Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Бухгалтерський облік

Бухгалтерська звітність та облікова політика організації (реферат)

Зміст

Вступ. 3

1. Сутність бухгалтерської звітності 4

2. Облікова політика організації 5

3. Основні правила складання і представлення. 8

бухгалтерської звітності 8

4. Правила оцінки статей бухгалтерської звітності 14

5. Порядок представлення бухгалтерської звітності 20

Висновки. 22

Список використаних джерел. 24

Додатки……………………………………………………………………... 26


Вступ

Дана курсова робота складена на підставі законодавчих і нормативних документів, що регулюють правила ведення і порядок складання і представлення бухгалтерської звітності організацій.

Ведення бухгалтерського обліку здійснюється відповідно до нормативних документів, що мають різний статус. Одні з них обов'язкові до застосування (Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність», положення по бухгалтерському обліку), інші носять рекомендаційний характер (План рахунків, методичні вказівки, коментарі).

Основним документом по бухгалтерському обліку є Закон України « Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» № 996-XIV від 16.07.99., що визначає правові основи бухгалтерського обліку, його зміст, принципи, організацію, основні напрямки бухгалтерської діяльності і складання звітності, склад господарських суб'єктів, зобов'язаних вести бухгалтерський облік і представляти фінансову звітність.

Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності розроблено на підставі Закону України « Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» і визначає порядок організації і ведення бухгалтерського обліку, складання і представлення бухгалтерської звітності, незалежно від організаційно-правової форми, за винятком кредитних і бюджетних організацій, а також взаємини організації з зовнішніми споживачами.

1. Сутність бухгалтерської звітності

Поточний бухгалтерський облік містить розрізнену інформацію про господарську діяльність підприємства. Для одержання інформації про результати такої діяльності дані поточного обліку необхідно узагальнити в певній системі показників. Це досягається складанням звітності, яка є завершальним етапом бухгалтерського обліку.

Звітність — це система узагальнених і взаємопов'язаних економічних показників поточного обліку, які характеризують результати діяльності підприємства за звітний період.

Правові основи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності визначені Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996 XIV, а також прийнятими відповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні. Зазначений Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.[11, с.225]

Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Бухгалтерська звітність складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.

Фінансова звітність є складовою частиною бухгалтерської звітності, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Вона розрахована насамперед на таких користувачів інформації, як інвестори, кредитори та інших, які не можуть вимагати звітів з урахуванням їх конкретних потреб.


2. Облікова політика організації

Організація для здійснення постановки бухгалтерського обліку, керуючись законодавством України про бухгалтерський облік, нормативними актами МФУ й органів, яким законами України надані право регулювання бухгалтерського обліку, самостійно формують свою облікову політику, виходячи зі своєї структури, галузевої приналежності й інших особливостей діяльності.

Під обліковою політикою розуміється прийнята сукупність способів ведення бухгалтерського обліку – первинного спостереження, вартісного виміру, угруповання і підсумкового узагальнення фактів господарської діяльності.

До способів ведення бухгалтерського обліку відносяться способи угруповання й оцінки фактів господарської діяльності, погашення вартості активів, організації документообігу, інвентаризації, способи застосування рахунків бухгалтерського обліку, системи регістрів бухгалтерського обліку, обробки інформації й інші відповідні способи і прийоми.

До способів ведення бухгалтерського обліку, прийнятих при формуванні облікової політики і підлягаючих розкриттю в бухгалтерській звітності, відносяться способи амортизації основних засобів, нематеріальних і інших активів, оцінки виробничих запасів, товарів, незавершеного виробництва і готової продукції, визнання прибутку від продажу продукції, товарів, робіт, послуг і інші способи, що істотно впливають на оцінку і прийняття рішень зацікавленими користувачами бухгалтерської звітності.

