Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Біологія

Класиологія. Міркування та пропозиції (реферат)

Класиологія. Міркування та пропозиції

Головною рисою нашого і майбутніх століть є взаємодія людини, природних та соціальних систем, що мас велике теоретичне і практичне значення. Системний підхід у всіх галузях наук в період становлення Біосфери в Ноосферу вимагає нового підходу до визнання ролі організуючої науки класиології в раціональному використанні і охороні природних та інших ресурсів, класифікації всіх систем і явищ життя у їх взаємозв'язку та взаємообумовленості для служіння всіх систем мирній творчій праці.

Цілісні системи макро- та мікросвіту становлять єдине взаємообумовлене і взаємозв'язане буття матеріального й духовного творіння Всесвіту та Людини.

Із визначень класиології як науки в тексті, наведених суджень літературних джерел і міркувань можна стверджувати, що є потреба в єдиній науці про Природу і Людину. Класиологія — наука про Природу та Людину і її сферу діяльності, як єдину цілісну систему.

Класиологія — наука про Всесвіт > Космос > Біосферу > Сушу Землі > Людство... та їх структурні частини різного роду множин, які вимірюються в часі і просторі, мають самовпорядкування свого розвитку та існування, направляють всезагальний процес розвитку життя.

Класиологія — це розкриття внутрішнього необхідного зв'язку між явищами життя, вона вивчає різноманітність різних типів цілісних систем, становлення їх фазності, циклічності, ритмічності, їх типи взаємозв'язку в цілісності між багатьма видами і таксонами /множинами/.

Об'єкти — і частини мають свої основні одиниці. Основною одиницею живих систем є вид. Визначення виду таксону комах автор дає в тексті.

Система носить ієрархічний характер, в якій кожний таксон /множина./ одержує пояснення різного ступеня визначеності.

Класиологія вивчає і описує форми руху матерії та пізнання, класифікує об'єкти — системи, одиниці, виміри, поняття пізнання та вчить доповнювати об'єкти певними системами для раціонального використання і охорони їх на благо Людини — Людства.

Класиологія — наука про Людину, місце її в системах.

Класиологія стверджує природне та соціальне Буття та пояснює його.

Основна теорія класиології — геохімічна концепція В.І.Вернадського — жива речовина, сама створює собі умови для життя, — та вчення про Ноосферу.

Основна мова класиології — мова системного аналізу і аналітичного синтезу, асоціативної логіки. Особливе місце займає мова моделювання.

Кожна наука — багатопрофільна структура основної проблеми: Людина та Біосфера.

Класиологія — система наук, і кожна наука має специфічну мову дослідження, яка виходить із принципу формули цілісної системи: 1 > 2 > 3 > 4 > 5... принципу дослідження основних тріад об'єктів дослідження та формули сфери діяльності людини: Р4 = Р14 + Р24 + Р34 + Р44 + Р54... /позначення в тексті на сторінці 17/.

Основні — об'єкти-системи дослідження, що стверджують і будуть стверджувати значення Людини і заслуговують дослідження у співвідношеннях розумної діяльності людини і охорони навколишнього природного середовища, показані в позиції 17 на сторінці 21 тексту книги.

Зміни історичного процесу розвитку йдуть в глибину і забезпечують розміщення окремих систем по відношенню до інших за принципом віддаленості твердих тіл через розріджені: повітря, воду... Цей принцип відноситься і до живих систем. Роль та місце системи визначає генеральна лінія розвитку процесів.

Основною складовою частиною любого рангу і величини та ступеня зв'язку цілісних систем, по міркуванню автора, є тріада. Основна тріада, основні об'єкти дослідження класиології і співвідношення їх та взаємообумовленості і взаємозалежності Біосфера > Суша > Сфера діяльності людини... та їх основні супідрядні одиниці буття: біогеоценоз /екосистема/, гідробіогеоценоз, агробіогеоценоз і їх структурні частини; ландшафт та його біотопи і фації, галузі виробництва та їх ланки, що забезпечують матеріальні та духовні потреби людини і їх покращення, охороняючи навколишнє природне середовище для постійного життя-буття. Людина не може існувати без біогеоценозу /екосистеми/ та гідробіогеоценозів та їх вторинних породжень, пов'язаних з діяльністю людини, різних типів агробіогсоценозів і інших штучних екосистем, які без діяльності людини довгий час існувати не можуть.

