Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Банківська справа

Аналіз доходів та витрат банку за статтями (контрольна робота)

План

1. Аналіз маржинального доходу

2. Аналіз доходів банку за статтями

3. Аналіз витрат банку за статтями

4. Факторний аналіз прибутковості капіталу банку

Аналіз маржинального доходу

Банк вкладає кошти в активи, що показуються як статті в балансі. Від них він отримує доходи. Ці активи фінансу­ються коштами капіталу та зобов'язань, за придбання яких він відповідно сплачує відсотки, комісійні, збори, подат­ки, що складають його витрати. При цьому, не можна за­робити жодної гривні доходів, якщо не понести витрат хо­ча б на копійку. У цій ролі банк виступає як фінансовий посередник, що купує і продає ресурси.

Розглянемо ув'язку структури активів і пасивів за ці­ною придбання вільних коштів на фінансовому ринку та їх розміщення для задоволення потреб інших контрагентів цього ринку. За дохідністю активи можна поділити на:

А — недохідні, до яких належать основні засоби та не­матеріальні активи;

Б — малодохідні: кошти в касі, на коррахунках в НБУ та інших банках, спекулятивні цінні папери та ін. активи;

В — високодохідні: кредитно-інвестиційний портфель, вкладення у дочірні та асоційовані компанії.

За рівнем витрат пасиви можна поділити на:

Г — безоплатні: власний капітал банку;

Д — дешеві зобов'язання: кошти інших банків, бюд­жетні кошти, депозити, кредиторська заборгованість;

Е — дорогі зобов'язання: міжбанківські кредити, субординований борг.

Ця ув'язка має такий вигляд (рис. 2):

Рис. 2. Ув'язка структури пасивів і активів за ціною при­дбання вільних коштів і їх розміщення

Вкладення 50 % дешевих зобов'язань у високодохідні активи забезпечує банку прибутковість його діяльності.

Завдання аналізу:

1. Оцінити валовий маржинальний дохід і ціну посеред­ництва.

2. Оцінити операційну маржу банку і вплив факторів на неї.

3. Оцінити чисті операційні витрати і "мертву" точку дохідності банку.

4. Оцінити за спредом дохідності цінову політику банку.

Джерела інформації:

• Фінансова звітність за формами № 1, 2 та примітки до них.

• Балансові групи рахунків 6-го класу "Доходи" і 7-го класу "Витрати".

• Примітка 1. Облікова політика.

• Примітка 31. Відсотковий ризик.

Аналіз маржинального доходу розпочинається за дани­ми фінансової звітності, форма № 2 Звіт про прибутки та збитки і даними приміток 2—9. Розглянемо динаміку акти­вів і темпи їх зростання за звітний та минулий роки (табл. 6).

Таблиця 6.

Динаміка активів, тис. грн.

№ з/п

Назва статей

Умовні позна­чення

Звітний рік

Минулий рік

Темп зростан­ня, %

1

2

3

4

5

6

1.

1.1. 1.2.

Чистий відсотковий дохід

Відсотковий дохід

Відсоткові витрати

м%

Д%

в%

5285,0 7385,0 2100,0

5469,0 7280,0 1811,0

96,63 101,39 115,96

2.

2.1. 2.2.

Чистий комісійний дохід

Комісійний дохід

Комісійні витрати

Кдч

Кд

Кв

450,0

491,0

41,0

325,0

368,0

43,0

138,46

133,42

95,35

3.

Дивідендний дохід

Дд

2,5

1,2

208,33

4.

Чистий торговель­ний дохід

Тдч

54,0

49,0

110,20

5.

Прибуток/збиток від інвестиційних ЦП

Пцп

-

-

-

6.

Прибуток від дов­гострокових вкла­день та інвестицій

ПДВ

-

-

-

7.

Інший операцій­ний дохід

Діо

17,5

4,8

364,58

8.

Операційний дохід

Мв

5808,9

5849,0

99,31

9.

Управлінські ви­трати

By

1442,0

1892,8

76,18

9.1. 9.2.

