційний менеджмент: основи управління фінансовими інвестиціями (реферат)

Основні фондові інструменти ринку цінних паперів України та їх якості.

Принципи, показники та методи оцінки інвестиційних якостей фондових інструментів. Форми рейтингової оцінки інвестиційних якостей акцій, облігацій та інших цінних паперів.

Україна у міжнародних рейтингах оцінки інвестиційної привабливості.

1. Характеристика інвестиційних якостей окремих інструментів фінансового ринку.

Різноманітність інструментів фондового ринку визначає необхідність оцінки їх інвестиційних якостей. В процесі такої оцінки повинні бути враховані особливості випуску і обертання окремих цінних паперів в Україні, рівень їх безпеки та прибутковості ступінь ліквідності та інші фактори. З позицій інвесторів, на наш погляд, у даний час і у найближчій перспективі для фінансових інвестицій найбільший інтерес являють наступні інструменти фондового ринку:

- акції;

- облігації;

- ощадні сертифікати;

- інвестиційні сертифікати.

Нижче наведені основні характеристик акцій та облігацій у порівнянні:

Характеристика Акція Облігація

1. Визначення, суть.

Це цінний папір без установленого строку обігу, що

засвідчує до­льову участь у статутному фонді акціонерного

товариства, підтверд­жує членство в акціонерному товаристві та

право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на

одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь

у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

Це:

- довгострокове фінансування затрат емітента тримачами акцій.

Це цінний папір, що засвідчує внесення його власником

грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому

номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ньому

строк з виплатою фіксованого процента ( якщо інше не передбачено

умовами випуску).

Це:

- джерело фінансування видатків бюджетів, що перевищують доходи;

- джерело фінансових інвестицій акціонерних товариств;

- форма збереження "фінансових засобів” громадян і організацій та отримання ними доходу.

2. Строк дії.

Не має строку дії. Тобто права власника акції зберігаються до тих пір, доки існує акціонерне товариство.

Має обмежений строк обігу, по закінченні якого гаситься.

3. Повернення вартості цінного паперу інвестору.

Акціонерне товариство не зобов`язане повертати інвесторам їх капітал, вкладений в покупку акцій.

Емітент зобов`язаний погасити номінал акції в установлений строк (як правило, по закінченні строку обігу).

4. Ким випускається цінний папір.

Випускається лише акціонерними товариствами.

Випускається державними органами, підприємствами усіх

передбачених законом форм власності, об'єднаннями підприємств,

акціонерними та іншими товариствами.

5. Ким приймається рішення про випуск.

Приймається засновниками

акціонерного товариства або загальними зборами акціонерів

акціонерного товариства.

Рішення про випуск облігацій внутрішніх і місцевих позик

приймається відповідно Кабінетом Міністрів України і місцевими

радами.

Рішення про випуск облігацій підприємств приймається

емітентом і оформляється протоколом.

6. Ким купується цінний папір.

Підприємства, установи і організації можуть придбати акції за

рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати

податків та процентів за банківський кредит.

Акціонерне товариство може викуповувати в акціонера акції, що

належать йому, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед

своїх працівників або анулювання (в строк не більше одного року).

Громадяни придбають облігації за рахунок особистих коштів, підприємства - за рахунок

коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків та

процентів за банківський кредит.

7. Права власників.

Власник акції має право на частину прибутку акціонерного

товариства, на участь в управлінні товариством (крім власника привілейованої акції), а також інші права, передбачені законодавством або статутом акціонерного товариства.

Міра цих прав визначається кількістю придбаних акцій – чим більше акцій, тим більша перевага при голосуванні.

Облігації не дають їх власникам права

на участь в управлінні, але дають право на отримання доходу.

8. Обсяги випуску.

Випуск акцій акціонерним товариством здійснюється у розмірі

його статутного фонду або на всю вартість майна державного

підприємства (у разі перетворення його в акціонерне товариство).

