Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Бухгалтерський облік

Облік ремонту основних засобів та податки і обов'язкові платежі в Україні (курсова робота)

План

Вступ

І. Про проблеми обліку ремонту основних засобів

1. Відновлення ресурсу (ремонт) та модернізація

2. Зміст операцій

3. Суть зносу основних засобів

ІІ. Облік операцій, пов`язаних з перетворенням державних підприємств у відкриті акціонерні товариства

1. Статутний фонд на державних підприємствах та підприємствах різних форм власності

2. Розрахування статутного фонду при перетворенні підприємства на акціонерне товариство

3. Випадки зменшення або збільшення Статутного фонду

ІІІ. Схема податків і обов`язкових платежів в Україні в сучасний період

1. Загальнодержавні та місцеві податки

2. Розподіл податків та обов`язкових платежів для підприємств малого бізнесу

3. Узагальнення загальнодержавних та місцевих податків та платежів

Висновок

Використана література

Вступ

В сучасних умовах становлення ринкової економіки і вдосконалення управління, вироблення нової стратегії розвитку підприємств посилюється роль і значення системи бухгалтерського обліку. На даному етапі системі бухгалтерського обліку пред`явлені підвищені вимоги у зв`язку з переходом на Міжнародні стандарти обліку і звітності з орієнтацією на більш широке використання позитивного вітчизняного та зарубіжного досвіду.

В даній роботі ми розглянемо декілька теоретичних питань з курсу „Бухгалтерського обліку”: проблеми обліку ремонту основних засобів (модернізації, зносу); облік операцій, пов`язаних з перетворенням державних підприємств у відкриті акціонерні товариства (Статутний фонд на підприємствах різних форм власності, розрахування статутного фонду); схему податків і обов`язкових платежів в Україні в сучасний період (загальнодержавні та місцеві податки).

Під час написання роботи була використана література: Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності; Сопко В.В., Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік у підприємницькій діяльності; журнал „Бухгалтерський облік і аудит”; Костюк Д. Бухгалтерський облік на малих підприємствах згідно з П(С)БО; Панасюк В.М. Податковий облік: Навчальний посібник; Закони України, накази Мінфіну України та інша.

І. Про проблеми обліку ремонту основних засобів

1. Відновлення ресурсу (ремонт) та модернізація

У процесі господарської діяльності можливі ремонт, модернізація та інші види робіт з основними засобами. Якщо підприємство проводить ремонт основного засобу з метою відновлення його початкового ресурсу, то, за П(С)БО 7, незалежно від величини витрат на ремонт підприємство не збільшує балансової вартості основного засобу, а відображає такі витрати у витратах звітного періоду. Якщо такі роботи передбачають модернізацію або інше поліпшення об'єкта основних засобів, а відтак і поліпшення функціональних можливостей об`єкта, в результаті якого зростуть економічні вигоди від його використання, балансова вартість об`єкта збільшується на суму таких витрат.

Облік таких операцій ілюструє наведений приклад.

Приклад

Підприємство провело роботи з капітального ремонту легкового автомобіля: заміна кузова на новий аналогічної модифікації – на суму 3000 грн. (ПДВ – 500 грн.), заміна двигуна на аналогічний – 4 5000 грн. (ПДВ – 750 грн.), установка додаткового комплекту протитуманних фар – на суму 600 грн. (ПДВ – 100 грн.).

Для відображення цієї операції в реєстрах бухгалтерського обліку згідно з П(С)БО передусім необхідно визначити, що належить до робіт із відновлення ресурсу, а що – до модернізації та поліпшення автомобіля.

Відновлення ресурсу (ремонт)

Модернізація та інші поліпшення

Заміна кузова на новий аналогічної модифікації

Установка додаткового комплекту протитуманних фар

Заміна двигуна на аналогічний

 

2. Зміст операцій

В обліку слід зробити такі проводки:

№ п/п

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума, грн..

1

2

3

4

5

1.

Оприбутковано кузов, двигун і протитуманне обладнання

207

631

6 750

2.

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

1 350

3.

Списано витрати на ремонт кузова та двигуна

23

91

92

93

941

949

207

6250

4.

Відображено в капітальних інвестиціях установлене протитуманне обладнання

152

207

500

5.

Відображено збільшення балансової вартості автомобіля

105

152

500

6.

Оплачено рахунки постачальників

631

311

8 100

На необоротні активи установ та організацій, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, амортизаційні відрахування не прово­дяться, а здійснюється нарахування зносу.

Знос визначається та обліковується на будинки й споруди, пере­давальні пристрої, машини та обладнання, робочу худобу, транспорт­ні засоби, інструменти, прилади, виробничий (включаючи пристрої) і господарський інвентар, багаторічні насадження, які досягли експлуа­таційного віку.