Облікова політика формується головним бухгалтером і затверджується керівником організації. При цьому затверджується:

робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить синтетичні й аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог повноти і своєчасності обліку і звітності;

форми первинних облікових документів, застосованих для оформлення фактів господарської діяльності, по яких не передбачені типові форми первинних облікових документів, а також форми для внутрішньої бухгалтерської звітності;

порядок проведення інвентаризації активів і зобов'язань організації;

методи оцінки активів і зобов'язань;

правила документообігу і технологія обробки облікової інформації;

порядок контролю за господарськими операціями;

інші рішення, необхідні для організації бухгалтерського обліку.[9, с.56]

При формуванні облікової політики ґрунтуються на наступних допущеннях і вимогах:

допущення майнової відособленості – активи і зобов'язання організації існують обособленно від активів і зобов'язань власників цієї організації й активів і зобов'язань інших організацій;

допущення безперервності діяльності – організація буде продовжувати свою діяльність у доступному для огляду майбутньому й у неї відсутні наміри і необхідність ліквідації або істотного скорочення діяльності і, отже, зобов'язання будуть погашатися у встановленому порядку;

допущення послідовності застосування облікової політики – прийнята організацією облікова політика застосовується послідовно від одного звітного періоду до іншого;

допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності – факти господарської діяльності відносяться до того звітного періоду, у якому вони мали місце, незалежно від фактичного часу надходження або виплати коштів, зв'язаних з цими фактами;

вимога своєчасності – своєчасне відображення фактів господарської діяльності в бухгалтерському обліку і звітності;

вимога обачності – велику готовність до визнання в обліку витрат і зобов'язань, чим можливих доходів і активів, не допускаючи створення схованих резервів;

вимога пріоритету змісту перед формою – відображення в бухгалтерському обліку фактів господарської діяльності, виходячи не стільки з правової форми, скільки з економічного змісту фактів і умов господарської діяльності;

вимога несуперечності – тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам по рахунках синтетичного обліку на останній календарний день кожного місяця;

вимога раціональності – раціональне ведення бухгалтерського обліку, виходячи з умов господарської діяльності і величини організації.[8, с.18]

3. Основні правила складання і представлення бухгалтерської звітності

Основними документами, що встановлюють правила складання і представлення бухгалтерської звітності, є Закон України « Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 11.05.2000 р. № 1707-ІІІ, від 08.06.2000 р. № 1807-ІІІ, від 22.06.2000 р. № 1829-ІІІ), Положення бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Україні.

Основні вимоги

Організація повинна складати бухгалтерську звітність за місяць, квартал і рік наростаючим підсумком з початку звітного періоду, якщо інше не встановлено законодавством України. При цьому місячна і квартальна бухгалтерська звітність є проміжною.

Бухгалтерська звітність організації складається з:

ü бухгалтерського балансу;

ü звіту про прибутки і збитки;

ü додатків до них, зокрема звіту про рух грошових коштів, додатка до бухгалтерського балансу й інших звітів, передбачених нормативними актами;

ü пояснювальної записки;

ü аудиторського висновку, що підтверджує вірогідність бухгалтерської звітності, якщо вона, відповідно до законів України, підлягає обов'язковому аудитові. Бухгалтерська звітність повинна давати достовірне і повне представлення про майнове і фінансове становище організації, про його зміни і фінансові результати її діяльності, включаючи показники діяльності філій і представництв, у тому числі виділених на окремий баланс. У бухгалтерській звітності дані приводяться мінімум за два роки – звітний і попередній звітному. Якщо дані за попередній період непорівнянні з даними за період звітний, то перші з названих підлягають коректуванню виходячи з установлених правил, причому істотні коректування розкриваються в пояснювальній записці.[12, с.36 ]

Для складання звітності звітною датою є останній календарний день звітного періоду. Бухгалтерська звітність складається за звітний рік, тобто з 1 січня по 31 грудня календарного періоду включно.

Проміжна бухгалтерська звітність за місяць (квартал) складається наростаючим підсумком з початку звітного періоду, якщо інше не встановлено законодавством, і складається з балансу і звіту про прибутки і збитки.

При формуванні бухгалтерської звітності організацією повинна бути забезпечена нейтральність інформації, що утримується в ній, тобто виключене однобічне задоволення інтересів одних груп користувачів звітності перед іншими. Інформація не є нейтральної, якщо за допомогою відбору або форми представлення вона впливає на рішення й оцінки користувачів з метою досягнення визначених результатів або наслідків. Статті балансу, звіту про прибутки і збитки й інші окремі форми звітності, по яких відсутні числові показники, прокреслюються або не приводяться (якщо форма розроблена організацією самостійно).

