Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Аудит

Фінансовий облік. Розрахунок показників в рамках методики аналізу "витрати-обсяг-прибуток" (контрольна робота)

Зміст

 

1. Види собівартості продукції

2. За якими видами з метою цільового спрямування здійснюється групування затрат на збут

3. Принципи фінансового обліку

4. Задача 1 - розрахунок показників, яких не вистачає

5. Задача 2 - розрахунок точок беззбитковості, запасу міцності, маржинального доходу та інших важливих показників в рамках методики аналізу „витрати - обсяг - прибуток"

. . . .  .

Завдання 1

Визначити за вихідними даними у таблиці 1 показники, яких не вистачає.

Таблиця 1

 

Варіант

п/п

Показник

208

1

Продажі

97000

2

Початковий запас готової продукції

27000

3

Початковий запас незавершеного виробництва

14 000

4

Прямі матеріали

13 000

5

Пряма зарплата

29 000

6

Виробничі накладні витрати

18 000

7

Кінцевий запас незавершеного виробництва

7000

8

Собівартість виробленої продукції

67 000

9

Кінцевий запас готової продукції

21 000

10

Собівартість реалізованої

73 000

 

продукції

11

Валовий прибуток

24 000

12

Операційні витрати

17000

13

Прибуток (збиток)

7 000

Продажі = собівартість реалізованої продукції + валовий прибуток;

Продажі = 73000+24000=97000 грн.

Початковий запас готової продукції = собівартість реалізованої продукції - (собівартість виробленої продукції - кінцевий запас готової продукції);

Початковий запас готової продукції = 73000-(67000-21000) = 27000 грн.

Кінцевий запас незавершеного виробництва = (початковий запас незавершеного виробництва + витрати виробництва) - собівартість виробленої продукції;

Витрати виробництва = Прямі матеріальні витрати +пряма заробітна плата + Виробничі накладні витрати;

Витрати виробництва = 13000+29000+18000=60000грн.

Кінцевий запас незавершеного виробництва = (14000+60000)- 67000=7000грн.

Операційні витрати = Валовий прибуток-Фінансовий результат;

Операційні витрати =24000-7000=17000 грн.

При розв'язування завдання необхідно враховувати основні схеми узгодження показників діяльності, зокрема:

- Змінні виробничі витрати = Прямі матеріальні витрати + витрати на оплату праці

- Повна виробнича собівартість реалізованої продукції = Змінні виробничі накладні витрати + Постійні виробничі накладні витрати.

- Прибуток (Збиток) = Продажі - Змінні виробничі витрати - Змінні збутові витрати, звідси

- Змінні збутові витрати = Продажі - Змінні виробничі витрати + Прибуток (Збиток).

- Маржинальний дохід (виходячи з того, що Маржинальний дохід це Продажі за мінусом прямих збутових витрат і Змінних виробничих витрат):

- Пряма заробітна плата може бути визначена виходячи з наступної формули: Собівартість виробленої продукції = НЗВ на початок + Витрати виробництва - НЗВ на кінець; Витрати виробництва = Прямі матеріальні витрати + пряма заробітна плата + Виробничі накладні витрати: звідси витрати на оплату праці.

Собівартість реалізованої продукції за наступною формулою: Собівартість реалізованої продукції = Початковий запас готової продукції + Собівартість виробленої продукції - Кінцевий запас готової продукції: звідси С/в реалізованої продукції.

- Валовий прибуток = Продажі - Собівартість реалізованої продукції.

- Операційні витрати = Валовий прибуток - Фінансовий результат.


 Завдання 2

Необхідно провести розрахунок точок беззбитковості, запасу міцності, маржинального доходу та інших важливих показників в рамках методики аналізу „витрати - обсяг - прибуток". Вихідні дані для розрахунків наведено в додатку

За даними дослідження формулюються рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення управління витратами.

Методичні рекомендації до розв'язку практичного завдання № 2

Розрахунки проводять за формулами:

- середньозважений маржинальний дохід для підприємства в цілому:

WACM = Z (СМ, * SМ,), де

WАСМ - середньозважений маржинальний дохід;

СМ; - маржинальний дохід і-того виробу;

SМ; - комбінація продажу і-того виробу (його частка в загальній сумі продажу).

- загальні змінні витрати = обсяг випуску виробів* змінні витрати на одиницю виробів

- середньозважений маржинальний дохід - WАСМ = Загальний маржинальний дохід / загальна кількість реалізованої продукції

- коефіцієнт маржинального доходу (К \wасм) -

К \wасм= Загальний маржинальний дохід / Загальний дохід

Точка беззбитковості підприємства:

а) в натуральних одиницях - Тбн = Загальні постійні витрати / WАСМ.

