Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Аудит

Оформлення результатів аудиторської перевірки (реферат)

Зміст

1.Теоретичні питання

1.1. (45)Реалізація результатів аудиторської перевірки…………….………3

2.Практичне завдання…………………………………………………………5

3.Додаток

3.1.Форма №1 «Баланс»……………………………………………………..15

3.2.Форма №2 «Звіт про фінансові результати»…………………………...18

4. Список використаної літератури……………………………………...…21


 

1.1. (45)Реалізація результатів аудиторської перевірки

Аудит - перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.

Результати аудиторської перевірки аудитор оформляє висновком про якість складеної замовником бухгалтерської звітності і декларації про фінансово-господарську діяльність. У випадках неналежного стану бухгалтерського обліку у замовника аудитор на поданий звіт (декларацію) висновок не складає. Після ліквідації недоліків у бухгалтерському обліку провадиться повторний аудит, який оформляють окремим висновком, що підтверджує достовірність бухгалтерського обліку, балансу і звітності суб'єкта підприємницької діяльності. Одночасно у висновку аудитора зазначається стан бухгалтерського обліку відносно своєчасності і правильності відображення господарської діяльності. При цьому вказується, чи відповідає первинна документація з обліку типовим формам, затвердженим статистичними органами, або спеціалізованим формам, затвердженим міністерствами і відомствами.

Висновком (актом) оформляються аудитором виконані роботи, передбачені договором із замовником. До них можна віднести аудит фінансового стану господарюючих суб'єктів або аудиторської оцінки інвестиційних проектів чи стартової вартості майнових комплексів, що виставляються на аукціон, та ін. Згідно з нормами аудиту (стандарт затверджений Аудиторською палатою України) виконану аудитором роботу можна оформити спеціальним звітом. На практиці проведення аудиту здебільшого оформляється спеціальним актом, який містить дослідну частину і висновки з питань, поставлених замовником.

Перевірка – складається із вивчення бухгалтерських регістрів; документів, які дають змогу зібрати аудиторські свідчення різного ступеня надійності. До основної категорії документальних аудиторських свідчень, які мають різний ступінь надійності належать: аудиторські свідчення , які створенні і зберігаються трьома особами; документальні аудиторські свідчення, які зберігаються в клієнта.

Стадія узагальнення та реалізації результатів контролю включає в себе узагальнення і реалізацію результатів контрольно-аудиторського процесу.

Узагальнення результатів контролю – це систематизація недоліків у діяльності підконтрольного підприємства. При цьому виявлені недоліки групують, оформлюють результати проміжного контролю, складають аналітичні таблиці, слідчо-юридичне обгрунтування, узагальнюють і відображають результати аудиту в акті ( висновку).

Реалізація результатів контролю є завершальним етапом у контрольно-аудиторському процесі. Бригада контролерів разом з керівництвом підприємства, де було проведено аудит, обговорюють результати контролю, доповідаючи про них на зборах акціонерів, засновників. Обговорення результатів аудиту оформляють спеціальним протоколом. оформляють спеціальним протоколом. Надання гласності результатам контролю, зміцнення його демократичних принципів дає змогу об'єктивно визначити причини недоліків у діяльності підприємства і розробити проект профілактичних заходів щодо запобігання недолікам у подальшій роботі підприємства.

При проведенні зовнішнього аудиту обговорення результатів контролю у колективі та розробка запобіжних заходів можуть відбуватись без участі аудиторів.

Виділяючи заключна стадію у контрольно-аудиторському процесі, як окрему, необхідно сказати, що ця стадія майже збігається зі змістом стадії реалізації результатів контролю; але в них є деякі відмінності. А саме, під час цього етапу обговорюється якась додаткова документація, для того, щоб більш детально і змістовно розглянути питання по, яким у аудиторів виникли проблеми. Розглянувши цю інформацію аудитори відсилають її замовнику для того, щоб не було претензій до написаного негативного висновку. А закінчується ця стадія передачею аудиторського висновку замовнику.

Отже, контрольно-аудиторський процес є системним впливом на суб'єкт підприємницької діяльності з метою її оптимізації та нормативно-правового регулювання в умовах ринкових відносин.