Бухгалтерська звітність складається українською мовою, у валюті України (у гривнях) і підписується керівником і головним бухгалтером.

Зміст бухгалтерського балансу

Активи і зобов'язання в балансі представляються з поділом у залежності від терміну звертання (погашення) на короткострокові і довгострокові. Активи і зобов'язання представляються як короткострокові, якщо термін звертання (погашення) по них не більш 12 місяців після звітної дати. Всі інші активи і зобов'язання представляються як довгострокові.

Бухгалтерський баланс повинний містити числові показники, показані в дод.1.

Зміст звіту про прибутки і збитки

Звіт про прибутки і збитки повинний характеризувати результати діяльності за звітний період. Доходи і витрати в звіті повинні показуватися з розділенням на звичайні і надзвичайні.

Звіт про прибутки і збитки повинний містити наступні числові показники:

ü Виторг від продаж товарів, продукції, робіт послуг за винятком податку на додану вартість, акцизів і т.п. податків і обов'язкових платежів (нетто-виторг)

ü Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг (крім комерційних і управлінських витрат)

ü Валовий прибуток

ü Комерційні витрати

ü Управлінські витрати

ü Прибуток/збиток від продажів

ü Відсотки до одержання

ü Відсотки до сплати

ü Доходи від участі в інших організаціях

ü Інші операційні доходи

ü Інші операційні витрати

ü Позареалізаційні доходи

ü Позареалізаційні витрати

ü Прибуток/збиток до оподатковування

ü Податок на прибуток і інші аналогічні обов'язкові платежі

ü Прибуток/збиток від звичайної діяльності

ü Надзвичайні доходи

ü Надзвичайні витрати

ü Чистий прибуток (нерозподілений прибуток (непокритий збиток)).[12, с.37]

Зміст пояснень до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки

Пояснення до бухгалтерського балансу повинні розкривати зведення, що відносяться до облікової політики організації, і забезпечувати користувачів додатковими даними, що недоцільно включати в баланс і звіт про прибутки і збитки, але які необхідні користувачам бухгалтерської звітності для реальної оцінки фінансового становища організації, її фінансових результатів і змін у фінансовому становищі.

Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки повинні розкривати наступні додаткові дані:

ü про наявність на початок і кінець звітного періоду і русі протягом звітного періоду окремих видів нематеріальних активів, власних і орендованих основних засобів, фінансових вкладень, дебіторської і кредиторської заборгованості;

ü про зміни в капіталі (статутному, резервному, додатковому) організації;

ü про кількість акцій, випущених акціонерним товариством і цілком оплачених; кількості акцій, випущених, але не оплачених або оплачених частково; номінальної вартості акцій, що знаходяться у власності акціонерного товариства, її дочірніх і залежних організацій;

ü про склад резервів майбутніх витрат і платежів, оціночних резервів, їхня наявність на початок і кінець звітного періоду і рух протягом цього періоду;

ü про обсяги продажів продукції, товарів (робіт, послуг) по видах діяльності і географічних ринків збуту;

ü про склад витрат на виробництво продукції ;

ü про склад позареалізаційних доходів і витрат;

ü про надзвичайні факти господарської діяльності і їхні наслідки;

ü про будь-які видані й отримані забезпечення зобов'язань і платежів організації;

ü про події після звітної дати й умовні факти господарської діяльності;

ü про припинені операції;

ü про аффілірованних осіб;

ü про державну допомогу;

ü про прибуток, що приходитися на одну акцію.

Пояснення представляються у виді окремих звітних форм і у виді пояснювальної записки. Стаття балансу або звіту про прибутки і збитки, до якої даються пояснення, повинна мати вказівку на таке розкриття.

Звіт про рух грошових коштів, що характеризує зміни у фінансовому становищі організації, повинний відбивати наявність, надходження і витрати коштів в організації за звітний період. Він повинен містити наступні числові показники:

Залишок коштів на початок звітного періоду

Надійшло коштів – усього

у тому числі:

ü від продажу продукції, товарів, робіт, послуг

ü від продажу основних засобів і іншого майна

ü аванси, отримані від покупців (замовників)

ü бюджетні асигнування й інше цільове фінансування

ü кредити і позики отримані

ü дивіденди, відсотки по фінансових вкладеннях

ü інші надходження

Спрямовано коштів – усього

у тому числі:

ü на оплату товарів, робіт, послуг

ü на оплату праці

ü на відрахування в державні позабюджетні фонди

ü на видачу авансів

ü на фінансові вкладення

ü на виплату дивідендів, відсотків по цінних паперах

ü на розрахунки з бюджетом

ü на оплату відсотків по отриманих кредитах і позикам

ü інші виплати, перерахування

Залишок коштів на кінець звітного періоду.