Людина ↔ Людство не існує і не буде існувати без Суші Землі. Цілісна система Суші: Азія > Америка > Африка > Європа > Австралія... 1 >2>3>4>5, що і є в основі нашої формули цілісної системи, запропонованої автором в 1983 році, яка достовірно підходить і до будь-яких систем нашого життя. Площа Суші в млн. км2 згідно з основною формулою цілісної системи: 43,4 > 42,5 > 30,3 > 10 > 7,7... тобто площа земельних ресурсів природних регіонів Суші.

Для України формула цілісної системи земельних ресурсів природних регіонів:

Степ > Лісостеп > Зона мішаних лісів > Українські Карпати із Закарпаттям > Кримські гори...

Відповідно загальна площа в тис. га: 24386 > 20644 > 11232 > 3314 > 779...

Для Українських Карпат формула цілісної системи природних систем та сфери аграрної діяльності людини: Ліси > Орні землі > Пасовище > Сіножаті > Сади...

Відповідно загальна площа в тис. га.: 1872 > 642 > 336 > 230 > 74...

Для Закарпатської області формула цілісної системи природних регіонів та сфери аграрної діяльності людини: Ліси > Рілля > Пасовиська > Сіножаті > Сади...

Основні одиниці біосфери та біогеоценозу — рослини та тварини — дві сторони одного процесу розвитку, які у взаємодії з діяльністю людини визначають розвиток Біосфери в Ноосферу і життя людини.

Основна турбота людини повинна бути про охорону та раціональне використання лісу — основного постачальника кисню, безцінного багатства Людства. Ліс забезпечує циркуляцію вологості та охороняє родючість грунтів, тому дуже важливі наукові дослідження по вивченню лісу, як структурної і функціональної одиниці Всесвіту, Космосу, Біосфери, та його економічного значення для покращення матеріального добробуту населення.

Найбільш представлена форма життя, по різновидності видів та біомасі — комахи, велика чисельність популяцій яких включає в себе велику кількість енергії, від якої залежав і залежить розвиток становлення біогеоценозі в /екосистем/ та біосфери в цілому. Комахи, використовуючи енергію космосу, є одним з основних факторів розвитку рослин, 80% яких запилюється комахами. Комахи і ґрунтоутворювачі, і в той же час основні конкуренти Людини по використанню біопродукції Суші. Дослідження комах має важливе значення і як корму для інших тварин, і як переносників захворювання людини та тварин і в інших напрямках ствердження жита я цілому та Людини зокрема.

Головні задачі ентомологічних досліджень включають питання оцінки етапу і перспективи дослідження по видовому складу, екології, біології та їх ролі в природних системах і практичному значенні для людини окремих видів комах та ентомокомплексів, теоретичних основ особливостей розповсюдження і розмноження та проявів економічної шкоди і користі залежно від різних факторів і строків проведення сільськогосподарських робіт та іншої діяльності людини.

У зв'язку з утворенням Міжнародного державного біосферного заповідника в Українських Карпатах і вищевказаними задачами наводимо для ілюстрації в кінці книги розроблений автором проект дослідження однієї з можливих тем. Наведений проект дасть можливість студентам, науковцям, виробничникам оцінити, уточнити і правильно вибрати направлення власних досліджень, потреби в ентомологічних дослідженнях колективів та господарств, поставити питання перед структурами влади та виробничниками про фінансування наукових досліджень по ентомології та біогеоценології /агробіогеоценології/.

Темою поставлена задача по виясненню теперішнього стану видового складу комах, чисельності популяції виду та його біомаси, значення в природі і для людини, вияснення закономірностей формування ентомокомплексів в період організації заповідника в ділянці — точці Біосфери на території Українських Карпат. Дослідження точок Біосфери дасть вичерпну характеристику по розподілу біосистем по землі.

Ясно, що дослідження комах як біосистем повинно йти у тісному контакті з даними різних галузей наук біології, географії, ґрунтознавства, геохімії й інших наук, які з різних сторін вивчають взаємозв'язок і взаємообумовленість біосистем і систем неживої природи та діяльності Людини.

Одержані такого роду дані дадуть можливість прогнозувати майбутній розвиток точок Біосфери, а значить і Біосфери як цілісної системи.

Автор виклав матеріал про цілісні системи та їх взаємозв'язок і взаємообумовленість з точки зору ентомолога-біогеоценолога, інші спеціалісти різних галузей наук добавлять свої пропозиції такого роду досліджень, і це сприятиме швидкому вирішенню теоретичних і практичних задач класиології, виходячи з основної формули цілісної системи і формули сфери діяльності людини, що сприятиме охороні природного середовища Людини.

Людство накопичило велику суму знань про цілісні природні системи різного рангу величини і їх значення для Людини у взаємозв'язку і взаємообумовленістю з сферою діяльності Людини та її буттям.

