Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Біологія

Різноманітність флори водойм і боліт Карпат та її аналіз

У флорі Європи нараховується близько 11000 видів cудинних рослин. З них 2000 таксонів зараховані до категорії рідкісних і вразливих, а близько 100 видів перебувають у критичному стані.

Відповідно у флорі Карпат наявні близько 4000 видів і підвидів судинних рослин, з них у флорі Української частини Карпат налічується понад 2020 видів і підвидів. До переліку ендемічних видів флори Карпат включено близько 500, до субендемічних – близько 40 таксонів (приблизно 13% видового складу), з яких у флорі Східних Карпат – 140 таксонів. Кількість рідкісних, реліктових, погранично-ареальних, а також ендемічних видів флори Українських Карпат, згідно з К.А. Малиновським та ін., становлять 408 таксонів, з яких близько 370 ростуть на території Закарпаття.

У флористичному складі рослинності боліт і водойм України переважають бореальні види, а у складі карпатських боліт відмічено низку специфічних гірських, високогірних та арко-альпійських видів. Для флори боліт Українських Карпат характерною рисою є значна частка лучних і лісових видів мезофітів. Строкатість флористичного складу болотних екосистем за їх ценотичною приуроченістю відмічена для боліт України в цілому, а також, зокрема, й для боліт північно-західної Росії. М. С. Боч, і В. О. Смагин зазначили, що проведений ними аналіз флори боліт згаданого регіону ще раз підтверджує висновок І. Д. Богдановської-Гієнеф, яка розглядала болотну флору як агрегацію видів з різних флорогенетичних комплексів у післятретинний період.

За результатами наших досліджень, флора водних і болотних екосистем регіону включає 620 видів вищих рослин, з яких 145 - мезофіти (23, 38 %), 199 (32,10 %) - гігромезофіти, 173 (27,90 %) – гігрофіти, 71 (11,45 %) – пергідрофіти, 27 (4,35 %) – гідрофіти і 5 - (0,80 %) гіпергідрофіти.

Значна щільність річкової мережі в гірських поясах зумовила поширення на цій території великої кількості рослин, приурочених до заболочених берегів гірських потоків, які трапляються й по периферії боліт. Це переважно лісові види, що належать до групи гігромезофітів (Athyrium filis-femina (L.) Roth, Carex remota L., Chrysosplenium alpinum Schur, C. alternifolium L.). Без участі мезофітів, які належать переважно до групи геміевритопних видів, з 475 видів нашої вибірки, 65 видів (13,68 %) належать до групи стенотопних, 357 (75,16 %) – гемістенотопних і 53 (11,17 %) – геміевритопних. Така кількість стенотопних і гемістенотопних видів яскраво демонструє вразливість водних, болотних та інших гігрофільних екосистем досліджуваного регіону до змін гідрологічного режиму екотопів.

До попереднього видання "Червоної книги України" було включено 144 види судинних рослин флори Закарпаття або 33,0 % від кількості усіх таксонів, запропонованих для охорони в Україні, а до її нового видання – включено 205 видів, або 29 % від кількості усіх включених таксонів. З них 34 види трапляються виключно на території Закарпаття. До "Червоного списку рослин Закарпаття" рекомендовано включити 485 таксонів судинних рослин (24% флори Закарпаття). За попереднім аналізом, із них близько 220 видів приурочені переважно до лук, 155 – до лісів, - 115 до боліт і заболочених екотопів, 27 - до водойм. Близько 30 % загрожуваних видів регіону - це гігромезофіти, гігрофіти і гідрофіти.

