Архів якісних рефератів

Знайти реферат за назвою:         Розширений пошук

Меню сайту

Головна сторінка » Аудит

Бухгалтерський облік в галузі народного господарства (конспект лекцій)

Тема 1. Особливості діяльності та облік основних операцій підприємств роздрібної торгівлі

1. Загальні принципи організації обліку торгівельної діяльності

2. Облік оприбуткування товарів

3. Облік реалізації товарів за різними формами оплати

4. Облік повернення товарів, уцінки товарних запасів на кінець звітного періоду

5. Облік витрат, пов'язаних із здійсненням торгівельної діяльності

1. Загальні принципи організації обліку торгівельної діяльності

Роздрібний товарооборот – це виручка від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів для особистого споживання як за готівку, так і по безготівковому розрахунку, а також виручка, одержана через касу неторгових підприємств від продажу населенню товарів власного виготовлення, закуплених на стороні або одержаних по бартеру.

Оптово-збутові підприємства і склади можуть застосовувати для обліку товарів купівельні або продажні ціни. В роздрібних торгових підприємствах і на підприємствах громадського харчування можуть застосовуватися лише продажні ціни.

Придбані товари зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю. Значна частина витрат, що раніше включались до витрат обігу, згідно ПБО 9, збільшує первинну вартість придбаних товарів. Це – затрати на вантажно - розвантажувальні роботи, транспортування товарів, страхування ризиків транспортування товарів, оплата інформаційних, посередницьких та інших подібних послуг у зв'язку з пошуком і придбанням товарів. Для оцінки вибуття запасів підприємства роздрібної торгівлі застосовують метод ціни продажу. Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною вартістю) реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на ці товари.

У роздрібній торгівлі у більшості випадків передачі ризиків і вигод від володіння товаром збігається з передачею юридичного права власності у момент відпуску товарів покупцям. У разі продажу товарів на умовах розстрочки кінцевого розрахунку доход відображається у бухгалтерському обліку після внесення покупцем останнього внеску.

Комісійна винагорода – це оплата посередницьких послуг комісіонера з реалізації товарів, отриманих від комітента за договором комісії. Оскільки комісіонер не провадить реалізацію власних запасів, а надає послуги з реалізації, для обліку доходів комісіонера слід використовувати субрахунок 703 "Доход від реалізації робіт та послуг”.

2. Облік оприбуткування товарів

Методика ведення бухгалтерського обліку надходження товарів у роздрібній торгівлі наведена в таблиці 1.

Для відображення транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) обирається один з методів:

- включення до собівартості придбаних товарів ("прямий метод”);

- урахування їх на окремому субрахунку загальною сумою з подальшим розподілом у кінці місяця між вартістю залишку товарів і вартістю реалізованих товарів (умовно – "метод розподілу”).

Таблиця 1

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку оприбуткування товарів

№ п/п

Зміст операцій Бухгалтерські записи
Дт Кт

1. Отримання товарів від українських постачальників з наступною оплатою

1.

Оприбутковано за купівельними цінами на складі підприємства роздрібної торгівлі:

- товари

- тара

281

631

284

631

2.

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної

641

631

3.

Проведено розрахунки з постачальниками за безготівковим розрахунком

631

311

2. Отримання товарів від українських постачальників з попередньою оплатою

а) при використанні рахунка 371 "Розрахунки за виданими авансами”

для обліку попередньої оплати

4.

Перераховано з поточного рахунка попередню оплату постачальникам

371

311

5.

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної

641

644

6.

Оприбутковано за купівельними цінами на складі підприємства роздрібної торгівлі:

- товари

- тара

281

631

284

631

7.

Відображено суму ПДВ, що облікована в податковому кредиті за датою оплати

644

631

8.

Зараховано раніше перерахований аванс

631

371

б) без застосування рахунка 371 "Розрахунки за виданими авансами”

9.

