Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Біологія

Класифікація рослинності України за методом Браун-Бланке (реферат)

Невтомним пропагандистом класифікації рослинності за методом Браун-Бланке на Україні є В.А.Соломаха. Йому належить розробка синтаксономії рослинних угруповань України в різних типах рослинності. Система класифікаційних одиниць відпрацьована з врахуванням наявних синтаксономічних схем та відображенням специфіки рослинного покриву країни (Соломаха, 1993, 1995, 1996, цит. за: І.М.Григора, В.А.Соломаха, 2000). Розроблені ним синтаксономічні схеми супроводжуються фітоценотичними таблицями, тому ці матеріали можна використовуватися для створення прикладних типологій та зонування.

Розгляд загальних особливостей класів рослинності України дозволяє попередньо ознайомитись з їх характеристиками. Перелік класів рослинності України з відображенням їх еколого-фітоценотичних особливостей наводимо за В.А.Соломахою (1995).

І. Угруповання крайніх екстремальних екотопів з примітивною організацією

1. Asplenietea trichomanis Br.BI., in Meyer et Br.-BI. 1934 corr. Oberd. 1977

Скельні угруповання, поширені в Українських Карпатах на флішових, карбонатних та силікатних породах

2. Asplenietea rupestris Br.-BI. 1934

Угруповання тріщин скель Гірського Криму

3. Onosmo polyphyllae-Ptilostemetea Korzh. 1990

Угруповання гірських денудаційних схилів Південного берегу Криму

4. Thlaspietea rotundifolii Br.-BI. 1947

Угруповання, поширені в субальпійському, альпійському та субнівальному поясах Українських Карпат та Гірського Криму на кам'янистих розсипах та щебенястих субстратах

5. Ammophiletea Br.-BI. et R.Tx. 1943

Угруповання піонерних дюн (авандюн) та морських узбережь України

6. Thero-Suaedetea Vicherek 1973

Угруповання однорічників на сухих субстратах з хлоридно-содовим засоленням приморської смуги України

7. Thero-Salicornietea R.Tx. 1954 ар. R.Tx. et Oberd.1958

Угруповання однорічних сукулентних галофітів на перезволожених засолених екотопах долин річок в степовій та лісостеповій зонах та по берегах лиманів приморської смуги України

8. Zosteretea Pignatti 1953

Угруповання субліторалей морів на піщаних та піщано- мулистих субстратах

9. Lemnetea R.Tx. 1955

Угруповання вільно плаваючих на поверхні або в товщі води невкорінених рослин

II. Трав'янисті угруповання, що формуються під впливом прямої дії водного середовища на всіх типах грунтів

1. Potametea R.Tx. et Pass. 1942

Угруповання прикріплених до дна водойм рослин з плаваючими на поверхні води або зануреними в товщу води листками

2. Bidentetea tripartiti R.Tx., Lohm. et Prsg. 1950

Рудеральні угруповання на перезволожених, частково нітрифікованих субстратах поблизу водойм, ферм та вздовж водотоків

3. Buiboschoenetea maritimi Vicherek et R.Tx. 1969 ex R.Tx. ef Hutb. 1971

Угруповання водойм, понижених ділянок берегів лиманів, річок з солонуватою водою в лісостеповій та степовій зонах

4. Phragmiti-Magnocaricetea Klika in Klika et Nowak 1941

Угруповання вологих, мокрих та болотистих лук на дернових, оглеєних, мулувато-болотних та лучно-болотних грунтах України

5. Cakiletea maritimae R.Tx. et Preis in R.Tx. 1950 Піонерні галофітні угруповання вздовж узбережжя моря в місцях відкладів органічних решток

6. Asteretea tripholium Westhoff et Beeftink 1962 ар. Beeftink 1962

Угруповання багаторічних галофільних видів на вологих та засолених грунтах лісостепової та степової зон

7. Montio-Cardaminetea Br.-BI. et R.Tx. 1943

Ендемічні для карпатської гірської системи угруповання вологих місцезростань на берегах холодних гірських джерел і струмків на алювіальних наносних грунтах, переважно на межі лісового та субальпійського поясів