Знос не нараховується на такі необоротні активи:

1) земельні ділянки та капітальні витрати на поліпшення земель;

2) будинки й споруди, які є унікальними пам'ятками архітектури
та мистецтва;

3) обладнання, експонати, зразки, діючі та недіючі моделі, макети та інші наочні посібники, що знаходяться в кабінетах та лабораторіях і використовуються з навчальною та науковою метою;

4) документацію з типового проектування;

5) фільмофонди;

6) бібліотечні фонди;

7) музейні і художні цінності;

8) малоцінні необоротні матеріальні активи;

9) білизну, постільні речі, одяг та взуття;

10) природні ресурси;

11) тимчасові нетитульні споруди;

12) матеріали довготривалого використання для наукових потреб;

13) необоротні матеріальні активи спеціального призначення;

14) земельні ділянки та капітальні витрати на поліпшення земель;

15) будинки й споруди, які є унікальними пам'ятками архітектури
та мистецтва;

16) обладнання, експонати, зразки, діючі та недіючі моделі, макети
та інші наочні посібники, що знаходяться в кабінетах та лабораторіях і
використовуються з навчальною та науковою метою;

17) необоротні матеріальні активи спеціального призначення.
Знос не визначається також за необоротними активами установ,

які знаходяться за кордоном.

Для нарахування зносу необоротні активи поділяються на 3 гру­пи, за якими закріплені відповідні субрахунки.

Групу 1 складають необоротні активи, що обліковуються на суб­рахунках 103; 106 (підгрупа 4). Це будинки, їх структурні компонен­ти та передавальні пристрої, в тому числі житлові будинки та їх час­тини (квартири і місця загального користування).

Групу 2 складають основні засоби, що обліковуються на субра­хунках 104 (крім підгруп 1, 2), автомобільний транспорт та запчастини до нього, що обліковуються на субрахунках 105, інструменти та інвен­тар на субрахунку 106 (крім групи 4). Необоротні активи субрахунку 117 - це автомобільний транспорт та запчастини до нього, вартість яких за одиницю становить понад 500 грн., меблі, побутові електронні, оп­тичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи електрон­но-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки, телефони, мікрофони та рації, інше конторське обладнання, устаткування та приладдя до нього, інвентарна тара.

Групу 3 складають необоротні активи, що обліковуються на суб­рахунках 104 (підгрупи 1, 2), 105 (крім автомобільного транспорту і запчастин до нього), 107 (підгрупа 1), 108 (у часині багаторічних насад­жень, які не досягли експлуатаційного віку), 121, 122. Це будь-які інші необоротні активи, не включені до груп 1 і 2.

3. Суть зносу основних засобів

Норми зносу встановлюються у відсотках до первісної вартості кожної групи необоротних активів на кінець звітного року:

- група 1 - 5 %;

- група 2-25 %;

- група 3-15%.

Знос основних засобів, нематеріальних активів та інших необо­ротних матеріальних активів обліковується на рахунку 13 "Знос нео­боротних активів" Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджет­них установ з розподілом на субрахунки:

- 131 "Знос основних засобів";

- 132 "Знос інших необоротних активів";

- 133 "Знос нематеріальних активів".

За кредитом 13 відображається сума необоротних активів, за де­бетом - сума зносу, що списується паралельно з вибуттям основних засобів.

На субрахунку 131 "Знос основних засобів" обліковується знос бу­дівель і споруд, передавальних пристроїв, машин та обладнання, робочої худоби, транспортних засобів, виробничого (включаючи пристрої) та господарського інвентарю,, багаторічних насаджень, які не досягли експ­луатаційного віку.

На субрахунку 132 "Знос інших необоротних активів" облікову­ється знос інших матеріальних необоротних активів.

Знос об'єктів (предметів) необоротних активів визначається в останній день грудня в гривнях без копійок за повний календарний рік (незалежно від того, в якому місяці звітного року вони придбані або побудовані), відповідно до встановлених норм.

Нарахований знос у розмірі 100 відсотків вартості на об'єкти (предмети), які придатні для подальшої експлуатації, не може бути підставою для їх списання.

Нарахування зносу не може проводитися понад 100 відсотків вартості необоротних активів.

На необоротні активи, що знаходяться на складі, нарахування зносу здійснюється в загальному порядку. При відображенні в обліку необоротних активів, отриманих та переданих безоплатно в установленому порядку, що були у викорис­танні, обов'язково зазначається сума нарахованого зносу.

В інвентарні картки обліку необоротних активів типової форми № ОЗ-12 (бюджет) та форми ОЗ-8 (бюджет) обов'язково вноситься річна норма зносу у відсотках та гривнях.