б) у вартісних одиницях - Тбгрош = Загальні постійні витрати / К wасм

- Індивідуальна точка беззбитковості в натуральних одиницях = Загальна точка беззбитковості * Частка в реалізації

- Індивідуальна точка беззбитковості в грошових одиницях = Точка беззбитковості в натуральних одиницях * Оптова ціна виробів

- Запас міцності = Виручка - Точка беззбитковості.

Основні показники господарської діяльності підприємства

Показники

 

Разом

А

Б

В

 

планові

фактичні

планові

фактичні

планові

фактичні

планові

фактичні

1. Обсяг випуску виробів, штук

1520

1300

1380

1160

1320

1500

-

-

2. Оптова ціна виробів, грн

685

636

340

295

164

171

-

-

3.Змінні витрати на одиницю виробів, грн

390

374

167

164

116

107

 

 

4.Постійні витрати по підприємству, тис. грн

 

 

 

 

 

 

419000

359000

1. Розв'язок завдання

І. Виконуємо аналіз співвідношення «витрати-обсяг-результати» за плановими показниками.

1. Розрахуємо середньозважений маржинальний дохід для підприємства в цілому:

WACM= Z(CM, *SМ,), де

WАСМ - середньозважений маржинальний дохід;

СМі - маржинальний дохід і-того виробу;

SМі - комбінація продажу і-того виробу (його частка на загальній сумі продажу).

Розрахунок середньозваженого маржинального доходу

Виріб

Обсяг випуску виробів, штук

Оптова ціна виробів, грн

Дохід (виручка), грн

Загальн і змінні витрати, грн

Загальни й

маржинальний дохід, грн

А

1520

685

1041200

592800

448400

Б

1380

340

469200

230460

238740

В

1320

164

216480

153120

63360

Разом

4220

X

1726880

976380

750500

Розрахуємо загальні змінні витрати для кожного виробу:

Загальні змінні витрати=обсяг випуску виробів*змінні витрати на одиницю виробів: загальні Загальні змінні витрати виробу А = 390*1520=592800 грн.;

Загальні змінні витрати виробу Б = 167*1380=230460 грн.; Загальні змінні витрати виробу В = 116*1320=153120 грн.

Знаходимо середньозважений маржинальний дохід за формулою: WАСМ= загальний маржинальний дохід/загальна кількість реалізованої продукції.

WАСМ=750500/4220=178

Знаходимо коефіцієнт маржинального доходу (Кwасм), який показує частку маржинального доходу в ціні реалізованої продукції:

(Кwасм)= Загальний маржинальний дохід/Загальний дохід:

Таким чином, Кwасм=750500/1726880=0,435

2. Розрахуємо точку беззбитковості підприємства:

а) в натуральних одиницях за формулою:

Тбн = загальні постійні витрати/ WАСМ Тби = 419000/178=2354 шт

б) у вартісних одиницях:

Тбгрош = Загальні постійні витрати/ Кwасм

Тбгрош = 419000/0,435=963218

3. Визначаємо на підставі вище наведених розрахунків і даних точки беззбитковості окремих видів продукції.

Визначаємо частку в реалізації кожного виробу:

- питома вага виробу А = 1520/4220=0,36

- питома вага виробу Б = 1380/4220=0,33

- питома вага виробу B = 1320/4220=0,31

Розрахунок індивідуальних точок беззбитковості в натуральних одиницях

Виріб

Загальна точка беззбитковості * частку в реалізації =

індивідуальна точка беззбитковості.

А

2354*0,36=847 шт

Б

2354*0,33=777 шт

В

2354*0,31=730 шт

Разом

2354 шт

Розрахунок індивідуальних точок беззбитковості в грошових одиницях

Виріб

Точка беззбитковості в натуральних одиницях*оптова ціна виробів =

точка беззбитковості в грошових одиницях

А

847*685=580195грн

Б

777*340=264180грн

В

730*164=119720грн

Разом

964095 грн

4. Визначаємо запас міцності за формулою: Запас міцності = Виручка - Точка беззбитковості 1726880 - 964095=762785

Отже, фірма має запас міцності, оскільки при здійсненні своєї діяльності вона отримує прибуток, тому що фактична виручка фірми більша за точку беззбитковості.

