Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Аудит

Складання аудиторського висновку та визначення підстав для відмови від його надання (реферат)

Зміст

1.

Визначення підстав для відмови від надання аудиторського висновку. Скласти відповідний вид висновку

3

2.

Визначити наслідки виявленої аудитором помилки, що полягає в неправильному нарахуванні заробітної плати - на 8000 грн. більше щодо фактично виконаних робіт. Який вид аудиторського висновку обере аудитор?

7

Список використаної літератури

10

1. Визначення підстав для відмови від надання аудиторського висновку. Скласти відповідний вид висновку

Згідно Закону України "Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-ХІІ (в редакції Закону від 19.01.2007 року за №140-V), аудиторський висновок – це офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), який складається в установленому порядку за наслідками проведення аудиту і містить у собі висновок стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності. Висновок може бути безумовно позитивним, умовно позитивним (з застереженнями), негативним, або аудитор дає відмову від видання свого висновку про звітність.

До 31.12.2003 року діяли Національні нормативи аудиту України та Кодекс професійної етики аудиторів України, які згідно Рішення Аудиторської Палати України від 30.10.2003 року за №128/1 з 01.01.2004 року втратили свою чинність. Ще раніше, Рішенням Аудиторської Палати України від 18.04.2003 за №122 "Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів” ці Стандарти аудиту були прийняті в якості Національних стандартів аудиту України”[1]. З 01.01.2004 року Україна повністю перейшла на міжнародні стандарти.

Складання аудиторського висновку є одним із найвідповідальніших моментів аудиту, оскільки підбиваються підсумки виконаних аудиторських процедур, узагальнюються виявлені помилки, визначається їх сукупний вплив на фінансову звітність i висловлюється думка аудитора щодо її достовірності, повноти відповідності чинному законодавству. Аудиторський звіт i висновок -- це "продукт” праці аудитора.

Основною нормативно-законодавчою базою формування аудиторського висновку (станом на 01.12.2009 року) є:

- Закон України "Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-ХІІ (в редакції Закону від 19.01.2007 року за №140-V);

- Міжнародний стандарт аудиту 700 "Аудиторський висновок про фінансову звітність”;

- Міжнародний стандарт аудиту 800 "Аудиторський висновок при виконанні завдань аудиту спеціального призначення”;

Згідно з МСА 700, висновок аудитора може бути безумовно-позитивним та модифікованим (безумовно-позитивний з пояснювальним параграфом, умовно-позитивний, негативний, відмова від надання висновку про фінансову звітність підприємства).

Згідно МСА 700 (п.38) відмова від висловлення думки застосовується в разі якщо обмеження обсягу перевірки дуже значне (суттєве), внаслідок чого аудитор не може отримати достатню кількість необхідних аудиторських доказів i відповідно сформулювати обґрунтовану об'єктивну думку про фінансову звітність.

Обмеження в обсязі перевірки можуть виникати як з вини підприємства (встановлення дуже стислих термінів перевірки, незгода керівництва на надсилання запитів для підтвердження дебіторської та кредиторської заборгованості; відмова аудитору у спостереженні за проведенням інвентаризації; незадовільне ведення обліку, внаслідок чого відбувається втрата інформації), так i через об'єктивні обставини (наприклад, непередбачений вплив подальших подій).

Крім того, відмова від думки висловлюється в разі порушення умов незалежності аудитора від підприємства-клієнта. Аудитор повинен заздалегідь попередити керівника підприємства або обумовити в договорі на аудит, що існує можливість за результатами перевірки надати відмову від висловлення думки про фінансову звітність.

Перед прийняттям рішення про видачу відмови аудитор повинен дуже ретельно проаналізувати результати перевірки, впевнитися, що не існує додаткових шляхів розширення обсягу перевірки i поповнення необхідних аудиторських доказів, переконатися, що складання негативного чи безумовно-позитивного висновку за даних обставин є неможливим.

Якщо аудитор дає відмову від представлення аудиторського висновку, він говорить про неможливість на підставі наведених аргументів сформувати висновок про фінансову звітність підприємства. При цьому аудиторський висновок не складається, а пишеться лист аудитора замовнику.

Якщо аудитор відмовляється від надання аудиторського висновку, він аргументує про неможливість сформулювати висновок про фінансову звітність підприємства приблизно так:

"У зв'язку з неможливістю перевірки фактів, які стосуються (вказати факти) з причини (вказати причини неможливості), ми не можемо надати висновок стосовно вказаних моментів".