Організації повинні розкривати інформацію про наявність і зміни статутного капіталу, резервного капіталу та ін. у Звіті про зміни капіталу, що містить наступні показники:

Величина капіталу на початок звітного періоду

Збільшення капіталу – усього

у тому числі:

ü за рахунок додаткового випуску акцій

ü за рахунок переоцінки майна

ü за рахунок приросту майна

ü за рахунок реорганізації юридичної особи (приєднання)

ü за рахунок доходів, що відповідно до правил бухгалтерського обліку і звітності відносяться безпосередньо в збільшення капіталу

Зменшення капіталу – усього

у тому числі:

ü за рахунок зменшення номіналу акцій

ü за рахунок зменшення кількості акцій

ü за рахунок реорганізації юридичної особи (поділ)

ü за рахунок доходів, що відповідно до правил бухгалтерського обліку і звітності відносяться безпосередньо в зменшення капіталу

Величина капіталу на кінець звітного періоду.

У поясненнях до балансу і звіту про прибутки і збитки повинні бути зазначені: юридична адреса організації, основні види діяльності, середньорічну чисельність працюючих або чисельність працюючих на звітну дату, склад членів виконавчих і контрольних органів організації.

Організація може представляти додаткову інформацію, що супроводжує бухгалтерську звітність, якщо виконавчий орган вважає її корисною для зацікавлених користувачів при прийнятті економічних рішень. У ній розкриваються динаміка найважливіших економічних і фінансових показників діяльності організації за ряд років; запланований розвиток організації; передбачувані капітальні і довгострокові вкладення; політика у відношенні позикових засобів, керування ризиками; діяльність організації в області науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт; природоохоронні заходи; інша інформація.

Додаткова інформація може бути представлена у виді таблиць і діаграм.

4. Правила оцінки статей бухгалтерської звітності

У бухгалтерській звітності не допускається залік між статтями активів і пасивів, статтями прибутків і збитків, крім випадків, передбачених відповідними положеннями по бухгалтерському обліку. Числові показники представляються в нетто-оцінці, тобто за винятком регулюючих величин, що повинні розкриватися в поясненнях. При відступі від вищевказаного, істотні відступи повинні бути розкриті в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки з вказівкою причин і результатів відступів.

Статті річної бухгалтерської звітності повинні підтверджуватися результатами інвентаризації активів і зобов'язань.[9, с.57]

Незавершені капітальні вкладення

До незавершених капітальних вкладень відносяться неоформлені актами приймання-передачі основних засобів і інших документів (включаючи документи, що підтверджують державну реєстрацію об'єктів нерухомості у встановлених законодавством випадках) витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання будинків, устаткування, транспортних засобів, інструмента, інвентарю, інших матеріальних об'єктів тривалого користування, інші капітальні роботи і витрати. Незавершені капітальні вкладення відбивають у бухгалтерському балансі по фактичних витратах для забудовника (інвестора).

Фінансові вкладення

До фінансових вкладень відносяться інвестиції організації в цінні папери, облігації й інші цінні папери інших організацій у статутні капітали інших організацій, а також надані іншим організаціям позики.

Фінансові вкладення приймаються до обліку в сумі фактичних витрат для інвестора. По боргових цінних паперах дозволяється різниця між сумою фактичних витрат на придбання і номінальну вартість протягом терміну їхнього звертання рівномірно в міру нарахування належного по них доходу відносити на фінансові результати у комерційної організації або збільшення витрат у некомерційної. Об'єкти фінансових вкладень (крім позик), не оплачені цілком, показуються в активі балансу в повній сумі фактичних витрат їхнього придбання з віднесенням непогашеної суми в пасиві по статті кредиторів у випадках, коли до інвестора перейшли права на об'єкт. В інших випадках суми, внесені в рахунок підлягаючому придбанню об'єктів фінансових вкладень, показуються в активі балансу по статті дебіторів.

