Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Біологія

Класиологія. Деякі загальні і часткові приклади взаємозв'язку об'єктів дослідження цілісних систем (реферат)

Класиологія. Деякі загальні і часткові приклади взаємозв'язку об'єктів дослідження цілісних систем.

Для короткого викладу матеріалу користуємось такими формулами, де прийняті такі позначення: Р — всезагальна система, Р1 — Галактика, Р2 — космос, Р3 — повітря /стратосфера/, Р4 — океан /гідросфера/, Р5 — суша /земля/, Р6 - біосфера, Р7 — рослини, Р8 — тварини, Р9 — людина, Р10 - сфера діяльності людини.

Якщо взяти систему біосфери, то можна записати і так: Р - біосфера, P1 — рослини, Р2 — тварини, Р3 — людина, Р4 - сфера діяльності людини.

1. P > P1 + Р2 + Р3 + Р4 + Р5 …

Тоді, щоб показати сферу діяльності людини, вводяться позначення: 1 — суша, 2 — океан, 3 — повітря, 4 — космос, 5 — Галактика.

2. Формула сфери діяльності людини:

Р4 = Р14 + Р24 + Р34 + Р44 + Р54

Так само для P1. Так само для Р2. Так само для Р3 і т.д., аналогічно в будь-яких системах. Розвиток системи проходить по різному, Р1 ↔ Р2→Р3, Р1→ Р2. Розвиток йде по спіралі вниз з удосконаленням /молюски/. Розвиток йде по спіралі вверх до певної системи Р1 →Р /комахи/. Розвиток йде вниз по морфології, забезпечуючи виживання системи /плоскі черви/. Локальна система Р1 > Р2, але Р3 не рівно Р4 але P1 більше суми і різниці систем.

3. Р1 > Р2 + Р3 + Р4 - Р5

4. Р1 = Р2 - Р3

Закон Гопкінсона і теорії масового розмноження тварин можна показати так: Р1 < > Р2 → Р1→ Р2. Пізнаваємість системи нескінченна при її розвитку, поскільки Р1 = /Р2 + Р3 + Р4 + Р5 …/.

Екологічні системи йдуть по загальному принципу розвитку в певному просторі і в певному часі: Р1 ↔ Р2 ↔Р3 ↔ Р2 ↔Р. Р1 → Р2 = 0.

Якщо Р існує певний час, то період пізнаваності також визначений. Якщо Р не нова якісна система, а складова частина іншої системи, то пізнати її без вивчення історичного процесу розвитку неможливо. Роль діяльності рослин як систем і тварин як систем нескінченно пізнавана; у випадку випадання окремих рослин і тварин як систем пізнаваність їх скінченна.

Важливим моментом дослідження класиології е вивчення взаємообумовленості і взаємозв'язаного переходу всезагальних і окремих систем. Динамічний розвиток консорційних зв'язків, співвідношення біомаси і чисельності особин консорції нам уявляється тотожністю закону поєднання /а + в/ + с = а + /в + с/ і /ав/с = а/вс/... Є системи обов'язкові для існування інших систем /людина і сфера діяльності людини неможлива без біосфери, яка в свою чергу не може існувати без сонячної енергії, води і повітря/.

Вважаємо обов'язковим підкреслити, що симетрія проявляється через асиметрію /насіння, зародок тварин, серце людини і т.д./. Асиметрична частина загальної і окремої системи сприяє розвитку по спиралі в новий якісний стан. Асиметрична частина є складовою частиною двох систем, на сполучені яких вирішується взаємозв'язок їх розвитку.

5. Якщо Р1 = Р2 + Р3 + Р4 - Р5 …, розвиток проходить паралельно основній осі симетрії, Р6 + Р7 + Р8... проходить перпендикулярно, а Р9 + Р10 паралельно Р2 + Р3 + Р4 + Р5. В таких випадках цілісна система розвивається спірально за ступінчастим принципом в горизонтальному і вертикальному напрямках.

6. Слід визнати силу трьохфазності в процесі становлення систем. Поява третього зародкового шару у тварин відіграє провідну роль у процесі їх розвитку. Так само поява трьох основних частин рослин створила умови для їх розвитку. Сам грунт трьохфазний: гумус, повітря і вода. Відомі три складові частини гідролітичного циклу грунту — прихід, запас, витрата. Три форми надійності: проектна, виробнича, операційна. Так само в плані економічного процесу розвитку: виробничі сили, виробничі відносини і продукти виробництва та їх розподіл. Тріади в будівництві. Транспортні засоби можуть виконувати своє призначення при наявності матеріальних частин, повітря, води, енергії руху. Система в мові — з трьох елементів мови: буква, слово, речення. В музиці — ноти, інструмент, звук. Три такти в танці і т.д.

