Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Аудит

Завдання і нормативна база аудиту готової продукції та виробничих запасів на підприємстві (курсова робота)

Зміст роботи

Вступ

2

1.

Мета й завдання аудиту готової продукції як складової виробничих запасів

4

2.

Нормативна база аудиту виробничих запасів, особливості нормативної бази аудиту готової продукції.

6

3.

Предметна область досліджень

14

4.

Аудит готової продукції.

19

Висновки

31

Список використаної літератури

34

Додатки

35

вступ

В Україні проведена значна робота, спрямована на створення інсти­туту аудиторства: прийнято Закон України "Про аудиторську діяль­ність", Аудиторською палатою України розроблено і затверджено національні нормативи аудиту, кодекс професійної етики аудитора, визначено порядок проведення атестації фахівців на право здійснен­ня аудиту, порядок занесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяль­ності, визначено суб'єктів, які підлягають обов'язковому аудиту. Але подальшого вирішення і вдосконалення потребують питання законо­давчого і нормативного регулювання аудиторської діяльності, мето­дики проведення аудиторських перевірок.

Аудит е незалежною експертизою фінансової звітності комерцій­них підприємств уповноваженими на те особами (аудиторами) з метою підтвердження її достовірності для державних податкових органів і власників.

Власники, і насамперед колективні власники - акціонери, пайовики, а також кредитори, позбавлені можливості самостійно переконатися в тім, що всі численні операції підприємства, найчастіше дуже складні, законні і правильно відбиті в звітності, тому що звичайно не мають доступу до облікових записів, у них нема відповідного досвіду, і тому мають потребу в послугах аудиторів.

Незалежне підтвердження інформації про результати діяльності підприємств і дотримання ними законодавства необхідно державі для прийняття рішень в області економіки й оподатковування.

Аудиторські перевірки необхідні державним органам, судам, прокурорам і слідчим для підтвердження вірогідності цікавлячої їхньої фінансової звітності.

Потреба в послугах аудитора виникла в зв'язку з наступними обставинами: можливість необ'єктивної інформації з боку адміністрації у випадках конфлікту між нею і користувачами цієї інформації (власниками, інвесторами, кредиторами); залежність наслідків прийнятих рішень (а вони можуть бути дуже значні) від якості інформації; необхідність спеціальних знань для перевірки інформації; часта відсутність у користувачів інформації доступу для оцінки її якості.

Усі ці передумови привели до виникнення суспільної потреби в послугах незалежних експертів, що мають відповідні підготовку, кваліфікацію, досвід і дозвіл на право надання такого роду послуг. Аудиторські послуги - це послуги посередників, що установлюють вірогідність фінансової інформації.

Наявність достовірної інформації дозволяє підвищити ефективність функціонування ринку капіталу і дає можливість оцінювати і прогнозувати наслідку різних економічних рішень.

У даній курсовій роботі мені потрібно розібратися як проводиться аудит готової продукції як складової виробничих запасів. Виробничі запаси є основою господарської діяльності любого підприємства, це активи, які утримують для подальшого продажу, утримують для їх використання к виробництві продукції, а також які знаходяться в процесі виробництва з метою продажу готової продукції.

При розгляді питань цієї курсової мені потрібно визначитися з метою й завданням аудиту, особливістю нормативної бази, об'єктами аудиту готової продукції як складової виробничих запасів. Як приклад, мною будуть використовувані первинні документи та форми №1, №2, №3 фінансової звітності за 2001 рік СТ "Оріон”.

1. Мета й завдання аудиту готової продукції як складової виробничих запасів

Запаси - це предмети праці, які:

· утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;

· перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

· утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання ро­біт та надання послуг, а також управління підприємством.

До виробничих запасів відносять: сировину і матеріали, купівельні напівфабри­кати та комплектуючі, готову продукцію, паливо, тару і тарні матеріали, будівельні матеріали, матеріали, передані на переробку, запасні частини, матеріали сільськогосподарсько­го призначення, інші матеріали.

Матеріальні затрати становлять 57-68 % собівартості продукції. Від достовірно­сті та об'єктивності відображення в бухгалтерському обліку й звітності операцій із виробничими запасами залежить правильність визначення основних показників, які характеризують результати господарської діяльності та реальний фінансовий стан підприємства (залишки оборотних коштів, темпи їх обігу, собівартість, прибуток, рентабельність, показники прибутковості акцій тощо). Тобто від достовірності, об'єктивності, правдивості та повноти відображення господарських фактів, пов'яза­них із рухом виробничих запасів, залежить правдивість і неупередженість усіх сут­тєвих для користувачів показників.

Законами України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та "Про аудиторську діяльність" визначено, що і бухгалтерський облік, і аудит забезпе­чують надання користувачам фінансової звітності для прийняття відповідних рі­шень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, власний капітал, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Виходячи з вимог чинного законодавства, метою аудиту готової продукції як складової виробничих запасів є висловлення аудитором думки про те, чи відповідає фінансова інформація щодо ру­ху і залишків виробничих запасів на підприємстві в усіх суттєвих аспектах норма­тивним документам, які регламентують порядок її підготовки і надання користу­вачам.