Перераховано з поточного рахунку попередню оплату постачальникам

631*

311

10.

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної

641

644

11.

Оприбутковано товари і тару

281

284

631

12.

Відображено суму ПДВ

644

631

3. Отримання товарів від підприємств, що не є платниками ПДВ, у тому числі від платників єдиного податку за ставкою 10%

13.

Оприбутковано за купівельними цінами на складі підприємства роздрібної торгівлі:

- товари

- тара

281

631

284

631

4. Придбання товарів за готівковий розрахунок

14.

Видано із каси готівку підзвіт на придбання товарів (сума платежу готівкою одного підприємства іншому підприємству (фізичній особі – суб'єкту підприємницької діяльності) не повинна перевищувати 3 тис. грн. протягом одного дня

372

301

15.

Оприбутковано за купівельними цінами на складі підприємства роздрібної торгівлі:

- товари

- тара

281

372

284

372

16.

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної

641

372

5. Придбання товарів за імпортом

17.

Оприбутковано товари за фактурною вартістю на складі підприємства роздрібної торгівлі:

281

632

18.

Відображено мито

281

377

19.

Відображено митні збори

281

377

20.

Відображено акцизний збір за підакцизними товарами

281

377

21.

Відображено ПДВ, сплата якого проведена у момент митного оформлення товарів

У разі оформлення податкового векселя складаються такі записи:

- видача векселя

- погашення векселя

- включення суми векселя до податкового кредиту

641

377

643

621

621

641

641

311

641

643

6. Відображення фактичних витрат з придбання товарів у складі первинної вартості (крім сум, що сплачуються постачальникам, і податки, що зазначені в п.5)

22.

Відображено отримані вантажно-розвантажувальні послуги

281

631

23.

Відображено страхування ризиків транспортування запасів

281

655

24.

Відображено затрати на заготівлю, експедиційні послуги, транспортування товарів до місця їх зберігання, що здійснені сторонніми підприємствами

281

631

25.

Списано витрати на перевезення товарів власним транспортом за собівартістю перевезень, до яких включаються:

- вартість пально – мастильних матеріалів

281

203

- плата за обслуговування транспортних засобів сторонніми підприємствами

281

631

- витрати на оплату праці водіїв та відрахування на соціальні заходи

281

661, 651, 652, 653

- амортизація транспортних засобів

281

131

- витрати на ремонт власного транспорту

281

631, 661, 201

- вартість матеріалів, використаних на обладнання транспортних засобів, їх утеплення або охолодження

281

201

- витрати, пов'язані зі стоянкою та паркуванням автомобілів*

281

372,631

26.

Нарахована пряма оплата праці осіб, зайнятих придбанням товарів, і проведено відрахування на соціальні заходи

281

661, 651, 652, 653

3.Облік реалізації товарів за різними формами оплати

Методика ведення бухгалтерського обліку реалізації товарів за різною формою оплати на підприємствах роздрібній торгівлі наведена в таблиці 2.

Визначення торговельної націнки на реалізовані товари проводиться по одному з двох варіантів за вибором підприємства і є елементом його облікової політики:

· по кожному моменту відвантаження;

· за розрахунком середньої торговельної націнки на реалізовані товари

Таблиця 2.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку реалізації товарів

№ п/п

Зміст операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

1. Реалізація товарів за готівковий розрахунок та за грошовими документами

1.

Передано товари зі складу роздрібної мережі:

а) якщо облік товарів на складі ведеться за продажними цінами

б) якщо облік товарів на складі ведеться за первинною вартістю

- на вартість переданих товарів за купівельними цінами

- на різницю між купівельною і продажною вартістю переданих товарів

282

281

282

281

282

285

2.

Відображено виручку від реалізації товарів:

- за готівковий рахунок

- з оплатою чеками банків

- з оплатою за кредитними картками

301

702

331

702

333, 334

702

3.

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

702

641

4.