Для обрахування щорічного зносу застосовується типова форма № ОЗ-12 (бюджет) "Відомість нарахування зносу на необоротні активи".

Сума зносу необоротних активів обраховується за повний кален­дарний рік (незалежно від того, у якому місяці звітного року вони придбані або зруйновані) відповідно до норм зносу, встановлених у відсотках до первісної вартості кожної з груп необоротних активів. Загальна сума нарахованого зносу відображається в меморіальному ордері № 16, дані якого заносяться в книгу "Журнал-головна".

ІІ. Облік операцій, пов`язаних з перетворенням державних підприємств у відкриті акціонерні товариства

1. Статутний фонд на державних підприємствах та підприємствах різних форм власності

Статутний фонд на державному підприємстві являє собою державні кошти, виділені у постійне користування і розпорядження госпрозрахунковому підприємству у вигляді основних засобів та оборотних коштів. Розміри основних та оборотних коштів визначаються обсягом виробничої діяльності.

Оборотними коштами наділяються підприємства виходячи з необхідності мати мінімальні запаси товарно-матеріальних цінностей, що забезпечують виконання плану. Ці мінімальні запаси оборотних коштів називаються нормативами. До них належать: сировина, основні та допоміжні матеріали, куповані та власного виробництва напівфабрикати, паливо, запасні частини для ремонту, малоцінні та швидкозношувані предмети, незавершене виробництво — як промислове, так і непромислове, витрати майбутніх періодів, запаси сільського господар­ства, продукція, товари, інші нормовані кошти.

Подальше збільшення Статутного фонду підприємства по основних засобах здійснюється за рахунок об'єктів капітального будівництва, прийнятих до експлуатації у звіт­ному році; вартості проектно-дослідницьких робіт по прийня­тих до експлуатації об'єктах капітального будівництва; витрат на формування основного стада, зарахованих до основних фондів; дооцінки основних фондів, виявлених при інвентари­зації, що раніше не були взяті на баланс.

У частині оборотних коштів Статутний фонд збільшується на суми вартості безкоштовно одержаних товарно-ма­теріальних цінностей та інших оборотних засобів; вартості матеріальних цінностей, що надійшли від ліквідації основних засобів, фінансування з бюджету для поповнення оборотних коштів, дооцінки товарно-матеріальних цінностей згідно з постановами та розпорядженнями Уряду України тощо.

Статутний фонд зменшується у частині основних засо­бів на суму вартості безкоштовно переданих основних засобів по розпорядженню вищих органів, зносу по безкоштовно прийнятих засобах; списування об'єктів з балансу, уцінки основних засобів; ліквідованих основних засобів (залишкова вартість) тощо.

У частині оборотних коштів зменшення Статутного фонду відбувається за рахунок безкоштовно вилучених товарно-матеріальних цінностей та інших оборотних засобів; витрат, пов'язаних з ліквідацією основних засобів; сум уцінки товарно-матеріальних цінностей за постановами та розпоряд­женнями Уряду України та ін. Статутний фонд, виділений підприємству, а також його зміни (збільшення, зменшення) облічуються на пасивному рахунку № 85 "Статутний фонд".

Формування і облік Статутного фонду на підприємствах різних форм власності (крім дер­жавної) (рах. № 86)

Порядок формування Статутного фонду регулюється зако­нодавством та установчими документами. Статутний фонд на підприємствах різних форм власності (крім державної) — це сумарний внесок вкладів у майно (у грошовому виразі) засновниками підприємства при його створенні. Розмір Статутного фонду визначається установчими документами і фіксується у Статуті підприємства.

2. Розрахування статутного фонду при перетворенні підприємства на акціонерне товариство

При формуванні Статутного фонду створюваного підприєм­ства на суму вкладів засновників складається проводка:

а) якщо вклад вноситься готівкою:

1. Дебет рахунку, № 50 "Каса"

Кредит субрахунку № 75-1 "Розрахунки по вкладах до Статутного фонду"

2. Дебет рахунку № 51 "Розрахунковий рахунок" Кредит рахунку № 50 "Каса"

б) якщо вклади оформлюються через банк: Дебет рахунку № 51 "Розрахунковий рахунок" Дебет рахунку № 52 "Валютний рахунок" Кредит субрахунку № 75-1 "Розрахунки по вкладах до Статутного фонду";

в) якщо внесками до Статутного фонду є основні засоби, Інші матеріальні цінності, нематеріальні активи: Дебет рахунку № 01 "Основні засоби" Дебет рахунку № 04 "Нематеріальні активи" Дебет рахунку № 05 "Матеріали" Дебет рахунку № 08 "Запасні частини" Дебет рахунку № 12 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

Кредит субрахунку № 75-1 "Розрахунки по вкладах до Статутного фонду". При внесенні засновниками основних засобів (будинків, споруд та обладнання) у користування підприємству без передачі йому у власність (без подальшого продажу) запис такий:

Дебет субрахунок № 01-2 "Орендовані основні засоби" Кредит рахунку № 75-1 "Розрахунки по вкладах до Статутного фонду".