III. Трав'янисті угруповання боліт, луків та солончаків

1. Oxycocco-Sphagnetea Br.-BI. et R.Tx. 1943

Оліготрофні та мезотрофні болота і угруповання, що живляться атмосферною вологою, утворені в чагарниково-моховому покриві сфагновими мохами та вересовидними на глибоких кислих торфовищах Українських Карпат та Полісся

2. Scheichzerio-Caricetea nigrae Nordh. 1936

Угруповання евтрофних осокових та мохових боліт з ґрунтовим мінеральним живленням

3. Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937

Типові лучні угруповання (за винятком вологих та мокрих місцезростань)

4. Trifolio-Geranietea Th. Mull. 1961

Угруповання лісових галявин і узлісь лісостепової зони

5. Nardo-Caliunetea Prsg. 1949

Угруповання лук, пасовищ та пустищ на бідних та кислих грунтах лісової зони та Українських Карпат

6. Juncetea maritimi Вг.-ВІ. et al. 1952 em Beeftink 1965

Угруповання приморських вологих лук на слабо- та середньозасолених грунтах Північного Причорномор'я

7. Crithmo-Limonietea Вг.-ВІ. 1947

Угруповання абразивних пляжів і кліфів

8. Crypsietea aculeatae Vicherek 1973

Угруповання інфільтраційних форм рельєфу (степові поди, блюдця,тощо)

IV. Піонерні природні угруповання

1. Sedo-Scleranthetea Вг.-ВІ. 1955 em 1961

Піонерні угруповання на бідних флювіогляціальних та зандрових піщаних відкладах

2. Isoeto-Nanojuncetea Вг.-ВІ. et R.Tx. ex Westhoff, Dijk et Pass. 1946

Піонерні угруповання днищ пересохлих заток, проток та старичних озер

3. Salicornietea fruticosae (Вг.-ВІ. et R.Tx. 1943) R.Tx. et Oberd. 1958

Угруповання багаторічних сукулентних облігатних галофітів на місцезростаннях з погано доступною для рослин вологою (сухі солончаки)

V. Трав'янисті угруповання, що формуються під впливом надмірної дії антропогенного фактору

1. Secalietea Вг.-ВІ. 1951

Сегетальні угруповання сільськогосподарських угідь, що поширені на всіх типах грунтів

2. Oryzetea sativae Mijawaki 1960

Агрофітоценози рису Причорномор'я

3. Chenopodietea Вг.-ВІ. 1951 em Lohm., J. et R.Tx. 1961

Угруповання піонерних стадій сукцесій з домінуванням рудералів-однорічників на порушених екотопах

4. Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg. et R.Tx. in R.Tx. 1950

Рудеральні угруповання високорослих дво- та багаторічних видів, поширених по всій території України (крім верхнього лісового поясу Українських Карпат)

5. Agropyretea repentis Oberd., Th.Mull. et Gors in Oberd. et al.1967

Рудеральні та напіврудеральні угруповання (демутаційні стадії, перелоги)

6. Plantaginetea majoris R.Tx. et Prsg. in R.Tx. 1950

Угруповання синантропних низькорослих мезо- та гігрофільних видів, стійких до витоптування та випасання на ущільнених, частково нітрифікованих субстратах, переважно відкритих місцезростань

7. Epilobietea angustifolii R.Tx. et Prsg. in R.Tx. 1950

Угруповання вирубок зволожених і заболочених земель, лісових згарищ

8. Galio-Urticetea Pass. 1967 em Kopecky 1969

Природні та штучні високотравні нітрофільні угруповання узлісь, осушених боліт, берегів річок і рудеральних місцезростань, парків, на місці стійбищ і старих загонів

VI. Трав'янисті угруповання ксерофітного типу

1. Festucetea vaginatae Soo 1968 em Vicherek 1972

Петрофітно-степові угруповання на виходах вапняків, а також старих дюн та псамофітних степів

2. Festuco-Brometea Вг.-ВІ. et R.Tx. 1943

Степові та лучно-степові угруповання

3. Festuco-Limonietea Karpov et Mirk. 1986

Степові угруповання на солонцюватих грунтах

4. Festuco-Puccinellietea Soo 1968

Угруповання галофітних степів на первинно засолених субстратах зі змінним режимом зволоження

5. Thero-Brachypodietea Вг.-ВІ. 1947

Однорічні саваноїдні угруповання Причорномор'я України та Середземномор'я, що формуються на порушених екотопах в умовах літнього і зимового періоду посухи

6. Helianthemo-Thymetea Romaschenko, Didukh et V.SI. 1996

Угруповання крейдяних відслонень південної частини Середньоросійської височини і Донецького Кряжу (Донецька, Харківська та Луганська обл.).