Бухгалтерський облік забезпечує відображення господарських фактів, а аудит підтверджує їх достовірність, законність та повноту відображення. Розглядаючи завдання аудиту виробничих запасів, необхідно пам'ятати, що область аудиторсько­го дослідження виходить за межі бухгалтерського обліку.

Згідно з Законом України "Про аудиторську діяльність" поняття аудиту розгля­дається як перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних докумен­тів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господа­рювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

Для досягнення основної мети аудиту, а також задоволення потреб користувачів в отриманні повної, правдивої та неупередженої інформації щодо виробничих запа­сів аудитору необхідно виконати такі завдання:

· перевірити правильність визнання запасів активами суб'єкта господарювання;

· перевірити, чи відповідають чинному законодавству методи оцінки та обліку виробничих запасів в обліковій політиці підприємства, та встановити, нас­кільки вибір суб'єкта господарювання є оптимальним;

· встановити, чи дотримується підприємство прийнятих методів оцінки та обліку виробничих запасів;

· перевірити й оцінити стан внутрішнього контролю та системи обліку вироб­ничих запасів;

· перевірити, чи здійснюється контроль за збереженням виробничих запасів у місцях їх зберігання та на всіх етапах їх руху;

· встановити, чи здійснюється контроль за використанням виробничих запасів у виробництві;

· встановити, чи своєчасно виявляються лишки виробничих запасів, непотріб­ні для підприємства, з метою їх реалізації чи обміну;

· перевірити, чи правильно та своєчасно здійснюється документальне відобра­ження операцій, і чи забезпечуються достовірною інформацією користувачі інформації із заготівлі, надходження, відпускання та використання виробни­чих запасів;

· перевірити, чи правильно та своєчасно здійснені господарські операції з ви­робничими запасами відображаються в бухгалтерському обліку та фінансо­вій звітності;

· встановити, чи немає на підприємстві протизаконних дій, пов'язаних із ру­хом виробничих запасів, суттєвих порушень і помилок у бухгалтерському обліку та звітності.

Загальне визначення завдання аудиту виробничих запасів полягає у встановлен­ні достовірності й повноти відображення в бухгалтерському обліку та звітності всіх господарських фактів відносно залишків і руху виробничих запасів.

2. Нормативна база аудиту виробничих запасів, особливості нормативної бази аудиту готової продукції.

Виникнення реальних власників, інвесторів, кредиторів, які бажають отримати свої доходи у вигляді дивідендів, процентів тощо, а також не втратити своїх коштів, поряд з іншими причинами привело, з одного боку, до переходу на ведення бухгал­терського обліку і складання фінансової звітності на підставі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а з другого - до потреби суб'єктів господарювання в по­слугах аудиту, особливо аудиту виробничих запасів, частка яких у собівартості про­дукції досить значна.

Перед аудитором, який проводить аудит виробничих запасів, постає завдання: встановити й підтвердити аудиторським висновком дотримання суб'єктом господа­рювання вимог чинного законодавства, яке регулює бухгалтерський та податковий облік із цього питання.

Кількість нормативних документів, що регулюють господарські операції з ви­робничими запасами, є досить значною, крім того, вони часто змінюються та є осо­бливими для окремих суб'єктів господарювання залежно від галузі.

У таблиці 2.1 наведені групи нормативно-довідкової документації, які можливо використовувати при аудиті запасів як джерела інформації, деякі з котрих можливо подивитися у додатках.

Таблиця 2.1

Нормативно-довідкові документи, які використовуються в ході аудиту запасів

Джерело інформації

Зміст операції

Використання інформації аудиторами

П(с)БО 9 "Запаси"

Методика обліку запасів на підприємстві, розкриття інфор­мації в фінансовій звітності

Нормативно-правове регулю­вання при дослідженні опера­цій, пов'язаних із рухом запасів

Нормативні документи про поставки продукції виробничо-технічного призначення

Договірні відносини між підприємствами - постачальниками та покупцями виробничо-тех­нічного призначення

Доцільність придбання продук­ції виробничо-технічного приз­начення та її використання, дотримання правил приймання за кількістю та якістю

Нормативні документи про інвентаризацію запа­сів

Організація і проведення інвен­таризації запасів

Дотримання нормативних актів при здійсненні контролю за ці­лісністю запасів, визначення розмірів нестачі, пошкодження запасів, встановлення осіб, від­повідальних за збитки

Нормативні документи про документи і доку­ментообіг у бухгалтерсь­кому обліку

Порядок оформлення первин­них документів при виконанні господарських операцій на під­приємствах, надання їм юри­дичної сили

Дослідження господарських операцій, пов'язаних із рухом за­пасів, використання первинних документів у системі доказів

Нормативно-довідкова інформація про порядок видачі доручень на отри ­мання запасів, відпус­ка-ння їх за дорученнями

Застосування доручень при оформленні операцій, пов'яза­них з отриманням та відпус­канням запасів

Визначення відповідальних осіб за отри-мані запаси

Основне положення про облік тари на підприєм­стві

Організація та методика обліку тари на підприємстві

Дослідження господарських операцій із використанням та­ри та її обліку

Нормативні документи про бухгалтерський облік МШП

Порядок обліку МШП

Дослідження господарських операцій з МШП

Податкове законодавство

Оподаткування операцій, пов'язаних із рухом виробни­чих запасів

Дослідження правильності опо­даткуван-ня операцій, пов'яза­них із рухом виробничих запасів