Водночас (для контролю) потрібно відобразити вартість цих основних засобів на забалансовому рахунку № 001 "Орендо­вані основні засоби".

Майно, внесене в натуральній формі у власність підприємства в рахунок вкладів до Статутного фонду (в оплату акцій), оприбутковується в оцінці, що визначена за домовленістю засновників.

Майно, внесене в натуральній формі у користування підприємству в рахунок вкладів до Статутного фонду (в оплату акцій), оприбутковується в оцінці, визначеній виходячи з орендної плати за користування цим майном, обчисленої за весь зазначений в установчих документах строк діяльності підприємства або інший строк, передбачений установчими документами.

На весь розмір Статутного фонду, об'явленого в установчих документах, в бухгалтерському обліку буде запис:

Дебет субрахунку № 75-1 "Розрахунки по вкладах до Статутного фонду"

Кредит рахунку № 85 "Статутний фонд". Статутний фонд підприємства, що викуповується його ж колективом, розраховується як сума майна за залишковою вартістю (первісної, відновлювальної за мінусом зносу) наяв­ності готівки, грошових коштів, на розрахунковому та інших рахунках в банку, а також в дебіторській заборгованості за мінусом кредиторської заборгованості.

При перетворенні підприємства на акціонерне товарис­тво Статутний фонд розраховується аналогічно, як при викупівлі підприємства, але на всю суму розрахованого Статутного фонду (капіталу) випускаються акції, що розміщу­ються між членами колективу (якщо це акціонерне товариство закритого типу) або реалізуються усім бажаючим (якщо це акціонерне товариство відкритого типу). Якщо не весь вклад внесено засновниками повністю, це має бути зафіксовано в установчих документах або відкрито підписку на акції.

При внесенні частими коштів до Статутного фонду

(зафіксованої в установчих документах) робиться запис:

1. Дебет рахунку № 51 "Розрахунковий рахунок" (або спочатку через дебет рахунку № 50 "Каса")

Кредит субрахунку № 75-1 "Розрахунки по вкладах до Статутного фонду"

2. Дебет субрахунку № 75-1 "Розрахунки по вкладах до
Статутного фонду"

Кредит рахунку № 85 "Статутний фонд". Сума заборгованості осіб, що підписалися на акції: Дебет субрахунку № 75-1 "Розрахунки по вкладах до Статутного фонду"

Кредит рахунку № 85 "Статутний фонд". Надходження матеріальних цінностей, нематеріальних активів і грошових коштів в остаточну оплату акцій: Дебет рахунку № 01 "Основні засоби" Дебет рахунку № 04 "Нематеріальні активи" Дебет рахунку № 05 "Матеріали" Дебет рахунку № 08 "Запасні частини" Дебет рахунку № 12 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

Дебет рахунку № 50 "Каса" Дебет рахунку № 51 "Розрахунковий рахунок" Дебет рахунку № 52 "Валютний рахунок" Кредит субрахунку № 75-1 "Розрахунки .по вкладах до Статутного фонду". Якщо акції підприємства, створеного у формі акціонерного товариства, реалізуються за цінами, що перевищують номінальну їх вартість, виручена сума від різниці між продажною номінальною вартістю відображується записом: Дебет рахунку № 50 "Каса" Дебет рахунку № 52 "Валютний рахунок" Кредит рахунку № 88 "Фонди спеціального призна­чення", субрахунок № 88-10 "Резервний (страховий) фонд". Кредитове сальдо по рахунку № 85 "Статутний фонд" має відповідати розміру цього фонду, зафіксованому в установчих документах, тобто лишатися незмінним.

3. Випадки зменшення абр збільшення Статутного фонду

Зменшення або збільшення Статутного фонду можливе

у таких випадках:

— при зміні номінальної вартості акцій;

— при прийнятті нових членів до складу учасників (допоміжний випуск акцій) або вибутті учасників (анулювання частини акцій, викуплених у акціонерів);

— при обміні облігацій на право участі у підприємстві (акції);

—при відрахуванні частини прибутку до Статутного фонду;

—при спрямуванні коштів Резервного (страхового) фонду до Статутного фонду.

Зміни Статутного фонду здійснюються за рішенням заснов­ників, а бухгалтерські записи виконуються після перереєст­рації Статутного фонду з урахуванням його нового розміру.