2.Практичне завдання

Договір № 10/01

Про надання аудиторських послуг


м. Київ

«10» січня 2007 року

Закрите акціонерне товариство Аудиторська фірма "Радник"(надалі іменується «Аудитор»), в особі Директора Іщенко Надії Іванівни (сертифікат серії А № 009350 від 18.02.2002 р., рішення № 189), що діє на підставі Статуту, Свідоцтва про включення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 7654 від 17.05.2002 р., з одного боку , та підприємство ВАТ ЗАВОД "МИКОЛАЇВЕНЕРГОМАШ" (надалі іменується «Замовник») в особі директора Золотих Миколая Анатолiйовича, що діє на підставі Статуту з другого боку, уклали цей Договір про надання аудиторських послуг про наступне:

1.Предмет договору

1.1 Замовник в порядку та на умовах , визначених цим Договором, дає завдання, а Аудитор зобов'язаний відповідно до завдання Замовника надати йому за плату наступні аудиторські послуги: аналіз фінансового стану підприємства.

1.2 Загальний строк здійснення Аудитором аудиторської перевірки в повному обсязі не може перевищувати 60 календарних днів від її початку.

1.3 Плата за надані за цим Договором аудиторські послуги складає: 5400 грн. ( п'ять тисяч чотиристо гривень 00 коп.).

1.4 Замовник зобов'язується здійснити 100 % попередню оплату загальної вартості аудиторських послуг до дати закінчення надання Виконавцем повного обсягу вказаних послуг у такому порядку:
1.4.1. Замовник здійснює попередню оплату аудиторських послуг в строк не пізніше 20 (двадцяти) банківських днів з дати отримання від Виконавця відповідного рахунка-фактури.

2. Зобов'язання сторін

2.1. «Замовник» зобов'язаний:
2.1.1. Своєчасно здійснювати оплату послуг Аудитора в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.
2.1.2. Створити необхідні умови для виконання робіт, при необхідності надати Аудитору робочі місця.
2.1.3. Під час виконання робіт надати Аудитору всю необхідну для його роботи згідно з цим Договором документацію та пояснення співробітників Замовника.
2.1.4. Нести відповідальність за повноту та достовірність наданих для Аудитора документів.
2.1.5. Не нав'язувати будь-яким чином своєї думки співробітникам Виконавця під час проведення ним робіт і не висувати Виконавцю претензій щодо відображення в аудиторському висновку та іншій додатковій документації висновків з питань, що є предметом перевірки згідно з цим Договором.
2.1.6. Самостійно нести відповідальність у разі невиконання рекомендацій Виконавця, викладених в аудиторському висновку, додатковій підсумковій документації.
2.1.7. У разі дострокового завершення Виконавцем роботи, яка є предметом цього Договору, достроково прийняти результати виконаних робіт, за вимогою Виконавця, шляхом підписання Акта приймання-передачі наданих послуг.

2.2. «Аудитор забовязаний» :

2.2.3. Надавати послуги за цим Договором в приміщенні Замовника за адресою М.МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ДОКТОРА САМОЙЛОВИЧА, 35 в передбачений Правилами внутрішнього трудового розпорядку Замовника робочий час;

2.2.4. Застосувати при наданні аудиторських послуг законні та об'єктивні методи і засобі, забезпечувати законність, об'єктивність, повноту та обґрунтованість аудиторських послуг, що надаються Замовникові;

2.2.3. Не розголошувати виявлені під час роботи або повідомлені йому дані , які є інформацією конфіденційного змісту, або складають комерційну таємницю.

2.2.4. Повідомляти Замовника про виявлені під час надання аудиторських послуг недоліки ведення бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

3. Відповідальність сторін

3.1 . Замовник несе відповідальність:

3.1.1. за достовірність наданої Аудитору інформації;

3.1.2. За невиконання зобов'язань щодо прийому та оплати наданих послуг.

3.2. « Аудитор» несе відповідальність:

3.2.1. за якість наданих послуг та дотримання термінів, встановлених даним договором.

3.2.2. За дотримання принципів аудиту при виконанні робіт.

4. Терміни дії договору

4.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності за моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

4.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, відзначений у п. 4.1. цього Договору та закінчується 10.03.2007 року.

4.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну сулу у разі, якщо вони викладені у тій самій формі, що і цей Договір.

4.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

4.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір або його розірвання можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5. Порядок розгляду та вирішення спорів

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

6. Реквізити сторін


 

 

« Аудитор»

« Замовник»


 

 


 

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РАДНИК"

М.КИЇВ, ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО, 53/80, K.306

Код за ЄДРПОУ 22948828

Голова правління - Іщенко Надія Іванівна

М.П.

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВОД "МИКОЛАЇВЕНЕРГОМАШ"

М.МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ДОКТОРА САМОЙЛОВИЧА, 35

Код за ЄДРПОУ 00238463

Керівник -Золотих Микола Анатолiйович

М.П.