Короткі вказівки щодо застосування типових міжгалузевих форм пер­винної документації з об­ліку запасів

Правила оформлення первин­них документів з обліку запасів

Оцінка якості первинних доку­ментів з обліку запасів на під­приємстві

Нормативні документи про норми списання та витрачання запасів

Списання запасів за кількістю та якістю

Дослідження господарських операцій із списання запасів

Відповідно до П(С)БО 9 до запасів відноситься готова продук­ція. Аудит готової продукції здійснюється в такій же послідовності, що і виробничих запасів, тобто перевіряється повнота та своєчасність проведення інвентаризації готової продукції та контролюється вико­нання угод з покупцями і замовниками готової продукції.

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про готову продукцію та її реалізацію визначаються П(С)БО 9 "Запаси”, П(С)БО 16 "Витрати” і П(С)БО 15 "Дохід".

Нормативна база аудиту готової продукції має у своєму складі:

1. первинні документи на оприбуткування і реалізацію готової продукції:

· приймально-звальні накладні;

· накладні на внутрішні переміщення;

· товарно-транспортна накладна;

· податкова накладна;

· акти інвентаризації;

· рахунки-фактури;

· платіжні вимоги-доручення;

· прибуткові ордера;

· акти на брак.

2. Реєстри аналітичного обліку:

· картки складського обліку;

· накопичувальні відомості випуску готової продукції;

· відомості результатів інвентаризації;

· відомість №16.

3. Реєстри синтетичного обліку:

· журнали №4, 5, 5А;

· оборотні відомості по аналітичних рахунках;

· відомості до журналів;

4. Головна книга.

5. Фінансова звітність:

· Форми №1, №2, №3;

· Декларація про прибуток підприємства;

· Податкова декларація з прибутку на додану вартість.

У фінансовій звітності готова продукція відображається за най­меншою із двох оцінок: або за первинною вартістю (фактична ви­робнича собівартість), або за чистою вартістю реалізації.

Аудитор повинен дослідити можливі випадки перевитрат сиро­вини і матеріалів. Такі порушення можуть бути пов'язані з незакон­ним списанням матеріалів і сировини на виробництво, застосуван­ням завищених норм їх витрат, за рахунок чого можуть утворюватися запаси сировини і матеріалів, які в подальшому будуть використані для виготовлення неврахованої продукції. За участю спеціалістів, а в разі потреби незалежних експертів, перевіряється відповідність виробленої готової продукції вимогам стандартів та технічних умов.

Для того, щоб віднайти випуск неврахованої продукції, аудитор повинен зіставити кількість оприбуткованої продукції по документах складу (відомостях про передачу продукції на склад, рапортах про виготовлення продукції) з кількістю продукції, за виготовлення якої нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва (на­ряди, рапорти, маршрутні листи), кількістю матеріалів, витрачених на пакування продукції і списаної тари (відповідні первинні витратні документи).

Аудитор ретельно перевіряє облік накладних на відпуск готової продукції, порядок їх видачі, для чого проводить взаємну перевірку з даними оплати рахунків покупців (журнал 3, відомість аналітично­го обліку розрахунків з покупцями і замовниками, відомість аналі­тичного обліку розрахунків з різними дебіторами, відомість аналі­тичного обліку виданих та отриманих векселів).

Протягом місяця рух готової продукції, як правило, відображаєть­ся за плановою собівартістю або за відпускними цінами (облікови­ми) цінами. Тому аудитор повинен ретельно перевірити правильність визначення різниці між фактичною виробленою собівартістю і пла­новою собівартістю або обліковими цінами та відображенню цих відхилень в бухгалтерському обліку. Якщо фактична виробнича со­бівартість вища планової (облікової ціни), то рахунок 26 "Готова продукція" дебетується на суму відхилень, якщо навпаки - фак­тична виробнича собівартість зменшується методом "сторно".

Крім того, аудитор повинен перевірити, що у випадку, коли готова продукція відвантажувалася за плановою собівартістю (об­ліковою ціною), меншою за фактичну собівартість, то собівартість реалізованої продукції збільшена на суму відхилень, в протилеж­ному - зменшена методом сторно.

Суми витрат підприємств, пов'язаних з реалізацією готової про­дукції, відображаються на рахунку 90 "Собівартість реалізації”, який має такі субрахунки:

- 901 "Собівартість реалізованої готової продукції”;

- 902 "Собівартість реалізованих товарів”;

- 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг”.

За дебетом рахунку 90 відображається виробнича собівартість реалізованої готової продукції, за кредитом - списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати”.

Загально-виробничі витрати обліковуються на рахунку 91 "За­гально-виробничі витрати”. За дебетом рахунку 91 відображаєть­ся сума визнаних витрат, за кредитом - щомісячне, за відповід­ним розподілом, списанням на рахунки 23 "Виробництво” та 90 "Собівартість реалізації”.

Аудитор повинен перевірити, а при необхідності самостійно здійсни­ти розрахунок фактичної собівартості відвантаженої та реалізованої продукції. Але слід враховувати, що на більшості підприємств розра­хунок фактичної собівартості відвантаженої та реалізованої готової продукції здійснюється з використанням середнього відсотка.