Загальноадміні-стративні витрати Витрати на персо­нал

Вз Вп

980,6 461,4

1325,0 567,8

74,01 81,26

10.

Прибуток від опе­рацій

Мо

4366,9

3956,2

110,38

11.

Витрати на безна­дійні та сумнівні борги

Ваб

12.

Прибуток до опо­даткування

Пдо

4366,9

3956,2

110,38

13.

Податок на прибу­ток

НП

1310,0

1147,3

114,18

14.

Прибуток після оподаткування

Пн

3056,9

2809,9

109,79

15.

Непередбачені доходи/витрати

Дн

+ 12,0

-4,5

X

16.

Чистий прибуток

Пч

3068,9

2805,4

109,39

Маржа — це частка прибутку в ціні одиниці активів, або різниця ціни розміщення коштів і витрат на їх залу­чення.

Розглянемо види маржинального доходу, їх суть і ме­тодику обрахунку. Для полегшення розуміння розділимо всі доходи на відсоткові (Д %) та доходи невідсоткові (Д ін­ші), а витрати відповідно на відсоткові (В %) та інші (В ін­ші). Тоді:

Д=Д % + Дсер

У нас:

Дінші = Кдч + Дд + Тдч + Пцп + Пдв + Дід;

В= В% + Вінші

Вінші = Вз + Вп

Різниця між відсотковими доходами і відсотковими ви­тратами називається відсотковою маржею:

М%= Д%-В%

Відсоткова маржа засвідчує ефективність роботи з під-відсотковими активами і зобов'язаннями. Рівень відсотко­вої маржі на одиницю активів покаже прибутковість 1-ї грн активів у частині різниці між ціною продажу і ціною при­дбання фінансових ресурсів. Це записується так:

Р м% = (Д% - В %)/Асер ,

де Рм — рівень відсоткової маржі; Д % — відсотковий дохід; В% — відсоткові витрати; Асер — активи, що вирахувані за середньою ариф­метичною.

Згідно з Базельською угодою, відсоткова маржа до се­редніх активів має складати не менше 4,5 % , а як різниця між відсотковими ставками розміщення і залучення коштів — 1,25 пункта.

Валова маржа — це зароблений банком дохід, що зали­шається у нього. її визначають так:

Мв = М % + Дінші, або Мв = Д - В %

Валова маржа на одиницю активів називається ціною посередництва. Згідно з Базельською угодою, вона має складати на одиницю сумарних балансових активів не менше 6,5 %.

Операційна маржа — це маржинальний дохід, що за­лишається в банку після покриття валовою маржею управ­лінських та господарських витрат. її визначають так:

Мо = Мв – Вінші, або Мо = Д - В

Згідно з Базельською угодою, рівень операційної маржі до сумарних активів має складати не менше 2 % .

На операційну маржу впливає дві групи факторів, а саме відсоткова маржа (М %) та чисті операційні витрати (В ), що видно з рівняння:

Мо = Мв – Вінші

Підставимо формулу визначення валової маржі. Тоді отримаємо:

Мо = М % + Дінші – Вінші

Різниця між непроцентними доходами і невідсоткови-ми витратами називається чистими операційними витра­тами. Тоді:

Воч + Дінші – Вінші,

Мо + М% + Воч

Оскільки в банку інші витрати завжди більші інших доходів, то рівняння змінить знак на протилежний і в кін­цевому вигляді буде так:

Мо =М % - Воч

Отже, операційна маржа банку — це різниця між від­сотковою маржею та чистими операційними витратами.

У будь-якому банку невідсоткових доходів недостатньо для покриття управлінських витрат. Але чим вище це по­криття, тим кращим є фінансове становище банку. Його керівництву потрібно менше піклуватися про те, де заро­бити відсоткові доходи, щоби досягти нульового прибут­ку. У той же час невідсотковий дохід менше залежний від зміни та ризиків зовнішнього середовища. Його створення банком є більш гарантованим, ніж відсоткового доходу.