Списано протягом місяця облікову вартість реалізованих товарів, тобто вартість товарів за продажними цінами

902

282*

2. Реалізація товарів дрібним оптом

5.

Отримано попередню оплату від покупців

311

681,361

6.

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

643

641

7.

Проведено відпуск товарів покупцям

681, 361

702

8.

Відображено суму ПДВ

702

643

9.

Списано із підзвіту мат. відповідальної особи реалізовані товари за обліковими цінами

902

281

10.

Після розрахунку торговельної націнки за реалізованими товарами визначається собівартість реалізованих товарів

902

285

Запис методом "червоного сторно”

11.

Визначено фінансовий результат від операції продажу

702

791

791

902

4. Облік повернення товарів , уцінки товарних запасів

на кінець звітного періоду

Повернення товарів 

При поверненні товарів здійснюється облік:

1. Повернення коштів покупцям Дт 704 – Кт 301, 311. 

2. Сторнування нарахованого при продажу ПДВ Дт 641 – Кт 704. 

3. Віднесення суми повернення без ПДВ на збитки Дт 791 – Кт 704.

4. Оприбуткування повернутих товарів Дт 281 – Кт 902, Дт 902 – Кт 791.

Уцінка товарів 

В кінці звітного періоду товари підлягають переоцінці у випадку, якщо їх чиста вартість реалізації (ЧВР) не дорівнює собівартості придбання.

Якщо ЧВР менша від собівартості товарних запасів-приймається значення меншої величини Дт 946 – Кт 281.

При наступному перевищенні ЧВР над справедливою вартістю проводиться дооцінка на суму попередньої уцінки Дт 281 – Кт 716.

5. Облік витрат, пов'язаних із здійсненням торгівельної діяльності

З прийняттям ПБО 9 "Запаси”, ПБО 16 "Витрати”, нового Плану рахунків, Інструкції №291 в обліку витрат підприємств торгівлі сталися зміни. Згідно з ПБО 16 ці витрати називаються не витратами обігу, а витратами, пов'язаними з операційною діяльністю.

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю:

1. Поділяються на адміністративні, витрати на збут, інші операційні витрати і групуються за 5 економічними елементами. Їх склад регламентується ПБО 16 "Витрати”.

2. Витрати за видами (адміністративні, витрати на збут, інші операційні витрати) обліковуються на однойменних рахунках класу 9 "Витрати діяльності”. Витрати за економічними елементами обліковуються на рахунках класу 8 "Витрати за елементами”.

3. Не розподіляються між реалізованими і нереалізованими товарами, а повністю списуються на витрати періоду. Крім того, витрати, пов'язані з придбанням товарів, не відображуються у складі витрат операційної діяльності, а включаються в первісну вартість товарів.

4. У балансі не відображаються. Інформація про витрати операційної діяльності наводиться в розділах 1 і 2 Звіту про фінансові результати.

5. Спрощена методика обліку (без застосування рахунків класу 9).

Згідно з Інструкцією №291 підприємства торгівлі для обліку витрат можуть використати такі рахунки класу 8 "Витрати за елементами”: 80 "Матеріальні витрати”, 81 "Витрати на оплату праці”, 82 "Відрахування на соціальні заходи”, 83 "Амортизація”, 84 "Інші операційні витрати” зі щомісячним списанням сальдо цих рахунків у кореспонденції з такими рахунками класу 9 "Витрати діяльності”: 92”Адміністративні витрати”, 93 "Витрати на збут”, 94 "Інші витрати операційної діяльності”.

Далі суми витрат, облічені на рахунках 92, 93, 94, списуються на рахунок 79 "Фінансові результати”: Дт 791 – Кт 92, 93, 94.

Суб'єктам малого підприємництва дозволено для обліку витрат використовувати рахунки тільки класу 8, минаючи рахунки класу 9, зі щомісячним списанням у дебет рахунка 79 сум у частині адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат.