Згідно з В. В. Крічфалушієм та ін. від початку минулого століття з території Закарпаття зникло 16 таксонів. Серед них Ludwigia palustris (L.) Elliott, Primula farinosa L., Carex diandra Schrank, C. bicolor All., Gladiolus palustris Gaudin, Eriophorum gracile Koch, що були приурочені до боліт та заболочених лук. На сьогодні є усі підстави доповнити цей перелік Buschia lateriflora (DC.) Ovcz., оскільки остання його знахідка була зроблена майже 80 років тому. У гербарії природничого музею в Будапешті (ВР) зберігається 9 гербарних зразків цього виду з досліджуваної території, зібраних переважно А. Маргіттаєм протягом 1922-1932 рр. (№№, 275027, 275028, 275030, 337771, 423590, 63680, 63683) та А. Борошом у 1923 р. (№№ 272541, 272542). До цього списку не були включені види рослин, наведені для регіону в різних літературних джерелах, наявність яких не була підтверджена вітчизняними, чи закордонними (Угорщина, Словаччина, Румунія, Чехія) гербарними матеріалами або знахідками у природі, а тому вони могли потрапити до регіонального флористичного списку помилково. Таких таксонів 35. Серед них помітна частка (20 %) тих, що ростуть на болотах та у прибережно-водних екотопах: Cladium mariscus (L.) Pohl, Eriophorum scheuchzeri Hoppe, Rhynchospora fusca (L.) W.T. Aiton, Juncellus pannonicus (Jacq.) Clarce, Scirpus pungens Vahl, S. triqueter L. та S. supinus L. Останній вид ми виявили нещодавно на Закарпатській низовині. В межах України він поширений на Поліссі та в Лісостепу, переважно вздовж Дніпра. Scirpus triqueter також наводять для Лісостепу і Степу, долини Дністра та Дніпра, Juncellus pannonicus – для Степової зони пониззя Дністра, а Cladium mariscus – переважно для Волинського та Західного Лісостепу, Малого Полісся та Степу. Тому не виключено, що ці та інші види могли рости у регіоні досліджень, однак зникли у зв'язку з деструкцією відповідних біотопів, адже більшість з цих видів наведені саме для Закарпатської низовини, рослинний покрив якої порівняно з іншими флористичними районами найбільш антропогенно трансформований.

За результатами аналізу літератури та власних досліджень, охорони потребують 200 видів cудинних рослин, приурочених до досліджуваних типів рослинності (Табл.2). З них 57 видів було включено до «Червоної книги України» попереднього видання (1996) і 73 види – до нового видання (2009). Наша вибірка включає лише 66 видів, зафіксованих у списку рідкісних, ендемічних, реліктових та погранично-ареальних видів рослин Українських Карпат, складеному К. А. Малиновським та ін., оскільки до нього не були включені рослини водойм, переважна більшість яких приурочена до низовини.

До «Червоного списку Закарпаття» було включено 119 видів гідро- і гігрофільних екотопів, з яких 6 належать до категорії зниклих, 31 – зникаючих, 37 – вразливих, 28 – рідкісних і 16 – поза загрозою.

Різна кількість видів досліджуваних типів рослинності зафіксована у Червоних книгах і Червоних списках інших країн Карпатського регіону. Наприклад, на території Румунії охорони потребують більше 20 видів рослин,, з яких 15 - рідкісні, 3 – зникаючі, 2 – вразливі, 1 – знаходиться під безпосередньою загрозою вимирання (Carex bicolor) і один – вимерлий (Saussurea porcii).

На території Словаччини зафіксовано 35 видів рослин водойм, боліт і заболочених екотопів, що ростуть і на нашій території й потребують охорони. Cеред них 8 таксонів є критично загроженими, 13 – вразливі, 10 - зникаючі і 1 зниклий.

До «Червоної книги Польських Карпат» включено 35 видів рослин гідро- і гігрофільних екотопів, спільних з нашим переліком. Серед них 9 видів є критично загрожені, 11 – зникаючі, 10 – вразливі, 3 – менш загрозливі, 1 – зниклий (Anacamptis coriophora) і 1 – з недостатньою інформацією.

До «Червоного списку Карпат» включено 344 види судинних рослин, з яких близько 70 видів приурочені до водних і перезволожених екотопів.

До Додатку 1 Бернської Конвенції включено 6 видів, що є і в нашому переліку: (Marsileа quadrifolia, Salvinia natans, Narcissus poeticus, Eleocharis carniolica, Liparis loeselii і Typha schuttleworthii).