Мінімальний управлінський дохід (Дмін), що покриває управлінські витрати, визначає "мертву" точку дохідності банку. Після досягнення цієї критичної межі банк почне отримувати реальний прибуток. Запишемо це у вигляді рівняння:

Воч = ΔM % , Дмін = ΔM % + Дінші, або Дмін = Вінші

Фінансова міць установи банку, її сталість тим вища, чим нижча частка мінімального доходу (управлінських витрат) у валовій маржі банку, чи навпаки, чим вищою є частка операційного прибутку у валовій маржі. У свою чер­гу, операційна маржа банку залежить від ефективного ці­нового управління кредитно-інвестиційним і депозитним портфелями, а з іншого боку, від уміння заробляти невідсоткові доходи і контролювати управлінські витрати.

За даними табл. 7 проаналізуємо маржинальний дохід та фінансову міць установи банку:

Таблиця 7.

Динаміка маржинального доходу банку, тис. грн.

№ з\п

Показники

По­зна­чення

Звітний рік

Мину­лий рік

Відхилення

абс.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Активи банку

А

10 760,0

10 665,0

+995

+0,93

2.

Валова маржа

Мв

5 808,9

5 849,0

-40,1

-0,68

3.

Відсоткова маржа

М%

5 285,0

5 469,0

-184,0

-3,36

4.

Операційна маржа

Мо

4 366,9

3 956,2

+410,7

+10,3

5.

Управлінські ви­трати

By

1 442,0

1 892,8

^150,8

-3,82

6.

Невідсоткові доходи

д

інші

524,0

380,0

+ 144,0

+37,8

7.

Чисті операційні витрати (ряд. 6 — ряд. 7)

Воч

918,0

1512,8

-594,8

-9,32

8.

а) б) в)

Рівень маржиналь­ного доходу, %: валового, 6,5 % відсоткового, 4,5 % операційного, 2,0 %

Рмв Рм% Вмо

5,40

4,91

4,06

5,49

5,13

3,79

-0,09

-0,22 +0,35

X

X

X

9. а)

Мінімальна дохід­ність активів, коп у частині невідсот-кових доходів

Рдмін Рдін

1,34

0,49

1,78

0,36

-0,44 +0,13

X

X

б)

у частині маржи­нального відсотко­вого доходу

РДм %

0,85

1,42

-0,57

X

10.

а)

б) в)

Фінансова міць банку,

питома вага у ва­ловій маржі, % відсоткової маржі операційної маржі управлінських ви­трат

Фм% Фмо

Ф сп

90,98 75,18

24,82

93,50 67,64

32,36

-2,52

+7,54

-7,54

X

X

X

У звітному періоді в банку знизилася валова і відсотко­ва маржа. Ціна посередництва склала 5,4 % проти 5,49 % і виявилася нижчою прийнятого рівня у 6,5 % . Зниження валової маржі з одиниці активів пов'язано із зростанням відсоткових виплат за зобов'язаннями і відносно незнач­ними обсягами невідсоткового доходу, особливо через не­розвиненість інвестиційної діяльності. Відсоткова маржа склала 4,91 % і вище нормативу у 4,5 %. Це засвідчує про відносно добру цінову політику в управлінні підвідсотковими активами і зобов'язаннями.

Особливо помітним є зростання і високий рівень опера­ційної маржі, яка склала 4,06 % і удвічі вища за норма­тивне значення. Зростання прибутковості бізнесу на ко­ристь акціонерам. Проте, вона має місце за рахунок вис­нажливої економії управлінських витрат.

У звітному періоді управлінські витрати склали 1,34 % проти 1,78% з одиниці активів. Ці витрати складають собівартість посередницької діяльності банку (5,4 - 1,34 = = 4,06). Значна економія на загальноадміністративних вит­ратах і персоналі при недостатньому заробітку невідсоткових доходів загострює суперечки в колективі та поси­лює незадоволеність оплатою й умовами праці в банку.