 

 


 

Аудиторський висновок


м. Київ

«12» січня 2007 року

1. Вступна частина

Основні відомості про аудита

Закрите акціонерне товариство Аудиторська фірма "Радник", що діє на підставі Статуту, Свідоцтва про включення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 7654 від 17.05.2002 р.

Місцезнаходження : 04070 Україна, М.КИЇВ, ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО, 53/80, K.306

Аудиторський висновок про аналіз фінансового стану підприємства

Місце проведення аудиту: М.МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ДОКТОРА САМОЙЛОВИЧА, 35

Дата видачі аудиторського висновку 12.01.2007 року

Аудитор Іщенко Надія Іванівна, сертифікат серії А № 009350 від 18.02.2002 р., виданий згідно рішення Аудиторської палати України № 7654 від 17.05.2002 р.

Основні відомості про підприємство

- Повна назва - Підприємство"МИКОЛАЇВЕНЕРГОМАШ"

- Скорочена назва -

- Код ЄДРПОУ -00238463

- Юридична адреса - М.МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ДОКТОРА САМОЙЛОВИЧА, 35

- Місцезнаходження - М.МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ДОКТОРА САМОЙЛОВИЧА, 35

- Дата реєстрації -

- Основні види діяльності товариства - Виробництво компресорiв

Основні відомості про умови договору на аудиторську перевірку:

- Договір на надання перевірки № 10/01 від «10» січня 2007 року

- Дата початку проведення аудиторської перевірки «10» січня 2007 року

- Дата закінчення проведення аудиторської перевірки «12» січня 2007 року

2.Загальні положення

Масштаб перевірки

Аудитором проведена перевірки у відповідності з вимогами Договір № 10/01 «Про надання аудиторських послуг»

Планування та проведення аудиту було спрямовано на отримання підтвердження щодо відсутніх у бухгалтерському обліки суттєвих помилок, щодо проведення аналізу фінансового стану підприємства.

При проведені перевірки аудитор діяв на підставі законодавства України у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування, національних нормативів аудиту, стандартів бухгалтерського обліку.

На думку аудитора , проведена аудиторська перевірка забезпечує достовірну та достатню основу для аудиторського висновку.

Питання аудиту.

Перед аудитором поставлені такі питання:

1.Фінансовий стан підприємства, а саме

1.1 оцінка структури майна, яке знаходиться в розпорядженні підприємства

1.2. джерел його утворення, а також причин їх зміни

1.3 вивчення причин, які негативно впливають на фінансовий стан підприємства.

2. Фінансова стійкість

3. Аналіз ліквідності та платоспроможності

Враховуючи вищенаведені вимоги і з метою рішення встановлених завдань, аудитором перевірена наступна документація підприємства:

1. Форма №1 «Баланс»

2. Форма №2 «Звіт про фінансові результати»

Перевірка проводилась станом на «10» січня 2007 рокусуцільним методом.

Відповідальність за фінансову звітність та початкові залишки ВАТ "МИКОЛАЇВЕНЕРГОМАШ" несе керівництво товариства. В обов'язки аудиторів входить підготовка висновку щодо цієї звітності.

Відповідальність за фінансово – господарську діяльність підприємства за період перевірки несуть:

Директор - Золотих Микола Анатолiйович

Головний бухгалтер -Андрущенко Михайло Антонович

3.Основна частина

1. За даними форми фінансової звітності форма №1 «Баланс» і форма №2 «Звіт про фінансові результати» виконуються такі елементи аналізу фінансового стану підприємства

Стабільність фінансового стану підприємства залежить від правильності та доцільності вкладення фінансових ресурсів у активи, - тому для його оцінки необхідно вивчити передусім склад, структуру майна та джерела його утворення, а також причини їх зміни. Для цього необхідно проаналізувати характер зміни окремих статей балансу, тобто провести горизонтальний та вертикальний аналіз балансу.

Аналіз фінансового стану підприємства розпочинаємо з оцінки структури майна, яке знаходиться в розпорядженні підприємства або контролюється ним, та джерел його утворення, а також причин їх зміни. Особлива увага при цьому приділяється вивченню причин, які негативно впливають на фінансовий стан підприємства.

1.1 оцінка структури майна, яке знаходиться в розпорядженні підприємства

Таблиця 1 – Загальна оцінка стану майна

Актив

На початок

звітного періоду

На кінець

звітного періоду

Відхилення

Усього майна

11944

9842

-2102

Необоротні активи, тис.грн.