Акціонерні товариства можуть випускати облігації на суму не

більше 25 процентів від розміру статутного фонду (лише після

повної оплати усіх випущених акцій). Для інших емітентів – згідно статуту п-ва і законодавства..

9. Обмеження випуску.

Забороняється випуск акцій для покриття збитків, пов'язаних з

господарською діяльністю акціонерного товариства.

Випуск облігацій підприємств для формування і поповнення

статутного фонду емітентів, а також для покриття збитків,

пов'язаних з їх господарською діяльністю, не допускається.

10. Форма доходу.

Дивіденд (виплачується з прибутку п-ва).

Процент (виплачується з доходу п-ва).

11. Першочерговість виплати доходів.

Дивіденди виплачуються з частини прибутку підприємства після виплати % по облігаціям.

При ліквідації підприємства –

зобов`язання виплачуються в сумі, що залишилася після сплати процентів по облігаціям.

% по облігаціям виплачується першочергово.

При ліквідації підприємства – також першочергова виплата зобов`язань.

12. Виплата доходів.

Дивіденди по акціях виплачуються один раз на рік за

підсумками календарного року в порядку, передбаченому статутом

акціонерного товариства, за рахунок прибутку, що залишається у

його розпорядженні після сплати встановлених законодавством

податків, інших платежів у бюджет та процентів за банківський

кредит (іноді дивіденди не виплачуються, навіть якщо є чистий прибуток).

Емітент зобов`язаний гасити процент облігації в установлені строки, інакше – звернення до суду.

Доход по облігаціях усіх видів виплачується відповідно до

умов їх випуску.

По безпроцентних облігаціях доход не виплачується. Власникові такої облігації надається право на придбання відповідних товарів або послуг, під які випущено позики.

По облігаціях підприємств доходи виплачуються за рахунок

коштів, що залишаються після розрахунків з бюджетом і сплати інших

обов'язкових платежів. У випадку недостатності цих коштів процент виплачується за рахунок резервного фонду п-ва.

13. Ставка виплачуваного доходу.

Нефіксована.

Виплата дивідендів по привілейованих акціях провадиться у розмірі, зазначеному

в акції, незалежно від розміру одержаного товариством прибутку у

відповідному році. У тому разі коли прибуток відповідного року є

недостатнім, виплата дивідендів по привілейованих акціях

провадиться за рахунок резервного фонду.

В більшості випадків – фіксована величина, пропорційна номіналу і виплачується через рівні проміжки часу. Є облігації, доход власників яких коректується з врахуванням рівня інфляції.

14. Ризиковість.

Можливість швидкого нарощування капіталу, пов`язаного з ростом ціни акції на ринку.

Досить ризикозахищені. Проте - чим менший ризик, пов`язаний з придбанням облігації (менша ймовірність банкрутства п-ва), тим менше підстав для виплати високих %.

15. Ділимість.

Акція може ділитися і консолідуватися. Одну акцію можна поділити на декілька акцій. Проте спільне володіння акцією декількома власниками не пов`язане з діленням прав між ними, всі вони виступають як одна особа.

Ділимість і консолідованість не властиві.


 

2. Комплексна оцінка інвестиційних якостей конкретних акцій, облігацій, ощадних та інвестиційних сертифікатів

А. Оцінка вартості та доходності акцій

Акції можуть мати: номінальну, емісійну, балансову, конверсійну, ліквідаційну вартість і ринкову ціну або курс.

Номінальна вартість – ціна, вказана на бланку акції. Вона характеризує частку статутного капіталу, яка припадає на одну акцію під час заснування компанії.

Емісійна вартість – ціна, за якою акція реалізується (продається) на первинному ринку; може відрізнятися від номіналу.

Балансова вартість – величина власного капіталу, що припадає на одну акцію. Якщо емітовано лише прості акції, то така вартість визначається діленням власного капіталу на кількість акцій. Якщо випущено й привілейовані акції, то власний капітал зменшується на сукупну вартість привілейованих акцій за номіналом або за викупною ціною (для відзивних акцій).