Установчі збори акціонерного товариства можуть вирішу­вати питання про зменшення розміру Статутного фонду у випадках, коли у встановлений термін (6 місяців) підпискою на акції покрито не всю необхідну суму, зазначену у повідомленні.

Збільшення Статутного фонду акціонерного товариства не більше, ніж на 1/З, може бути здійснене за рішенням правління за умови, що це передбачено Статутом. Зміни Статуту, пов'язані із збільшенням статутного майна, мають бути зареєстровані органом, який реєстрував Статут акціонерного товариства, після реєстрації додатково випуще­них акцій.

Статутами банківських і страхових установ, які є акціонер­ними товариствами, може бути передбачено інший порядок збільшення Статутного фонду.

Рішення про зменшення Статутного фонду акціонерного товариства приймається у тому ж порядку, що при збільшенні Статутного фонду. Зменшення Статутного фонду здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

За рішенням акціонерного товариства про зменшення Статутного фонду акції, не представлені до анулювання, визнаються недійсними, але не раніше, ніж через 6 місяців після повідомлення про це всіх акціонерів.

Облік Статутного фонду приватизованого підприємства

Розмір Статутного фонду, який фіксується в установчих документах, визначається внаслідок проведеної перед цим інвентаризації за методикою оцінки вартості об'єктів прива­тизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 717 від 8.09.1993 р., і Порядком бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з приватизацією і орендою державних підприємств, затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 109 від 16.12.93 р. Цей Порядок розроблено відповідно до законів України "Про приватизацію майна державних підприємств" ("Відомості Верховної Ради України", № 24, 1992 р., с. 709), "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малої приватизації)" (Держ. інформа­ційний бюллетень про приватизацію, № І, 1992 р.), "Про оренду майна державних підприємств", "Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку операцій, пов`язаних з прива­тизацією і орендою державних підприємств (із змінами, внесеними відповідно до наказів Мінфіну № 9 від 25.01.94 р., № 68 від 10.05.95 р.)".

Порядок бухгалтерського обліку охоплює такі операції, що підлягають обов'язковому відображенню у бухгалтерському обліку:

— оцінка вартості об'єктів приватизації;

— накопичення й використання коштів покупцем — юридичною особою;

—акціонування підприємств і викуп його акцій;

—взяття на баланс новим власником — юридичною особою
майна, придбаного на аукціоні, за конкурсом або шляхом викупу;

—виділення окремого структурного підрозділу державного підприємства, яке приватизується, як самостійного майнового комплексу;

— передача в оренду цілісних майнових комплексів.
Після завершення оцінки майна підприємство здійснює операції по приведенню Статутного фонду (капіталу) до розміру, який відповідає продажній вартості й фіксується в установчих документах.

У бухгалтерському обліку підприємства проводки такі.

Покриття збитків:

а) минулого року за рахунок:

— доходів поточного року:

Дебет рахунку № 81 "Використання прибутку" Кредит рахунку № 98. "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) минулих років", субрахунок № 98-1 "Нерозподілений прибуток"; водночас за рахунок використання прибутку закривається: Дебет рахунку № 80 "Прибутки ї збитки" Кредит рахунку № 81 "Використання прибутку";

— прибутку звітного року, збільшується на суму невикористаного резерву сумнівних боргів:

Дебет рахунку" № 88 "Фонди спеціального призначен­ня", субрахунок № 88-5 "Резерв сумнівних боргів"

Кредит рахунку № 80 "Прибутки і збитки",

— коштів Резервного страхового фонду:

Дебет рахунку № 88 "Фонди спеціального призначен­ня", субрахунок № 88-10 "Резервний (страховий) фонд"; Кредит рахунку № 98 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) минулих років", субрахунок № 98-2 "Непокриті збитки минулих років";

— коштів цільового призначення:

Дебет рахунку № 96 "Цільове фінансування і цільові надходження"

Кредит рахунку № 98 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) минулих років", субрахунок № 98-2 "Непокриті збитки минулих років";

б) звітного року за рахунок:

— нерозподіленого прибутку минулого року:
Дебет рахунку № 98 "Нерозподілений прибуток
(непокриті збитки) минулих років"

Кредит рахунку № 80 "Прибутки і збитки"; невикористаних коштів резерву сумнівних боргів, які відносяться на прибуток, а потім спрямовуються на покриття збитків:

Дебет рахунку № 88 "Фонди спеціального призначення" Кредит рахунку № 80 "Прибутки і збитки" Визначення Статутного фонду (капіталу):

а) зменшення Статутного фонду:

— на суму вартості майна соціальної сфери, для якого встановлено пільги: Дебет рахунку № 85 "Статутний фонд" Кредит рахунку № 88 "Фонди спеціального призна­чення", субрахунок № 88-4 "Фонд коштів соціальної сфери";