Крім таксонів, що були включені до «Червоної книги України» (2009) і «Червоного списку Закарпаття», пропонуємо внести до «Червоного списку Закарпаття» ще 49 видів судинних рослин. З них 2 - вірогідно зниклi (Buschia lateriflora, Carex appropinquata), 21 – регіонально рідкісний (Wоlffia arrhiza, Scirpus supinus, Cyperus michelianus, Carex distans, C. cespitosa, C. acutiformis, Potamogeton nodosus, P. acutifolius, P. compressus, P. gramineus, P. obtusifolius, Sparganium microcarpum та ін.) й на території досліджуваного регіону для більшості з них відомо лише по 2-7 локалітетів, 19 – вразливі (Batrachium trichofyllum, B. аquatile, B. сircinatum, Carex elongata, Hottonia palustris та інші), 7 – невизначені (Scirpus pungens, S. triqueter, Lythrum tribracteatum та інші), що наводяться для території Закарпаття у літературних джерелах, однак не підтверджені гербарними зразками.

Таким чином, враховуючи сучасні дані з вищевказаних літературних джерел і установчих документів та наші доповнення, на території Закарпаття охорони потребують 200 видів судинних рослин, приурочених до водойм, боліт та заболочених екотопів, що становить близько 11 % видового різноманіття флори Закарпаття.

Особливо вразливими до антропогенного впливу, й насамперед такого, що викликає забруднення водойм і грунтів, є мохоподібні і лишайники. Вони зникають інтенсивніше, ніж судинні рослини. Наприклад, з території Голладії ще до кінця 60-х років минулого століття зникло 16 % наземних і епіфітних мохів і 27 % епіфітних лишайників, а у Бельгії з 600 видів мохоподібних зникло 114 й 34 перебувають на межі зникнення. Бріофлора боліт невелика за об'ємом, однак кількість гемістенотопних і стенотопних видів становить понад 80 % її видового різноманіття. В цілому мохи більш вірні болотам ніж судинні рослини, а специфікою бріофлори можна вважати обмежену кількість едифікаторів і домінантів. Флора болотних мохів складається переважно з бореальних і помітної частки аркто-альпійських видів.

Сучасний розвиток природних умов, що супроводжується потеплінням клімату у глобальному масштабі не сприяє утворенню оліго- і мезотрофних боліт, у рослинному покриві яких значна роль належить мохам. Тому представники бріофлори боліт, особливо бореальні та арко-альнійські види, будуть інтенсивно поповнювати «Червоні списки» бріофітів європейських країн у найближчі роки.

Згідно з нашими дослідженнями понад 20 представників бріофлори є рідкісними і потребують охорони. Наведений нами перелік бріофітів є лише першим наближенням і буде доповнюватися у процесі досліджень.

Таблиця 2. Созологічний аналіз представників бріофлори боліт і водойм.

Назва таксону

Поширення на південному мегасхилі Українських Карпатах (флористичний р-н)

Созологічний статус

Ricciáceae Reichenb

Riccia flúitans (L.) Lorbeer

Закарпатська низовина

рідкісний

Ricciocarpos nátans (L.) Corda

Закарпатська низовина

рідкісний

Scapaniaceae

Scapania helvetica Gottsche*

Ґорґани

рідкісний

Fontinalaceae Card. Emend Welch.

Fontinalis hypnoides Harm.*

Ґорґани, Закарпатська низовина

рідкісний

Dichelima falcatum (Hedw.) Myr.

Cвидовець

рідкісний

Thuidiaceae Kindb

Helodium blandowii (Web. Et Mohr) Warnst.*

Східні Бескиди й низькі полонини

рідкісний

Amblystegiaceae Roth

Drepanocladus exannulatus (B. S. G.) Warnst.

Ґорґани, Чорногора,

рідкісний

Drepanocladus revolvens (Sw.) Warnst.

Свидовець, Чорногора

вразливий

Drepanocladus vernicosus (Lindb.) Warnst.

Свидовець, Чорногора

рідкісний

Drepanocladus sendtneri (Schimp.) Warnst.

