Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Банківська справа

Нормативи ризику, капіталу та ліквідності комерційного банку (реферат)

Зміст

1. Теоретичні основи аналізу дотримання економічних нормативів.

2. Нормативи капіталу комерційного банку.

3. Нормативи ліквідності комерційного банку.

4. Нормативи ризику комерційного банку.

Список використаної літератури

1. Теоретичні основи аналізу дотримання економічних нормативів

При проведенні активно-пасивних операцій банк повинний дотримувати визначені економічні нормативи, що дозволить уникнути надмірних ризиків по різних напрямках банківської діяльності. Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" контроль за дотриманням економічних нормативів покладений на НБУ.

В даний час НБУ розроблена і доведена комерційним банкам для керівництва в їхній поточній діяльності Інструкція "Про порядок регулювання й аналіз діяльності комерційних банків", затверджена постановою Правління НБУ від 14 квітня 1998 р. № 141. Дана Інструкція адаптована до нових стандартів бухгалтерського обліку і міжнародних вимог по виконанню банком різних економічних нормативів. Перехід банків України на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і звітності, а також прийняття даної Інструкції, покликаної підтримувати фінансову стійкість банків через дотримання ними обов'язкових економічних нормативів, забезпечують "прозорість" банківської системи України.

За допомогою економічних нормативів регулюються:

· абсолютний і відносний рівні власного капіталу;

· ліквідність балансу;

· диверсифікованість активних і пасивних операцій.

Нормативи залежать в основному від розміру власних засобів (точніше, не від абсолютного їхнього значення, а від відношення до позикових засобів: чим воно більше, тим міцніше будуть показники ліквідності, платоспроможності, достатності капіталу й ін.). У той же час занадто гарні економічні показники можуть свідчити про значні резерви для проведення активно-пасивних операцій і служити додатковим джерелом одержання прибутку. Тому ціль аналізу дотримання банком економічних нормативів - не тільки констатувати факти, але і звертати увагу керівництва банку на існуючі резерви (перевищення фактичних значень над нормативними), що можуть бути використані для нарощування різних операцій (у випадку їхньої прибутковості). Аналіз дотримання економічних нормативів здійснюється по наступним основних напрямках:

· порівняння фактичних значень з нормативними;

· розгляд динаміки зміни аналізованих показників;

· виявлення причин зміни показників.

Економічні нормативи банку досліджуються на підставі значень показників на кінець кожного кварталу 1999 р. Дані показники приведені у формі 611 (табл. 1), що заповнюється відповідно до Інструкції НБУ "Про порядок регулювання й аналіз діяльності комерційних банків".

2. Нормативи капіталу комерційного банку

Норматив мінімального капіталу (Н1) встановлюється для всіх діючих банків, що були зареєстровані НБУ до 01.01.97. У цих банків на 14.04.98 капітал повинний бути не менш 2 млн. дол. США, а за станом на 01.04.99 - не менш 3 млн. дол. США

Для розрахунку капіталу банку використовується спеціальна методика, викладена в Інструкції "Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків”, яка затверджена Постановою Правління НБУ 14.04.98 за №141. Відповідно до неї капітал банку складається з основного і додаткового капіталу, що зменшується на визначені відрахування.

Алгоритм розрахунку капіталу (ДО) банку наступний:

К = КБ - (ОЗ - КБ)

де КБ - капітал, не відкоректований на основні засоби,

КБ = ОК + ДК - В

ОЗ - основні засоби,

(ОЗ - КБ) - перевищення ОС над КБ;

якщо ОЗ > КБ, у розрахунок береться різниця (ОЗ - КБ),

якщо ОЗ < КБ, то маємо нульове значення;

ОК - основний капітал,

ДК - додатковий капітал,

В - відрахування,

Таблиця 1

Звіт про дотримання банком економічних нормативів за 1999 р.