Ринкова вартість (курсова вартість) – ціна, за якою акції продаються та купуються на ринку; саме за цією ціною акції котируються на вторинному ринку цінних паперів.

Курс акції - відношення ринкової ціни до номіналу, виражене у процентах.

Ліквідаційна вартість – визначається в момент ліквідації акціонерного товариства. Вона показує , якою є вартість майна акціонерного товариства, що припадає на одну акцію і підлягає реалізації у фактичних цінах після розрахунку з кредиторами.

У деяких країнах акціонерні товариства емітують відзивні привілейовані акції. У такому разі емітент має право відкликати акції шляхом викупу їх у певний момент за відповідною ціною – ціною викупу (call price).

Також емітуються конверсійні привілейовані акції, які в певний період часу можна обміняти на прості акції за заздалегідь встановленим курсом (конверсійною ціною).

Оцінка поточної вартості привілейованих акцій пов'язана із приведенням доходів (фіксованих дивідендів) до поточної вартості і фактично може бути визначена за формулою

Pa = ∑t=1 D/(1+r) ≥ [lim n →∞ (1 – (1+r)-n) / r * D] = D/r, (1)

де

Pa – поточна ринкова вартість акції;

D – річна сума постійних дивідендів;

R – норма доходності акцій подібного класу ризику (десятковий дріб).

Таким чином, найпростішим варіантом оцінки поточної вартості привілейованих акцій є співвідношення величини дивідендів та ринкової норми дохідності за акціями подібного класу ризику.

У деяких випадках відбувається емісія привілейованих акцій на умовах їх викупу в певний момент за відповідною ціною – ціною викупу. Тоді поточна ринкова вартість визначається за формулою

Pa = ∑nt=1 D/(1+r)t + Pm/(1+r)n = D * PVA r,n + Pm * PVr,n , (2)

де

Pm – ціна випуску акції,

n – кількість років використання акцій.

Для спеціалістів фондового ринку важливою задачею є визначення вартості простих акцій, оскільки вони не мають гарантованого рівня доходів. Як відомо, доходами за акціями є дивіденди та капітальний приріст вартості акції. Майбутні грошові потоки за простими акціями можуть складатися з суми нарахованих дивідендів – якщо акції використовуватимуться протягом невизначеного періоду часу, або із суми нарахованих дивідендів та прогнозної вартості реалізації фондового інструменту – якщо акції використовуватимуться протягом обумовленого періоду часу.

У разі оцінки поточної вартості простих акцій використовуються такі три варіанти прогнозування динаміки дивідендів:

- дивіденди не змінюються – темп приросту дорівнює нулю;

- дивіденди зростають із постійним темпом приросту;

- дивіденди зростають із змінним темпом приросту.

За умови постійних виплат дивідендів поточна вартість простих акцій визначається як і з привілейованих акцій, тобто:

Pa = D/r * 100, (3)

де

Pa – поточна ринкова вартість акції;

D- річна сума дивідендів;

r – норма дохідності акції подібного класу ризику.

Для розрахунку поточної вартості акцій з постійним приростом дивідендів використовується так звана "модель Гордона”:

Pa = D0 * (1+g) * 100 /r-g, (4)

де

g – річний темп приросту дивідендів (десятковий дріб),

Do – дивіденди, сплачені компанією протягом року,

У цій формулі g < r.

У разі змінного приросту дивідендів поточна вартість акцій розраховується за формулою:

Pa = ∑пt=1 Dі/(1+r), (5)

де

Ді – обсяг дивідендів, які інвестор прогнозує отримати в і-ому періоді.

Коли інвестор заздалегідь прогнозує термін використання певних акцій, їх поточна ринкова вартість може бути оцінена за формулою:

Pa = ∑nt=1 Dt /(1+r)t + Pr / (1+r)n, (6)

де

Dr – обсяг дивідендів, які інвестор прогнозує отримати у певному періоді,

Pr – прогнозована вартість реалізації акції в кінці її використання;

n – кількість періодів використання акції.

