Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Бухгалтерський облік

Задачі з бухгалтерського обліку - варіант 3 (практична робота)

Задача 4.1

Слідчим податкової міліції у Житомирській області порушено справу за обвинуваченням бухгалтера ТзОВ "Промінь” у недоплаті податку на прибуток до бюджету в особливо великих розмірах. За матеріалами кримінальної справи призначено судово-бухгалтерську експертизу. На вирішення експерта-бухгалтера поставлено питання: чи правильно визначалася база оподаткування податком на прибуток бухгалтером ТзОВ "Промінь” протягом 2008 року.

Визначити, що є предметом судово-бухгалтерської експертизи. Навести можливий перелік об'єктів, необхідний бухгалтеру для дослідження.

Рішення:

Предметом судово-бухгалтерської експертизи у даному випадку є база оподаткування ТзОВ "Промінь” податком на прибуток в 2008 році, правильність її визначання бухгалтером даного Товариства, встановлення загальної суми податку на прибуток до бюджету, яке повинно сплатити підприємство у звітному році, визначення розходження між сплаченим податком на прибуток та реальним (яке повинно було сплачено за результатами діяльності ТзОВ в 2008 році). Перелік об'єктів:

- оригінал акта про перевірку фінансово-господарської діяльності ТзОВ державною податковою адміністрацією з усіма додатками;

- письмові пояснення керівника, головного бухгалтера та інших посадових осіб щодо висновків перевірки;

- установчі документи підприємства (статут, установчий договір, свідоцтво про реєстрацію як платника податків і зборів);

- документи з обліку касових і розрахункових документів (прибуткові й видаткові касові ордери, касові звіти, книги обліку розрахункових операцій, платіжні доручення, виписки банку, картки зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами підприємства);

- документи з обліку матеріальних цінностей (товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, картки складського обліку тощо);

- накази, розпорядження, протоколи загальних зборів, службове листування;

- бухгалтерські регістри та фінансова звітність;

- документи і регістри податкового обліку (податкові накладні, книги обліку придбання і продажу товарів);

- інші матеріали справи (договори, аудиторські висновки, акти ревізій, висновки інших судових експертиз тощо);

- свідчення працівників податкової адміністрації, які безпосередньо здійснювали контроль за виконанням податкового законодавства Товариства;

- свідчення певних категорій працівників Товариства (працівники бухгал­терії, складів, секретарі, водії, охорона).

Задача 4.2

Відповідно до заяви, яка надійшла до райвідділу МВС України від акціонерів ВАТ "Житомирбудсервіс”, про те, що голова правління Сокіл С.Л. використовує будівельні матеріали підприємства для будівництва власного будинку, та матеріалів дослідчої перевірки, порушено кримінальну справу. За матеріалами кримінальної справи для встановлення її фактичних обставин, які потребують спеціальних знань, слідчим призначено судово-бухгалтерську експертизу. На її вирішення поставлено питання: чи використано будматеріали, що відпускалися зі складу "Житомирбуд- сервіс” в третьому кварталі 2008 року за призначенням, вказаним у видаткових документах?

Визначити, що є предметом судово-бухгалтерської експертизи.

Навести можливий перелік об'єктів, необхідний бухгалтеру для дослідження.

Рішення:

Предметом судово-бухгалтерської експертизи у даному випадку є визначення цільового використання будматеріалів, що відпускалися зі складу "Житомирбуд- сервіс” в третьому кварталі 2008 року, встановлення відповідності записів у видаткових документах реальному використанню цих матеріалів.

Перелік об'єктів:

- матеріали проведених інвентаризацій виробничих запасів: акти інвентаризацій, порівняльні відомості;

- документи з обліку матеріальних цінностей (товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, картки складського обліку тощо);

- бухгалтерські регістри та фінансова звітність;

- дані про те, де, коли та в кого встановлена нестача, пояснення осіб, у яких виявлена нестача, про причини її виникнення

Задача Провести експертизу ведення бухгалтерського обліку на підприємстві "Назарія”, вказати наслідки допущених помилок при веденні бухгалтерського обліку та яким чином вони можуть бути виправлені.

Назвати нормативні документи, якими регулюється порядок виправлення помилок в бухгалтерському обліку, вказати якими нормативними документами керувався суд-експерт.

Написати висновок судово-бухгалтерської експертизи.