7. Системи розміщені мозаїчно, ландшафтно, біогеоценотично, синузіально, парцеально, консорційно, популяційно і т.д.

8. Ідентичних систем не існує. Існують системи подібні, але ніколи не тотожні. Особливо це слід врахувати дослідникам біо-соціальної системи.

Праця та культура виховала людину — творця без фізікалізації, хімізації, фізіологізації. Інша справа — використати фізичні, хімічні, математичні та інші засоби пізнання на користь людської творчості, без стохастичних моделей на шкоду людині.

9. Системи не постійні і без зміни не бувають. Вони змінюються в певному плані і залежно від стану взаємозв'язку простору і часу. Люба система включає в себе простір і час, вимірюється ними. Місце появи системи в певному просторі і в певний час. Дуже істотним є вивчення величин простору між системами.

10. Для вивчення систем об'єктів класиології важливі знання періодів становлення фазності системи і її спіраль розвитку. Прикладом цього може служити дослідження В.В.Докучаева про трьохфазність грунту. Суттєвим є вивчення трьохфазності грунту для підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь. Прикладом трьохфазності системи можна назвати і людський організм як біосистему, яка обов'язково складається з хімічних елементів, кисню і води, що забезпечує функціювапня людини як продукта соціального розвитку.

Клітина складається з протоплазми, ядра і оболочки. В результаті життєдіяльності клітини із неї виділяються продукти трьох типів: рекрети, екстрети і секрети. В системах, де переважає більш давня фазність, у принципі, переважає виживання системи. Зміна системи настає із запозиченням елементів інших систем або появи досконало нової конструктивної системи. Еволюція живих організмів і розвиток суспільства базується на трьох основних частинах: автотрофи, гетеротрофи і міксотрофи в біогеоценозах і екосистемах. Орган слуху людини: зовнішнє, середнє і внутрішнє вухо. Середнє вухо складається із трьох частин: наковальня, стременко, молоток. В оці три регулятори: кліпаючий, сльозовий і фотомоторний. Нервовий зв'язок між шкірою і м'язами кісткового скелету виражається в трьох головних формах: кістково-м'язові рефлекси, відбиттєва локомоція і психомоторне явище.

11. Величина сили руху системи зв'язана із зміною сили стабільних зв'язків. Наприклад, зв'язок короїда з ялиною при збільшенні його маси призводить до утворення цілком нової системи — появи замість ялинового лісу березняка.

12. Подвійна система існує постійно тільки при великому об'ємі і при постійній циркуляції /вода/.

13. Багатоступінчастість систем при чіткому упорядкуванні безмежна.

14. Визначення продуктивності біологічних систем можливо з врахуванням трьохфазності систем: P1 + Р2 + Р3 + Р4 + Р5...

15. Трьохфазність систем чітко переважає в живих, історичних і штучних системах. Людина не може існувати без трьохфазності: літосфера, стратосфера, гідросфера, в яких розміщена біосфера. Три основні фази розвитку суспільства: первіснообщинна, феодальна, капіталістична. Кожна фаза включає в себе прогресивні елементи попередньої системи. Творчо розвиваючись, класиологія базується на пізнанні реального розвитку об'єктивних і суб'єктивних цілісних систем. Істинний творець свої пізнання і досвід буде використовувати лише тільки в гуманних цілях демократичного розвитку суспільства й особи, охороняючи свої умови навколишнього середовища, і всю свою практичну і духовну діяльність буде виконувати тільки в ім'я розквіту систем, що стверджуватимуть процвітання духовного і матеріального буття Людини.

16. Виходячи з позиції 15, Людина живе і створює собі умови для життя на 5-ох основних континентах. Значить Людство, як система просторово-площина, система в часі і з своїми підсистемами має різні системи впливу у сфері своєї діяльності. Суша складова частина Біосфери.

По нашій формулі цілісної системи 1 >2>3>4>5... можна записати так: Азія >Америка>Африка>Європа>Австралія ...

Якщо показати площу в млн. км2 цих систем і кількість населення в млрд. і млн. людей за даними 70-х років нашого століття, а народи світу, складають єдину систему Людство, то в цифрах це виражається так:

Площа — 43,4 > 42,5 > 30,3 > 10 > 7,7 ...