Вкладення організації в акції інших організацій, що котируються на фондовій біржі, котирування яких регулярно публікується, при складанні балансу відбивають на кінець звітного періоду по ринковій вартості, якщо остання нижче вартості, прийнятої до обліку. На зазначену різницю створюється утворення наприкінці періоду резерву під знецінення вкладень у цінні папери за рахунок фінансових результатів у комерційної організації або збільшення витрат у некомерційної.

Основні засоби

До основних засобів відносяться засоби праці, які використовуються при виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, або для керування організацією протягом періоду, що перевищує 12 місяців, або звичайного операційного циклу, що також перевищує 12 місяців. Це: будинки, споруди, машини й устаткування, вимірювальні прилади, обчислювальна техніка, господарський інвентар, робітнича і продуктивна худоба, багаторічні насадження та інші основні засоби.

До основних також відносяться капітальні вкладення в покращення земель і орендовані основні засоби. Закінчені капітальні вкладення в орендовані об'єкти основних засобів зараховуються організацією-орендарем у власні основні засоби в сумі фактичних витрат, якщо інше не передбачено договором оренди.

Вартість основних засобів погашається шляхом нарахування амортизації протягом терміну їхнього корисного використання. Нарахування амортизації основних засобів створюється незалежно від результатів господарської діяльності організації в звітному періоді одним з наступних способів: лінійним способом; способом списання вартості пропорційно обсягу зробленої продукції; способом зменшуваного залишку; способом списання вартості по сумі чисел років корисного використання.

Не підлягають амортизації об'єкти основних засобів некомерційних організацій. Вартість земельних ділянок і об'єктів природокористування не погашається.

Основні засоби відбивають у балансі по залишковій вартості, тобто по фактичних витратах їхнього придбання за винятком суми нарахованої амортизації.

Зміна первісної вартості основних засобів у випадках добудування, дообладнування, реконструкції, переоцінки розкриваються в додатках до бухгалтерського балансу. Комерційна організація має право не частіше одного разу в рік переоцінювати об'єкти основних засобів по відновленій вартості шляхом індексації або прямого перерахування по документально підтверджених ринкових цінах з віднесенням виникаючих різниць на рахунок додаткового капіталу.

Керівник організації має право установити менший ліміт вартості предметів для прийняття до бухгалтерського обліку як основних засобів у виняткових випадках.

Предмети з терміном корисного використання менш періоду незалежно від їхньої вартості не відносяться до основних засобів.

Малоцінні предмети вартістю не більш 1/20 від 100-кратного розміру можуть списуватися у витрати в міру відпущення їх у виробництво або експлуатацію. При цьому з метою забезпечення збереження цих предметів повинний бути організований належний контроль за їх рухом.

Вартість спеціальних інструментів погашається тільки способом списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт, послуг). Вартість спеціальних інструментів, призначених для індивідуальних замовлень, може погашатися в момент їхньої передачі у виробництво. Вартість предметів для здачі в оренду за договором прокату, погашається тільки лінійним способом.

Малоцінні предмети відбивають у балансі по залишковій вартості.

Нематеріальні активи

До нематеріальних активів відносяться: права, що виникають з авторських і інших договорів на твори науки, літератури, мистецтва, на програми для ЕОМ і ін.; патенти на винаходи; товарні знаки; права на «ноу-хау», ділова репутація фірми і т.п.

Вартість нематеріальних активів погашається шляхом нарахування амортизації протягом установленого терміну їхнього використання.

Нематеріальні активи відбивають у балансі по залишковій вартості.

Сировина, матеріали, готова продукція і товари

Сировина, основні і допоміжні матеріали, паливо, покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, запасні частини, тара для упакування і транспортування й інші матеріальні ресурси відбивають у балансі по їхній фактичній собівартості, тобто фактично зроблених витрат на їхнє придбання і виготовлення. Собівартість матеріальних ресурсів, що списуються у виробництво, визначається одним з методів оцінки запасів: по собівартості одиниці запасів, по середній собівартості, по методу ЛИФО, по методу ФИФО.