Український акціонерний комерційний банк (УАКБ)

Показник

Економічні нормативи

HI, млн. дол. США

Н2 млн. євро

Н3

%

Н4

%

Н5

%

Н6

%

Н7

%

Н8

%

К-сть порушень Н8

Н9

%

Н10

%

К-сть порушень Н10

Н11

%

Н12

%

Н13

%

Н14

%

Значення

Категорія

Нормативне значення

На 01.01.99 На 01.04.99 На 01.07.99 На 01.10.99 На 01.01.2000

Кількість порушень

2

9,699 11,735 14,167 26,867 30,006

0

+

+

+

+

+

+

0

1

4,23 4,64 4,73 14,4 14,3

0

8 31,8

29,6 26,3

37,2

33,8

0

4 20,2

19,0 19,0

28,4

25,8

0

15

34,8

29,8 38,9

33,7

31,6

0

100 113

110 111

127

130

0

15 60,6

56,8 60,4

59,4

55,9

0

25

+

+

+

+

+

0

+

+

+

+

+

+

0

+

+
+

+

+

+

0

5

+

+
+

+

+

0

+

+

+

+

+

+

0

40

+

+

+

+

+

0

200 35,6

22,1 23,8 44,1 42,6

0

300 69,2 95,2 92,6 69,4 83,0

0

50 22,4 2,1 19,7 14,2 16,2

0

З динаміки капіталу банку (табл. 2) видно, що капітал, розрахований згідно Інструкції "Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків”, відрізняється від балансового розміру власних засобів на суму відрахувань, а також на резерви під заборгованість по кредитних операціях.

Таблиця 2

Динаміка капіталу банку за 1999 р.

Показник

1999 р.

2000 р.

Темп приросту за рік, %

01.01

01.04

01.07

01.10

01.01

Основний капітал, млн. грн.

Додатковий капітал, млн. грн.

Відрахування, млн. грн.

Капітал банка, млн. грн.

14,426

8,790

- 0,302

22,914

21,869

3,820

- 0,422

25,267

22,049

8,322

- 0,456

29,915

43,173

13,527

- 0,785

55,915

43,724

20,062

- 0,897

62,889

303,1

228,2

297,0

274,5

Як видно з табл. 2, УАКБ протягом 1999 р. витримував норматив H1: на початок року його капітал складав 9,69 млн. дол., а на кінець - більш 30 млн. дол., тобто збільшився більш ніж у 3 рази і на 01.01.2000 року перевищував нормативне значення більш ніж у 15 разів. Така тенденція позитивно характеризує діяльність банку: збільшуються "безкоштовні" ресурси, що сприяє збільшенню прибутку і практично всіх інших економічних нормативів, а це є гарантією фінансової стійкості банку.

Для забезпечення реальної капіталізації банківської системи України в залежності від розміру капіталу банки підрозділяються на три категорії:

1. До першої категорії відносяться такі банки, що:

· починаючи з 14.04.98 порушили нормативи HI і Н2;

· протягом кварталу порушили один з нормативів НЗ і Н4;

· дотримують порядку і термінів формування загального і спеціального резерву відповідно до Положення про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих утрат по кредитних операціях комерційних банків.

2. До другої категорії відносяться такі банки:

· не віднесені до першої категорії;

· мають у поточному кварталі негативну різницю між сумою доходів (6-й клас плану рахунків) і витрат (7-й клас плану рахунків).

3. До третьої категорії відносяться банки, що не віднесені до першої і другої категорій.

Досліджуваний банк відноситься до третьої категорії, тому що витримує необхідні нормативи, а також має позитивний результат діяльності. Тому цей банк може розподіляти прибуток у межах 50 % свого наднормативного капіталу. Віднесення банку до третьої категорії особливо важливо для його акціонерів, що зацікавлені у виплаті дивідендів.

Норматив мінімального статутного фонду (Н2) для всіх діючих банків встановлений у розмірі 1 млн. дол. США на 01.01.98. На цей момент статутний фонд УАКБ також набагато перевищував (у 14 разів) нормативне значення, тобто складав більш 14 млн. дол. Це свідчить про те, що акціонери банку піклуються про його розвиток, постійно нарощуючи статутний фонд.

Норматив платоспроможності (НЗ) розраховують як відношення капіталу банку до загальних активів, зваженим з урахуванням відповідних коефіцієнтів по ступені ризику. Даний показник визначає достатність капіталу банку для проведення активних операцій з урахуванням ризиків, що характерні для різних видів банківської діяльності. Норматив платоспроможності розраховують по формулі

де К - капітал банку;

Ар - активи, зважені з урахуванням ризику.