Загалом, банк є достатньо міцною фінансовою устано­вою, що добре контролює управлінські витрати і нарощує власний капітал.

Спред — це різниця між ціною залучення і розміщення ресурсів, ціною попиту і ціною продажу цінного паперу. Він розкриває результати цінової політики банку. Спред дохідності банку визначається як різниця між відношен­ням відсоткових доходів до підвідсоткових активів (Кін) і відсоткових витрат до підвідсоткових зобов'язань (Дл):

Сд =Д % / Кін - В % / Дпз

Згідно з Базельською угодою, спред дохідності банку має складати не менше 1,25 пункта.

Спред дохідності виникає як різниця ціни купівлі-продажу ресурсів на зовнішньому ринку, так і у внутрібанківській системі, коли головна контора купує чи продає відділенням кредитні ресурси.

Аналіз доходів банку за статтями

Аналіз доходів банку за статтями дозволяє вирішити такі завдання:

1. Оцінити загальний рівень доходів у банку.

2. Вивчити склад, структуру і динаміку доходів та по­будувати прогноз їх надходжень за статтями.

3. Деталізувати вивчення динаміки доходів за видами діяльності установи і виявити вплив факторів на зміну їх обсягу.

4. Провести порівняльний аналіз дохідності між банка­ми, що працюють у подібних економічних умовах.

Джерела інформації:

1. Примітки до 6-го класу "Доходи", а саме:

1.1. Примітка 2. Чистий відсотковий дохід.

1.2. Примітка 3. Дивідендний дохід.

1.3. Примітка 4. Чистий торговельний дохід.

1.4. Примітка 9. Непередбачені доходи.

1.5. Примітка 10. Розрахунок чистого та скоригованого чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію.

1.6. Примітка 18. Нараховані доходи до отримання.

2. Балансові рахунки 6-го класу.

3. Кошторис доходів.

4. Оперативна звітність відділень банку.

5. Баланс операційного дня.

Доходи, отримані банком за статтями кошторису, відпо­відають групам балансових рахунків і показані в примітках до фінансової звітності. Розглянемо динаміку та структу­ру доходів банку за показниками табл. 8.

Отже, за звітний період доходи банку склали 7,9 млн грн і зросли на 3,29 %. Відсоткові доходи займають 92,75 % від усіх доходів, але їх частка знизилася на користь комі­сійних доходів за операціями з клієнтами. У складі відсот­кових доходів банк майже на чверть зменшив доходи від наданих кредитів суб'єктів господарської діяльності та май­же вдвічі збільшив їх надходження за кредитами, що були надані фізичним особам та за цінними паперами. Ці струк­турні зрушення у доходах сповіщають про помітні зміни у кредитно-інвестиційній політиці банку за минулий рік.

Загальний обсяг доходів аналізують не тільки за стат­тями у динаміці та відносно кошторису їх надходження, але також шляхом вивчення внеску структурних підрозді­лів і функціональних служб у їх загальну масу. З метою порівняльності результатів часто оцінку отриманих дохо­дів вивчають за такими показниками:

— доходи на одну гривню сумарних активів;

— доходи на одного штатного працівника;

— доходи на одну гривню заробітної плати персоналу банку.

З метою поглиблення оцінки надходження доходів ана­лізують фактори внутрішнього та зовнішнього середови­ща, що позначилися на очікуваних обсягах їх надходжень. До зовнішніх факторів належать:


Таблиця 8.

Динаміка і структура доходів банку, тис. грн.