Але на підприємствах з великою номенклатурою продукції по­точний облік руху готової продукції за кожним її найменуванням повинен здійснюватися за твердими обліковими цінами - відпуск­ними, оптовими, роздрібними, плановими, договірними тощо. При цьому в кінці місяця окремо визначаються відхилення фактичної собівартості від вартості її за обліковими цінами, які відобража­ються у бухгалтерському обліку.

Підприємства, які визначали фактичну собівартість реалізова­ної готової продукції за методом нарахування, здійснювали такий розрахунок:

Св = (Фзал + Фпов +Фвип) : (Озал + Опов + Овип) ´ 100% ,

де Св - питома вага фактичної собівартості у вартості готової про­дукції за обліковими цінами;

Фзал - сума залишку готової про­дукції на складі на початок місяця за фактичною собівартістю (саль­до рахунку № 26 на початок місяця);

Фпов - фактична собівартість повернутої готової продукції від покупців, яка розраховується окре­мо;

Фвип - вартість випуску продукції за місяць за фактичною собівартістю;

Озал - сума залишку готової продукції на складі па початок місяця за обліковими цінами;

Опов - повернута готова продукція від покупців за обліковими цінами;

Овип - вартість випуску продукції за місяць за обліковими цінами.

Після введення в дію змін до Закону України "Про оподаткуван­ня прибутку підприємств” (з 01.07.97 р.) фактична собівартість реалізованої готової продукції має розраховуватися лише мето­дом нарахування, наведеним вище.

Загальногосподарські витрати враховуються на рахунку 92 "Адміні-стративні витрати”, списуються безпосередньо на раху­нок 79 "Фінансові результати”. На рахунок 79 списуються витра­ти, пов'язані зі збутом (реалізацією, продажем) готової продукції, облік яких ведеться на рахунку 93 "Витрати на збут”.

Для обліку доходів (виручки) від реалізації підприємств передбачено використовувати рахунок 70 "Доходи від реалізації”. Цей рахунок має певні субрахунки:

- 701 "Дохід від реалізації готової продукції”;

- 702 "Дохід від реалізації товарів”;

- 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг”;

- 704 "Вирахування з доходу”.

За кредитом рахунків 701-703 відображається збільшення (одержання) доходів, за дебетом:

- належна сума непрямих по­датків (акцизного збору, податку на додану вартість та інших, передбачених законодавством), суми, які отримують підприєм­ства;

- повернуті перестраховиками частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій);

- результат зміни резервів незароблених премій;

- списань у порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати”.

На субрахунку 704 "Вирахування з доходу” за дебетом відображається сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та товарів та іншої суми, що підлягають вирахуванню з доходу. За кредитом субрахунку 704 відображають списання дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати”.

Етапом аудиторської перевірки є з'ясування повноти відображення виручки, одержаної від реалізації продукції (робіт, послуг). Для цього з даними синтетичного обліку зіставляються дані первинних документів, що свідчать про відвантаження про­дукції, виконання робіт та надання послуг. Аудитор повинен звірити заборгованість покупцям за одержаними авансами з аналітични­ми даними про відвантаження продукції.

Окремим об'єктом перевірки є встановлення правильності фор­мування витрат, пов'язаних з реалізацією продукції, та їх роз­поділ між реалізованою та нереалізованою продукцією. Такі ви­трати мають обліковуватися на рахунку 43, а їх склад - форму­ватися відповідно до Закону України "Про оподаткування при­бутку підприємств" № 334/94-ВР від 28.12.94 р.

Особливо уважно слід перевіряти правильність нарахування та сплати податку на додану вартість, порядок якого регулюється За­коном України "Про ПДВ” № 168/97-ВР від 03.04.97 р. Згідно з листом ДПАУ № 16-1120-16/10-1588 від 04.03.97 р. реалізація готової продукції за цінами, нижчими від собівартості, потребує розрахунків оподатковуваного обороту, виходячи з фактичної собівартості виробництва і середнього прибутку. Це передбачено п. 19 Інструкції № 3, за яким "при передачі на території України товарів (робіт, послуг) власного виробництва безкоштовно або з частковою оплатою оподатковуваний оборот обчислюється, вихо­дячи із рівня державних фіксованих і регульованих цін (тарифів) або середніх вільних цін і тарифів на підприємстві, які відобража­ють фактичну собівартість і прибуток на подібні товари, що скла­лися за той місяць, у якому відбулася реалізація товару”.

Важливим етапом є перевірка правильності відображення ва­лового доходу під час здійснення товарообмінних операцій після 01.07.97 р. За Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97 р. датою збільшення валових доходів у разі здійснення товарообмінної операції вважається будь-яка з подій, що сталася раніше:

- або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного надання результатів робіт (послуг) платником податку;

- або дата оприбуткування товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного одержання результатів робіт (послуг) платником податку.

Для товарообмінних (бартерних) операцій датою збільшення валових витрат вважається дата здійснення завершальної (балансуючої) операції.