По ступені ризику вкладень і імовірності часткової утрати вартості активи банку підрозділяються на п'ять груп:

· с ризиком 0 % - кошти в касі банку, дорожні чеки, засоби банку в НБУ;

· 10 % - кредити, надані Уряду України;

· 20 % - кредити і боргові зобов'язання, надані місцевим органам виконавчої влади;

· 50 % - засобу на рахунках типу "ностро", міжбанківські депозити;

· 100 % - міжбанківські кредити, кредити клієнтам, недержавні акції й облігації, матеріальні, нематеріальні й інші активи.

Нормативне значення показника НЗ не може бути менш 8 %.

Протягом 1999 р. платоспроможність значно перевищувала нормативне значення (табл. 3). У першу чергу це було зв'язано зі значним збільшенням капіталу банку протягом усього року (особливо після поповнення статутного фонду), а також зі значною питомою вагою ОДЗ у загальному обсязі його активів.

Таблиця 3

Динаміка нормативу платоспроможності банку

Показник

1999 р.

1998 р.

Темп приросту за рік, %

01.01

01.04

01.07

01.10

01.01

Капітал, млн. грн.

Активі, зважені на коефіцієнт ризику, млн. грн.

Н3, %

22,914

72,166

31,8

25,267

85,362

29,6

29,915

113,901

26,3

55,915

150,172

37,2

62,889

185,946

33,8

274,5

257,7

-

Норматив достатності капіталу (Н4) розраховують як відношення капіталу банку (К) до його загальних активів (ЗА), зменшеним на створені резерви:

Нормативне значення показника Н4 повинно бути не менш 4 %. Відношення капіталу до загальних активів, зменшеним на створені резерви, визначає достатність капіталу виходячи з загального обсягу діяльності незалежно від розмірів різних ризиків (табл. 4).

Істотне перевищення фактичного значення показника Н4 над нормативним протягом року порозумівається тими ж причинами, що і для нормативу платоспроможності.

Таблиця 4

Динаміка нормативу достатності капіталу банку

Показник

1999 р.

2000 р.

Темп приросту за рік, %

01.01

01.04

01.07

01.10

01.01

Капітал, млн. грн.

Загальні активи, млн. грн.

Н4, %

22,914

114,415

20,0

25,267

132,848

19,0

29,915

157,534

19,0

55,915

197,172

28,4

62,889

243,946

25,8

274,5

213,2

-

3. Нормативи ліквідності комерційного банку

Норматив миттєвої ліквідності (Н5) розраховують як відношення суми засобів на кореспондентському рахунку (Скс) і в касі (Ка) до поточного зобов'язанням (Тс):

Нормативне значення показника Н5 повинне бути не менш 15 %.

Для аналізу нормативу Н5 використовується табл. 5, з якої видно, що значення цього показника протягом 1999 р. значно перевищували нормативне значення 15 %. Це дозволяє судити, з одного боку, про ліквідність балансу, а з іншого боку - про поліпшення використання надлишку ліквідних засобів (за рік показник Н5 зменшився з 34,8 до 31,6 %), що збільшило прибуток банку за підсумками року.

Норматив загальної ліквідності (Н6) розраховують як відношення загальних активів (ЗА) до загальних зобов'язань (З) банку:

Норматив загальної ліквідності показує достатність активних вкладень для погашення зобов'язань банку перед своїми клієнтами. Динаміка даного нормативу приведена в табл. 6.

Таблиця 5

Динаміка нормативу миттєвої ліквідності банку

Показник

1999 р.

2000 р.

Темп приросту за рік, %

01.01

01.04

01.07

01.10

01.01

Засоби на кореспондентському рахунку, млн. грн.

Засоби у касі, млн. грн.

Засоби на поточних рахунках, млн. грн.

Н5, %

17,503

8,059

73,377

34,8

13,343

11,213

82,301

29,8

22,897

11,607

88,809

38,9

23,851

14,011

112,327

33,7

30,499

15,627

145,966

31,6

174,3

193,9

198,9

-

Як видно з даних табл. 21, значення нормативу Нб протягом 1997 р. значно перевищувало нормативне значення 100% . Це зв'язано з постійним нарощуванням власних засобів банку (збільшення яких випереджало збільшення притягнутих засобів), що зменшило загальні зобов'язання в загальному обсязі активів банку. Такий "запас" дозволяє банку і далі нарощувати активні операції, залучаючи позикові засоби (якщо є можливості для подальшого їхнього ефективного розміщення).