Список використаних джерел

1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом від 30 листопада 1999р. №291.

2. Облік торгівельної діяльності. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит” \Н. Малюга, Я.В. Лебедзевич та ін. - Житомир: ЖІТІ, 2000 – 480стор.

Тема 2. Організація обліку на підприємствах

громадського харчування

1. Загальні принципи організації обліку на підприємствах громадського харчування

2. Облік типових операції діяльності підприємств громадського харчування

3. Закупівля товарів та облік складських операцій

1. Загальні принципи організації обліку на підприємствах

громадського харчування

Громадське харчування – це відокремлена галузь торгівлі, що спеціалізується на:

- виробництві харчів, тобто продукції, призначеної для негайного вживання;

- обслуговуванні процесу споживання;

- виготовленні харчових напівфабрикатів і кулінарно-кондитерських виробів;

- продажу продукції споживачам.

На підприємствах громадського харчування (ПГХ) для відображення господарських операцій водночас можуть застосовуватися як рахунки, призначені для обліку операцій у торгівлі (субрахунки рах. 28), так і суто виробничі рахунки (20, 23, 24, 25, 26 тощо).

Можна виділити такі основні частини собівартості:

- витрати виробництва;

- витрати обігу;

- витрати споживання (обслуговування).

У сфері громадського харчування головним валовим показником є товарооборот.

Роздрібний товарооборот – це, як правило, обсяг продажів напівфабрикатів власного виробництва, а також кулінарних та кондитерських виробів іншим підприємствам.

Другим важливим показником у сфері громадського харчування є показник валової продукції громадського харчування, який розраховується як сума реалізованих торгових націнок.

Уся продукція громадського харчування складається з:

- продукції власного виробництва;

- купованих товарів.

Кулінарні вироби та напівфабрикати, придбані на стороні для подальшого продажу без додаткової обробки, також повинні обліковуватись як куповані товари.

Власні напівфабрикати, кулінарні, кондитерські вироби, а також куповані товари підлягають обліку у вагових одиницях, а обідня продукція – поштучно, в асортиментному розрізі страв.

Рах. 285 доцільно вводити тоді, коли виписується остання видаткова накладна. На підприємствах громадського харчування, незалежно від кількості складських, виробничих і торгових приміщень, організація зберігання , виробництва і продажу зводиться до однієї із трьох схем:

1) якщо зберігання, виробництво і продаж зосереджені в одному приміщенні, то рах. 285 вводиться в облік одразу при оприбуткуванні товарів;

2) якщо товари, напівфабрикати і харчова сировина спочатку оприбутковуються на склад, а потім в міру потреби видаються для приготування страв, то рах. 285 може бути введений або при оприбуткуванні на склад, або на етапі передачі у виробництво;

3) якщо товари, напівфабрикати і харчова сировина спочатку оприбутковуються на склад, а потім в міру потреби видаються в буфет чи іншу роздрібну точку, щоб звідти готові до вживання вироби передати особі (бригаді), яка обслуговує відвідувачів, то рах. 285 може бути введений на будь-якому етапі переміщення товарів.

Формування валового прибутку (збитку)

Враховуючи велику незручність застосування на підприємствах громадського харчування такого поширеного методу оцінки товарів (продукції), за яким до їх роздрібної ціни передчасно, ще до моменту продажу, додається ПДВ, подаються такі схеми бухгалтерських проведень з формування фінансового результату, які цілком відповідають вимогам наших національних стандартів бухгалтерського обліку запасів.

Дуже часто на одному і тому ж підприємстві громадського харчування може одночасно відбуватися як пільгове, так і не пільгове харчування. Прикладом може слугувати шкільна їдальня, де харчуються як учні школи, так і сторонні особи.

2. Облік типових операції діяльності підприємств громадського харчування

Загальна схема бухгалтерських проведень з формування валового прибутку (збитку) для підприємств громадського харчування показана в таблиці 1.