Якщо на підприємстві товарообмінні операції у бухгалтерсько­му обліку не відображають на рахунках 18 і 48, аудитору необхід­но перевірити реєстри оперативного обліку валових доходів і ва­лових витрат та зіставити дані, вказані у Декларації про прибуток та додатку "С” (розрахунок фінансових результатів за кожною товарообмінною операцією).

Завершальним етапом перевірки є перевірка правильності визначення фінансового результату в реєстрах синтетичного об­ліку та повноти його відображення у звітності. Аудитор має впев­нитися у правильності розрахунку та своєчасності перерахування до бюджету усіх обов'язкових податків, зборів та платежів, які за чинним законодавством включаються до ціни реалізації.

3. Предметна область досліджень

До предмета аудиту готової продукції належать процеси та явища, відображе­ні документально, пов'язані з рухом готової продукції, їх залишками, оцінкою тощо.

Об'єктами аудиту готової продукції є:

1. кількісне та якісне приймання запасів від постачальників, а також при вну­трішньому переміщенні в міжцеховому напрямку, між матеріально відпові­дальними особами, складами та виробництвом. При цьому досліджується: повнота оприбуткування запасів за даними бухгалтерського обліку; їх відпо­відність за кількістю та якістю за даними супровідних приймальних доку­ментів і складених матеріально відповідальними особами, а також повнота оприбуткування запасів, які надійшли без супровідних документів;

2. умови зберігання запасів і закріплення матеріальної відповідальності. Дослі­джується, чи відповідає стан складського господарства вимогам зберігання запасів (наявність вагів та час їх клеймування, обладнання складів полиця­ми, шафами, контейнерами, протипожежним обладнанням). Закріплення ма­теріальної відповідальності перевіряється за даними договорів про мате­ріальну відповідальність, укладених між адміністрацією підприємства та конкретними працівниками;

3. норми витрат сировини і матеріалів на виробництво та їх дотримання - пе­ревіряється обґрунтованість затвердження норм та їх застосування в лімітно-забірних картках і відомостях на витрачання матеріалів;

4. первинна документація з обліку запасів досліджується в частині достовірно­сті відображених у ній господарських операцій;

5. бухгалтерський облік та звітність вивчаються в частині достовірності даних щодо залишків та руху виробничих запасів, відображених у них;

6. примітки до фінансової звітності. Досліджується інформація про:

- методи оцінки запасів;

- балансову (облікову) вартість запасів у розрізі окремих класифікаційних груп;

- балансову (облікову) вартість запасів, відображе­них за чистою вартістю реалізації;

- балансову (облікову) вартість запасів, переданих у переробку, на комісію, в заставу;

- суму збільшення чистої вар­тості реалізації, за якою проведена оцінка запасів відповідно до п. 28 П(с)БО 9;

7. брак та пошкодження запасів - досліджуються причини, які зумовили вини­кнення негативних явищ, розмір невиробничих витрат, встановлюються осо­би, винні в заподіянні шкоди;

8. недостача цінностей та шкода, виявлені при інвентаризації, їх обґрунтованість і відповідальні особи - узагальнюється дослідження інших об'єктів, де виявлена шкода, перевіряється, чи підтверджується її розмір даними бух­галтерського обліку та іншими зібраними доказами, наскільки правильно встановлено матеріальну відповідальність конкретних працівників і розмір її відшкодування.

Джерела інформації аудиту готової продукції являють собою предметну об­ласть дослідження.

Предметна область дослідження готової продукції включає:

- внутрішні нормативні та загальні документи клієнта.

- облікову політику клієнта з питань обліку виробничих запасів.

- договори з матеріально відповідальними особами.

- договори з контрагентами.

- документацію суб'єктів внутрішнього контролю з питань контролю за раціо­нальним використанням та збереженням виробничих запасів.

- первинні документи та реєстри обліку по рахунках, призначених для веден­ня бухгалтерського обліку виробничих запасів.

- регістри зведеного синтетичного обліку (Головна книга), оперативну, стати­стичну та фінансову звітність.

- інші документи, що відображають факти господарської діяльності, пов'яза­ні з придбанням та списанням виробничих запасів;

- місця зберігання виробничих запасів, включаючи ваговимірні пристрої.

- технологічний процес виробництва, а саме, інформаційні потоки щодо руху сировини і матеріалів від складу матеріалів до складу готової продукції, тоб­то проходження матеріалів від однієї стадії виробництва до іншої, їх пере­творення на готову продукцію.

Вивчаючи внутрішні нормативні та загальні документи клієнта, можна одержа­ти інформацію про:

- підприємство; його діяльність;

- особливості технології;

- перелік виробничих запасів, їх потребу та наявність;

- кількість місць зберігання.

Особлива увага приділяється вивченню наказів про призначення та просування по службі ма­теріально відповідальних осіб, а також наказів про проведення тих чи інших заходів внутрішнього контролю - ревізій та інвентаризацій. Це дасть змогу аудитору вста­новити обсяг інформації, що підлягає дослідженню, оцінити власні можливості, а також час, необхідний для проведення перевірки.