№ з/п

Назва статей

Раху­нок

За минулий рік

За звітний рік

Відхилення

сума

питома вага, %

сума

питома вага,

%

абсо­лютне

віднос­не, %

за струк­турою,

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

1.1. 1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Відсоткові доходи за коштами:

розміщеними в НБУ; розміщеними в інших банках;

за кредитами суб'єктам господарської діяльності;

за кредитами органам загального державного управління;

за кредитами фізичним

особам;

за цінними паперами;

інші відсоткові доходи

600

601

602

603

04

605

609

0,0

120,0

6800,0

0,0

500,0

648,0

12,0

0,00

1,56

88,21

0,00

6,59

8,41

0,15

0,0

135,0

5130,0

0,0

1000,0

1106,0

14,0

0,00

1,70

64,43

0,00

12,56

13,89

0,17

0,0

+ 15,0

-1670,0

0,0

+500,0

+458,0

+2,0

0,00

+12,50 -24,56

0,00

+ 100,00

+70,68

+ 16,67

0,00

+0,14

-23,78

0,00

+6,07

+0,02 +0,02

2.

Разом відсоткових доходів

60

7280,0

94,44

7385,0

92,75

+105,0

+1,44

-1,69


Закінчення табл. 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.

Разом комісійних доходів

61

368,0

4,77

491,0

6,17

+12,3

+33,42

+1,40

3.1.

Комісійні доходи за операціями з банками

610

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

3.2.

Комісійні доходи за операціями з клієнтами

611

368,0

4,77

491,0

6,17

+12,3

+33,42

+1,40

4.

Результат від торговельних операцій

620

49,0

0,64

54,0

0,68

+5,0

+ 10,20

+0,04

5.

Дивідендний дохід

630

1,2

0,01

2,5

0,03

+ 1,3

+ 108,3

+0,02

6.

Інші банківські операційні доходи

638

4,8

0,06

17,5

0,22

+12,7

+2,6р

+0,16

7.

Інші небанківські операційні доходи

639

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

8.

Непередбачені доходи

680

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

9.

Разом доходів

6

7708,8

100,0

7962,1

100,00

+253,3

+3,29

0,00


1) стан і кон'юнктура ринку банківських послуг і капі­талів та попиту на них;

2) економічна, демографічна і політична ситуація в дер­жаві та ін.

До внутрішніх факторів, що залежать від діяльності банку, належать:

— розвиток мережі установ та асортимент банківських послуг;

— масштаби діяльності;

— цінова політика банку;

— управління персоналом та ін.

Усі доходи можна поділити на відсоткові та невідсоткові. Відсоткові доходи отримують від найризикованіших видів діяльності. Це основна маса доходів банку. Відсоткові доходи формуються від:

а) розміщення позичок за напрямкам;

б) розміщення цінних паперів у портфелі на продаж та на інвестиції;

в) від заставних та дисконтних операцій з векселями.

Основу відсоткового доходу складають доходи від пози­чок кредитного портфеля. Горизонтальний та вертикаль­ний аналіз відсоткових доходів дозволяє виявити пріори­тетні напрямки їх формування в звітному періоді, оцінити тенденції і прогнозувати їх вплив на прибуток й рентабель­ність роботи банку.

Аналіз динаміки річних відсоткових Ставок за видами позичкової діяльності дозволяє оцінити місце установи на ринку пропозицій позичок, оцінити тактику управління кредитними ресурсами щодо ефективності їх розміщення. Ефективні відсоткові ставки (С%) визначають і аналізу­ють за складовими кредитного портфеля. Методика їх роз­рахунку така:

де Д % — відсотковий дохід; 3п — залишок заборгованості за позич­кою на початок періоду; 3к — залишок заборгованості за позичкою на кінець періоду; Т — тривалість звітного періоду.

На обсяг відсоткового доходу від позичок кредитного портфеля впливають:

— обсяг виданих позичок;

— відсоткова ставка річних позичок.

Факторна модель має такий вигляд:

Д % = Зсер х С %,

*і сер

де Д % — відсотковий дохід; Зсер — середній обсяг виданих позичок; С % — ефективна відсоткова ставка доходів.

За даними табл. 9, проаналізуємо вплив цих факторів методом ланцюгових підстановок.

Таблиця 9.

Динаміка дохідності позичок, тис. грн.

№ з/п

Показники

Умовні позна­чення

За мину­лий рік

За звіт­ний рік

Відхилення

абсо­лютне, сума

від­носне,

%

1.