Таблиця 1.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку фінансового

результату діяльності ПГХ

п/п

Бухгалтерські записи

Значення суми, яка проводиться в реєстрах

Частота виконання записів

Дт

Кт

1

2

3

4

5

1

282

631

На суму вартості придбаних товарів

Щодня, за фактом надходження товарів

2

282

285

На суму торгової націнки

Одночасно з пров. 1

3

23

66, 65

13, 20

22, 25

372,377

На суму нарахованих прямих витрат (зарплата, страхові збори, амортизація основних виробничих запасів, плата за електроенергію і комунальні послуги, безпосередньо пов'язані з виробництвом, зношення спецодягу тощо)

У міру необхідності за фактом понесених витрат

4

301

702

На суму обсягів реалізації за готівку

Щодня на підставі касових звітів

5

702

791

На суму виручки, визнаної доходом

Один раз на місяць

6

902

23

На суму фактично понесених (нарахованих) витрат в частині, що припадає на реалізовану продукцію

Один раз на місяць

7

902

282

На суму продажної вартості реалізованих товарів (готової продукції)

Щодня або раз на місяць

8

902

285

На суму реалізованих торгових націнок (згідно з розрахунком, виконаним відповідно до п. 22 ПБО 9)

Один раз на місяць

9

791

902

На величину собівартості реалізованих товарів (продукції)

Один раз на місяць

Загальна схема бухгалтерських проведень операцій закупівлі за готівку через касу підприємства показана в таблиці 2.

Таблиця 2.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій придбання

запасів за готівку через касу

№п/п

Зміст операції

Документування операції

Облік

Бухгалтерський

Податковий

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

На суму вартості товарів (с/г продукції)

Договір купівлі-продажу або акт закупки

28

372

Витрати

2

На суму фактичної оплати

Касовий звіт

372

301

1

На суму вартості товарів (с/г продукції), без урахування ПДВ

Договір купівлі-продажу або акт закупки

28

377

Витрати

2

На суму ПДВ, зазначеного в податковій накладній

Податкова накладна, видана фізичною особою – платником ПДВ

641

(ПДВ)

377

3

На суму фактичної оплати цій особі (п.1 + п.2)

Касовий звіт

377

301

Список використаних джерел

1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом від 30 листопада 1999р. №291.

2. Облік торгівельної діяльності. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит” / Н. Малюга, Я.В. Лебедзевич та ін. - Житомир: ЖІТІ,2000 – 480стор.

Тема 3. Облік у житловому господарстві

1. Особливості ведення бухгалтерського і податкового обліку в житлових організаціях

2. Фінансовий облік типових операцій житлового господарства

1. Особливості ведення бухгалтерського обліку в житлових організаціях

Державний житловий фонд, суспільний житловий фонд, фонд житлово-будівельних кооперативів, приватний житловий фонд, що належать громадянам на правах особистої власності, становлять систему належності житлового фонду, що склалася. Ця система закріплена в Основах житлового законодавства.

Цей фонд обслуговують житлово-експлуатаційні організації, основні вимоги до яких записані в Житловому кодексі України.

Відповідно до нового Плану рахунків, витрати житлової організації враховуються на рахунку 23 "Виробництво” з відповідними субрахунками, які житлова організація відкриває самостійно.

До доходів житлової організації зараховують:

- орендну плату;

- квартирну плату і відшкодування експлуатаційних витрат;

- надходження від підприємств і організацій за обслуговування внутрішньобудинкових мереж і обладнання;

- збори з орендарів за відшкодування експлуатаційних витрат;

- надходження від прийнятих на обслуговування будинків житлово-будівельних кооперативів;

- інші доходи.