При дослідженні внутрішніх нормативних та загальних документів аудитор виз­начає питання, на яких необхідно загострити свою увагу при подальшому вивченні інформації. Так, якщо в результаті дослідження аудитор дійшов висновку, що окре­мий вид сировини є дефіцитним, то виникає необхідність прослідкувати її рух та визначитися, чи не допускалися випадки її недовкладання або підміни іншою із зни­женням якості виготовленої продукції. Аналіз інформації з наказів про призначення матеріально відповідальних осіб та їх характеристик за даними особової справи дає можливість сконцентрувати увагу на ступені довіри до них. Наявність наказів про проведення контрольних заходів щодо збереження виробничих запасів, про одержа­ні результати ревізій та інвентаризацій формує думку аудитора щодо довіри до си­стеми внутрішнього контролю.

Вивчення договорів (індивідуальних та колективних) із матеріально відпові­дальними особами дає можливість аудитору скласти думку про дотримання вимог чинного законодавства клієнтом у роботі з цією категорією працівників.

Аудитор у процесі свого дослідження повинен чітко відслідковувати інформа­ційні потоки, пов'язані з господарськими діями чи подіями, від прийняття рішення про здійснення господарської операції до відображення факту здійснення в первин­них документах, зведених документах, регістрах обліку та звітності.

Основні первині документи, якими оформлюються операції з готовою продукцією, наведені в таблиці 3.1, а деякі можна подивитися у додатках.

Аналіз облікової політики дає змогу встановити, яких методів дотримується під­приємство з питань первісної оцінки виробничих запасів, їх переоцінки та методу оцінки виробничих запасів.

У таблиці 3.2 подано перелік основних складових облі­кової політики з питань обліку виробничих запасів.

Таблиця 3.1.

Первинні документи про відображення операцій із руху виробничих запасів

№ з/п

Назва

Призначення документа

1

Журнал обліку надходження вантажів (Ф. М-1)

Застосовується для реєстрації транспортних докумен­тів, пов'язаних з отриманням вантажів із залізниць, вод­них шляхів та оприбуткуванням їх на склад підприєм­ства. Призначений для контролю за надходженням та оприбуткуванням запасів і запису даних про оплату ра­хунка, відмову від акцепту тощо

2

Довіреність (Ф. М-2)

Призначена для оформлення права окремої посадової особи бути довіреною особою підприємства при отри­манні запасів

3

Прибутковий ордер (Ф. М-3)

Призначений для оприбуткування матеріалів, які надій­шли на підприємство від постачальників або з перероб­ки. Заповнюється при відсутності якісних та кількісних розбіжностей із документами постачальника, а також при оприбуткуванні запасів із переробки. Використову­ється для оперативного обліку на складах, аналітичного та синтетичного обліку надходження запасів

4

Товарно-транспортна накладна (Ф. М-5, М-6)

Призначена для обліку поставок запасів та розрахунків за їх перевезення автомобільним транспортом. Викори­стовується для кількісного та якісного обліку запасів

5

Акт про приймання мате­ріалів (Ф. М-7)

Застосовується для оформлення приймання запасів, що мають кількісні та якісні розбіжності з даними супрово­джуючих документів постачальника, а також при прий­манні запасів, що надійшли без документів

6

Акт-вимога на заміну (додат­кове відпускання) матеріалів

Заповнюється при разовому відпусканні запасів для ви­робничих потреб

7

Накладна на внутрішнє пере­міщення матеріалів (Ф. М-1 2)

Застосовується для обліку руху матеріалів усередині підприємства. Використовується для оперативного обліку на складах, аналітичного і синтетичного обліку руху запасів у бухгалтерії

8

Реєстр приймання-здачі до­кументів (Ф. М-13)

Оформлюється приймання-передача первинних доку­ментів. Складається в одному примірнику матеріально відповідальною особою і передається до бухгалтерії підприємства разом із первинними документами і необхідними додатками

9

Відомість обліку залишків матеріалів на складі (Ф. М-1 4)

Складається на основі матеріальних звітів МВО і пока­зує рух матеріальних цінностей на складі за день

10

Лімітно-забірна картка (Ф. М-8, М-8а, М-9, М-9а)

Призначена для оформлення відпускання матеріалів, які систематично споживаються при виготовленні продук­ції, а також для поточного контролю за дотриманням встановлених лімітів відпускання запасів на виробничі потреби. Використовується для оперативного обліку на складі, аналітичного і синтетичного обліку відпускання запасів у межах затвердженого ліміту

11

Вимога (Ф. М-10, М-10а, М-11)

Заповнюється при разовому відпусканні запасів для ви­робничих та господарських потреб

12

Накладна на відпуск мате­ріалів на сторону (Ф. М-14, М-15)

Застосовується для оформлення відпускання матеріалів виробничим одиницям, об'єднанням чи стороннім орга­нізаціям

Таблиця 3.2

Перелік основних складових облікової політики з питань обліку виробничих запасів

№ з/п

Складові облікової політики

Положення облікової політики

1

Первісна оцінка

Придбані (отримані) або виготовлені запаси врахову­ються за собівартістю.

Витрати, що входять до собівартості запасів (крім запа­сів, виготовлених власними силами), встановлені П(с)БО 9.

Перелік витрат, що не входять до собівартості таких за­пасів, а відносяться до складу витрат того періоду, в якому вони були здійснені, наведений у П(с)БО 9. Витрати, що входять до собівартості запасів, виготовле­них власними силами, встановлені П(с)БО 16.