Залишок забор­гованості за по­зичками

Зп

38 300

42 300

+4,01

+10,46

2.

Середня забор­гованість за по­зичками

Зсер

37 282

40 303

+3,02

+ 8,10

3.

Відсоткові дохо­ди від позичок

Д%

7 280

7 385

+205,0

+ 1,44

4.

Середня відсот­кова ставка річ­них, %

с%

19,53

18,32

-1,21

X

5.

Облікова ставка річних, %

Соб

16,00

16,00

0,00

X

Середня заборгованість за позичками склала 40 303 тис. грн ((38 300 + 42 306) : 2). Ефективна відсоткова ставка відпо­відно склала 18,32 % (7385 : 40 303 х 360 : 360). Вплив фак­торів на обсяг доходів від наданих позичок відповідно скла­де:

1. Зміни обсягів наданих позичок:

ΔД % (Зп) = (40 303 - 37 282) х 19,53 : 100 - +590

2. Зміни відсоткової ставки:

ΔД % (С %) = 40 303 х (18,32 - 19,53) : 100 = - 487,7

Перевірка:

ΔД % = + 590 - 487,7 = +102,3 тис. грн.,

ΔД% = 7385 - 7280 = + 105 тис. грн.

Отже, збільшення обсягів наданих позичок на 10,46 % забезпечило додатковий відсотковий дохід у 590 тис. грн. Проте, у звітному періоді ефективна відсоткова ставка знизилася з 19,53 % до 18,32 % . У зв'язку з цим відсотко­ві доходи знизилися на 487,7 тис. грн.

Зниження ефективної відсоткової ставки пов'язано не

тільки із можливим зниженням відсоткових ставок на ринку, але й структурними змінами у видах, обсягах та термінах надання позичок. Тому важливо вияснити, чи зниження дохідності позичок було неможливим, чи стало наслідком невдалого кредитного менеджменту.

Аналіз витрат банку за статтями

Аналіз витрат у банку проводиться за методиками, що подібні до методик вивчення доходів банку. Але оскільки витрати в банку безпосередньо контролюються менедже­рами, бо залежать від характеру операцій та ведення бан­ківської діяльності, то аналітичне вивчення понесених ви­трат є пріоритетним щодо отриманих доходів. Менедже­ри банку більше можуть вплинути на економію витрат, ніж на отримання доходів у вигляді відсотків чи комісій­них.

Аналітичне вивчення витрат проводиться за даними:

• Примітки 2.2. Відсоткові витрати.

• Примітки 5. Загальноадміністративні витрати.

• Примітки 6. Витрати на персонал.

• Примітки 7.Чисті витрати на формування резервів.

• Примітки 8. Витрати на податок на прибуток.

• Примітки 9. Непередбачені доходи/витрати.

• Примітки 23. Нараховані витрати до сплати.

• Баланс операційного дня.

• Кошториси витрат.

Відсоткові витрати включають витрати за коштами, от­риманими від банків, від клієнтів, за випуском цінних па­перів як боргових зобов'язань та ін.

До загальноадміністративних витрат належать адміні­стративні витрати, амортизація, збиток від продажу основ­них засобів, оренда, інші податки та інші витрати.

Статті витрат на персонал включають зарплату, витра­ти на соціальне забезпечення, інші обов'язкові нарахуван­ня та інші витрати на персонал. Також у примітці 6 вказу­ється середня кількість працівників.

Витрати на безнадійні та сумнівні борги показуються за статтями: кошти в інших банках, кредити та заборгова­ність клієнтів, інвестиційні цінні папери, дебіторська за­боргованість за операціями банку. Кожна з них розкриває відрахування до резерву, повернення списаних активів, списання безнадійних активів.

Інформація за вищеназваними статтями вивчається шля­хом порівняння з даними кошторису попередніх років, за структурою статей та установ банку.

Факторний аналіз прибутковості капіталу банку

Прибутковість роботи банку вивчають за такими показ­никами: прибутковість акціонерного капіталу (ROE) і при­бутковість активів (ROA).