2821

2876

55

в % до майна

23,6

29,2

5,6

Оборотні активи, тис.грн.

9121

6965

-2156

в % до майна

76,4

70,8

-5,6

2.1.Запаси, тис.грн.

6195

4102

-2093

в % до оборотних активів

67,9

58,9

-9

2.2.Дебітерська заборгованість, тис.грн.

1875

2158

283

в % до оборотних активів

20,5

31

10,5

2.3.Кошти, їх еквіваленти, тис.грн.

36

294

258

в % до оборотних активів

0,4

4,2

3,8

2.4.Інші оборотні активи, тис.грн.

1015

411

-604

в % до майна

11,1

5,9

-5,2

Витрати майбутніх періодів, тис.грн.

2

1

-1

в % до оборотних активів

0,0167

0,0101

-0,0066

1.2 джерел його утворення, а також причин їх зміни

З даних аналітичної табл. 1 видно, що вартість майна впродовж періоду зменшилась на 2102 тис.грн. або на 17,6%, головним чином за рахунок зменшення оборотних активів на 2156 тис.грн. або 23,6%, їх питома вага зменшилась з 76,4% на початок періоду до 70,8% на кінець періоду.

Зменшення оборотних активів на 2156 тис.грн. відбулося за рахунок зменшення запасів на 2093 тис.грн. або 97% зменшення оборотного капіталу. Частка дебіторської заборгованості зросла на 10,5%, що негативно вплинуло на фінансовий стан. Позитивним є зростання грошових коштів, що сприяє поліпшенню платоспроможності.

Надходження, придбання і створення майна підприємства відбувається за рахунок власних і позикових коштів. Тому проаналізувавши зміни, які відбулися в обсязі і структурі майна досліджують кошти підприємства. У процесі аналізу розраховують наявність власних оборотних коштів як різницю між оборотними активами, витратами майбутніх періодів з одного боку і поточними зобов'язаннями – з іншого. Детально необхідно проаналізувати зміни в обсязі і структурі зобов'язань (табл. 2).

Таблиця 2 – Склад джерел формування майна

Пасив

На початок

звітного періоду

На кінець

звітного періоду

Відхилення

Усього джерел майна

11944

9842

-2102

Власний капітал

3382

3493

111

питома вага у джерелах майна, %

28,3

35,5

7,2

У тому числі:

640

634

-6

наявність власних коштів в обороті (робочий капітал)

18,9

18,2

-0,7

питома вага у власному капіталі, %

79

17

-62

питома вага у джерелах майна, %

0,8

0,2

-0,6

Зобов'язання

8483

6332

-2151

питома вага у джерелах майна, %

71

64,3

-6,7

у тому числі:

0

0

0

Забезпечення наступних виплат та платежів

0

0

0

питома вага у всіх зобов'язаннях, %

1717

2455

738

Довгострокові зобов'язання

20,2

38,8

18,6

питома вага у всіх зобов'язаннях, %

6766

3877

-2889

Поточні зобов'язання

79,8

61,2

-18,6

питома вага у всіх зобов'язаннях, %

0

0

0

Короткострокові кредити банків

0

0

0

питома вага у поточних зобов'язаннях, %

3382

3493

111

Кредиторська заборгованість та інші короткострокові зобов'язання

28,3

35,5

7,2

питома вага у поточних зобов'язаннях, %

640

634

-6

Доходи майбутніх періодів

18,9

18,2

-0,7

питома вага у джерелах майна, %

79

17

-62

Аналізуючи наведені дані в табл.2, можна сказати, що зниження джерел формування майна на 2102 тис.грн.було на 5,3% забеспечене зростанням власного капіталу, решта 94,7% за рахунок зменшення зобов'язань підприємства.

Зміни відбулися в наявності власних оборотних коштів, сума яких зменшилась на 6 тис.грн., якщо на початок періоду була сума 640 тис.грн. власних оборотних коштів, то в кінці року їх наявність оцінювалася сумою 634 тис.грн., що негативно впливає на фінансовий стан.

За звітний період зменшились позичені кошти за рахунок кредиторської заборгованості, що позитивно впливає на фінансовий стан.