Готова продукція, а також відвантажені товари, відбивають у балансі по фактичній або нормативній собівартості, товари для перепродажу – по фактичній собівартості.

Незавершене виробництво і витрати майбутніх періодів

Продукція, що не пройшла всіх стадій технологічного процесу, неукомплектовані вироби, відносяться до недовершеного виробництва і відбиваються у балансі в одному з трьох варіантів:

по фактичній або нормативній виробничій собівартості;

по прямих статтях витрат;

по вартості сировини, матеріалів і напівфабрикатів.

Витрати, зроблені організацією в звітному періоді, але які відносяться до наступних звітних періодів, відбивають у балансі як витрати майбутніх періодів і підлягають списанню в порядку, встановлюваному організацією (рівномірно, пропорційно обсягу продукції) протягом періоду, до якого вони відносяться.

Капітал і резерви

У складі власного капіталу організації враховуються статутний, додатковий і резервний капітал, нерозподілений прибуток та інші резерви. Статутний капітал і заборгованість засновників по внесках у статутний капітал, відбивають у балансі окремо.

У додатковий капітал входить дооцінка основних засобів, об'єктів капітального будівництва. Резервний фонд створюється для покриття збитків організації, для викупу власних акцій. Дебіторська заборгованість, не погашена в терміни і не забезпечена гарантіями, погашається за рахунок резерву по сумнівних боргах, що створюється на основі результатів інвентаризації дебіторської заборгованості.

Якщо до кінця наступного звітного періоду резерв не використаний, невитрачені суми списуються на фінансові результати.

З метою рівномірного включення майбутніх витрат у витрати виробництва організація може створювати резерви на різні цілі, відповідно до законодавчих і нормативних актів.

Розрахунки з дебіторами і кредиторами

Розрахунки з дебіторами і кредиторами відбиваються кожною стороною у своїй бухгалтерській звітності в сумах, що випливають з бухгалтерських записів. По отриманих позиках і кредитах заборгованість показується з обліком належних на кінець звітного періоду до сплати відсотків.

Дебіторська заборгованість, по якій термін іскової давності минув, списується на рахунок резерву сумнівних боргів або на фінансові результати. Списання боргу в збиток внаслідок неплатоспроможності боржника не є анулюванням заборгованості: вона враховується за балансом протягом 5 років.

Суми простроченої кредиторської і депонентської заборгованості відносяться на фінансові результати організації.

Прибуток (збиток) організації

Бухгалтерський прибуток (збиток) являє собою кінцевий фінансовий результат, виявлений за звітний період на підставі бухгалтерського обліку всіх господарських операцій організації й оцінки статей бухгалтерського балансу за правилами, прийнятим відповідно до нормативних актів.

Прибуток або збиток минулих років, виявлений в звітному періоді, включається у фінансові результати звітного періоду.

Доходи, отримані в звітному періоді, але які відносяться до наступних звітних періодів, відбивають у балансі окремою статтею як доходи майбутніх періодів. Ці доходи підлягають віднесенню на фінансові результати при настанні звітного періоду, до якого вони відносяться.

У балансі фінансовий результат відбивається як нерозподілений прибуток (непокритий збиток) за мінусом належних за рахунок прибутку установлених відповідно до законодавства України податків і інших аналогічних обов'язкових платежів.

5. Порядок представлення бухгалтерської звітності

Всі організації представляють річну бухгалтерську звітність відповідно до установчих документів засновникам, учасникам організації або власникам її майна, а також територіальним органам державної статистики по місцю їхньої реєстрації. Державні і муніципальні підприємства представляють бухгалтерську звітність органам, уповноваженим керувати державним майном. Іншим органам виконавчої влади, банкам і іншим користувачам бухгалтерська звітність представляється відповідно до законодавства України. Організація повинна представляти бухгалтерську звітність у вищевказані організації по одному екземпляру безкоштовно.

Некомерційні організації можуть не складати звіт про рух грошових коштів, а малі підприємства можуть представити тільки баланс і звіт про прибутки і збитки. Крім того, Положенням по веденню бухгалтерського обліку і звітності в Україні малого підприємства дозволяється не представляти пояснювальну записку, однак у більшості випадків у податкових інспекціях без неї відмовляються приймати звітність.