Перший визначають відношенням отриманого банком чистого прибутку до акціонерного капіталу або прибутку на акцію до курсу акції. Він показує вигідність бізнесу для акціонерів та вигоду альтернативного вкладення капі­талу. Наприклад, акціонер одного банку отримав на ак­цію у 100 грн 15 грн прибутку, а іншого банку — на акцію у 100 грн 13 грн прибутку. Звісно, що вкладення коштів у перший банк будуть вигіднішими.

Прибутковість активів дає оцінку роботи менеджерів з управління банком. Вона показує вміння керівництва банку досягати завдань, які поставлені акціонерами.

Ці два показники взаємопов'язані. Методика їх аналізу відома як аналіз прибутковості банку, або як аналіз Дю­пона (фірми, що вперше застосувала цю методику). Фак­торна модель аналізу прибутковості передбачає три етапи.

Перший — це виявлення, вивчення та оцінка взаємо­зв'язку між прибутковістю капіталу й активами банку. Це дозволяє вивчити керованість співвідношенням між ризи­ком і прибутками банківського бізнесу. Вона записується так:

Другий етап — це дослідження прибутковості активів за факторними складовими. Він передбачає вивчення ви­користання активів і маржі прибутку. Маржа прибутку є частково об'єктом контролю та управління з боку менедже­рів. Цей показник нагадує про те, що банки можуть збіль­шити свої доходи та розмір виплат акціонерам шляхом ефективного контролю за витратами і максимізації дохо­дів. Аналогічним чином менеджери можуть підвищити се­редню дохідність активів банку шляхом вивіреного пере­розподілу цих активів на користь найбільш дохідних кре­дитів та інвестицій, обминаючи при цьому підвищення ризиків. Аналітичнамодель виглядає так:

де Кпа — прибутковість активів; Кйа — дохідність активів; Кп — маржа прибутку перед оподаткуванням у доходах.

Це дозволяє провести спостереження за такими скла­довими управління в банку:

Третій етап передбачає детальне вивчення маржі при­бутку та дохідності, що пов'язане з використанням активів. Особливу увагу звертають на вміння менеджерів керувати сумою податків, щоби досягти належного чистого прибут­ку, резервами для відшкодування можливих втрат за стан­дартними кредитами, здобувати належну операційну та відсоткову маржу.

Поєднавши складові трьох вищеназваних етапів аналі­зу, отримаємотаку аналітичну модель:


де Кпак — прибутковість акціонерного капіталу; Кмк — мультипліка­тор капіталу; Кдб — частка підвідсоткових активів у чистих акти­вах; Квпа — дохідність підвідсоткових активів; Ккв — маржа прибутку перед оподаткуванням у доходах; Куп — частка чистого прибут­ку в прибутку перед оподаткуванням.

Відповідно отримаємо таку сигнальну модель керова­ності банком:

Кпак = Ефективність управління, ресурсами х

х Ефективність контролю за дохідною базою х

х Ефективність управління доходами х Ефективність

контролю за витратами х Ефективність управління по

датками

Досягнення високого рівня прибутковості банку зале­жить від таких факторів:

— використання фінансового важеля мк);

— використання операційного важеля, тобто частки фіксованих затрат, які банк несе для збільшення операцій­ного прибутку з метою зростання чистого прибутку вра);

— контролю за операційними витратами з метою того, щоб більша частина доходів переходила в операційний прибуток кв);

— управління портфелем активів для дотримання ви­мог щодо ліквідності при орієнтації на отримання макси­мального прибутку за будь-якою статтею активів дб);

— управління податками, які сплачує банк, з метою максимізації чистого прибутку уп);,

— контролю за ризиком банківських операцій, щоби вони не звели нанівець прибуток і капітал банку.

Методика аналізу прибутковості банку показана в табл. 10.

Відповідно до вищенаведеної аналітичної моделі,
Реферат на тему: Аналіз доходів та витрат банку за статтями (контрольна робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.