Перелік витрат, що не входять до собівартості таких за­пасів, а відносяться до складу витрат того періоду, у якому вони були здійснені, наведений у П(с)БО 16

2

Переоцінка запасів на дату балансу

У балансі записи відображаються за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації (П(с)БО 9)

3

Метод оцінки вибуття запасів

Вибирається метод, згідно з яким оцінюється вибуття запасів при відпусканні їх у виробництво, на продаж та ін.: 1) ідентифікованої собівартості відповідної одиниці за­пасів; 2) середньозваженої собівартості; 3) собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); 4) собівартості останніх за часом надходження запасів (ЛІФО); 5) нормативних затрат; 6) ціни продажу

Що стосується нашого підприємства – СТ "Оріон”, то в наказі директора товариства про встановлення облікової політики товариства вказано наступне: "організовано бухгалтерський облік запасів по первісній вартості з оцінкою їх при вибутті по цінам продажу нормативним витратам згідно П(С)БО 9:

а) в бухгалтерії в сальдових книгах в кількісно-сумарному виразі,

б) на складах - на картках складського обліку в кількісному виражені”.

4. Аудит готової продукції

Відповідно до П(С)БО 9 до запасів відноситься готова продук­ція. Аудит готової продукції включає два основних етапу аудиту::

- перевірка повноти та своєчасності проведення інвентаризації готової продукції;

- контроль вико­нання угод з покупцями і замовниками готової продукції.

Залежно від мети аудиторського дослідження, завдань, передбачених договором, та власних можливостей ми будемо на свій розсуд обирати методику проведення ауди­ту виробничих запасів. Основна мета - встановлення об'єктивної істини про досліджуваний об'єкт, а саме СТ "Оріон”

Проводити суцільну перевірку недоцільно - це потребує великих матеріальних і трудових затрат. Тому будемо перевіряти й оцінювати систему внутрішнього контро­лю та обліку на підприємстві, і вже залежно від отриманих результатів будемо приймати рішення: розширювати су­купність досліджень чи навпаки, довіритися даним клієнта і провести лише деякі перевірочні процедури, щоб підтвердити довіру до інформації системи внутрішньо­го контролю.Взаємозв'язок блоків процедур аудиторської перевірки вироб­ництва і реалізації готової продукції показано на схемі 4.1, а по­слідовність проведення аудиторської перевірки - на схемі 4.2.

Схема 4.1. Блок-схема аудиту виробництва і реалізації готової продукції

Схема 4.2. Послідовність аудиту готової продукції


 

Вивчення й оцінка внутрішнього контролю і системи бухгалтерського обліку запасів Шляхом тестування встановили наступне:

1. Правильність оцінки і обліку готової продукції систематично перевіряється службами внутріш­нього контролю товариства згідно наказу директора товариства. Періодичність перевірки встановлюється особисто директором товариства. Практикуються позапланові перевірки.

2. Первинні дані про витрачання готової продукції порівнюються із даними обліку про рух готової продукції із наданими звітами особисто головним бухгалтером товариства.

3. Осіб, які винні в перевитрачанні сировини і матеріалів за звітний період не виявлено.

4. Перевірка повноти й своєчасності оприбуткування запасів проводиться ревізійною комісією згідно програми внутрішньогосподарського контролю, яка встановлюється наказом директора товариства.

5. Інвентаризація готової продукції проводиться систематично, дата проведення і кількість разів встановлено у наказі директора товариства, результат відображається у обліку.

6. Зберігання готової продукції на складах відповідає вимогам щодо належного зберігання: цілодобова охо­рона складів, склади пристосовані для довгострокового зберігання майна, є опалення, світлова та звукова сигналізація, яка виведена до чергового Державної служби охорони. Готова продукція, що знаходиться на складі закріплена за особами, відповідальними за їх зберігання згідно договорів про повну матеріальну відповідальність.

7. Доступ до комп'ютеризованих записів про облік готової продукції є тільки у осіб, для яких це пов'язано з посадовими обов'язками.

8. При проведенні операцій з готовою продукцією використовуються тільки попередньо пронумеровані документи, їх видача реєструється в журналі (книгах), пронумерованому, прошнурованому, скрі­пленому печаткою. Контроль здійснюється особисто головним бухгалтером товариства.

9. У звітному періоді фактів крадіжки та псування готової продукції не виявлено.

10. У звітному періоді природний убуток за нормами запасів не списувався.

11. Звірка даних реєстрів бухгалтерського обліку готової продукції із да­ними Головної книги проводиться систематично особисто головним бухгалтером товариства.

12. Дані аналітичного і синтетичного обліку систематично звіряються робітниками бухгалтерії під контролем головного бухгалтера товариства.

13. У розрахункових, товарних і платіжних документах ПДВ виділяється окремим рядком (див. Додатки).

14. Аналітичний облік організований на необхідному рівні, картки складського обліку ведуть­ся правильно.

15. Бухгалтерський облік готової продукції ведеться заступником головного бухгалтера – освіта вища, економічна; бухгалтерський стаж – 15 років. В своєї роботі використовує всі необхідні нормативні документи, список наведений у таблиці 3.1.