Річна бухгалтерська звітність представляється протягом 90 днів по закінченні звітного періоду, а квартальна – протягом 30 днів по закінченні кварталу. У межах зазначеного терміну річна звітність затверджується в порядку, встановленому установчими документами, і встановлюється конкретна дата представлення звітності. При цьому річна звітність може бути представлена не раніше 60 днів по закінченні звітного періоду.[9, с.58]

День представлення бухгалтерської звітності визначається по даті її поштового відправлення або фактичної передачі.

Річна бухгалтерська звітність є відкритою для зацікавлених користувачів, і організація повинна забезпечити їм можливість ознайомитися з нею й одержати з неї копії. Якщо показники бухгалтерської звітності віднесені до державної таємниці по законодавству України, те вона надається з урахуванням вимог зазначеного законодавства.

У передбачених законодавством України випадках організація повинна опублікувати не пізніше 1 липня бухгалтерську звітність і підсумкову частину аудиторського висновку.

Висновки

В завершення можна зазначити, що бухгалтерський облік ведеться строго у відповідності з законодавчими й нормативними документами, які мають різний статус. Й хоча деякі з них обов'язкові до застосування (Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність», положення бухгалтерського обліку), а інші мають рекомендуючий характер (План рахунків, методичні вказівки, коментарі), ведення бухгалтерського обліку і складання звітності може проводитись тільки на їх основі, так як будь-які невідповідності або відступи будуть оцінені контролюючими органами як порушення законодавства.

Основним документом по бухгалтерському обліку є Закон України « Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» № 996-XIV від 16.07.1999 р., який визначає правові основи бухгалтерського обліку, його зміст, об'єкти і основні задачі, принципи, організацію; вимоги до головного бухгалтера, організації і ведення бухгалтерського обліку. Він встановлює вимоги до заповнення і зберігання первісних облікових документів і регістрів бухгалтерського обліку, порядок і строки проведення інвентаризації майна і обов'язків; визначає склад бухгалтерської звітності і основні вимоги до неї.

Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності розроблені на основі Закону України « Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» і визначають основні правила ведення бухгалтерського обліку, документування господарських операцій, оцінку і інвентаризацію майна і обов'язків, основні правила складання і представлення бухгалтерської звітності, незалежно від організаційно-правової форми, за виключенням кредитних і бюджетних організацій, а також взаємовідносин організації з зовнішніми споживачами; правила оцінки статей бухгалтерської звітності.

Положення бухгалтерського обліку встановлюють склад і методичні основи формування бухгалтерської звітності організації, крім кредитних и бюджетних організацій. В них приводиться склад бухгалтерського балансу, звіт про прибутки і збитки, пояснення до бухгалтерського балансу; правила оцінки статей бухгалтерської звітності.

Положення бухгалтерського обліку встановлюють склад і методичні основи формування бухгалтерської звітності організації, крім кредитних и бюджетних організацій. В них приводиться склад бухгалтерського балансу, звіт про прибутки і збитки, пояснення до бухгалтерського балансу; правила оцінки статей бухгалтерської звітності.

Отже, як бачимо, складання бухгалтерської (фінансової звітності) підприємств, організацій, установ (юридичних осіб) є справа кропітка, творча, потребує спеціальної підготовки, наявність спеціальних вмінь та знань, змушує бухгалтера бути постійно у курсі усіх змін у законодавстві, адже не секрет, що чинне законодавство постійно зазнає змін, виправлень, уточнень, що виникають при тлумаченні норм чинного законодавства. Справа бухгалтера – подавати завжди точну, своєчасну та повну інформацію про стан справ на підприємстві як керуючим органам, так і зовнішнім користувачам. Бухгалтер повинен слідкувати за усіма подіями, що відбуваються на підприємстві, оскільки усе це впливає на відображення, подання та тлумачення інформації про фінансово-господарський стан на підприємстві. Подібний статус бухгалтера вимагає від нього знання та правильного розуміння норм чинних законів, указів, інструкцій, порядків, тлумачень, що можуть стосуватися діяльності підприємства.