Склад витрат підприємств житлового господарства затверджений Постановою №939. До нього входять такі статті:

- утримання обслуговуючого персоналу;

- утримання домогосподарства;

- амортизація (знос) основних фондів, крім житлового фонду;

- капітальний ремонт основних фондів, крім житлового фонду;

- поточний ремонт житлового фонду;

- експлуатація ліфтів;

- утримання апарату управління;

- інші прямі витрати.

Підприємства житлового господарства, пов'язані з утриманням будинків і при будинкових територій, включають до складу витрат тільки ті витрати, які підлягають відшкодуванню в складі тарифів на квартирну плату й експлуатаційних витрат орендарями.

Орендарі і квартиронаймачі, крім експлуатаційних витрат, оплачують також і цільові витрати, тобто витрати на комунальне обслуговування, через житлову організацію.

До цільових витрат належать:

- водопостачання;

- центральне опалювання;

- електропостачання;

- газопостачання;

- каналізація.

Облік доходів житлова організація веде на субрахунку 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг”. Прибутки від оренди не житлових приміщень враховуються на субрахунку 714 "Дохід від операційної оренди активів”. Облік витрат ведеться на рахунку 23 "Виробництво” з відкриттям субрахунку підприємством самостійно з подальшим списанням цих витрат на субрахунок 23 "Собівартість реалізованих робіт і послуг”. Адміністративні витрати враховуються на рахунку 92 "Адміністративні витрати” і списуються безпосередньо на субрахунку 791 "Фінансовий результат від звичайної діяльності”.

Облік витрат і доходів з комунального обслуговування квартиронаймачів здійснюється окремо від витрат і доходів з квартплати на рахунку 23 "Виробництво” на окремому субрахунку, що відкривається самостійно підприємством. За дебетом цього субрахунку відображаються витрати житлової організації комунального обслуговування. У кредиті знаходять своє відображення цільові збори, нараховані квартиронаймачем на покриття цих витрат. Треба врахувати, що витрати на комунальні послуги мають бути повністю відшкодовані квартиронаймачами і орендарями, такі витрати і збори не відображаються на рахунках результатів діяльності житлової організацій.

2. Фінансовий облік типових операцій житлового господарства

Типові проведення з обліку доходів і цільових надходжень житлово-експлуатаційного господарства показані в таблиці 1.

Таблиця 1.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку типових операцій житлового господарства

п/п

Зміст операції

Бухгалтерські записи

Дт

Кт

Облік доходів

1

Нарахована квартплата за тарифами з ПДВ

377

703

2

Нарахована орендна плата за не житлові приміщення з ПДВ

377

713

3

Нарахована сума зборів за не житлові приміщення для відшкодування експлуатаційних витрат з ПДВ

377

713

4

Нараховані різні суми зборів для покриття витрат житлової організації з ПДВ

377

703

5

Відображення розрахунків за податковими зобов'язаннями з ПДВ від суми квартплати

703

643

6

Відображені розрахунки за податковими зобов'язаннями з ПДВ від сум оренди

713

643

7

Надійшли платежі від квартиронаймачів

311

377

8

Нараховані податкові зобов'язання з ПДВ

643

641 (ПДВ)

На підтримку житлово-комунальної сфери Президент України підписав Указ №234/99, яким знову був введений "касовий” метод при обчисленні податкових зобов'язань і податкового кредиту. Податкові зобов'язання виникають у підприємства в момент отримання коштів, а податковий кредит – у момент списання коштів з поточного рахунку в національній валюті.

В базу обкладення ПДВ включається вся сума оплати за житлово-комунальні послуги за регульованим тарифом.

Список використаних джерел

1. Постанова Верховної Ради України від 18.03.99р. №512-ХІV "Про оплату житлово-комунальних послуг населенням України”.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.98р. №939 "Про вдосконалення системи держав
Реферат на тему: Бухгалтерський облік в галузі народного господарства (конспект лекцій)


Схожі реферати5ka.at.ua © 2010 - 2018. Всі права застережені. При використанні матеріалів активне посилання на сайт обов'язкове.    
.