II Виконуємо аналіз співвідношення «витрати-обсяг-результати» за фактичними показниками

1. Розрахуємо середньозважений маржинальний дохід для підприємства в цілому:

WАСМ= Z(СМ, *SМ,), де

WАСМ - середньозважений маржинальний дохід;

СМі - маржинальний дохід і-того виробу;

SMi -комбінація продажу і-того виробу його частка в загальній сумі продажу

Розрахунок середньозваженого маржинального доходу

Виріб

Обсяг випуску виробів, штук

Оптова ціна виробів, грн

Дохід (виручка), грн

Загальн і змінні витрати, грн

Загальний

маржинальний дохід, грн

А

1300

636

826800

486200

340600

Б

1160

295

342200

190240

151960

В

1500

171

256500

160500

96000

Разом

3960

X

142550 0

836940

588560

Розрахуємо загальні змінні витрати для кожного виробу:

Загальні змінні витрати=обсяг випуску виробів*змінні витрати на


 

одиницю виробів:

Загальні змінні витрати виробу А = 1300*374=486200 грн.;

Загальні змінні витрати виробу Б = 1160* 164=190240 грн.;

Загальні змінні витрати виробу В = 1500*107=160500 грн.

Знаходимо середньозважений маржинальний дохід за формулою: WАСМ= загальний маржинальний дохід/загальна кількість реалізованої продукції.

WАСМ=588560/3960=149 шт

 

Знаходимо коефіцієнт маржинального доходу (Кwасм), який показує частку маржинального доходу в ціні реалізованої продукції: Кwасм= Загальний маржинальний дохід/Загальний дохід:

Таким чином, Кwасм=588560/1425500=0,413

2. Розрахуємо точку беззбитковості підприємства:

а) в натуральних одиницях за формулою:

Тбн = загальні постійні витрати/ WАСМ

Тбн = 359000/149=2409

б) у вартісних одиницях:

Тбгрош = Загальні постійні витрати/ Кwасм

Тбгрош = 359000/0,413=868290

3. Визначаємо на підставі вище наведених розрахунків і даних точки беззбитковості окремих видів продукції.

Визначаємо частку в реалізації кожного виробу:

- питома вага виробу А = 1300/3960=0,33

- питома вага виробу Б = 1160/3960=0,29

- питома вага виробу В = 1500/3960=0,38

Розрахунок індивідуальних точок беззбитковості в натуральних одиницях

Виріб

Загальна точка беззбитковості*частку в реалізації = індивідуальна точка беззбитковості

А

2409*0,33=795 шт

Б

2409*0,29=699 шт

В

2409*0,38=915 шт

Разом

2409 шт

Розрахунок індивідуальних точок беззбитковості в грошових одиницях

Виріб

Точка беззбитковості в натуральних одиницях* оптова ціна виробів =

точка беззбитковості в грошових одиницях

А

795*636=505620грн

Б

699*295=206205грн

В

915*171=156465грн

Разом

868290 грн

4. Визначаємо запас міцності за формулою: Запас міцності = Виручка - Точка беззбитковості 1425500-868290=557210

Порівняльний аналіз показників планового і фактичного періоду

Показник

Плановий

Фактичний

Відхилення

%

з/п

період

період

Абс.

Відн. %

виконан

 

 

 

 

ня плану

1.

Обсяг випуску (реалізації)

4220

3960

-260

-6

94

 

продукції, шт.

 

 

 

 

 

 

- продукт А

1520

1300

-220

-14

86

 

-продукт Б

1380

1160

-220

-16

84

 

-продукт В

1320

1500

180

14

114

2.

Оптова ціна виробників, грн.:

 

 

 

 

 

 

-продукт А

685

636

-49

-7

93

 

-продукт Б

340

295

-45

-13

87

 

-продукт В

164

171

7

4

104

3.

Змінні витрати, всього на

 

 

 

 

 

 

одиницю виробів, грн.:

 

 

 

 

 

 

-продукт А

390

374

16

-4

96

 

-продукт Б

167

164

3

-2

98

 

- продукт В

116

107

9

-8

92

4.

Постійні витрати

419000

359000

60000

-14

86

5.

Середньомаржинальний дохід,

178

149

-29

-17

83

 

грн./шт

 

 

 

 

 

6.

Загальний МД

750500

58860

-161940

-22

78

 

в тому числі, грн..

 

 

 

 

 

 

-продукт А

448400

340600

-107800

-24

76

 

-продукт Б

238740

151960

86780

-36

64

 

- продукт В

63360

96000

32640

52

152

 

Коефіцієнт

0,434

0,413

-0,021

5

95

7.

середньомаржинального

 

 

 

 

 

 

доходу, %

 

 

 

 

 

к

Точка беззбитковості в

2354

2409

55

2

102

 

натуральних вимірниках, шт

 

 

 

 

 

о

Точка беззбитковості в

962725

867654

-95071

-10

90

 

грошових вимірниках, шт

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна точка

2354

2409

55

2

102

 

беззбитковості в натуральних

 

 

 

 

 

10

вимірниках, шт.:

 

 

 

 

 

 

-продукт А

847

794

-53

-7

93

 

-продукт Б

777

699

-78

-10

90

 

- продукт В

730

915

185

25

125

 

Індивідуальна точка

962725

867654

-95071

-10

90

11.

