Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Біологія

Класифікація фітоценозів (реферат)

Дослідження складу, структури та функцій фітоценозів повинні бути екстрапольовані на якусь площу, а для цього необхідний "простий опис". Для екстраполяції результатів досліджень слід згрупувати описи в типи, тому виникає необхідність у класифікації угруповань, або синтаксономії.

Картування типів фітоценозів становить значну цінність для організації раціонального використання рослинних ресурсів, включаючи ліси, кормові угіддя тощо. Але виділення і класифікація фітоценозів - складна проблема. Адже фітоценози утворені видами, що відносяться до різних біоморф, а це часто визначає різні підходи до їх класифікації. До того ж фітоценози - динамічне явище. В будь-який момент часу на фітоценозі відображаються флюктуаційні і сукцесійні зміни. У зв'язку з різними формами впливу людини на довкілля в наш час рослинність представлена великою різноманітністю модифікацій корінних і похідних фітоценозів.

Часто фітоценози пов'язані переходами, і тому межу між ними можна провести умовно. Остання обставина призвела до того, що поруч з основним напрямком, який визнає існування в природі дискретних фітоценозів, виникла уява про безперервність (континуум) рослинного покриву. Прихильники першого напрямку, що дістав назву "теорії типів рослинності", в тому числі й Клементе, для систематизування фітоценозів використовували метод класифікації, запозичений із систематики організмів (організмісти). Прихильники другого напрямку, у тому числі Р.Уіттекер, враховуючи, що фітоценози можуть бути розміщені у безперервний ряд, використовували метод ординації (розподіл у системі координат) (континуалісти). На теперішній час розроблена серія методів аналізу рослинного покриву: флористичний, топологічний, еколого-фізіономічний, екологічний, еколо-флористичний та ін.

Успішність будь-якої класифікації, як справедливо вказував Й.Браун-Бланке, найкраще визначається досягнутими за її допомогою результатами. По-перше, вона повинна узагальнювати знання про множину відомих об'єктів та про зв'язки у класифікаційних системах, вміти передбачати появу нових об'єктів та зв'язків. По-друге, деякі класифікації дають можливість, за належністю об'єктів до їх таксонів, проаналізувати з практичною метою реакції цих об'єктів на стихійні та господарські впливи.

У фітоценології немає такої іншої проблеми, яка б викликала таку велику кількість дискусій та сприяла створенню такої суперечливої літератури, як проблема класифікації рослинності. У світовій науці немає єдиної думки ні щодо основних принципів класифікації, ні щодо побудови класифікаційних систем.

Важливою умовою проведення класифікації є дискретність об'єктів, які класифікуються. Разом з тим, дискретність проявляється по-різному на різних рівнях організації живого.

Системам фітоценотичного рівня властивий особливий тип інтеграції частин. Тут немає структури, яка заснована на узгодженні та розподіленні функцій. Система фітоценозів - це система статистичного типу інтеграції. За О.О.Ляпуновим (цит. за: В.Д.Александрова, 1969), вона не є централізованою, як організм. Рослинному угрупованню властивий найбільш примітивний тип цілісності.

І.К.Пачоський (1921) підкреслював, що рослинне угруповання не є індивідуумом, тому, що його розвиток незворотній. Тварина чи рослина помирає навіть при сприятливих зовнішніх умовах лише тому, що вона, наприклад, постаріла. Вона замінюється новим, неподільним, отриманим в акті народження організмом. Угруповання ж не знає смерті. Воно безперервно відновлюється і змінюється, трансформуючись з часом в угруповання іншого типу.

Як дискретність є кардинальною властивістю біосистем організменного рівня, так безперервність є кардинальною рисою фітоценотичного рівня. Не дивлячись на те, що рослинний покрив безперервний, ця його безперервність відносна, оскільки в ньому простежуються більш-менш однотипні ділянки, які приймаються за вихідні об'єкти класифікації. У синтаксономістів, які вивчають класифікацію рослинних угруповань, об'єктом класифікації виступає умовно виділена з континууму рослинності більш-менш однорідна його частина, а не саме рослинне угруповання.

Виділення конкретних фітоценотичних одиниць у рослинному покриві проводиться фітоценологами різних шкіл по-різному, в залежності від різниці у поглядах та від завдань дослідника.

Асоціація - основна найменша одиниця класифікації фітоценозів

Для визначення типів фітоценозів - основних одиниць рослинності - пропонувалися різні терміни. У 1910 р. на третьому Міжнародному ботанічному конгресі у Брюсселі, було прийнято рішення вважати основною одиницею фітоценозів асоціацію (Flahault, Schroeter, 1910). Асоціація - це рослинне угруповання певного флористичного складу з одноманітними умовами місцезростання і одноманітною фізіономією.

З того часу під терміном "асоціація" розуміють основну одиницю рослинності, хоча у нього вкладається різний зміст.

Використана література:

1. Фельбаба-Клушина Л.М. Комендар В.І. Фітоценологія з основами синфітосозології.- Ужгород. 2001

2. Стойко С.М., Мілкіна Л.І., Ященко П.Т., Кагало О.О., Тасенкевич Л.О. Раритетні фітоценози західних регіонів України (Регіональна "Зелена книга"). - Львів: Поллі, 1997. - 190 с.

3. Царик Й.В. Вікова структура автотрофних компонентів біогеоценозів та їх консортивна організація // В кн..: Структура високогірних фітоценозів Українських Карпат. - К.: Наук, думка, 1993. - С. 29-38.
Реферат на тему: Класифікація фітоценозів (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.