Вищенаведені моменти істотно впливають на дійсний стан справ у цілому (в основному). "У зв'язку з відсутністю достатніх аудиторських доказів, ми не можемо видати об'єктивний аудиторський висновок щодо фінансової звітності, підготовлений станом на 01 січня 200… року".

Наведемо приклад відмови аудитора від надання висновку.

Відмова від висловлення думки

Висновок незалежного аудитора

Акціонерам ВАТ "Мрія”

Ми провели аудиторську перевірку бухгалтерського балансу ВАТ "Мрія” на 31 грудня 2008 р. і відповідних звітів про фінансові результати та рух грошових коштів за рік, який закінчився на зазначену дату. Відповідальність за цю фінансову звітність несе керівництво підприємства. (Відповідальність аудитора не зазначається).

Перевірку сплановано і проведено відповідно до нормативів аудиту, що діють в Україні (згідно рішення Аудиторської Палати України від 18.04.2003 за №122 "Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів” ці Стандарти аудиту були прийняті в якості Національних стандартів аудиту України”) для отримання достатніх доказів відсутності суттєвих помилок у звітності підприємства.

Під час аудиторської перевірки проаналізовано бухгалтерські принципи, які використовувалися підприємством, розглянуто оцінки матеріальних статей балансу, застосовувані керівництвом підприємства, і звітності в цілому. Ми вважаємо, що зібраної інформації не цілком достатньо для складання висновку.

Ми не змогли спостерігали за інвентаризацією наявних запасів і підтвердити дебіторську заборгованість через обмеження компанією обсягу нашої роботи.

Оскільки неможливо перевірити облікові дані підприємства за третій квартал звітного періоду у зв'язку з вилученням облікової документації правоохоронними органами, ми не можемо надати висновок стосовно зазначених моментів.

Оскільки масштаб нашої перевірки недостатній для того, щоб зробити висновок через відсутність достатніх аудиторських доказів, ми не висловлюємо думки про фінансову звітність.

Директор аудиторської фірми ________________ К.П. Пацюк

Аудитор _________________ П.В. Солодухін

Дата

2. Визначити наслідки виявленої аудитором помилки, що полягає в неправильному нарахуванні заробітної плати - на 8000 грн. більше щодо фактично виконаних робіт. Який вид аудиторського висновку обере аудитор?

Помилки бувають суттєві (матеріальні) та несуттєві (нематеріальні).

Розрізняють три основних рівня матеріальності помилок і пропусків.

1. Помилки і пропуски, суми яких незначні та не впливають на остаточне рішення користувача цієї інформації. Ці помилки та пропуски (нематеріальні) вважаються непринциповими, несуттєвими.

2. Помилки і пропуски, що впливають на прийняття рішення користувачем інформації, при цьому внутрішня звітність підприємства у цілому об'єктивно відображає реальну дійсність. Виявлена помилка аудитором є матеріальною.

3. Помилки і пропуски в обліку та внутрішній звітності, через які неможливо визначити достовірність та об'єктивність усієї звітної інформації у цілому. Використовуючи цю інформацію можливо прийняти неправильні рішення користувачем цієї інформації.

Якщо аудитор виявив порушення, які впливають на законність функціонування або спричиняють збитки державі, засновникам або акціонерам, то він фіксує це в аналітичній частині аудиторського висновку. В цьому випадку аудитор надає час для усунення викритих порушень. Якщо порушення не виправлені, аудитор не має права надати позитивного висновку. У разі відмови клієнта зробити коригування аудитор повинен вжити заходів для інформування про це користувачів інформації.

У нашому випадку, наслідки виявленої аудитором помилки будуть такі: при перевірці податковою інспекцією ця помилка буде їм визначена, мало того, підприємство вже перерахувало до фондів соціального захисту завищені внески та сплатило завищений податок на прибуток фізичних осіб від отриманої суми 8000 грн., ще підприємство буде сплачувати штрафні санкції за викривлений Звіт про фінансові результати в розділі витрат, Баланс в розділі Розрахунки з оплати праці.

Аудитор може видати лише умовно-позитивний висновок з поясненнями, які стосуються обставинам і обмеженням, що викликані ними (див. нижче).