Кожна наука повинна і надалі аналітично синтезувати добуту суму знань і рекомендувати суспільству використовувати їх для розвитку та покращення матеріального і духовного життя людини.

Людство — це народи світу, і всі країни повинні по-новому глянути на шляхи вирішення завдань по збереженню навколишнього природного середовища і раціонального його використання.

В нелегкому економічному положенні наша Україна, але вона єдина у світі започаткувала оригінальні дослідження по зміцненню озонової оболонки Землі. Розпочата програма глибокого дослідження водних ресурсів; ці та інші дослідження України сприятимуть охороні навколишнього природного середовища у Космосі і, ясна річ, на Землі.

Найважливіше місце в сьогоднішніх проблемних дослідженнях посідає дослідження біологічних систем у взаємозв'язку з різними факторами середовища і особливо антропогенним фактором.

Основними об'єктами дослідження: Біосистема > грунт > вода > повітря > системи технології, що забезпечують покращення матеріального та духовного життя населення.

Для забезпечення прогресу Людина ↔ Виробництво необхідно розширити матеріально-технічні бази дослідження, включаючи сюди ряд організаційних заходів.

Найбільш суттєвими є в цьому аспекті слідуючі моменти:

1. Провести інвентаризацію знань всіх галузей науки і виробництва за строго продуманою в кожній галузі і виробництві програмою з метою захисту навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та зміни технології виробництва на покращення економіки країни, матеріального та духовного покращення життя людей.

2. Скласти комплексні програми довгострокового дослідження цілісних систем, ув'язуючи їх з територіальним розміщенням країни та значенням у вирішенні основної проблеми людства — Людина і Біосфера. Програма досліджень визначає об'єм, конкретизує питання, задачі, час, простір дослідження об'єктів,

3. Для кожного регіону повинні вирішуватись питання біологічної основи, освоєння, реконструкції і охорони рослинного та тваринного світу, розумного використання біологічних ресурсів. Доцільно та ефективно розмішувати в певних регіонах з найбільш економічною ефективністю технології для покращення умов життя особи та населення.

Задачі багатогранні, і вирішуватимуться на дослідженні різних рівнів організації біосистем, їх пізнання та використання. Вирішення задач може йти різними шляхами та методами і повинно бути в залежності від об'єкту дослідження, часу і простору його знаходження. Суттєве місце в дослідженнях повинно належати дослідженню біогеоценозів та умов забезпечення їх стійкості — основної одиниці Біосфери.

4. Наукові заклади та установи країни вирішують різні проблеми і задачі розвитку науки та виробництва, систематизують знання по кожній системі певної території, а ООН та інші міжнародні організації конкретизують програми досліджень по Біосфері в цілому, згідно з формулою цілісної системи та формулою сфери діяльності Людини і координують програми по захисту навколишнього природного середовища Землі та Біосфери.

5. Інформацію про всі біосистеми повинні закладати інститути АН, використовуючи сучасні методи інформатики, по ландшафтно-біотонному принципу. Дані в комп'ютерах і інших джерелах інформації повинні носити достовірні, енциклопедичні дані.

6. Кожна наука — багатопрофільна структура основної проблеми: Людина і Біосфера, а це значить дослідження в першу чергу основної тріади цілісних систем: Біосфера > Суша > Людина...

7. Наукові і прикладні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил країн повинні виходити з комплексного вивчення природних умов і ресурсів, охорони навколишнього середовища, площинно-територіального обгрунтування і розміщення галузей економіки для задоволення соціальних проблем розвитку населення, враховуючи реальні обмінні процеси з іншими країнами, раціонально використовуючи природні ресурси.

Кожний вчений відповідає за свої дослідження, і якщо він бачить, що дослідження приведуть до шкідливості для навколишнього природного середовища, наруги над людиною, то він їх повинен припинити. Історія знає багато прикладів, коли і впровадження у життя окремих речовин приводило до заборони їх; наприклад, дусти, гексохлоран і ДДТ заборонені у захисті рослин, хоч творці ДДТ одержали і Нобелівську премію.

Доповідаючи матеріали на засіданнях 2-ї Всесоюзної школи-семінару по методології та теорії класиології /Челябінськ — Miaac, 1-11 жовтня 1985 р./, автор дослідження говорив: «... математика, фізика, кібернетика, хімія — то прекрасно, а математизація, фізикація, кібернетизація, хімізація біосистем — то жахливо». Такої думки дотримуюсь і зараз.