Таблиця 6

Динаміка нормативу загальної ліквідності банку

Показник

1999 р.

2000 р.

Темп приросту за рік, %

01.01

01.04

01.07

01.10

01.01

Загальні активи, млн. грн.

Загальні зобов'язання, млн. грн.

Н6, %

103,612

90,963

113,9

117,990

106,869

110,4

140,963

126,781

111,2

178,445

139,986

127,5

233,551

179,589

130,0

225,4

197,4

-

Норматив відносини високоліквідних активів (Ва) до робочих активів (Ра) банку (Н7) характеризує наявність у структурі працюючих активів високоліквідних, необхідних для підтримки "мобільності" з метою виконання непередбачених зобов'язань банку перед своїми клієнтами, і розраховується по формулі

Нормативне значення показника Н7 повинне бути не менш 15 %. Динаміка даного нормативу приведена в табл. 7.

Таблиця 7

Динаміка нормативу відносини високоліквідних активів до робочих активів

Показник

1999 р.

2000 р.

Темп приросту за рік, %

01.01

01.04

01.07

01.10

01.01

Високоліквідні активи, млн. грн.

Робочі активи, млн. грн.

Н7, %

59,503

98,119

60,6

63,323

111,487

56,8

77,477

128,229

60,4

95,885

161,556

59,4

120,673

215,753

55,9

202,8

219,9

-

Аналіз динаміки нормативу відносини високоліквідних активів до робочих дозволяє зробити висновок, що банку необхідно раціональніше використовувати наявні ресурси (протягом 1999 р. норматив Н7 майже в 3 рази перевищував нормативне значення 15 %). Для цього потрібно переглянути структуру активів з метою її оптимізації, тому що банк має надлишкову ліквідність. А це є істотним джерелом підвищення прибутковості активів (за рахунок перетворення високоліквідних активів у менш ліквідні, але більш дохідні).

4. Нормативи ризику комерційного банку

Норматив мінімального ризику на один позичальника (Н8) розраховують по формулі:

де Зс - сукупна заборгованість за позикою, міжбанківським кредитам і врахованим векселям одного позичальника і 100% суми позабалансових зобов'язань, виданих цьому позичальнику.

Загальна сума зобов'язань будь-якого позичальника перед банком у результаті надання останнім одного чи декількох кредитів не повинна перевищувати 25 % капіталу банку. Даний норматив покликаний обмежувати кредитний ризик для банку, що відбивається в диверсифікованості його кредитних ресурсів шляхом обмеження ризику на один позичальника.

У досліджуваному банку цей норматив постійно витримувався, оскільки в банку є значний обсяг капіталу, що оберігає його від кредитного ризику.

Норматив "великих" кредитних ризиків (Н9) установлюють як відношення сукупного розміру великих кредитних ризиків (Ск) до капіталу банку (К):

Значення нормативу Н9 не повинне перевищувати 8. Завдяки значному обсягу капіталу банк стабільно витримує і цей норматив.

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій і поручительств, наданих одному інсайдеру (Н10), розраховують по формулі

де Рк1 - сукупний розмір наданих банком кредитів, гарантій, поручительств, врахованих векселів і 100 % суми позабалансових зобов'язань стосовно одному інсайдеру, тобто особі, так чи інакше зв'язаної з банком (акціонерам банку, керівникам підрозділів, їхнім родичам і т.д.).

Значення показника Н10 не повинне перевищувати 5 %. Даний норматив також був витриманий банком зі значним запасом.

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій і поручительств, наданих інсайдерам (НІ1), розраховують по формулі

де Рк - сукупний розмір наданих банком кредитів, гарантій, поручительств, врахованих векселів і 100 % суми позабалансових зобов'язань стосовно всім інсайдерам банку.

Значення нормативу НІ не повинне перевищувати 40 %, що і було виконано банком протягом 1999 р.

Норматив максимального розміру виданих міжбанківських позичок (HI2) розраховують по формулі

де МБв - загальна сума виданих банком міжбанківських позичок.

Значення показника Н12 не повинне перевищувати 200 %.