Для визначення вартості акцій застосовується й модифікована модель, яка враховує прибуток підприємства та напрями його використання:

Pa = I * (1 – b) / r – b * k, (7)

де

I – очікуваний прибуток наступного року;

b – частка прибутку, спрямованого на інвестування;

r – норма доходності акцій даного типу (десятковий дріб);

k – доходність вкладень в розвиток фірми (десятковий дріб).

Оцінка вартості акцій показує, що коли на ринку акції котируються за ціною, нижчою ніж розрахункова Ра, то вони недооцінені і є сенс вкладати в них гроші, інакше, відповідно, акції є переоцінені і придбання їх не має сенсу.

Дохідність характеризує рівень доходу, який генерується фінансовим активом на одиницю інвестованих у даний актив коштів. У ролі доходів за фінансовими інструментами можуть виступати дивіденди, проценти, приріст капіталізованої вартості. Аналізуючи фінансові інвестиції можна розрахувати очікувану і фактичну дохідність. Для інвестора в процесі прийняття рішення про доцільність вкладень важливим є розрахунок очікуваної доходності на основі прогнозних даних.

Для аналізу ефективності операцій з акціями використовуються такі показники: ставка дивіденду, поточна ринкова дохідність, поточна дохідність акції для інвестора, сукупна (повна) дохідність.

Ставка дивіденду (Дд) визначається за формулою:

Дд = D / N * 100%, (8)

де

D – очікувані річні дивіденди, грн.;

N – номінальна вартість, грн.

Поточна ринкова дохідність (Др) визначається співвідношенням обсягів річних дивідендів і поточної вартості акції:

Др = D / Pa * 100% (9)

Поточна дохідність акцій для інвестора (Дп) – рендит – розраховується як співвідношення обсягу річних дивідендів і вартості придбання акції:

Дп = D / Ркуп * 100% (10)

У разі прийняття рішення про доцільність придбання акції на основі рівня поточної дохідності інвестор, як правило, прогнозує довгострокові інвестиції в цей фінансовий актив. Тому сукупна дохідність у цьому разі збігається з поточною дивідендною дохідністю.

За купівлі акцій з метою перепродажу через деякий час ураховуються дивідендна і капіталізована дохідність. Отже, сукупна (повна) дохідність може бути визначена за формулою:

Дсук = ∑ti=1 Di + (Pt P0) / P0 * 100%, (11)

де

Di – річні дивіденди, які виплачуються у і-ому році;

Pt – ринкова вартість акцій у t-ому році;

Po – вартість придбання акцій.

Середньорічна сукупна дохідність (кінцева дохідність) за акціями визначається за формулою:

Дріч = ∑ti=1 Di + (Pt P0) / Т *P0 * 100% (12)

Середньорічна сукупна дохідність (кінцева) за короткостроковими операціями може бути розрахована за формулою:

Дк = Д + (Р1 – Р0) / Р0 * 365/Т * 100% (13)

де

Р1 – вартість акції на момент продажу;

Т – кількість днів володіння акцією

В практиці країн з розвинутою економікою широко використовується рейтингова система оцінки інвестиційних якостей окремих акцій:

Рейтингова система оцінки простих акцій (Стандарт енд Пурс)

Рейтингова система оцінки привілейованих акцій (Канадіан Бонд рейтинг систем)

Індекс оцінки

Значення індексу

Індекс оцінки

Значення індексу

А+

Найвища якість

Р+

Найвища якість (супер)

А

Висока якість

Р1

Висока якість

А-

Якість вище середнього

Р2

Дуже добра якість

В+

Середня якість

Р3

Добра якість

В

Нижче середньої якості

Р4

Середня якість

В-

Низька якість

Р5

Низька якість

С-

Дуже низька якість

Б. Визначення вартості та оцінка ефективності операцій з облігаціями і депозитними сертифікатами

Суть оцінки вартості облігацій полягає у тому, що протягом періоду обігу облігації її власник має отримати таку саму суму, яку він вклав в облігацію, купуючи її. Проте сукупність платежів, які має отримати власник облігації, розтягнуто в часі, і відповідно всі майбутні платежі необхідно привести до теперішньої вартості (моменту, на який здійснюється оцінка) шляхом дисконтування.