Перевірка журналу господарських операцій (тис. грн.)

Зміст господарської операції

На підприємстві "Назарія”

Судово-бухгалтерська експертиза

Сума

Кореспонденція

Документи

Сума

Кореспонденція

Помилки

Дт

Кт

Дт

Кт

1.

Відвантажено покупцеві за договором готову продукцію і нараховано дохід від реалізації

7800

631

701

накладна

7800

361

701

Невірно вказана кореспонденція рахунків

2.

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

1200

701

641

податкова накладна

1300

701

641

Невірно нараховані податкові зобов'я-зання з ПДВ

3.

Відображено виробничу собівартість реалізованої продукції

6200

901

91

розрахунок бухгалтерії

6200

901

26

Невірно вказана кореспонденція рахунків

4.

Нараховано знос вантажного автомобіля адміністративного призначення

19

23

131

розрахунок бухгалтерії

19

92

131

Невірно вказана кореспонденція рахунків

5.

Нараховано заробітну плату адміністративного персоналу

8200

93

661

розрахунок бухгалтерії

8200

92

661

Невірно вказана кореспонденція рахунків

6.

Проведено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати адміністративного персоналу

2825

92

65

розрахунок бухгалтерії

2968,4

92

65

Невірно розраховані су-ми відрахуваннь на соціальні заходи від ЗП

За даними проведеної судово-бухгалтерської експертизи встановлено наступні допущенні помилки при веденні бухгалтерського обліку:

1. невірно вказана кореспонденція рахунків при обліку процесу постачання готової продукції покупцеві: замість субрах.361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями” по Дт вказано субрах.631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками”;

2. невірно нараховані податкові зобов'язання з ПДВ на суму 100 грн.;

3. невірно вказана кореспонденція рахунків при обліку собівартості реалізованої продукції: списано собівартість готової продукції на загальновиробничі витрати (замість на готову продукцію) у сумі 6200 тис. грн.;

4. невірно вказана кореспонденція рахунків при обліку зносу основних засобів підприємства: списано знос вантажного автомобіля адміністративного призначення на виробництво (замість на адміністративні витрати) у сумі 19 тис. грн.;

5. невірно вказана кореспонденція рахунків при обліку нарахування заробітної плати адміністративного персоналу: списана сума заробітної плати на витрати на збут (замість на адміністративні витрати) у сумі 8200 тис. грн.;

6. невірно розраховані суми відрахувань від заробітної плати адміністративного персоналу на соціальні заходи: помилка – 2968,4 – 2825 = 143,4 тис. грн.

Помилки в первинних документах, облікових регістрах і звітах, створених ручним способом, виправляються коректурним способом, тобто неправильні текст або цифри закреслюються і над закресленим надписуються правильні текст або цифри. Закреслення здійснюється однією рискою так, щоб можна було прочитати виправлене.

Помилки в облікових регістрах за минулий звітний період виправляються способом "сторно". Цей спосіб передбачає складання бухгалтерської довідки, до якої помилка (кореспонденція рахунків, сума) вписується червоним чорнилом, пастою кулькових ручок тощо або із знаком мінус, а правильний запис (кореспонденція рахунків, сума) робиться чорнилом, пастою кулькових ручок тощо темного кольору. Внесенням цих даних до облікового регістру у місяці, в якому виявлено помилку, ліквідується неправильний запис й відображаються правильна сума та кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку. Виправлення помилки має бути зумовлено надписом "Виправлено" та підтверджено підписом осіб, що підписали цей документ, із зазначенням дати виправлення.

Якщо відображено господарську операцію з неправильною сумою, то перевіряють правильність відображення завищеної суми методом сторно, а заниженої – проведенням додаткової операції. У разі виявлення невідображення господарської операції необхідно насамперед відобразити її, а потім перевірити правильність відображення. Неправильно відображена господарська операція в облікових реєстрах має коригуватися аналогічною операцією методом сторно та додатковою операцією, яка б правильно відображала зміст подій, що відбуваються на підприємстві.

Згідно зі стандартом "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" (затверджено наказом Міністерства фінансів України №137 від 28 травня 1999 p., в останній редакції наказу МФУ від 25.09.2009 №1125) визначається порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у фінансовій звітності. Саме цим документом керувався суд-експерт.