Даний норматив завдяки великому обсягу капіталу банку постійно зі значним запасом втримувався і тому не вимагає детального аналізу.

Норматив максимального розміру отриманих міжбанківських позичок (Н13) покликаний обмежувати діяльність банку по залученню значних міжбанківських кредитів. Його розраховують по формулі:

де МБп - загальна сума отриманих міжбанківських кредитів;

ЦС - загальна сума притягнутих централізованих засобів.

Значення нормативу Н13 не повинне перевищувати 300 %.

Як видно з табл. 1, цей норматив був на низькому рівні, що позитивно характеризує банк із погляду його схильності процентному ризику.

Норматив інвестування (HI4) характеризує використання капіталу банку для придбання цінних паперів акціонерних товариств, і, таким чином, захищає банк від надмірного напрямку банківських ресурсів в один з ризикових видів активних вкладень (у залежності від фінансового стану емітента). Він установлюється як процентне відношення інвестуємих засобів до загального обсягу капіталу банку:

де Син - засобу банку, інвестуємі на придбання цінних паперів акціонерних товариств;

Цб - цінні папери в портфелі банку на інвестиції;

Вак - вкладення в асоційовані компанії.

Значення показника Н14 не повинне перевищувати 50 %.

Як видно з табл. 1, оскільки банк активно бере участь у приватизації державного майна, у його портфелі знаходиться велика кількість цінних паперів, що враховуються при розрахунку даного нормативу (це насамперед акції приватизованих підприємств і компенсаційні сертифікати). Але завдяки значному обсягу капіталу банку, що до того ж протягом 1999 р. інтенсивно збільшувався, норматив інвестування був далеко від граничного значення. Це, з одного боку, підтверджує помірність банку при проведенні операцій на фондовому ринку, а з іншого боку - дозволяє в майбутньому при збільшенні курсової вартості акцій одержувати значні доходи. Така значимість для банку операцій з цінними паперами підтверджує ефективність проведення політики банку по розміщенню банківських ресурсів. Дотримується один з головних принципів банківського менеджменту - диверсифікованість вкладень, що допомагає банку уникнути банківських ризиків.

Проведений аналіз економічних нормативів показує, що протягом 1999 р. досліджуваний банк зі значним запасом витримував всі обов'язкові економічні нормативи. Однак необхідно відзначити наступне:

· спостерігається надлишкова ліквідність, що є істотним джерелом підвищення доходів банку (шляхом трансформації високоліквідних активів у менш ліквідні, але більш ' дохідні);

· маються істотні резерви залучення позикових засобів (на що указують великі значення нормативних показників достатності капіталу і платоспроможності); це є значним джерелом для підвищення доходів банку (за умови розміщення притягнутих засобів у дохідні активи);

· банком протягом року нарощувалися основні показники фінансової стійкості: капітал і статутний фонд;

· дуже високі показники (маються на увазі відносні, тобто без обліку HI і Н2), з одного боку, свідчать про недостатньо активну роботу банку при проведенні активно-пасивних операцій, а з іншого боку - є гарантією стійкого фінансового положення банку;

· стійке фінансове положення УАКБ сприяє довірі до банку клієнтів і ділових партнерів (наприклад, при виборі банку для обслуговування кредитних ліній Європейського банку реконструкції і розвитку і Німецько-українського фонду);

· в даний час при хитливій ситуації на різних сегментах фінансового ринку і нестабільності економіки країни "надмірна" фінансова стійкість банку є гарантією його успішного функціонування.

Список використаної літератури

1. Герасимович А.М., Алексеєнко І.М. Аналіз банківської діяльності: підручник – К.: КНЕУ, 2003

2. Кочетков В.М. Основи управління сучасним комерційним банком – К.: МАУП, 1998

3. Кочетков В.М. Аналіз банківської діяльності: теоретико-прикладний аспект: Монографія – К.: МАУП, 2001

4. Масленченков Ю.С. Фінансовий менеджмент у комерційному банку: фундаментальний аналіз – М.: Перспектива, 1996

5. Черкасов В.Є. Фінансовий аналіз у комерційному банку – М.: ИНФРА-М, 1995

6. Шілер Р.І. Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її зміцнення – К.: Наукова думка, 1998
Реферат на тему: Нормативи ризику, капіталу та ліквідності комерційного банку (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.