Сума майбутніх грошових потоків за купонними облігаціями складається з процентів за фінансовим активом і ціни облігації на момент погашення. За оцінювання вартості купонної облігації враховуються такі показники: номінальна вартість, процентна ставка, строк до погашення, умови виплати процентів (періодичність виплат). Отже, поточна ринкова вартість купонної облігації за умови, що протягом строку обігу облігації здійснюються періодичні виплати процентів, а в кінці строку виплачується номінал, розраховується за формулою:

Робл. = ∑ti=1 С / (1 + r)i + N / (1 + r)n = C * PVAr, n + N * PV r,n, (14)

де

Робл. – поточна вартість облігації з періодичною виплатою процентів;

C – річні купонні виплати;

N – номінальна вартість облігації;

r – ринкова процентна ставка в п-ому періоді (дохідність в альтернативному секторі);

t – кількість періодів, протягом яких здійснюється купонна виплата.

Ця формула є базовою математичною моделлю оцінки грошової вартості процентних облігацій.

У разі виплати суми купону за облігаціями частіше одного разу на рік дану формулу можна трансформувати у наступну:

Робл. = ∑ti=1 С /к / (1 + r/к)i + N / (1 + r/к)n, (15)

де

к – періодичність виплати процентів протягом року.

У разі виплати всієї суми процентів під час погашення облігації формула модифікується у формулу:

Робл.к = N + Ck / (1 + r)n, (16)

де

Ск – сума процентів за облігацією, яку буде нараховано під час її погашення за відповідною ставкою.

Для облігацій з нульовим купоном (дисконтних) поточна ринкова вартість визначається за формулою

Робл.д. = N / (1+r)n, (17)

де

n – кількість років, через які буде погашено облігацію.

Якщо строк обігу дисконтних облігацій менший одного року, поточна ринкова вартість облігації визначається за формулою:

Робл.д. = N / (1 + r*Т/365), (18)

де

Т – кількість днів до погашення облігації.

За безстроковими облігаціями передбачено невизначено тривалий період виплати доходів (купону). У разі фіксованого розміру купону протягом усього строку дії облігації поточна ринкова вартість розраховується за формулою:

Робл.б. = C / r (19)

і фактично являє собою суму членів нескінченно спадної геометричної прогресії.

Для оцінки ефективності вкладень в облігації використовують такі показники: купонна, поточна і повна дохідність.

1. Купонна ставка (Дс) - встановлюється у разі емісії облігації, визначається відносно номіналу і показує, який процент доходу нараховується щорічно власникові облігації. Купонна ставка визначається за формулою:

Дс = С / N * 100%, (20)

де

С – річний купонний дохід, грош.од.

Як правило цей показник не розраховується, а встановлюється згідно з умовами випуску.

2. Поточна дохідність – визначає процент доходу, який щорічно отримує власник облігації на інвестований капітал. Розраховується як процентне співвідношення між річним купонним доходом від облігації і тією ціною, за якою інвестор її придбав.

Слід розрізняти дохідність, яка наводиться у біржових зведеннях, і дохідність для певного інвестора: у першому випадку у знаменнику стоїть поточна вартість цінного паперу, в другому – використовується ціна, за якою інвестор купив облігацію. Отже, поточна дохідність може бути визначена за формулою:

Дп. = С / Робл. * 100%, (21)

де

Робл. – поточна вартість облігації (ціна, за якою інвестор придбав облігацію).