Дана робота відображає лише частину завдань, покладених на бухгалтера. Розглянуті форми бухгалтерської звітності підсумовують діяльність і роботу як самого підприємства, так і роботи бухгалтера, oскільки проміжні і річні звіти підводять підсумок щоденній кропіткій і точній роботі бухгалтерів та інших спеціалістів підприємства. Кожен докладає свою цеглину, а в кінці, як результат, - будова (для бухгалтера – річний звіт).

 

Список використаних джерел

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 11.05.2000 р. № 1707-ІІІ, від 08.06.2000 р. № 1807-ІІІ, від 22.06.2000 р. № 1829-ІІІ).

2. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419.

3. Перелік видів діяльності, щодо яких складається фінансова звітність, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 24.02.2000 р. № 37.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. № 391/3684.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. № 391/3689.

6. Наказ МФУ від 30.11.1999 р. № 291 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування», зареєстрованого в Мінюсті України 21.12.1999 р. № 892/4185.

7. Теорія бухгалтерського обліку: Навч.посіб./О.І.Васюта-Беркут, Г.Ф.Шепітко, Н.О.Ромашевська; За заг.ред.В.Б.Захожая. – К.: МАУП, 2001. – 176 с.

8. Життя за планом: загальні принципи бух обліку в Україні (Іван Павлюк). //Дебет-Кредит. – 2001. - № 27/2001. – с.18.

9. Основоположні принципи бухгалтерського обліку (Римма Грачова). //Бухгалтерія: право, податки, консультації. – 2002. - № 7 (422). – с.55-58.

10. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 635 с. – (Серия «Высшее образование»).

11. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник / За ред. М.В. Кужельного. – 6-те вид.- К.: А,С,К., 2002. – 266 с. – (Економіка. Фінанси. Право).

12. Фінансова звітність: хто, що, куди? (Зінаїда Сахацька). // Бухгалтерія: право, податки, консультації. № 52/1 (467) 24.12.2001., с.35-37.

Розділ

Група статей

Статті

1

2

3

Необоротні активи

Нематеріальні активи

Права на об'єкти інтелектуальної (промислової) власності

Патенти, ліцензії, торгові знаки, знаки обслужування, інші аналогічні права і активи

Організаційні витрати

Ділова репутація організації

 

Основні засоби

Земельні ділянки й об'єкти природокористування

Будинки, машини, устаткування й інші основні засоби

Незавершене будівництво

Дохідні вкладення в матеріальні цінності

Майно для передачі в лізинг

Майно, надане за договором прокату

 

Фінансові вкладення

Інвестиції в дочірні підприємства

Інвестиції в залежні підприємства

Інвестиції в інші організації

Позики, надані організаціям на термін не більш 12 місяців

Оборотні активи

Запаси

Сировина, матеріали й інші аналогічні цінності

Затрати в незавершеному виробництві

Готова продукція, товари для перепродажу і товари відгалужені

Витрати майбутніх періодів

Податок на додану вартість

 

Дебіторська заборгованість

Покупці і замовники

Векселя до отримання

Заборгованість дочірніх і залежних товариств

Заборгованість учасників по вкладам в уставний капітал

Аванси видані

Інші дебітори

Фінансові вклади

Позики, надані організаціям на термін менш 12 місяців

Власні акції, викуплені у акціонерів

Інші фінансові вкладення

Грошові кошти

Розрахункові рахунки

Валютні рахунки

Інші грошові кошти

Капітал і резерви

Статутний капітал

 

Додатковий капітал

 

Резервний капітал

Резерви, утворені відповідно до законодавства

Резерви, утворені відповідно до установчих документів

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток - віднімається)

 

Довго строкові зобов'язання

Позикові засоби

Кредити, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати

Позики, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати

Інші зобов'язання

 

Короткострокові зобов'язання

Залучені кошти

Кредити, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати

Позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати

Кредиторська заборгованість

Постачальники і підрядники

Векселя до уплати

Заборгованість перед дочірніми і залежними товариствами

Заборгованість перед персоналом організації

Заборгованість перед бюджетом і державними позабюджетними фондами

Заборгованість учасникам по виплаті доходів

Аванси отримані

Інші кредитори

 

Доходи майбутніх періодів

 

 

Резерви майбутніх витрат і платежів

 
Реферат на тему: Бухгалтерська звітність та облікова політика організації (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.