2. Фінансова стійкість

Фінансова стійкість – це такий стан фінансових ресурсів, їх розподілу та використання, який забезпечує діяльність підприємства на основі збільшення прибутку, кредито- та платоспроможність підприємства в умовах допустимого рівня ризику

Таблиц3

Показники

Алгоритм розрахунку

Нормативні значення

На поча-ток пері-оду

На кі-нець періоду

1. Коефіціент автономії

р380/р640

більше 0,5

0,283

0,354

2. Коефіціент співвід-ношення залучених і власних коштів

(р480+р620)/р380

менше 1,0

2,508

1,812

3.Наявність власних оборотних коштів

р380+р430+р480-р080

 

640

634

4.Коефіцієнт маневреності власного капіталу

(р380+р430+р480-р080)/р380

0,4…0,6

0,189

0,181

5.Коефіцієнт забезпече-ності оборотних коштів власним оборотним капіталом

(р380+р430+р480-р080)/р260

0,1

0,070

0,091

Як видно з даних табл.3, негативне значення ряду показників пов'язане з малою часткою власних оборотних коштів. Оборотні активи підприємства формувалися майже за рахунок позичених коштів. Як позитивний момент слід відзначити певне поліпшення цих коефіцієнтів до кінця періоду. Значення цих показника характеризує дане підприємство як не стабільне, не незалежне від зовнішніх кредиторів, не спроможне проводити незалежну фінансову політику і не є фінансово стійким підприємством.

3. Аналіз ліквідності та платоспроможності

Суть ліквідності полягає в тому, щоб для негайного покриття короткотермінових зобов'язань були чи могли бути знайдені кошти, достатні для попередження затримки в платежах. Визначальними тут є статті пасиву – суми і строк їх погашення.

Платоспроможність – це абсолютна ліквідність. Тобто такий стан ресурсів підприємства, коли воно володіє на певний момент коштами, достатніми для оплати всіх зобов'язань. Якщо ліквідність – такий стан ресурсів підприємства, при якому можуть бути знайдені кошти для погашення протягом деякого незначного проміжку часу, то платоспроможність – це здатність погасити свої зобов'язання негайно, і в цьому разі не допускається наявність проміжку часу.

Розрахунки коефіцієнтів ліквідності та платоспроможності, проведені за даними балансу досліджуваного підприємства узагальнимо у таблиці 4.

Таблиця 4 – Аналіз показників ліквідності

Показники

Нормативне значення

На початок року

На кінець року

Коефіцієнт поточної ліквідності

2,0…2,5

1,075

1,1

Коефіцієнт швидкої ліквідності

1,0

0,682

0,768

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,25…0,35

0,004

0,029

Як видно з табл.3, рівень коефіцієнтів набагато нижчий від нормативних значень. Як позитивний момент слід відзначити певне зростання цих коефіцієнтів до кінця періоду.

Треба зазначити, що до галузевих нормативів машинобудівельного виробництва все ще далеко. І данне підприємство, як вже було зазначено не стабільне, не незалежне від зовнішніх кредиторів, не спроможне проводити незалежну фінансову політику і не є фінансово стійким підприємством.

4. Заключна частина

Керуючись національними нормативами аудиту та враховуючи те, що

виконано необхідні умови, а саме:

- Аудитор отримав всю необхідну інформацію та пояснення;

- Надана інформація є достатньою для висвітлення питань аудиту;

- Мають місце адекватні та достовірні дані за всіма існуючими питаннями.

Аудитор робить такий висновок:

Висновок :

У результаті загальної оцінки фінансового стану ВАТ "МИКОЛАЇВЕНЕРГОМАШ" виявлено, що майно підприємства протягом звітного року зменшилося на 2102 тис.грн. і становить 9842 тис.грн. або на 17,6%, головним чином за рахунок зменшення оборотних активів на 2156 тис.грн. або 23,6%, їх питома вага зменшилась з 76,4% на початок періоду до 70,8% на кінець періоду.

Зменшення оборотних активів на 2156 тис.грн. відбулося за рахунок зменшення запасів на 2093 тис.грн. або 97% зменшення оборотного капіталу. Частка дебіторської заборгованості зросла на 10,5%, що негативно вплинуло на фінансовий стан.

зниження джерел формування майна на 2102 тис.грн.було на 5,3% забеспечене зростанням власного капіталу, решта 94,7% за рахунок зменшення зобов'язань підприємства.

Зміни відбулися в наявності власних оборотних коштів, сума яких зменшилась на 6 тис.грн., якщо на початок періоду була сума 640 тис.грн. власних оборотних коштів, то в кінці року їх наявність оцінювалася сумою 634 тис.грн., що негативно впливає на фінансовий стан.