— на суму залишку використання позикових коштів, відображених на однойменному рахунку: Дебет рахунку № 85 "Статутний фонд"

Кредит рахунку № 82 "Використання позикових коштів";

б) збільшення Статутного фонду:

— на суму залишків фондів економічного стимулюван­ня (зменшених на суму персоніфікованих коштів):

Дебет рахунку № 87 "Фонди економічного стимулю­вання"

Кредит рахунку № 85 "Статутний фонд" і на суму залишків фондів спеціального призначення:

Дебет рахунку № 88 "Фонди спеціального призначення" Кредит рахунку № 85 "Статутний фонд";

—на суму нерозподіленого прибутку минулих років і невикористаного залишку чистого прибутку звітного року, зменшеного на суми, спрямовані на покриття збитків і до Фонду власних коштів трудового колективу: Дебет рахунку № 98 "Нерозподілений прибуток

(непокриті збитки) минулих років"; Дебет рахунку № 80 "Прибутки і збитки"; Кредит рахунку № 85 "Статутний фонд".

— на суму залишків Амортизаційного фонду:
Дебет рахунку № 86 "Амортизаційний фонд"
Кредит рахунку № 85 "Статутний фонд";

— на суму залишків коштів Резервного (страхового) фонду:

Дебет рахунку № 88 "Фонди спеціального призначення" Кредит рахунку № 85 "Статутний фонд";

— на суму залишків коштів на рахунку № 88 "Фонди спеціального призначення", субрахунок № 88-12 "Фонд поповнення власних коштів і дооцінка товарно-матеріальних цінностей":

Дебет рахунку № 88 "Фонди спеціального призначен­ня", субрахунок № 88-12 "Фонд поповнення власних коштів і дооцінка товарно-матеріальних цінностей" Кредит рахунку № 85 "Статутний фонд";

— на суму залишків фінансування капітальних вкладень:

Дебет рахунку № 93 "Фінансування капітальних вкладень"

Кредит рахунку № 85 "Статутний фонд";

— на суму індексації незавершених капітальних вкладень і обладнання (згідно з актом оцінки):

Дебет рахунку № 33 "Капітальні вкладення" , Дебет рахунку № 07 "Будівельні матеріали і облад­нання до встановлення" Кредит рахунку № 85 "Статутний фонд". Після визначення оцінки капіталу підприємства, розробки його Статуту можна проводити реєстрацію акціонерного товариства. З моменту реєстрації акціонерного товариства його

Статутний капітал відображується на кредиті рахунку № 85 "Статутний фонд" і відповідних субрахунках (для аналітичного обліку) записами:

№ 85-3 "Визначений Статутний фонд (акції органу приватизації)" у сумі, записаній у Статуті;

№ 85-4 "Сплачений Статутний фонд (акції в обороті)" у розмірі коштів, внесених учасниками в момент підписки, і вартість акцій, реалізованих Фондом у вільному продажу;

№ 85-5 "Вилучений Статутний фонд (акції, вилучені з обороту)", вартість акцій, вилучених з обігу шляхом викупу їх товариством у акціонерів.

Якщо до моменту реєстрації акції не реалізовувалися, то з моменту реєстрації товариства й уточнення в обліку оцінки його Статутного фонду номінальна вартість всіх акцій відображується по кредиту субрахунку № 85-3 "Визначений Статутний фонд (акції органу приватизації)" рахунку № 85 "Статутний фонд". У протилежному разі на субрахунку № 85-4 "Сплачений Статутний фонд (акції в обороті)" рахунку № 85 "Статутний фонд" відображується сума номінальної вартості реалізованих акцій, а на субрахунку № 85-5 "Вилучений Статутний фонд (акції, вилучені з обороту)" рахунку № 85 "Статутний фонд" залишок нереалізованих акцій.

Після одержання від органу приватизації підтвердження про зарахування до Фонду приватизації коштів від реалізації частини акцій, що є частиною держави, на їх номінальну вартість здійснюється запис по переводу акцій з субрахун­ку № 85-3 на субрахунок № 86-4:

Дебет рахунку № 85 "Статутний фонд", субрахунок № 85-3 "Визначений Статутний фонд (акції органу приватизації)"

Кредит рахунку № 85 "Статутний фонд", субрахунок № 85-4 "Сплачений Статутний фонд (акції в обороті"). Після завершення підписки на акції на їх номінальну вартість робиться запис про зменшення коштів на субрахун­ку "Визначений капітал (акції Фонду)" і збільшення коштів на субрахунку № 85-4 "Сплачений Статутний фонд" (акції в обороті)".

