Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Біологія

Синфітосозологічний аналіз рослинності Карпат

Згідно з аналізом отриманих результатів, на території регіону досліджень охорони потребують 70 синтаксонів рангу асоціації, 24 союзів, 16 порядків і 11 класів рослинності, що приурочені до водних, повітряно-водних і болотних фітоценозів, включаючи заболочені вільшняки бузкові (Табл. 4). Це становить 57 % усіх виявлених синтаксонів. Перебувають під загрозою зникнення майже всі асоціації оліготрофних боліт класу Oxycocco-Sphagnetea, що включені до переліку пріоритетних біотопів Додатку1 Директиви 92/43 ЕЕС як активні оліготрофні болота (7110). Вони поширені переважно у Ґорґанах, на Чорногорі та рідше у Вулканічних Карпатах. Нині більшість відомих локалітетів розташовані на природоохоронних територіях, однак деякі з них меліоровані (Глуханя, Багно), а на деяких, через загальне порушення гідрологічного режиму території, спостерігається посилений ріст Picea abies i чагарників (Замшатка, Чорне багно, Гропа). Серед синтаксонів евтрофних, мезоевтрофних і мезотрофних боліт, зокрема, класу Scheuchcerio-Caricetea fuscae під загрозою зникнення перебувають обидва синтаксони союзу Rynchosporion, що становлять біотоп «Депресії на торфовому субстраті» (7150), а також «Перехідні болота і трясовини» (7140). Ці угруповання переважно є частиною континууму рослинного покриву оліготрофних боліт. Особливо рідкісними і водночас такими, що перебувають під загрозою зникнення є карбонатні болота з домінуванням Carex davalliana союзу Caricion davallianae та болота з домінуванням Typha schuttleworthii. Асоціація Carici flavаe-Eriophoretum latifolii є типовим угрупованням евтрофних гірських боліт переважно поясу букових лісів. У її флористичному складі виявлено низку видів роду Orchidaceae, рідкісні види бріофлори України та Українських Карпат. Серед інших синтаксонів цього класу рідкісними є мезотрофні угруповання асоціації Carici echinatae-Sphagnetum, виявлені нами у Ґорґанах, на Чорногорі та на Свидівці. Важливу ценотичну роль (до 30 % проективного покриття) у ній відіграє Menyanthes trifoliatа, рідкісний для південного мегасхилу Українських Карпат, а також Drosera rotundifolia і сфагнові мохи, більшість з яких, у зв'язку з деструкцією біотопів, потребують охорони. Загалом у межах класу Scheuchcerio-Caricetea fuscae потребують охорони 8 асоціацій, поширених переважно у Східних Бескидах, Ґорґанах і Чорногорі. Серед синтаксонів класу Phragmito-Magno-Caricetea потребують охорони угруповання активних ценоутворювальних осок, таких як Carex elata, C. acutiformis, C. vesicaria, C. paniculata у зв'язку з трансформацією їх біотопів. Усі синтаксони класу Montio-Cardaminetea, що включені до цього переліку є рідкісними, оскільки формуються у екстремальних умовах високогір'я вздовж холодних потоків. Угруповання справжньої водної рослинності класів Lemnetea, Charetea, Potametea, за винятком декількох асоціацій, належать переважно до категорії рідкісних і приурочені до низовинної частини регіону, оскільки меліорація, обвалування і випрямлення русел рік на Закарпатській низовині та вирубування лісів призвели до втрати природних водних біотопів. Деякі рідкісні угруповання класу Potametea трапляються й у поясі ялинових лісів. Зокрема угруповання асоціації Potametum praelongi у Карпатах виявлені вперше і лише на території Українських Карпат.

Болотні угруповання на засолених ґрунтах є рідкісними для Українських Карпат загалом і формуються у місцях виходу мінеральних джерел від низовини до нижнього гірського поясу, або навколо солоних озер, які виникли внаслідок руйнування соляних шахт. До таких належить угруповання асоціації Caricetum distantis і Bolsoschoenetum maritimi.

До категорії «перебувають під загрозою зникнення» належить12 асоціацій, «рідкісні» - 36 асоціацій, «типові» 15 - асоціацій.

На території Закарпаття наявний також біотоп 3160 «Природні дистрофічні озера і водойми». Він представлений невеликими водоймами, що іноді є включенням у оліготрофні болота. У таких водоймах рослинність представлена поодинокими куртинами Rynchospora alba розрідженими заростями Carex limosa, рідше Carex rostrata. Їх ми спостерігали у Горганах (болото Глуханя), на Свидовецькому хребті і на Чорногорі. Як правило, це слабо сформовані рослинні угруповання, синтаксономічний статус яких визначити важко.

Досліджувані об'єкти належать до тринадцяти пріоритетних біотопів європейської природоохоронної мережі Natura 2000, що включені до Додатку 1 Директиви 92/43 ЕЕС (Директива «Біотопи») . Порівняно високою ценотичною різноманітністю характеризується біотоп 3150 «Природні евтрофні водойми з рослинністю союзів Magnopotamion і Hydrocharition», тоді як біотопи 3260 «Низинні та гірські текучі води з угрупованнями Ranunculion fluitantis та Callitricho-Batrachion», 7220 «Джерела з рослинністю союзу Cratoneurion» є дуже рідкісними і представлені відповідно однією-двома асоціаціями.

Найбільше угруповань, що потребують охорони, приурочені до Закарпатської низовини (близько 38 асоціацій), по 13-14 асоціацій в Ґорґанах і Закарпатському передгір'ї, 11 – на Чорногорі, 9 – у Східних Бескидах й низьких полонинах і лише по 4-6 асоціацій - в Марамороських Альпах, Вулканічних Карпатах і на Свидівці. Більшість угруповань приурочені до заповідних територій, а угруповання 19 асоціацій не охороняються. Основна частина угруповань з переліку тих, що потребують охорони, знаходяться на території КБЗ, НПП Синевир, НПП Зачарований край і РЛП Притисянський.

Рідкісні, такі, що перебувають під загрозою зникнення, та типові природні рослинні угруповання, які підлягають охороні, включені до «Зеленої книги України» , яка є офіційним державним документом.

З аналізу видно, що з 10 формацій болотної рослинності, включених до «Зеленої книги України» (2009) , на території Закарпаття зустрічається 6 формацій. Угруповання формацій Cariceto (rostratae et limosae) - Sphagneta (cuspidati) і Cariceta davallianae не були раніше відомі з досліджуваної території, а угруповання формації Cariceta paniculatae наводяться автором вперше для району Східних Бескид.

До «Зеленої книги України» (2009) включено 25 формацій водної рослинності. З них 11 – виявлені на території Закарпаття. Вперше для регіону наводяться угруповання формацій Sagittarieta sagittifoliae, Potamogetoneta praelongi і Nymphoidetа peltatae.

Використана література: Фельбаба-Клушина Л.М. Рослинний покрив боліт і водойм верхів'я басейну р. Тиса (Українські Карпати) та флювіальна концепція його охорони.
Реферат на тему: Синфітосозологічний аналіз рослинності Карпат


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.