3. Дохідність до дати погашення (повна, кінцева дохідність облігації) –характеризує не тільки поточний дохід за облігацією, а й виграш (збиток), який отримав інвестор, погашаючи облігацію за ціною, вищою або нижчою ціни купівлі. Повна дохідність розраховується за формулою:

Дк. = ((Р1 – Р0) / n + С) / Р0 * 100% (22)

де

Р1 – вартість реалізації (номінал) облігації;

Ро – ціна купівлі (поточна вартість на момент оцінки);

п – кількість років обігу облігації.

Модель розрахунку очікуваної поточної доходності за облігаціями з виплатою всієї суми процентів під час погашення випливає з рівняння (16) і визначається:

Добл.к. = ﴾N + Ck / Pобл.к﴿1/n – 1 (23)

Очікувана дохідність за дисконтними облігаціями (з нульовим купоном) випливає з формули (16) і визначається як:

Добл.к. = ﴾N / Pобл.д﴿1/n – 1 (24)

На ринку також розміщуються короткострокові дисконтні облігації (строк обігу менше одного року). У такому разі очікувану дохідність можна розрахувати за формулою:

Дд.к. = N – Ркуп. / Ркуп. * 365/Т (25)

Як вже зазначалося за розрахунку поточної ринкової вартості облігації, на ринку розміщуються й безстрокові облігації, за якими виплачується фіксований купон протягом строку обігу фінансового активу. В такому разі модель розрахунку очікуваної поточної доходності може мати вигляд:

Добл.б. = С / Робл. (26)

де

Робл. – ціна, за якою облігація реалізується на ринку.

 

Ощадні сертифікати є письмовим свідоцтвом банку про депонування грошових коштів, яке підтверджує право вкладника на одержання після закінчення встановленого терміну депозиту та відсотків по ньому.

Оцінка інвестиційних якостей окремих ощадних сертифікатів відбувається за наступними параметрами:

- оцінка надійності банку-емітенту;

- оцінка характеру обертання ощадного сертифікату на фондовому ринку;

- оцінка умов емісії ощадного сертифікату.

У закордонній практиці оцінка надійності банків здійснюється за системою CAMEL, яка є абревіатурою наступних показників:

C – достатність капіталу банку;

A – якісна структура активів;

M – ефективність менеджменту;

E – рівень рентабельності;

L – рівень ліквідності

За результатами такої оцінки банк характеризується як "добрий”, "задовільний”, "прийнятний”, "критичний” або "незадовільний”.

Інвестиційні сертифікати є цінним папером, який випускається виключно інвестиційним фондом або інвестиційною компанією і який дає право його власнику на одержання доходів у вигляді дивідендів.

3. Україна у міжнародних рейтингах оцінки інвестиційної привабливості фінансових інструментів

За даними Economist Intelligence Unit, обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у світовому масштабі за останній рік скоротився на 22% (з 745,5 млрд. дол. США в 2001 році до 580,3 млрд. дол. у 2002 році).Найбільш відчутним це зменшення було для розвинених країн та країн Латинської Америки. Натомість, потоки іноземних капіталів в економіки країни Центральної та Східної Європи у 2002 році зросли з 29,2 млрд. дол. до 34,4 млрд. дол. США, що підтверджує тезу про збереження інтересу міжнародних компаній до постсоціалістичних економік.

Незважаючи на тривалий спад обсягу прямих іноземних інвестицій у світі, авторитетні міжнародні експерти прогнозують поновлення зростання ПІІ в найближчі п'ять років. Наприклад, вже у 2003 році у світі прогнозується зростання обсягу ПІІ з 580,3 до 654,6 млрд. дол. США.

