Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Біологія

Фітоценологія та її місце в системі біологічних наук. Фітоценоз, біоценоз, екосистема (реферат)

Зелені рослини на відносно однорідних ділянках місцезростання утворюють сукупності, які називають фітоценозами.

Фітоценологія (від грецького phyton - рослина, koinos - спільний, logos - наука) - наука про закономірності складу, структури, динаміки та поширення рослинних угруповань або фітоценозів (Гродзинский и др., 1991). Ліс, лука, степ, болото - це все об'єкти фітоценології.

Одним із кращих визначень фітоценозу тривалий час вважалося визначення В.М.Сукачова (1935; с. 13-14, цит за: П.Д.Ярошенко, 1961): "Під фітоценозом потрібно розуміти будь-яку сукупність рослин на певній території, що знаходиться у стані взаємозалежності та характеризується певним складом та будовою, а також певними взаємовідносинами з середовищем. Ця взаємозалежність визначається тим, що рослини ведуть боротьбу за існування шляхом пристосування до умов життя, та, разом з тим, одні змінюють середовище існування інших і цим інколи визначають можливість існування окремих рослин у фітоценозах". За останні десятиріччя, коли концепція континууму та концепція екологічної ніші у фітоценології досягли свого апогею, визначення фітоценозу поступово змінювалося.

Одним із найбільш сучасних потрібно вважати визначення А.М.Гродзинського та співавторів (1991): "Фітоценоз - умовно однорідна частина рослинного континуума. Фітоценози складаються з популяцій, диференційованих за екологічними нішами та пов'язаних між собою взаємовідносинами".

У посівах рослин основні ознаки фітоценозу (взаємовплив між рослинами, а також між рослинами і середовищем виражені дуже добре, тому посіви відносяться до особливої групи рослинних угруповань - агрофітоценозів.

Фітоценози є складовою частиною більш складних природних систем - біогеоценозів. Вчення про біогеоценози засноване В.М.Сукачовим. Біогеоценоз - це сукупність на певній частині земної поверхні однорідних природних явищ (атмосфери, гірської породи, рослинності, тваринного світу та світу мікроорганізмів, ґрунту та гідрологічних умов), що має свою особливу специфіку взаємодії цих складових компонентів, особливий тип обміну речовин та енергії їх між собою та іншими явищами природи і являє собою внутрішньо суперечливу єдність, що знаходиться у постійному русі і розвитку (Сукачов, 1964, с. 23, цит. за: Т.А.Работнов, 1978).

Біогеоценоз складається з екотопу та організмів, що утворюють біоценоз.

Місце, де живуть рослини, тварини та мікроорганізми, називають їх екотопом. Екотоп складається з кліматопа (атмосфера) та едафотопа (грунтові умови).

Біоценоз складається з рослин (фітоценоз), тваринного населення (зооценоз) та мікроорганізмів (мікроценоз). Крім того, біоценози утворені різними у трофічному відношенні групами організмів, автотрофами та гетеротрофами.

Автотрофи представлені, в основному, фототрофами, тобто зеленими рослинами, які використовують енергію сонячних променів і створюють органічну речовину, та хемотрофами (бактерії), які використовують енергію відновлення хімічних сполук. Хемотрофи продукують дуже незначну частину органічної речовини.

Гетеротрофи (тварини, бактерії, актиноміцети, гриби, квіткові паразитні та сапрофітні рослини) використовують органічну речовину, утворену автотрофами. Вони отримують від автотрофів і енергію, і життєво важливі речовини. У свою чергу, особливо сапротрофи, здійснюють мінералізацію відмерлих органів рослин, а також фіксують атмосферний азот.

Межі біоценозу визначаються у горизонтальному напрямку межею властивого йому фітоценозу, а у вертикальному - висотою надземних органів рослин та глибиною проникнення їх підземних органів.

У літературі часто замість терміну "біогеоценоз" вживається термін "екосистема", який запропонував А.Тенслі (Tansley). Т.О.Работнов вважав, що це ідентичні поняття.

Різниця між цими поняттями полягає в тому, що екосистема - це явище ієрархічне й безмежне. Як екосистему можна розглядати, наприклад, гниючий пень, лісовий фітоценоз. Біогеоценоз розглядають як хорологічну одиницю, що має межі, окреслені межами фітоценозу. "Біогеоценоз - це екосистема в межах фітоценозу" (Лавренко, Дылис, 1968, с. 150). Отже, екосистема - більш широке поняття, ніж біогеоценоз, оскільки екосистемою може бути не тільки біогеоценоз, але і такі системи, як, наприклад, акваріум, зерносховище та ін.

Сукупність біогеоценозів Землі утворює її біосферу, зовнішню оболонку планети.

Фітоценоз - один із проявів диференціації біосфери на колективні окремості, в основі якого лежить не спадковість, як у популяцій, а асоційованість. Звідси випливає, що велика кількість досліджень популяцій чи ценопопуляцій рослин є розділами не фітоценології, а демології (демографії рослин). Це не значить, що фітоценологія не містить знань, пов'язаних із вченням про популяції. У тій мірі, в якій ці знання пояснюють роль популяцій в організації фітоценозу, - це фотоценологія, а точніше її розділ - популяційна фітоценологія. Будь-які дослідження, пов'язані з вивченням функції рослинних угруповань, відносять звичайно, до екології.

Фітоценологія вивчає склад, структуру та динаміку рослинних угруповань, механізми взаємодії ценопопуляцій, що утворюють угруповання. Основною проблемою фітоценології є вивчення динаміки рослинних угруповань та їх класифікація. Головним завданням фітоценології є інвентаризація рослинного покриву земної кулі, його класифікація та картування, оскільки тільки на цій основі можливо оцінити сучасний стан окремої ділянки рослинності та визначити тенденції його змін, а також розробити наукові шляхи використання та охорони.

Використана література:

1. Фельбаба-Клушина Л.М. Комендар В.І. Фітоценологія з основами синфітосозології.- Ужгород. 2001

2. Григора І.М., Соломаха В.А. Основи фітоценології. - Київ: Фітосоціоцентр, 2000. - 240 с.

3. Тасенкевич Л.О. Раритетні фітоценози західних регіонів України (регіональна "Зелена книга"). - Львів: Поллі, 1998.-190 с.
Реферат на тему: Фітоценологія та її місце в системі біологічних наук. Фітоценоз, біоценоз, екосистема (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.