Існує ще ряд нормативних актів, якими регулюється порядок виправлення помилок в бухгалтерському обліку, наприклад, наказ Мінфіну України №88 від 24.05.95 року (із змінами згідно наказу Мінфіну України 07.06.2010 року №372) "Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку" (частина 4).

Висновок судово-бухгалтерської експертизи буде мати наступний вигляд:

Міністерство юстиції України

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

__________________________________________________________

01025, м. Київ, В. Житомирська, 19 тел. (044) 212-21-91, 212-22-94

ВИСНОВОК №___

судово-бухгалтерської експертизи

по ___________ справі №______

Складений ____ _________ 2010 р.

До Київського НДІ судових експертиз при постанові старшого слідчого _______________ м. Києва ____________ ___ ________2010 р. надійшли матеріали _____________ справи №______ про призначення судово-бухгалтерської експертизи за фактом ухилення посадовими особами ТОВ "Назарія” від сплати податків.

На вирішення експертизи поставлене таке питання: Чи правильно зроблено висновки перевірки в акті документальної перевірки дотримання вимог податкового законодавства від 06.03.2001 року стосовно заниження ТОВ "Назарія” податку на прибуток за 2 півріччя 2009 у розмірі ________ грн.?

Експертам надані такі документи за період з 2 півріччя 2009 року по 01 січня 2010 року:

- платіжні документи, виписки банку за особовими рахунками;

- податкові накладні;

- книга обліку продажу, книга обліку придбання ТОВ "Назарія”;

- накладні, рахунки-накладні, рахунки-фактури;

- довіреності, товарно-транспортні накладні;

- акти приймання-передачі виконаних робіт;

- бухгалтерська та податкова звітність;

- регістри бухгалтерського обліку (шахові відомості, оборотні баланси);

- листи, довідки, пояснення.

Експертиза проведена ____________________ КНДІСЕ __________________, освіта вища економічна, стаж експертної роботи 20 років за спеціальностями: дослідження документів бухгалтерського обліку і звітності, документів з фінансово-кредитних операцій, економічної діяльності підприємств та організацій, і позаштатним експертом КНДІСЕ ___________________, освіта вища економічна, стаж експертної роботи 2 роки за вищевказаними спеціальностями.

Експерти попереджені про кримінальну відповідальність за ст.178 КК України.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження наданих документів проведено методами документальної перевірки і порівняння. Методом документальної перевірки перевірені повнота та правильність заповнення реквізитів документів, відповідність записів у документах вимогам нормативних актів. Порів­нювались дані первинних документів з даними облікових регістрів і податкової та бухгалтерської звітності.

За результатами перевірки ведення бухгалтерського обліку на підприємстві "Назарія”, встановлено наступне:

- невірно вказана кореспонденція рахунків при обліку процесу постачання готової продукції покупцеві: замість субрах.361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями” по Дт вказано субрах.631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками”;

- невірно нараховані податкові зобов'язання з ПДВ на суму 100 грн.;

- невірно вказана кореспонденція рахунків при обліку собівартості реалізованої продукції: списано собівартість готової продукції на загальновиробничі витрати (замість на готову продукцію) у сумі 6200 тис. грн.;

- невірно вказана кореспонденція рахунків при обліку зносу основних засобів підприємства: списано знос вантажного автомобіля адміністративного призначення на виробництво (замість на адміністративні витрати) у сумі 19 тис. грн.;

- невірно вказана кореспонденція рахунків при обліку нарахування заробітної плати адміністративного персоналу: списана сума заробітної плати на витрати на збут (замість на адміністративні витрати) у сумі 8200 тис. грн.;

- невірно розраховані суми відрахувань від заробітної плати адміністративного персоналу на соціальні заходи: помилка – 2968,4 – 2825 = 143,4 тис. грн.

Таким чином, відображення досліджуваних операцій в податковому обліку валових доходів та валових витрат ТОВ "Назарія”, розрахунках податку на прибуток та деклараціях по податку на прибуток не відповідає первинним документам.

Завідувачка сектору

ЛСЕД КНДІСЕ _____________________

Позаштатний експерт

ЛСЕД КНДІСЕ _____________________

Довідка: кримінальна справа в одному томі; бухгалтерські документи повертаються.
Реферат на тему: Задачі з бухгалтерського обліку - варіант 3 (практична робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.