На сьогодні вибір конкретної країни для здійснення інвестицій є непростим завданням топ-менеджерів транснаціональних корпорацій та інвестиційних фондів. Для оцінювання потенційних ризиків зазвичай використовуються рейтингові оцінки авторитетних міжнародних інституцій, які часто є основою для інвестування в ту чи іншу країну. Зокрема це кредитні рейтинги. Кредитні рейтинги служать для фінансових інвесторів орієнтиром щодо надійності вкладень у боргові зобов'язання компаній, муніципалітетів чи урядів. Це дозволяє інвесторам сформувати якісний інвестиційний портфель і оперативно маніпулювати активами в разі зміни рейтингових оцінок.

Moody's investors service

2 травня 2003 року міжнародна агенція Moody's підтвердила Україні наступні рейтинги: «В2» – за довгостроковими урядовими облігаціями в національній та іноземній валюті та «В3» – за довгостроковими банківськими депозитами. Вони залишаються незмінними від 25 січня 2002 року. На сьогодні згідно рейтингу Moody's по євробондах Україна випереджає лише 10 країн.

Рейтинги урядових облігацій в іноземній валюті сусідніх країн виглядають так: Росія – Ва2/стабільний, Польща – А2/стабільний та Угорщина – А1/стабільний, Чехія –А1/стабільний, Словаччина – А3/стабільний.

26 березня 2003 року агенція Moody's підтвердила присвоєний місту Києву муніципальний кредитний рейтинг В2.

Standard&Poor's

20 травня 2003 року рейтингова агенція Standards&Poor's змінила прогноз довгострокових урядових облігацій України з «В»/негативний на «В»/ стабільний. Standard &Poor's підтвердила суверенний кредитний рейтинг України по довгострокових і короткострокових зобов'язаннях в іноземній і

національній валюті на рівні «В».

Країни-сусіди України значно випереджають її за рейтингами. Станом на 20 травня 2003 року Польща закріпила за собою рейтинг «ВВВ+»/ стабільний, Росія – «ВB»/стабільний, Угорщина «А»/ стабільний,

Чехія – «А»/ стабільний і Словаччина –«ВВВ»/ позитивний. Казахстан займає рейтинг «ВВ»/ позитивний. Агенція Standard & Poor's 20 травня 2003 року оголосила про перегляд прогнозу зміни рейтингу міста Києва з «негативного» на «стабільний». У той же час був підтверджений lовгостроковий кредитний рейтинг емітента на рівні «B».

Процедуру отримання корпоративного рейтингу також пройшла компанія Київстар GSM, якій 25 квітня 2003 року був присвоєний рейтинг «В»/ позитивний.

Fitch ratings

28 травня 2003 року міжнародна рейтингова агенція Fіtch Ratіngs підтвердила рейтинги України з довгострокових зобов'язань у місцевій та іноземній валюті на рівні «В». Прогноз цих рейтингів – «стабільний».

21 листопада 2002 року агенція Fitch присвоїла рейтинг «В»/ стабільний українським єврооблігаціям, номінованим у доларах (1,585 млрд. дол.. США), із доходністю 11% річних (термін погашення 15.03.2007) та єврооблігаціям, номінованим у євро (1,168 млрд. євро), із доходністю 10% річних (термін погашення 15.03.2007). На думку експертів Fitch, незважаючи на деяку політичну нестабільність, Україна і надалі зможе стабільно обслуговувати свої боргові зобов'язання.

Згідно кредитного рейтингу Fitch, Україна знаходяться на одному рівні з Бразилією та Індонезією («В»). На сьогодні згідно рейтингу Україна випереджає лише 9 країн. Держави-сусіди України отримали наступні рейтинги: Угорщина (А), Чехія (ВВВ+), Польща (ВВВ+), Словаччина (ВВВ), Росія (ВВ+).

31 січня 2003 року агенція Fitch поліпшила рейтинг Індустріалбанку з «ССС» до «ССС», а 22 січня 2003 року – підтвердила рейтинг по довгострокових позиках Першого українського міжнародного банку, на рівні «ССС+»/ позитивний.
Реферат на тему: Інвестиційний менеджмент: основи управління фінансовими інвестиціями (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.