Результати тестування перевірки стану внутрішнього контролю та системи бух­галтерського обліку готової продукції дають можливість вибрати спосіб організа­ції аудиту: вибірковий.

Незалежно від обраного способу організації перевірки складаємо програ­му перевірки, де встановлює перелік аудиторських процедур, які б дали змогу:

- встановити достовірність первинних даних бухгалтерського обліку щодо фактичної наявності та руху готової продукції.

- перевірити повноту і своєчасність відображення первинних даних з обліку готової продукції у зведених документах та облікових реєстрах.

- перевірити правильність ведення обліку готової продукції відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів, облікової політики товариства.

- перевірити достовірність відображення залишку готової продукції у звітності суб'єкта господарювання.

- перевірити стан забезпечення збереження готової продукції на складах товариства.

Програма аудиту готової продукції відображена у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1.

Програма аудиту готової продукції

№ з/п

Перелік аудиторських процедур

1

Перевірити відповідність даних аналітичного обліку даним синтетичного обліку, даним Го­ловної книги, звітності

2

Перевірити фактичну наявність готової продукції. Перевірити організацію складського господар­ства, стан збереження готової продукції

3

Дослідити можливі випадки перевитрат сировини і матеріалів, які потрібні для виготовлення готової продукції, перевірити кошториси, прибуткові накладні і накладні-вимоги на відпуск матеріалів; перевірити акти приймання, калькуляційні картки, картки складського обліку, акти про брак виробництва.

Контрольний запуск – прийом аудиту спеціалістами товариства.

Перевірка відповідності виробленої готової продукції вимогам стандартів та технічних умов.

4

Розрахунок виробничої собівартості продукції та її складових: прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, амортизації, загальновиробничих витрат.

5

Перевірка обліку накладних на відпуск готової продукції, порядок її видачі, використовуючи дані оплати рахунків покупцями: журнал 3, відомість аналітичного обліку розрахунків з покупцями і замовниками, відомість аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами, відомість аналітичного обліку виданих та отриманих векселів.

6

Перевірка правильності визначення різниці між фактичною виробленою собівартістю і плановою собівартістю та відображенню цих відхилень в бухгалтерському обліку.

7

Перевірка правильності рознесення загальновиробничих витрат товариства, пов'язаних з реалізацією готової продукції по відповідних рахунках.

8

Розрахунок фактичної собівартості реалізованої продукції та її складових: виробничої собівартості, нерозподілених постійних загально-виробничих витрат, позанормативних виробничих витрат, розрахунок фінансового результату.

9

Перевірка правильності рознесення загальногосподарських витрат товариства, пов'язаних з реалізацією готової продукції по відповідних рахунках.

10

Перевірка правильності обліку доходів від реалізації готової продукції, непрямих податків, вирахувань з доходу від продажу (реалізації) готової продукції.

11

З'ясування повноти відображення виручки, одержаної від реалізації продукції.

12

Встановлення правильності формування витрат, пов'язаних з реалізацією продукції та їх розподіл між реалізованою та нереалізованою продукцією.

13

Перевірка правильності нарахування та сплати ПДВ.

14

Перевірка правильності відображення валового доходу під час здійснення товарообмінних (бартерних ) операцій.

15

Перевірка визначення фінансового результату в реєстрах синтетичного обліку.

Проведення аудиту готової продукції в СТ "Оріон” показало наступне:

1. Товариство визначає запаси активом, якщо існує ймовірність того, що в майбутньому буде отримано економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Перевіркою правильності ведення обліку готової продукції встановлено, що облік вівся на основі первинних документів по їх фактичній собівартості. Вартість придбаних і використаних для виготовлення готової продукції товарно-матеріальних цінностей підтверджена рахунками-фактурами, касовими чеками і квитанціями, прибутковими та видатковими накладними, актами виконаних робіт та угодами, укладеними з постачальниками. Вартість готової продукції Товариства, яке зберігається у складських приміщеннях станом на 31.12.2001 р. становить 12 675,6 грн. (див. Додатки)

Методи оцінки запасів Товариство здійснює у відповідності з П(С)БО - 9 "Запаси" та згідно прийнятої облікової політики:

- при придбанні, отриманні або виготовленні запасів - за первісною вартістю;

- при відпуску у виробництво чи іншому вибутті - за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

- запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок : первісною вартістю, або чистою вартістю реалізації.

2. Перевірка відповідність даних аналітичного обліку даним синтетичного обліку, даним Го­ловної книги, звітності.

Бухгалтерський облік на Товаристві ведеться за журнально-ордерною формою з використанням програмного продукту. Бухгалтерський облік відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. за № 996-XIV, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку. В наданих звітних формах повністю відображена фінансово-господарська система Товариства за 2001 рік. Наслідки проведеної аудиторської перевірки свідчать, що узагальнюючі показники звітності, відповідають даним журналів-ордерів, залишкам по рахункам головної книги, не суперечать аналітичному обліку та первинним документам.

Аудиторською перевіркою підтверджується відповідність даних фінансової звітності Товариства до даних обліку та відповідності даних окремих форм звітності один до одного.
Реферат на тему: Завдання і нормативна база аудиту готової продукції та виробничих запасів на підприємстві (курсова робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.