беззбитковості в грошових вимірниках, шт.:

 

 

 

 

 

 

-продукт А

580195

505620

-74575

-13

87

 

-продукт Б

264180

206205

-57975

-22

78

 

- продукт В

119720

156465

36745

31

131

 

Прибуток з урахуванням

331500

229560

-101940

-31

69

12.

обсягу реалізації, грн

 

 

 

 

 

13.

Запас міцності, грн

762785

557210

-205575

-27

73

При аналізі загального обсягу випуску продукції можна сказати, що план випуску продукції виконаний тільки на 94%. При чому при аналізі виробництва випуск продукції А недовиконаний на 14 % , а продукту Б на 16%, а обсяг випуску продукту В перевиконали на 14% (180 шт).

При аналізі оптової ціни виробника ціна продажу на товари А і Б нижча чим запланована, через менший попит у покупців. А ціна на товар В на 4% була вищою ніж запланована через вищий попит.

При аналізі змінних витрат на одиницю виробу фактичні витрати на кожен вид продукції були нижчі ніж заплановані.

Постійні витрати так само як і змінні фактично були меншими ніж заплановані, оскільки було випущено на 6% продукції менше ніж заплановано, а саме на 260 шт.

Середньомаржинальний дохід фактично був меншим від запланованого на 17% оскільки було недовипущено продукції та оптова ціна була меншою.

Загальний маржинальний дохід невиконаний на 22% це пояснюється тим, що продукти А і Б мали фактичні показники меншими, загальний маржинальний по продукту В не перекрив недовиконання по продукту А і Б.

Фактичний коефіцієнт середньомаржинального доходу на 5% менший від планового.

Точка беззбитковості в натуральних вимірниках збільшилась на 2% в зв'язку з тим, що оптова ціна зменшилась, а грошових вимірниках точка беззбитковості зменшилась у зв'язку із зменшенням змінних і постійних витрат.

Індивідуальна точка беззбитковості для продукту А фактично стала меншою на 7% ніж запланована оскільки оптова ціна була меншою від запланованої. Індивідуальна точка беззбитковості для продукту Б фактично стала меншою на 10% ніж запланована, оскільки оптова ціна була меншою від запланованої на. Індивідуальна точка беззбитковості для продукту В фактично стала більшою ніж запланована на 25% оскільки оптова ціна була більшою від запланованої.

Індивідуальна точка беззбитковості в грошових вимірниках для продукту А фактично була меншою на 13 %, оскільки витрати на даний вид продукції були меншими. Індивідуальна точка беззбитковості в грошових вимірниках для продукту Б фактично була меншою на 22 %, оскільки витрати на даний вид продукції були меншими. Індивідуальна точка беззбитковості в грошових вимірниках для продукту Б фактично була більшою на 31 %, оскільки фактично оптова ціна була більшою.

Плановий прибуток фактично виявився меншим на 31% від планового, оскільки було випущено продукції за нижчою оптовою ціною.

Запас міцності меншим був від запланованого у зв'язку зі зменшенням обсягу продукції та нижчою оптовою ціною.


 

Використана література:

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».-1999.

2. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені наказом Державного комітету промислової політики України від 02.02.2001 р. №47.

3. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник.-К.: Лібра, 2003.

4. Нападовська Л.В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці:Монографія.-Дніпропетровськ:Наука і освіта, 2000.

5. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні.-Тернопіль:Економічна думка, 1999.

6. Пушкар М. С. Управлінський облік. Навч. посібник для студ.екон.вузів та фак. України.-Тернопіль, 1997.-

7. Управленческий учет: Учеб. пособие для студ. и слушателей вузов и системи послевузовского образования, обуч. по зкон. спец./Под ред. А.Д.Шеремета.-М.:ИД ФБК-ПРЕСС, 1999.

8. Знтони Р., Дж. Рис. Учет: ситуации и примерьі:[Пер. с англ.]/ Под ред. Петричкова А. М.- М. : Финансьі и статистика, 1993.

9. Яругова А. Управленческий учет: опьіт зкономически развитьіх стран:[Пер. с польск.]/Под ред. Я.В. Соколова.- М. : Финансьі и статистика, 1991.

10. Нападовська Л.В. Управлінський облік:Монографія,- Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000.
Реферат на тему: Фінансовий облік. Розрахунок показників в рамках методики аналізу "витрати-обсяг-прибуток" (контрольна робота)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.