Дебет рахунку № 85 "Статутний фонд", субрахунок № 85-3 "Визначений Статутний фонд (акції органу приватизації)"

Кредит рахунку № 85 "Статутний фонд", субрахунок

№ 85-4 "Сплачений Статутний фонд".

Порядок збільшення Статутного фонду акціонерного това­риства у зв'язку з індексацією основних засобів затверджено наказом Міністерства фінансів України № ПО від 30 червня 1995 р. Цей порядок не поширюється на акціонерні товариства, Статутний фонд яких визначено з урахуванням резуль­татів Індексації основних засобів.

Збільшення Статутного фонду акціонерного товариства.

1. Акціонерне підприємство має право збільшувати
Статутний фонд на суму,
що не перевищує суми індексації
балансової вартості основних засобів з урахуванням суми
індексації зносу по них.

2. Для збільшення Статутного фонду акціонерне товариство:

а) приймає рішення про збільшення Статутного фонду на
суму індексації основних засобів шляхом додаткового випуску
акцій або збільшення номінальної вартості акцій;

б) друкує інформацію про додатковий випуск акцій або
збільшення номінальної вартості акцій чи випуску нових акцій
(після реєстрації у відповідному фінансовому органі);

в) вносить зміни до Статутного фонду, пов'язані з його
збільшенням, і реєструє ці зміни у встановленому порядку;

г) відображує ці зміни у бухгалтерському обліку на підставі
відповідних документів;

д) додатковий випуск акцій розподіляє між акціонерами або
обмінює раніше випущені акції на акції нового номіналу.

3. Рішення про збільшення Статутного фонду акціонерного товариства на суму індексації основних засобів
приймається загальними зборами акціонерного товариства у
порядку, визначеному ст. 40—44 Закону України "Про
господарські товариства".

При сумі індексації, що не перевищує 1/3 Статутного фонду, збільшення Статутного фонду акціонерного товариства може бути здійснено за рішенням правління за умови, що подібне передбачено Статутом товариства.

4. Додатковий випуск акцій номінальної вартості. Серед
акціонерів акції додаткового випуску розподіляються пропорційно
їх частці у Статутному фонді акціонерного товариства.

5. Реєстрація додаткового випуску акцій здійснюється
на підставі листа Міністерства фінансів України № 04-305 від
30 вересня 1991 р. про "Порядок реєстрації випуску акцій і
облігацій підприємств і інформації про їх випуск" з урахуванням змін і доповнень, внесених наказом Міністерства фінансів
України № 83 від 23 травня 1995 р., за виключенням п. 9
цього Порядку.

6. При збільшенні Статутного фонду шляхом збільшен­ня номінальної вартості акцій акції попередніх випусків
обмінюються на акції нової номінальної вартості відповідно до
кількості акцій, якими володіє акціонер.

7. При збільшенні Статутного фонду акціонерного
товариства шляхом збільшення номінальної вартості акцій
анулюється реєстрація попередніх випусків акцій і необхідна реєстрація випуску акцій нової номінальної вартості
га інформації про випуск нових акцій.

ІІІ. Схема податків і обов'язкових платежів в Україні в сучасний період

1. Загальнодержавні та місцеві податки

Закон України від 25 червня 1991 року № 1251 - ХІІ "Про систему оподаткування” (зі змінами у відповідності до Законів України № 320 - XIV від 17 грудня 1998 року, № 588 - XIV від 9 квітня 1999 року, № 643 - XIV від 13 травня 1999 року, № 1213 - XIV від 4 листопада 1999 року, № 1770 - ІІІ від 1 червня 2000 року, № 1805 - ІІІ від 8 червня 2000 року, № 2515 - ІІІ від 7 червня 2001 року) зазначає, що податки та інші обов'язкові платежі стягуються до загальнодержавного або місцевих бюджетів. Податки та платежі, що не включені до статей 14 і 15 цього закону не є обов'язковими, а нові податки та відрахування можуть бути запроваджені лише законами, які стосуються оподаткування. Такі закони можуть бути ухвалені не пізніше закінчення першої половини року, що передує року, коли закон вводиться у дію.

Нижче подана інформація викладена станом на 15 березня 2002 р.

2. Розподіл податків та обов`язкових платежів для підприємств малого бізнесу

Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі)

Стаття 14 визначає такі загальнодержавні податки та збори.