Якщо брати кількість населення континентів, то буде інакше розміщення систем по основній формулі цілісності систем.

Населення — 2 млрд. людей > 662 млн. людей > 479 млн. людей > 328 млн. людей > 12 млн. людей ...

Шостий континент Антарктида входить в систему континентів буття Людини, але він значно менше впливає на її бутність і діяльність Людства, ніж створений діяльністю людини сьомий континент, який ми називаємо Спутник і який все більше повинен зменшуватись залежно по ролі негативного впливу на Людину і Людство, а залишитись тільки в ствердженні творчої праці Людини і розвитку Людства, мирного життя-буття Біосфери — Ноосфери в космосі.

Людство своєю сферою діяльності, як просторово-площинна система в часі, і з своїми підсистемами, має різні системи і шляхи впливу на Всесвіт і його підсистеми.

17.Основні системи, що стверджують і будуть стверджувати буття Людини і заслуговують досліджень у співвідношеннях з розумовою діяльністю Людини і охорони навколишнього середовища:

Всесвіт > Космос > Біосфера > Людство > Людина...

Атмосфера > Гідросфера > Геосфера > Біосфера > Біогеоценоз...

Біосфера > Біом > Ландшафт > Біогеоценоз > Екосистема...

Біом > Ландшафт > Біогеоценоз /Екосистема/ > Парцелла > Синузія...

Ландшафт > Біогеоценоз /Екосистема/ > Консорція Популяція > Особина...

Біогеоценоз / Екосистема/ > Популяція > Особина > Орган > Тканина...

Популяція > Особина > Сигнальна система > Клітина > Молекула...

Клітина > Протоплазма > Органоїди > Молекула > Йон...

Молекула > Йон > Атом > Нейтрон > Електрон...

18. Виходячи із геохімічної концепції В.Вернадського, суттєво важливішими є дослідження по біомасі біологічних систем і зокрема популяції виду в цілому, їх взаємозв'язку і, взаємообумовленості із навколишнім середовищем та впливу біосистем на середовище свого існування.

Біологічні системи, як і всі інші просторово-площинні, мають свій об'єм і вагу в періодах часу. Тому дуже доцільно мати наукові дослідження по біомасі і її співвідношенню в таких цілісних системах виміру:

Кілометр > Метр > Сантиметр > Міліметр > Мікрон...

Століття > Рік > Місяць > Тиждень > День...

Тонна > Центнер > Кілограм > Грам > Міліграм...

Сільськогосподарські угіддя > Культура рослин > Врожай> Побічна продукція > Насіння для майбутнього врожаю...

Одиниця виміру кларк — основна одиниця участі живих організмів у зміні існування популяції виду і кругообігу речовин у навколишньому середовищі.

19. Цілісна система відносна до своїх складових підсистем, як і навпаки. Прикладом тому є співвідношення континентів і чисельності населення наведених у позиції 16. Достовірно відомо, що менша площа включає більшу кількість біологічних і штучних систем і в той час менша кількість біосистем займає великі простори /Степ, тундра.../ і т.д.

Якщо дивитись формулу нашої цілісної системи у вертикальній і горизонтальній площі, то ми бачимо розміщення і взаємозв'язок та взаємообумовленість частин цілісної системи і що Всесвіт переходить в окремі системи, які прямують до його епіцентру.

Системи Біосфери прямують до особин, а останні із своїми надсистемами до Галактики, що находяться у Всесвіті /рис. 1/.

 

Рис. 1 Взаємозв'язки і взаємообумовленості загальних цілісних систем.

Людина як біосоціальна система розширює біосферу у Космосі і своєю діяльністю звужує або розширює існування окремих біосистем, впливаючи на них як прямою дією, так і через зміну своєю діяльністю атмосфери, гідросфери, і особливо змінюючи своєю діяльністю педосферу /грунт/, що є разом із повітрям та водою найбільш важливою умовою існування біосистем і Людини.

Повне роззброєння приведе Людство до його стабільно-динамічного буття, і сфера діяльності Людини забезпечить благодійне процвітання Людства. Людина ↔ Людство. Сфера діяльності людини > Людство > Місце буття особистості > Особиста індивідуальність > Потреба особи...

Минуле систем ↔ Майбутнє системи

Використана література:

1. Класиологія - наука про природний порядок цілісних систем: Людину і природу. Погоріляк Й. М. Видання: Ужгород, Карпати, 1995, -44 с.
Реферат на тему: Класиологія. Деякі загальні і часткові приклади взаємозв'язку об'єктів дослідження цілісних систем (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.