Добре радіометрологія, телерадіобіметрія, кібернетика, але який процент їх участі у вирощуванні хліба, отриманні м'ясо-молочної продукції та іншої їжі для людини і с/г тварин та збільшення біомаси в цілому, яка створює умови для життя різним біосистемам, в тому числі біосоціальної Людини!

Добре прилади для діагностики грунту, води, повітря, біосистем, людини і її лікування, але комп'ютерна техніка, яка може знищити все живе, змінити поведінку людини. Підслуховування та наглядання за людиною, займаючись плагіатством /крадінням/ ідей с антиморальним і шкідливим для суспільства в цілому, це глумления над нею злими, егоїстичними служаками, які самі добре для інших не зроблять, та і іншим благородним Людям помішають стверджувати справедливість. Це ж стосується і хімізації людини паралітичними речовинами, репелентами та інше.

Тому Людина повинна берегти себе від такої техніки і злих людей... Береженого і Бог береже...

Відомо, що «вічного двигуна» не було і не буде, а значить, не буде і «робота вічного», хоча кібернетики твердять, що «робот буде родити робота». Ніколи не обійдеться без людини, будь-яка система створена нею. Голий практицизм ніколи до добра не приводив, і нічого схилятись перед інженерно- кібернетичною системою, принижуючи роль людини в творчій праці.

А мудрість Людства все твердила і твердить і буде твердити — Хліб всьому голова!.. Хліб наш насущний дай нам, Боже, днесь... Бог с у свідомості людей... Бог любить тройцю... І Отець, і Син, мобілізуючись Святим Духом, все зробить, щоб накормити сім'ю, захистити її від злої напасті, в тому числі зовнішніх ворогів.

... Народ ідей, мій Бог прекрасний... Я є Народ, якого правда — сила, — кажуть поети.

Кожна Людина повинна себе відчувати в системах Всесвіту і системах Біосфери і конкретного навколишнього середовища, виконувати закони моралі та закони держави, не порушуючи закони природи, які є для неї основою життя, і стверджувати мудрість Людства.

Давно засуджений на державних рівнях парапсихотизм. Чесній Людині не потрібні наруги над ЇЇ природнім організмом.

Ні екстрасенси, ні магісти не спасуть Народи і Людство від можливих екологічних катастроф, при не продуманій і не обміркованій сфері діяльності їх, а спасе їх тільки Людяність і проста чесність та екологічна культура Людини — Особи.

Автор глибоко переконаний, що, виходячи з формул цілісної системи та сфери діяльності Людини, можливо буде задовільнити в матеріальних благах і духовності Людство > Людину — Особу, якщо всі структури власності і власті країни згідно 7-го моменту запропонованих автором організаційних заходів /стор. 32/; будуть керуватись принципом задоволення особи, виходячи із економічної формули цілісної системи.

Принципи задоволення Людини — Особи:

Сфера діяльності Людини > Людство > Місце буття Особистості > Особиста індивідуальність > Потреба Особи...

Економічна формула цілісної системи для системи: Суша Землі > Країна > Галузь виробництва > Підприємство > Родина-Сім'я... Загальна вартість природно-економічних ресурсів > Вартість продукції, що випускається > Вартість Сфери діяльності Людини /Технології і затраченої праці/ > Вартість споживання > Вартість перспективи розвитку сфери діяльності людини.

Повне роззброєння приведе Людство до його стабільно-динамічного буття, і сфера діяльності Людини забезпечить благодійне процвітання народів Світу.

Та щаслива Людина, ті щасливі народи, які не бачать себе над системами Природи, а зберігають їх та знешкоджують Системи, вироблені людиною, які заважають розвитку життя та покращенню матеріальних і духовних потреб людини. І ті народи щасливі, які себе не ставлять вище народів інших.

Будьмо ж людьми з високою мораллю та екологічною культурою. Робімо один одному тільки полегшення в житті для процвітання роду Людства.

Всесвіт Бог і Земля... І Бог не обійшовся без Землі, щоб сотворити Людину... А Людина і Людство ніяк не зможе існувати без збереження, збагачування, охорони і раціонального використання ресурсів Землі. Тому кожна Людина повинна виконувати закони моралі, закони держави і мати в основі своїх поступків високу екологічну культуру для збереження Миру на Землі та процвітання Буття Людства. В цьому нам допомагає Всесвіт і Бог і всі Земні Цесарі...!!!

Використана література:

1. Класиологія - наука про природний порядок цілісних систем: Людину і природу. Погоріляк Й. М. Видання: Ужгород, Карпати, 1995, -44 с.
Реферат на тему: Класиологія. Міркування та пропозиції (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.