Аудиторський висновок

ТОВ "Стигма” за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності ЗАТ "СБМУ №15” станом на 15.12.2009 року

№12

18 грудня 2009 року Київ

Згідно з угодою від 12 листопада 2009 року №171 аудиторами Аудиторської фірми "Стигма” проведено перевірку фінансової звітності ЗАТ "СБМУ №15” станом на 15 грудня 2009 року.

Адміністрація підприємства несе відповідальність за повноту інформації, відображеної у Звіті, за зміст фінансової звітності, а також за схоронність фінансових документів та облікових даних. У наші обов'язки входить висловлення думки про достовірність у всіх суттєвих аспектах цієї звітності на основі проведеного аудиту.

Під час перевірки аудитори керувалися чинним законодавством України в частині господарської діяльності та оподаткування, встановленими П(С)БО України, порядком ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Цей аудиторський висновок складено у відповідності до вимог Міжнародних нормативів аудиту.

Аудиторська перевірка проводилася згідно з Міжнародними стандартами аудиту. Аудит планувався і проведений таким чином, що одержати достатню ступінь упевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Він базувався на вибірковому тестуванні розрахунково-касових операцій, пред'явлених документів і системних облікових записів. У процесі проведення аудиту здійснювалася вибіркова перевірка даних фінансової звітності та додатків до неї. Аудит включає в себе також оцінку адекватного застосування принципів бухгалтерського обліку і обґрунтованості окремих висновків керівництва щодо фінансового стану, а також оцінку змісту фінансової звітності. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка виступає достатньою основою для формулювання думки стосовно фінансової звітності.

Предметом аудиторської перевірки були питання достовірності, повноти та відповідності чинному законодавству, існуючим нормативам статей поданого в Додатку до цього аудиторського висновку звіту ЗАТ "СБМУ №15” станом на 15 грудня 2009 року фінансової звітності. Всі додатки є невід'ємною частиною цього висновку.

Як зазначено в рядку 580 Балансу підприємства на 15.12.2009 року сума нарахованої заробітної плати на 8000 грн. вище фактично виконаних робіт, але, на нашу думку, зазначена сума повинна бути відображена у Балансі на 15.12.2009 року на 8000 грн. менше.

У зв'язку з обставинами, згаданими в попередньому абзаці, на нашу думку, аудитор не може висловити думку щодо зазначених моментів, проте вони мають обмежений вплив на стан справ загалом і не перекручують дійсного стану фінансової звітності.

У зв'язку з цим аудитор вважає за можливе підтвердити, що за винятком згаданих обмежень, надана інформація свідчить про відповідність фінансової звітності чинному законодавству.

Всього на 12 аркушах, в тому числі шість Додатків на 6 аркушах.

Директор аудиторської фірми ТОВ "Стигма” ________ В.М. Шевель

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №342, Сертифікат від 12.09.97, Серія А №3435

Аудитор _________________ П.В. Солодухін

18 грудня 2009 року

Список використаної літератури

1. Закон України "Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-ХІІ (в редакції Закону від 19.01.2007 року за №140-V)

2. Міжнародний стандарт аудиту 700 "Аудиторський висновок про фінансову звітність”

3. Міжнародний стандарт аудиту 800 "Аудиторський висновок при виконанні завдань аудиту спеціального призначення”

4. Пилипенко І.І. Аудит: Застосування міжнародних стандартів аудиту в аудиторській практиці України: Навч. посібник – К.: ТОВ "ІАМЦ АУ "СТАТУС", 2005. – 172 с.

5. Білик М. Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. - 628 с.

6. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит” вищих навчальних закладів. – 4-те вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП "Рута”, 2005. – 512 с.

7. Пантелеев В.П., Корінько М.Д. Внутрішній аудит: Навч. посіб. / За ред. В.О. Шевчука. - К., Державна академія статистики обліку та аудиту Державного комітету статистики України, 2006. - 247 с.

8. Пилипенко I.I., Редько О.Ю. П 32 Стандарти аудиту та етики / Навч. посіб. - К.: ДП "Інформаційно-аналітич¬не агентство", 2007. - 277 с.

9. Усач Б.Ф., Душко З.О. Організація і методика аудиту: Підручник. – К.: "Знання”, 2006. – 295 с.


 


[1] http://www.uapravo.net/data/base40/ukr40265.htm – UA Pravo.net Законодательство Украины
Реферат на тему: Складання аудиторського висновку та визначення підстав для відмови від його надання (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.