За звітний період зменшились позичені кошти за рахунок кредиторської заборгованості, що позитивно впливає на фінансовий стан.

Директор Іщенко Надія Іванівна

аудиторської фірми

"Радник"


Затверджую
Директор
ЗАТ «АФ "Радник"


_____________ Іщенко Н. І.

Затверджую
Директор
ВАТ "МИКОЛАЇВЕНЕРГОМАШ"


__________ Золотих М. А.АКТ № 1
приймання-передачі наданих послуг
від 12.01.2007 р.

Ми, що підписалися нижче, представник Замовника підприємство ВАТ ЗАВОД "МИКОЛАЇВЕНЕРГОМАШ", в особі директора Золотих М. А., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та представник Виконавця ЗАТ «АФ "Радник", в особі Директора Іщенко Н. І., з другої сторони, склали цей Акт про те, що відповідно до умов Договору № 10/01 від 10.01.2007 р. Виконавцем у січні 2007 року були надані Замовнику аудиторські послуги з перевірки:

Фінансовий стан підприємства;

Фінансова стійкість;

Аналіз ліквідності та платоспроможності.

Перевіркою охоплено період за 2006 р.

Загальна вартість наданих послуг 5400 грн. ( п'ять тисяч чотиристо гривень 00 коп.).

Сума, сплачена Замовником Виконавцю на момент складання цього Акта, становить 5400 грн. ( п'ять тисяч чотиристо гривень 00 коп.).

Підписанням цього Акта підтверджується передання Виконавцем Замовнику підсумкової документації: аудиторського висновку, викладеного українською мовою та підписаного уповноваженими представниками Виконавця.

Цей Акт складено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

БAЛAНС Форма N 1

за 2006 р

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

0

0

первісна вартість

011

2

2

накопичена амортизація

012

2

2

Незавершене будівництво

020

527

315

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

2 294

2 561

первісна вартість

031

6 830

7 337

знос

032

4 536

4 776

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

2 821

2 876

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

2 092

2 094

тварини на вирощуванніта відгодівлі

110

0

0

незавершене виробництво

120

2 149

1 532

готова продукція

130

712

468

товари

140

1 242

8

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

891

771

первісна вартість

161

891

771

резерв сумнівних боргів

162

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

0

187

за виданими авансами

180

0

0

з нарахованих доходів

190

0

0

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

984

1 200

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

24

7

в іноземній валюті

240

12

287

Інші оборотні активи

250

1 015

411

Усього за розділом II

260

9 121

6 965

III. Витрати майбутніх періодів

270

2

1

Баланс

280

11 944

9 842

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

35

35

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

3 894

3 894

Резервний капітал

340

3

9

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-550

-445

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Усього за розділом I

380

3 382

3 493

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

Забезпечення виплат персоналу

400

79

17

Інші забезпечення

410

0

0

Вписуваний рядок - сума страхових резервів

415

0

0

Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

79

17

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

1 635

2 373

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

82

82

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1 282

712

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

4 370

2 065

з бюджетом

550

58

36

з позабюджетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

100

100

з оплати праці

580

218

234

з учасниками

590

0

0

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

738

730

Усього за розділом IV

620

8 483

6 332

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

11 944

9 842

Керівник: Золотих Микола Анатолiйович

ІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

139152

139152

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

139152

139152

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0,754

0,208

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0,754

0,208

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Керівник: Золотих Микола Анатолiйович

Головний бухгалтер: Андрущенко Михайло Антонович

Cписок використаної літератури

1. Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. Аудит: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес,2002.-223с.

2. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти.- К.: «Каравела», Львів: «Новий світ – 2000», 2002.-504 с.

3. Білуха М.Т. Аудит. - К: Вища школа: Т-во ”Знання” ,2000 .-769 с.

4. Давидов Г.М. Аудит :Навчальний посібник –К: Знання , 2001.-364с.

5. Давидов Г.М. Аудит :Збірник задач та практичних ситуацій –К: Знання , 2001.-170с.

6. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація .-К.:Знання , 2001-402 с.

7. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту. Навч.посібник .-К.: Каравела, 2004.-496с.

8. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту. Збірник задач і прав. Житомир, 2000.-608 с.

9. Труш В.Є. Організація і методика аудиту підприємницької діяльності. Навч.посіб.-Херсон.-2002.-128с.

10. Б.Ф. Усач Аудит:Навч.посіб.-К: ”Знання”, 2003.-223с.
Реферат на тему: Оформлення результатів аудиторської перевірки (реферат)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.