Східні Бескиди й низькі полонини

рідкісний

Hygrohypnum ochraceum (Wils.) Loeske

Східні Бескиди й низькі полонини, Чорногора

рідкісний

Calliergon stramineum (Brid.) Kindb.

Чорногора

рідкісний

Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb.

Східні Бескиди й низькі полонини

рідкісний

Brachiteciacea Roth Tomenthypnum nitens (Hedw.) Loeske

Марамороські Альпи, Східні Бескиди й низькі полонини

рідкісний

Hypnaceae Fleisch

Hypnum pretense (Rebenh.) Koch

Чорногора, Закарпатська низовина

рідкісний

Bryaceae C. Müll

Pohlia obtusifolia (Brid.) L. Koch

Свидовець

рідкісний

Bryum weigelii Spreng.

Східні Бескиди й низькі полонини, Марамороські Альпи

рідкісний

Bryum bimum (Brid.) Turn.

Рахівський р-н, г. Бальзатул

рідкісний

Mniaceae (C. Müll) Mitt.

Pseudobrium cinclidioides (Hueb.) T. Kop.

Свидовець

рідкісний

Meesiaceae C. Müll

Meesia uliginosa Hedw.

Марамороські Альпи

рідкісний

Bartramiacea B.S.G.

Philonotis marchica (Hedw.) Brid.

Чорногора

рідкісний

Philonotis tomentella Moll.

Чорногора, Марамороські Альпи

рідкісний

Dilaenaceae Dum.

Pallavicia lyellii (Hook.) Gray

Закарпатська низовина

рідкісний

Plagiochillaceae Buch

Milia anomala (Hook.) Gray

Марамороські Альпи, Чорногора

рідкісний

Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dum.

Горгани

рідкісний

Lepidoziaceae Arnell.

Talaranea setaceae (Web.) Müll

Вулканічні Карпати

рідкісний

Scapaniaceae Mass.

Scapania irrigua (Nees) Dum.

Ґорґани

рідкісний

S. helvetica Gottsche*

Ґорґани

рідкісний

Sphagnaceae Müll

Sphagnum fimbriatum Wils.

Свидовець

рідкісний

S. fuscum (Schimp.) Klinggr.

Ґорґани, Чорногора

зникаючий

S. balticum (Russow)* C.E.O.Jensen

Чорногора

рідкісний

S. subnitens Russow et Warnst. *

Марамороські Альпи

зникаючий

S. tenellum (Brid.) Pers. ex Brid.*

Ґорґани

вразливий

S. rubellum Wils.

Чорногора, Свидовець, Ґорґани

зникаючий

S. riparium Angstr.

Ґорґани, Чорногора,

рідкісний

S. papillosum Moris

Ґорґани, Чорногора

рідкісний

S. cuspidatum Ehrh.

Ґорґани, Чорногора

рідкісний

S. contortum Schultz

Східні Бескиди й низькі полонини, Ґорґани

вразливий

S. magellanicum Brid.

Ґорґани, Чорногора, Марамороські Альпи

вразливий

Meesiaceae

Meesia uliginosa Hedw.*

Марамороські Альпи

вразливий

Plagiomniacea

Pseudobryum cinclidioides (Huebener)T.J.Kop.*

Свидовець

рідкісний

Примітка: * - позначені види, включені до Червоної книги України (2009), а жирним шрифтом позначені ті, що наводяться для досліджуваного регіону вперше.

До переліку бріофітів, що потребують охорони, включено 41 вид, з яких лише 8 внесені до «Червоної книги України» (2009). Більшість видів є рідкісними, а серед представників родини Sphagnaceae значна частка видів є вразливими і зникаючими у зв'язку з порушенням процесів розвитку боліт і деструкцією відповідних біотопів.
 
Детальніше дане питання розкрите в запакованому файлі
 
Використана література: Фельбаба-Клушина Л.М. Рослинний покрив боліт і водойм верхів’я басейну р. Тиса (Українські Карпати) та флювіальна концепція його охорони.
Реферат на тему: Різноманітність флори водойм і боліт Карпат та її аналіз


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.