1

податок на додану вартість;

2

акцизний збір;

3

податок на прибуток підприємств;

4

податок на доходи фізичних осіб;

5

мито;

6

державне мито;

7

податок на нерухоме майно (нерухомість);

8

плата (податок) за землю;

9

рентні платежі;

10

податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

11

податок на промисел;

12

збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

13

збір за спеціальне використання природних ресурсів;

14

збір за забруднення навколишнього природного середовища;

15

збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;

16

збір на обов'язкове соціальне страхування;

17

збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;

18

збір до Державного іноваційного Фонду;

19

плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

20

фіксований сільськогосподарський податок;

21

збір на розвиток виноградорства, садівництва і хмелярства;

22

єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

23

збір за використання радіочастотного ресурсу України;

24

збори до Фонду ґарантування вкладів фізичних осіб (початковий, реґулярний, спеціальний).

Місцеві податки та збори (обов'язкові платежі)

Стаття 15 закону визначає стягнення таких місцевих податків та зборів (обов'язкових платежів):

А. Податки

1

податок з реклами;

2

комунальний податок.

Б. Збори (обов'язкові платежі)

1

готельний збір;

2

збір за припаркування автотранспорту;

3

ринковий збір;

4

збір за видачу ордера на квартиру;

5

курортний збір;

6

збір за участь у бігах на іподромі;

7

збір за виграш на бігах на іподромі;

8

збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі та іподромі;

9

збір за право використання місцевої символіки;

10

збір за право проведення кіно- і телезйомок;

11

збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей;

12

збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон;

13

збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;

14

збір з власників собак.

Тест. Варіант 13. Для чого передбачена оборотна відомість по синтетичних рахунках:

А) для перевірки правильності кореспонденції рахунків;

Б) для перевірки повноти аналітичного обліку;

В) для перевірки повноти синтетичного обліку;

Г) для підрахунку підсумків із синтетичних рахунків.

Правильний варіант: Г) для підрахунку підсумків із синтетичних рахунків. Тому що узагальнюються всі дані бухгалтерського обліку за місяць в зворотній відомості по синтетичних рахунках. Для прикладу наведемо

Оборотна відомість по синтетичних рахунках

Сальдо на початок

Обороти

Сальдо на кінець

рахунка

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

20

40,6

 

25,0

20,0

45,6

 

 

 

 

3860,0

3860

 

 

30

10,0

 

359,5

359,5

10,0

 

311

600,0

 

2380,0

2780,1

199,9

 

63

 

5266,0

2170,0

1320,0

 

4416,0

64

 

57,5

57,5

45,0

 

45,0

651

 

17,0

17,0

14,5

 

14,5

652

 

142,1

142,1

120,6

 

120,6

653

 

8,5

8,5

7,2

 

7,2

66

 

359,5

410,7

363,0

 

311,8

48.1

2000,0

 

3100,0

2100,0

3000,0

 

44

2100,0

 

 

2020,4

79,6

 

48

1100,0

 

580,0

100,0

1580,0

 

Всього

5850,6

5850,6

13110,3

13110,3

4915,1

4915,1

Оборотна відомість може бути більш розгорнутою - обороти можна показувати не загальною сумою, а з розбиванням по кореспондентських рахунках.

Висновок

В роботі були розглянуті теоретичні питання обліку в управлінні господарством. Було проаналізовано питання проблеми обліку ремонту основних засобів. Наведена схема основних податків та обов'язкових платежів для підприємств малого бізнесу відповідно до діючого законодавства. А також детально розглянуто питання обліку операцій, пов`язаних з перетворенням державних підприємств у відкриті акціонерні товариства. Дана відповідь на тест про оборотну відомість по синтетичних рахунках.

Використана література

1. Бирюкова І.К. Бухгалтерський облік і аудит в Україні. – К.: Економіка і право, 1996

2. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності. – К.: ВМОВ А.С.К., 1996

3. Сопко В.В., Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік у підприємницькій діяльності. – К., 1993

4. Добровольський В. Облік операцій, пов`язаних із перетворенням державних підприємств у відкриті акціонерні товариства //Бухгалтерський облік і аудит. – 1996. - № 1

5. Порядок відображення в бухгалтерському обліку і звітності операцій, пов`язаних з приватизацією та орендою державних підприємств. Наказ Мінфіну України від 19.06.1996. - № 121

6. Косміна Р. М. Бухгалтерський облік: Навч. посіб.,. -К.: Вища шк., 2003

7. Джога Р. Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник; М-во освіти і науки України, КНЕУ. -К.: КНЕУ, 2003

8. Матвіїв М. Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами: Навчальний посібник. -К.: Центр навчальної літератури, 2004

9. Загородній А. Г. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Навч. посіб. -К.: Знання, 2003

10. Костюк Д. Бухгалтерський облік на малих підприємствах згідно з П(С)БО - Х.: Фактор, 2002

11. Панасюк В.М. Податковий облік: Навч. посіб. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002
Реферат на тему: Облік ремонту основних засобів та податки і обов'язкові платежі в Україні (курсова робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.