VII. Високогірні угруповання альпійського та субальпійського гірських поясів

1. Loiseleuro-Vaccinietea Egger 1952 et Schub. 1960

Субальпійські та альпійські чагарникові та чагарничкові угруповання

2. Salicetea herbaceae Br.-BI. et al. 1947

Угруповання заплавних вербняків та вербово-тополевих лісів рівнинної частини України та ценози присніжників і луговин альпійського поясу з постійним припливом поверхневих, талих і джерельних вод і коротким періодом вегетації в Українських Карпатах

3. Juncetea trifidi Hadac in Klika et Hadac 1944

Угруповання субальпійських та альпійських лук, пустищ, гірських тундр на флішевих і силікатних породах та кислих щебенястих грунтах Українських Карпат

4. Carici rupestris-Kobresietea bellardii Ohba 1974

Угруповання альпійських лук Українських Карпат на карбонатних породах і грунтах з реакцією, близькою до нейтральної

5. Betuio-Adenostyletea Br.-BI. et R.Tx. 1943

Прируслове високотрав'я, паркові ліси, субальпійські чагарникові та трав'янисті угруповання лісових галявин, розташованих біля верхньої межі лісу Українських Карпат

VIII. Лісові та чагарникові угруповання

1. Alnetea glutinosae Br.-BI. et R.Tx. 1937

Лісові угруповання, що формуються на багатих, часто болотних екотопах при надмірному зволоженні

2. Vaccinio-Piceetea Br.-BI. 1939

Угруповання хвойних бореальних лісів з розвинутим моховим покривом рівнинної та гірської частини України і високогірних чагарників в Українських Карпатах

3. Erico-Pinetea Horvat 1959

Азональні соснові ліси на виходах вапняків, кристалічних порід та дерново-підзолистих і піщаних грунтах

4. Querco-Fagetea Br.-BI. et Vlieger 1937

Листяні ліси неморального типу

5. Quercetea pubescenti-petraeae Jakucs (1960) 1961

Субсередземноморські геміксерофільні ліси та рідколісся

6. Robinietea Jurko ex Hadac et Sofron 1980

Угруповання штучних деревних насаджень та міської спонтанної деревної рослинності

7. Urtico-Sambucetea Doing 1962 em Pass. 1968

Зарості чагарників на збагачених нітратами екотопах

8. Salicetea purpureae Moor 1958

Заплавні деревні та чагарникові угруповання на кам'янистих, щебенястих, мулувато-болотних та дерново-глейових грунтах

Більш повно на Україні розроблена схема сегетальної рослинності (класи Secalietea, Oryzetea sativae), а також галофільної (Thero-Salicornietea, Thero-Suadetea, Salicornietea fruticosae та ін ), лучної (Molinio-Arrhenatheretea) рослинності. Досить добре описано синтаксономічний склад високогірної рослинності Карпат та лісів Гірського Криму (Quercetea pubescenti-petraeae, Егісо-Pinetea).

Потребує розробки класифікація боліт (Охусоссо- Sphagnetea, Scheuchzerio-Caricetea nigrae), ялинових (Vaccinio-Piceetea), соснових (Erico-Pinetea), листяних (Querceto-Fagetea, Alnetea glutinosae) лісів та степів (Festuco- Brometea), які чекають майбутніх дослідників.

Використана література:

1. Фельбаба-Клушина Л.М. Комендар В.І. Фітоценологія з основами синфітосозології.- Ужгород. 2001

2. Соломаха В.А. Синтаксони рослинності України за методом Браун-Бланке та їх особливості. - К.: Ун-т ім. Тараса Шевченка, 1995. - 116 с.

3. Червона книга України. Рослинний світ / Шеляг- Сосонко Ю.Р. (Відп. ред.). - К.: Укр. енциклопедія, 1966. - 608 с.
Реферат на тему: Класифікація рослинності України за методом Браун-Бланке (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.